فهرست مطالب

مطالعات هنر اسلامی - پیاپی 33 (بهار 1398)

نشریه مطالعات هنر اسلامی
پیاپی 33 (بهار 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/05/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • آذر رسولی، امید علی مسعودی، علی دلاور صفحه 1

  در دوران قاجاریه پس از اینکه آرامش نسبی در زمان پادشاهی فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه قاجار برقرار شد، بستری برای تولید فرش های نفیس ایرانی مهیا شد. در این عصر سیاحان اروپایی توجه تاجران و مردم اروپا و آمریکا را به فرش دستباف ایران جلب کردند. در اواسط قرن 19م/13ق تحولی در تولید قالی ایرانی در جهت تامین بازار جهانی رخ داد و شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در تولید و تجارت قالی ایران علاقه مند شدند. در پی این تحولات بود که برخی از کشورهایی که در صنعت فرش دستباف دارای مزیت بودند به فکر توسعه این صنعت افتاده و به عرصه رقابت در تجارت بین المللی آن وارد شدند. این رقابت در بازار جهانی بعد از جنگ بین الملل اول شدت یافت و همواره تولید کنندگان بزرگ فرش در تصاحب بازارهای جهانی به خصوص بازار اروپا و آمریکا در رقابت با یکدیگر قرار داشتند.
  با مطالعه اخبار، مطالب و تبلیغات رسانه ای در ادوار گذشته متوجه می شویم در دوره قاجاریه به ویژه در دوره احمدشاه و محمدعلی شاه صدور فرش ایران در مقایسه با کشورهای رقیب نسبتا چشمگیر و رو به افزایش بوده است. مروری بر مطبوعات این زمان موید آن است که بخشی از مطبوعات اقدام به معرفی و کمک به رفع مشکلات پیش روی قالی ایران کرده اند. نگاه حاکمیتی و موضوعاتی که روزنامه نگاران آن دوره بر آن صحه می گذاشتند قابل تامل است. به همین دلیل در این پژوهش مساله این است که محتوای تبلیغات، اخبار و فرایند ارایه این تبلیغات و گزارش ها به چه نحوی بوده است و اینکه موضوعات مطرح و مورد بحث و احیانا راهکارهای پیش روی در آن دوره چگونه بوده تا بتوان با استفاده از آن اطلاعات نسبت به تدوین یک برنامه راهبردی چه در حوزه رسانه و چه در حوزه اجرایی پیرامون قالی کشور اقدام کرد.

  کلیدواژگان: فرهنگ، قالی، قاجار، هنر، ایرانی
 • چکامه ضمیری*، کامران افشار مهاجر صفحه 24

  در حوزه های مختلف جوامع در حال توسعه همچون ایران، مسئله سنت ها و چگونگی برخورد با آن، چالش های قابل توجهی را به وجود آورده است. حیطه هنر و بالاخص صنایع دستی جایگاه ویژه ای به منظور نگرش به رویکردهای مختلف در این زمینه می باشد. فرش دستباف شهری ایران (کرمان، اصفهان، تبریز و مشهد)، در قیاس با فرش های روستایی و عشایری، تحت تاثیر برخورد با هنر و فرهنگ غربی و هم چنین رشد و توسعه روزافزون جوامع شهری بیشتر دچار تحول و تغییر شده و این مسئله به ویژه از دوره قاجار با توجه به تحولات حاصل از موج مدرنیته در جامعه ایران و رواج تاثیرپذیری هنر ایران از غرب، سرعت بیشتری نیز به خود گرفته است. پژوهش حاضر قصد دارد تا با مطالعه مناطق فوق الذکر، چگونگی و میزان تغییرات به وجود آمده در سنت ها و شاخص های اصیل موجود در طرح و رنگ فرش دستباف این مناطق را بررسی نماید تا مشخص کند که فرش دستباف شهری ایران در خلال سیر اجباری توسعه حاصل از مدرنیته دچار چه تحولاتی و به چه میزان گشته است.
  پژوهش، از نوع توصیفی _ تحلیلی بوده و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته است. نتایج حاصل از مطالعات، بیان گر این مطلب است که در میان فرش دستباف چهار حوزه فوق، فرش تبریز به علت اعمال سلیقه مخاطب، بیش ترین تغییر را در سنت ها و اصول اولیه خود داشته است و پس از آن فرش کرمان، اصفهان و مشهد به ترتیب از این حیث در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: سنت، مدرنیته، فرش دستباف، تاریخ فرش، قاجار
 • کبری حسن قلی نژاد یاسوری، سید مجید مفیدی شمیرانی صفحه 44

  در این پژوهش، باتوجه به مطالعات نمونه های سامانه های ارزیابی پایداری اقلیم گرم و خشک در سراسر جهان و مطالعات اقلیم گرم و خشک کشور ایران، کلیه مواردی که در این حوزه موجود است مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از نگارش این مقاله پاسخ به این پرسش است که آیا این مطالعات می توانند برای تدوین استانداردهای پایداری در سطح بومی معماری ایران نیز کارساز باشد و این که چگونه می توان شاخص ها و متغیر های پایداری اقلیم گرم و خشک را بر اساس این متون استخراج یا طراحی نمود. بر این اساس، نمونه هایی از استانداردهای پایداری در دنیا که در اقلیم گرم و خشک قرار گرفته اند، مانند سامانه های ارزیابی (GRIHA, NABERS, GREEN STAR, SA GREEN STAR, ESTIDAMA, QSAS) بررسی شده و همچنین، مشخصات اقلیم گرم و خشک و شاخص ها و راهکارهای پایداری در این اقلیم نیز مورد بررسی قرار گرفته است و چنین استنتاج می شود که متغیرهای منطقه ای، بومی و استانداردهای معماری و شهری در سامانه های ارزیابی بین المللی و منتخب اقلیم گرم و خشک کاملا تاثیرگذار بوده و الزاما نمی توان از سامانه های مطرح موجود در جهان برای اقلیم گرم و خشک ایران استفاده نمود، بلکه برای ارایه سامانه بومی و پایدار برای این اقلیم، باید شرایط اقلیمی، اولویت های منطقه ای و سایر ضوابط و استانداردهایی که در ایران تدوین شده و در حال اجرا هستند را ملاک تصمیم گیری و عمل قرار داد.

  کلیدواژگان: شاخص های پایداری، اقلیم گرم و خشک، معماری پایدار، رتبه بندی ساختمان های پایدار، شاخص های منطقه ای
 • نگین لاری پور، ابوالقاسم دادور صفحه 70

  نمادگرایی یکی از اصول قدیمی فکر بشر است که از آغازین دوره های حیات وی در آثار هنری نمودی خاص داشته و بر اساس دیدگاه های اسلامی، نماد یا رمز، جنبه ظاهری و دنیوی ماهیتی معنوی محسوب می شود. هنرمند دینی در بیان مفاهیم و دادن صورت مادی به آن ها، ناگزیر به استفاده از زبان تمثیل است. ازجمله جایگاه های ظهور نمادها در هنر ایران، معماری است. با توجه به قابلیت ها و ظرفیت های معناکاوانه معماری مسجد، با استفاده از روش نشانه شناسی به تحلیل مفاهیم نمادین و معانی روحانی این آثار هنری خواهیم پرداخت. عناصری که به عنوان نماد و نشانه در نظر گرفته می شوند علت کارکردی داشته اند و به مرورزمان تبدیل به نماد گشته اند.
  روش تحقیق توصیفی – تاریخی بوده، با رویکرد نشانه شناسی مبتنی بر نظریه «چارلز ساندرز پیرس» به بررسی الگوی وی در دلالت های ثانویه نقوش تزیینی و معماری مسجد وکیل شیراز، به عنوان بخشی از یک مطالعه نشانه شناختی پرداخته و سعی بر آن است که عناصر تزیینی و اجزاء کالبدی مسجد و تاثیری که در انتقال معانی و مفهومشان دارند، موردبررسی قرار گیرد. در ابتدا با تصویربرداری و مشاهده روشمند به میزان و نوع نشانه های به کاربرده شده و در بخش بعد به آنالیز و بررسی تک تک تصاویر و نمادهای آن ها در معماری مسجد وکیل می پردازیم.
  این پژوهش نشان می دهد که در هنر دوران اسلامی نشانه های شمایلی کمتر به کاررفته و در مواردی هم که این نشانه ها حضور دارد، هنرمند آن را از دلالت تشابه آزاد می کند و گستردگی معنایی به آن می بخشد. همچنین توجه به رابطه ای که هنرمند میان دال و مدلول برقرار می کند، می تواند دیدگاه های هنری وی را آشکار سازد. می توان گفت نقوش و نشانه های مسجد وکیل شیراز، در ابتدا تااندازه ای شمایلی و تااندازه ای نمایه ای بودند. در طی زمان نشانه ها به سمت نمادین و قراردادی شدن توسعه یافتند یا به عبارت دیگر در مقایسه با نشانه های حقیقی یا نماد، نمایه تااندازه ای رو به انحطاط رفت و شمایل حتی به نسبتی بیشتر رو به انحطاط رفت.

  کلیدواژگان: نشانه شناسی، صورت، معنا، معماری مساجم، مسجم وآیل
 • محبوبه بطیار، غلامرضا حسنی صفحه 98

  گرگان (استرآباد)، منطقه ای که خاستگاه طایفه قاجار بوده و بناهایی ارزشمند از این دوره را در خود به یادگار دارد. یکی از هنرهای به جای مانده در تعدادی از این بناها، نقاشی های «شیرسر» است که همچون کتابی مصور در عرصه انعکاس تفکرات گذشته خودنمایی می کنند. نقش هایی گوناگون با مضامینی غیرمذهبی که گنجینه ایی از هنرهای عامیانه و بومی هستند. اگرچه از کیفیت بصری و هنری بالایی برخوردار نیستند، لیکن در مطالعه فضای فرهنگی حاکم بر زندگی ساکنان استرآباد در عهد قاجار بسیار مفید به نظر می آیند. مقاله حاضر که به روش میدانی در پنج بنا انجام شده، بر این مسئله تاکید می ورزد تا ضمن بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر در شگل گیری این نگاره ها، به شناسایی و تحلیل مفاهیم انواع نقش های استفاده شده بر سطح شیرسرها بپردازد . نتیجه بدست آمده از پژوهش نشان داد که تزیینات این بناها با مولفه های فرهنگی، اعتقادی، منزلت اجتماعی، شیوه معیشت و قدرت اقتصادی ساکنانشان بستگی تام داشته اند؛ دیگر اینکه به سبب به تصویر در آمدن نمادهایی چون الهه گان، حیوانات اساطیری و نباتات که در اغلب موارد مرتبط با باران، باران زایی، برکت و حاصلخیزی هستند، به رابطه معنادار این آثار با عملکرد شیرسرهای زیر سقف نیز پی می بریم.

  کلیدواژگان: نقش مایه، شیر سر، بناهای قاجاری، استرآباد
 • هاشم حسینی صفحه 124

  هرچند قدیمی ترین نمونه های تزیینات مقرنس از قرن چهار هجری به بعد در ساختمانها بکار می رفته، اما از قرن پنج هجری رواج یافته و بطور خاص طی قرون میانی اسلامی کاربرد آن به اوج رسیده است. دوره ایلخانی باتوجه به ویژگیهای خاص خود ازجمله ورود رسمی بسیاری از عناصر هنر خاور دور که تا پیش از آن بدان صورت در هنر اسلامی ایران تجربه نشده بود، در عرصه تزیینات مقرنس نیز حایز اهمیت خاصی است؛ بطوریکه در اثر توسعه فنی و تزیینی از پیشرفتهای بسیار زیادی در زمینه طراحی و اجرای مقرنس برخوردار شد. تحقیق حاضر به بررسی برخی از نوآوریهای فرمی، فنی و بخصوص نقشی تزیینات مقرنس دوره ایلخانی در چهار بنای شاخص مقرنسکاری شده این دوره شامل مسجد جامع ورامین، مسجد جامع اشترجان، مجموعه شیخ عبدالصمد نطنز و مجموعه بایزید بسطامی می پردازد. بنابر یافته های تحقیق؛ نقوش تزیینات مقرنس دوره ایلخانی در بناهای مورد مطالعه به احتمال قوی با تاثیر از هنر خاور دور بخصوص در زمینه طبیعت گرایی(نقوش پروانه ای، تار عنکبوتی...) و نیز کاربرد بخشهایی از عناصر یا نقوش چینی(مانند اژدها) متناسب با هنر اسلامی ساخته شده است. به عبارت دیگر تزیین گران مقرنسهای عهد ایلخانی به جای تقلید کامل از نقوش و عناصر هنر چینی که بعضا کاربرد آن در تزیین ابنیه اسلامی کراهت داشت، با روشی مبتکرانه، فقط بخشهایی خاص از الگوهای هنری چین را با در نظر داشتن کامل روح هنر اسلامی و با تکیه بر عناصر ترکیبی گیاهی و هندسی بکار بردند و زمینه را برای خلق نقوش اسلیمی و ختایی پیشرفته ادوار بعدی فراهم آوردند.

  کلیدواژگان: معماری اسلامی، تزیینات مقرنس، هنر چین، عصر ایلخانان
 • جواد دهدهجانی صفحه 148

  این پژوهش در پی شناسایی و بررسی شیوه های آموزش و توسعه کارآفرینی در صنایع دستی است. روش این پژوهش بر اساس ماهیت توصیفی-پیمایشی است و در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. در تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 250 نفر از کارشناسان سازمانمیراثفرهنگی، صنایع دستیوگردشگری هستند که از طریق توزیع پرسشنامه، داده های اولیه جمع آوری گردید و در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیات، از آزمونt تک نمونه و جهت مشخص کردن نرمال یا غیر نرمال بودن مولفه های پژوهش، از آزمون کولموگروف–اسمیرنوف استفاده شد. در پایان نیز به منظور اولویت بندی مولفه های پژوهش، از آزمون فریدمن استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که بین شیوه های مختلف آموزش و توسعه کارآفرینی در صنایع دستی، ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، آموزش از طریق تمرکز بر سرمایه گذاری در آموزش صنایع دستی در مراکز رشد، پارک های صنعتی و فناوری از نظر اهمیت با میانگین رتبه 35/3 در اولویت اول قرار گرفت و آموزش از طریق تربیت مربی کارآفرینی به منظور آموزش شیوه های نوین با میانگین رتبه 47/2 و آموزش از طریق تبیین رشته های هنری مرتبط با کارآفرینی صنایع دستی در مقاطع مختلف تحصیلی با میانگین رتبه 25/2 در اولویت های بعدی قرار گرفتند و آموزش از طریق ایجاد کارگاه های آموزشی مبانی کارآفرینی حوزه صنایع دستی و گردشگری زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز با میانگین رتبه 93/1 از درجه اهمیت پایین تری برخوردار بود. بنابراین، نتایج حاکی از اهمیت تکیه بر شیوه های نوین آموزش کارآفرینی از طریق مراکز رشد، پارک های صنعتی و فناوری به منظور توسعه کارآفرینی در صنایع دستی بود.

  کلیدواژگان: کارآفرین، کارآفرینی، شیوه های آموزش کارآفرینی، صنایع دستی، نرم افزارSPSS
 • ثریا رحمتی دلیر، عباس ملک حسینی صفحه 164

  حکمروایی خوب شهری مفهومی است که هم با مسئولیت حکومت و هم با تعهد شهروندان ارتباط دارد و به عنوان فرآیندی است که از یک طرف، بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره شهر و از طرفی دیگر، میان سازمان های غیر دولتی و تشکل های جامعه مدنی شکل می گیرد. در شرایط کنونی کشور ما که چهارچوب نظری منسجمی برای مدیریت شهرها وجود ندارد، باید به فکر ایجاد ساختارهای نوین تغییر و تحول در روش اداره ی شهرها بود. در این میان، حکمروایی خوب شهری به عنوان کم هزینه ترین و اثر بخش ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت، برای دستیابی به توسعه ی پایدار در قلمرو هر سرزمین جزیی از ضروریات می باشد. در این راستا، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی مباحث نظری جمع آوری گردید. همچنین، ابزار به کارگرفته شده دیگر در این پژوهش در جهت تکمیل اطلاعات، تهیه ی پرسشنامه و استفاده از نظرات عمومی ساکنین شهر کنگاور می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که مدیریت شهری در محدوده مورد مطالعه با اصول حکمروایی خوب شهری تطابق ندارد و با توجه به شاخص های آن از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. ارزیابی این پژوهش حاکی از آن است که شهرداری و دیگر ارگان های دولتی در چارچوب حکمروایی خوب شهری عملکرد مناسبی ندارد. واضح است که هرچه مدیران مسلط تر، با تجربه تر، خلاق تر و با دانش و آگاهی بیشتری در راس امور قرار بگیرند عملکرد آن ها در زمینه های گوناگون بهتر و مفیدتر واقع می شود.

  کلیدواژگان: مدیریت، مدیریت شهری، حکمروایی، حکومت، حکمروایی شهری
 • بهناز قهیه یی، عباس ملک حسینی، بیژن رحمانی، مهدی قهیه یی صفحه 190

  پایداری یکی از مباحث مطرح در عرصه فضاهای شهری بوده که به منظور زیباسازی بصری و افزایش مسئولیت مدیران به محیط پیرامونی خود، از دهه 1960 مورد توجه قرار گرفته است. شهرهای کوچک، تصویر بزرگی از فرآیند توسعه جامعه ایی است که به منظور تقویت اقدامات خلاقانه، پویا و منسجم با تمرکز بر توسعه شاخص های اجتماعی، محیطی و اقتصادی پایدار طراحی می شود. این پروژه عظیم با همکاری هنرمندان، معماران، محققان و جوامع محلی منجر به ایجاد درکی پایدار و مشترک از مسایل و فرصت های تحقق امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی می گردد. در این راستا، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه را مطرح می کند که به نظر می رسد در شهر اراک، عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی تاثیر مثبت و معنی داری در توسعه پایدار اجتماعی داشته است. لذا در این پژوهش، ابتدا به جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و تهیه پرسشنامه پرداخته شده و با روش فن دلفی، نظرات 50 خبره در تعیین وزن هر یک از شاخص ها در جهت تبیین پایداری اجتماعی شهر اراک استفاده شده است. سپس، از روش تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) و همچنین، با استفاده از نرم افزار SPSS، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با آزمون میانگین یک جامعه، وضعیت شاخص ها در ایجاد توسعه پایدار اجتماعی شهر اراک بررسی شده است. با توجه به نتایچ بارهای عاملی، از 25 سوال 17 سوال که بیش از 7/0 بار عاملی دارند، بیان گر کیفیت بالا می باشد. همچنین، تمامی ضرایب محاسبه شده با بررسی معناداری فرضیه ها در سطح اطمینان 99 درصدی متغیرها صورت گرفته است که نشان دهنده مشکلات ترافیک زیاد در روز، وجود بافت های فرسوده و مخروبه در بافت تاریخی بازار اراک است.

  کلیدواژگان: پایداری اجتماعی، توسعه پایدار شهری، امنیت اجتماعی شهری، عدالت اجتماعی شهری، شهر اراک
|
 • Azar Rasouli, Omid Ali Masoodi, Ali Delavar Page 1

  During the Qajar era, after establishing a relative calm during the reign of Fath Ali Shah and Nasir al-Din Shah Qajar, the headstock was made for the production of exquisite Persian rugs. In this era, European travelers attracted the attention of businessmen and people of Europe and the United States to Iran's handmade rug. In the mid-19th C.E. / 13th A.H. centuries, an evolution in the production of Persian rugs for the supply of the world market occurred and foreign companies were interested in investing in Iran's rug production and trade. Following these developments, some of the countries that had the advantage of handmade carpet industry were thinking of developing this industry and entering into the field of competition in international trade. This competition grew in the global market since the First International War, and large carpet manufacturers have always been competing to takeover global markets, especially the European and American markets. The countries of China, India and Turkey were among the most important rivals of Iran, which in the last years of the Qajar era were able to increase their share of the international carpet market. By studying news, content and media ads over the past times, we notice that during the Qajar era, especially during Ahmad Shah and Mohammad Ali Shah, the issuance of Iranian carpet was relatively high compared to the rival countries. A review of the press of this time has confirmed that part of the press has been introducing and helping to overcome the problems facing Iran's rug. The sovereign look and the issues that journalists of that period endorsed is notable. That's why the problem in this research is that, how has been the content of ads, news and the process of presenting these ads and reports and that how were the issues raised and discussed, and perhaps the strategies ahead in that era, so by using that information can codify a strategic plan in the field of media as well as in the field of executive work of the country's rug. Research Objectives 1. Qajar era policies on Iranian rug. 2. Review of cultural and artistic policies of the Qajar era. Research Questions:1. What orders did the rulers give during the Qajar era regarding the export of handmade carpets? 2. What were the executive policies on the subject of rug art during this period?z

  Keywords: Culture, Rug, Qajar, Art, Iranian
 • Chakameh zamiri, Kamran afshar mohajer Page 24

  In different domains of developing societies like Iran, traditions and how to deal with their traditions, had significant challenges. In arts and specially handicrafts occupies an important position in order to view the different approaches in this field. Iran Carpet urban areas compared to rural carpets under the influence of various factors such as historical events, dealing with art and Western culture. Modernity and the growth and development of rural communities has changed And this is especially Qajar period given the developments of modernity in Iran and spread the influence of Iranian art from the West and has taken more quickly. This study intends to peruse the mentioned areas changes in the traditions and the main indicators in designs, motives and colors handmade carpets as well as the factors affecting these areas check possible changes. This research is descriptive-analytical. Also data collection is done in a library and field research. The results of the studies shows that Tabriz is exposed to the most of transformations in designs of motives, colors and all structure of designing. In the way that keeping traditions of designing seems so hard in Tabriz. After Tabriz, Kerman and Isfahan are in the next grades. Research objectives: Study of the contrast between tradition and modernity in the design and color of the Iranian handmade carpet research questions:  1. what kind of changes The urban handmade carpet has undergone in facing with growing development of urban communities in its original and traditional features? 2. Which areas of handmade carpets (Isfahan, Tabriz, kerman or mashhad) are more adhering to traditions and which ones are less?

  Keywords: Tradition, modernity, hand-woven carpet, carpet history, qajar
 • Kobra Hassangholinejad Yassori, Seyed Majid Mofidi Shemirani Page 44

  In this research, according to the studies of samples of hot and dry climate rating systems in the world and also hot and dry climate in Iran, all of the issues that are available in this field are studied and the purpose of this article is to answer this question that whether these studies can be used to formulate sustainability standards at the vernacular level of Iranian architecture as well, and how we can extract and design sustainability indicators and variables of hot and dry climate based on these texts. Based on this, examples of sustainable standards in the world for hot and dry climate, such as rating systems (GRIHA, NABERS, GREEN STAR, SAGREEN STAR, ESTIDAMA, QSAS), as well as hot and dry climatic condition indicators and sustainability strategies in this climate are investigated and it is concluded that regional, vernacular , architectural and urban standards in such systems are quite influential among selected hot and dry climate systems and we can not necessarily use the world's outstanding systems for hot and dry climate in Iran. So, to provide a sustainable and vernacular system for this climate, we should take into account the climatic and regional conditions and priorities as well as other standards and patterns that are developed and implemented in Iran. Research objectives: 1- Feasibility study on the development of sustainability standards in Iranian native architecture based on the studies on the assessment of the sustainability of warm and dry climate in the world. 2- Understanding how to extrapolate or design indicators and sustainability variables of Iran's hot and dry climate based on studies on the assessment of the sustainability of hot and dry climate in the world. Research questions: 1- Can we use the study of samples from warm and dry climate sustainability assessment systems worldwide to develop sustainable standards in Iranian native architecture? 2. How can we extrapolate and design the indicators and variables of Iran's warm and dry climate based on the studies of samples from the warm and dry climate sustainability assessment systems around the world?

  Keywords: sustainability indicators, warm, dry climate, sustainablearchitecture, sustainable buildings rating, regional criteria
 • Negin Laripour, Abolghasem Dadvar Page 70

  Symbolism is one of the old principles of human thought that has been shown in the works of art since the beginning of its periods of life, and according to Islamic views, the symbol is the apparent and secular aspect of spiritual nature. The religious artist in the expression of concepts and the giving of material means to them is the use of the language of allegory. Among the positions of the appearance of symbols in Iranian art is architecture. Considering the meaningful capabilities of the mosque architecture, using the semiotic method, we will analyze the symbolic concepts and spiritual meanings of these artistic works. The elements that are considered as symbols are considered to be functional and have become symbolic over time. The method of research is descriptive-historical, with a semiotic approach based on the theory of "Charles Saunders Pierce" to examine his pattern in the secondary implications of decorative motifs and the architecture of the mosque in the Vakil mosque of Shiraz, as part of a semiotic study and try to It is to examine the decorative elements and physical elements of the mosque and the effect they have on translating their meanings and concepts. At first, using the method of shooting and observing the amount and type of signs used and in the next section, we will analyze and review each of their images and symbols in the architecture of the mosque attorney. This research shows that in the art of Islamic times less iconic signs are used, and in cases where these signs are present, the artist frees it from the implication of similarity and gives it a semantic meaning. Also, attention to the relationship that the artist makes between the signifier and signified can reveal his artistic visions. It can be said that the motifs and signs of the Vakil mosque of Shiraz lawyer were somewhat Iconic, and somewhat Indexical. During the time, the signs were developed towards symbolic and contractual terms, or in other words, compared with real signs or symbols, the Index became diminishing to some extent, and the Icon went even further into decline. Symbolism is one of the old principles of human thought that has been shown in the works of art since the beginning of its periods of life, and according to Islamic views, the symbol is the apparent and secular aspect of spiritual nature. The religious artist in the expression of concepts and the giving of material means to them is the use of the language of allegory. Among the positions of the appearance of symbols in Iranian art is architecture. Considering the meaningful capabilities of the mosque architecture, using the semiotic method, we will analyze the symbolic concepts and spiritual meanings of these artistic works. The elements that are considered as symbols are considered to be functional and have become symbolic over time. The method of research is descriptive-historical, with a semiotic approach based on the theory of "Charles Saunders Pierce" to examine his pattern in the secondary implications of decorative motifs and the architecture of the mosque in the Vakil mosque of Shiraz, as part of a semiotic study and try to It is to examine the decorative elements and physical elements of the mosque and the effect they have on translating their meanings and concepts. At first, using the method of shooting and observing the amount and type of signs used and in the next section, we will analyze and review each of their images and symbols in the architecture of the mosque attorney. This research shows that in the art of Islamic times less iconic signs are used, and in cases where these signs are present, the artist frees it from the implication of similarity and gives it a semantic meaning. Also, attention to the relationship that the artist makes between the signifier and signified can reveal his artistic visions. It can be said that the motifs and signs of the Vakil mosque of Shiraz lawyer were somewhat Iconic, and somewhat Indexical. During the time, the signs were developed towards symbolic and contractual terms, or in other words, compared with real signs or symbols, the Index became diminishing to some extent, and the Icon went even further into decline. Objectives:  1. study Vakil Mosque of Shiraz based on Semiotics methodology 2. Examine the meaning and the concepts of designs of mosques in Shiraz. Questions: 1. What is the meaning and nature of the symbolism of Vakil mosque? 2. Pierce the division based on symptoms, signs and elements Vakil Mosque What is the position?

  Keywords: Semiology, Form, Meaning, Mosque architecture, Vakil mosque
 • Mahbobeh Batyar, Gholamreza Hassani Page 98

  Gorgan (astarabad), the area from which Quajarid dynasty was originated contains valuable buildings from this era. One type of art existing in some of the buildings is Shir-sar (The parts of under-ceiling) painitngs which like an illustrated book provide an arena to reflect the ancient beliefs and thought. The various motifs used in these Shir-sars have non- religious motifs and are considered to be a treasure of local and folk arts. Although they are not of a high artistic and visual quality, they are very useful when studying cultural atmosphere dominating astarabad`s inhabitants living in Quajarid era. In the present research, which was done in the field, the effective cultural and social factors to form the motifs were studied to identify the various types of the designs used on the Shir-sar and to analyze their motifs. As a result of the research, it has been clarified that the decorations in the buildings were completely depedent on the inhabitants` cultural elements, beliefs, social status, lifestyles and economic levels. In addition, since such motifs as Goodess, mythological animals and plants which are related to rain and fertility are portrayed in Shir-sar, we can find a meaningful relationship between these artistic works with Shir-sar`s functions.

  Keywords: Motif, shir-sar, Quajarid buildings, Astarabad
 • Hashem Hosseini Page 124

  Ilkhanid period is particularly important in the history of Muqarnas decoration, because of its unique features and the formal arrival of plenty of Far East art components that were not previously experienced in the Iranian Islamic art,. Muqarnas decoration drastically developed during this period as innovative technical and decorative methods appeared. This paper studies some innovations of Ilkhanid Muqarnas decoration in four typical Ilkhanid buildings including Jami Mosque of Oshtorjan Jami Mosque of varamin، Sheikh Abdossamad complex in Natanz and Bayazid complex in Bastam. Towards this end, the study has attempted to examine the traits and inspirational resources of Muqarnas designs during this special period. The findings of the study show that Ilkhanid Muqarnas designs have been made under the influence of china’s art specially in cases of naturalism (butterfly and Spider web designs) and application components of china’s designs (as dragon). Amongst the most prominent decorative motifs that were common with the impact of Chinese art in the Ilkhanid era is dragon that is often displayed on pieces of colored tiles in non-religious buildings. As a rule, the use of animal motifs in religious buildings such as mosques and tombs regarding to the prohibition of the use of these designs was impossible, thus Iranian artists used those types of designs that matches with the spirit of Islamic Art. Plant motifs influenced by the movements of the dragon can be considered as the pioneers of new Islamic arabesques in the field. In other words, Iranian Muslim artists of Ilkhanid period have been able to bridge between the designs of Islamic architectural decorations and decorative motifs of Chinese arts. Research objectives: 1. Understanding the innovations of Ilkhanid Muqarnas decoratiions In the field of form and especially design of motifs 2. Identifying the potential sources of innovations of Ilkhanid Muqarnas decorations.  Research Questions: 1. What are the most important innovations of the of Ilkhanid Muqarnas decorations in terms of form and in particular the design of motifs? 2. What are the most important sources or potential sources of inspiration for the Ilkhanid Muqarnas decorations?

  Keywords: Islamic architecture, Muqarnas decoration, Chinese art, Ilkhanid period
 • Javad Dahdahjani Page 148

  This research seeks to identify and explore the teaching methods and development of entrepreneurship in handicrafts. The methodology of this research is based on the descriptive-survey nature and is among applied research. In analyzing data, descriptive and inferential statistics have been used. The statistical society of this research is 250 experts of cultural heritage, arts and tourism organization. Primitive data were collected by distribution of questionnaires and analyzed by SPSS software. In order to test the hypotheses, the single sample t test was used and the Kolmogorov- Smirnov test was used to determine the normal or abnormal components of the research. Finally, Friedman test was used to prioritize the research components. The findings of the research showed that there is a significant relationship between different methods of teaching and developing entrepreneurship in handicrafts. Also, education through focusing on investment in handicrafts training in growth centers, industrial parks and technology was considered to be the first priority with a mean score of 3.35, and training by educating entrepreneurship trainer in order to teach new methods with a mean of 2.47 and training through explaining arts related to entrepreneurship of handicrafts in different educational levels with a mean score of 2.25 in the next priority, and Education through the creation of educational workshops on entrepreneurship in the field of handicrafts and tourism under the auspices of the Cultural Heritage and Tourism Organization was also less important with a mean score of 1.93. So, the results indicate the importance of relying on modern ways of entrepreneurship education through growth centers, industrial parks and technology in order to develop entrepreneurship in handicrafts. Research objectives: 1. Identify methods for training and development of entrepreneurship in handicrafts. 2. Prioritization of methods for training and development of entrepreneurship in handicrafts using statistical methods. Research questions: 1. What are the methods for training and development of entrepreneurship in handicrafts? 2. How to prioritize the methods for training and development of entrepreneurshipin handicrafts?

  Keywords: entrepreneur, entrepreneurship, Entrepreneurship training practices, handicrafts, SPSS software
 • Soraya Rahmati Dalir, Abbas Malekhoseini Page 164

  “Urban Good Governance” is the concept is connected with both the responsibility of the government and a citizen's commitment, and on the one hand, as a process that is based on interaction is formed between the organizations and institutions of the city administration, and on the other hand between non-governmental organizations and civil society organizations. In the present situation of our country, there is not coherent theoretical framework for existing urban management. So, it is necessary to think concerning creating new structures to change in urban management methods. In the meantime, urban good governance as one of the least costly and most effective and sustainable means of management practices is necessary to achieving sustainable development of each territory. In this regard, this paper, by descriptive-analytic method, and the theoretical discussions were gathered through library studies and documents. Also, the research is best used as the preparation a questionnaire, and the general comments of the residents of Kangavar city to complete the information. The results of this study show that urban management in the study area is not compatible with urban good governance principles and it is not suitable base on these indicators. The evaluation research suggests that the municipality and other government bodies do not have function well within the framework of the urban good governance. It is also clear that as more experienced, creative, and knowledgeable managers organize urban management, their performance is better and more useful in a variety of fields. The research Aims: 1. This research aims to evaluate urban good governance indicators, and also assessing the level of compliance with urban management in the city of Kongavar in relation to the principles of urban good governance, 2. ultimately, it has been able to identify all the impasses, problems, and efforts to achieve solutions that are better, efficient and effective urban management. The research questions: 1. how does urban management in Kongavar consistent with the principles of urban good governance? 2. whether the indicators, and metrics of urban governance and urban management is found in Kangavar city?“Urban Good Governance” is the concept is connected with both the responsibility of the government and a citizen's commitment, and on the one hand, as a process that is based on interaction is formed between the organizations and institutions of the city administration, and on the other hand between non-governmental organizations and civil society organizations. In the present situation of our country, there is not coherent theoretical framework for existing urban management. So, it is necessary to think concerning creating new structures to change in urban management methods. In the meantime, urban good governance as one of the least costly and most effective and sustainable means of management practices is necessary to achieving sustainable development of each territory. In this regard, this paper, by descriptive-analytic method, and the theoretical discussions were gathered through library studies and documents. Also, the research is best used as the preparation a questionnaire, and the general comments of the residents of Kangavar city to complete the information. The results of this study show that urban management in the study area is not compatible with urban good governance principles and it is not suitable base on these indicators. The evaluation research suggests that the municipality and other government bodies do not have function well within the framework of the urban good governance. It is also clear that as more experienced, creative, and knowledgeable managers organize urban management, their performance is better and more useful in a variety of fields. The research

  Aims

  1. This research aims to evaluate urban good governance indicators, and also assessing the level of compliance with urban management in the city of Kongavar in relation to the principles of urban good governance, 2. ultimately, it has been able to identify all the impasses, problems, and efforts to achieve solutions that are better, efficient and effective urban management. The research questions: 1. how does urban management in Kongavar consistent with the principles of urban good governance? 2. whether the indicators, and metrics of urban governance and urban management is found in Kangavar city?

  Keywords: management, urban management, governance, government, urbangovernment
 • Behnaz Ghohye, Abbas malekhoseini, Bijan Rahmani, Mehdi Ghohye Page 190

  Sustainability which has to be taken into consideration since the 1960s is one of the main issues in the field of urban spaces in order to visually beautify and increase the responsibility of managers to their peripheral environment. Small towns are a great illustration of the community development process designed to stimulate creative, dynamic and coherent activities focusing on the development of sustainable social, environmental and economic indicators. This huge project, with the collaboration of artists, architects, researchers and local communities, leads to a sustainable and common understanding of the issues and opportunities for the realization of security and justice in building social sustainability. In this regard, this paper, using a descriptive-analytical method, suggests that it seems that in Arak, social justice and social security have a positive and significant impact on sustainable social development. Therefore, in this research, the first library information and questionnaires were collected. Using Delphi techniques, 50 expert opinions have been used to determine the weight of each indicator in explaining the social sustainability of Arak city. Then, using the exploratory factor analysis (EFA), and also using SPSS software, the data was analyzed using the mean of a community test, the status of indicators in establishing sustainable social development in Arak city. However, regarding the results of the factor load, out of 25 questions of 17 questions, which have a factor of more than 0. 7, indicates a high quality. Also, all the calculated coefficients were determined by the significance of the hypotheses at the 99% confidence level of the variables, which indicates the high traffic congestion per day, the existence of worn and rotten texture in the Arak market's historical texture. The research Aims 1. The identification of effective indicators in sustainable social development of Arak city. 2. The survey of the inscriptions on traditional buildings that explain the concept of security and justice in previous history in comparison to the present. The research questions:1. What is the situation of the sustainable development in Arak city with its effective factors, such as security, and social justice? 2. How do traditional inscriptions depict the concept of security and justice in previous history in comparison with the present?

  Keywords: Sustainability, Urban Sustainable Development, Urban Social Security, Urban SocialJustice, Arak