فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی قزوین - سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 102، فروردین و اردیبهشت 1398)
 • سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 102، فروردین و اردیبهشت 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سمانه کشاورز، رضا شاپوری، نرگس حبیب اله، رضا بیگ وردی، امیر پیمانی* صفحات 2-13
  زمینه
   اسینتوباکتر بومانی یکی از عوامل مهم ایجادکننده عفونت های بیمارستانی است. در سال های اخیر، گزارشات فراوانی مبنی بر حضور ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مقاوم در برابر مواد ضدعفونی کننده در مراکز درمانی داده شده است که با ژن های qacE و qacEΔ1 صورت می گیرد.
  هدف
   مطالعه حاضر ضمن بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی، به تعیین فراوانی ژن های کد کننده مقاومت نسبت به ترکیبات ضدعفونی کننده در جدایه های بالینی اسینتوباکتر بومانی می پردازد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، 141 جدایه اسینتوباکتر بومانی از بیمارستان های شهر قزوین جمع آوری شدند. تمام جدایه ها با استفاده از آزمون های استاندارد آزمایشگاهی و حضور ژن blaOXA-51-like تایید هویت شدند. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه ها با انجام آزمون استاندارد کربی بائر سنجیده شد. سپس ایزوله ها از نظر حضور ژن های qacE و qacEΔ1 با استفاده از آزمون های واکنش زنجیره ای پلیمراز و تعیین توالی بررسی شدند. 
  یافته ها
   در این مطالعه، 133 جدایه (94/32 درصد) ، الگوی مقاومت دارویی چند گانه را نشان دادند که 24 جدایه (17 درصد) ژن qacE و 84 جدایه (59 درصد) ژن qacEΔ1 داشتند. در این مطالعه، بین حضور ژن های مقاومت مطالعه شده و الگوهای مقاومت دارویی چندگانه ارتباط معنی داری مشاهده شد (P= 0/001).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه، حاکی از حضور قابل توجه مقاومت نسبت به ترکیبات ضدعفونی کننده در جدایه های اسینتوباکتر بومانی بیمارستان های مطالعه شده است که توجه ویژه به آن در کمیته های کنترل عفونت مراکز درمانی ضروری است.
  کلیدواژگان: اسینتوباکتر بومانی، مواد ضدعفونی کننده، مقاومت دارویی چند گانه، qacE qacEΔ1
 • محمد علی سلیمانی، سیمین زرآبادی پور، سعید پهلوان، سیده آمنه مطلبی* صفحات 14-25
  زمینه
  اضطراب مرگ به عنوان یکی از عوامل نگران کننده و تهدید کننده در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد است. عزت نفس به عنوان یک عامل درونی، در برابر ترس ذاتی ناشی از نزدیک شدن به مرگ به شمار می رود.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین اضطراب مرگ و عزت نفس در افراد مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد انجام شد. 
  مواد و روش ها
   به طور کلی، 216 بیمار مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در بیمارستان بوعلی سینای شهر قزوین در سال 1395 در این مطالعه توصیفی مقطعی مشارکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه های اطلاعات جمعیت شناختی، اضطراب مرگ تمپلر و عزت نفس روزنبرگ بود. داده ها با استفاده از آزمون پیرسون و رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سنی بیماران شرکت کننده در این مطالعه 10/58±60/25 بود. بر اساس یافته های این مطالعه، بین اضطراب مرگ و عزت نفس بیماران قلبی، رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. براساس نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره، سن، وضعیت اقتصادی، اعتقادات مذهبی و عزت نفس از عوامل پیشگویی کننده اضطراب مرگ شناخته شدند.
  نتیجه گیری
   نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده افزایش اضطراب مرگ همراه با بالا رفتن عزت نفس بود، ولی انجام مطالعات بعدی در گروه های جمعیتی متفاوت برای تایید نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اضطراب مرگ، عزت نفس، انفارکتوس حاد میوکارد
 • شهناز ترک، الناز حاجی *، لیلا محمد خانی، حمید علوی صفحات 26-37
  زمینه
  رفتارهای دلبستگی مادر به جنین نقش مهمی در سازگاری با مفهوم مادری و ارتقای سلامت مادر و جنین ایفا می کند. 
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رفتارهای دلبستگی مادر به جنین و برخی عوامل مرتبط با آن انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی مقطعی حاضر در سال 1394 روی 200 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر قزوین انجام شد. نمونه گیری به روش چندمرحله ای (تقسیم مناطق شهری، انتخاب تصادفی مراکز بهداشتی و نمونه گیری تصادفی ساده) انجام و اطلاعات با پرسش نامه مشخصات جمعیت شناسی و مامایی و پرسش نامه مشخصات جمعیت شناسی و مامایی جمع آوری شد. داده ها با آزمون های تحلیل واریانس و تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمره رفتارهای دلبستگی مادر به جنین 8/9±95/91 بود. 65/5 درصد شرکت کنندگان، دلبستگی زیاد و 34/5 درصد آن ها دلبستگی متوسط داشتند. رفتار دلبستگی با تعداد زایمان، مرتبه حاملگی، تحصیلات و استرس مادر ارتباط معنی داری داشت (0/05>P) بین متغیرهای سن مادر، سن حاملگی، سابقه مرده زایی، سقط جنین و نازایی، شرکت در کلاس آمادگی زایمان، درآمد خانواده، وضعیت اشتغال و دلبستگی ارتباط معنی داری مشاهده نشد (P>0/05).
  نتیجه گیری
   بر اساس نتایج، بیشتر مادران شرکت کننده در این مطالعه دلبستگی زیادی داشتند و برخی ویژگی های فردی و مامایی با رفتارهای دلبستگی ارتباط داشت. بر اساس این، توجه بیشتر به ابعاد روان شناختی در کنار ابعاد دیگر سلامت زنان باردار در راستای دستیابی به اهداف مامایی مدرن پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: بارداری، رفتارهای دلبستگی، عوامل مرتبط
 • لیلا نیسانی، آزاده حسین خانی*، ناهید آریائیان، انسیه شاهرخ، حمید حقانی، مریم چمری صفحات 38-51
  زمینه
  دیابت شایع ترین عارضه در بارداری به ویژه در بارداری های ناشی از لقاح آزمایشگاهی است.
  هدف
  این مطالعه با هدف تاثیر برنامه آموزش فردی بر ابتلا به دیابت در زنان باردار شده به طریق لقاح آزمایشگاهی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
   این مطالعه کارآزمایی نیمه تجربی بالینی با گروه شاهد شامل 170 زن باردار شده با لقاح مصنوعی (20 تا 45 سال) بود. جدا از مراقبت های معمول در دوران بارداری، گروه مداخله (85 نفر) از شش جلسه آموزشی برای اصلاح رژیم غذایی، فعالیت ورزشی، کنترل وزن و تغییر عادات روزانه بهره مند شدند. شرکت کنندگان فرم های جمعیت شناختی و سه پرسش نامه، سبک زندگی از نظر تغذیه و عادات غذایی، یادآمد خوراک 24ساعته و شیوه فعالیت فیزیکی را قبل و بعد از مداخله تکمیل کردند. داده های مرتبط با پرسش نامه سبک زندگی همراه با اطلاعات جمعیت شناختی و مامایی با آمار استنباطی (رگرسیون لجستیک) و توصیفی و نیز پرسش نامه یاد آمد 3روزه خوراک با نسخه 4 نرم افزار Nutrition تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  ارزیابی آماری در دو گروه نشان داد تفاوت معنی داری در کاهش فراوانی ابتلا به دیابت بارداری بین گروه مداخله (8/2 درصد) و شاهد (20 درصد) وجود ندارد (0/23= P).
  نتیجه گیری
   اگرچه آموزش های فردی و اصلاح سبک زندگی بر فراوانی ابتلا به دیابت بارداری در زنان باردار شده با لقاح آزمایشگاهی موثر نبود، اما می توان از آن ها در تلفیق با دیگر دستورالعمل های کاربردی برای درمان و پیشگیری از دیابت بارداری استفاده کرد.
  کلیدواژگان: برنامه های آموزشی، دیابت بارداری، لقاح آزمایشگاهی، ورزش، نیازمندی های تغذیه ای
 • کاظم حسین زاده، علی رضا سوری، سلمان دلیری* صفحات 52-61
  زمینه
  وقوع معلولیت، ناتوانی و مرگ ناشی از حوادث و سوانح در زنان به دلیل نقش کانونی زن در خانواده و اجتماع موجب تاثیرات نامطلوب و تحمیل هزینه های زیادی می شود. 
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف برآورد حوادث و سوانح در زنان استان قزوین و عوامل مرتبط با آن بین سال های 1385 تا 1393 انجام شد. 
  مواد و روش ها
   این مطالعه، توصیفی تحلیلی روی 61954 زن مواجهه شده با حوادث و سوانح صورت گرفت که به بیمارستان های استان قزوین مراجعه کرده بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای و آنالیز رگرسیون لجستیک تک متغیره و چند متغیره انجام شد.
  یافته ها
   میزان بروز حوادث و سوانح در جمعیت زنان، 14/1 درصد برآورد شد. بیشترین میزان بروز حوادث در افراد متعلق به گروه سنی 19 تا 28 سال بود. بیشترین موارد حوادث در فصل بهار و در اطراف منزل رخ داده بود. ضربه (25/3 درصد) و حوادث ترافیکی (20/1 درصد) اصلی ترین علت حوادث در جمعیت زنان بود.
  نتیجه گیری
   براساس نتایج مطالعه حاضر، سوانح و حوادث در جمعیت زنان استان قزوین بروز زیادی دارد و بیشتر جمعیت زنان آسیب دیده در گروه سنی جوان هستند. بنابراین با توجه به اهمیتی که مراقبت از سلامت جمعیت زنان، در ارتقای سلامت و حفظ امنیت عمومی جامعه دارد، باید با برنامه ریزی مناسب، میزان  بروز سوانح و حوادث را در این جمعیت کاهش داد.
  کلیدواژگان: بروز، حوادث، زنان، ضربه
 • سیده سعیده جوانمرد، نسرین جزنی*، سید مهدی الوانی، محمدرضا حمیدی زاده صفحات 62-73
  زمینه
  بسیاری از پژوهشگران توافق دارند که امروزه یکی از مهمترین و رایج ترین ابعاد در بخش عمومی، انگیزش کارکنان بخش عمومی است.
  هدف
  هدف این مطالعه، بررسی تاثیر حالات روانی حاصل از عوامل شغلی و سازمانی، با نقش تعدیل کنندگی محیط بر انگیزش شغلی خدمات عمومی از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی بر روی 180 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1396 انجام شد. در پژوهش حاضر از پرسشنامه های استاندارد کیم و وندنابیل و هاکمن و اولدهام و دو پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شده است. برای پاسخگویی به سوالات از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است.
  یافته ها
  حالات روانی حاصل از شغل بیشترین تاثیر را بر انگیزش شغلی کارکنان دارد و در بین ریزمتغیرها، احساس رضایت از عمل به منفعت عامه بیشترین تاثیر و آگاهی از نتایج کمترین اثر را دارد. درباره متغیرهای اثرگذار بر حالات روانی حاصل از سازمان، احساس فرد از نمود خارجی سازمان، بیشترین و احساس فرد از عضویت در سازمان، کمترین اثر را دارد.
  نتیجه گیری
   امروزه مدیریت منابع انسانی مهمترین وظیفه مدیران است و برای افزایش اثربخشی عملکرد سازمانهای دولتی، سیستم انگیزشی منابع انسانی باید بهبود یابد.
  کلیدواژگان: انگیزش، حالات روانی حساس، عوامل محیطی
 • عاطفه خیرخواه، رضا غلام نیا*، امیر کاوسی صفحات 74-83
  زمینه
  برنامه ها و دستورالعمل ها و مانورهای مربوط به شرایط اضطراری در صنایع کشور اهمیت دارند.
  هدف
  این مطالعه به منظور ارزیابی برنامه مدیریت شرایط اضطراری و میزان انطباق آن با استاندارد HSE-MS طرح ریزی و اجرا شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و به صورت مقطعی در یک شرکت صنایع غذایی در سال 1396 انجام شد. از دو پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر مطالعات و استاندارد HSE و OGP شامل پرسش نامه سنجش آگاهی و سطح استقرار برای جمع آوری داده ها استفاده شد. سپس ارزیابی ریسک به روش حالات شکست و تحلیل اثرات آن انجام شد.
  یافته ها
  یافته های پرسش نامه نشان داد 73 درصد از موارد فراوانی (افراد یا دواطلبان شرکت کننده) پاسخ بلی داده اند که در محدوده قابل قبولی است. نقاط شکست سیستم نیز مشخص شد. برای سنجش سطح ریسک، 436 فعالیت ارزیابی از نظر شاخص های شدت، تکرار و احتمال کشف بررسی شدند و نتایج نشان داد که 436 فعالیت ارزیابی و مشخص شد که 28 مورد ریسک هایی با عدد اولویت ریسک بیشتر از 300 و 58 مورد ریسک بیشتر از 150و 13 مورد ریسک در سطح بحرانی (دو عامل ریسک بیشتر از عدد 6) بود.
  نتیجه گیری
   انطباق نداشتن سطح استقرار مدیریت شرایط اضطراری، اغلب در موارد طراحی و برنامه ریزی سناریوی دستورالعمل های امداد و نجات است. اتاق آمونیاک، CIP+CBH، انبار مواد شیمیایی و دیگ بخار اولویت زیاد ریسک را نشان دادند. به منظور کاهش سطح ریسک، برنامه آموزشی، مانورهای عملیاتی، ارتباط موثر، هماهنگی های سازمانی و اصلاح نقشه های سایت پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: مدیریت شرایط اضطراری، HSE-Ms، حالات شکست و تجزیه وتحلیل اثرات آن، تولیدکنندگان نفت و گاز OGP
 • سیامک یعقوبی، ساره محمدی، لیلی یکه فلاح*، علی طارمی ها، آمنه باقری صفحات 84-91
  هوچینسون گیلفورد پروجریا یک سندرم ژنتیکی نادر است که شیوع آن یک نفر در هر 8 میلیون تولد زنده است. این سندرم با پیری زودرس در ارگان های مختلف مشخص می شود. متوسط بقای این بیماران 13 سال و شایع ترین علت مرگ انفارکتوس میوکارد و سکته مغزی است. این بیماری به علت جهش ژنی در کروموزوم های بیمار به وقوع می پیوندد. درمان قطعی برای پروجریا وجود ندارد و اکثر بیماران، حدود 8 تا 10سالگی فوت می کنند. دانشمندان، به شناسایی این سندرم علاقه مند هستند، چراکه ممکن است این سندرم به عنوان یک نوع پیری زودرس، نشانه هایی را پیرامون روند طبیعی پیری فاش کند. بیمار معرفی شده سن بیشتر از میانگین جهانی داشت و فاقد بیماری قلبی عروقی بود و دچار آپاندیسیت شده بود.
  کلیدواژگان: پروجریا، پیری زودرس
|
 • Samaneh Keshavarz, Reza Shapouri, Narges Habibollah, Pourzereshki, Reza Bigverdi, Amir Peymani* Pages 2-13
  Background
  Acinetobacter baumannii is an important agent of nosocomial infections. There are several reports on the presence of disinfectants-resistant Acinetobacter baumannii developed by qacE and qacEΔ1 genes in medical centers. 
  Objective
   The current study aimed to assess the relevant antimicrobial susceptibility and to determine the frequency of genes encoding resistance to disinfectants in A. baumannii isolates.
  Methods
  In the current cross-sectional study, 141 A. baumannii were collected from hospitals in Qazvin Province, Iran. All bacterial isolates were identified using standard laboratory methods and by the presence of the blaOXA-51-like gene. The antimicrobial susceptibility was determined by the standard Kirby- Bauer Test. Furthermore, the presence of qacE and qacEΔ1 genes was investigated using polymerase chain reaction and sequencing techniques.
  Findings
  In total, 133 (94.32%) isolates suggested a Multidrug Resistance (MDR) pattern; 84 (59%) and 24 (17%) isolates harbored qacEΔ1 and qacE genes, respectively. There was a significant association between the presence of resistance genes and MDR patterns (P=0.001).
  Conclusion
  The obtained results indicated a significant rate of resistance against disinfectants in Acinetobacter baumannii isolates among the studied hospitals; thus, more attention should be paid to the infection control committees of medical centers.
  Keywords: Acinetobacter baumannii, Disinfectants, Multidrug resistance, qacE, qacEΔ1
 • Mohammad Ali Soleimani, Simin Zarabadi, Pour, Saeed Pahlevan, Seyedeh Ameneh Motalebi* Pages 14-25
  Background
  Death anxiety is a concerning and threatening issue among patients with Acute Myocardial Infarction (AMI). Self-esteem is considered as an internal factor against the inherent fear of approached death. 
  Objective
  The present study aimed to determine the relationship between death anxiety and self-esteem among patients with AMI.
  Methods
  A total of 216 patients with AMI hospitalized in Bu Ali Sina Hospital in Qazvin City, Iran, in 2016, participated in this descriptive and cross-sectional study. Data were collected using a demographic data questionnaire, Templer Death Anxiety Scale, and Rosenberg Self-Esteem Scale. Pearson’s correlation coefficient and multivariate regression tests were employed to analyze the obtained data.
  Findings
  The Mean±SD age of the study patients was 60.25±10.58 years. Moreover, there was a positive and significant association between death anxiety and self-esteem of AMI patients. Multivariate regression analysis results suggested that age, economic status, religious beliefs, and self-esteem were predictors of death anxiety.
  Conclusion
  The present study indicated increased death anxiety with increasing self-esteem. However, further studies in the different populations are recommended to confirm these results.
  Keywords: Death anxiety, Self-esteem, Acute myocardial infarction
 • Shahnaz Tork, Elnaz Haji *, Leila Mohamad Khani, Hamid Alavi Pages 26-37
  Background
  Maternal-Fetal Attachment (MFA) behaviors play an essential role in adapting to maternal concepts and promote maternal and fetal health. 
  Objective
  The present study aimed to determine the MFA and some related factors in pregnancy.
  Methods
  The present descriptive cross-sectional study was conducted on 200 pregnant women referring to health centers in Qazvin City, Iran, in 2015. A multistage sampling method (a division of urban areas, a random selection of health centers, & simple random sampling) was conducted. The required data were collected in a self-report manner using the Cranley's Maternal-Fetal Attachment Scale (MFAS) and a demographic and midwifery data questionnaire. The obtained data were analyzed in variance and Tukey's test. 
  Findings
  The overall mean±SD score of attachment behaviors was 95.91±8.9; high attachment behaviors were observed in 65.5% of the study participants, while 34.5% had moderate attachment behaviors. A significant relationship was observed between attachment behaviors and several childbirths, the grade of pregnancy, educational level, and stress (P<0.05). However, no relationships were observed between attachment behaviors and mother’s age, gestational age, the history of stillbirth, abortion and infertility, participation in maternity preparedness classes, family income, and parental employment status (P>0.05).
  Conclusion
  According to the obtained results, the majority of mothers had high attachment behavior scores. Moreover, some personal and midwifery characteristics were related to attachment behaviors. Therefore, it is recommended to pay more attention to the psychological dimensions of pregnant women along with other health dimensions in pursuit of modern midwifery goals.
  Keywords: Pregnancy, Attachment, Maternal- fetal, Factors
 • Laila Neisani, Azadeh Hosseinkhani*, Naheed Aryaeian, Ensieh Shahrokh, Hamid Haghani, Maryam Chamari Pages 38-51
  Background
  Diabetes is the most prevalent complication in pregnancy, especially in pregnancies induced by In Vitro Fertilization (IVF).
  Objective
  The present study aimed to evaluate the effect of an individual education program on gestational diabetes in pregnant women treated with IVF.
  Methods
  This was a quasi-experimental clinical trial with a control group. It was performed on 170 women aged 20-45 years, undergoing IVF treatment. Apart from routine cares during pregnancy, the intervention group (85 people) benefited from 6 educational sessions, comprising modify diet, exercise activity, weight control, and daily habits. Demographic forms and three questionnaires, including the nutritional and lifestyle questionnaire, the 24-hour dietary recall questionnaire, and the physical activity questionnaire were completed by the subjects before and after the intervention. The data related to the lifestyle questionnaire, as well as the demographic and midwifery information were analyzed by inferential (logistic regression), and descriptive statistics; the 24-h dietary recall questionnaire’s data were analyzed using Nutrition 4.
  Findings
  The statistical analysis of the two studied groups revealed no significant difference in the Gestational Diabetes Mellitus (GDM)  reduction between the intervention (8.2%) and control (20%) groups (P=0.23). 
  Conclusion
  Although the individual training and lifestyle modification was not effective on the prevalence of GDM in pregnant women treated with IVF, this program combined with other practical protocols can be used to treat and prevent GDM.
  Keywords: Training programs, Gestational diabetes, In vitro fertilization, Exercise, Nutritional requirements
 • Kazem Hosseinzadeh, Alireza Souri, Salman Daliri* Pages 52-61
  Background
  Accident-induced disability and death in women causes undesirable effects and imposes significant costs on individuals, families, and society; this is because of the critical role of women in family and community. 
  Objective
  This study aimed to investigate the accidents in women living in Qazvin Province, Iran, and its related risk factors from 2006 to 2015.
  Methods
  This descriptive study was conducted on 61954 women referring to hospitals due to accidents in Qazvin Province. The obtained data were analyzed using frequency distribution, Chi-squared test, logistic regression, and multivariate analysis.
  Findings
  The prevalence rate of accidents among women was 14.1%. Most of the accidents occurred in the age of 19-28 years, in the spring, and in the neighborhoods of the injured women. Trauma (25.3%), and traffic accidents (20.1%) were the leading causes of accidents in the studied women. 
  Conclusion
  Injuries, and accidents among women living in Qazvin Province had a high incidence; mostly women in the younger age groups were affected. Therefore, considering the importance of protecting the health of female population in promoting health and maintaining public safety, planning for the prevention of accidents and incidents in this population is crucial.
  Keywords: Incidence, Accidents, Women, Trauma
 • Seyedeh Saeede Javanmard, Nasrin Jazani*, Seyed Mehdi Alvani, Mohammad Reza Hamidizade Pages 62-73
  Background
  Many scholars agree that one of the most important dimensions of public sector is the Public Service Motivation (PSM) of employees. 
  Objective
  We investigated the psychological aspects associated with occupational and organizational factors, as well as the moderating role of the environment on PSM from the viewpoint of employees of Qazvin University of Medical Sciences.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted between 180 employees of Qazvin University of Medical Sciences in 2018. Kim and Vandenabeele, Hackman and Oldham's Job Diagnostic Survey, and two researcher-made questionnaires were used in the current research. All statistical tests were performed at the error level of 0.05. Structural equations with partial least squares method have also been used.
  Findings
  The psychological aspect of profession has the most significant impact on the employee's job motivation. Moreover, the feeling of satisfaction has the strongest association with the operation of public interest; and knowledge of the results of the least effective. In the case of variables affecting the psychological condition of the organization, the individual's perception about the spatial design of the organization, the most and most variable of the individual's feelings of membership in the organization has the least effect. 
  Conclusion
  Human Resource Management is the most important task of managers, and to increase the effectiveness of government agencies performance, the human resources motivation system should be improved.
  Keywords: Motivation, Psychological conditions, Environmental factors
 • Atefeh Kheirkhah, Reza Gholamnia*, Amir Kavousi Pages 74-83
  Background
  Emergency action plans and procedures importance in occupational health issues in Iran's industry. 
  Objective
  Research was conducted to evaluate the emergency action plan based on HSE-MS standards.
  Methods
  This article is a cross-sectional descriptive-analytic study that was conducted in a large food industry company in 2017. A questionnaire was designed and used based on HSE-MS and OGP standard for providing an emergency response plan. Validity index: CVR: 0.83, CVI: 0.98. Cronbach's alpha was adopted to test reliability α:0.88 for ERP questionnaire and α:0.93 for knowledge questionnaire, both reliability and validity were acceptable. Risk assessment was performed by the FMEA method, and the result was analyzed. 
  Findings
  Questionnaire analysis showed that 73% frequency of response was yes, which can be acceptable. Also, the system failure point based on the questionnaire was determined by determining severity, frequency, and detection probability, 436 activity was evaluated. The result showed that 28 of the risk with a priority number of over 300 and 58 risks were above the risk level of 150 and 13 risks were risky at a critical level. (two risk factor higher than 6).
  Conclusion
  Noncompliance cases were in the design and planning scenarios of emergency and relief and rescue instruction. Therefore training program and operational maneuvers for ammonia chamber room, CIP+CBH chemical storage depot and boiler had a high priority for the highest risk program indicators.
  Keywords: Emergency management, HSE-MS, FM & EA, OGP
 • Siamak Yaghoubi, Sareh Mohammadi, Leili Yekefallah*, Ali Taromiha, Amaneh Bagheri Pages 84-91
  Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome (HGPS), a rare genetic condition occurs one in every 8 million live births. HGPS is characterized by premature aging in various organs. The average survival rate of the affected patients is 13 years, and their most common causes of death are myocardial infarction and stroke. This disease occurs due to a gene mutation in the chromosomes of the patient. There is no definitive treatment for progeria, and most patients die at the age of 8 to 10 years. Scientists are interested in identifying this syndrome, as it may reveal the signs of a natural aging process at an early age. The studied patient was older than the global average with no cardiovascular disease and suffered from appendicitis.
  Keywords: Progeria, Premature aging