فهرست مطالب

پژوهش و برنامه ریزی شهری - پیاپی 37 (تابستان 1398)
 • پیاپی 37 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • احسان حیدرزاده، مصطفی بهزادفر* صفحات 1-12
  به دنبال گسترش شهرنشینی، شاهد شکل گیری نواحی با تراکم جمعیتی بالا در کلان شهرها هستیم که با مسائلی همچون شلوغی، کاهش سرانه خدمات و غیره درگیرند؛ بنابراین ضرورت دارد تاثیر تراکم جمعیتی بر شاخص های کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گیرد تا بر مبنای آن بتوان اصلی ترین شاخص های تاثیرپذیر از تراکم جمعیتی را شناسایی کرده و برای مرتفع نمودن آنها برنامه ریزی کرد. ازهمین رو، به منظور آزمون فرضیه پژوهش، منطقه 3 شهر تهران به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است که درحال حاضر با روند سریع افزایش تراکم جمعیتی همراه است و عدم نظارت و کنترل بر آن می تواند آثار نامطلوبی بر کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد. این پژوهش با شیوه شناخت ذهنی مبتنی بر پیمایش میدانی از شهروندان بررسی شده است. در این راستا 22 شاخص سنجش گر کیفیت زندگی از منابع معتبر داخلی و خارجی استخراج شده است. در ادامه تراکم جمعیتی به عنوان متغیر مستقل و شاخص های 22گانه به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب شده و به کمک تحلیل همبستگی کانونی مورد سنجش قرار گرفته اند. خروجی های تحلیل نشان می دهد با احتمال 99 درصد، همبستگی میان دو مجموعه متغیرها مورد تایید است و دراین میان به متغیرهای رضایتمندی از روابط همسایگی در محل سکونت، رضایتمندی از قیمت خرید مسکن، رضایتمندی از کیفیت خدمات اتوبوس رانی، رضایتمندی از وضعیت و امکانات فضاهای باز شهری و رضایتمندی از کیفیت خدمات ورزشی به ترتیب با همبستگی ساختاری 406/- ، 322/- ، 455/- ، 494/- و 314/- به عنوان بخشی از متغیر کانونی محسوب می گردند و بنابراین بیشترین تاثیرپذیری را از تراکم جمعیتی دارند. این مسئله نشان می دهد افزایش بیش از حد تراکم جمعیتی در قسمت هایی از منطقه 3 شهر تهران، موجب کاهش رضایت شهروندان از برخی شاخص های کیفیت زندگی شده است که اصلاح و تعدیل تراکم جمعیتی در منطقه 3 را ضروری می کند.
  کلیدواژگان: تراکم جمعیتی، کیفیت زندگی، توسعه شهری پایدار، رضایت شهروندان، تهران
 • محمد اسکندری ثانی*، محمود مرادی، افسانه ابراهیمی صفحات 13-24
  افزایش استفاده از خودرو و وابستگی به آن در محیط های شهری، مشکلات متعددی از قبیل آلودگی هوا و صوتی، ترافیک، مصرف بی رویه انرژی های فسیلی ایجاد کرده است. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق، به عنوان مرکز استان خراستان جنوبی و تمرکز بالای بخش خدمات، توسعه بی قواره و نامتوازن، حجم بالای ترددهای درون شهری و نامناسب بودن برخی از معابر موجب ایجاد ترافیک، آلودگی های صوتی و زیست محیطی به عنوان نمونه ای مناسب برای برنامه ریزی حمل و نقل پایدار تلقی می شود. بر این اساس هدف پژوهش بررسی و شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سیستم حمل و نقل پایدار با تاکید بر اقتصاد سبز در شهر بیرجند می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مطالعات میدانی از نوع پیمایشی انجام شده است. اطلاعات از یک نمونه 175 نفری از جامعه آماری از طریق پرسشنامه اخذ گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و نرم افزارAmos استفاده گردید. متغیرهای موثر بر حمل و نقل به 5 مولفه کلی (زیرساختی، شهر هوشمند، زیست محیطی، عوامل اقتصادی و اجتماعی) که هر کدام در برگیرنده چند شاخص می باشد، تقسیم شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مولفه زیرساختی با مقدار0.55، شهر هوشمند با مقدار0.43، زیست محیطی با مقدار0.40، اقتصادی با مقدار 0.35و اجتماعی با مقدار0.30 به ترتیب بیشترین تاثیر بر حمل و نقل پایدار با رویکرد اقتصاد سبز داشته است. مدیریت واحد و یکپارچه، ارتقا فرهنگ رانندگی، ارائه آموزش، جایگزین کردن خودروی فرسوده با خودرو نو و هیبریدی، نصب علائم ترافیکی، ایجاد مراکز پیاده محور در شهر بالاخص بافت مرکزی از عوامل تاثیرگذار می باشد.
  کلیدواژگان: حمل و نقل پایدار، اقتصاد سبز، شهر هوشمند، بیرجند
 • زهرا عبداللهی ترکمانی*، محمدحسن یزدانی، ابوالفضل قنبری صفحات 25-40
  ساختار فضایی حاکم بر شهرها به روابط متقابل و عوامل مختلفی بستگی دارد و این روابط در مقیاس شهری بزرگ، دارای پیچیدگی و درهم تنیدگی خاصی است. لذا اهمیت نگرش به ساختار فضایی شهر، دارای اهمیتی زیادی است. کلان شهر تبریز همچون سایر کلان شهرهای ایران با رشد سریع جمعیت مواجه بوده و این مسئله باعث پیچیدگی های کالبدی و فضایی و در نتیجه موجب پیچیدگی شناخت و تحلیل سازمان و ساختار فضایی آن شده است؛ هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت ساختار فضایی کلان شهر تبریز با روش چیدمان یا پیکره بندی فضایی است. روش پژوهش به صورت کمی و از نوع توصیفی-تحلیلی است. محدوده مورد مطالعه کلان شهر تبریز و واحد تحلیل محورهای اصلی و شریان های درجه یک و درجه دو شهر بوده است. داده های مورد استفاده در پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. روش تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده با استفاده از تکنیک تحلیل چیدمان فضا و تحلیل اصول هم پیوندی، اتصال و انتخاب بوده است. همچنین بعد دیگر روش تحلیل توجه به ابعاد عملکردی فضا در قالب پراکندگی کاربری های تجاری و خدماتی و همچنین نظریه حرکت طبیعی بوده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هم پیوندی مسیرهای منتهی به مرکز شهر و بخصوص بازار مرکزی شهر به میزان 85/0، بیشتر از سایر بخش های شهر است و این هم پیوندی در محور امام خمینی (ره) و محورهای منتهی به آن از میزان بیشتری برخوردار بوده است. از نظر اصل اتصال و انتخاب نیز دو محور امام خمینی (ره) و 22 بهمن با مقدار 21 و 2/1 از میزان بالاتری برخوردار است. در نتیجه انتقال عملکرد و تمرکز حرکت از مرکز شهر به طرف غرب در امتداد مسیرهای اصلی و امکان شکل گیری هسته های عملکردی در طول این محورها پیش بینی می شود.
  کلیدواژگان: ساختار فضایی شهر، پیچیدگی فضایی، پیکره بندی فضایی، هم پیوندی فضایی، کلان شهر تبریز
 • طاهر پریزادی*، علیرضا شیخ الاسلامی، علیرضا کریمی رزکانی صفحات 41-54
  مخاطرات طبیعی، شرایط زندگی سکنه شهرهای جهان را بشدت تحت تاثیر قرار داده است. فزونی بلاها و خسارات مالی و جانی آن ها، پژوهش هایی با موضوع تاب آوری را در مطالعات شهری الزام آور ساخته و در پی آن، مفهوم تاب آوری به سرعت در ادبیات پایداری شهری جای گشوده است. در پژوهش حاضر تاب آوری شهر باقرشهر از شهرهای استان تهران و حاشیه پایتخت در برابر بلایای طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از منظر هدف جز تحقیقات شناختی و از جهت روش با رویکرد ارزیابی-تحلیلی که برای گرداوری داده ها با رویکرد اسنادی- پیمایشی با بکارگیری ابزارهای پرسشنامه و بازدید های میدانی صورت پذیرفته است. حجم نمونه تحقیق به تعداد 30 نفر افراد متخصص و متولی در ساختارمدیریت شهری و افرادی که شناخت کافی به شهر باقرشهر داشته اند با تکنیک گلوله برفی شناسایی و انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از شاخص های مرکزی آمار توصیفی، مدل آنتروپی شانون (برای وزن دهی شاخص ها و معیارها) و مدل ویکور (بمنظور رتبه بندی) با نرم افزارهای SPSS، GIS و Excel بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از بین ابعاد چهارگانه تاب آوری (کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی) بعد کالبدی-محیطی دارای بیشترین اهمیت (0.4) در میزان ناتاب آوری شهر باقرشهر داشته است. وضعیت نامطلوب بافت محلات و دسترسی نامناسب به امکانات و خدمات امدادرسان از جمله ویژگی های این شهر است که تاب آوری آن را تحت تاثیر قرار داده است. در بررسی زیرشاخص ها در سطح محلات، مشخص شد که سه محله جنوب شهر با توجه به شرایط کالبدی، اجتماعی (0.25)-اقتصادی (0.15) و نهادی (0.2) دارای تاب آوری کمتری نسبت به محلات شمال شهر هستند. نتایج کلی تحقیق بیانگر آنست که شهر باقرشهر در برابر مخاطرات طبیعی از تاب آوری پایینی برخوردار است و نیازمند توجه جدی به ابعاد مختلف آن به خصوص بعد کالبدی- محیطی شهر است.
  کلیدواژگان: &quot، مخاطرات طبیعی&quot، &quot، تاب آوری شهری&quot، &quot، پایداری شهری&quot، &quot، شهر تاب آور&quot، &quot، باقرشهر&quot
 • طاهره نصر* صفحات 55-66
  امروزه گردشگری به عنوان یک صنعت، به مثابه پدیده پویای جهانی و اجتماعی است که شناخت و تحلیل علمی آن می تواند چهارچوب مطمئنی برای برنامه ریزی صنعت گردشگری در حال و آینده فراهم آورد. شرایط موجود کشور ایران با پشتوانه تاریخی آن، نشان می دهد که گردشگری می تواند بستر مناسبی برای دستیابی به توسعه پایدار باشد و به عنوان یکی از پیش شرط های برنامه ریزی پایدار می تواند مطرح باشد. هنگامی که به شهرهای اصیل ایرانی اندیشیده شود می توان دریافت که ساختار هر یک از این شهرهای تاریخی واجد مولفه هایی هستند که ارزش آنها را دوچندان می نماید. هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران های کلیدی موثر بر توسعه گردشگری شهر شیراز و بررسی چگونگی تاثیرگذاری این پیشران ها بر یکدیگر می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش بر اساس روش های جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که در دو مرحله تعیین شاخص های کلیدی از طریق روش دلفی و شناسایی پیشران های کلیدی با استفاده از نرم افزار MicMac بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه در مرحله اول 40 نفر از خبرگان حوزه گردشگری شهر شیراز بوده و در مرحله دوم 15 نفر به صورت هدفمند، انتخاب گردیده است. نتایج حاصل شده بیانگر آن است که در مجموع 8 عامل کلیدی در وضعیت گردشگری شهر شیراز تاثیرگذارند؛ بدین صورت که این متغیرها بیشترین تاثیرگذاری و کمترین تاثیرپذیری را بر آینده توسعه گردشگری شیراز دارند و شامل پیشران های منابع آب، تبلیغات، مدیریت محلی، آثار تاریخی، امنیت غذایی، امنیت، سیاست های کلان ملی در حوزه گردشگری و مشارکت شهروندان می باشند و از میان این عوامل، مدیریت به عنوان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر سایر عوامل کلیدی شناسایی شده است.
  کلیدواژگان: &quot، گردشگری شهری&quot، &quot، توسعه گردشگری&quot، &quot، آینده پژوهی&quot، &quot، توسعه پایدار&quot، &quot، شیراز&quot
 • یعقوب حق پناه*، مجتبی رفیعیان، سعید کامیابی، عباس ارغان صفحات 67-82
  الگوی کنونی مدیریت زمین شهری در ایران تحت تاثیر عواملی از جمله تمرکزگرایی در ساختار قدرت، موازی کاری های نهادی، واسطه گری، ضعف بسترهای قانونی و... زمینه ساز بروز ناپایداری کالبدی- فضایی به خصوص کلانشهرهایی چون تهران گردیده است. هدف پژوهش بررسی الگوی مدیریت زمین شهری مبتنی بر پایداری کالبدی- فضایی منطقه 12 شهر تهران می باشد. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. جهت گردآوری داده ها از روش های اسنادی و میدانی و به منظور تحلیل داده ها از آزمون T تک نمونه ای، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. جامعه آماری نهادهای متولی مدیریت زمین شهری و مراجعه کنندگان بوده که به ترتیب 336 و 130 نمونه می باشد. سنجش اعتبار الگو بر اساس طیف سه تایی (کم:1- متوسط:2-زیاد:3) با میانگین مفروض (2) و تعداد 7 معیار صورت گرفت. این معیارها شامل متناسب بودن، اثربخشی و کارایی، مشروعیت، پیوستگی، انعطاف پذیری، مطلوبیت و قدرت الگو و قابلیت تعمیم هستند. بر اساس نظرات خبرگان میانگین کل حاصل از سنجش اعتبار الگو برابر با (2.81) می باشد که از میانگین مفروض (2) بالاتر بوده و به 3 (مقدار زیاد) نزدیک است. میزان واریانس تبیین شده الگوی بهینه توسط مولفه های متغیر پیش بین (0.63) است که معنی دار است. بنابراین 63 درصد الگوی بهینه تحت تاثیر مولفه های مزبور است و تناسب و مطلوبیت بالایی داشته و از قدرت تبیین و پیش بینی لازم در زمینه موضوع پژوهش برخوردار است. نتایج نشان می دهد که الگوی کنونی مدیریت زمین شهری در منطقه 12 کلانشهر تهران منجر به بروز ناپایداری های کالبدی- فضایی شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت زمین، الگو، پایداری کالبدی- فضایی، کلانشهر تهران، منطقه 12
 • علی شمس الدینی*، ساسان نصیبی صفحات 83-96
  امروزه نبود مبلمان شهری مناسب و چیدمان آراسته و هماهنگ آن، در تمام شهرهای ایران باعث معضلی بنام به هم ریختگی و عدم شادابی و روحیه ی متناسب برای استفاده کنندگان از محیط شهری شده است. شهر شیراز به عنوان مهم ترین شهر جنوب کشور و گردشگرپذیر، لازم است که به سنجش میزان چیدمان متناسب مبلمان شهری خود پرداخته تا بتواند فضای متناسب شاد را در شهر ایجاد نماید. هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش و جایگاه چیدمان مبلمان شهری در شادابی فضای شهری در شیراز است. پژوهش از نوع  کاربردی و روش مطالعه، پیمایشی- تحلیلی است. به منظور تعیین نقش مبلمان شهری در شادابی شهری از آزمون رگرسیون استفاده شده است. جامعه ی آماری شامل جمعیت شهر شیراز در سال 1395 به تعداد 1712745 نفر در نظر گرفته شده است و تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ی محقق ساخته 35 سوالی است که روایی آن به تایید کارشناسان مربوط رسیده و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به میزان 84/0 مورد تایید قرار گرفته است. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن بود که نحوه ی چیدمان مبلمان شهری بر شادابی فضای شهری در سطح معناداری 0.000 تاثیر دارد. همچنین این امر در بین سایر متغیرهای مبلمان شهری (تفریحی-فراغتی، خدماتی، زیست محیطی، بهداشتی، ترافیکی و تجهیزات و تاسیسات) در سطح معناداری 0.000 توانسته است بر شادابی فضای شهری تاثیرگذار باشد. بر این اساس می توان بیان داشت که بهره گیری متخصصان شهری در داخل و خارج از کشور در زمینه ی طراحی مبلمان شهری چه در بحث ابزارها و چه در بحث محیطی می تواند زمینه ساز ساختار نظام مند آن شده، به شادابی بیشتر شهری منجر شود.
  کلیدواژگان: مبلمان، توسعه، چیدمان، شادابی، شهر شیراز
 • سید محمد رضا میرعلایی*، محمود محمدی، مرتضی سامتی صفحات 97-112
  انتخاب مسکن، به عنوان اساسی ترین نیاز هر خانوار می باشد که به طور مستقیم بر کیفیت زندگی خانواده، تاثیر می گذارد. لذا شناسایی و ارزیابی مولفه های تاثیرگذار در انتخاب مسکن از دیدگاه خانوارهای مالک نشین به عنوان مصرف کننده نهایی مسکن، نقش مهمی در یاری  مدیران شهری برای ارتقاء و بهبود شرایط سکونتی مردم خواهد داشت. پژوهش حاضر، با هدف بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر میزان احتمال انتخاب مسکن با تاکید بر ویژگی های جمعیت شناختی خانوارهای مالک نشین در شهر اصفهان انجام شده است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. شیوه جمع آوری اطلاعا اسنادی با مطالعه و بررسی پژوهش های قبلی، و میدانی با جمع آوری داده ها با استفاده از طراحی پرسشنامه های انتخاب تجربی با تکیه بر نرم افزار SPSS و روش فاکتوریل جزئی برای کاهش سناریوهای ممکن ، به صورت تصادفی از 300 خانوار متقاضی مسکن در یک دوره 6 ماهه در بازار املاک، بود. این داده ها در محیطEXCEL  طبقه بندی و در نرم افزار STATA بر پایه نظریه مطلوبیت تصادفی (RUT) با استفاده از مدل انتخاب گسسته لاجیت چندجمله ای (MNL)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از این پژوهش، با در نظر گرفتن آماره Z حاصل از متغیرها در سطح معنی داری 99 درصد و 95 درصد، حاکی از تایید 11 متغیر از 12 متغیر مربوط به ویژگی های مسکن و نیز تایید 20 متغیر از 23 متغیر جمعیت شناختی تعریف شده در مدل مربوطه است. تاثیرگذارترین متغیرهای جمعیت شناختی شامل: داشتن فرزندان 18سال و بالاتر، تعداد دفعات خرید منزل، علت سکونت در اصفهان و سطح روابط اجتماعی فرد و خانواده اش، به ترتیب با 41، 37، 36، 33 درصد، ضریب اثر مثبت بر احتمال انتخاب در تابع لوجیت چندگانه می باشند. نتایج نشان دادند ویژگی های اقتصادی-اجتماعی خانوار مالک نشین از عوامل تعیین کننده در انتخاب مسکن بوده و در مطالعات و پروژه های مسکن شهری، مشخصه های فردی خانواده ها باید به صورت ویژه لحاظ گردد.
  کلیدواژگان: مشخصات خانوار مالکنشین، نظریه مطلوبیت تصادفی، مدل لاجیت چندجمله ای، روش انتخاب تجربی، شهر اصفهان
 • ام کلثوم مرادیان، مهدی رخشنده رو*، علیرضا عبداله زاده فرد صفحات 113-128
  پارک ها و فضای سبز شهری از مهم ترین عوامل موثر در شکل دهی به پایداری اجتماعی و همبستگی فضاهای شهری می باشند. ولی عواملی مانند مشکلات زندگی شهری، ایمنی پارک و فضای سبز ، امنیت و متناسب نبودن امکانات مورد نیاز برای گروه های مختلف سنی و جنسی در این مکان ها از جمله عوامل کاهش تمایل شهروندان برای استفاده از این عرصه ها می باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی است که مبتنی بر کسب حقایق و تجزیه و تحلیل علل آن ها می باشد. حجم نمونه آماری با توجه به میزان جذب جمعیت پارک آزادی در شلوغ ترین روزهای سال، نمونه آماری متناسب که قابلیت تعمیم داشته باشد، 150 نمونه محاسبه گردیده و در راستای حذف اثر مقادیر بی پاسخ احتمالی تا 170 نفر افزایش پیدا کرد. در این پژوهش با توجه به بستر مناسب پارک آزادی در زمینه اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی آن ، متاسفانه کارکرد آن در زمینه اجتماعی و فرهنگی بسیار ضعیف می باشد و با توجه به جمع آوری اطلاعات از کاربران مراجعه کننده به پارک و تجزیه و تحلیل آن از طریق نرم افزار SPSS ، معضلات و مشکلات پارک آزادی در پایداری اجتماعی از دید کاربران به نتایجی دست پیدا کرد که در سه ویژگی ادراکی ، کالبدی و فضایی دسته بندی شد. این ویژگی ها شامل پیامدهای اجتماعی ، کنش متقابل اجتماعی ، برابری و تنوع اجتماعی و امنیت اجتماعی و عوامل کالبدی فضایی آن مربوط به نحوه مدیریت پارک ، روشنایی پارک ، امنیت در مسیر های عبوری ، جایگاه آب آشامیدنی ، تجهیزات زمین ، تجهیزات صوتی و استراحتگاه کاربران می باشد، که بر اساس آنها راهکارهای موثر در جهت اهداف پژوهش و ارتقاء نقش پارک های شهری در پایداری اجتماعی شهری ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: &quot، پارک شهری&quot، &quot، پایداری&quot، &quot، فضای سبز&quot، &quot، پایداری اجتماعی&quot، &quot، شیراز&quot
 • مریم قربان پور، مهرناز مولوی*، نادر زالی صفحات 129-140
  طی چند دهه اخیر، بی توجهی به رودخانه زرجوب در شهر رشت، تخریب محیط زیست و غفلت از پتانسیل های اقتصادی آن، پیامدهای ناگواری را به دنبال داشته است. به دلیل اینکه این رودخانه واجد پتانسیل های متعددی جهت توسعه گردشگری به عنوان یک منبع پایدار اقتصادی است، با انتخاب آن به عنوان مطالعه موردی، هدف این پژوهش ارزیابی معیارهای اقتصادیگردشگری پایدار در نظر گرفته شده است. با روش توصیفی-تحلیلی و به منظور ارزیابی وضعیت موجود رودخانه بر اساس معیارهای اقتصادیگردشگری پایدار از 400 شهروند، 25 متخصص بومی و 20 مسئول شهری نظرخواهی و وضعیت هر معیار بر اساس نمره میانگین محاسبه شده است. معیار «میزان جذب سرمایه خارجی» با میانگین 05/1 و معیار «قیمت زمین» با میانگین 80/2 به ترتیب پایین ترین و بالاترین امتیاز را در بین معیارهای اقتصادی دارند. در واقع تمامی معیارها در وضع موجود پایین تر از حد متوسط هستند. در مرحله بعد راهبردهای منتج از سوات با روش تاپسیس رتبه بندی و به منظور وزن دهی معیارها با روش آنتروپی شانون و امتیازدهی به راهبردها بر اساس معیارها از 25 متخصص بومی نظرخواهی شده است. در بین معیارها، معیار «تمایل شهروندان به مشارکت مالی» با وزن 2772/0، در رتبه اول به لحاظ میزان تاثیرگذاری بر اولویت بندی راهبردها قرار دارد و در بین راهبردها، راهبرد «برنامه ریزی در راستای اعتمادسازی و افزایش تمایل شهروندان به مشارکت مالی در بخش گردشگری» با بالاترین ضریب نزدیکی به گزینه ایده آل (622/0) در اولویت اول است.
  کلیدواژگان: گردشگری پایدار، گردشگری شهری، توسعه پایدار، رودخانه زردجوب رشت
 • سعیده مویدفر*، سارا اسحاقی صفحات 141-154
  در چند دهه اخیر رشد بی رویه و ناهماهنگ محیط شهری به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت زندگی شهری، بافت های تاریخی و ارزشمند و انسان تاثیرگذار بوده است.÷ وسعت زیاد بافت های قدیمی و فرسوده و معضلات پیچیده آن ها و تاثیر مستقیم بر کیفیت زندگی شهری، مسئولان شهری را وادار به اتخاذ رویکردهای جدید در جهت مقابله با این معضلات کرده است. رویکردهای مرمت و بهسازی درگذر زمان تکامل یافته اند که از جدیدترین رویکردها می توان به نوزایی شهری اشاره نمود. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی کیفیت زندگی شهری در محدوده پیرامونی بافت تاریخی میدان امام علی (ع) اصفهان بر اساس سه معیار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی با رویکرد نوزایی شهری می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و کاربردی می باشد. جامعه آماری ساکنین محدوده موردمطالعه و متخصصین شهری می باشند که 30 نفر به صورت هدفمند انتخاب و پرسشنامه ها بین آن ها توزیع شده است. از طریق روش سوات به تحلیل وضعیت موجود پرداخته و زیرمعیارهای اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و همچنین گزینه های نوزایی شهری از طریق مدل تحلیل شبکه ای (ANP) اولویت بندی گردیده اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین معیار در جهت ارتقا کیفیت زندگی، معیار اقتصادی با وزن 41/0 و در رده بعد معیار کالبدی با وزن 31/0 و درنهایت معیار اجتماعی با وزن 25/0 می باشد. در زیر معیار اجتماعی میزان رضایت از محله، در زیر معیار اقتصادی بازار مسکن و زمین، در زیر معیار کالبدی نظارت بر ساخت وساز جدید و در گزینه های نوزایی شهری برنامه های توسعه مناسب و انعطاف پذیر از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی در محدوده مورد مطالعه شناخته شده اند. بر این مبنا راهکارهایی همچون برقراری تعادل بین عملکردهای بافت از طریق تزریق فعالیت های تجاری و گردشگری، تدوین ضوابط شهرسازی با در نظر گرفتن اقتصاد زمین، نظارت بر نظام انسانی در ساخت وسازهای جدید برای جلوگیری از کم ارزش شدن بناهای باارزش جهت احیا مجدد این محدوده می تواند ارائه گردد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، بافت تاریخی، نوزایی شهری، تحلیل شبکه، میدان امام علی(ع) اصفهان
 • محسن اعتصامی پور، مهیار اردشیری*، زهراسادات سعیده زرآبادی، حمید ماجدی صفحات 155-170
  ضوابط شهری در قالب آیین نامه های منطقه بندی، مکانیزم اجرایی طرح های توسعه شهری هستند. سیر تحول ضوابط منطقه بندی در یک قرن گذشته، از شکل گیری ضوابط عملکرد مبنا، تکنیک های اصلاحی تا ظهور ضوابط فرم مبنا و هیبریدی، نشان دهنده توجه بیشتر به ابعاد کیفی فرم محیط انسان ساخت است. بررسی ها نشان می دهد بنیان، اجزا و شیوه مشارکتی تهیه ضوابط نوشهرسازان که در قالب تغییر مبنای ضوابط از عملکرد به فرم ساختمانی ارائه می گردد، در راستای تحقق الگوی شهرسازی انسان محور و پایدار، واجد ویژگی های جامعیت دربرگیرندگی ضوابط عرصه های عمومی و خصوصی، یکپارچگی ضوابط شهری و ساختمانی، زمینه گرایی در فرم و انعطاف پذیری عملکردی است. با توجه به نتایج مثبت مورد انتظار از کاربرد رویکرد فرم مبنا، چهار کیفیت انعطاف پذیری عملکردی، پیش بینی پذیری فرم، تسهیل و پیش بینی پذیری مدت زمان صدور مجوز ساخت و شفافیت و خوانایی، به عنوان معیارهای بررسی روند تحول ضوابط در این تحقیق انتخاب گردید. بر این اساس ضوابط منطقه بندی در سه دوره طرح های توسعه شهری سال های 1351-1374-1393 شیراز با روش توصیفی و تطبیقی-تحلیلی ضوابط و مطالعه اسنادی، با هدف بررسی نیاز به تحول در ابعاد کیفی ضوابط شهری، مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد تحولات در ضوابط طرح ها در یک دوره 40 ساله، صرفا ازنظر انعطاف پذیری عملکردی همسو با تحولات نظام منطقه بندی بوده است و کماکان ازنظر سایر معیارهای کیفی پیش بینی پذیر بودن فرم، تسهیل و پیش بینی پذیری مدت صدور مجوز ساخت و شفافیت و خوانایی، ضوابط با کاستی روبرو است. لیکن با توجه به انعطاف پذیری عملکردی در ضوابط طرح تفصیلی 1393، ساختار فضایی نظام پهنه بندی و شاخص های پهنه بندی، پتانسیل لازم برای تغییر مبنای ضوابط از عملکرد به فرم ساختمانی و ارتقا وضعیت معیارهای فوق وجود دارد.
  کلیدواژگان: ضوابط شهری، منطقه بندی، ضوابط فرم مبنا، فرم ساختمانی، ضوابط شهری شیراز
 • امیررضا ارزاقی، احمد امین پور*، شیرین طغیانی صفحات 171-181
  یکی از مسائلی که به صورت کتمان ناپذیری هم بر نحوه معماری "موثر" و هم از آن "متاثر" است، سبک زندگی مخاطبان است. در این راستا توجه به فضای سبز مسکن، به عنوان متغیر مستقلی که سبک زندگی انسان را تغییر می دهد و به تبع آن سبک زندگی به عنوان عاملی که میزان و نحوه مصرف انرژی (توسعه پایدار) را تحت تاثیر قرار می دهد، ضروری می نماید. مطالعه حاضر، تاثیر فضای سبز مجتمع های مسکونی پنجاه واحدی و بیشتر مناطق یک و شش شیراز بر پایداری سبک زندگی ساکنان را مورد کنکاش قرار داده است. در این پژوهش توصیفی- پیمایشی، ابتدا از روش کتابخانه ای، اطلاعات جمع آوری گردید، سپس معماری مجتمع های مسکونی و میزان فضای سبز هر مجتمع به شکل خالص و سرانه مورد پژوهش محاسبه قرار گرفت. میزان مصرف انرژی به عنوان نماینده سبک زندگی پایدار معرفی گردید و قبوض برق (شاخص میزان مصرف) تمامی واحدهای مسکونی در دو ماه شهریور و دی 1396 بررسی شد. برای تبیین تاثیر فضای سبز بر مصرف انرژی و مرتبط دانستن آن به سبک زندگی، از پرسشنامه استفاده گردید. اطلاعات حاصل از پرسشنامه، بیانگر آن است که داشتن فضای سبز، استفاده از تلویزیون و اینترنت را محدود می کند و ساعات شروع و پایان خواب را بهبود و مصرف برق را کاهش می دهد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل در نرم افزار ایویوز 7 نشان دهنده ضریب 05/0- برای فضای سبز است. بدین معنا که با افزایش 1 درصد فضای سبز مجتمع های مسکونی، هزینه برق مصرفی 05/0 درصد کاهش می یابد و به سوی سبک زندگی پایدارتر حرکت می کند.
  کلیدواژگان: پایداری، سبک زندگی، معماری، مسکن، فضای سبز، شیراز
|
 • Ehsan Heidarzadeh, Mostafa Behzadfar * Pages 1-12
  In sustainable urban development, the quality of human life in urban space is considered as the main theme, and in moving to a sustainable city, there are involved many physical, economic and social factors. In this research, the effects of population density have been investigated on the level of quality of life in residents of the district 3 of Tehran by the method of cognitive knowledge based on field surveys. In this regard, 22 indicators of quality of life have been extracted from valid internal and external sources. Then the impact of population density on quality of life indicators has been studied. For this purpose, population density has been selected as an independent variable and 22 indicators as dependent variables, and they have been measured by focal correlation analysis. The analysis outputs show that the correlation between the two sets of variables is confirmed with a probability of 99%. Meanwhile, some of the indicators of quality of life have a significant relationship with the residents' satisfaction about the neighborhood population density. Based on detailed surveys, population density satisfaction has the most effect on the satisfaction of neighborhoods relationship, housing prices, bus services, urban open spaces and sports facilities. Therefore, modification of population density in Region 3 is necessary; Otherwise, the quality of life will decline in the region.
  Keywords: Population Density, quality of life, Sustainable Urban Development, Citizen Satisfaction, Tehran
 • Mohammad Eskandari Sani *, Mohmod Moradi, Afsaneh Ebrahimi Pages 13-24
  The sample studied in this research as the capital of South Khorasan provincial and the high concentration of services, unbalanced development, high volumes of inland traffic and the inappropriate nature of some of roads caused traffic, noise and environmental pollution is considered as a appropriate sample for sustainable transport. Accordingly, the aim of this paper is to investigate and identify the factors affecting the establishment of a sustainable transportation system with an emphasis on green economy in Birjand. The present research is a descriptive-analytical research. Data collection method was library and field studies (interviews and questionnaires). The community of research has been experts in the field of transportation. Information from a sample of 175 people from the statistical community was collected through a questionnaire. Data were analyzed using SPSS software and Amos software. Variables affecting transportation are divided into five general components (infrastructure, smart city, environmental, economic and social factors), each containing several indicators. The results of the research show that the infrastructure component with 0.55, smart city with 0.43, environment with 0.40, economic with 0.35 and social with 0.30 have the most impact on sustainable transport with green economy approach, respectively. Unified management, promoting culture, providing training, replacing a old vehicle with a new and hybrid vehicle, installing traffic signs, and creating pedestrian centers in the city, especially the central tissue, are influential factors
  Keywords: &quot, Sustainable Transportation, &quot, &quot, Smart City&quot, &quot, Green Economy&quot, &quot, Birjand City, &quot
 • Zahra Abdollahi Torkamani *, Mohammadhasan Yazdani, Abolfazl Ghanbari Pages 25-40
  The spatial structure of cities depends on interactions and various factors, and these relations is a particular complexity and entanglement on a large urban scale. the main goal of this research Understanding the spatial structure of the metropolitan area of Tabriz by spatial layout or configuration. The research method is quantitative and descriptive-analytic. The study area is the Tabriz Metropolitan Research Center and the main axis analysis unit and 1st and 2nd grade arteries. The data used in the present study were collected by library and field method. The method of analyzing the data obtained using the space layout analysis technique and analysis of the principles of interconnection, connection and selection. Another aspect of the analysis is the consideration of the functional dimensions of space in the form of the dispersion of commercial and service users as well as the theory of natural motion. The results show that the association of the routes leading to the city center and especially the central bazaar of the city is 0.85, more than other parts of the city, and this integration in the center of Imam Khomeini and the axes it has led to more of it. In terms of the principle of connecting and choosing, the two axes of Imam Khomeini (RA) and 22 Bahman are 21 and 1.2 times higher.
  Keywords: spatial structure of the city, spatial complexity, spatial configuration, spatial integration, Tabriz Metropolis
 • Taher Parizadi *, Alireza Shaikholeslami, Alireza Karimi Razakani Pages 41-54
  In this study, resilience of Bagher-Shahr city from Tehran cities and the capital's margins against natural disasters has been investigated. The present study is aimed at cognitive research and methodology with an evaluation-analytical approach. The data gathering was done using a documentary-survey approach using questionnaire tools and field surveys. The sample size of the study consisted of 30 specialist personnel in urban management structure and those who had enough knowledge about Bagher-shahr city were identified and selected using snowball technique. Data analysis was performed using descriptive statistical indexes, Shannon entropy model and vikor model with SPSS, GIS and Excel software. The findings of the research indicate that the four dimensions of resilience (physical, economic, social and institutional) have the most important physical and environmental dimension in the low resilience of the city of Baqera-shahr. Undesirable conditions in neighborhoods and inadequate access to relief facilities and services are among the features of this city that has affected its resilience. In the sub-indices survey at neighborhood level, it was found that the three neighborhoods of the south of the city, with respect to their physical, socio-economic and institutional characteristics, have a lower degree of resilience than northern neighborhoods. The overall results of the research indicate that Baqr -Shahr City has a low resilience to natural hazards and requires attention to its various dimensions, especially the city's physical-environmental dimension.
  Keywords: &quot, Natural hazards&quot, &quot, urban resilience&quot, &quot, urban sustainability&quot, &quot, resilient city&quot, &quot, Bagher-shahr&quot
 • Tahereh Nasr * Pages 55-66
  Today, tourism as an industry, as a dynamic global and social phenomenon that knowledge and scientific analysis it has the ability to do this provide a secure framework to plan the tourism industry in the present and future. The purpose of this study is an Identify Key drivers effective on tourism development in Shiraz and how to influence these propellers on each other. This research is, in terms of purpose, applied and in terms of nature and method is analytical and exploratory that based on the new methods of futuristic science and it down in two steps, determine key indicators through the Delphi method and Identify Key Drivers using the MicMac software which is done based on cross-impact analysis method. The sample is in the first stage there were 40 experts in the field of tourism in Shiraz and has been selected in the second phase, 15 people were targeted. The results show that in total influencing 8 key factors in the tourism situation in Shiraz. These are the variables the most influential and least influential on the future of tourism development in Shiraz and includes propulsion water resources, advertising, local management, monuments, food security, security, national macro policy in the field of tourism and citizen participation. Among these factors, management is detected as the most important factor affecting other key factors.
  Keywords: &quot, Urban Tourism&quot, &quot, Tourism Development&quot, &quot, Future Studies&quot, &quot, Sustainable Development&quot, &quot, Shiraz&quot
 • Yaghoob Haghpanah *, Mojtaba Rafieian, Saeid Kamyabi, Abas Arghan Pages 67-82
  The current pattern of urban land management in Iran is influenced by factors such as centralization in the power structure, parallel work of institutions, intermediation, weaknesses in the legal framework, and the underlying causes of the physical-spatial instability, especially metropolises such as Tehran. The purpose of this study is to investigate the urban land management model based on the physical-space sustainability of the 12th area. The method of research is based on the purpose of the applied and in terms of the nature and method of descriptive-analytical. To collect data, documentary and field methods were used for analyzing the data. One-sample T-test, Spearman correlation and multiple regression were used. The statistical population of the urban land management and referral authorities is 336 and 130, respectively. Model validation was based on the triple spectrum (low: 1- medium: 2-high: 3) with the mean of (2) and 7 criteria. These criteria include appropriateness, effectiveness and efficiency, legitimacy, continuity, flexibility, utility and power of the model, and generalizability. According to the experts, the average of the total value obtained from the model's validity is equal to (2.81), which is higher than the assumed mean (2) and is close to 3 (large). The amount of variance explained by the optimal pattern is variable by the predictive variable components (0.63) which is significant. Therefore, 63 percent of the optimal pattern is influenced by the components and has a high degree of appropriateness and has the power to explain and predict the research subject.
  Keywords: land management, pattern, physical-spatial sustainability, Tehran metropolitan, Region12
 • Ali Shamsoddini *, Sasan Nasibi Pages 83-96
  The purpose of this study was to investigate and evaluate the urban furniture layout on the urban flora in Shiraz. This research can be considered as a type of applied-development research. A survey-analytical study method. In the inferential statistical method, regression test has been used to determine the role of urban furniture in urban well-being. The statistical population of the city of Shiraz was considered to be 1712745 people in 1395, and therefore, based on the Cochran sampling formula, 384 individuals were selected as sample size. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire consisting of 35 questions, whose validity was confirmed by the relevant experts, and its reliability was confirmed to be 0.84 based on Cronbach's alpha. The collected data were analyzed using SPSS software and regression test. The results indicated that in general, how urban furniture layout affects the urban flavors at a significant level of 0.000. It also has a significant effect on urban vitality, among other urban furniture variables (recreational-leisure, service, environmental, health, traffic, equipment and facilities), at a significant level of 0.000. Accordingly, it can be said that the use of urban experts, both inside and outside, in the field of urban furniture design, both in terms of tools and in environmental contexts, can underlie its systematic structure and Lead to more urban prosperity.
  Keywords: furniture, Development, arrangement, happiness, city of shiraz
 • Sayed Mohamadreza Miralaei *, Mahmood Mohamadi, MORTEZA SAMETI Pages 97-112
  Choosing housing is the most basic need of every household.Therefore,identification and evaluation of effective factors in choosing housing from the viewpoint of the homeowner's households will play an important role in helping urban managers to promote and improve the housing conditions of the people.Accordingly,the present study was conducted to investigate and evaluate the factors affecting the probability of choosing housing with emphasis on the demographic characteristics of homeowning households in Isfahan. The research method is applied in terms of purpose and is descriptive-survey based on the data collection method. Data gathering method, documentary method by studying and investigating previous research, and field method. Data collection was done by designing empirical questionnaire, randomly from 300 households. These data were categorized in the EXCEL software and analyzed using the discrete multinomial logit model (MNL) in STATA software based on Random Utility Theory (RUT). The results of this study, taking into account the Z statistic of the variables, indicated that 11 variables were confirmed related to the properties of the housing, as well as the confirmation of 20 variables demographic variables defined in The model is relevant. The most influential demographic variables include: having children aged 18 and above, the number of home purchases, the reason for settling in Isfahan and the level of social relationships between the individual and his family, respectively,with 41,37,36,33%, the coefficient of positive effect on the probability of choosing in the multiple logit function.The results showed that the socio-economic are important and,in urban housing studies,should be specifically considered
  Keywords: homeowner&#039, s household characteristics, Random utility theory, MNL, choice experiment method, ISFAHAN CITY
 • Omkolsum Moradian, Mehdi Rakhshandehroo *, Alireza Abdolahzade Fard Pages 113-128
  Parks and urban green spaces are one of the most important factors in shaping social sustainability and urban solidarity. However, factors such as urban life problems, park safety, and green space, and the lack of security and fitness for the various age and genders in these places are among the factors that reduce the willingness of citizens to use these areas. The sample size was estimated to be 150 people and increased to 170 people to eliminate the effect of unanswered questions. This issue is seen in the light of the appropriate context of the Azadi Park in its social, cultural, and environmental context. Unfortunately, the function of this park in the field of social and cultural is very weak. According to the data gathering from park users and Its analysis through SPSS software, the problems of the Azadi Park in social sustainability from the user's point of view, are classified into perceptual, physical and spatial characteristics. These features include social outcomes, social interaction, equality, and social diversity, and social security, and its spatial factors related to park management, park lighting, security in transit routes, drinking water stays, land equipment, audio equipment, and resorts. Based on which effective strategies for research purposes and promotion of the role of urban parks in urban social sustainability were presented.
  Keywords: urban park, sustainability, green space, social sustainability, Shiraz
 • Maryam Ghorbanpour, Mehrnaz Molavi *, Nader Zali Pages 129-140
  Over the past few decades, inattention to the Zarjub River in Rasht, the degradation of the environment and the neglect of its economic potential has led to adverse consequences. Because this river has the potential for the tourism development as a sustainable economic resource, by choosing it as the case study, the goal of this research is considered assessing the economic criteria of sustainable tourism. Using descriptive-analytical method, in order to assess the current status of the river based on economic criteria of sustainable tourism, 400 citizens, 25 local experts and 20 urban authorities were consulted and the status of each criterion was calculated based on the average score. The criterion of "foreign investment attraction" with an average of 1.05 and the criterion of "land price" with an average of 2.80, respectively, have the lowest and highest scores among the economic criteria. In fact, all criteria in the current status are lower than average. In the next step, the strategies derived from SWOT were ranked by TOPSIS method. In order to weigh the criteria using the Shannon entropy method and also ranking the strategies based on the criteria, 25 local experts were consulted. Among the criteria, the criterion of "Citizen's willingness to participation in financial affairs" with the weight of 0.2772 is ranked first in terms of the impact on prioritizing strategies and among the strategies, the strategy of "planning for trust formation and increasing citizens' willingness to participate financially in the tourism sector" is in the top priority.
  Keywords: Sustainable Tourism, Economic, Urban Tourism, Sustainable Development, Rivers
 • Saeedeh Moayedfar *, Sara Eshaghi Pages 141-154
  In recent decades, the growth of inconsistent in urban environments has had a direct and indirect impact on the quality of life, historical and valuable textures and human beings. Improvement approaches have evolved over time that newest approach is the urban renaissance. Current research is the assessment of life quality in the historical context of Imam Ali Square (Isfahan) based on three social, economic and physical criteria with regards to urban renaissance approach. The method was descriptive-analytical. Also, the statistical population is the area residents and the urban experts, 30 of them were selected selectively and the questionnaires were distributed among them. Then the SWOT method analyzed the present situation and then the social, economic and physical, as well as the urban renaissance options, were prioritized through the Analytical Network Model. The results of this research showed the most important criterion for improving the quality of life was the economic criteria. For social quality criterion, the satisfaction level of the neighborhood, for economic criterion the housing and land market, and in the basic criterion for monitoring new construction and in urban renewal alternatives, flexible development plans are one of the most important factors. The impact on quality of life was recognized in the study area. In the end, strategies such as balancing the functions of the tissue by injecting business, tourism, etc. for achieving this goal were presented.
  Keywords: quality of life, Historical texture, Urban Renaissance, Analysis Network Process(ANP), Imam Ali Square in Isfahan
 • Mohsen Etesamypour, Mahyar Ardeshiri *, Zahra Sadat Saeideh Zarabadi, Hamid Majedi Pages 155-170
  Urban codes, in terms of zoning ordinance, are the executive mechanism of urban development projects. Over the last century, the evolution of zoning codes, from the formation of functional-based codes to the emergence of form-based codes and hybrid approach, have represented a growing interest in the qualitative dimensions of built environment. The investigations show that the changes from function to building forms is in parallel with the implementation of a model based on humanized and sustainable urbanization. In this research, four qualitative criteria of functional flexibility; form predictability; the facilitation and predictability of issuing building permit; and transparency and readability of the form-based codes were selected to review the evolution of codes due to the expected positive outcomes of form-based codes. Aiming at explaining the need for change in the quality dimensions of urban codes, and through inspecting documents, and by applying a comparative-analytical approach, Shiraz urban codes were examined via three master and detailed plans prepared in the years 1972, 1995 and 2014. The results represents over a period of 40 years, developments in design codes have been in line with developments in the zoning system in terms of functional flexibility. However, these codes have some shortcomings regarding the form predictability; the facilitation and predictability of building permit; transparency and readability. Nonetheless, due to the spatial structure of the functional zoning system in the 2014 detailed plan and its appropriate flexibility, there is a potential to prepare the form-based zoning in order to improve the above qualitative criteria.
  Keywords: Urban Codes, Zoning, Form-Based Codes, Building Form, Shiraz Urban Codes
 • Amirreza Arzaghi, Ahmad Aminpoor *, Shirin Toghyani Pages 171-181
  "Lifestyle of the audience" is one of the issues which invariably influenced by both "effective" and "influenced” on architecture. In this regard, attention to the green space of housing, as an independent variable that changes the lifestyle of a person, and as a consequence, lifestyle as a factor affecting on the amount and mode of energy consumption (sustainable development), is necessary. The present study examines the effects of green space on residential complexes on the sustainability of residents' lifestyles. In this descriptive-survey study, library research was first gathered, and then the architecture of residential complexes and the amount of green space in each complex were measured in pure form and per capita. Energy consumption was introduced as a representative of sustainable lifestyle and electricity bills (consumption index) of all residential units were reviewed in two months of September and January 2017. A questionnaire was used to explain the effect of green space on energy consumption and its relevance to lifestyle. The data from the questionnaires indicates that having green space restricts the use of television and the internet and reduces the hours of the beginning and the end of sleep and consequently reduces electricity consumption. Also, the results of the estimation of the model in the Eviews 7 indicate a coefficient of 0.05 for the green space. This means that with a 1% increase in green space in residential complexes, the cost of consumed electricity will be reduced by 0.05% and will move towards a more sustainable lifestyle.
  Keywords: Sustainability, lifestyle, shiraz, house, green space