فهرست مطالب

علوم مدیریت ایران - پیاپی 52 (زمستان 1397)
 • پیاپی 52 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی بیاضی طهرابند، اسدالله کردنائیج*، سیدحمید خداداد حسینی، حسن دانایی فرد صفحات 1-27
  تفکر استراتژیک به عنوان یک شایستگی محوری، لازمه بقا در محیط متلاطم و جهانی امروزی می باشد. لیکن علی رغم اجماع بر نقش بسزای تفکر استراتژیک در تحقق هدف های سازمانی، اغلب محققان این حوزه بر تبیین ماهیت و عوامل تاثیرگذار بر این نوع از تفکر تمرکز کرده و مطالعاتی که به تبیین نتایج و پیامدهای تفکر استراتژیک پرداخته باشند،از نظر تعدادو نگاه کلان به موضوع اندکند. هدف این پژوهش شناسائی ومفهوم پردازی به منظور طراحی  مدلی برای تبیین پیامدهای تفکر استراتژیک است. در این مطالعه از استراتژی نظریه داده بنیاد چندگانه(MGT)، استفاده می شود. تحلیل داده های حاصل از مرور نظام مند مطالعات مرتبط در بازه زمانی 40 سال اخیر و مصاحبه با 27 نفر از خبرگان که با ترکیب روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند؛ منجر به توسعه مدلی شد که پیامدهای تفکر استراتژیک را در قالب سه گروه «توسعه ظرفیت های سازمان»، «کسب نتایج مالی پایدار» و «بهبود جایگاه سازمان در محیط» مفهوم پردازی می کند. به منظور اعتبارسنجی نتایج و همچنین ارزیابی مدل از منظر «قابل فهم بودن»، «جامع بودن»، «کاربردی بودن» و «نوآوری»؛ طی دو مرحله متوالی به نظرسنجی از خبرگان پرداخته شد که نتایج این نظرسنجی ها نیز نشان از اعتبار نتایج اکتسابی و مناسب ارزیابی شدن مدل نهایی با توجه به چهار معیار مذکور دارد.
  کلیدواژگان: استراتژی، تفکر استراتژیک، پیامدهای تفکر استراتژیک، نظریه داده بنیاد چندگانه، مرور نظام مند
 • سید علیرضا میرباقری، منوچهر نجمی* صفحات 29-54
  مسابقات اینستاگرامی تبدیل به ابزار مهمی برای ارتقاء سطح تعامل بین برندها و مصرف کنندگان شد ه است. در این مقاله، سازه رغبت مصرف کنندگان به مسابقات اینستاگرامی مفهوم سازی شده و یک تعریف جامع برای این سازه ارائه شده است. علاوه بر این، یک پرسشنامه 12 نشانگری برای اندازه گیری این سازه ساخته شده است. برای ساخت این پرسشنامه، تحقیقاتی در سه فاز و با نمونه های مجزا انجام شده است. مجموع نتایج این سه فاز مطالعه نشان می دهد که رغبت مشتریان به مسابقات اینستاگرامی، یک سازه مرتبه دوم است که دربرگیرنده سه زیربعد مرتبه اول شناختی، عاطفی و رفتاری می باشد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که اعتبار، روایی محتوا، روایی همگرا و روایی تشخیصی پرسشنامه ساخته شده مناسب می باشد.مفهوم سازی و ساخت پرسشنامه سنجش رغبت، ابزاری پایه ای برای مطالعات تجربی آتی فراهم می آورد و توسعه دانش در رابطه با مسابقات اینستاگرامی را نیز تسهیل می کند. همچنین، بازاریابان می توانند از این پرسشنامه به عنوان ابزاری برای ارزیابی مسابقاتی استفاده کنند که در اینستاگرام اجرا می کنند.
  کلیدواژگان: رغبت مشتریان، مسابقات اینستراگرامی، ساخت پرسشنامه، بازاریابی دیجیتال
 • نگین مقدم چوکانی، طیبه امیرخانی* صفحات 55-86
  شفافیت یکی از هشت مولفه حکمرانی خوب است. دستورالعمل های شفافیت بودجه که توسط سازمان های بین المللی ارائه شده نشان می دهد برای رسیدن به هدف شفافیت بودجه، لازم است شرایط داخلی هر کشور مورد مطالعه وامعان نظر قرار بگیرد.هدف این پژوهش ارائه مدلی برای شفافیت بودجه در ایران  است. در این مطالعه آمیخته، با ده نفر ازکارشناسان ومتخصصان بودجه ریزی کشور که به صورت قضاوتی هدفمند انتخاب شدند مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. تحلیل مصاحبه ها با روش تحلیل تم صورت گرفت و پس از طراحی الگو، اعتبارآن، میزان مرتبط بودن مقوله های شناسائی شده به مفهوم اصلی ورتبه بندی مقوله ها با استفاده از پرسشنامه سنجیده شد. نتایج این پژوهش ارائه الگوئی است که آسیب های بودجه از منظر شفافیت، دلایل ضعف شفافیت بودجه وعوامل اثرگذار بر شفافیت بودجه در کشور را نشان می دهد. در انتها نیز راه کارهایی برای بهبود شفافیت بودجه در ایران بیان شده است.
  کلیدواژگان: شفافیت، بودجه، بخش عمومی، درآمد حاصل از منابع طبیعی، دولت بزرگ و متمرکز، مالیه عمومی
 • محمد صفری دشتکی، رضا زارع*، یلدا شرفیان صفحات 87-112
  فناوری های مدرن توانسته اند ابعاد مختلف حیات بشری را تغییر دهند. در این میان شبکه جهانی اینترنت به ابزاری مهم و سریع برای برقراری ارتباط در میان جوامع مختلف تبدیل شده است. تامین مالی جمعی مبتنی بر اینترنت این توانایی را دارد تا پشتیبانی شهروندان را از پروژه ها و طرح هایی برای اهداف خاص با ماهیت فرهنگی، اجتماعی یا انتفاعی جلب کند و قدرت تغییر قابل ملاحظه ی خود را در قلمرو فعالیت های اجتماعی به نمایش بگذارد. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای شناسایی فرایند جمع سپاری مالی الکترونیکی به منظور تامین مالی جمعی در حمایت های اجتماعی است. این پژوهش کیفی از بعداستفاده کننده کاربردی است. جامعه آماری را نوزده نفر ازکارشناسان کمیته امداد امام خمینی «ره» استان فارس و اساتید دانشگاه تشکیل می دهند که هدفمند انتخاب شده وبا آنان مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که مراحل اجرای فرایند اثربخش جمع سپاری مالی الکترونیکی در حمایت های اجتماعی عبارت است از: «امکان سنجی»، «انگیزه سازی»، «آگاهی بخشی و فراخوان عمومی»، «ساز وکار جذب منابع مالی»، «اعتماد سازی»، «بانک اطلاعاتی حامیان» و «نگهداشت جمعیت».
  کلیدواژگان: جمع سپاری مالی الکترونیکی، تامین مالی جمعی، حمایت های اجتماعی، تحلیل مضمون، کمیته امداد امام خمینی «ره»
 • سید حسین جلالی*، طهمورث حسنقلی پور، علی حیدری، سید محمد اعرابی صفحات 113-134
  نرخ شکست اتحادهای استراتژیک، علیرغم صرف هزینه و منابع فراوان برای شکل گیری آن ها بسیار زیاد است. پیشینه نظری در توصیف این وضعیت، کانون انتقادات را متوجه ساختار اتحادها می داند، ابا این وجود جامعیت لازم را برای شریح تاثیر الگوهای ساختاری بر عملکرد اتحادهای استراتژیک ندارد و دیدگاه های پراکنده ای پیرامون رابطه ساختار و عملکرد در اتحادها ارائه می دهد. پژوهش حاضر با هدف یکپارچه سازی دیدگاه های پراکنده و ارائه چارچوبی درباره رابطه ساختار-عملکرد، طراحی و با رویکرد فراترکیب، به انجام رسیده است. پس از بررسی و پالایش 129 مطالعه به چاپ رسیده در نشریات معتبر بین المللی، 15 مقاله در فرایند فراترکیب مورد بررسی قرار گرفت و پس از تحلیل محتوا و به کارگیری روش آنتروپی شانون، 9 مقوله مشتمل بر 31 کد در چارچوب نهایی ساختار-عملکرد این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته های فراترکیب نشان می دهند پیچیدگی قرارداد، کیفیت رابطه و آزادی عمل بیشترین تاثیر را در رابطه میان ساختار و عملکرد اتحادهای استراتژیک دارند و طراحی ساختار بهینه بدون درنظرگرفتن نقش مکمل میان الگوهای قراردادمحور و اعتمادمحور امکان پذیر نیست.
  کلیدواژگان: اتحادهای استراتژیک، عملکرد اتحاد، ساختار اتحاد، فراترکیب
 • مهدی مهرانپور*، سعید صیادی صیادی، مسعود پورکیانی، سنجر سلاجقه صفحات 135-158
  هدف این مطالعه طراحی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر ارزش های سازمانی در بیمه سلامت استان فارس است. این پژوهش در سه بخش به اجرا درآمده است: در بخش اول به بررسی پیشینه و بنیاد تئوریک مرتبط با ابعاد و مولفه های توسعه منابع انسانی و ارزش های سازمانی می پردازیم؛ بخش دوم مطالعه، مبنای کیفی دارد و جهت اجرای آن از نظریه داده بنیاد بهره گرفته شده و در بخش سوم، رویکرد کمی و مدل سازی بر مبنای رهیافت حداقل مربعات جزیی برگزیده شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند بود و در نهایت 15 نفر انتخاب و با آن ها مصاحبه شد. برای تایید و افزایش روایی، از روش های کثر گرایی و کنترل  یادداشت های مصاحبه ها استفاده شد. در بخش کمی از مدل سازی معادلات ساختاری بر اساس رهیافت حداقل مربعات جزئی و با بهره گیری از نرم افزار Smart-PLS، استفاده شده است. جامعه آماری در این بخش، 150 نفر از مدیران و متخصصان  بیمه سلامت استان فارس بودند که با استفاده از روش تمام شماری، همه آن ها بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها برای این بخش، پرسشنامه ای ساختارمند تدوین شد و برای برآورد و تایید پایایی و روایی ابزار تحقیق، از شاخص های روایی صوری، روایی محتوایی، روایی همگرا، روایی تفکیکی، و پایایی درونی بهره گرفته شد. همچنین، برای برآورد شاخص ها، از روش تحلیل عاملی تاییدی بر مبنای رهیافت حداقل مربعات جزئی، بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد، مولفه های توسعه منابع انسانی شامل قابلیت ها، ظرفیت ها، عامل رفتاری، عامل مدیریتی، عامل حمایتی، و توسعه زیرساخت ها و مولفه های ارزش های سازمانی شامل عدالت محوری، عامل زیربنایی، عامل مدیریتی، و عامل سیاست گذاری می باشند.
  کلمات کلیدی: توسعه منابع انسانی، ارزش های سازمانی، بیمه سلامت، استان فارس
  کلیدواژگان: توسعه منابع انسانی، ارزش های سازمانی، بیمه سلامت، استان فارس، ایران
|
 • Ali Bayazi Tahraband, Asadollah Kordnaeij *, Seyyed Hamid Khodadad Hossaini, Hassan Danaeifard Pages 1-27
  Strategic thinking is a core competence for organizations to stay in today's global and turbulent environment. Despite the consensus on the role of strategic thinking in achieving organizational results, most researchers studying the subject, have focused on the nature and factors affecting the strategic thinking, so, studies that explain the results and consequences of strategic thinking are rare in number and perspective.. The purpose of this paper is to identify and conceptualize a model for explaining the consequences of strategic thinking. In order to configure a comprehensive model, we used the research strategy of multi grounded theory (MGT).  We first began a systematic review of the related studies that have been conducted over the last 40 years and then interviewed twenty seven experts who were selected through a purposive and snowball sampling methods. The findings  led to the development of a model that conceptualized the consequences of strategic thinking in three groups: "Developing Organizational Capacities", "Achieving Financial Results" and "Improving Organizational Position in the Environment.". In order to validate the results and evaluate the model from the perspective of "understandability", "comprehensiveness", "applicability" and "innovation", we conducted experts survey over two sequential stages. The result of surveys verified the validity of the acquired results and appropriateness of the final model.
  Keywords: Strategy, Strategic Thinking, Consequences of strategic thinking, multi grounded theory, systematic review
 • Seyed Alireza Mirbagheri, Manoochehr Najmi * Pages 29-54
  Instagram contests are an important tool in improving the interactions between brands and consumers. This paper conceptualizes and defines the consumers’ engagement with Instagram contests. In addition, a 12-item scale for measuring the aforementioned construct is developed. This scale is developed and validated in three phases of studies. This paper conclude that consumers’ engagement with Instagram contests is a second-order construct comprising three dimensions (cognitive, emotional, and behavioral engagement). All in all, the results support the reliability, content validity, convergent validity, and discriminant validity of the developed scale. Conceptualization and developing a scale for measuring consumer engagement with Instagram contests lay the foundations for future empirical studies and facilitates the knowledge development about Instagram contests. Marketers can also use this scale as an instrument for evaluation of their Instagram contests.
  Keywords: Customers’ engagement, Instagram contests, Scale development, Digital marketing
 • Negin Moghadam, Tayebe Amirkhani * Pages 55-86
  Transparency is considered as one of the eight components of good governance. The budget transparency guidelines that have been enacted by international organizations propose that in order to achieve budget transparency goals, the internal context of each country has to be taken into consideration. The purpose of this study is to present a model for budget transparency in Iran. In this research, we conducted a semi-structured interview with ten Iranian planning and budget experts who were purposively selected based on their knowledge and experiences in public planning and budgeting. Then, we used thematic analysis in order to design a budget transparency model for the Country. Furthermore, we distributed a questionnaire among the experts to validate the model. Findings show the major weaknesses of the country’s budget transparency, the main reasons for the weaknesses and the factors that affect budget transparency in Iran
  Keywords: Transparency, Budget, public sector, Oil Income, Large, Centralized Government, Public Finance
 • Mohammad Safari Dashtaki, Reza Zare *, Yalda Sharafiyan Pages 87-112
  Abstract Todays, the world wide web is considered as an important and rapid tool for communication between various societies. The internet-based collective financing has the ability to attract citizens' support to projects with specific purposes such as cultural, social or profitable ones and presents its capacity to make significant changes in the realm of social activities. The purpose of this study is to design a model for recognizing the vital role of electronic financial crowdsourcing for financing collective social supports. This qualitative research uses a thematic analysis method. We conducted a semi-structured interview with a total of nineteen experts of the Imam Khomeini Relief Committee of Fars Province and university professors who were selected through a purposive sampling. The results of the research indicate that the process of electronic financial crowdsourcing in social supports includes: "feasibility", "motivating", " public awareness and call", "fund raising mechanism ", "trust building", "sponsors database" "and" keeping sponsors".
  Keywords: Electronic Financial Crowdsourcing, Collective Financing, Social Supports, thematic analysis, Imam Khomeini Relief Committee
 • Seyed Hossein Jalali *, Tahmoores Hasangholipour, Ali Heidari, S. Mohammad Arabi Pages 113-134
  The rate of failure of strategic alliances is high in spite of spending too much money and resources for their formation. Theoretical background for this failure has focused on the structure of alliances, but this view does not have the required comprehensiveness for explaining the effect of structural frameworks on the performance of strategic alliances. In addition, there are scattered viewpoints in literature on the structure-performance relationship. We used a meta- synthesis approach in this paper to synthesize these viewpoints, in order to present a framework on structure-performance relationship. By reviewing and screening 129 published papers in accredited international  journals, 15 papers were studied. Using content analysis and Shannon method, 9 constructs including 31 codes were used in the final framework. Findings show that contract complexity, quality of relationship and freedom of action have the most effects on structure-performance relationship alliances. Furthermore, the optimization of alliance governance could not be reached without considering  contractual and relational governance
  Keywords: Strategic Alliances, Alliance Performance, Alliance Structure, Meta-Synthesize
 • Mehdi Mehranpoor *, Saeed Sayadi, Masoud Pourkiani, Sanjar Salajegheh Pages 135-158
  This paper aimed  at designing a human resources development model based on organizational values in the Health Insurance Company of Fars Province (Iran). The study was conducted in three parts: first investigates the literature and theoretical foundations related to the aspects and indicators of HRD and organizational values. The second part is laid on a qualitative foundation and takes advantage of grounded theory. The third part adopts a quantitative approach to design modeling based on partial least squares. We used a purposive sampling method in the qualitative part where 15 individuals were eventually selected and interviewed. Statistical population in quantitative part was comprised of 150 managers and experts in Health Insurance companies in Fars Province. To estimate and verify the reliability and validity of the study instrument, we made use of face validity, content validity, convergent validity, discriminant validity and internal consistency. Moreover, confirmatory factor analysis based on partial least squares was utilized to estimate the foresaid indices. The study results indicated that the HRD indicators are competencies, potentials, behavioral factors, managerial factors, supportive factors and infrastructural development; the organizational values’ indicators were also found to be justice-orientation, fundamental factors, managerial factors and policy-making factors.
  Keywords: human resources (HR) development, organizational values, health insurance, Fars Province, Iran