فهرست مطالب

فصلنامه اعتیاد پژوهی
پیاپی 51 (بهار 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 15
|
 • ابراهیم داودی، عبدالله هندیانی*، محمدعلی عامری صفحات 11-30
  هدف
  اعتیاد بحرانی است که کنترل و مبارزه با آن نیازمند مدیریت منسجم با رویکرد پیشگیرانه است. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین تاثیر مدیریت پیشگیری از جرم بر مصرف مواد مخدر و روانگردان ها است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان سازمان های متولی و اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و کارشناسان مراکز ترک اعتیاد استان گلستان به تعداد 1058 نفر بود. حجم نمونه با فرمول کوکران 369 نفر برآورد شد. انتخاب نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفی نظام مند انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسش نامه به روش صوری و محتوایی و اعتبار آن، از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد مدیریت پیشگیری از جرم بر مصرف مواد مخدر تاثیر دارد و مقدار همبستگی چندگانه این متغیرها برابر 345/0 است. بیشتر پاسخ گویان مورد مطالعه در ارزیابی شان نسبت به مدیریت حوزه پیشگیری اجتماعی دیدگاه مثبتی نداشته اما نسبت به مدیریت حوزه پیشگیری وضعی دیدگاه مثبتی داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت پیشگیری از جرم بر مصرف مواد مخدر تاثیر دارد و وضعیت نسبتا مناسب مدیریت پیشگیری وضعی در استان گلستان، ضرورت تقویت آن را گوشزد کرده و برعکس وضعیت نامناسب مدیریت پیشگیری اجتماعی، ضرورت توجه و اهتمام بیشتر مسئولان و برنامه ریزان استان در این حوزه را متذکر می شود.
  کلیدواژگان: مدیریت، پیشگیری، پیشگیری از جرم، مصرف مواد مخدر و روانگردان ها
 • حلیمه عنایت، داریوش غفاری* صفحات 31-54
  هدف
  گزارش های رسمی نشان می دهد علاوه برافزایش روزافزون مصرف مواد مخدر در کشور، روند اعتیاد از تک جنسیتی به سمت دوجنسیتی می رود. عوامل متعددی در سبب شناسی سوءمصرف و اعتیاد موثر است که در تعامل با یکدیگر به شروع مصرف و سپس اعتیاد منجر می شود. هدف این مطالعه تبیین تجربه زیسته زنان مصرف کننده مواد مخدر صنعتی در شهر کرمانشاه است.
  روش
  روش این تحقیق، کیفی از نوع پدیدارشناسی است. جامعه آماری زنان مصرف کننده مواد مخدر صنعتی در شهر کرمانشاه است. 25نفر نمونه به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه عمیق استفاده شده است. یافته ها: از تجزیه وتحلیل داده ها 4 مقوله مفهومی اصلی به دست آمد. علل اعتیاد در قالب مقوله اصلی تسهیل گرهای فردی و محیطی اعتیاد، دریافت احساسی از مصرف مواد با عنوان مقوله اصلی پیوستار احساسی، پیامدهای اجتماعی اعتیاد در قالب مقوله اصلی تنبیه جامعه و مقوله علل پیشگیری ناموفق در قالب مفهوم اصلی اصلاح و درمان کم دوام به دست آمد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش با توجه به پیچیدگی موضوع، شرایط مبارزه کنونی تحت عنوان کاهش عرضه خیلی جواب گو نیست. باید روش کاهش تقاضا، برنامه های آموزشی، برنامه های اقتصادی برای تغییر، بازنگری در قوانین و برنامه های پیشگیری و تقویت برنامه های حمایتی جهت ارتقاء زنان مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، تجربه زیسته، اعتیاد، زنان، مواد مخدر
 • مسعود مهدویان فر، حسین مسعودنیا*، محمدرضا یزدانی زازرانی صفحات 55-70
  هدف

  این تحقیق با هدف اجراپژوهی سیاست گذاری ها، تعیین و رتبه بندی موانع اجرایی سیاست گذاری جمهوری اسلامی  ایران در پیشگیری اولیه از اعتیاد انجام شد.

  روش

  روش تحقیق، آمیخته (ترکیبی) مشتمل بر تکنیک دلفی، تحلیل محتوا، تحلیل عاملی و تحلیل سلسله مراتبی بوده است. جامعه مورد مطالعه چهار گروه سیاست گذاران، مدیران اجرایی، صاحب نظران و ذینفعان (معتادان بهبودیافته) می باشند. داده های جمع آوری شده در فرآیند اجراپژوهی ما را به پنج مانع مهم در آسیب شناسی  اجرای سیاست ها رهنمون نموده است.

  یافته ها

  یافته های تحقیق حاکی از آن است که فقدان بازاریابی اجتماعی، ضعف برنامه عملیاتی، فقدان نظام ملی پیشگیری، فقدان نظارت و ارزیابی و در نهایت ضعف همکاری های  بین بخشی از مهمترین موانع اجرایی سیاست گذاری پیشگیری اولیه از اعتیاد قلمداد شده است.

  نتیجه گیری

  بازنگری و اصلاح سیاست ها و توجه به اجراپژوهی در سیاست های گذشته، راهکاری برای ارتقاء شرایط کنونی سیاست گذاری اعتیاد محسوب شده است.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری، اجراپژوهی، پیشگیری اولیه، اعتیاد، روش آمیخته
 • شیوا تقی پور، محمدحسین باغستانی، نادره سعادتی* صفحات 71-88
  هدف
  جایگاه زنان دارای همسر معتاد، با توجه به مسائل فردی آنان و نقش هایی که در برابر همسر، فرزندان و جامعه دارند، از حساسیت خاصی برخوردار است و توجه ویژه به این گروه ضروری است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش استرس ادراک شده و مشکلات ارتباطی در زنان دارای همسر معتاد در حال ترک، بود.
  روش
  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه و پیگیری 2 ماه بوده است. انتخاب نمونه از بین زنان دارای همسر معتاد در حال ترک که از خدمات مرکز ترک اعتیاد توحید اصفهان در تابستان 1396 بهره برده بودند، صورت گرفت. از بین 78 زن دارای همسر معتاد، تعداد 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها مقیاس استرس ادراک شده و پرسشنامه مهارت های ارتباطی بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مداخله تاب آوری  باعث کاهش نمره های استرس ادراک شده و مشکلات ارتباطی در گروه آزمایش شد. یافته ها بعد از دو ماه نیز پایدار بودند.
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گرفت آموزش تاب آوری یک روش موثر است که می تواند استرس و مشکلات ارتباطی را در این زنان کاهش دهد.
  کلیدواژگان: تاب آوری، استرس ادراک شده، مشکلات ارتباطی، همسر معتادین
 • مریم روح الامین* صفحات 89-106
  هدف
  هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی خودبازداری و نظام باورها در افرادمصرف کننده مت آمفتامین در شروع و پایان جلسات درمانی ماتریکس در مراکز درمانی ترک اعتیاد شهر اصفهان درسال 1397بود.
  روش
  این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون بود. نمونه آماری شامل 45 نفر مرد وابسته به مت آمفتامین مراجعه کننده به مراکز درمانی که به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. گروه نمونه دو پرسش  نامه خودبازداری (وینبرگرو شوارتز،1990) و نظام باورها (هالند و همکاران، 1998) را در دو مرحله پاسخ دادند. گروه نمونه تحت جلسات درمانی ماتریکس قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد درمان ماتریکس بر بهبود خودبازداری (فرونشاندن خشم، مسئولیت پذیری ومراعات دیگران) و نظام باورها (اعتقادات و اعمال مذهبی، و حمایت اجتماعی) موثر بود.
  نتیجه گیری
  جلسات درمانی ماتریکس در خود بازداری و نظام باورها در افراد وابسته به مت آمفتامین موثر است.
  کلیدواژگان: خودبازداری، نظام باورها، درمان ماتریکس، وابستگی به مت آمفتامین
 • مرضیه سادات سجادی نژاد، صغرا اکبری * صفحات 107-126
  هدف
  در سال های اخیر شیوع اعتیاد در جامعه ایرانی رو به افزایش است اما همه افراد درگیر این پدیده شوم نمی شوند. به نظر می رسد برخی آمادگی های محیطی، رفتاری، شخصیتی و شناختی در آسیب پذیری نسبت به اعتیاد سهیم باشند. پژوهش حاضر در راستای بررسی آمادگی های شناختی به مقایسه ی عملکردهای شناختی بازداری و برنامه ریزی در افراد معتاد، معتادین تحت درمان، دو گروه از نوجوانان با تمایل بالا و پایین به اعتیاد، و افراد سالم پرداخته است.
  روش
  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. گروه  نمونه این پژوهش 183 نفر بود که در 5 گروه جای می گرفتند. از این بین 30  نفر گروه معتاد و30 نفر افراد در حال ترک و تحت درمان با متادون به صورت در دسترس در شهر اراک انتخاب شدند. تعداد 30 نفر افراد سالم نیز انتخاب شدند. همه گروه ها به آزمون های استروپ و برج لندن پاسخ دادند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره در بازداری شناختی نشان داد بین گروه سالم، تمایل بالا و پایین تفاوت وجود نداشت. دو گروه معتاد و تحت درمان نسبت به این 3 گروه عملکرد ضعیف تری داشتند و ضعیف ترین عملکرد مربوط به گروه معتاد بود. در برنامه ریزی شناختی ضعیف ترین عملکرد در گروه معتاد مشاهده شد. پس از آن گروه تحت درمان با حفظ فاصله معنادار از 3 گروه دیگر قرار داشت. گروه تمایل بالا، تمایل پایین، و سالم به ترتیب در مراتب بعدی قرار داشتند.
  نتیجه گیری
  عملکردهای شناختی بین افراد معتاد، معتادین تحت درمان، دو گروه از نوجوانان با تمایل بالا و پایین به اعتیاد، و افراد سالم متفاوت است.
  کلیدواژگان: بازداری شناختی، برنامه ریزی شناختی، اعتیاد، تمایل به اعتیاد
 • هیفا بریحه *، عبدالزهرا نعامی، یدالله زرگر، اسماعیل هاشمی صفحات 127-142
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر اثر مستقیم و غیرمستقیم تعارض بین فردی بر آمادگی به اعتیاد با نقش میانجی گر استرس شغلی بود.
  روش
  جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری تشکیل می دادند که از بین آن ها تعداد 292 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی منظم (سیستماتیک) انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه های آمادگی به اعتیاد، استرس شغلی و تعارض بین فردی بود. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و اموس ویراست 21 انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاکی از اثر مثبت تعارض بین فردی بر استرس شغلی، اثر مثبت تعارض بین فردی و استرس شغلی بر آمادگی به اعتیاد و اثر غیرمستقیم تعارض بین فردی بر آمادگی به اعتیاد از طریق استرس شغلی بود. به طور کلی، یافته ها نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش نسبتا خوبی با داده ها برخوردار است.
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گرفت تعارض بین فردی به صورت مستقیم و از طریق استرس شغلی بر آمادگی به اعتیاد اثر می گذارد.
  کلیدواژگان: آمادگی به اعتیاد، استرس شغلی، تعارض بین فردی
 • محمد نقی فراهانی، معصومه امین اسماعیلی، شهاب باحشمت * صفحات 143-166
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه بین تکانشگری و مقابله اجتنابی با عود مصرف مواد مخدر انجام شده است. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش در برگیرنده کلیه افراد در حال ترک سوءمصرف مواد مخدر با روش درمان نگهدارنده با متادون شهر تهران در سال 1396 بود. 129 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه کنترل شخصی، فرم کوتاه مقیاس تکانشگری بارت (2013)،  زیرمقیاس مقابله اجتنابی اندلر و پارکر (1990) و مقیاس خودکارآمدی شوارتز (1981) بود. سپس، داده ها توسط نرم افزار SPSS.v21 و AMOS.v23 و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد. بر اساس یافته های پژوهش، ارتباط معناداری بین تکانشگری، مقابله اجتنابی و خودکارآمدی با عودمصرف مواد مخدر وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل مسیر نشان داد که خودکارآمدی در رابطه بین تکانشگری و عود مصرف مواد نقش واسطه ای دارد. بنابراین، به نظر می رسد با طراحی مداخلات روان شناختی بر اساس خودکارآمدی می توان عود مصرف مواد مخدر را در گروه های در معرض خطر را کاهش داد. مضامین نظری و کاربردی نتایج ارائه شده در پژوهش حاضر مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: تکانشگری، مقابله اجتنابی، خودکارآمدی، عود مصرف مواد
 • هاشم جبراییلی، علیرضا مرادی، مجتبی حبیبی* صفحات 167-188
  هدف
  با توجه به اهمیت شناسایی عوامل موثر بر رفتار جنسی پرخطر در جمعیت های در معرض خطر به منظور طراحی مداخلاتی جهت پیشگیری و درمان، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کننده تکانشگری و سن در رابطه میان اختلال در تنظیم هیجانی و رفتار جنسی پرخطر مردان سوء مصرف کننده مت آمفتامین انجام شد.
  روش
  مطالعه حاضر از نوع تحلیلی مقطعی است. جامعه آماری شامل تمام مردان مصرف کننده مت آمفتامین بود که در کمپ های ترک اعتیاد شهر تهران اقامت داشتند. از بین این جامعه نمونه ای به حجم 300 نفر از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان، فرم کوتاه مقیاس رفتار تکانشی پنج عاملی و پرسشنامه رفتار جنسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها بر مبنای آزمون همبستگی و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Lisrel مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
    ابعاد تکانشگری، اختلال در تنظیم هیجانی و سن همبستگی معناداری را با رفتار جنسی پرخطر داشتند. مدل پیشنهاد شده برای بررسی نقش تعدیل کننده تکانشگری و سن در رابطه میان ابعاد اختلال در تنظیم هیجانی و رفتار جنسی پرخطر برازش مطلوبی با داده ها داشت [RMSEA=0.05, RMR=0.01, NFI =1, CFI=1, AGFI =94, GFI =1, χ2 / df = 1.75]. تکانشگری (0/01>P، 0/48=β) و سن (0/01>P، 0/22-=β) اثر معنادار مستقیم و ابعاد اختلال در تنظیم هیجانی اثرات معنادار مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار جنسی پرخطر داشتند.
  نتیجه گیری
  تکانشگری اثر مثبت و سن اثر منفی بر رفتار جنسی پرخطر دارد و این متغیرها با تشدید رابطه بین اختلال در تنظیم هیجانی و رفتار جنسی پرخطر به افزایش میزان رفتار جنسی پرخطر در مصرف کنندگان مت آمفتامینی منجر می شوند که از دشواری در تنظیم هیجانی رنج می برند.
  کلیدواژگان: تکانشگری، تنظیم هیجانی، رفتار جنسی پرخطر، مت آمفتامین، هیجان خواهی
 • بنفشه حسن وند*، رضوان میرزایی، سارا سوری صفحات 189-202
  هدف
  اعتیاد امروزه به یکی از جدی ترین معضلات جامعه بشری و مخصوصا کشورهای در حال توسعه که جمعیت جوان و فقر و بیکاری بالایی دارند تبدیل شده است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی گروه درمانی کیفیت زندگی بر تغییر سطح باورهای فراشناختی منفی و مثبت مردان معتاد به شیشه شهرستان خرم آباد بود.
  روش
  این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. نمونه پژوهش 40 مرد معتاد به شیشه شهرستان خرم آباد بود که به صورت تصادفی در گروه های آزمایش (کیفیت زندگی درمانی) و گواه گمارده شدند. در مرحله مداخله گروه آزمایش در 8 جلسه تحت گروه درمانی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه باورهای فراشناختی ولز (2000) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کواریانس تفاوت معناداری بین دو گروه نشان داد (p<0/01). یافته ها حاکی از آن بود که مداخله در تغییر سطح باورهای فراشناختی مثبت و منفی اثربخش است.
  نتیجه گیری
  این شیوه ی درمانی قابل استفاده برای بیمارانی که مشکل اعتیاد دارند می باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی درمانی، باورهای فراشناختی مثبت و منفی، اعتیاد، شیشه
 • مریم اکبری، حسین ابراهیمی * صفحات 203-218
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مدل یابی ساختاری گرایش به سوءمصرف مواد بر اساس ویژگی های شخصیتی با میانجی گری عزت نفس در افراد معتاد به مواد مخدر تحت درمان در شهر تهران انجام شد.

  روش

  این مطالعه از نوع همبستگی به شیوه معادلات ساختاری بود. گروه نمونه شامل 200 نفر از مردان معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر تهران بود که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس آمادگی به اعتیاد، پرسش نامه عزت نفس، و پرسش نامه شخصیت بود.

  یافته ها

  براساس نتایج، مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بود. ویژگی های شخصیتی روان رنجوری به صورت مستقیم پیش بین مثبت، و وظیفه شناسی به صورت مستقیم پیش بین منفی برای گرایش به سوء مصرف مواد بودند (0/05> P). عزت نفس به صورت مستقیم پیش بین منفی برای گرایش به سوء مصرف مواد بود (0/05> P). ویژگی شخصیتی روان رنجوری با میانجی گری عزت نفس پیش بین منفی برای گرایش به سوء مصرف مواد بود (/0/05> P).

  نتیجه گیری

  بنابراین ویژگی‏های شخصیتی به طور مستقیم و از طریق عزت نفس بر گرایش به سوءمصرف مواد تاثیر می گذارند.

  کلیدواژگان: گرایش به سوءمصرف مواد، ویژگی های شخصیتی، عزت نفس
 • نسرین چمنی، ایلناز سجادیان* صفحات 219-240
  هدف
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه علی اضطراب، نشخوار فکری، غفلت، روابط با همسالان و قلدری با آمادگی به اعتیاد بود.
  روش
  در این مطالعه همبستگی، جامعه آماری را دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر اصفهان تشکیل می دادند. به روش خوشه ایتصادفی، 375 دانش آموز از بین نواحی شهر اصفهان، براساس جدول تعیین حجم نمونه کوهن و همکاران (2000) به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان، به پرسش نامه های اعتیادپذیری، اضطراب ، نشخوار فکری، غفلت، روابط با همسالان و قلدری پاسخ دادند.
  یافته ها
  براساس نتایج این پژوهش، مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی با داده ها برخوردار بود. ضرایب تاثیر اضطراب، غفلت، مشکلات در روابط با همسالان، قلدری و نشخوار فکری بر اعتیادپذیری معنادار بود.
  نتیجه گیری
  بنابر نتایج پژوهش اضطراب، غفلت، مشکلات در روابط با همسالان، قلدری و نشخوار فکری بر اعتیادپذیری  تاثیر علی دارند. لذا این مدل می تواند به مثابه الگویی مطلوب، برای تدوین برنامه های آموزشی پیشگیری از اعتیاد مثمر ثمر باشد.
  کلیدواژگان: اعتیادپذیری، اضطراب، نشخوارفکری، غفلت، روابط با همسالان، قلدری
 • رقیه فخرپور*، یوسف صابری صفحات 241-258
  هدف
  هدف از مطالعه حاضر تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس و تحریک الکتریکی بر عملکرد تنفسی و هوازی مردان معتاد به مت آمفتامین در حال ترک می باشد.
  روش
  مطالعه حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه مورد مطالعه مردان معتاد در حال ترک بودند که 50 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی با حداقل سه ماه حضور در کمپ ترک اعتیاد انتخاب شدند. افراد انتخاب شده در چهار گروه، تمرین (پیلاتس) + تحریک الکتریکی، تمرین (پیلاتس) + تحریک کاذب، فقط تحریک الکتریکی و گروه گواه  تقسیم شدند. پروتکل تمرین پیلاتس به مدت 8 هفته و سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 60 دقیقه صورت گرفت. تحریک الکتریکی با استفاده از دستگاه  نورواستریم صورت گرفت.
  یافته ها
  براساس نتایج در گروه تمرین + تحریک الکتریکی در شاخص های ظرفیت حیاتی اجباری و حجم بازدمی با فشار در یک ثانیه، از لحاظ آماری تفاوت مشاهده شد. همچنین گروه تمرین + تحریک کاذب در همه متغیرهای مورد ارزیابی به جز عامل نسبت حجم بازدمی اجباری به ظرفیت حیاتی اجباری افزایش یافتند.
  نتیجه گیری
  می توان گفت که تمرینات پیلاتس و تحریک الکتریکی می تواند به عنوان یک راهکار غیردارویی برای افزایش ظرفیت عملکردی ریه و توان هوازی مردان معتاد استفاده شود.
  کلیدواژگان: پیلاتس، تحریک الکتریکی، ظرفیت عملکردی ریه، ظرفیت هوازی، مردان معتاد، مت آمفتامین
 • زهرا مسیحی، رضوان همایی* صفحات 259-274
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین بررسی اثربخشی گروه درمانی فعال ساز رفتاری بر کاهش گرایش به خودکشی و افزایش خویشتن پذیری افراد وابسته به مواد افیونی انجام شد.
  روش
  طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مردان معتاد به انواع مواد مخدر در شهر اهواز بودند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از معتادان وابسته به مواد افیونی بودند که به روش نمونه گیری در دسترس از بین معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد در شهر اهواز انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) گمارده شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: مقیاس گرایش به خودکشی بک  و همکاران (1996)، پرسش نامه خویشتن پذیری بک و استیر (1974). گروه درمانی فعال ساز رفتاری به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش ارائه شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد درمان گروهی فعال ساز رفتاری در کاهش گرایش به خودکشی وافزایش پذیرش خود موثر بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش، گروه درمانی فعال ساز رفتاری بر کاهش گرایش  خودکشی و افزایش پذیرش خود در افراد وابسته به مواد افیونی موثر می باشد.
  کلیدواژگان: گروه درمانی فعال ساز رفتاری، گرایش به خودکشی، خویشتن پذیری، افراد وابسته به مواد افیونی
 • علی احمدی *، مریم هوشنگی، محمد جواد اصغری صفحات 275-294
  هدف
  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش ابعاد شخصیت مایرز-بریگز در پیش بینی تمایل به مصرف مواد با میانجیگری سرمایه روان شناختی و خودکنترلی در معتادان بود.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمام افراد درگیر به اعتیاد تحویل داده شده به کمپ ترک اعتیاد ماده 16 راهیان بسوی سلامتی در دوره اول سال  99- 1398 که تعداد آن ها 420 نفر بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و در نظر گرفتن جدول مورگان تعداد 200 معتاد با برخورداری از معیارهای ورود به عنوان گروه نمونه؛ انتخاب شدند. از پرسش نامه های تیپ های شخصیت مایرز-بریگز، تمایل به مصرف مواد مخدر، سرمایه روانشناختی لوتانز و خودکنترلی تانجی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد شخصیت مایرز- بریگز با میانجیگری خودکنترلی و سرمایه روان شناختی نقش پیش بین در میزان تمایل به مصرف مواد در معتادان دارد.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این پژوهش بین تمام ابعاد شخصیت با میزان تمایل به مصرف مواد با میانجیگری خودکنترلی و سرمایه روان شناختی در معتادان رابطه وجود دارد. می توان با اجرای آزمون ابعاد شخصیت مایرز-بریگز و شناخت ابعاد شخصیتی معتادان، برنامه های آموزشی جهت ارتقاء خودکنترلی و سرمایه های روان شناختی معتادان تدوین شود.
  کلیدواژگان: ابعاد شخصیت، تمایل به مصرف مواد، سرمایه روان شناختی، خودکنترلی
|
 • Abdollah Hendiani*, Mohammad Ali Ameri, Ebrahim Davoodi Pages 11-30
  Purpose
  Adolescence is a crisis that requires control and control of the integrated management with a preventive approach. The purpose of this study was to explain the impact of crime prevention management on drug and psychotropic drugs use.
  Method
  The present study was descriptive-analytic and survey method. The statistical population is the managers and experts of related organizations and the members of the Counter Narcotics Coordination Council and Golestan province drug addiction centers, which numbered 1058 people. The sample size was estimated to be 369 by Cochran formula. Sampling method was systematic random. A researcher-made questionnaire was used to collect the data and its validity was confirmed by its formal and reliable method through the calculation of Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed with multivariate regression.
  Results
  Mass management prevention with multiple correlation (R = 0.345) had a significant impact on drug use, and most respondents did not have a positive view of management of the field of social prevention, but they had a positive view of managing the field of pre-emptive prevention.
  Conclusion
  Regarding the relatively good condition of postural management in Golestan province, it is necessary to emphasize its necessity and in spite of inappropriate situation of social prevention management and is reminded that necessity of attention and attention of the majority of officials and planners of the province in this area.
  Keywords: Crime Prevention management, Social Prevention of Crime, Situational Crime Prevention, narcotics, psychoactive drugs use
 • Halimeh Enayet, Dariush Ghafari* Pages 31-54
  Purpose
  Official reports show that, in addition to increasing drug use in the country, the trend of addiction goes from single genter to two sex) female and man(. Several factors  are effective in the reasons  of substance abuse and addiction, that in interacting with each other to initiate and then addiction. The purpose of this study is to explain the life experience of women who use industrial drugs in Kermanshah.
  Method
  The research methodology is qualitative in the type of phenomenology, the statistical society of industrial drug abuse women in Kermanshah city. Twenty-five subjects were selected through targeted sampling. The interview method was used to collect data.
  Results
  From the data analysis, four main conceptual categories were obtained. The causes of addiction in the main categories of personal and environmental facilitators, substance abuse sensation as the main category of emotional continuity, social consequences of addiction in the main category of punishment of society and the causes of unsuccessful prevention in the form of the main concept of modification and treatment of low-dose Conceptual categories are constructed from 24 sub categories.
  Conclusion
  Based on the results of the study, considering the complexity of the subject, the current fighting conditions are not as responsive to the supply reduction, and the demand reduction methodology, educational programs, economic plans for change, review of laws and prevention programs, and strengthening of supportive programs for the promotion of women To be placed.
  Keywords: Addiction, women, life experience, Qualitative study
 • Masuood Mahdanianfar, Hosein Masoudnia*, Mohammad Reza Yazdani Zazerani Pages 55-70
  Aim

  This research was carried out with the aim of implementing a policy research and determination and ranking of administrative barriers to policy making in the Islamic Republic of Iran in the primary prevention of addiction.

  Methods

  The research methods in this article are Delphi technique, incorporating content analysis, factor analysis and analytical hierarchy process(AHP). The study population includes four groups of policymakers, executives, experts and beneficiaries (improved addicts). The data collected in our implementation research led us to five major obstacles in the pathology of policy implementation.

  Results

  The results showed that the lack of social marketing, the weakness of action plan, the lack of a national system of prevention, the lack of monitoring and evaluation, and finally, the weakness of intercultural cooperation are the most important barriers to the implementation of primary prevention policies of addiction.

  Conclusion

  Revision and reforming of policies and attention to the implementation of policies in the past has been considered as a way to improve the current state of addiction policy.

  Keywords: Policy, Implementation Research, Primary Prevention, Addiction, Mixed Method
 • Shiva Taghipoor, Mohamadhosein Baghestani, Nadereh Saadati* Pages 71-88
  Objective
  The status of women with addicted spouses is sensitive to their individual problems and roles against their spouse, children and society. Special attention is needed to this group. The purpose of this study was to determine the Effectiveness of resilient education on reducing of perceived stress and communicative problems of women with abandoned addicted spouse.
  Method
  The research methodology was a quasi-experimental approach with a pretest-posttest design with a control group and a two-month follow-up process. Sampling was done among women with abandoned addicted spouses who benefited from the services of the addiction center of Toohid Esfahan in the summer of 2017. Of the 78 women who were addicted to the wife, 40 were selected as the sample and randomly assigned to two experimental and control groups. The data collection tool was a perceived stress scale and a communication skills questionnaire. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance analysis..
  Results
  The results showed that the resilience intervention reduced the score of perceived stress and communication problems in women with addicted husbands leaving the experimental group compared to the Goa group. The findings were also stable after two months.
  Conclusion
  Based on the results of the study, the effectiveness of resilient education on stress reduction and communication problems was confirmed in women with addicted wife. Therefore, it can be concluded that rescue education is an effective method that can reduce stress and communication problems in these women.
  Keywords: Resilience, Stress, Communication problems, Addicted wife
 • Maryam Rouholamin* Pages 89-106
  Objective
  The objective here is to analyze the self-restraining capabilities, and the belief systems in methamphetamine consumers at the beginning and the end of the Therapy Matrix period in addiction treatment centers in the city of Esfahan during 2018 – 19.
  Methodology
  This study employed A quasi-experimental research design with pre-test and post-test is applied here .A group of 45 men addicted to methamphetamine, are selected on gettable basis from the newcomers of the treatment centers. The two Weinberger and Schwartz (SRS), (1990) self-restraint, and Holland et al.(SBI-15-R), (1998) belief systems'  questionnaires are applied on all in both tests. The group is subject to the Therapy Matrix in both the tests.
  Results
  The obtained results indicate that there exist differences among the average scores of self-restraint (anger suppression p=0.001, responsibility p=0.001, and considerateness p=0.001), and belief systems (religious beliefs and chores p=0.001, social support p=0.001), before and after tests.
  Conclusions
  The Therapy Matrix sessions are highly contributive in self-restraint and belief systems of the selected subjects.
  Keywords: self-restraint, beliefs systems, methamphetamine dependence, matrix therapy
 • ‎Marzieh Sadat Sajadinezhad, Soghra Akbari * Pages 107-126
  Purpose
  Despite the fact that in recent years, the prevalence of addiction in Iranian society has risen, but not everyone involved in this phenomenon. It seems that some environmental, behavioral, personality and cognitive readiness share vulnerability to addiction. This study in the line of cognitive readiness investigation, has comparing cognitive inhibition and planning in a group of addicted, on medicated addicted, two groups of adolescences with high and low tendency to addiction, and healthy individuals.
  Method
  To this, 179 persons were asked to perform Stroop and Tower of London tasks.
  Results
  The results of MANCOVA in cognitive inhibition showed that there was no significant difference between healthy, low and high tendency groups. The addicted and on medicated groups performed weaker, and the addicted group were the worst. The results also showed in cognitive planning the worst performance was related to addicted group, and in the second place performance of on medicated group was significantly better than addicted and worse than the other groups. The high, low tendency and normal groups performed better from low to high degree, respectively.
  Conclusion
  In sum, the results indicated that there were significant differences among addicted, on medicated addicted, two groups of adolescences with high and low tendency to addiction, and healthy individuals.
  Keywords: Cognitive inhibition, Cognitive planning, Addiction, Tendency to addiction ‎
 • Abdolzahra Naami, Yadollah Zargar, Esmaeal Hashemi, Heyfa Bariheh * Pages 127-142
  Aim
  The aim of this research was to investigation the direct and indirect effect of interpersonal conflict on addiction with mediating role of job stress.
  Method
  The statistical population of the study consisted of all employees of Aghajari Oil & Gas Utility Company that among them 292 were selected by simple random sampling. The instruments used in present study consist of addiction questionnaires, interpersonal conflict questionnaires, and job stress questionnaires. Fitness of the proposed model was examined through structural equation modeling (SEM), using SPSS-21 and AMOS-21 software packages.
  Results
  The results supported the positive effect of interpersonal conflict on job stress, the positive effect of interpersonal conflict and job stress on addiction, and indirect effect of interpersonal conflict on addiction through job stress. General, findings indicated that the proposed model fit the data.
  Conclusion
  It can be concluded that interpersonal conflict directly and through job stress effects on addiction.
  Keywords: addiction, interpersonal conflict, job stress
 • Mohammad, Naghi Farahani, Masoumeh Amin, Esmaeili, Shahab Baheshmat * Pages 143-166
  This study aimed to investigate the mediating role of self efficacy in the relationship between impulsivity and evoidant coping with relapse in opioid dependence. This study was a correlational – descriptive design. The study population was consisted of all individuals in addiction- quitting stage of Tehran city in 2017. 129 person were selected by available sampling method. Instruments for gathering data were personl control scale, short-form of  Barratt impulsivity sclae (2013), subscale of evoidance copin (Endler & Parker, 1990) and Schwarzer self-efficacy questionnaire (1981). Then, the data were analyzed using SPSS.v21 and AMOS.v21 software and statistical tests such as Pearson correlation coefficient and Path Analysis. Based on study findings, there was a statistically significant relationship between impulsivity, evoidant coping and self efficacy with relapse among individuals in addiction- quitting stage. the results of path analysis indicated that self efficacy have mediating role in relationship between impulsivity and relapse to substance use. Therefore, by designing psychological interventions based on self efficacy can diminih the probability of relapse in at-risk groups. Theoretical and practical implications of presented results are also discussed.
  Keywords: impulsivity, evoidant coping, self efficacy, substance use relapse
 • Hashem Jebraeili, Alireza Moradi, Mojtaba Habibi* Pages 167-188
  Introduction
  Considering the importance of identifying factors influencing risky sexual behavior in at-risk populations in order to design interventions to prevent and treatment, present study aimed to examining the moderator role of impulsivity personality trait and age in relationship between emotion dysregulation and risky sexual behavior of men who abuse methamphetamine.
  Materials and Methods
  Present study is analytical cross-sectional. Statistical population consisted of all methamphetamine users men who were lived in addiction treatment camps in Tehran city. From this population a sample included 300 individuals selecting through available sampling were assessed employing Difficulties in Emotion Regulation Scale, short form of UPPS-P Impulsive Behavior Scale, and risky sexual behavior questionnaire. Data were analyzed based on correlation test and path analysis using SPSS and Lisrel softwares.
  Results
  aspects of impulsivity, emotion dysregulation and age had significant correlation with risky sexual behavior. The suggested model for examining the moderator role of impulsivity and age on relationship between emotion dysregulation and risky sexual behavior had excellent fitness with data [RMSEA=0.05, RMR=0.01, NFI =1, CFI=1, AGFI =94, GFI =1, χ2 / df = 1.75]. Impulsivity (β=0.48, P<0.01) and age (β=-0.22, P<0.01) had direct significant effect, and the aspects of emotion dysregulation had direct and indirect significant effects on risky sexual behavior
  Keywords: Impulsivity, Emotion regulation, Risky sexual behavior, Sensation Seeking
 • Banafsheh Hassanvand*, Rezvan Mirzaei, Sara Souri Pages 189-202
  Aim
  Addiction nowadays has become one of the most serious problems of human society, especially developing countries, with a young population and, on the other hand, poverty and high unemployment. The main purpose of this study was to determine the effectiveness of quality of life therapy in changing the level of negative and positive meta-cognitive beliefs among addicted men in Khorramabad city.
  Method
  This quasi-experimental study was carried out using pretest-posttest design with control group. The research sample consisted of 40 subjects selected from among addicted men in Khorramabad city of Iran and randomly assigned to experimental (health quality of life) and control groups. At the intervention stage, the experimental group was trained in life-style therapy in 8 sessions. Wales metacognitive beliefs questionnaire (2000) was used for data collection in pre-test and post-test phases for both experimental and control groups. Data were analyzed using multivariate analysis of MANCOVA.
  Results
  The results of covariance analysis showed a significant difference between the two groups (p <0.01). The findings indicated that the quality of life of the health care system is effective in changing the level of positive and negative financial implications.
  Conclusion
  Therefore, if people who work in the field of combating drugs and treating people with addiction, use life-style therapy, they can create metacognitive beliefs in patients.
  Keywords: Quality of Life Therapy, Positive, Negative Meta-cognitive Beliefs, Addiction, Glass
 • Maryam Akbari, Hosein Ebrahimi * Pages 203-218

  The aim of this study was to determine the structural modelling of drug abuse tendency based on personality traits through the mediating role of self-esteem in a group of drug addicts under treatment in Tehran.

  Method

  This research was a correlational study of structural equation. The sample group consisted of 200 people of addicted men who were in addiction treatment centers of Tehran and were selected by multi-stage random sampling. Instruments of research consisted of Addiction Preparedness Scale (wed, et.al.1992), Rosenberg self-esteem Scale (Rosenberg, 1987), and Goldberg personality questionnaire (Goldberg, 1999).

  Results

  Based on the results the proposed model had a good fitness. Neuroticism personality traits were directly positive predictors, and tasking were directly negative predictors of drug abuse tendency (p<0/05).self-esteem was a direct negative predictor of drug abuse tendency (p<0/05). Neuroticism personality traits with the mediating role self-esteem was negative predictors of drug abuse tendency (p<0/05).

  Conclusion

    So, personality traits directly and through self-esteem affects the drug abuse tendency. (اصلاح شده)

  Keywords: drug abuse tendency, personality traits, self-esteem
 • Nasrin Chamani, Ilnaz Sajjadian* Pages 219-240
  Purpose
  The aim of this research was to determine the causal relationship between anxiety, rumination, neglect, relationships with peers and bullying with the readiness of addiction.
  Method
  In this causal-correlational study, the statistical population was all boys secondary school students in Isfahan city. There for 375 students were selected by cluster random sampling on the basis of determination table of sample size (Kohen et al, 2000). All students responded to addictive scales (Zinaly et al, 2007), anxiety (Sigmund and Snenit, 1983), rumination (Nullen Hoeksma and Murrow, 1991), neglect (Hussein Khani et al,1392), peer relationship (Hudson,1990) and bullying (Espelage & Holt, 2001). Amos software was used to fit the data.
  Results
  Based on the results of this study, the proposed model had a good fit with the data. The coefficients of the effect of anxiety, neglect, problems in peer relationships, bullying and rumination on addiction were significant.
  Conclusion
  According to the results of this study, anxiety, neglect, problems in relationships with peers, bullying and rumination have a causative effect on addiction. Therefore, this model can serve as a desirable model for the development of prevention curricula for drug addiction.
  Keywords: Addiction, Anxiety, Rumination, Neglect, Peer relationship, Bullying
 • Rogayeh Fakhrpour*, Yousef Saberi Pages 241-258
  Introduction
  The aim of the present study was to investigate the effect of eight weeks of Pilates exercises Pilates exercises and electrical stimulation on pulmonary functional indexes and aerobic capacity of addicted men to meth-amphetamine leaving
  Method
  50 addicted men who leave volunteers (aged 22-44) have at least three months attending an addiction retardation camp, who were randomly assigned to four groups: Pilates and electric stimulation.
  Results
  Based on the results, there was a significant difference in pulmonary function factors ( FVC  and FEV1) of the Pilates and electric stimulation group. Also, in the training group, along with false stimulation, all of the evaluated variables except the factor (FEV1 / FVC) increased.
  Conclusion
  Using the findings of this study, Pilates exercises and electrical stimulation can be used as a therapeutic drug for increasing the functional capacity of the lungs and the aerobic capacity of addicted men.
  Keywords: Pilates, electrical stimulation, pulmonary functional indexes, aerobic capacity, addicted men
 • Zahra Masihi, Rezvan Homaei* Pages 259-274
  Purpose
  purpose of this study was to determine the effectiveness of behavioral activiation group therapy on reducing suicidal tendency and increase self-acceptance of opiate dependent people in Ahvaz city.
  Method
  The research design was semi-experimental and the statistical population of the study consisted of all drug addicted men in Ahvaz city. The research sample was consisting of 30 addicts and people with opiate dependent who were selected by available sampling method among addicts referred to addiction treatment centers in Ahvaz and randomly divided into two experimental groups (15 subjects) and control (15 subjects). The instrument for measuring were included suicidal thoughts Scale Beck & et al (1996) and Beck and Steer self-concept questionnaire (1974) and behavioral activiation group therapy was provided to the experimental group for 8 sessions of 90 minutes, but the control group did not receive intervention.For data analysis, covariance analysis was used.
  Results
  The results of covariance analysis indicated that the behavioral activiation group therapycaused to reduce suicidal tendency and alsocaused to increased self-acceptance (P <0.05).
  Conclusion
  According to the results of this study, behavioral activiation group therapy is effective on increase acceptance of self of people with opiate dependent. There is a significant difference.
  Keywords: behavioral activiation group therapy, suicidal tendency, self-acceptance, opiate dependent people
 • Ali Shurke *, Maryam Hooshangi, Mohammad Javad Asghari Pages 275-294
  Objective
  The aim of this study was to investigate the role of Myers-Briggs personality dimensions in predicting the tendency to consume drugs by mediating the psychological and self-control capital in drug addicts.
  Method
  The present study was descriptive correlational. The statistical population of this study included all persons involved in drug addiction referred to Article 16 of the Road to Health in the first period of 1398-99, of whom 420 were. Using a simple random sampling method and considering the Morgan table, 200 addicts with the inclusion criteria were selected as the sample group.
  Results
  The results showed The results of the study showed that Myers-Briggs personality dimensions with self-control mediation and psychological capital play a role in predicting the rate of drug addiction tendency.
  Conclusion
  Based on the findings of this study, there is a relationship between all aspects of personality and the rate of drug use with self-control mediation and psychological capital in addicts. Therefore, it is suggested that by conducting the Myers-Briggs Personality Dimension and recognizing the personality traits of addicts and personality traits of each preference, educational programs to promote self-control and psychological capital of addicts should be developed.
  Keywords: Personality dimensions, tendency to use drugs, psychological capital, self-control, addict