فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 2 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • شهلا مرادی، صحرا زنده زبان، سوسن ولی زاده*، نجات ملکی، لیلی تاپاک صفحات 111-122
  مقدمه
  یکی از مهم‌ترین منابع استرس والدین، بستری نوزاد در بخش مراقبت‌های ویژه و تغییر در نقش والدینی آن‌ها بعلاوه احساس گناه، نگرانی در مورد زنده ماندن نوزاد و سلامت او، شک داشتن به توانایی خود برای مراقبت نوزاد هست. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه توانمندسازی مادران برای ترخیص بر رضایتمندی آنان و وزن گیری نوزاد آن‌ها انجام شد.
  مواد و روش
  این پژوهش طرحی نیمه تجربی از نوع پیش و پس آزمون، بر روی60 نوزاد نارس و مادران آن‌ها و به روش نمونه گیری در دسترس دربخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان امام رضا(ع) شهرکرمانشاه انجام شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه ها شامل اطلاعات دموگرافیک مادر ونوزاد، پرسشنامه رضایتمندی مادران که امکانات رفاهی، مراقبت‌های پرستاری و مراقبت‌های پزشکی با 13 سوال سنجیده و جمع آوری گردید. گروه کنترل مراقبت‌های معمول بخش را دریافت کردند و در مورد گروه آزمون، علاوه بر مراقبت‌های معمول بخش، مداخله مورد نظر اجرا شد. در گروه آزمون علاوه بر مراقبت روزانه معمول در بخش، مداخله مورد نظر با ارائه مطالب آموزشی(شامل شستن دست، تغذیه، تقویت مکیدن نوزاد، دارو دادن، لمس و ماساژ نوزاد، حمام دادن، روش های پیشگیری از عفونت، علائم هشدار دهنده ارائه شد. پرسشنامه رضایتمندی در بدو پذیرش و قبل از ترخیص توسط مادر تکمیل گردید. همچنین 15 روز پس از ترخیص، وزن نوزاد ثبت گردید سپس داده ها با آزمون آماری تی مستقل و تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها یافته ها نشان داد که میانگین نمره رضایتمندی مادران در گروه کنترل و مداخله، قبل از ترخیص به طور معنی داری بیشتر از زمان ابتدای مطالعه بود (p<0/001). همچنین قبل از ترخیص میانگین نمره رضایتمندی مادران در گروه کنترل به طور معنی داری کمتر از میزان رضایتمندی مادران در گروه مداخله بود (p<0/001). اختلاف وزن گیری نوزاد هنگام ترخیص در گروه مداخله و کنترل، ازنظر آماری معنی دار نبود (p=0/943). اما میانگین وزنگیری نوزادان 15 روز پس از ترخیص در گروه توانمندسازی به طور معنی داری ازنظر آماری بیشتر از گروه کنترل بود (p<0/001).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد حضور مادر بر بالین نوزاد و مشارکت فعال در مراقبت از نوزاد وتبادل اطلاعات با مادر، افزایش رضایتمندی مادران را به دنبال داشته و با ادامه مراقبت با کیفیت در منزل، رشد وتکامل بهتر نوزاد و افزایش وزن گیری را در پی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: وزن بدنی، نوزاد، بخش مراقبت های ویژه، رضایتمندی والدین، مادران
 • سیمین سوداگر* صفحات 123-132
  مقدمه
  مشکلات بیماران مبتلا به استروک، مراقبان را با چالش هایی مواجهه می کند. شناسایی میزان بهزیستی معنوی به عنوان عامل تعدیل گر سازگاری با این چالش ها مهم است. هدف از انجام این مطالعه بررسی بهزیستی معنوی در مراقبان بیماران مبتلا به استروک و شناسایی عوامل موثر بر آن بود.
  مواد و روش
  مطالعه حاضر به صورت مقطعی انجام شد. 122 مراقب بیمار مبتلا به استروک به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. از پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آزمون تی تست، آنوا و رگرسیون خطی تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین بهزیستی معنوی 85/29 با انحراف معیار 13/89 بود. بهزیستی معنوی مراقبان در سطح متوسط بود. بین بهزیستی معنوی مراقب و سن و سطح تحصیلات بیمار ارتباط وجود داشت. بین توانایی انجام کار و چگونگی راه رفتن بیمار با بهزیستی معنوی مراقب ارتباط وجود داشت و بیمارانی که اصلا توانایی انجام کار شخصی را نداشتند و اصلا نمی توانستند راه بروند، مراقب آنها از بهزیستی معنوی بالاتری برخوردار بود. نتایج آزمون رگرسیون خطی نشان داد بین بهزیستی معنوی با چگونگی راه رفتن (0/002=p، 3/22=t، 0/27=b) و سطح تحصیلات بیمار (0/01=p، 2/59-=t، 0/22-=b) ارتباط وجود داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که بهزیستی معنوی مراقبان بیماران مبتلا به استروک در حد متوسط است. به علاوه سطح تحصیلات، سن، چگونگی راه رفتن و توانایی انجام کار شخصی بیماران از عواملی است که با بهزیستی معنوی در ارتباط است. ناتوانی بیمار در راه رفتن و انجام فعالیت شخصی از عواملی بود که بهزیستی معنوی مراقب به آن ها مرتبط بود. لذا مراقبان در مواقع ناتوانی بیمار در تحرک و بروز فلجی سعی می کنند که بهزیستی معنوی خود را بالا ببرند.
  کلیدواژگان: استروک، بهزیستی معنوی، معنویت
 • مرضیه گرایی، محبوبه صادقی، رامین روانگرد* صفحات 133-144
  مقدمه
  شستن دست، یکی از موارد کارا و موثر برای پیشگیری از انتقال میکروارگانیسم ها از یک شخص و یا از یک مکان به بیماران می باشد. اما علیرغم اهمیت زیاد رعایت بهداشت دست توسط پرسنل درمانی، نتایج برخی مطالعات حاکی از عدم شستشوی دقیق و مناسب دست توسط آنها می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین موانع شست و شوی دست از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های عمومی آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1396 انجام شد.
  مواد و روش
  این مطالعه، یک مطالعه توصیفی-تحلیلی و مقطعی بود که  بر روی 312 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های عمومی آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز  انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای روا و پایا مشتمل بر دو بخش مشخصات دموگرافیکی و 48 آیتم مربوط به موانع رعایت بهداشت دست در چهار حیطه موانع فردی، مدیریتی، تجهیزاتی و محیطی بود. تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 21.0 و آزمون های تی مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه انجام شد. سطح معنی داری، 05/0 درنظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که موانع تجهیزاتی بالاترین میانگین (0/65±2/85) و موانع فردی پایین ترین میانگین (0/46±2/62) را کسب نمودند. همچنین، بین میانگین موانع مدیریتی و تجهیزاتی با جنسیت، بین میانگین موانع فردی و مدیریتی با وضعیت استخدامی، بین میانگین موانع تجهیزاتی با وضعیت تاهل، و در نهایت بین میانگین موانع مدیریتی و شیفت کاری ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (0/05 >p).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، برای رفع موانع شست و شوی دست در پرستاران می توان پیشنهاداتی نظیر برگزاری دوره های آموزشی کافی و مناسب و فرهنگ سازی در بخش های بیمارستانی جهت افزایش رعایت بهداشت دست، استفاده از سیستم های نظارتی و انگیزشی مناسب، فراهم آوری به موقع و کافی امکانات و تجهیزات و نیز مواد ضدعفونی کننده مناسب برای شستشوی دست ها، و... ارائه نمود.
  کلیدواژگان: پرستار، بهداشت دست، موانع، عفونت بیمارستانی
 • افروز مستقل، محمد سالکی، ناصر رحیمی* صفحات 145-160
  مقدمه
  با توجه به اینکه دیسکوباتی یک بیماری رایج بوده و شیوه های مختلف سنتی و ورزشی در درمان آن موثر هست، لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقایسه تاثیر 8 هفته طب سوزنی و ورزش در آب بر روی میزان درد، دامنه ی حرکتی و کیفیت زندگی بیماران مبتلابه دیسکوپاتی کمر بود. 
  مواد و روش
  نمونه این پژوهش شامل 24 نفر زن مبتلابه بیماری دیسکوپاتی کمر شهرستان اصفهان بود که به 2 گروه 12 نفری تقسیم شدند. پس از انتخاب آزمودنی ها، میانگین نمرات درد، معاینه فیزیکی فرد،  بیماران کمردرد و کیفیت زندگی بیمار به ترتیب به وسیله شاخص دیداری درد (VAS)، آزمون بالا آوردن مستقیم پا (SLR) و پرسشنامه کیفیت زندگی(SF36) ثبت شد. گروه تجربی، برنامه حرکت درمانی در آب و طب سوزنی را به مدت 8 هفته و هر هفته سه جلسه 45 تا 60 دقیقه ای دریافت کردند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون آماری t همبسته و آزمون t مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که پس از 8 هفته طب سوزنی و ورزش در آب بر روی میزان درد، دامنه حرکتی و کیفیت زندگی بیماران زن مبتلابه دیسکوپاتی کمر تاثیر معناداری مشاهده شد(0/00> p). بااین حال تفاوت معنی داری در دو گروه طب سوزنی و ورزش در آب مشاهده نشد(p=0/12).
  بحث و نتیجه گیری
  طب سوزنی و ورزش در آب اثرات مثبتی در کاهش میزان درد و بهبود دامنه ی حرکتی و افزایش کیفیت زندگی در مبتلایان به دیسکوپاتی کمر ایجاد کرد.
  کلیدواژگان: کمردرد، طب سوزنی، میزان درد، کیفیت زندگی
 • فاطمه صادقی پور، مرضیه گرایی*، زهرا کاوسی، احسان عابدینی صفحات 161-172
  مقدمه
  کاهش مدت اقامت بیمار یکی از ابزارهای کلیدی برای کنترل و کاهش هزینه های سلامت است که استفاده از آن، جهت جلوگیری از هدر رفتن منابع محدود بیمارستانی بسیار حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف بررسی مدت و علل طولانی شدن اقامت بیماران پس از صدور دستور ترخیص پزشک در بیمارستان شهید فقیهی در سال 1395-1394 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی، به صورت مقطعی بر روی بیماران مراجعه کننده به بخش های مختلف بیمارستان شهید فقیهی شیراز انجام شد. جهت جمع آوری داده ها فرم ثبت داده با توجه به اهداف پژوهش تنظیم گردید که شامل 10 عنوان در رابطه با اطلاعات دموگرافیکی (شماره پرونده، سن ، جنس) و داده های مربوط به بستری بیمار شامل (تاریخ پذیرش، تاریخ ترخیص، مدت زمان اقامت بیمار، بخش بستری) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 و آزمون آماری T-tset و آزمون همبستگی پیرسون و آزمون کای اسکوار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بیماران به دلایل مشکلات مالی (4/68 %)، عدم تمایل به ترک بیمارستان (2/7 %)، نبود پرسنل بیمه (2/6 %)، نداشتن همراه (1/7 %)، نداشتن بیمه (4/4 %) و انتقال به سایر بیمارستان ها (1/11 %) اقامت طولانی تری در بیمارستان دارند.
  بحث و نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که آگاهی بیمارستان از میانگین مدت زمان طولانی شدن اقامت بیماران و دلایل آن می تواند در تصمیم گیری ها و توسعه برنامه ریزی ها موثر باشد. شناسایی این مشکلات و ارایه راهکارهای مناسب جهت کاهش مدت اقامت بیماران و برنامه ریزی برای آن می تواند از اقامت های غیرضروری و بیش از حد جلوگیری کند و درنتیجه، هزینه های بیمارستان را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: مدت اقامت، ترخیص بیمار، بیمارستان
 • اکبر بهمنی*، علی فرهانیان صفحات 173-184
  مقدمه
  در عصر حاضر گوش سپردن به آوای کارکنان برای سازمان ها اهمیت ویژه ای یافته است لذا هدف از پژوهش حاضر  شناسایی عوامل موثر بر تسهیل آوای سازمانی بر اساس دیدگاه پرسنل بیمارستانهای دولتی استان مازندران و سمنان می باشد.
  مواد و روش
  ابتدا با بررسی مبانی نظری و تئوریک تحقیق مولفه های اصلی و فرعی و شاخص های موثر بر تسهیل آوای سازمانی شناسایی و در قالب چک لیست امتیازی تهیه و تدوین گردید و برمبنای رویکرد دلفی تلاش شد شاخص ها و مولفه های تحقیق تایید گردید، سپس براساس روش مدل سازی ساختاری- تفسیری عوامل موثر بر تسهیل آوای سازمانی طراحی گردید.
   یافته ها
  براساس پیشینه پژوهش 4 عامل و 16 معیار شناسایی شد. باور مثبت مدیران (X1)، سبک رهبری (X2)، رفتار سرپرست (X3)، جو اعتماد و حس ظن (X4)، مسئولیت پذیری (X6)، حفظ موقعیت کنونی (X10) در گروه متغیرهای وابسته، مولفه های عدم همنوایی با جمع (X5)، ویژگی های جمعیت شناختی (X11)، جلوگیری از گروه اندیشی(X7) و اعتماد و خوش بینی به مدیر (X8) در گروه متغیرهای خودمختار، ساختار سازمانی (X12)، مکانیزم بازخورد (X13)، پیشرفت و توسعه شغلی (X14) ، ارتباطات سازمانی (X15)، فرهنگ سازمانی (X16) و نگرش و ویژگی های شخصیتی (X9) در گروه متغیرهای مستقل قرار می گیرند.
  بحث و  نتیجه گیری
    نتایج نشان می دهد که در گروه متغیرهای وابسته عوامل موثر بر آوای سازمانی از قدرت نفوذ ضعیف اما تا حدی از وابستگی بالا برخوردار هستند و در گروه متغیرهای مستقل از قدرت نفوذ بالا اما تا حدی از وابستگی پایینی برخوردار هست.
  کلیدواژگان: کارکنان، مدل سازی ساخناری تفسیری، بیمارستان
 • نیلوفر پاسیار*، محمد خیر صفحات 185-200
  مقدمه
  اگرچه ارزیابی درک دانشجویان پرستاری از عملکرد نقش از اهمیت بسزایی برخوردار است. ولیکن برای سنجش این مهم پرسشنامه ای در دسترس نمی باشد. هدف از این مطالعه طراحی ابزار به منظور بررسی ادراک دانشجویان از گستره عملکرد نقش پرستاری و روان سنجی آن است.
  مواد و روش
  مطالعه حاضر به صورت مقطعی به منظور توسعه پرسشنامه و ارزیابی ویژگی های روان سنجی آن انجام شد. محل مطالعه دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مشارکت کنندگان دانشجویان پرستاری بودند. در مرحله توسعه ابزار، از 21 نفر از دانشجویان پرستاری درخواست شدکه عملکرد نقشهای ثانوی پرستاری را تشریح نمایند. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در چهارده طبقه با 55 گویه تحلیل شدند. سپس، نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا تعیین شد. در مرحله ارزیابی روان سنجی پرسشنامه، 134 دانشجوی پرستاری، پرسشنامه مشتمل بر 52 گویه را تکمیل نمودند. اعتبار ساختاری نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و به جهت ارزیابی قابلیت اطمینان پرسشنامه از روش سازگاری درونی و آزمون مجدد استفاده شد.
  یافته ها
  پرسشنامه درک دانشجویان از عملکرد نقش پرستاری شامل 51 گویه در هفت حیطه « مراقبت حرفه ای اخلاقی»، « مراقبت همه جانبه »، « آموزشی و ارتباط حرفه ای »، « فرهنگی و معنوی »، «حفاظتی»، « مهارت عملکرد حرفه ای » و « حمایتی» طراحی گردید.  نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا در کلیه گویه ها بالاتر از 0/60 و 0/75 بود. مدل نهایی در تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که این 51 گویه پرسشنامه درک دانشجویان از عملکرد نقش پرستاری تناسب خوبی دارند. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ در کل پرسشنامه و ضریب پایایی آزمون مجدد به ترتیب 0/967و 0/793 بود.
  بحث و نتیجه گیری
  پرسشنامه طراحی شده، ابزاری معتبر و قابل اعتماد برای تعیین ادراک دانشجویان از عملکرد نقش پرستاری است. اندازه گیری ادراک دانشجویان پرستاری از عملکرد نقش نه تنها موجب ارتقای فهم این پدیده می شود، همچنین به طراحی مطلوب تر برنامه های درسی و  تدوین استراتژی های مناسب تر آموزشی برای دانشجویان پرستاری می انجامد. بدین صورت آنها جهت پذیرش نقش های آتی خود در آینده آماده می شوند.
  کلیدواژگان: عملکرد نقش پرستاری، دانشجوی پرستاری، روان سنجی
 • مریم پاک نهاد* صفحات 201-210
  مقدمه
  اختلال تمپوروماندیبولار (TMD) یکی از شایع ترین اختلالات فک وجود دارد که به عنوان عامل اصلی دردهای صورتی با منشاء غیر دندانی محسوب می شود. TMD دارای علایم مختلفی است که هنوز شناخته شده نیستند. مورفولوژی اجزای مفصل گیجگاهی فکی (TMJ) به عنوان یک عامل اتیولوژیک TMD بحث شده است. این پارامترها شامل موقعیت کندیل در فضای مفصلی، زاویه افقی کندیلی، شیب ، عرض و ارتفاع برجسته مفصلی می باشند. رابطه احتمالی بین مورفولوژی TMJ و بروز TMDدر این مطالعه بررسی می شود.
  مواد و روش ها
  جستجوی رایانه از 5 پایگاه داده های الکترونیکی شامل ، Medline، Scopus، Web of Sciences و Google Scholar از ژانویه1980 تا ژوئن 2018 انجام شد. "اختلال مفصل گیجگاهی فکی"، "مفصل گیجگاهی فکی" و "مورفولوژی"  به عنوان عبارت کلیدی استفاده گردید.
  یافته ها
  از میان 102 مقاله یافت شده 59مقاله با توجه به عدم ارتباط با موضوع، حذف شدند. بنابراین، 43 مقاله مرتبط  که با تمام معیارهای انتخاب شده منطبق بودند،  در بررسی گنجانده شدند.
  نتیجه گیری
  بیشتر مطالعات انتخاب شده در این بررسی نشان دادتد که مورفولوژی TMJ نقش مهمی در پاتوژنز TMD دارد. بنابراین، تنوع مورفولوژیک تنوع مفصل باید به عنوان یک عنصر مهم در پاتوژنز TMD در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: مفاصل تمپورومندیبولار، مورفولوژی، اختلال مفصل گیجگاهی فکی
 • مهسا مشاری، آسیه جبلی* صفحات 211-224
  سرطان پانکراس رتبه چهارم مرگ و میرهای ناشی از سرطان را به خود اختصاص داده است. بقای مبتلایان به آن بسیار پایین بوده و میزان مرگ و میر آن در مردان بیش تر از زنان می باشد. عوامل مختلف ارثی و غیرارثی در شکل گیری سرطان پانکراس دخیل هستند که از جمله عوامل مهم غیرارثی می توان به سیگار کشیدن اشاره نمود. علاوه بر این، مشخص شده است که خطر ابتلا به سرطان پانکراس در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس دو برابر افرادی است که دیابت ملیتوس ندارند. از شرایط ارثی نیز می توان به تغییرات ژنتیکی (فعال شدن آنکوژن ها و غیرفعال شدن ژن های سرکوبگر تومور) و اپی ژنتیکی (ncRNA) اشاره کرد. جهش در آنکوژن KRAS در 95 درصد مبتلایان به سرطان پانکراس دیده می شود. علی رغم کاربرد معمول سونوگرافی و نشانگرهای تومور در تشخیص سرطان پانکراس، اهمیت آن ها به عنوان ابزار تشخیصی قدرتمند دچار چالش شده است. نوآوری در استراتژی های درمانی رایج مثل شیمی درمانی و ایمنی درمانی و نیز ژن درمانی بر پایه حامل های ژنتیکی ابزار نوید بخشی را برای درمان فراهم کرده است. استفاده از ویروس های آنکولیتیک با ویژگی تکثیر انتخابی در سلول های سرطانی و عوارض جانبی حداقل، چشم انداز جدیدی را برای آینده درمانی این سرطان گشوده است. علاوه بر این، فناوری های نوین ویرایش ژنی از جمله کریسپر دست ورزی ژنوم سلول های سرطانی را در جهت شناسایی و تنظیم مسیرهای مولکولی دخیل در سرطان پانکراس ممکن کرده است. با توجه به اینکه تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی متعدد در بیماری زایی این سرطان نقش دارد، کنترل همزمان این مسیرها با روش های درمانی متعدد می تواند استراتژی درمانی مفیدی برای سرطان پانکراس باشد.
  کلیدواژگان: سرطان پانکراس، ژنتیک، ویروس آنکولیتیک، کریسپر
|
 • Shahla Moradi, Sahra Zendehzaban, Sousan Valizadeh *, Nejat Maleki, Leili Tapak Pages 111-122
  Background
  The most important key causes of parents’ stress regarding their infant’s admission to the ICU include change in their role as the prime caregiver, feeling of quilt as to the suvival of their infant and his/her health, and the self-doubt of their ability to take care of their infant. The aim of this study was to determine the effectiveness of empowering mothers for their infant’s discharge on their satisfaction and weight gain of their infant.
  Method
  Pre- and post-test clinical trials were conducted and 60 premature infants and their mothers from Kermanshah Neonatal ICU were selected using convenient sampling method. Mothers in the control group received routine care. In the intervention or experimental group, in addition to  the routine care, the desired intervention were offered, providing mothers information about washing hands, feeding, reinforcement baby sucking, taking medication, touching and massaging the baby, bathing methods, teaching infection perevention methods, warning signs, and neonates care). Data were collected using a questionnaire for maternal and neonatal demographic information, and Mothers Satisfaction Questionnaire with 13 questions which was distributed to mothers at the time of admission and before discharge. The weight of the newborn was also measured 15 days after the discharge. The data were analyzed using independent T-Test and paired T-Test.
  Result
  The findings showed that the mean score of satisfaction of mothers in the control and intervention group before discharge was significantly higher than the beginning of the study (P<0.001). Furthermore, the satisfaction rate of mothers in the control group was significantly lower than that of mothers in the intervention group (P<0.001). Neonatal weight during discharge was not statistically significant in the intervention and control groups (P=0.943). However, the weight gain of newborns 15 days after discharge in the intervention group was statistically significantly higher than that in the control group (p=0.001).
  Conclusion
   The results showed that the mother’s presence on the infant’s bedside was an active part in the care of the infant and the exchange of information with the mother, enhancement of mothers satisfaction and constant high-quality care at home will result in better infant growth and better weight gain.
  Keywords: Body weight, Infant, Intensive care unit, Parental satisfaction, Mothers
 • Simin Soudagar * Pages 123-132
  Introduction
  The stroke patients’ problems can lead to caregiver’s challenges. Therefore, it is important to identify caregiver’s spiritual well-being as a moderating factor in adapting to these challenges. The aim of this study was to determine the spiritual well-being of caregivers of stroke patients and to identify the factors affecting it.
  Methods
  This was a cross-sectional study. One hundred and twenty two stroke patient caregivers were selected through convenience sampling. The Palutzian & Ellison Spiritual Well-being scale was used. Data were analyzed by SPSS software using t-test, ANOVA and Linear Regression analysis.  
  Results
  The mean score of spiritual well-being was 85.29 (SD=13.89). The spiritual well-being of caregivers was in moderate level, and the results showed the link between caregivers’ spiritual well-being and the patients’ age and education level. Caregivers’ spiritual well-being was associated with the patients’ ability to do personal activities and the way patient walked. In the case of those patients who were not able to do their personal activities, and who could not walk at all, their caregivers had higher mean score of spiritual well-being. The results of Linear Regression analysis showed an association between spiritual well-being and the patient’s walking ability (b=0.27, t=3.22, p=0.002) and their education level (b=-0.22, t=-2.59, p=0.01).
  Conclusion
  The findings showed that the caregivers’ spiritual well-being was in moderate level. In addition, levels of education, age, the patient walking ability, and the ability to do personal activities were the factors associated with caregiver’s spiritual well-being. The patient's inability to walk and to perform personal activities were the factors that were associated to the caregiver spiritual well-being. Therefore, caregivers should try to increase their spiritual well-being when their patients are unable to move and have paralysis.
  Keywords: Stroke, Spiritual well-being, Spiritual
 • Marziyeh Geraei, Mahboubeh Sadeghi, Ramin Ravangard * Pages 133-144
  Background
  Hand washing is one of the most efficient and effective ways to prevent the transmission of microorganisms from one person or one place to the patients. However, despite the importance of hand washing by the medical personnel, the results of some studies indicate lack of proper hand washing by them. The present study aimed to determine the barriers to hand washing from the viewpoint of nurses working in general hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences in 2017.
  Materials and Methods
  This was a cross-sectional and descriptive-analytical study conducted on 312 nurses working in general hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences. The required data were collected using a valid and reliable questionnaire consisting of two parts, including the studied nurses' demographic characteristics and 48 items related to the hand hygiene barriers in four dimensions of individual barriers (12 items), managerial barriers (19 items), equipment barriers (10 items), and environmental barriers (7 items). The collected data were analyzed using SPSS 21.0 through independent t-test and ANOVA. The p value of less than 0.05 was regarded as statistically significant.
  Results
  The results showed that equipment barriers and individual barriers had, respectively, the highest (2.85 ± 0.65) and lowest (2.62 ± 0.46) means. Also, there were significant relationships between the means of managerial and equipment barriers and the studied nurses' sex, between the means of individual and managerial barriers and the nurses' employment status, between the means of equipment barriers and the nurses’ marital status, and finally, between the means of managerial barriers and the nurses' working shifts (P-value<0.05).
  Conclusion
  According to the results, in order to remove the barriers to the nurses' hand washing, the following suggestions can be made: running adequate and appropriate training courses and developing a proper culture in the hospital wards to increase hand washing, using appropriate monitoring and motivational systems; providing timely, adequate facilities and equipment and also selecting appropriate disinfectants for nurses' hand washing, etc.
  Keywords: Nurses, Hand hygiene, Barriers, Nosocomial infections
 • Afrooz Mostaghel, Mohammad Salaki, Naser Rahimi * Pages 145-160
  Background
  Since lumbar discopathy is a common disease and various traditional and ttherapeutic exercise methods are effective in treating it, the purpose of this study was a comparison of the effectiveness of eight-week acupuncture and aquatic exercise on the amount of pain, motor range and quality of life in patients with lumbar discopathy.
  Methods
  The statistical sample in this study is comprised of 24 women who suffered from lumbar discopathy in Isfahan; they were divided into 2 groups of 12 people. After a specialist selected the subjects, the average score of pain, physical examination, physical evaluation of patients with low back pain and patient's quality of life were recorded by VAS, SLR test and quality of life questionnaire (SF36), respectively. The experimental group received a three-session aquatic exercise and acupuncture for 45-60 minutes for eight consecutive weeks. Then, to analyze the data, Kolmogorov-Smirnov test, T-test and independent t-test were used.
  Result
  The results of this study showed that after eight weeks of acupuncture and aquatic exercise there was a significant effect on female patients’ pain, motor range and quality of life (P=0/00). However, there was no significant difference between the two groups in acupuncture and aquatic exercise (P=0/12)
  Conclusion
  Acupuncture and aquatic exercise have a positive effect on reducing the amount of pain and improving the range of motion and quality of life in patients with lumbar discopathy. Therefore, individuals and patients suffering from lumbar pain should be advised to place acupuncture and exercise programs on the water in their daily programs to improve their pain, range of motion and quality of life.
  Keywords: Lower back pain, Acupuncture, Pain rate, Quality of life
 • Fatemeh Sadeghipour, Marziyeh Geraei *, Zahra Kavosi, Ehsan Abedini Pages 161-172
  Introduction
  Due to the increasing difficulties and resource constraints in the field of health, the optimal use of health care facilities has received great attention. Therefore, using appropriate methods of management to avoid wasting limited hospital resources is of high significance. One of the key tools used as a lever to control and reduce health costs is to shorten the patient's length of stay. Accordingly, investigating the possible causes of prolongation of patients’ stay in the hospital and the proper use of hospital beds are among the most important issues with regard to the use of hospital facilities.
  Methods
  The present study is an analytical-descriptive study, using a cross-sectional method to determine possible causes of prolongation of patients’ stay in the hospital after the issue of discharge order by physicians in Shahid Faghihi Hospital in 2016. The collected data were submitted to SPSS software and analyzed using t-test, Pearson correlation, and chi-square test.
  Results
  The percentages of the patients who had extended their stay because of financial problems, unwillingness to leave the hospital, absence of insurance staff, lack of companions, lack of health insurance, and transference to other hospitals were 68.4%, 0.7%, 6.2%, 7.1%, 4.4%, and 11.1%, respectively. 
  Conclusion
  Hospital authorities’ awareness of the average prolongation of patients’ stay in the hospital and the reasons behind that can be effective in decision-making and planning for organizations. Recognizing such problems and proposing solutions to reduce patients’ length of stay and making plans for it can reduce unnecessary and excessive stays and hospitalizations; hence, reducing hospital costs.
  Keywords: Length of stay, Patient discharge, hospital
 • Akbar Bahmani *, Ali Farhanian Pages 173-184
  Introduction
  In the present era, listening to the employee voice has become very important for organizations; therefore, the purpose of this study was to identify the effective factors on facilitating organizational voice based on personnel perspective of governmental hospitals of Mazandaran and Semnan provinces.
  Research
  Method
  First, by examining theoretical foundations of research, main and subcomponents and effective indicators on organizational voice facilitation were identified and developed in the form of a score-board checklist. Based on the Delphi approach, efforts were made to confirm the indices and components of the research. Then, based on the interpretative structural modeling, effective factors on organizational voice facilitation were designed.
  Findings
  Based on the research background, four factors and 16 criteria were identified. The positive beliefs of managers (X1), leadership style (X2), supervisor behavior (X3), atmosphere of trust and sense of suspicion (X4), accountability (X6), maintaining status que (X10) in the group of dependent variables, the components of non-conformity with the community (X5), demographic characteristics (X11), group thinking avoidance (X7) and trust and optimism to the administrator (X8) in the group of autonomic variables, organizational structure (X12), feedback mechanism (X13), job promotion and development (X14), organizational communications (X15), organizational culture (X16) and attitude and personality characteristics (X9) are in the group of independent variables.
  Conclusion
  The results show that in the group of dependent variables, the factors affecting organizational voice have weak penetration power but somewhat have high dependence. In the group of independent variables, the factors affecting organizational voice have high penetration power but somewhat have low dependence.
  Keywords: Employee, Interpretative structural modeling, Hospitals
 • Niloofar Pasyar *, Mohammad Khayyer Pages 185-200
  Background
  Although assessment of nursing students' perception of role function is very important, no questionnaire is currently available to measure this phenomenon. The aim of this study was to develop a students’ perception of nursing role function (SP-NRF) questionnaire and to test its psychometric properties.
  Methods
  Developing the questionnaire and assessing its psychometric properties were performed through a cross-sectional study. The setting was School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. Nursing students participated in this study. In the instrument development phase, 21 nursing students were asked to explain the secondary role function of nursing. The data were then analyzed by content analysis, giving 14 categories with 55 items. Afterwards, content validity rate (CVR) and content validity index (CVI) were determined. In the questionnaire's psychometric evaluation phase, 134 nursing students filled out the 52-item questionnaire. The construct validity was assessed, as well. Internal consistency and test-retest methods were used to assess the questionnaire's reliability.
  Results
  The SP-NRF questionnaire consisted of 51 items across the following seven subscales: “professional ethical care activities", "holistic care activities", "educational and professional collaborative activities", "cultural and spiritual activities", "protective activities", "professional skills activities", and "supportive activities". The CVR and CVI in all the items were higher than 0.60 and 0.75, respectively. The final model in confirmatory factor analysis showed that this 51-item SP-NRF had a good fitness. Besides, Cronbach’s α for the total questionnaire and test-retest reliability were 0.967 and 0.793, respectively.
  Conclusion
  The SP-NRF is a valid and reliable questionnaire for identifying the students’ perception of nursing role function. Measuring the nursing students' perception of role function not only enhances our understanding of this phenomenon, but it also helps design better curricula and teaching strategies for nursing students in order to prepare them to accept their roles in future.
  Keywords: Nursing role function, Nursing Student, Psychometric
 • Maryam Paknahad * Pages 201-210
  Background
  Temporomandibular dysfunction (TMD) is one of the most prevalent jaw disorders, and it is considered as the main cause of orofacial pain of non-dental origin. TMD has different etiologies, which are not yet fully known. The morphology of the components of the temporomandibular joint (TMJ) has been discussed as an etiological factor of TMD. These parameters include the position of the condyle in the articular fossa, the horizontal angle of the condyle, and the slope, width and height of the articular eminence. The possible relationship between the TMJ morphology and the incidence of TMD has been reviewed in this study.
  Method
  This paper is not a systematic review but is a review of literature on the relationship between TD and JM. A computerized search of five electronic databases, including PubMed, Medline, Scopus, Web of Sciences and google scholar from 1st January 1980 to June 2018 was conducted. “Temporomandibular dysfunction”, “Temporomandibular joint” and “morphology” were used as key phrases.
  Results
  The search revealed 102 papers that were screened in detail. Owing to a lack of relevance to the subject area, 59 papers were excluded. Thus, the review consisted of 43 clinically relevant papers that met all the criteria.
  Conclusion
  Most of the selected studies included in this review article revealed that that TMJ morphology plays an important role in the pathogenesis of TMD. Therefore, the morphologic variation of the joint should be considered as an important element in the pathogenesis of TMD.
  Keywords: Temporomandibular joint, Morphology, Temporomandibular dysfunction
 • Mahsa Moshari, Asiyeh Jebelli * Pages 211-224
  Pancreatic cancer is ranked as the fourth leading cause of cancer related death. The survival rate of patients is very low and the mortality rate in men is higher than that of women. Various hereditary and non- hereditary factors are involved in the formation of pancreatic cancer; one of the important non- hereditary factors is smoking. Besides, it is known that the risk of pancreatic cancer in patients with diabetes mellitus is twice as high as in the non-diabetic population. Hereditary conditions also include genetic (activation of oncogenes and inactivation of tumor suppressor genes) and epigenetic changes (lncRNA). The mutation in KRAS oncogene is observed in 95% of the patients with pancreatic cancer. Despite the common use of ultrasound and tumor markers in diagnosing pancreatic cancer, their importance as powerful diagnostic tools has been challenged. An innovation in common therapeutic strategies such as chemotherapy, immunotherapy, and gene therapy based on genetic vectors has provided a promising tool for treatment.  Using oncolytic viruses with selective proliferation in cancer cells and minimal adverse effects has opened a new perspective on the future of treatment of this cancer. In addition, novel technologies in gene editing including CRISPR have allowed the genome manipulation of cancer cells to identify and regulate the molecular pathways involved in pancreatic cancer. Considering that multiple genetic and epigenetic changes play a role in the pathogenesis of this cancer, simultaneous control of these pathways with multiple therapies can be a useful therapeutic strategy for pancreatic cancer.
  Keywords: Pancreatic cancer, Genetics, Oncolytic Viruses, CRISPR