فهرست مطالب

 • پیاپی 140 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد وصال*، محمد حسین رحمتی، نازنین صداقت کیش صفحات 3-27

  وجود اطلاعات نامتقارن ازجمله عواملی است که در کاهش کارایی صنعت بیمه و افزایش ضریب خسارت آن نقش مهمی دارد. در این پژوهش، همبستگی موجود بین میزان پوشش انتخاب شده هنگام خرید بیمه نامه و ریسک تصادف مشروط بر متغیرهای مشاهده شده توسط شرکت بیمه با استفاده از روش پروبیت دوگانه و پروبیت های مستقل در بازار بیمه خودروی یکی از شرکت های بیمه بررسی شده است. داده های مورد استفاده شامل تمام اطلاعات پرونده های بیمه نامه و خسارت شخص ثالث و بدنه برای خودروهایی با کاربری شخصی در بازه سال های 1392 تا 1395 است. پس از کنترل ریسک گریزی افراد (با محدود کردن نمونه به آن‏هایی که فقط بیمه ثالث حداقلی یا مازاد تهیه کرده اند)، شواهدی برای اطلاعات نامتقارن یافت شد. نتایج پژوهش نشان می دهد افرادی که مازاد بر بیمه شخص ثالث بیمه بدنه خریداری می کنند، به‏نسبت از ریسک تصادف بالاتری برخوردارند و این افزایش با ریسک قیمتگذاری انجام‏شده توسط شرکت بیمه جبران نمی شود.

  کلیدواژگان: اطلاعات نامتقارن، بیمه بدنه خودرو، بیمه شخص ثالث، کژگزینی، کژمنشی، آزمون همبستگی مثبت
 • میلاد خطیب *، فرشاد فاطمی صفحات 29-57

  این پژوهش به بررسی وجود و کیفیت ترجیح‏ های والدین نسبت به جنسیت فرزندان و تاثیر آن بر تصمیم‏ های باروری خانوارها می پردازد. از آن‏جا که در ادبیات موضوع، روش های مختلفی بکار گرفته شده است که هر یک از آن‏ها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند، در این پژوهش، از دو روش برای پاسخ به پرسش‏ های پژوهش استفاده می‏ شود. روش نخست، برآورد یک الگوی لاجیت است که احتمال تولد فرزند جدید را توسط جنسیت فرزندان پیشین توضیح می‏ دهد. روش دوم، اثر ترکیب جنسی فرزندان قبلی را بر زمان تولد فرزند جدید بررسی می کند. نتایج به ‏دست‏ آمده، تاثیر جنسیت فرزندان قبلی را بر رفتار باروری تایید می کند. برای برآورد الگوی تجربی پژوهش از مجموعه هزینه و درآمد خانوار سال 1384 استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می‏ دهند که والدین ایرانی در وهله اول علاقه مند به داشتن فرزندانی از هر دو جنس هستند. البته در درجه دوم، داشتن فرزند پسر نسبت به دختر ارجحیت دارد.

  کلیدواژگان: رجحان جنسیتی، نسبت جنسی، رفتار باروری، تبعیض جنسیتی، نسبت افزایش فراوانی
 • محمد مولایی*، مرضیه عبدیان صفحات 59-78

  بودجه عمومی هر کشور سند پیش ‏بینی برنامه کوتاه‏ مدتی (یک‏ساله) است که اجرای درست آن از شاخص‏ های موفقیت اقتصادی هر دولت محسوب می شود. دولت ها به دلایل مختلف در اجرای بودجه متوازن ناتوان هستند و برای تامین مخارج جاری و عمرانی خود با کسری بودجه مواجه می شوند. هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر کسری بودجه در پنج برنامه توسعه اقتصادی است. برای دستیابی به این هدف، اثر درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، مخارج دولت، نرخ رشد اقتصادی، و نرخ تورم را بر کسری بودجه در سال های 1394-1368 با استفاده از روش هم‏ انباشتگی یوهانسون جوسیلیوس و تکنیک ARDL و میزان تاثیرگذاری هر یک از متغیرها، مورد تحلیل قرار می گیرند. نتایج پژوهش نشان می دهند که کسری بودجه با درآمدهای مالیاتی، نفتی، و نرخ رشد اقتصادی رابطه منفی و معنادار و با مخارج دولت و نرخ تورم رابطه مثبت و معناداری دارد. در ضمن، درآمدهای نفتی بیش‏ترین، و نرخ رشد اقتصادی کم‏ترین اثر را بر کسری بودجه عمومی کشور می‏ گذارند.

  کلیدواژگان: کسری بودجه، مدل تصحیح خطای برداری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم
 • نسرین اوحدی، جواد شهرکی، مصیب پهلوانی*، مصطفی مردانی صفحات 79-96

  امروزه، هدف اصلی بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت ها، رشد اقتصادی است که به‏ طور معمول به ایجاد زیان های زیست‏ محیطی منجر می شود. رشد و توسعه اقتصادی نیازمند استفاده از انرژی به عنوان یکی از مهم ترین نهاده های تولید است و عدم دسترسی به انرژی مقرون‏ به ‏صرفه و قابل‏ اعتماد، عامل ایجاد عقب‏ ماندگی های اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از نقاط جهان شده است. هدف این پژوهش، اندازه گیری زیست‏ کارایی انرژی در ایران و کشورهای نفتی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های دارای خروجی نامطلوب و بررسی عوامل موثر بر زیست‏ کارایی انرژی با استفاده از روش پانل توبیت است. نتایج پژوهش نشان می‏ دهند که کشور ایران با دارا بودن میانگین زیست‏ کارایی انرژی برابر با 50 و 54 به ترتیب در حالت بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس، از کم‏ترین میزان زیست‏ کارایی انرژی نسبت به سایر کشورهای نفتی مورد نظر برخوردار است. همچنین، بین استفاده از سوخت های فسیلی و میزان جمعیت با زیست‏ کارایی انرژی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، در حالی که بین درجه باز بودن تجاری با زیست‏ کارایی انرژی رابطه مثبت و معناداری دیده می‏ شود. در این پژوهش، راهکارها و توصیه های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود و میزان ارتقای کارایی زیست‏ محیطی پیشنهاد می‏ شود.

  کلیدواژگان: انرژی، پانل توبیت، تحلیل پوششی داده ها، زیست کارایی، کشورهای نفتی
 • محمد کردبچه* صفحات 97-116

  «قاعده مالی» محدودیتی طولانی و پایدار را از راه تعیین حد و مرزهای عددی بر شاخص های اساسی بودجه برقرار می کند. با برقراری این محدودیت ها، مقادیر تعیین‏ شده در دوره زمانی مورد نظر تغییرپذیر نیستند و سقف های تعیین‏ شده، راهنمایی برای اجرای سیاست های مالی خواهند بود. مالیه عمومی ایران در جریان عملکردهای گذشته با اتکای به عواید نفتی در حجم و ترکیبی نامتعادل، به‏ گونه ای تحول یافته است که در نهایت بافتی وابسته را به اقتصاد کشور تحمیل نموده است. بودجه دولت با اتکای به درآمد نفت به عنوان تامین‏ کننده بخش عمده مخارج عمومی، با ایجاد قدرت خرید اضافی در اقتصاد کشور، زمینه های رشد قیمت ها و تورم را فراهم کرده است. از سوی دیگر، با افزایش حجم واردات کشور، به تبع تحول‏ های بخش نفت، و در جهت خنثی‏ کردن فشارهای تورمی و تامین دریافت های ریالی بودجه دولت، سیر وابستگی کشور به خارج تشدید شده است. در این پژوهش، با تحلیل منابع و مصرف عمومی بودجه ایران و تحول‏ های بین‏ المللی در این زمینه، پیشنهاد شده است تا برای رفع مشکل اصلی ساختار بودجه دولت، یعنی وابستگی به نفت، باید در سه زمینه اقدام کرد. نخست، انتقال کم‏ترین منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت. دوم، اصلاح نظام درآمدهای مالیاتی از راه گسترش پایه‏ های مالیاتی و حذف معافیت‏ ها. سوم، افزایش بهره‏ وری اعتبارهای هزینه‏ ای با استقرار بودجه ‏ریزی مبتنی بر عملکرد و اجرای آن در یک چارچوب میان‏ مدت مخارج دولتی و واگذاری طرح‏ های تملک دارایی‏ های سرمایه‏ ای و اجرای آن‏ها در یک نظام مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP).

  کلیدواژگان: تقاعده مالی، عواید نفتی، درآمدهای مالیاتی، اعتبارهای هزینه ای، اعتبارهای تملک دارایی های سرمایه ای
 • اصغر مبارک، کامبیز هژبر *، عباس معمارنژاد، کامبیز پیکارجو صفحات 117-146

  از دغدغه های اصلی کشورهای درحال توسعه، قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه یافتگی است. مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان می دهد که کیفیت نهادها و زیرساخت های اجتماعی در کشورهای درحال توسعه از عوامل مهم تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. بسیاری از تحلیلگران نیز بر این باورند که در بین عوامل نهادی، حاکمیت قانون یکی از مهم ترین مولفه های نظام مناسب برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه طی دوره زمانی 2015-1995 است. بدین منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با حد های آستانه ای 1627/0 و 625/0 را برای شاخص متغیرهای نهادی در کشورهای تحت بررسی پیشنهاد می نماید. نتایج مطالعه حاکی از تاثیرگذاری مثبت شاخص حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی، البته با شدت بیشتر در رژیم دوم است. نتایج هم چنین نشان می دهند که در هردو رژیم متغیرهای شاخص های کیفیت نهادی، آزادی اقتصادی، سرمایه انسانی و سایر متغیرهای کنترلی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند. و شدت تاثیر گذاری متغیرها با تغییر رژیم در هردو گروه کشورهای مورد مطالعه با بهبود کیفیت نهادی بیشتر می شود.

  کلیدواژگان: کیفیت نهادی، برآورد انتقال ملایم داده های ترکیبی، دموکراسی، رشد اقتصادی، کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته
|
 • Mohammad Vesal*, Mohammad Hossein Rahmati, Nazanin Sedaghatkish Pages 3-27

  The presence of asymmetric information is an important source of efficiency loss for insurance companies and could reduce profitability. In this paper, we test the conditional independence of coverage choice and risk, where “conditional” means conditional on all variables observed by the insurer. We use two parametric

  methods

  a pair of probits and a bivariate probit model. The data includes all third-party and hull policies as well as claims data for private automobiles during 2013-2016. The data are derived from the administrative database of a small insurance company in Iran. Once we control for individuals’ risk aversion by limiting our test to subsamples of individuals who only bought minimum third-party insurance, we find evidence for the presence of asymmetric information. Based on our results, those who bought hull and third party insurance have higher risk of accident in comparison to those who only bought third party insurance. The existing premiums does not fully compensate for this extra risk.

  Keywords: Asymmetric Information, Hull Insurance, Third Party Insurance, Adverse Selection, Moral Hazard, Positive Correlation Test
 • Farshad Fatemi, Milad Khatib * Pages 29-57

  The question of whether parents have preferences over their children’s sexes has long been of interest to economists and demographers. In this study, we first investigate the presence of these preferences among Iranian parents. Then, having established its existence, we next turn to characterize the quality of sex preference. There are two widely used methods for addressing this issue in the literature. The first is to estimate a Logit model which relates the probability of the birth of a new child to the sexes of its elder siblings. The second is to estimate a proportional hazard model that links the time interval before each birth to the sexes of preceding children. This study makes use of both methods. The results confirm the existence of sex preferences in Iran. Iranian parents are shown to favor a rather balanced mix of boys and girls, though boys seem to be slightly preferred over girls.

  Keywords: Child Sex Ratio, Gender Discrimination, Fertility Behavior, Child Sex Selection, Parity Progression Ratio
 • Mohammad Mowlaei*, Marziyeh Abdian Pages 59-78

  The public budget is an official manuscript forecasting the economy for a short period (one year), and its proper execution can be viewed as an index of economic success for the government. The governments are generally unable to execute the balanced budget and in order to finance current and infrastructure expenditure, they will face budget deficit. The purpose of this research is to explore the determinants of budget deficit during the five economic plans (1989-2015). Accordingly, using Johansen-Juselius Co-integration and ARDL approach, the effects of tax incomes, oil incomes, government expenditure, the rate of economic growth and the rate of inflation on the budget deficit are estimated. The results show that the budget deficit has a significant and negative relationship with tax incomes, oil incomes and economic growth rate; whereas it has a significant and positive relationship with government expenditures and the inflation rate. Moreover, oil revenues have the largest impact on the public budget deficit, while the economic growth rate has the least impact.

  Keywords: ARDL Model, Budget Deficit, Oil Income, Tax Income, Economic Growth, Inflationary Rate
 • Nasrin Ohadi, Javad Shahraki, Mosayeb Pahlavani*, Mostafa Mardani Pages 79-96

  Nowadays, economic growth is one of the most prominent objectives of most economic policies, but an objective which usually results in environmental degradation. Economic growth and development require the use of energy as one of the most important inputs of production, and inaccessibility of affordable and reliable energy sources has frequently led to economic and social retrogression in many parts of the world. The main objective of this paper is to measure energy-environmental efficiency for Iran and oil-rich countries using the Data Envelopment Analysis method with undesirable outputs and to investigate factors affecting it using the panel Tobit regression method. The results show that Iran’s average energy-environmental efficiency under constant and variable returns to scale are 50 and 54 percent, respectively. This means that it has the lowest energy-environmental efficiency compared 
  to other studied countries. Also, there is a significant and negative relationship between the use of fossil fuels and population with energy-environmental efficiency, whereas there is a significant and positive relationship between the extent of trade openness and energy-environmental efficiency. Accordingly, this study proposes some executive strategy and recommendations for increasing energy-environmental efficiency

  Keywords: Energy, Panel Tobit, Data Envelopment Analysis, Environmental Efficiency, Oil-Rich Countries
 • Mohammad Kordbache* Pages 97-116

  “Financial system” enforces long and stable restrictions through assigning numerical limitations on the fundamental indices of budget. After such restrictions are formed, the determined quantities are not changeable during the relevant time period and such determined quantities would be the guideline for the execution of financial policies. By being dependent on oil revenues in an unbalanced manner, Iran’s public finance has evolved in a way that it has made the country’s economy dependent in nature. The government’s budget has provided grounds for growth in prices and inflation through its dependence on oil revenues which is the main source of finance for public expenditures. On the other hand, with an increase in imports resulted from improvements in the oil sector and in order to neutralize the inflationary pressures and financing the Rial revenues of government’s budget, the country’s dependence on foreign sources has been intensified. In this study, by analyzing the resources and public consumption of the budget and the international transition, it has been suggested that in order to overcome the main structural problem of the budget (i.e. dependence on oil), three steps must be taken. First, transferring the minimum amount of resources coming from oil export to the government’s budget. Second, reforming the tax revenue system by expanding tax bases and eliminating exemptions. Third, increasing the productivity of current expenditures by establishing performance-based budgeting, executing it within a mid-term framework of governmental expenditures and transferring the capital asset projects and executing them within a public-private participation system.

  Keywords: Financial System, Oil Revenues, Tax Incomes, Cost Credits, Capital Asset Credits
 • Asghar Mobarak, Abbas Memarnejad, Kambiz Peykarjou, Kambiz Hojabr * Pages 117-146

  The main challenge of developing countries is to achieve growth and development. The extant economic growth literature illustrates that the quality of institutions and social infrastructure are important factors that influence the economic growth and development. Accordingly, many analysts believe that regarding such institutional factors, the rule of law is one of the most prominent aspects necessary for a system to achieve investment and economic growth. This study aims to investigate the impact of institutional variables on economic growth in developed and developing countries for the period 1995-2015. To this end, Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model has been used. The estimation results of model reject the linearity hypothesis, and estimate a model with two regimes that proposes a threshold at institutional quality indicators of 0.1627 and 0.625 for the countries under study. It is demonstrated that the factor of rule of law has a positive impact on economic growth; however, this impact is higher in the second regime. The results also show that in both regimes, the variables of institutional quality indices, economic freedom, human capital and other control variables have a positive effect on economic growth. Moreover, the intensity of the variables influencing the changes in both groups intensifies when institutional quality improves.

  Keywords: Institutional Quality, Panel Smooth Transition Regression Model, Democracy, Economic Growth, Developing, Developed Countries