فهرست مطالب

اندازه گیری تربیتی - پیاپی 34 (زمستان 1397)
 • پیاپی 34 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سارا یداللهی، محمدرضا فلسفی نژاد*، احمد برج علی، نورعلی فرخی صفحات 1-26
  تفسیر نمرات و درک عمیق تفاوت های درون فردی آزمودنی ها مستلزم تحلیل نیمرخ می باشد که خود از چالش های جدی مطالعات حوزه روان سنجی است. هدف پژوهش بررسی تحلیل نیمرخ با استفاده از مقیاس بندی چندبعدی (PAMS) و کاربست آن در استخراج نیمرخ های زیربنایی آزمون هوشی وکسلر کودکان-4 بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی در منطقه 6 شهر تهران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و تعداد 200 نفر دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایاز جامعه موردنظر انتخاب شدند و تمام خرده مقیاس های آزمون وکسلر کودکان-4 را تکمیل کردند. تحلیل نتایج با استفاده از رویه PAMS به استخراج سه نیمرخ تراکمی منجر شد که از معناداری برخوردار بودند و با توجه به کرانه های ابعادی آن ها نیمرخ سرعت پردازش در مقابل حافظه فعال، نیمرخ دانش واژگانی در مقابل هشیاری دیداری و نیمرخ استدلال ادراکی در مقابل درک و فهم کلامی نام گذاری شدند. استفاده از نیمرخ های به دست آمده از رویه PAMS در درک بهتر موقعیت های بالینی و تفسیر عمیق تر نتایج آزمون سودمند است. تلویحات کاربردی و بالینی با تکیه بر پارامترهای فردی مورد بحث قرار گرفت
  کلیدواژگان: تحلیل نیمرخ با استفاده از مقیاس بندی چند بعدی، مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش چهارم، هوش
 • یاسمین امینی مقدم، علی محمد رضایی*، شاهرخ مکوند صفحات 27-45
  هوش اخلاقی، توانایی درک درست از نادرست، داشتن اعتقادات قوی اخلاقی و رفتار در جهت صحیح است. با توجه به اهمیت تربیت هوش اخلاقی از مقطع کودکی و نیاز به اندازه گیری خط پایه، تدوین و اجرای برنامه های مداخله ای و در نهایت سنجش تاثیر برنامه ها در بهبود هوش اخلاقی کودکان هدف از پژوهش حاضر ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه هوش اخلاقی کودکان بود. به این منظور از بین کودکان مراجعه کننده به مهدها و پیش دبستانی های شهر شاهرود تعداد 300 کودک با روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب و به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند. به منظور تعیین ساختار عاملی پرسشنامه از تحلیل عاملی و به منظور بررسی روایی همگرا و واگرا از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ بررسی شد. نتایج تحلیل عاملی همسو با مبانی نظری نشان داد پرسشنامه هوش اخلاقی کودکان (CMIQ)، از یک ساختار 6 عاملی شامل وجدان، خویشتنداری، همدلی، بردباری، عدالت و احترام برخوردار است. اعتبار همگرای CMIQ، از طریق اجرای همزمان آن با "پرسشنامه هوش هیجانی کودکان کجباف نژاد" و اعتبار واگرای آن از طریق "پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی شهیم"، بررسی و تائید شد. نتایج آلفای کرانباخ نیز نشان داد که CMIQ از ضرایب پایایی رضایت بخشی برخوردار است (پایایی کل برابر با 92/0) و می توان در پژوهش های روانشناختی به منظور سنجش هوش اخلاقی کودکان 4 تا 6 سال (مهد کودک و پیش دبستان) از آن بهره گرفت.
  کلیدواژگان: پرسشنامه هوش اخلاقی کودکان، خویشتنداری و همدلی، وجدان و بردباری، احترام و عدالت، روایی و پایایی
 • فزوزان باغبان زاده، مرتضی امیدیان*، غلامحسین مکتبی صفحات 47-65
  دبیرستان مکانی است که در آن نوجوانانی با روابطی پیچیده در حال تعامل با هم سالانشان هستند؛ این وضعیت وجود تعارض را اجتناب ناپذیر می کند. در مطالعه حاضر، تعارض دانش آموزان به عنوان حالتی از رفتارها یا اهداف ناسازگار و تنش زا بین دانش آموزان با ارزش ها، سبک های ارتباطی و دیدگاه های مختلف تعریف می شود. در چنین شرایطی مهارت های اجتماعی، ازجمله مهارت های مربوط به مدیریت تعارض، برای بهبود سازگاری اجتماعی و رفتاری دانش آموزان ضروری خواهد بود. موضوع ضروری برای رسیدن به این هدف، اندازه گیری مهارت حل تعارض است.
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور بررسی روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت تعارض انجام گرفت. روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش آموزان دختر پایه دهم دوره دوم متوسطه شهرستان دزفول تشکیل بودند. تعداد 300 نفر به روش تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب و پرسشنامه ها را تکمیل کردند. پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب آلفای آن 0/81 است. همچنین برای بررسی روایی پرسشنامه نیز از روش تحلیل عامل تاییدی استفاده شد و نتایج نشان داد که با حذف سوال 12 و 18، برازش داده ها حفظ شده و ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها دارد. نتیجه گیری: با توجه به داده های به دست آمده پرسشنامه مدیریت تعارض ابزار مناسبی برای اندازه گیری راهبردهای حل تعارض در دبیرستان است و از این پرسشنامه می توان برای پژوهش های مربوط به راهبردهای حل تعارض استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پایایی، روایی، مدیریت تعارض
 • الهام اتحادی، حمید رحیمیان*، عصمت مومنی، بهرام صالح صدق پور صفحات 67-90
  هدف پژوهش حاضر، ساخت و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت دانش در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی تهران بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه های دولتی شهر تهران با حجم 300 نفر در سال تحصیلی 1396-1395 بود. ابتدا بامطالعه ادبیات پژوهش، به استخراج مولفه ها و نشانگرهای مدیریت دانش و تدوین پرسشنامه اقدام شد. پس ازآن، برای هر 300 نفر اعضای هیئت علمی دانشکده های مذکور در شش دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، شهید بهشتی، خوارزمی، تربیت مدرس و الزهراء به روش سرشماری پرسشنامه مدیریت دانش ارسال شد. یافته های پژوهش نشان داد که پرسشنامه مدیریت دانش از روایی محتوایی و صوری قابل قبولی برخوردار است. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفه های اصلی تعیین شد. درنهایت پرسشنامه در قالب هشت عامل حاصل از ساختار عاملی شامل «دانش پنهان فردی»، «فرایند آشکارسازی»، «دانش آشکار فردی»، «فرایند ترکیب»، «دانش آشکار جمعی»، «فرایند درونی سازی»، «دانش پنهان جمعی»، «فرایند اجتماعی سازی» تهیه شد. با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ پایایی کل پرسشنامه،0/80 به دست آمد. با توجه به روایی و پایایی مناسب پرسشنامه مدیریت دانش، می تواند در پژوهش های سازمانی مربوط به مدیریت دانش به کار رود.
  کلیدواژگان: دانش پنهان، دانش آشکار، فرایندهای مدیریت دانش، روایی، پایایی
 • الهام ربانی پارسا*، جواد مصرآبادی، پیمان یارمحمدزاده صفحات 91-114
  این پژوهش با هدف ساخت و هنجاریابی آزمون تفکر انتقادی انجام گرفته است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است که در آن پژوهشگر به دنبال تهیه آزمونی با پایایی و اعتبار مناسب و قابل قبول برای آزمون تفکر انتقادی دانشجویان می باشد و همچنین از نوع پژوهش ارزشیابی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه ی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی91-90 می باشد که روی هم رفته 21217 نفر بودند. تعداد نمونه ی پژوهش 500 نفر بود که از این تعداد 223 نفر مرد و 277 نفر زن بودند. نمونه گیری در دو مرحله انجام شد، مرحله ی اول با استفاده از روش خوشه ایو مرحله ی دوم بصورت تصادفی بود. در این تحقیق پنج پرسش پژوهشی مطرح شده است. داده ها و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه گردآوری شد. از آنجا که هدف اصلی این پژوهش ساخت پرسشنامه ای برای سنجش تفکر انتقادی دانشجویان بود، دو پرسشنامه اجرا شد.آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا که برای بررسی روایی ملاکی پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و دیگری پرسشنامه ی محقق ساخته بود. در تحلیل سوال های پژوهشی از آماره های توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و نمره استاندارد) و آمار استنباطی (t مستقل ، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و روش کودر- ریچاردسون) و نرم افزارهای spss و Bilog استفاده شد. نتایج نشان دادند که آزمون در هر سه نوع روایی دارای نتایج قابل قبولی است. در روایی سازه- افتراقی نتایج نشان داد که آزمون توانایی تمیز بین گروه های بالا و پایین تفکر انتقادی را بر اساس آزمون کالیفرنیا دارد. همچنین نتایج روایی ملاکی نشان داد که آزمون محقق ساخته ی تفکر انتقادی می تواند جایگزین آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا باشد. نتایج اعتبار بازآزمایی و همسانی درونی آزمون نیز بیانگر نتایج قابل قبولی است به طوری که همسانی درونی آزمون با روش کودر ریچاردسون 75/0 و اعتبار با روش باز آزمایی 96/0 بدست آمد. همچنین نتایج تابع آگاهی آزمون نشان داد که آزمون دارای برازش مطلوب بوده و برای افرادی با سطح توانایی 1± مناسب است. کلمات کلیدی: هنجاریابی، نظریه سوال پاسخ،تفکر انتقادی
  کلیدواژگان: هنجاریابی، نظریه سوال پاسخ، تفکر انتقادی
 • حمید کارگر برزی، احمد کربلایی محمد *، حامد برماس، صادق تقی لو صفحات 115-131
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی گرایش به ارتباط قبل از ازدواج براساس سبک های زندگی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان بود.
  روش
  روش پژوهش حاضر، همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی که در سال تحصیلی1394-1393 مشغول به تحصیل بودند. تعداد 374 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی بود که از بین تمام دانشکده های دانشگاه به صورت تصادفی طبقه ای و به نسبت دانشجویان دختر و پسر انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج، پرسشنامه سبک های زندگی، و پرسشنامه شبکه های اجتماعی مجازی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های برازش و ضرایب مسیر جهت آزمون فرضیه ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی باگرایش به ارتباط قبل ازدواج ارتباط مستقیم معنی داری وجود دارد، همچنین بین سبک زندگی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی رابطه معنی دار وجود دارد همچنین الگوی تبیین گرایش به ارتباط قبل از ازدواج براساس سبک های زندگی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با داده های تجربی برازش دارد (p<0/05).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که گرایش به ارتباط قبل از ازدواج براساس سبک های زندگی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی تبیین می شود. واژگان کلیدی: گرایش به ارتباط قبل از ازدواج، سبک های زندگی، استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، مدل معادلات ساختاری، خانواده و جوانان
  کلیدواژگان: تجزیه، تجارب تجزیه ای، روایی، پایایی
 • ابوطالب سعادتی*، سعید مذبوحی، شهناز مرزی صفحات 133-147
  هدف پژوهش حاضر ارزشیابی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس خودانتقادی/ اعتماد به خود در معلمان زن و مرد بود. پژوهش حاضر یک پژوهش اعتباریابی بود. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 444 معلم بود که از میان معلمان دوره دوم مقطع متوسطه شهر بجنورد در سال تحصیلی 95-1394 با روش خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس خودانتقادی/ اعتماد به خود، خودکارآمدی و شادکامی بود. برای بررسی پایایی مقیاس خودانتقادی/ اعتماد به خود از روش آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی و برای بررسی از روش واگرا و روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. پایایی مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خودانتقادی 69/0 و برای اعتماد به خود 0/77 محاسبه شد. روایی واگرا پرسشنامه خودانتقادی و اعتماد به خود نیز از طریق همبسته نمودن آن با مقیاس خودکارآمدی و شادکامی معنادار به دست آمد. استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی ساختار دو عاملی آن را تایید کرد. نسخه پرسشنامه خودانتقادی/ اعتماد به خود برای اندازه گیری خودانتقادی/ اعتماد به خود در معلمان رضایت بخش به نظر می رسد. البته، انجام پژوهش های بیشتر برای تایید این یافته ها در معلمان لازم است.
  کلیدواژگان: ساختار عاملی، روایی
 • هیمن خضری آذر*، معصومه مقیمی، مهرناز ثانی، مسعود غلام علی لواسانی صفحات 149-171
  هدف پژوهش حاضر ساخت ابزاری برای اندازه گیری نگرش به زمان در میان نوجوانان ایرانی بوده است. به همین منظور دو مطالعه جهت ساخت و اعتباریابی مقیاس نگرش به زمان انجام شد. در مطالعه اول برای شناسایی ابعاد نگرش به زمان و ساخت ابزار از روش کیفی و طرح نظریه برخاسته از داده بنیاد استفاده شد. شرکت کنندگان در مطالعه اول 45 نفر (23 پسر و 22 دختر) بین سنین 15 تا 17 با میانگین سنی 20/16 بودند. سه گروه کانونی در مدارس دخترانه و سه گروه کانونی در مدارس پسرانه تشکیل شد. نتایج کدگذاری باز و محوری برای دوره های زمانی گذشته، حال و آینده نشان داد که نگرش به زمان برای نوجوانان شامل هشت مقوله آینده مثبت، آینده منفی، حال لذت گرا، حال منفی، حال آینده نگر، گذشته مثبت، گذشته منفی و پذیرش گذشته است. در مطالعه دوم بر اساس کدهای به دست آمده از مطالعه اول مقیاس نگرش به زمان تدوین شد و سپس ویژگی های روانسنجی آن مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در مطالعه دوم شامل 938 دانش آموز (493 دختر و 445 پسر) ایرانی بودند. یافته های بدست آمده از تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که مقیاس نگرش به زمان شامل هشت مقوله آینده مثبت، آینده منفی، حال منفی، لذت گرایی، حال آینده نگر، گذشته منفی، پذیرش گذشته و گذشته منفی است. شاخص های برازش مدل در تحلیل عاملی تاییدی روایی این مقیاس را مورد تایید قرار داد. بر اساس یافته ها، مقیاس نگرش به زمان می تواند به عنوان ابزاری معتبر و روا برای سنجش نگرش به زمان نوجوانان ایرانی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نگرش به زمان، روایی، پایایی، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی
 • عمران رمضانی اردی، اسماعیل زارعی *، نیلی محمد رضا، خدیجه علی آبادی صفحات 173-194
  در عصر جدید و فناوری های یادگیری پیشرفته که در آن دانش در میان شبکه ای از افراد و فناوری توزیع شده اتفاق می افتد، دست اندرکاران و متولیان آموزش و یادگیری در سازمان ها برای انجام وظایف مرتبط با آموزش الکترونیکی و حل نوآورانه مسائل مربوطه نیازمند برخورداری از مجموعه ای از صلاحیت ها و شایستگی های حرفه ای همانند سایر مشاغل هستند. هدف پژوهش حاضر تدوین شایستگی های حرفه ای لازم برای راهبری و توسعه آموزش الکترونیکی ضمن خدمت در دستگاه های اجرایی است. در این بررسی از طرح پژوهشی آمیخته اکتشافی به منظور تبیین جنبه های اصلی موضوع مورد نظر استفاده شده است. در بخش کیفی این مطالعه افزون بر بررسی ادبیات موضوع و کتابخانه ای و اسناد علمی، با 10 نفر از خبرگان موضوع مصاحبه هایی برای گردآوری داده های لازم انجام گرفت و در بخش کمی نیز داده های موردنظر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از 20 نفر از خبرگان و صاحبنظران که همگی بصورت هدفمند انتخاب شده بودند گردآوری شد. رویکرد تدوین شایستگی های موردنیاز برای راهبری و توسعه آموزش الکترونیکی، پیمایش از خبرگان و متخصصان موضوعی بوده است. در این مقاله مدل شایستگی های حرفه ای موردنیاز متولیان راهبری و توسعه آموزش الکترونیکی در دستگاه های اجرایی که شامل شایستگی های طراحی آموزشی، شایستگی های مدیریت طراحی آموزشی و شایستگی های چندرسانه ای به عنوان مولفه های اصلی برای راهبری و توسعه آموزش الکترونیکی، به همراه گویه ها و گزاره های عملکردی به عنوان نتیجه پژوهش بدست آمد و به روش آماری، اعتباریابی درونی شد.
  کلیدواژگان: ارزشیابی شایستگی، مدل شایستگی، طراحی آموزشی، آموزش الکترونیکی، مهارت های چندرسانه ای
|
 • Sara Yadollahi, Mohammadreza Falsafinezhad *, Ahmad Borjali, Noorali Farokhi Pages 1-26
  Background
  The ability to understand and being able to profoundly and deeply understand the within-person differences entail profile analysis which is considered to be a serious challenge in psychometrics area.
  Aim
  This study was aimed at applying Profile Analysis via Multidimensional Scaling (PAMS) procedure in order to extract prototypical profiles underlying the Wechsler Intelligence Scale for Children- Fourth Edition (WISC-IV).
  Method
  The design of the study is correlational and the population of the study consisted of all of the students studying at 6th distinct schools of Tehran. Using random cluster sampling method 200 students were selected. The sample were administered full subscales of WISC-IV.
  Results
  Data analysis using the PAMS procedure resulted in extracting 3 cumulative profiles. Statistically meaningfulness of the subtests within profiles were determined and they were labeled according to their dimensionality and underlying meaning (processing speed vs. working memory, lexical knowledge vs. visual alertness and perceptual reasoning vs. verbal comprehension).
  Conclusions
  using the PAMS procedure in interpreting WISC-IV results could be beneficiary. Relying on individual parameters further clinical and applied implications are discussed.
  Keywords: Intelligence, Profile analysis via multidimensional scaling (PAMS), Wechsler Intelligence Scale for Children- Fourth Edition (WISC-IV)
 • Yasamin Amini Moghadam, Alimohammad Rezaei *, Shahrokh Makvand Pages 27-45
  Moral intelligence is the ability to differ right from wrong, to have strong moral beliefs, and to do the right thing. Building moral intelligence in children from an early age is essential. Therefore we need to do baseline measurements, develop and implement intervention programs, and finally assess the effect of these programs on children’s moral intelligence. For this reason, the present study aimed to create and validate a moral intelligence questionnaire for children. From all the preschools and kindergartens of Shahroud, a cluster sample of 300 children was selected to complete the assessment tools. Factor analysis was conducted to determine the factor structure of the questionnaire, while convergent and divergent validity were assessed with Pearson correlation coefficient. Reliability was evaluated with Cronbach’s alpha. Factor analysis results revealed that consistent with the theoretical foundations, Children’s Moral Intelligence Questionnaire (CMIQ) has a six-factor structure consisting of conscience, self-control, empathy, patience, justice, and respect. The convergent and divergent validity for CMIQ was examined via concurrent administration of KajbafNejad Emotional Intelligence Questionnaire for Children and Shahim’s Questionnaire for Behavioral Problems in Children, respectively. Both results were satisfactory. An overall Cronbach’s alpha of 0.92 indicated that CMIQ has high reliability and can be used for moral intelligence assessment in preschool and kindergarten children of 4 to 6 years old.
  Keywords: Moral Intelligence Questionnaire for Children, Self-control, Empathy, Conscience, Patience, Respect, Justice, validity, reliability
 • Foruzan Baghebanzade, Morteza Omidian *, Gholam Hosein Maktabi Pages 47-65
  Background
  High school is an inevitable conflict as a collective place in the presence of adolescents with many interpersonal relationships with their peers. In the present study, student’s conflict is defined as a mode of incompatible behaviors or goals and tension between students and values, communication styles and different perspectives, and in this context, social skills including conflict management skills will be necessary for improving Students' social and mental adaptation.
  Purpose
  The present study is done to investigate the validity and reliability of conflict management questionnaire.
  Methodology
  The statistical population of this research is all girls in the second grade of secondary school in Dezful city and 300 students have a satisfactory internal consistency through stratified sampling method and their alpha coefficients is 0.81. Confirmatory factor analysis was also used to verify the validity of the questionnaire and the results showed that the fit of data is preserved by deleting questions number 12 and 18 and the structure of the questionnaire has acceptable according to the data.
  Conclusion
  According to the obtained data, Conflict Management Questionnaire is a suitable tool for measuring conflict resolution strategies in high school and this questionnaire can be used for research on conflict resolution strategies.
  Keywords: reliability, validity, conflict management
 • Elham Etehadi, Hamid Rahimian *, Esmat Momeni, Bahram Salehsedghpoor Pages 67-90
  This study aimed to developed a questionnaire of knowledge management and check the reliability and validity of that, among faculty member of public universities in Tehran.The research method was descriptive and survey type. First, by studying the literature of the research, we extracted the components and indicators of knowledge management and a questionnaire was prepared. Then 300 questionnaire was administered to all faculty member of the psychology and educational sciences at six public universities in Tehran consisted of : Allameh tabatabai, shahid beheshti, kharazmi, tarbiat modarres and al-zahra in 2016- 2017. The results showed that knowledge management questionnaire has good face and content validity. Also exploratory factor analysis via principal component were used in order to examine the construct validity. Finally eight factors were identified: individual tacit knowledge, externalization, individual explicit knowledge, combination, explicit organizational knowledge, internalization, organizational tacit knowledge and socialization. The cronbach’s Alpha coefficient was found to be 0.80 for the entire questionnaire. The reliability and validity coefficient were generally qualified for being used in organizational research related to knowledge management.
  Keywords: tacit knowledge, explicit knowledge, Knowledge Management processes, reliability, validity
 • Elham Rabbani Parsa *, JAVAD MESRABADI, Peyman Yarmohammadzade Pages 91-114
  The present study intends to structuralist and standardize a critical thinking test. It is a descriptive survey in which the researcher has aimed to provide a valid and reliable test to assess and evaluate the students’ critical thinking. Target population of this study is consisting of all students of Ferdowsi University during the academic year 2011-2012 that are totally 21217 students. Sampling population of the research includes 500 students. Two stages of sampling method have been applied in this study; the first stage has been a clustering sampling method and second one has been a random sampling method. Eight questions have been also discussed in this research and required data has been assembled through two questionnaires. Owing to the fact that the present study aims to plan a new questionnaire to assess the students’ critical thinking, two questionnaires have been applied. The first one was the questionnaire which has been used in California due to assess the validity of the researcher’s questionnaire, and second one was the researcher’s own questionnaire. Descriptive statistics and inferential statistics and softwer spss, Bilog have been applied to analyze the research questions. The achieved results indicate that all three kinds of validity are acceptable. Structural and differential validity demonstrate that this questionnaire has the capability of distinguishing between high and low groups of critical thinking on the basis of California’s test. The results of criterion validity show that the researcher’s questionnaire is valid enough and can be substituted for California’s questionnaire. Experimental validity of the test has been calculated 0.96 and internal consistency of the test has been measured based on Kuder-Richardson formula. What has been achieved through the Information function indicate that the designed test possesses goodness of Fit and it is appropriate for the students whose abilities are at the level of ±1.
  Keywords: Standardization, Item Respons Theory, CriticalThinking
 • Hamid Kargar Barzi, Hamed Bramas, Sadiq Taghi Loo, Ahmad Karbala Mohammad* Pages 115-131
  Aim
  Thepurpose of this study was to explainthe model of tendencyof relationship before marriage to be based on lifestyles and the usage of virtual social networks among students.
  Methods
  The method of the present study wascorrelational structural equation modeling. The statistical population of study consisted of all of students of AllamehTabatabai University who were studying in academic year1394-1393(2014-2015). 374 persons were selected for the sample group. The sampling was stratified random sampling among all colleges and universities randomly selected in proportion to male and female students. To collect survey data of research, attitude and tendency of relationship before marriage questionnaires, lifestyle questionnaire, and virtual social networks questionnaire was used. To analyze the data and fit indices and path factors to test hypotheses were used.
  Results
  The results of research showed that there is significant direct relationship between the usage of virtual social networks and tendency of relationship before marriage, also there is a significant relationship between lifestyle and usage of virtual social networks, and also the the explanatory model of tendency of relationship before marriage to be based on the life styles and the usage of virtual social networks with experimental datas had fitness.(P<0.05)
  Conclusion
  The findings of this study can be concluded that the desire of relationship before marriage to be based on lifestyles and the usage of virtual social networks is explained.

  Keywords: Dissociative, DissociativeExperiments, validity, reliability
 • ABOUTALEB SAADATI *, Saeed Mazboohi, SH MARZI Pages 133-147
  The present study investigated the psychometric properties of a Persian version self- reassurance/ self-criticism Inventory in the male and female teachers. This study was of a validation type. The participants were 444 teachers selected through a multistage-cluster random sampling among the teachers in high school second period in the city of Bojnord of the 2015-16 years. The three scales administrated in this study were: self- reassurance/ self-criticism Inventory, self-efficacy Scale and happiness Inventory. A cronbach’s and test-retest reliability was calculated to examine the reliability of the self- reassurance/ self-criticism Inventory and to check the validity of the method convergent validity, divergent validity and confirmatory factor analysis was used. The calculated α for the inventory was for self-criticism 0.69 and for and self- reassurance 0.77. Neutralizing dimensions respectively self-criticism and for and self- reassurance examined through correlating it to the self-efficacy scale and happiness Inventory given signification. Using factor exploratory analysis confirmed the two-factor structure. The Persian version of the self- reassurance/ self-criticism Inventory seems satisfactory for measuring self- reassurance/ self-criticism symptoms in teacher's samples. Future research is, however, needed to confirm these data in a sample of OCD teacher's. Key Words: self-criticism, self- reassurance, Self-efficacy, happiness.
  Keywords: self-criticism, self- reassurance, self-efficacy, Happiness
 • Hemin Khezria Azar *, Mehrnaz Sani, Masoud Gholamali Lavasani, Masoumeh Moghimi Pages 149-171
  The purpose of this study is was to develop an Iranian Adolescent Time Attitude Scale. For this reason, two studies have done among Iranian adolescents to develop and validate of a time attitudes scale. In the first study, a qualitative method as well as grounded theory was used to conceptualize time attitude. Participants in the first study included 45 adolescents (23 male and 22 female) aging 15 to 17 years old with the average age of 16.20. Six focus groups were formed in schools for girls and schools for boys. The results of open and axial coding for past, present and future shows that this period of life contains eight categories of positive future, negative future, hedonist present, negative present, futurist present, positive past, negative past, and past acceptance. In the second study based on the codes obtained from interviews develop a scale to measure time attitude was drafted viewing time scale then examined its psychometric properties. Participants in the second study included 938 school students (493 female and 445 male) in the second and third grade of Iranian high school. The findings of exploratory factor analysis indicated that time attitude scale for adolescent Iranian contained 34 items measuring eight dimensions including positive future, negative future, negative present, hedonistic present, futuristic present, negative past, past acceptance and positive past. Fit indices in confirmatory factor analysis model, confirmed validity of this attitude scale. Based on the findings, time attitude scale can be as valid and reliable instrument for assessing attitudes toward adolescents Iranian used.
  Keywords: time attitude, validity, reliability, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis
 • Emran Ramezani Ardi, Mohammadreza Nili, Khadijeh Aliabadi, Esmail Zaraii * Pages 173-194
  Training and Learning practitioners in this new era and advanced learning technology in which knowledge is rotating among network of people and distributed technologies, are needed series of qualifications and competencies, such as other vocations, so that they can implement and develop e-learning projects innovatively. The present paper is going to develop competencies required for steering and development of e-learning in in-service training in executive agencies of government as a goal. Research method is exploratory mixed research (qualitative and quantitative). In quantitative part the numbers of sample were 10 persons and in qualitative part were 20 respondents that are selected based on purposive way. The required data were collected by using interview and questionnaire tools. In this paper SMEs and experts Approach have been used to identify and develop the competencies. Based on this research findings, main competencies for steering and development of in-service E-learning in Government Organizations are as follows: instructional design competencies, management of instructional design competencies and multimedia competencies and with their details elements as a research results. Finally results is validated based on statistical method.
  Keywords: Competency assessment, Competency model, Instructional design, E-learning, Multi-media Skills