فهرست مطالب

افق توسعه آموزش علوم پزشکی - سال هفتم شماره 2 (تابستان 1395)
 • سال هفتم شماره 2 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین کریمی مونقی، امیرحسین میرحقی*، ساناز عیسی زاده صفحات 4-8
  مقدمه
  برنامه درسی کارشناسی پرستاری باید با نیازهای بیماران و نظام سلامت تطابق داشته باشد. با این حال، مشخص نیست این برنامه تا چه حد می تواند پاسخگوی نیاز جامعه دارد. این مطالعه با هدف تعیین روائی محتوی برنامه درسی کارشناسی پرستاری بر پایه نظرات کارکنان با سابقه نظام سلامت صورت گرفته است.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از تیر 1393 تا شهریور 1394 بطول انجامیده است. پژوهشگران با پرسشنامه پژوهشگر ساخته بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف و معیارهای ورود و خروج داده ها را جمع آوری کردند. توافق ارزیابان بر سر موارد نمره داده شده برای هر آیتم (I-CVI) و دوره (S-CVI) محاسبه شده است.
  یافته ها
  سی و دو نفر با میانگین سنی 43 و میانگین سابقه کاری 20 به نمونه مطالعه وارد شدند. میانگین ضریب روائی محتوا برنامه درسی پرستاری 83/0 بود. بیشترین ضریب روائی محتوا 1 و کمترین 50/0 بود.
  نتیجه گیری
  موضوع های برنامه درسی ارتباط قابل قبولی با ضرورت های مراقبت بالینی دارند اما توجه به تخصص گرائی در برنامه درسی می تواند روائی محتوا آن را به طور قابل توجهی ارتقا دهد. از این رو توصیه می شود در برنامه درسی کارشناسی پرستاری دوره ها تخصصی سازی شوند. کلیدواژه ها: آموزش، پاسخگو، روائی، برنامه درسی، پرستاری
  کلیدواژگان: آموزش، پاسخگو، روائی، برنامه درسی، پرستاری
 • مجید خادم رضاییان، کیارش قزوینی، مسعود یوسفی* صفحات 9-13
  مقدمه
   با توجه به اهمیت آموزش و نقش آن در پیشرفت جامعه بایستی برنامه های آموزشی را از نظر میزان دستیابی به اهداف به دقت مورد بررسی قرار داد. با توجه به اینکه فراگیران از بهترین منابع برای بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های آموزشی هستند، مطالعه حاضر به منظور بررسی نظرات دانشجویان دندانپزشکی در خصوص آموزش درس میکروب شناسی شامل باکتری شناسی و ویروس شناسی انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه به صورت مقطعی در سال 1393 بر روی 49 نفر از دانشجویان مقطع علوم پایه دندانپزشکی انجام شد. نظرات دانشجویان در خصوص اهمیت موضوع، برآورده کردن نیازهای آموزشی، ارتباط بالینی، کاربرد حرفه ای درس و نیاز به بازنگری درس در آینده توسط پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن به تایید رسیده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 23 مورد ارزیابی قرار گرفت. سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  17 نفر (7/34%) از شرکت کنندگان مرد بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان 13/1±76/19 سال بود. آیتمهای "نیاز به تغییر سرفصلها منطبق بر رشته دندانپزشکی" و "تدریس توسط اساتید MD منجر به ارتباط علوم پایه و بالینی می شود" به ترتیب بیشترین امتیاز (9/0±2/4 و 6/0±1/4)را به خود اختصاص دادند. کمترین امتیاز (4±1/2)مربوط به آیتم "مطابقت سرفصل های درس با نیاز شغلی دندانپزشکان" بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد بر اساس نظر دانشجویان، مطالب ارائه شده در کوریکولوم این درس با نیاز های آتی دانشجویان مطابقت ندارد. بازبینی کوریکولوم می تواند راهگشای این مشکل باشد. واژه های کلیدی: میکروب شناسی، دندانپزشکی، آموزش
  کلیدواژگان: میکروب شناسی، دندانپزشکی، آموزش
 • حسین زارع، سمیه رجب زاده*، نجمه مقدمی صفحات 14-20
  مقدمه
  با رشد و گسترش نظام شناختی، مجموعه ای از فرآیندهای فراشناختی شکل می گیرد که موجب  یادگیری هدفمند شده و تنظیم و کنترل، فرآیندهای فکری فرد را در موقعیت یادگیری هدایت می کند. لذا، پژوهش حاضر با هدف، پیش بینی خودتنظیمی در مولفه های کنترل تفکر صورت گرفت.
  روش کار
  پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد، در سال تحصیلی 93-92 بود. 145 نفر به روش تصادفی ساده، به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه کنترل تفکر ولز و دیویس و پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد را تکمیل کردند.
  یافته ها
  نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که از بین مولفه های پنج گانه کنترل تفکر، مولفه ی پرت کردن حواس، ارزیابی مجدد، تنبیه و کنترل اجتماعی با خودتنظیمی همبستگی مثبت و  معناداری  دارد. با این حال، بین مولفه ی نگرانی با خودتنظیمی همبستگی منفی مشاهده شد. در واقع، یافته مذکور حاکی از این است که خودتنظیمی منجر به پرت کردن حواس و تغییر عمدی توجه از فکر ناراحت کننده به افکار دیگری می گردد (05/0>p).
  نتیجه گیری
  در مجموع با توجه به یافته حاصل، می توان گفت که سازه خودتنظیمی افراد را قادر می کند جهت گیری هدفهای خود را در فرآیند یادگیری رشد داده و فرصت هایی را برای آنها فراهم می کند تا به طور فعال، فرآیندهای فکری خود را مورد  ارزشیابی و  نظارت قرار دهند.
  کلیدواژگان: کنترل تفکر، خودتنظیمی، آموزش، راهبردهای تفکر
 • فاطمه رضاپور، عبدالله جوان رشید*، اعظم سادات مدنی صفحات 21-28
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه دیدگاه دانشجویان مقطع عمومی و تخصصی و اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد درباره کیفیت خدمات کتابخانه این دانشکده و با استفاده از ابزار لایب کوآل انجام گرفت.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و  جامعه پژوهش را 148 نفر از دانشجویان مقطع عمومی و تخصصی و اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد تشکیل دادند. ابزار مطالعه پرسشنامه ای بود که بر اساس ابزار لایب کوآل آماده شد و سپس با شرایط کتابخانه دانشکده دندانپزشکی تغییراتی در آن صورت گرفت، که بر اساس آن، کیفیت خدمات کتابخانه در دو سطح" موجود و مورد انتظار "مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  اختلاف نظر سه گروه، در مورد دو مولفه کیفیت خدمات و کنترل اطلاعات معنی دار بودند؛ اما در مورد مولفه فضای کتابخانه معنی دار نبود و بین سه گروه مورد بررسی در وضعیت مورد انتظار، در هیچ یک از سه مولفه تفاوتی مشاهده نشد. امتیاز همه مولفه های مورد بررسی در هر دو حالت موجود و مورد انتظار از وضعیت ایده آل به طور معنی داری کمتر بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به محدودیتهای این مطالعه و ابعاد مطرح شده در لایب کوآل و در نظر گرفتن پیشنهادات و نیازهای کاربران کتابخانه، مولفه های مورد بررسی کتابخانه مطلوب نیست و باید جهت ارتقاءکیفیت خدمات کتابخانه تمهیداتی اندیشید.
  کلیدواژگان: ارزیابی کیفیت خدمات، مدل تحلیل شکاف (لایب کوآل)، کتابخانه دانشگاهی، دانشکده دندانپزشکی مشهد
 • علی بهاری، روح انگیز پورامین*، ندا چوبدار صفحات 29-32
  مسئله ادغام در آموزش پزشکی، یک استراتژی آموزشی مهم در علم پزشکی محسوب می شود که هماهنگی موضوعی در ذهن دانشجو، افزایش سطح یادگیری و در سطح وسیعتر، افزایش کیفیت آموزش را دربرمی گیرد. بر این اساس پژوهش حاضر به منظور سنجش میزان  رضایت گروهی از دانشجویان و اساتید درگیر در بازنگری از ادغام شیوه های آموزشی در مقطع فیزیوپاتولوژی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت گرفته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را  دانشجویان ورودی مهرماه1389و بعد از آن و گروهی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تشکیل می دهند. داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت طراحی و تنظیم شد و از نظر روایی و پایایی مورد تایید اساتید گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد ادغام برنامه آموزشی مقطع فیزیوپاتولوژی منجر به افزایش رضایتمندی دانشجویان از دوره مذکور شده است. واژگان کلیدی: ادغام، فیزیوپاتولوژی، پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
  کلیدواژگان: ادغام، فیزیوپاتولوژی، پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رضا اخوان، بیتا عباسی* صفحات 33-38
  یکی از مهمترین وظایف نظام آموزشی در علوم پزشکی تربیت نیروهایی است که بتوانند در آینده به درستی پاسخگوی نیازهای سلامت جامعه باشند. برای دستیابی به این هدف طراحی سیستم های ارزیابی که بتوانند قدرت استنتاج بالینی فراگیران را در زمانی مناسب و با پایایی و روایی قابل قبول ارزیابی کنند، ضروری است. آزمونهای مبتنی بر ویژگی کلیدی یکی از بهترین ابزارهای موجود در این زمینه هستند که به ارزیابی تصمیم گیری های کلیدی و حیاتی در اداره بیماران می پردازند. این آزمونها مهارت فراگیران در مواجهه با طیف وسیعی از سناریوهای بالینی را مورد ارزیابی قرار می دهند. آزمونهای ویژگی کلیدی ابزارهای سنجش انعطاف پذیری هستند، که می توان آنها را با ساختارهای مختلفی مانند سوالات چهار گزینه ای یا سوالات تشریحی کوتاه پاسخ طراحی نمود. به نظر می رسد که در آینده ای نه چندان دور این آزمونها به صورت گسترده ای در آزمونهای جامع فراگیران رشته های پزشکی کشورمان مورد استفاده قرار گیرند.
|
 • Hosein Kareemi, Amir Hosein Mirhaghi *, Sanaz Eisazadeh Pages 4-8
  Introduction
  Nursing curriculum is to be compatible with patients and health system’s needs. The rate of social responsiveness of these curriculums is not clear. The present study aims at determining the content validity of nursing curriculum based on opinions of experienced staff in health system.
  Methods
  The study is cross-sectional and descriptive carried from August 2014 to September 2015. Data were collected through a researcher-made questionnaire based on inclusion and exclusion criteria and purposeful sampling. The rating agreement among raters was calculated based on item (I-CVI) and scale analyses (S-CVI).
  Results
  32 staff were included by age mean of 43 years and work experience of 20 years. Coefficient mean of content validity was 0.83. The range of content validity was 1 to 0.50.
  Conclusion
  Nursing curriculum has acceptable relevancy with clinical care necessities; however, considering specialization in nursing curriculum enhances its content validity remarkably. Therefore, it is recommended that specialization in nursing curriculum be more taken into account. Key words: education, social responsiveness, validity, curriculum, nursing
  Keywords: Education, Social responsiveness, Validity, Curriculum, Nursing
 • Majid Khadem, Rezaiyan, Keeyaresh Ghazvini, Masud Yosefi * Pages 9-13
  Introduction
  Given the importance of education and its undeniable role in the development of societies, it is necessary for educational programs to be fully investigated regarding the ultimate objectives. Based on the importance of students as the best source for identifying the weak and strong points of education, the present study aims at investigating Mashhad dentistry students’ points of view regarding the education of Microbiology including Bacteriology and Virology.
  Method
  This is a cross-sectional study carried on 49 students of basic sciences of Dentistry in 2014. Students’ opinions, the satisfaction of educational needs, clinical relationship, professional practice of education, and the need of future reviewing for courses were studied through a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were confirmed. Data were analyzed through SPSS 23 and the significance level was considered as p<0.05.
  Results
  Seventeen participants (%34.7) were males. The mean age was 19.76 ± 1.13 years. The highest scores (4.2 ± 0.9 & 4.1 ± 0.6) were obtained by two items of “The necessity of course modification adaptable with Dentistry field” and “Teaching of MD professors results in the relationship between basic and clinical sciences”. The lowest score (2.4 ± 1) was obtained by “The necessity of course modification adaptable with job needs of dentists”.
  Conclusion
  As indicated by the results of the present study obtained through students’ opinions, the content of the curriculum is not adaptable to students’ future needs. This problem can be resolved by reviewing the current curriculum. Keywords: Microbiology, Dentistry, Education
  Keywords: Microbiology, Dentistry, Education
 • Hosein Zare, Somayeh Rajabzadeh *, Najmeh Moghadami Pages 14-20
  Introduction
  With the development of cognitive system, some metacognitive processes are formed resulting in meaningful learning and thereby regulate and control thinking processes during learning. Therefore, this study aims at predicting self-regulated control elements in thinking control components.
  Method
  This is a descriptive-correlational study whose population consists of all students of Mashhad Ferdousi University in academic year of 2013-14 among which 145 students were randomly selected. Participants filled two questionnaires of Wells and Davis’s thought control questionnaire and Boufard’s self-regulation questionnaire.
  Results
  As indicated by the results of Pearson correlation test, among five components of thinking control components, distraction, reappraisal, social control and discipline have a significant positive correlation with self-regulation. However, Anxiety showed a negative correlation with self-regulation. In fact, the results showed that self-regulation intentionally distracts the person’s mind from anxiety raising elements (p>0.05).
  Conclusion
  As indicated by the results, self-regulation component enable learners to enhance their goals and create opportunities so that they can actively assess and control their thought processes.
  Keywords: Thinking control, self-regulation, education, thinking strategies
  Keywords: Thinking control, Self-regulation, Education, thinking strategies
 • Fatemeh Rezapur, Abdollah Javan Rashid *, Azamsadat Madani Pages 21-28
  Introduction
  The present study aims at studying graduate and postgraduate students and faculty members’ points of view of Dental School of Mashhad University of Medical Sciences regarding the quality of library services through Libqual instrument.
  Method
  This is a survey study with research population of 148 graduate and postgraduate research students and faculty members of Mashhad Dental School. Study instrument is Libqual-based questionnaire modified according to the status of Dental School’s library. Participants answered the items in two levels of “Available & Expected”.
  Results
  There was a significant difference among three groups regarding two components of service quality and information control. However, this difference was not significant regarding library space component. In Expected status, there was no difference in three components among three groups. The scores of all study components were significantly lower than ideal in both available and expected status.
  Conclusion
  Given the study limitation, presented aspects of Libqual and according to the library users’ opinions, the study components were not optimal indicating the necessity of more considerations toward improving library services quality.
  Keywords: Service quality evaluation, Libqual model, university library, Mashhad Dental School
  Keywords: Service quality evaluation, Libqual model, university library, Mashhad dental school
 • Ali Bahari, Rohangies Puramin *, Neda Chobdar Pages 29-32
  Integration issue is one of the most important educational strategies in medical sciences resulting in concept harmony in students’ minds, enhancing learning level and ultimately, improving the quality of education. The present study aims at studying the integration of educational methods in Physiopathology courses from some of the students and professors’ points of view involved in the reviewing process in Mashhad University of Medical Sciences. This is a descriptive and survey study with practical objectives whose research population consists of students of 2010 and some faculty members of Mashhad University of Medical Sciences. Data were collected through a researcher-made questionnaire designed based on Likert range whose validity and reliability were confirmed by faculty members of Department of Medical Education. In order to analyze the data, we made use of descriptive statistical approaches. As indicated by the results of the present study, the integration of educational programs of Physiopathology improves students’ learning level.
 • Reza Akhavan, Bitta Abbasi * Pages 33-38
  Training medical staff with ability to answer sophisticated needs of public health is a major concern in medical education. To reach this goal, it is crucial to design assessment methods that are capable of evaluating clinical reasoning with acceptable validity and reliability in a timely manner. Key feature questions are one of the best assessment tools for this purpose that address critical decision points in patient management and evaluate students’ skills in numerous real clinical scenarios. Key feature questions are flexible and can be designed in various formats such as multiple choice questions or short essays. It seems that widespread use of KFQ is an upcoming perspective in evaluating medical sciences students in our country.