فهرست مطالب

 • سال بیست و دوم شماره 3 (مرداد و شهریور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فاطمه امیری، محمد رفیعی*، رسول نجفی صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  کاهش نرخ باروری در ایران و استفاده از روش های متعدد پیش گیری از بارداری در چند دهه اخیر تحت تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی بسیاری قرارگرفته است. مطالعه حاضر به منظور بررسی الگوی باروری و روش های رایج پیش گیری از بارداری با لحاظ کردن عوامل موثر بر آن ها در شهر اراک در سال 1396 انجام شد.
  مواد و روش ها
   مطالعه حاضر به صورت مقطعی روی 384 خانم متاهل مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اراک در سال 1396 انجام شد. افراد به صورت تصادفی از سه بیمارستان ولیعصر، طالقانی و امیرکبیر انتخاب گردیدند. اطلاعات شرکت کنندگان در غالب پرسش نامه جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار stata نسخه 12 تحلیل گردید.
  ملاحظات اخلاقی
   این مطالعه با کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1396.4 در کمیته اخلاق پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اراک به ثبت رسید.
  یافته ها
   نتایج نشان داد میانگین سنی زنان و میانگین مدت زمان ازدواج آن ها به ترتیب 19/11 ± 03/40 و 73/12 ± 08/21 است. هم چنین 281 نفر (2/73 درصد) از روش پیش گیری طبیعی استفاده می کردند. اکثر زنان حاضر در مطالعه حاضر از تحصیلات زیر دیپلم بهره مند بودند که فاقد درآمد و خانه دار بودند. هم چنین از روش های دیگر پیش گیری از بارداری ازجمله قرص، کاندوم، IUD، آمپول یک ماهه و آمپول سه ماهه به ترتیب 9/8، 28/3، 38/6 ،7/1 و 6/2 درصد استفاده شد.
  نتیجه گیری
  بیشترین روش استفاده شده جهت پیش گیری از باروری روش طبیعی است. دو روش استفاده از کاندوم و قرص نیز بیشتر از سایر روش های پیش گیری از بارداری استفاده شده است. عدم آگاهی از روش های پیش گیری مدرن از بارداری وجود دارد. از این رو توصیه می شود جهت ارتقای آگاهی زنان متاهل، سیمنارهای آموزشی و مشاوره برای آشنایی با وسایل پیش گیری از بارداری برگزار گردد.
  کلیدواژگان: اراک، باروری، پیش گیری از بارداری
 • عزیز اقبالی، حسن طاهراحمدی، شهلا ذبیح زاده، مرتضی موسوی حسن زاده* صفحات 11-26
  زمینه و هدف
  سرطان دومین علت مرگ ومیر کودکان زیر 14 سال محسوب می شود. هدف از این مطالعه بررسی اپیدمیولوژی و عوامل مستعدکننده سرطان های کودکان می باشد.
  مواد و روش ها
   در یک مطالعه ی مشاهده ای-توصیفی 82 کودک مراجعه کننده به بخش انکولوژی بیمارستان امیرکبیر شهر اراک بین سال های 1390 تا 1395 بررسی شدند. اطلاعات مربوط به سن، جنس، نوع بدخیمی و عوامل مستعدکننده به صورت مصاحبه حضوری و یا از پرونده بیماران استخراج و در چک لیست وارد شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  ملاحظات اخلاقی
   این مطالعه با کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.2.46.87 به تصویب کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک رسیده است.
  یافته ها
   1/56 درصد بیماران در دامنه سنی صفر تا 5 سال، 1/74 درصد ساکن شهر و 2/90 درصد آن ها زنده، 99 درصد تک قلو، 7/92 درصد ترم، 3/46 درصد آنان فرزند اول و 9/87 درصد وزن هنگام تولد بیش از 2500 داشتند. رابطه معنی داری بین روش زایمان و مشکلات زایمانی، جنس بیماران و عوامل محیطی (هم چون مصرف مواد کنسروشده، سوسیس و کالباس، استفاده از حشره کش ها، مصرف دارو هنگام بارداری و میزان ابتلا به بیماری های عفونی) با ابتلا به سرطان وجود نداشت، اما بین افزایش سن پدر و مادر و بالا بودن سطح اقتصادی-اجتماعی با ریسک ابتلا به سرطان ارتباط مستقیم دیده شد.
  نتیجه گیری
   ریسک ابتلا به سرطان های اطفال در استان مرکزی بیشتر در ارتباط با عوامل ژنتیکی می باشد و عوامل محیطی ایجادکننده سرطان های اطفال در این مطالعه کمتر دخیل است.
  کلیدواژگان: ریسک فاکتور، سرطان کودکان، محیط
 • تهمینه سادات حسینی، فرزانه گل آقایی*، شراره خسروی صفحات 27-35
  زمینه و هدف
  باز کردن راه وریدی شایع ترین رویه درمانی تهاجمی دردناک برای کودکان بیمار می باشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه دو روش انحراف فکر شامل حل معما و موسیقی بر درد رگ گیری صورت گرفت.
  مواد و روش ها
   در این کارآزمایی بالینی، 243 کودک 7 تا 9 ساله با تجویز بازکردن راه وریدی در مرکز امیرکبیر اراک به صورت تصادفی سازی بلوکی در گروه های مداخله و کنترل قرار گرفتند. برای یک گروه قبل و حین بازکردن راه وریدی نمایش حل معما و برای گروه دیگر نمایش موسیقی با تبلت مشابه صورت گرفت. رگ گیری در هر سه گروه با استفاده از کانولای اندازه 22 توسط یک پرستار و در مکان مشابه انجام شد. درد رگ گیری با استفاده از مقیاس ونگ-بیکر اندازه گیری و اختلاف میانگین نمرات درد سه گروه با آزمون کروسکال والیس بررسی شد.
  ملاحظات اخلاقی
   این پژوهش با کد IR.ARAKMU.REC.1397.061 در شورای اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اراک تصویب و هم چنین با کد IRCT20150818023670N3 در مرکز کارآزمایی بالینی ایران به ثبت رسید.
  یافته ها
  اختلاف نمرات میانگین شدت درد بین گروه حل معما (92/0 ± 14/1)، گروه موسیقی (98/37±0/2) و گروه کنترل (76/0 ± 44/ 3) معنی دار بود (05/0p<). آزمون بونفرونی نشان داد که اختلاف میانگین نمرات درد گروه های حل معما و موسیقی با گروه کنترل معنی دار و در گروه حل معما کمتر بود (001/0 p<).
  نتیجه گیری
   دو روش انحراف فکر درد ناشی از رگ گیری را کاهش داد . با توجه به کمتربودن میانگین درد در گروه حل معما استفاده از آن برای کاهش درد پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: انحراف فکر، راه وریدی، شدت درد، کودکان
 • محمد خلیلی کلاکی، روح الله کریم زاده، ندا سلیمانی*، سید مسعود حسینی، مقصود ارشدی صفحات 36-44
  زمینه و هدف
  نوردرمانی پویا روشی با حداقل تهاجم در از بین بردن سلول های سرطانی است که از ترکیب مواد حساس به نور غیرسمی و نور مرئی برای تولید گونه های فعال اکسیژن و تخریب تومور ها استفاده می شود. این مطالعه با هدف بررسی اثر گرافن اکساید به عنوان یک ماده آلی که دارای گروه های اکسیژنی زیادی است جهت از بین بردن سلول های سرطان MCF-7 انجام شد.
  مواد و روش ها
   این بررسی در شرایط برون تنی تجربی بر روی سلول های سرطان پستان (MCF-7) انجام شد. گروه های موردمطالعه عبارت بودند از: گروه اول) تاثیر دارو با غلظت های متفاوت گرافن اکساید (6/47، 9/90، 6/166، 7/230، 7/285 و 3/333 میکروگرم بر میلی لیتر)، گروه دوم) اثر همزمان دارو و تحت تابش نور لیزر، گروه کنترل) شامل سلول هایی صرفا تحت تابش لیزر و گروه شاهد بدون تیمار در نظر گرفته شد. سلول ها در معرض تابش لیزر مرئی (405 نانومتر) با توان W/cm2 1/0 قرار گرفتند. توان زیستی سلول ها با استفاده از روش MTT تعیین شد.
  ملاحظات اخلاقی
   این مطالعه با کد SBU/S.1397.46A به تصویب کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی تهران رسیده است.
  یافته ها
  نتایج آزمایشات در شرایط برون تنی نشان داد که سمیت تاریکی گرافن اکساید در غلظت های کمتر از 9/90 میکروگرم بر میلی لیتر، اثر قابل توجهی بر سلول های سرطانی نداشت. هم چنین نور لیزر به تنهایی فاقد اثر سمی بر سلول ها است. اما نوردرمانی پویا با واسطه گرافن اکساید، توان زیستی سلول های سرطانی را به طور میانگین به میزان 21 درصد نسبت به سمیت تاریکی کاهش داده است. نتایج به صورت میانگین سه تکرار مستقل± خطای استاندارد نمایش داده شده و 05/0 > p معنی دار درنظر گرفته شده است.
  نتیجه گیری
   در این مطالعه، گرافن اکساید در غلظت های کم کاملا زیست پذیر است، ولی با افزایش غلظت، اثر سمیت افزایش می یابد. با اعمال تابش نور به همراه گرافن اکساید، مقدار زنده مانی کاهش یافته که جهت پژوهش هایی در زمینه درون تنی اثربخشی بیشتری خواهد داشت.
  کلیدواژگان: رده ی سلول سرطانی MCF-7، گرافن اکساید، لیزر مرئی، مواد حساس به نور، نور درمانی پویا
 • ریحانه خوش چهره جمالی، مهدی توتونچی، حسین بهاروند، مرضیه ابراهیمی* صفحات 45-58
  زمینه و هدف
  شواهدی وجود دارد که سلول های سرطانی در طی فرآیند شکل گیری و پیشرفت سرطان، ناهنجاری های اپی ژنتیکی را نیز علاوه بر جهش های ژنتیکی چندگانه متحمل می شوند. استفاده از فن آوری باز برنامه ریزی به عنوان ابزاری برای اعمال «فشار» و ایجاد تغییرات در تنظیم کننده های اپی ژنتیکی، می تواند به روشن کردن رفتار اپی ژنتیکی منحصر به سلول های سرطانی منجر شود. تاکنون، سلول های iPS از سلول های پرایمری نرمال تولید شده اند، اما مشخص نیست که آیا سلول سرطانی اولیه انسانی نیز می تواند به سلول iPS باز برنامه ریزی شود یا خیر. در این مطالعه، تولید سلول های iPS از سلول های آدنوکارسینومای پانکراس با استفاده از عوامل رونویسی مورد بررسی قرار دادیم.
  مواد و روش ها
  سلول های حاصل از نمونه های زنوگرفت PDAC انسانی، با لنتی ویروس حاوی عوامل Yamanaka (OSKM) القا شده و در ادامه سلول های القا شده توسط رنگ آمیزی آلکالین فسفاتاز، Real-Time PCR و ایمونوسیتوشیمی تعیین هویت شدند.
  ملاحظات اخلاقی
   مطالعه حاضر با کد اخلاقی EC/93/1025 در کمیته اخلاق پزشکی پژوهشگاه رویان پذیرفته شده است.
  یافته ها
   رنگ آمیزی آلکالین فسفاتاز، Real-Time PCR و ایمونوسیتوشیمی  نشان داد که القاء با عوامل رونویسی OSKM منجر به تولید سلول های iPS از سلول های فیبروبلاستی می شود، اما نه از سلول های PDAC PDX. سلول های PDAC نمی توانند به طور کامل با بیان چهار عامل رونویسی مجدد برنامه ریزی شوند.
  نتیجه گیری
   این مطالعه نشان داد که سلول های سرطانی PDAC-PDX، با توجه به الگوی بیان ژن های اصلاح کننده اپی ژنتیکی آن ها، از سلول های القاشده PDAC متفاوت بودند، هرچند بیان ژن های تکامل یافته در سلول های PDAC القاشده به طور قابل توجهی افزایش نیافت.
  کلیدواژگان: زنوگرفت حاصل از نمونه بیمار، سلول های iPS، سلول های سرطانی پانکراس
 • راضیه رضایی، محمد فتحی* صفحات 59-68
  زمینه و هدف
  فعالیت استقامتی موجب تجدید ساختار قلب می شود، یکی از عواملی که بیان بسیاری از ژن های قلب را تنظیم می کند، miR-133 است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تمرین استقامتی بر بیان miR-133 قلب در موش های صحرایی نژاد ویستار بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تجربی، 14 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به مدت 4 هفته در شرایط کنترل شده، نگهداری شدند. بعد از آشناسازی به طور تصادفی به دو گروه شاهد (7 سر) و تجربی (7 سر) تقسیم شدند. گروه تجربی یک برنامه تمرینی 14 هفته ای، هفته ای 6 جلسه (که به تدریج به 60 دقیقه و 30 متر بر دقیقه رسید) را روی نوار گردان اجرا نمودند. 48 ساعت پس از پایان آخرین جلسه، بی هوش و تشریح شدند. سپس قلب آن ها خارج شده و بعد از هموژن بافت بطن چپ و استخراج RNA و سنتز cDNA با استفاده از روش Real-Time PCR، میزان بیان miR-133 بطن چپ اندازه گیری شد. با استفاده از آزمون آماری تی، میزان بیان miR-133 در سطح 05/0 ارزیابی شد.
  ملاحظات اخلاقی
   این پژوهش تجربی با کد اخلاق 52/1396345 در معاونت پژوهشی دانشگاه لرستان تایید شد.
  یافته ها
   پس از 14 هفته تمرین استقامتی، میزان بیان miR-133 قلب در گروه تمرینی به طور معنی داری (007/0=p) نسبت به گروه شاهد افزایش یافت که با افزایش معنی دار نسبت توده حجم بطن چپ به وزن بدن همراه بود (012/0=p).
  نتیجه گیری
   با توجه به تغییرات ساختاری قلب، می توان گفت که احتمالا بخشی از سازگاری قلب به تمرین استقامتی ناشی از افزایش بیان  miR-133باشد.
  کلیدواژگان: بطن چپ، تمرین استقامتی، miR-133
 • شعله زکیانی*، سعید غفاری صفحات 69-80
  زمینه و هدف
  ارتقای هوش معنوی و پای بندی به اصول اخلاقی، موجب خدمت رسانی با کیفیت بهتر، کارایی و اثربخشی بالاتر می گردد. پژوهش حاضر با بررسی رابطه هوش معنوی کتابداران وکیفیت خدمات در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد اخلاق حرفه ای انجام شد.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش توصیفی-همبستگی و با هدف کاربردی بود. جامعه آماری، 180 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسش نامه کینگ و رداد استفاده شد. تحلیل اطلاعات با روش های استنباطی و آزمون کولموگروف-اسمیرنوف انجام شد. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار spss نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد.
  ملاحظات اخلاقی
   در این پژوهش، تمامی اصول اخلاق در پژوهش رعایت شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین ابعاد هوش معنوی (تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی، بسط حالت هوشیاری) با کیفیت خدمات در کتابخانه های مورد مطالعه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
   نتیجه پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی کتابداران و ارائه کیفیت خدمات در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد اخلاق حرفه ای رابطه وجود دارد، بنابراین می توان با آموزش استفاده از هوش معنوی، کیفیت خدمات در کتابخانه های مورد مطالعه را افزایش داد.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کیفیت خدمات، هوش معنوی
 • زهرا سلیمی، لطفاللهخواجه پور*، فرشاد مرادپور، احمدعلی معاضدی، علی پورمتعبد صفحات 81-94
  زمینه و هدف
  نیلوتاماید یک آنتی آندروژن خالص و غیراستروئیدی است که در مراحل پیشرفته (متاستاتیک) سرطان پروستات مصرف می شود و به عنوان یک آنتاگونیست قوی رقابتی و انتخابی برای گیرنده های آندروژنی عمل می کند. مطالعات انجام شده نشان می دهد بین گیرنده های آندروژنی و جنبه های شناختی ارتباط وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد نیلوتاماید از طریق اثر بر گیرنده های آندروژنی می تواند بر یادگیری و حافظه موثر باشد. هدف این مطالعه، ارزیابی اثر نیلوتاماید بر موقعیت یابی فضایی در ماز آبی موریس و انعطاف پذیری سیناپسی ناحیه CA1 هیپوکمپ در دوران بلوغ موش صحرایی نر می باشد.
  مواد و روش ها
   در این مطالعه تجربی، موش های صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گروه 9 تایی تقسیم شدند. گروه های موردمطالعه شامل گروه دریافت کننده حلال (DMSO ده درصد) و گروه های دریافت کننده مقادیر مختلف نیلوتاماید (5، 10 و 15 میکروگرم با حجم 5/2 میکرولیتر) می باشد. حلال و دارو به مدت 4 روز قبل از آموزش تزریق می شد.
  ملاحظات اخلاقی
   این مطالعه با کدscu.ac.ir /3061300، 24، 97EE/ در کمیته پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به ثبت رسیده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در گروه تحت تیمار با نیلوتاماید (15 میکروگرم)، در روز اول(05/0p<) و دوم (01/0p<) آموزش، زمان سپری شده و مسافت طی شده تا یافتن سکوی پنهان نسبت به گروه دریافت کننده حلال کاهش معنی دار داشت. در نتایج حاصل از ثبت پتانسیل های میدانی مشخص گردید که نیلوتاماید اثر معنی داری بر شیب fEPSP و دامنه PS ندارد.
  نتیجه گیری
   نتایج بیان گر این موضوع است که تزریق داخل بطن مغزی نیلوتاماید در دو روز اول باعث بهبود یادگیری فضایی شده، در حالی که با افزایش دوره تیمار (4روز) اثری بر یادگیری دیده نمی شود.
  کلیدواژگان: ماز آبی موریس، نیلوتاماید، یادگیری و حافظه
 • نیما سندگل*، محمد شریف زاده، پریسا مالکی صفحات 95-106
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت معرفی ترکیبات جدید جهت کنترل و یا درمان بیماری ام اس، در این پژوهش اثرات ترکیب طبیعی بنزوآریک اسید (BA) بر التهاب و آپوپتوز سلول های مغزی در مدل حیوانی ام اس ایجاد شده توسط کوپریزون بررسی گردید.
  مواد و روش ها
   در مطالعه تجربی حاضر، تعداد 35 سر موش بالغ نر نژاد C57BL/6 به پنج گروه تقسیم شدند شامل: کنترل) با مصرف شش هفته غذای معمولی پودر شده به‫همراه تزریق داخل صفاقی روزانه 100 میکرولیتر حلال بنزوآریک اسید (بافر فسفات نمکی)‫ در دو هفته آخر، کوپریزون) با مصرف شش هفته غذای پودر شده حاوی 2/0 درصد کوپریزون به‫همراه تزریق داخل صفاقی حلال بنزوآریک اسید در دو هفته آخر و کوپریزون درمان) سه گروه کوپریزون که در دو هفته آخر بنزوآریک اسید با دوزهای 20، 40 و 80 میلی‫گرم بر کیلوگرم را دریافت کردند. درنهایت، ناحیه مدیال کورپوس کالوزوم مغز حیوانات توسط آزمایشات وسترن بلات و روش مولکولی ریل تایم پی سی ار مورد ارزیابی قرار گرفت.
  ملاحظات اخلاقی
   رعایت نکات اخلاقی با توجه به موازین کمیته اخلاق و منطبق با منشور اخلاقی هلسینکی در مورد کلیه حیوانات جهت به حداقل رساندن آزار به حیوانات صورت گرفت (UOZ-GR-9517-13).
  یافته ها
   تجزیه و تحلیل های مولکولی نشان داد بنزوآریک اسید 80 با کاهش بیان mRNA (01/0> p) و پروتئین مولکول التهابی فاکتور هسته‫ای کاپا‫بی، باعث افزایش نسبت پروتئینی مهارکننده کاپا‫بی به فاکتور هسته‫ای کاپا‫بی (05/0> p) در مقایسه با گروه کوپریزون و کاهش التهاب می‫گردد. هم چنین، بنزوآریک اسید 80 با کاهش بیان mRNA کاسپاز 9 (01/0> p) و کاسپاز 8 (05/0> p) نسبت پروتئین کاسپاز 8 به کاسپاز 9 را در مقایسه با گروه کوپریزون افزایش داده (01/0> p) و باعث کاهش القای آپوپتوز می‫گردد.
  نتیجه گیری
   دوز 80 میلی‫گرم بر میلی‫لیتر بنزوآریک اسید با کاهش التهاب و آپوپتوز القاشده توسط کوپریزون دارای اثرات حفاظتی است.
  کلیدواژگان: التهاب، ام اس، بنزوآریک اسید، کوپریزون، مرگ برنامه ‫ریزی شده سلولی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • مرضیه کامکار*، صمد زارع، فرین بابایی صفحات 107-117
  زمینه و هدف
  محدودیت غذایی در افسردگی و اضطراب دخیل است. مطالعات پیشین به نقش سولپیراید در درمان افسردگی و اضطراب اشاره کرده اند. هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش سیستم دوپامینرژیک و محدودیت غذایی در تغییرات اضطراب و افسردگی بود.
  مواد و روش ها
  42 سر رت نر بالغ نژاد ویستار (180 تا 220 گرم) به 7 گروه کنترل، شم، محدودیت غذایی 25، 50، 75 درصد، محدودیت غذایی 75 درصد با تزریق درون بطن مغزی (icv) سولپراید و گروه سولپراید (icv)(50 میکروگرم در هر موش) تقسیم شدند. دوره تیمار 21 روز بود. روز 19 جراحی و کانول گذاری انجام شد. روز 21، سولپیراید با حجم 3 میکرولیتر تزریق شد. روز 21 تست های افسردگی و اضطراب (تست آویزان کردن از دم و ماز بعلاوه ای شکل مرتفع) از رت ها گرفته شد. نتایج براساس آزمون آماری آنوا مقایسه شدند.
  ملاحظات اخلاقی
   اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی مطابق با بیانیه هلسینکی و مصوبات کمیته اخلاق زیستی دانشگاه ارومیه رعایت گردید (Ref No: AECVU-180-2018).
  یافته ها
   زمان تحرک در گروه های محدودیت غذایی و سولپیراید نسبت به کنترل و گروه 75 درصد با سولپراید نسبت به گروه 75 درصد افزایش معنادار داشت. زمان بی حرکتی در گروه های محدودیت غذایی و گروه سولپیراید نسبت به کنترل کاهش معنادار داشت. درصد ورود به بازوی باز در گروه 75 درصد نسبت به کنترل کاهش معنادار و در گروه 75 درصد با سولپیراید نسبت به گروه 75 درصد افزایش معنادار داشت. درصد زمان ماندن در بازوی باز در گروه 75 درصد با سولپیراید نسبت به گروه 75 درصد افزایش معنادار داشت. فعالیت حرکتی در گروه های تحت محدودیت غذایی و تزریق سولپیراید کاهش داشت.
  نتیجه ‏گیری
   به نظر می رسد محدودیت غذایی و سولپیراید در بهبود شرایط شبه افسردگی نقش دارند. سولپیراید در مهار رفتار اضطرابی القا شده توسط محدودیت غذایی نیز نقش دارد.
  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، رت نر بالغ، رسپتورهای دوپامین، سولپیراید، محدودیت غذایی
 • محمد ملکی پویا، بهرام عابدی*، محمدرضا پالیزوان، عباس صارمی صفحات 118-128
  زمینه و هدف
  شیوع گسترده بیماری انفارکتوس قلبی و افزایش 36 درصدی کل مرگ ومیرهای ناشی از آن تا سال 1399 و توجه به علل و روش های درمانی جایگزین بسیار مورد اهمیت است. روش‎های متفاوتی در درمان این بیماران وجود دارد که تمرینات استقامتی یکی از آن ها است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح تغییرات سرمی فاکتورهای TSP1 و MMP1 در موش های صحرایی مبتلا به میوکارد انفارکتوس بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی کنترل شده با گروه شاهد، 20 سر موش صحرایی نژاد ویستار (8 هفته ای و با وزن 30±230 گرم) پس از القای انفارکتوس با ایزوپروترونول (150 میلی گرم بر کیلوگرم) به طور تصادفی به دو گروه تمرین استقامتی فزاینده و شاهد تقسیم شدند. گروه تمرین برای مدت 8 هفته تحت مداخله برنامه تمرین استقامتی فزاینده قرار گرفت (هفته ای 3 جلسه به مدت 20 تا 50 دقیقه با سرعت 12 تا 18 متر در دقیقه). سپس 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، نمونه خون وریدی جهت ارزیابی غلظت سرمی TSP1 و MMP1 جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. برای آنالیز داده ها از آزمون تی مستقل در سطح معنی داری 05/0>p  و نرم افزار گراف پد استفاده شد.
  ملاحظات اخلاقی: این مطالعه با کد اخلاق IR.IAU.ARAK.REC.1397.007 توسط کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به تصویب رسیده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد تمرین استقامتی موجب افزایش معنی دار (048/0p=) سطوح سرمی MMP1 موش های صحرایی القاشده به انفارکتوس می شود، درحالی که اثر معنی داری (092/0p=) متعاقب برنامه ورزشی در مقادیر سرمی TSP1 مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
   نتیجه مطالعه حاضر نشان می دهد تمرین استقامتی فزاینده احتمالا باعث افزایش MMP1 در موش صحرایی مبتلا به انفارکتوس میوکارد می شود که می تواند نقش مهمی در فرآیندهای آنژیوژنز و جایگزینی مویرگ های بسته شده داشته باشد.
  کلیدواژگان: انفارکتوس میوکارد، ایزوپروترونول، ترمبوسپومدین-1، تمرینات استقامتی فزاینده، ماتریکس متالئوپروتیناز-1
 • فاطمه سادات هاشمی، مجتبی حبیبی*، سارا سپهوند، علی مقدم زاده، فهیمه لواسانی صفحات 129-147
  زمینه و هدف
  هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل بهزیستی معنوی در پیش گیری از سوءمصرف مواد در نوجوان بوده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر با استفاده از روش مطالعه کیفی و با استفاده از مرور سیستماتیک اطلاعات موجود در پایگاه های داخلی و خارجی در زمینه مطالعات مربوط به بهزیستی معنوی و نقش آن ها در پیش گیری از سوءمصرف مواد در گروه سنی نوجوانان صورت گرفته است. جامعه آماری شامل منابع آرشیوی مطالعات غیرمداخله ای بود که بین سال های 1986 تا 2016 در پایگاه های Oxford Journal، Science Direct، Wiley Online Library، Taylor&Francis، ProQuest، Springer، Iranmedex،Irandoc ،SID  وMagiran  و با کلید واژه های بهزیستی معنوی، معنویت، پیش گیری از سوء مصرف مواد و نوجوانان انجام گرفت.
  ملاحظات اخلاقی
  این مطالعه با کد اخلاق 1129/8797 در پردیس فارابی دانشگاه تهران به تصویب رسیده است.
  یافته ها
   پس از بررسی و ارزیابی کیفیت پژوهش های صورت گرفته، درنهایت از بین 73 مقاله و پایان نامه شامل 8 مقاله فارسی، 65 مقاله انگلیسی حاوی 11 پایان نامه و 54 مقاله، متغیرهای در ارتباط با مفاهیم موردنظر استخراج و بر اساس نظریه فیشر (1998) در زمینه ابعاد بهزیستی معنوی، مدل مفهومی ارائه گردید. بر این اساس، مقوله فرعی بهزیستی معنوی در برگیرنده سه تم (مضمون) ارتباط با دیگران، ارتباط با خود و ارتباط با خداوند در نظر گرفته شد که هر یک از آن ها دو مضمون فرعی سلامت روانی (درون فردی و بین فردی) و بهزیستی روانی (درون فردی و بین فردی) را نشان دادند.
  نتیجه گیری
   نتایج به دست آمده از پژوهش های انجام شده حاکی از این بود که بهزیستی معنوی بر روی عوامل متعدد سلامت و بهزیستی روانی نوجوانان تاثیر می گذارد و از این طریق نقش مهمی را در پیش گیری از سوءمصرف مواد در آن ها ایفا می کند.
  کلیدواژگان: بهزیستی معنوی، پیش گیری از سوء مصرف مواد، معنویت، نوجوانان
|
 • Fatemeh Amiri, Mohammad Rafiei*, Rasoul Najafi Pages 1-10
  Background and Aim
  Reducing the fertility rates in Iran and use of multiple contraceptive methods in recent decades have been affected by many social, economic and demographic factors. Therefore, this study was conducted to study the fertility pattern and common preventive fertility methods at Arak city in 2017 year.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted on 384 married women referred to Arak remedial centers in 2017 year. The participants were randomly selected from Vali Asr, Taleghani and Amir Kabir hospitals. The participants information was collected using questionnaire and  subsequently analyzed using Stata software version 12.
  Ethical Considerations: This study with research ethics code IR.ARAKMU.REC.1396.4 has been approved by research ethics committee at Arak University of Medical Sciences.
  Findings
  Our results showed that the mean age and average duration of marriage of women were 40.03 ± 11.19 and 21.08 ± 12.73 respectively, as well, 281 (73.2%) of women used the natural fertility prevention methods. Most of the participated women were post-graduate diploma with lacked income and housekeeping. Other contraceptive methods such as pills, condoms, IUDs, one-month menses and three-month injections were 8.9, 3.28, 6.38, 1.7 and 2.6, respectively.
  Conclusion
  The most common method for preventing fertility is natural method. Condoms and pills are used more than the other contraceptive methods. There is a lack of awareness of modern contraceptive methods. Therefore, it is recommended that married women be educated about educational materials and counseling for familiarizing them with contraceptives.
  Keywords: Arak, Fertility, Pregnancy
 • Aziz Eghbali, Hasan Taher Ahmadi, Shahla Zabihzadeh, Morteza Mousavi Hasanzadeh* Pages 11-26
  Background and Aim
  Cancer is the second cause of death in children under fourteen years old. The aim of this study was to determine the epidemiology and predisposing factors of childhood cancers.
  Materials and Methods
  This observational-descriptive study was performed on 82 children in the oncology department of Amir-kabir Hospital in Arak who were referred between 2011 and 2016. Data on age, sex, type of malignancy and predisposing factors were carried out by person interviews or patient records and were registered in checklist and analyzed.
  Ethical Considerations
   This study with research ethics code IR.ARAKMU.REC.2.46.87 has been approved by research ethics committee at Arak University of Medical Sciences.
  Findings
  The results showed that 56.1 percentage of patients were aged 0-5 years, 74.1 percentage were urban, 90.2 percentage were alive, 99 percentage were singleton, 92.7 percentage full term, 46.3 percentage of them were the first children and 87.9% of them had birth weight over 2500 g. There was no significant relationship between the delivery method and delivery problems, the sex of the patients, the environmental factors (such as consuming canned food, sausages, insecticide use, drug use during pregnancy and the rate of infectious diseases), However, there was a direct relationship between the increased age of parents and the high socioeconomic level with the risk of cancer.
  Conclusion
  The risk of childhood cancers in Markazi province is more related to genetic factors and the environmental factors causing cancers in children are less involved in this study.
  Keywords: Childhood cancer, Environment, Risk factor
 • Tahminesadat Hoseini, Farzaneh Golaghaie*, Sharareh Khosravi Pages 27-35
  Background and Aim
  Venipuncture is a common iatrogenic procedure and a great source of pain in children who attend to hospital. The aim of the present study was comparing the effect of playing a riddle and music on the severity of pain perception during venipuncture.
  Materials and Methods
  In this clinical trial, a total of 243 children aged 7 to 9 years were allocated to the trial and control groups by a blocked randomization method in Amir Kabir hospital of Arak. A visual riddle was played before and during venipuncture for one trial group and a visual music was played for another trial group via a same tablet. In all groups, venipuncture was performed with a 22-gauge cannula by a nurse in a similar place. Severity of pain was measured using the Wong-Baker scale and the mean differences was compared through Kruskal-Wallis test.
  Ethical Considerations
   This study with research ethics code IR.ARAKMU.REC.1397.061 has been approved by research ethics committee at Arak University of Medical Sciences and also has been registered with code IRCT20150818023670N3 at Iranian Registry of Clinical Trials (IRCT).
  Findings
  The differences of the pain mean scores between the riddle group (1.14±0.92), the music group (2.37±0.98) and the control group (3.44 ±0.76) were significant (p<0.05). The Bonferoni test revealed that the pain mean scores in the riddle and the music groups were significantly different (p<0.001). The mean score was lower in the riddle group.
  Conclusion
  Using the riddle and the music methods decreased the pain of venipuncture procedure. The severity of pain in the riddle group was lower than the music group.
  Keywords: Children, Distraction, Pain, Venipuncture
 • Mohammad Khalili Kelaki, Ruholah Karimzadeh, Neda Soleimani*, Seyed Masoud Hosseini, Maghsud Arshadi Pages 36-44
  Background and Aim
  Photodynamic therapy is a minimally invasive approach to cancer, which is used to combine non-toxic photosensitizer and visible light to produce reactive oxygen species and destroy tumors. This study aimed to investigate the cytotoxicity effect of Graphene Oxide (GO)as an organic matter with many oxygen groups on photodynamic on destroying cancer cells.
  Materials and Methods
  This study was performed on breast cancer cells (MCF-7) in vitro. The study groups included the first group of drug with different concentrations of graphene oxide (333.3, 285.7, 230.7, 166.6, 90.9,
  47.6 µg/ml), the second group co-drug and laser light irradiation and the control group consisted of cells treated only with laser irradiation and the control group was treated with no treatment. Cells were exposed to visible laser irradiation (405 nm) at 0.1 W / cm2. Cell viability was determined by MTT assay.
  Ethical Considerations
   This study with research ethics code SBU/S.1397.46A has been approved by research ethics committee at Shahid Behesht University of Tehran, Iran.
  Findings
  The results of in vitro experiments showed that the dark toxicity of graphene oxide at concentrations of less than the 90.9 μg / ml concentration had no significant effect on cancer cells. Also, laser light alone don’t has toxic effect on cells. But graphene oxide-mediated dynamic light therapy has reduced the bioavailability of cancer cells on average by 21% over dark toxicity. Results are presented as mean of three independent replications, standard error, and p< 0.05 was considered significant.
  Conclusion
  In this study, graphene oxide is fully biodegradable at concentrations below a certain value, but with increasing concentration, the toxicity effect increases. With exposure to light and graphene oxide, viability decreses that it is more effective for in vivio studies.
  Keywords: Graphene oxide, Low power laser, MCF-7 cell line, Photodynamic therapy, Photosensitizer
 • Reyhaneh Khoshchehreh, Mehdi Totonchi, Hossein Baharvand, Marzieh Ebrahimi* Pages 45-58
  Background and Aim
  There is increasing evidence that cancer cells in addition to multiple genetic mutations, also acquire epigenetic abnormalities during development, maintenance, and progression. By utilizing the reprogramming technology as a tool to introduce the ‘pressure’ to alter epigenetic regulations, we might be able to clarify the epigenetic behavior that is unique to cancer cells. So far, iPSCs have been generated from normal primary cells, but it is unclear whether human primary cancer cell can be reprogrammed. We investigated the production of the iPS cells from the pancreatic adenocarcinoma cells using defined transcription factors.
  Materials and Methods
  We sought to reprogram patient derived xenograft from human PDAC, by introducing lentiviral mediated induction of Yamanaka Factors (OSKM) and characterized of induced cells by Alkaline Phosphatase staining, Real-Time PCR and immunostaining.
  Ethical Considerations
   This study with research ethics code EC/93/1025 has been approved by research ethics committee at Royan Institute.
  Findings
  Alkaline Phosphatase staining, Real-Time PCR and immunostaining showed that induction with the OSKM results in generating iPS cell line from fibroblast cells but not from PDAC PDX cells .We showed that, PDAC cells could not fully reprogrammed by the expression of 4 transcription factors.
  Conclusion
  This study demonstrated that the PDAC-PDX cancer cells were distinct from PDAC induced cells with regard to their epigenetic modifier genes expression pattern, although the expression of pluripotency genes did not increased significantly in the induced PDAC cells.
  Keywords: IPS cells, Pancreatic cancer cells, Patient derived xenograft
 • Razyeh Rezaei, Mohammad Fathi* Pages 59-68
  Background and Aim
  Endurance training causes cardiac remodeling, one of the factors that adjusting expression of more genes of heart is miR-133. The aim of this study was to evaluate the effect of endurance training on miR-133 expression in wistar rats’ heart.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 14 rats were housed under controlled conditions for 4 weeks, after familiarization they were randomly assigned to control (7 rats) and experimental (7 rats) groups. The experimental group performed 14 weeks, 6 session per week an endurance training program (that gradually reached to 60 min and 30 m/min) on treadmill. 48 hours after the end of the last session, all animals were anesthetized and sacrificed. Then, the their heart were removed and after tissue homogenization of left ventricle, and RNA extraction, and cDNA synthesis, the expression level of left ventricle miR-133 were measured by using Real-Time PCR. The rate of miR-133 expression was evaluated by using t-test at p≤ 0.05 level.
  Ethical Considerations
   This study was approved in Research Ethics Committee of Lorestan University with the code 1396345.52
  Findings
  After 14 weeks endurance training, the expression of heart miR-133 in experimental group was significantly increased (p=0.007) than control group which coincided with increase of the rate of left ventricular mass to weight body (p=0.012).
  Conclusion
  Regarded to structural changes of heart, it seems the part of heart adaptation to endurance exercise caused by increase in miR-133 expression.
  Keywords: Endurance training, Left ventricle, miR-133
 • Sholeh Zakiani*, Saied Ghaffari Pages 69-80
  Background and Aim
  Promoting spiritual intelligence and adherence to ethics leads to higher quality service, efficiency and effectiveness. The present study was conducted to investigate the relationship between the spiritual intelligence of librarians and the quality of services in the libraries of Shahid Beheshti University of Medical Sciences with a professional ethics approach.
  Materials and Methods
  The research method was descriptive-correlational and with an objective purpose. The statistical population included 180 librarians working in the library of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Data collection was done by two questionnaires of King and Radad. Data analysis was done by inferential methods and Kolmogrov-Smirnov test. Data were analyzed by SPSS version 22 software.
  Ethical Considerations
   In this study, all principles of research ethics were considered.
  Findings
  The results showed that there is a positive and significant relationship between the dimensions of spiritual intelligence(critical existential thinking, production of personal meaning, transcendental consciousness, and extension of consciousness) and the quality of services in the libraries.
  Conclusion
  The result of the research showed that there is a relationship between the spiritual intelligence of librarians and the provision of quality services in the libraries of Shahid Beheshti University of Medical Sciences with the professional ethics approach. Therefore, using the spiritual intelligence, service quality in the studied libraries could be increased.
  Keywords: Professional ethics, Service quality, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Spiritual intelligence
 • Zahra Salimi, Lotfollah Khajehpour*, Farshad Moradpour, Ahmad Ali Moazedi, Ali Pourmotabbed Pages 81-94
  Background and Aim
  Nilutamide is a pure non-steroidal antiandrogen that is used in the treatment of advanced-stage (metastatic) prostate cancer and acts as a potent and selective antagonist of the androgen receptors. Previous studies showed that there must be relationship between androgen receptors and cognitive aspects of the brain. Therefore, it seems that nilutamide affects spatial learning and memory through effect on androgen receptors. The aim of this study is to evaluate the effect of nilutamide on spatial localization in the Morris Water Maze and synaptic plasticity at the hippocampus CA1 area of male adolescent rats.
  Materials and Methods
  In this experimental study, male Wistar rats were randomly divided into 4 groups (n=9). Experimantal groups received vehicle (DMSO 10%) as control groups and different doses of Nilutamide (5, 10 and 15µg/2.5µl). Drug and vehicle were injected for 4 days before training.
  Ethical Considerations
   This study with research ethics code
  EE/ 97, 24, 3061300/ scu.ac.ir has been approved by research ethics committee at Shahid Chamran University of Ahvaz.
  Findings
  Analysis showed that escape latency and traveled distance for finding hidden platform in the group which received nilutamide (15µg) were significantly lower than of control group at first (p < 0.05) and second (p < 0.01) training days. The results of field potential recording showed that nilutamide had not any significant effect on fEPSP and PS.
  Conclusion
  The results of peresent study releaved that i.c.v microinjection of nilutamide improved spatial learninig in first and second days, wherease increase of treatment (4 days) not affected spatial learning.
  Keywords: Learning, memory, Morris water maze, Nilutamide
 • Nima Sanadgol*, Mohammad Sharifzadeh, Parisa Maleki Pages 95-106
  Background and Aim
  Regarding the importance of new treatments to control and treat multiple sclerosis (MS), in this study we investigated the role of Benzoaric acid (BA) on the neuro-inflammation and apoptosis processes in the cuprizone (cup)-induced animal model of MS.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 35 males C57BL/6 mice were divided into five groups. The study groups were included, control: received six weeks of normal powdered food beside intraperitoneal (i.p.) injection of BA solvent (100 µL per day PBS) for the last two weeks, cup: received six weeks of powdered food contains 0.2% cup beside i.p. injection of BA solvent for the last two weeks and cup-treatment: received six weeks of powdered food contains 0.2% cup beside i.p. injection of 20, 40 and 80 mg/kg BA for the last two weeks. Eventually, the medial corpus callosum area of the animal’s brain was evaluated via western blot and Real-Time PCR methods.
  Ethical Considerations
   Ethical points were observed according to the declaration of Helsinki and relevant code of ethics, regarding minimizing harms during animal experimentation (UOZ-GR-9517-13).
  Findings
  Molecular studies have shown that BA-80 decreased mRNA (p <0.01) and protein expression of NF-KB and consequently increased I-KB/NF-KB ratio (p <0.05) and decreased inflammation in compare to cup group. Moreover, BA-80 decreased caspase-9 mRNA (p<0.01) and caspase-8 mRNA (p <0.05) and subsequently increased caspase-8/caspase-9 ratio (p<0.01) and decreased apoptosis in compare to cup group.
  Conclusion
  The dose of 80 mg/ml BA via decreasing cup-induced neuro-inflammation and neuro-apoptosis has protective effects in this model.
  Keywords: Apoptosis, Benzoaric acid, Cuprizone, Inflammation, Multiple Sclerosis
 • Marzieh Kamkar*, Samad Zare, Farrin Babaei Pages 107-117
  Background and Aim
  Food restriction (FR) affects on depression and anxiety behavior. Previous studies have pointed to the role of sulpiride in the treatment of depression and anxiety. The purpose of this study was to determine the role of dopaminergic system and food restriction on depression and anxiety.
  Materials and Methods
  Forty two adult male Wistar rats (180-220g) were divided into 7 groups including: control, sham, 25%, 50%, 75% FR, 75% FR with sulpiride and sulpiride(50µg/rat). The treatment period was 21 days. Day 19 surgery and cannulation was performed and Sulpiride was injected intracrebroventricularly (icv) on the 21st day. Depression and anxiety tests (Tail suspension test and Elevated Plus Maze), was taken from the rats on the 21st day. Data were analyzed by ANOVA test.
  Ethical Considerations
   Ethical points were observed according to the declaration of Helsinki and acts of Bioethics Committee at Urmia University (Ref No: AECVU-180-2018).
  Findings
  Mobility time in FR groups and sulpiride compared to control and in 75% with sulpiride compared to 75% had significant increase. immobility time in FR and sulpiride had significant decrease compared to control. Open arm entry in 75% FR had significantly decreased compared to control and in 75% FR with sulpiride had significantly increased compared to 75%. Open arm spend time in 75% FR with sulpiride had significant increase compared to 75%. Motor activity was reduced in FR groups and injection sulpiride.
  Conclusion
  It seems that sulpride and FR play a role in improving
  semi-depression circumstances. Sulpiride also play a role in controlling the anxiety behavior induced by FR.
  Keywords: Adult male rat, Anxiety, Depression, Dopamine receptors, Food restriction, Sulpiride
 • Mohammad Malekipoya, Bahram Abedi*, Mohammad Reza Palizvan, Abbas Saremi Pages 118-128
  Background and Aim
  Extensive prevalence of myocardial infraction, and an increase of 36% in total deaths due to it by 2020, and attention to the causes and methods of alternative therapy is very important. There are different ways in treating these patients that endurance training is one of them. The aim of this study was to evaluate the effect of 8 weeks of incremental endurance training on serum levels of TSP-1 and MMP-1 in male Wistar rats with myocardial infarction.
  Materials and Methods
  In this controled experimental study with control group, 20 rats weighing 230 ±30 g (8-week-old) were randomly divided into incremental endurance training and control, after induction of infarction with Isoproteronol (150 mg/kg). The training group performed an 8-week training session (3 sessions a week, for 20 to 50 minutes at 12 to 18 meters per minute).Then, 24 hours later, the venous blood sample was collected to evaluate serum concentrations of TSP-1 and MMP-1 and transferred to the laboratory. Independent t-test was used to analyze the data at a significant level of p <0.05 to Graphed Pad software.
  Ethical Considerations
   This study with research ethics code IR.IAU.ARAK.REC.1397.007 was approved in Research Ethics Committee of Islamic Azad University, Arak branch, Iran.
  Findings
  The results showed that endurance training significantly increased serum MMP1 levels (p = 0.048) in rats with myocardial infraction, while there was no significant effect (p = 0.092) on the exercise program in serum TSP-1 levels.
  Conclusion
  the result of this study suggests that increasing endurance training may increase MMP-1 in rats with myocardial infraction, which can play an important role in angiogenesis and replacement of capillaries.
  Keywords: Incremental Endurance Training, Isoproteronol, Matrix Metalloproteinase-1, Myocardial Infarction, Thrombosporedin-1
 • Fatemeh Sadat Hashemi, Mojtaba Habibi*, Sara Sepahvand, Ali Moghaddam Zadeh, Fahimeh Lavassani Pages 129-147
  Background and Aim
  The aim of this study was to present a conceptual model of spiritual well-being in prevention of substance abuse in adolescent.
  Materials and Methods
  The present study was done with a qualitative meta-synthesis with systematic review of the studies present in the foreign and Iranian journals about spiritual well-being and the role of them in prevention of substance abuse in adolescents. The population of this study consisted of non-interventional archive studies that were done during 1986 -2016 in Oxford Journal, Science Direct, Wiley Online Library, Taylor&Francis, ProQuest, Springer, Iranmedex, Irandoc, SID and Magiran. Keywords were including of spiritual well-being, spirituality, prevention of substance abuse and adolescents.
  Ethical Considerations
  This study with ethics code 8797/1129 has been approved by Farabi Campus of University of Tehran.
  Findings
  After reviewing and evaluating the quality of the research, eventually 73 papers and theses included 8 Persian articles, 65 English papers including 11 theses and 54 articles were found and dissertations and finally conceptual model based on fisher (1998) theory's, wree presented. On this ground, subcategory of spiritual well-being was consisted of three theme of relationship with others, relationship with self and relationship with God. Each of them consisted of two subtheme of psychological health (interpersonal and intimate) and psychological well-being(interpersonal and intimate).
  Conclusion
  The results showed that spiritual well-being influenced on multiple dimensions of adolescent psychological health and well-being and prevention of adolescent substance abuse from this way.
  Keywords: Adolescents, Prevention of substance use, Spirituality, Spiritual well-being