فهرست مطالب

تحلیل مالی - سال دوم شماره 2 (زمستان 1397)
 • سال دوم شماره 2 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/26
 • تعداد عناوین: 5
|
 • رضا داغانی، فائزه مجدی صفحات 1-7

  از آنجایی که هلدینگ ها بدلیل یکپارچگی و فرآیند توسعه داخلی خود می توانند، عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت های مالی را کاهش دهند، در خلق ارزش برای سهامداران از یک سو و جامعه از سوی دیگر نقش بسزایی دارند. اما شیوه اعتبار بخشی به گزارشهای مالی آنها متفاوت با سایر شرکتها است. وضعیت پرتقوی سرمایه گذاری و نیز میزان و سطح مالکیت و در نهایت معاملات درون گروهی شرایط خاصی را برای این شرکت ها پدید می آورد. بنابراین شاخص های ریسک و نیز ساختار کنترلی متفاوتی در این شرکت ها پدیدار میشود. در بررسی صورت گرفته در خصوص 33 هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مشخص شده است بیشتر آنها سرمایه گذاری صرف هستند. همچنین با بررسی میزان مالکیت و نیز کنترل شرکتها، مشخص شده است که بیشتر هلدینگها در مالکیت صندوقهای بازنسشتگی (به طور متوسط 37 درصد) بوده و بعد از آن شرکتهای بزرگ صنعتی و تولیدی با 24 درصد مالکیت را بر عهده داشته اند. در بررسی نوع گزارش حسابرس در مجموعه های هلدینگ مورد بررسی، مشخص شده است، بیشتر هلدینگهای سرمایه گذاری صرف، گزارش مشروط دریافت داشته اند. همچنین در حدود 60 درصد هلدینگها در دو سال اخیر تغییر مدیر عامل داشته اند و در برخی از موارد دفعات تغییر مدیر عامل طی دو سال به 4 بار نیز رسیده است که نشان از عدم ثبات مدیریتی در این هلدینگ ها دارد.

  کلیدواژگان: هلدینگ، سرمایه گذاری صرف، ساختار، مالکیت، مدیرعامل، حسابرس
 • علی خوزین، نوید جوادی، جمال محمدی صفحات 8-30

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر بهبود رتبه افشا شرکت که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از داده های مربوط به 57 شرکت بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا 1393 و  روش رگرسیون خطی چندگانه برای اجرای مدل تحقیق استفاده شده است. براساس تحلیل‌ صورت گرفته، یافته های پژوهش نشان داده است که کیفیت حسابرسی منجر به بهبود امتیاز افشا شرکت شده در صورتی که تمرکز مالکیت به صورت معناداری باعث تضعیف امتیاز افشا شرکت می گردد. سایر متغیرهای مستقل پژوهش از قبیل سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره و سهام شناور آزاد، تاثیری بر امتیاز افشا شرکت ندارند.

  کلیدواژگان: افشا، امتیاز، حاکمیت شرکتی، عدم تقارن اطلاعاتی، تصمیم گیری
 • امین مینا جویباری، کامران بابادی صفحات 31-51

  با توجه به شرایط فعلی بازار در جهان، شرکت های کوچک و متوسط در معرض توجه بسیاری از سرمایه گذاران قرار دارند. در نتیجه این شرکت ها در برخی از کشورها به تهیه و ارائه گزارشگری مبتنی بر استانداردهای بین المللی اقدام کردند. این پژوهش با رویکردی نقادانه گزارشگری بین المللی را برای این نوع شرکت ها بررسی می کند. علاوه بر این تلاش دارد تا چارچوب نظری مفیدی برای تصمیم گیری بهتر نسبت به توسعه و پیاده سازی استاندارد های بین المللی در قالب گزارشگری در شرکت های کوچک و متوسط ایجاد نماید. انتظار می رود نتایج این تحقیق بتواند تا حد زیادی تحلیل های صورت گرفته پیرامون گزارشگری بر مبانی استاندارد های بین المللی را برای شرکت های کوچک و متوسط اصلاح نماید. چراکه به نظر می رسد بعد از پذیرش کامل استانداردهای بین المللی در شرکت های بزرگ در ایران، نوبت به شرکت های کوچک و متوسط نیز خواهد رسید.

  کلیدواژگان: استانداردهای بین المللی حسابداری، شرکت کوچک و متوسط، گزارشگری شرکتی، پاسخگویی
 • فریده صادقیان فرد * صفحات 52-66

  سطح اشتغال ونرخ بیکاری متغیرهایی مهم در تحلیل های اقتصاد کلان می باشند، چرا که به غیر از تبعات اقتصادی، اثرات فردی و اجتماعی نیز دارند. تغییرات نرخ بیکاری و ارتباط آن با سطح سلامتی افراد (یک عامل مهم سرمایه انسانی) از جمبه موارد با اهمیت در هر اقتصادی است.  اما از حدود 1979  مجادلاتی در مورد نحوه این ارتباط این دو متغیر بوجود آمده است. گروهی از مطالعات  سطح سلامت را متغیری ضد ادواری و گروهی دیگر سطح سلامت را متغیری همراه با ادوار می دانند.
  بررسی ارتباط بین سطح سلامتی افراد با سطح اشتغال در شرایط رکود و بیکاری بالا در ایران، دارای اهمیتی بسیار است. در این مطالعه سعی شده تا با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی برگرفته از برنر، برای دوره زمانی 1370-  1392، به واکاوی ارتباط بین سطح سلامتی افراد با بیکاری و نوسانات اقتصادی پرداخته شده است. داده های مورد نیاز تحقیق از بانک جهانی و مرکز آمار ایران تهیه شده است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ مرگ ومیر به، نرخ شاغلین بیشتر از پانزده سال به کل جمعیت و تولید ناخالص داخلی به ازای هر نیروی کار و هزینه های دولت برای سلامتی، هزینه های مصرفی دخانیات در بودجه خانوار(شاخص سبک زندگی)، حجم اقتصاد سایه(برای سنجش شرایط کاری افراد شاغل) است. پس از آزمون بین سطح سلامتی و بیکاری ارتباطی مستقیمی مشاهده است، بنابراین مرگ و میر در ایران متغیری همراه با ادوار است.
   

  کلیدواژگان: بیکاری، سرمایه انسانی، نرخ مرگ ومیر، نوسانات اقتصادی
 • حمیده اثنی عشری، حسن مرادقلی صفحات 67-87

  در این پژوهش رابطه ریسک پذیری شرکت با ساختار مالکیت بررسی شده است. ریسک پذیری با استفاده از واریانس بازده دارایی های شرکت و ساختار مالکیت از طریق سطح مالکیت سهامدار عمده اندازه گیری شده اند. به علاوه، اثر عضویت در گروه های تجاری و بهبود بستر قانونی بر رابطه ریسک پذیری با ساختار سرمایه نیز تحلیل شد. در این راستا اطلاعات 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 الی 1394 بررسی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل رگرسیون- روش اثرات ثابت به کار گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است درصد مالکیت سهامدار عمده با ریسک پذیری رابطه منفی معناداری دارد، بدین معنی که با افزایش درصد مالکیت سهامدار عمده ریسک پذیری شرکت کاهش می یابد. همچنین یافته ها نشان داد عضویت شرکتها در گروه تجاری و بهبود بسترقانونی تاثیری بر رابطه بین مالکیت سهامدار عمده و ریسک پذیری نداشته است.

  کلیدواژگان: ریسک پذیری، ساختار مالکیت، بهبود بستر قانونی، گروه های تجاری
|
 • Daghani Reza, Majdi Faezeh Pages 1-7

  Because of their integration and internal development process in holding companies can reduce information asymmetry and financial constraints; they play a key role in creating value for shareholders on one hand and society on the other hand. But the type of financial reporting credibility for these companies is different from other ones. The investment status as well as the amount and level of ownership and ultimately the intra-group transactions create special conditions for them. Therefore, different risk indicators and different control structures emerge in holding companies. It is worth noting that each holding company is made up of different purposes. In this research, 33 holdings accepted in Tehran stock exchange are selected, we find that, most of which are pure investing structure. our findings about ownership and corporate control revealed that most of the holdings were held by retirement funds (37% on average), followed by large industrial and manufacturing companies with 24% ownership on average. In examining the type of auditor’s report in the holding companies, it was found that most of the mere investing holdings received a qualified report. Also, about 60% of the holdings had changed CEO in the last two years, and in some cases, the number of CEOs has changed four times over the past two years, indicating a lack of managerial instability in them.

  Keywords: Holding, pure investing, structure, ownership, CEO, auditor
 • Ali khozin, Navid Javadi*, Jamal Mohammadi Pages 8-30

  This study examines the effect of corporate governance mechanisms on firm disclosure rankings in case of companies listed in stock exchange. In this study, with selecting 57 largest companies listed in the Tehran Stock Exchange for period from 2014 to 2016 and running multiple linear regressions, it was observed that audit quality improves the disclosure ranking of listed companies. While the ownership concentration is significantly weaken the companies’ rankings. Other independent variables including institutional ownership, the number of non-executive directors and the free float ratio have no impact on company disclosure.

  Keywords: Disclosure, score, corporate governance, information asymmetry, decision-making
 • Amin Mina jouybari Kamran Babadi Pages 31-51

  Given the current market conditions in the world, small and medium-sized enterprises are subject to the attention of many investors. As a result, companies in some countries began to report financial information based on international standards. This research examines the critical international reporting approach for these types of companies. In addition, it seeks to create a useful theoretical framework for making better decisions about the development and implementation of international standards in the form of reporting in small and medium enterprises. The results of this study are expected to largely correct the analysis of the reporting on the basis of international  standards for small and medium enterprises. It seems that small and medium-sized enterprises will also turn out to be fully compliant with international standards along with the large companies in Iran.

  Keywords: International standards, small, medium enterprises, corporate reporting, accountability
 • Farideh Sadeghian Fard * Pages 52-66

  Employment and also unemployment rates are important variables in macroeconomic analyses, since both of them have numerous economic consequences and influence on social-individual conditions as well. Changes in the unemployment rate, and its correlation with individual health (as an important factor in human resources), have always been the subject of previous research. Some studies consider health as a countercyclical variable. On the other hand, some studies consider the level of health as a cyclical variable.
  Taking into account that the Iran’s economy suffers from stagnation and a rising unemployment rate with a mostly young unemployed population, studying the correlation between health and employment is great importance. The present study adopts the OLS regression developed by Burner (2009) to study the relationship among health, unemployment and economic fluctuations in Iran from 1990 to 2012. The data have been collected from the World Bank and the Statistical Centre of Iran. The variables used in the study include death rate, as the dependent variable, the proportion of the employed individuals older than 15 to the whole population (employment rate) and gross domestic product per employed person, as independent variables, and government expenditure for health, expenses for tobacco in the family budget (the life style index), shadow economy (for assessing the working conditions of the unemployed), as the mediator variable. Research’ results show that there is a direct relationship between the level of health and unemployment, and also the death rate is a cyclical variable in Iran.

  Keywords: unemployment, human resources, death rate, economic fluctuation
 • Asnaashari Hamideh, Moradgholi Hassan Pages 67-87

  In this research, the relationship between corporate risk taking and ownership structure is investigated. Corporate risk taking measured by the variance of ROA and ownership structure is proxied by the level of the Major shareholder owner-ship. In this regard the data of 113 Companies listed on Tehran Stock Exchange in a period from 2010 to 2015 examined. Using Regression analysis-Fixed effects method. The result indicates that, there is a significant negative relationship be-tween major shareholder ownership and risk taking; it means if major share-holder ownership increases then corporate risk taking decreases. The findings also show that being a member of business groups and the legal environment improvement have no effect on the relationship between major shareholder owner-ship and risk taking.

  Keywords: Risk taking, ownership structure, legal environment improvements, business groups