فهرست مطالب

طب ورزشی - پیاپی 20 (بهار و تابستان 1397)
 • پیاپی 20 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ارتباط بین نتایج تست وای با دستگاه توزیع فشار در ارزیابی تعادل پویای افراد دارای قوس های کف پایی با ارتفاع مختلف
  فواد صیدی، فریدون کاظمی * صفحات 1-10
  هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نتایج تست وای با دستگاه توزیع فشار در ارزیابی تعادل پویای افراد دارای قوس هایی با ارتفاع مختلف در کف پا است. 80 نفر واجد شرایط در قالب افراد دارای کف پای طبیعی (28 نفر) ، سوپینیشن افزایش یافته(25 نفر) و پرونیشن افزایش یافته(27 نفر)، به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بین نتایج تست وای با دستگاه توزیع فشار در ارزیابی تعادل پویای افراد دارای قوس کف پایی با ارتفاع مختلف ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد (p=0/002), r=0/337) و در افراد دارای پرونیشن افزایش یافته (p=0/493, r=0/138) ، سوپینیشن افزایش یافته (p=0/218, r= 0/255) و کف پای طبیعی (p=0/06, r=0/349) ارتباط معنا داری وجود ندارد. بنابراین احتمالا استفاده از تست وای برای ارزیابی تعادل پویا از دقت کافی برخوردار نباشد و بهتر است در تحقیقاتی که فاکتور و هدف اصلی آن ها ارزیابی تعادل پویا است از تست های جایگزین و با حساسیت بیشتری استفاده شود.
  کلیدواژگان: تست Y، تعادل پویا، دستگاه توزیع فشار، پرونیشن افزایش یافته، سوپینیشن افزایش یافته
 • بومی سازی و بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه مشکلات سلامت مرکز تحقیقات آسیب های ورزشی اسلو (OSTRC)
  سید حسین میرکریم پور*، محمد حسین علی زاده، رضا رجبی، انوشیروان کاظم نژاد صفحات 11-20
  با استفاده از روش ترجمه-بازترجمه، اصلاحات لازم انجام و فرم نهایی پرسشنامه تهیه گردید. به منظور تعیین روایی محتوا، از دو روش CVI و CVR، برای تعیین میزان پایایی، از آزمون همسانی درونی (آلفا کرونباخ)، به منظور ارزیابی پایایی آزمون-آزمون مجدد استفاده شد. برای بررسی پایایی سوال های دیگر تحقیق از آزمون ناپامتریک ضریب توافق کاپا استفاده شد. نتایج CVI حاکی از آن بود که تمامی سوالات دارای نمره CVI بالاتر از 0/79 (در مقیاس ارتباط 0/92، وضوح 0/98؛ سادگی 0/99 و ابهام 0/94) بودند. لازم به ذکر است متوسط شاخص روایی محتوا (S-CVI/Ave) پرسشنامه 95/0 بود (1-85/0). آنالیز آماری نشان داد که همسانی درونی 4 سوال ابتدایی پرسشنامه دارای آلفای کرونباخ برابر با 89/0 است. ضریب توافق کاپا (P=0.001) نیز 0/71الی 0/81 به دست آمد. در نهایت با توجه به یافته های تحقیق حاضر، پرسشنامه مشکلات سلامت مرکز تحقیقات آسیب های ورزشی اسلو نشان از ظهور روشی جدید در ثبت انواع مشکلات سلامت در ورزش را دارد. به طوری که این روش در پایش و ثبت آسیب های حاد، آسیب های مزمن و همچنین بیماری در جمعیت ورزشکار پایا و معتبر است.
  کلیدواژگان: آسیب ورزشی، پایایی، پرسشنامه، روایی، مشکلات سلامت
 • تاثیر تمرین عصبی عضلانی بر عملکرد حرکتی و قدرت زنان فعال مبتلا به نقص غلبه پا
  سونیا ثابت*، امیر لطافت کار، فرشته افتخاری صفحات 21-30
  چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین عصبی- عضلانی بر عملکرد حرکتی و قدرت زنان فعال با نقص غلبه پا بود. 26 زن فعال دارای نقص غلبه پا(18-25سال) به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در گروه کنترل و تمرین قرار گرفتند. حداکثر گشتاور اکستنسوری و فلکسوری زانوی برتر و غیر برتر با استفاده از دستگاه ایزوکینتیک به صورت کانسنتریک و اکسنتریک و با سرعت60 درجه بر ثانیه و عملکرد حرکتی با پرش تاک اندازه گیری شد. هر دو گروه پیش آزمون را پیش از شروع دوره تمرینی و پس آزمون را دو روز بعد از اتمام تمرینات در گروه تجربی انجام دادند. برای تحلیل آماری از آزمون های t همبسته و آنالیز کواریانس در سطح معناداری 0/95 استفاده شد.در پیش آزمون عملکرد حرکتی و قدرت بین دو گروه تمرین و کنترل اختلاف معناداری مشاهده نشد(0/05<P). آزمون تی هبسته نشان از اختلاف معنادار عملکرد حرکتی و قدرت در گروه تمرین داشت(0/05>P). نمرات عملکرد حرکتی و قدرت گروه کنترل اختلاف معناداری را نشان نداد(0/05<P).در پس آزمون، اختلاف معناداری بین امتیازهای دو گروه یافت شد(0/05>P). با توجه به تاثیر تمرینات عصبی- عضلانی بر بهبود عملکرد و قدرت اندام تحتانی زنان دارای غلبه پا، استفاده از این تمرینات در برنامه های پیشگیری و بازتوانی افراد پیشنهاد می گردد .
  کلیدواژگان: تمرینات عصبی- عضلانی، زنان فعال، عملکرد حرکتی، قدرت، نقص غلبه پا
 • بررسی اثر 3 هفته مداخله تمرینی عصبی عضلانی و ماندگاری آن بر الگوی حرکتی فرود-پرش در دختران فعال دارای ولگوس زانو
  ساره شاه حیدری*، علی اصغر نورسته، حسن دانشمندی صفحات 31-40
  ولگوس داینامیک زانو حین کاهش شتاب و فرود در فعالیت های ورزشی عامل بسیاری از آسیب-های حاد و مزمن زانو در زنان ورزشکار می باشد. هدف از پزوهش حاضر بررسی اثر 3 هفته تمرین عصبی عضلانی و ماندگاری آن پس از 3 ماه بر الگوی حرکتی فرود پرش در دانش آموزان دختر فعال 18-15 ساله دارای ولگوس داینامیک زانو بود. بدین منظور با استفاده از تست اسکات روی هر دو پا داوطلبان شرکت در پژوهش غربالگری شدند و در نهایت 24 نفر دارای ولگوس زانو (12 نفرگروه تمرین با میانگین وزن 7/85±58/50کیلوگرم و قد 5/53±160/92سانتیمتر و 12 نفر گروه کنترل با میانگین وزن 7/04±59/17کیلوگرم و قد4/49± 162 سانتیمتر) بعنوان آزمودنی انتخاب شدند. زاویه ولگوس و فلکشن زانو با روش ارزیابی دو بعدی قبل و بلافاصله پس از اعمال برنامه تمرینی و 3 ماه بعد حین اجرای تست فرود پرش در هر دو گروه تمرین و کنترل محاسبه گشت. همچنین دامنه حرکتی و قدرت ایزومتریک عضلات اندام تحتانی با استفاده از گونیامتر استاندارد و داینامومتر دستی محاسبه گشت.
  کلیدواژگان: ولگوس، زانو، تمرین، ماندگاری، ورزشکار
 • بررسی زمان بندی و الگوی فعالیت عضلات کمربند شانه ای بازیکنان نخبه تنیس روی میز با و بدون سندروم گیرافتادگی شانه در حین اجرای ضربه فورهند تاپ اسپین
  نازنین مقدادی*، علی یلفانی، هومن مینونژاد صفحات 41-50
  سندروم گیرافتادگی شانه با تغییر در فعالیت عضلات همراه بوده و این تغییر مربوط به تغییر در استراتژی های برنامه حرکتی می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تفاوت الگوی فعالیت عضلانی و زمانبندی فعالیت عضلات کمربند شانه ای بازیکنان نخبه تنیسرویمیز با و بدون سندروم گیرافتادگی شانه می باشد. بدین منظور، 30 بازیکن مرد 20 تا 28 سال در دو گروه 15 نفره با و بدون سندروم گیرافتادگی شانه به صورت هدفمند انتخاب شدند و از سمت برتر اندام فوقانی نمونه ها، آزمون ضربه فورهند تاپاسپین تنیس روی میز گرفته شد. پس از محرز شدن طبیعی بودن داده ها توسط آزمون شاپیرو-ویلک، از آزمون تی مستقل برای مقایسه نتایج دو گروه توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 در سطح معنی داری 005/0>P استفاده شد. نتایج نشان داد که زمان فعال شدن عضلات دندانه قدامی و ذوزنقه فوقانی به ترتیب به طور معناداری در گروه مبتلا دیرتر و زودتر نسبت به گروه سالم شروع به فعالیت می کند (050/0>P). همچنین توالی فراخوانی عضلات در گروه بیمار دستخوش تغییر قرار گرفت. نتایج این تحقیق تصدیق کننده آن است که عملکرد عضلات مفصل شانه در افرادی با علائم گیرافتادگی دچار اختلال می شود و این فرض را که سندروم گیرافتادگی ممکن است با اختلال عملکرد عضلات اسکپولاتوراسیک و گلنوهومرال مرتبط باشد را تایید می کند.
  کلیدواژگان: الکترومیوگرافی سطحی، الگوی فعالیت عضلانی، تنیس روی میز، زمان بندی فعال شدن عضلات، سندروم گیرافتادگی شانه، فورهند تاپ اسپین
 • تاثیر دستکاری سیستم های حس عمقی، بینایی و دهلیزی بر کنترل پاسچر شناگران با سابقه و مبتدی
  اکرم رحمن پور، علی شمسی ماجلان*، نادر سمامی، حامد زارعی صفحات 51-60
  شنا در مولفه های محیط و تکلیف با دیگر ورزشها تفاوت اساسی دارد و کنترل پاسچر به مولفه های محیطی و تکلیف وابسته است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر دستکاری سیستم های کنترل پاسچر شناگران با سابقه و مبتدی می پردازد. مطالعه روی 80 نفر از شناگران (دختر و پسر) با دامنه سنی 15 تا 20 سال انجام شد. در این مطالعه برای اندازه گیری کنترل پاسچر از آزمون عملکردی ایستاده تک اندام (SLS) تحت چهار شرط (ایستادن روی سطح سخت با چشمان باز، ایستادن روی فوم با هایپراکستنشن سر، ایستادن روی سطح سخت با چشمان بسته و هایپراکستنشن سر، ایستادن روی فوم با چشمان بسته) استفاده شد. آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، برای بررسی تغییرات بین گروهی؛ و آزمون توکی برای مقایسه های دو به دو در سطح (p<0/05) استفاده شد. نتایج نشان داد؛ سهم سیستم دهلیزی در کنترل پاسچر شناگران با سابقه نسبت به شناگران مبتدی بیشتر است (p=0/03). همچنین تفاوت معناداری در سیستم های بینایی و حس عمقی در شناگران با سابقه نسبت به شناگران مبتدی وجود نداشت. بنابراین به نظر می رسد مولفه های کنترل پاسچر و غالب بودن هر یک از این سیستمها در شناگران نسبت به ورزشکاران دیگر، متفاوت باشد و شنا باعث تقویت سیستم دهلیزی می شود.
  کلیدواژگان: تعادل، سیستم بینایی، سیستم حس عمقی، سیستم دهلیزی، شناگران، کنترل پاسچر
 • تاثیر تمرینات بنیادین بر حرکات عملکردی پایه و تخصصی در دانشجویان دختر
  لیلی مهدیه، وحید ذوالاکتاف*، محمد تقی کریمی صفحات 61-70
  ناتوانی در انجام حرکات عملکردی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ایجاد آسیب های عضلانی اسکلتی معرفی شده است. در تحقیق حاضر، مطالعه شد که تمرین حرکات بنیادین ثبات بخشی پویای عصبی عضلانی ، چه اندازه موجب بهبود انواع حرکات عملکردی می شود. نمونه تحقیق شامل34 دانشجوی دختر بود که به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. سن، قد و وزن گروه تجربی به ترتیب 0/68± 18/8، 5/63± 160/4سانتی متر و 41/14±4/61 کیلوگرم و گروه شاهد 0/91± 918/9، 3/16± 160/5سانتی متر و 12/10±61/2کیلوگرم بود. گروه شاهد تمرینات معمول و گروه تجربی پروتکل مطالعه را 3جلسه 50 دقیقه ای در هفته به مدت 6 هفته انجام دادند. از پنج آزمون حرکتی به عنوان نشانگرهای اثربخشی تمرینات استفاده شد. تحلیل واریانس برای اندازه های تکراری بیانگر وجود تعامل معنادار در هر پنج آزمون حرکتی به نفع گروه تجربی بود (F(1,32)≥4.13, P≤ 0.001 and ƞ2 ≥ 0.29). بر اساس ضرایب مجذور اتا، کمترین و بیشترین تفاوت ضریب پیشرفت به ترتیب در آزمون های تعادلY و غربالگری حرکات عملکردی مشاهده شد. یافته ها موید آن است که می توان از تمرین حرکات بنیادین برای بهبود حرکات عملکردی استفاده نمود. بهبود کمتر حرکات عملکردی تخصصی تر نشان می دهد که آن ها احتمالا علاوه بر حرکات بنیادین به تمرین تخصصی حرکت نیز نیاز دارند.
  کلیدواژگان: اختلال نروماسکولار، آسیب، ثبات بخشی عصبی-عضلانی، حرکات بنیادین، حرکات عملکردی
 • اثر ارتفاع قرارگیری دو نوع کوله بر متغیرهای کینتیکی و کینماتیکی راه رفتن دانش آموزان 8 تا 11 سال
  علی اکبر جدیدیان، الهام شیرزاد* صفحات 71-80
  هدف، بررسی اثر ارتفاع قرارگیری (پایین و میانه پشت) دو نوع کوله (کوله پشتی مرسوم و کوله اصلاح شده) با بار 10 درصد وزن بدن، بر پارامترهای کینتیکی (شامل حداکثر نیروی عمودی اول و دوم، حداقل نیرو و نرخ بارگذاری) و کینماتیکی (شامل آهنگ قدم برداری، طول و عرض گام، مدت مرحله نوسان و حمایت دوگانه) راه رفتن دانش آموزان بود. 28 پسر دبستانی پس از بررسی معیارهای ورود و خروج در پژوهش شرکت کردند و در چهار حالت شامل کوله پشتی پایین، کوله پشتی میانه، کوله اصلاح شده پایین، و کوله اصلاح شده میانه پشت با دستگاه تردمیل گیت وی ارزیابی شدند. آزمون اندازه های تکراری نشان داد میانگین پیک اول و دوم کوله پشتی میانه پشت از سایر حالت ها بالاتر است و با حالت پایین پشت اختلاف معنی دار دارد (0/05>P). بین کوله ها نیز حداقل نیروی عمودی در کوله پشتی پایین، بیشتر از هر دو وضعیت کوله اصلاح شده بود (0/05>P). با توجه به افزایش پیک اول و دوم نیرو در موقعیت میانه نسبت به موقعیت پایین در کوله پشتی، به نظر می رسد قرار دادن کوله پشتی در ناحیه کمر از نظر نیروی وارده به بدن بهتر باشد ولی این تفاوت برای کوله اصلاح شده دیده نشد.
  کلیدواژگان: دانش آموزان، راه رفتن، کوله پشتی، کینتیک، کینماتیک
|
 • The Relationship Between Y Test Results With Pressure Distribution System In Estimating Dynamic Balance Of People With Different Arch Height Of The Foot
  Foad Seidi, Fereydoun Kazemi * Pages 1-10
  The aim of the present study is to see the relationship between Y test results with sole pressure distribution system in estimating dynamic balance of people different Arch height of the foot. 80 qualified people in the form of those with natural soles (28), increased internal and longitudinal arch (25), and decreased internal and longitudinal arch (27) were selected as subjects of the study. in order to distinguish foot form from Navicular drop test and to estimate dynamic balance, Y balance test and pressure distribution system were used, simultaneously. Data was analyzed statistically after descriptive study by means of Pearson correlation coefficient test at p≤0/05. Results showed that there is a positive and significant relationship between Y test results with pressure distribution system in estimating dynamic balance of people with different Arch height of the foot ( p=0/002), r=0/337), and in people with pronation (p=0/493, r=0/138), supination (p=0/218, r= 0/255) and natural sole (p=0/06, r=0/349) there is no positive and significant relationship.Therefore using Y test for estimating dynamic balance in people different Arch height of the foot is not accurate enough and it is suggested for studies whose aim is estimating dynamic balance other tests with high sensitivity be used.
  Keywords: Y Test, Dynamic balance, Pressure Distribution System, Increased Pronation, Increased Supination
 • Cultural Adaptation, Validating and Reliability Testing of the Persian Version Of Oslo Trauma Research Center Questionnaire On Health Problems
  Seyed Hossein Mirkarimpour * Pages 11-20
  In recent years, increasing attention has been drawn to the challenge of accurately measuring the extent and severity of overuse sports injuries in epidemiological research. the value of regular monitoring in protecting the health of athletes has received increasing recognition. OSTRC questionnaire on health problems has been translated to Norwegian, Danish and Swedish. Due to the lack of similar questionnaires in Iran and necessity of using innovative and reliable tools in sports epidemiology, cultural adaptation, validating and reliability testing of the Persian version considered as the goal of this study. The final form of questionnaires were prepared using translation-back-translation method. CVR and CVI method for assessing content validity and internal consistency and test-retest methods used for assessing reliability. Kappa coefficient also used for assessing agreement in nonparametric values. Results showed that all question had CVI value was greater than 0.79 (relevance 0.92, clarity 0.98, simplicity 0.99 and ambiguity 0.94) and S-CVI/Ave of 0.95 (0.85-1) was obtained. Statistical analysis showed that first four questions had internal consistency of 0.89 and kappa agreement was 0.71 to 0.81 (p=0.001). Finally, according to the findings of this study, OSTRC questionnaire on health problems, shows the emergence of a new way to record a variety of health problems in sport. So this method of monitoring and recording of acute injuries, chronic injuries as well as diseases, is reliable and valid in athlete population.
  Keywords: health problems, questionnaire, reliability, sport injuries, validity
 • The effect of neuromuscular training program on strength and performance of active females with leg dominant deficit.
  Sonia Sabet *, Amir Letafatkar, Fereshteh Eftekhary Pages 21-30
  Abstract The aim of this study was to determine the effect of neuromuscular training program on strength and performance of active females with leg dominant deficit . 26 females with leg dominant deficit (aged 18 to 25) were selected and randomly assigned into control and exercise groups . Isokinetic biodex system 3 (60 deg/sec) was used to measure dominant and non-dominant knee extensor and flexor peak torque and tuck jump was used to measure performance of the participants. Both groups performed a pretest prior to the experimental period and performed a post test two days after the experimental period. The ANCOVA and paired t tests were used for statistical analysis at a significance level of 95 percent. The scores on the pretest showed no significant difference between the experimental and the control groups (P > 0.05). The paired t test showed significant difference of strength and performance of experimental group (P < 0.05). While strength and performance data of control group showed no significant difference (P > 0.05). Also , on the post test, a between-group difference was found in the participants’ task scores (P < 0.05). Due to the effect of neuromuscular training on strength and performance of females with leg dominant deficit , the use of this training in prevention and rehabilitation program of these people were recommended.
  Keywords: Active Female, Leg Dominance Deficit, Neuromuscular Training, &quot, Performance&quot, Strength
 • Investigating the Effect of a 3-Weeks Neuromuscular Training Intervention and Its Retention on the movement Pattern of Drop Vertical Jump in Active Girls with Dynamic Knee Valgus
  Sareh Shahheidari *, Aliasghar Norasteh, Hasan Daneshmandi Pages 31-40
  Dynamic knee valgus during deceleration and drop landing in sport activities is the cause of many acute and chronic knee injuries in female athletes. This study examines the effect of 3 weeks of neuromuscular training intervention and its retention after 3 months on the movement pattern of drop vertical jump in 15-18 year-old active high school girls with dynamic knee valgus. Volunteers for participation in study were screened by Using double legged squat . Finally, 24 individuals with dynamic knee valgus (12 individuals of the intervention group with mean weight of 58.5± 7.85kg and height of 160.92±5.53cm and 12 individuals of the control group with mean weight of 59.17± 7.04kg and height of 162.92±4.49cm) were selected as the subjects. Knee valgus and flexion angle were calculated using two dimensional evaluation method before and immediately after exercising the training program and 3 months later during drop vertical jump test in both intervention and control groups. Also, the range of motion (ROM) and isometric muscle strength of lower extremities were assessment using a standard goniometer and manual dynamometer.
  Keywords: valgus, knee, training, maintanance, athlet
 • Timing and Recruitment Pattern of the Shoulder Muscles activity of the Elite Table Tennis Players with and without Shoulder Impingement Syndrome during the Performance of Forehand Topspin
  Nazanin Meghdadi *, Ali Yalfani, Hooman Minoonejad Pages 41-50
  Shoulder impingement syndrome is associated with a change in muscle activity and theoretically, this change is related to a change in the motor program strategies. One of the few ways in which muscle/motor control is studied is through study of muscle activation and deactivation time. The purpose of this study was to examine the differences between the pattern of muscle activity and the activation and deactivation time of the shoulder muscles of the elite table tennis players during the performance of the Forehand Topspin. In this study, 30 male elite table tennis players (age=20 to 28 years) were categorized into healthy (n=15) and shoulder impingement syndrome (n=15) group. The forehand topspin was used as the intended task in this study. After checking the normal distribution of the results with Shapiro–Wilk test, independent sample t-test was used for between group comparisons with the significance level P< 0.05 in SPSS20. The results of independent t-test showed that there is a significant difference between the time of activation of serratus anterior and upper trapezius in the healthy and patient groups (P<0.05). Also, the muscle recruitment sequence was changed in the patient group. In general, the results of this study support the theory that the performance of shoulder muscles in people with impaired symptoms is disturbed, and the assumption that impingement syndrome may be associated with dysfunction of the Scapulothoracic and glenohumeral muscles are confirmed.
  Keywords: Forehand Topspin, Muscle Activation Recruitment Patterns, Shoulder Impingement Syndrome, Surface Electromyography, Table Tennis, Timing of Muscle Activation
 • The effect of manipulating visual, Vestibular and proprioception systems of postural control in professional and beginner swimmers
  Akram Rahmanpour, Ali Shamsi Majelan *, Nader Samami, Hamed Zarei Pages 51-60
  Swimming is one of the sports that are different in components of the environment and postural control is dependent on environmental components. The present study examines the effects of manipulating systems involved in postural control of professional and beginner swimmers. The study was performed on 80 swimmers with aged 15 to 20 years old. In this study, we have used single leg stand test (SLS) for measuring postural control under four conditions: standing on the hard surface with open eyes, standing on a foam with hyperextension of the head, Standing on the hard surface with closed eyes and hyperextension of the head, standing on a foam with closed eyes. One-way ANOVA was used to examine the between group changes; and Tukey's post hoc test was used at a significant level (p ≤ 0.05). The results showed that role of vestibular system on the control postural of professional swimmers was higher than that of beginner swimmers (p = 0.03). Also, the results showed that there is no difference in vision and proprioception systems in professional swimmers than beginners. There is not any significant difference in all systems involved in postural control between male and female swimmers. It seems that the components of postural control and the predominance of each of these systems in swimmers are different than other athletes and swimming improves the vestibular system.
  Keywords: Balance, Postural control, Proprioceptive system, Swimmers, Vestibular sistem, Visual system
 • Effect of Fundamental Training on General and Specific Functional Movements in female students
  Leili Mahdieh, Vahid Zolaktaf *, Mohammad Taghi Karimi Pages 61-70
  Disability to perform functional movements is known as one of the most crucial factors of musculoskeletal injuries. This study investigated the degree to which fundamental movement exercises of Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) could lead to an improvement in various functional movements. The research sample consisted of 34 female students who were randomly split into two groups. Their age, height and weight were 18.8±0.68, 160.4±5.63 cm and 61.4±14.41 kg for the experimental group and 18.9±0.91, 160.5±3.16 cm and 61.2±12.10 kg for the control group, respectively. The experimental group followed a six-week exercise protocol, with each week running three sessions of 50 minutes. Five movement tests were used as the indicators to measure exercise effectiveness. Repeated Measures ANOVA indicated a significant interaction in all five movement tests for the experimental group (F(1,32)≥4.13, P≤ 0.001 and ƞ2 ≥ 0.29), meaning that the experimental group had a higher progress coefficient compared to that of the control group. Based on Eta-square coefficients, the highest and lowest differences in the progress coefficient were observed in Y-Balance Test and Functional Movement Screening, respectively. Our findings support the hypothesis that fundamental movements can be used to improve functional movements. However, the progress coefficient declined as the functional movements turned into more specific. Lower improvements from more specific functional movements reveal that specific training of movement may be required for them in addition to the fundamental movements.
  Keywords: Functional Movements, Fundamental Movements, Injury, Neuromuscular Disorder, Neuromuscular Stabilization
 • Effect of the Height of Placement of Two Types of Pack on Gait Kinetic and Kinematic Parameters in Schoolchildren Aged 8 To 11 Years
  Ali Akbar Jadidian, Elham Shirzad * Pages 71-80
  The aim was to investigate the effect of the lower and middle placement of two types of packs (conventional backpack and modified pack) with 10 percent body weight, on the kinetic (including 1st and 2nd peak, minimum vertical force, and loading rate) and kinematic (including cadence, stride length, step width, swing and double support phase) parameters of walking in male students aged 8 to 11 years. 28 boys after considering inclusion and exclusion criteria, participated in the study, and were evaluated by an instrumented treadmill in four conditions including backpack-low, backpack-middle, modified pack-low, and modified pack-middle. Repeated measure ANOVA test showed that the mean of the first and second peak of the backpack-middle was higher than other conditions and had a significant difference with the backpack-low (P <0.05). Between the packs, the minimum vertical force in the backpack-low was more than modified pack conditions (P <0.05). According to the increase in the first and second peak of the backpack-middle than backpack-low, it would seem better to put the backpack in the lumbar region in terms of forces applied to the body, but this difference was not seen in the position of the modified pack. However, due to the lack of change in gait kinematics resulting from the displacement of the backpack height, the results of the research may not be much enough reliable and shows the need for further research in other weights and conditions.
  Keywords: backpack, gait, kinematics, kinetics, schoolchildren