فهرست مطالب

 • پیاپی 84 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فخری شهیدی٭، فریده طباطبایی یزدی، بهروز علیزاده بهبهانی، سحر روشنک، ندا نوروزی، علیرضا وسیعی صفحات 1-10
  سابقه و هدف
  گیاه شنگ با نام علمی Tragopogon graminifolius متعلق به خانواده آستراسه میباشد. در طب سنتی از گیاه شنگ برای درمان زخمهای گوارشی، اختلالات کبدی، خونریزی، عفونت ریوی و زخمها استفاده میشود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه شنگ بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی بود.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی، از روش های دیسک دیفیوژن و چاهک آگار)قطر هاله عدم رشد(، حداقل غلظت مهارکنندگی)میکرودایلوشن براث و معرف تری فنیل تترازویلیوم کلراید(و حداقل غلظت کشندگی)پورپلیت(برای ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره گیاه شنگ بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی استفاده شد.
  یافته ها
  قطر هاله عدم رشد با افزایش غلظتهای عصاره شنگ افزایش یافت. بیشترین قطر هاله عدم رشد در روش چاهک آگار با قطر 22 میلیمتر مربوط به باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس بود. حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره آبی گیاه شنگ برای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، سالمونلا تیفی و اشرشیا کلی به ترتیب برابر با 64 ، 256 ، 256 و 256 بود.
  نتیجه گیری
  عصاره گیاه شنگ دارای اثر ضد باکتریایی مناسبی بر سویه های مورد بررسی داشت. پیشنهاد میگردد برای استفاده از این گیاه، مطالعات بیشتری در شرایط in vitro و in vivo انجام گیرد تا بتوان از این گیاه برای درمان بیماری های عفونی و کنترل رشد میکروارگانیسمهای بیماری زا استفاده نمود.
  کلیدواژگان: گیاه شنگ، باکتریهای بیماری زا، عصاره گیری، اثر ضد میکروبی
 • رقیه سادات رضوی محمودآبادی، سمیه موسوی ندوشن *، ریحانه مهدیان یزدی صفحات 11-14
  سابقه و هدف
   آب میوه از جمله نوشیدنی های حاوی ویتامین ها و موادمعدنی می باشد که در فصول گرم سال به فراوانی مورد استفاده قرار می گیرد لیکن در صورت عدم رعایت موازین بهداشتی به عنوان منابع بالقوه آلودگی عمل می کند. این تحقیق با هدف تعیین فراوانی اشریشیاکلی و کلیفرم در نمونه های آبمیوه های دست ساز شهر یزد انجام گرفت.
  روش کار
  این پژوهش از نوع توصیفی و به روش مقطعی می باشد که در آن 20 مرکز آبمیوه فروشی سنتی شهر یزد در تابستان سال 1396 مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد 34 نمونه آب میوه سنتی به صورت تصادفی از مراکز فروش شهر یزد جمع آوری و تحت شرایط استریل به آزمایشگاه موادغذایی منتقل گردیدند.
  یافته ها
  این پژوهش نشان داد که میزان آلودگی میکروبی در مراکز تهیه و توزیع آبمیوه های غیرپاستوریزه برای اشریشیاکلی 6 درصد و برای کلیفرم 12 درصد بود و 44 درصد از نمونه ها هم از نظر اشریشیاکلی و هم از نظر کلیفرم غیرقابل مصرف بودند.
  نتیجه گیری
  منبع اصلی آلودگی میکروبی در مراکز تهیه و توزیع آب میوه کیفیت پایین آب مورد استفاده جهت رقیق سازی آب میوه و شرایط محیطی غیربهداشتی بود. باتوجه به میزان آلودگی موجود در آب میوه ها ضروری است تا با آموزش کارکنان، کنترل منظم و ارتقاء استانداردهای بهداشتی میزان آلودگی های موجود را کاهش داد
  کلیدواژگان: آب میوه، آلودگی میکروبی، کلیفرم، اشریشیاکلی، استانداردهای کیفیت میکروبی
 • قاسم واحدی، دانیال مطلبی، فرشاد رهبر، عبدالرحمن محرابی نسب، سید شمس الدین اطهاری * صفحات 15-22
  سابقه و هدف
  با توجه به صنعتی شدن جوامع امروزی و آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، معرفی انواع مواد تغذی های جدید فرآوری شده و آزاد شدن مواد جدید مستعدکننده آلرژی در مواد غذایی و هوا و آپارتمان نشینی خانواده ها، اسپورهای قارچی میتوانند در افراد حساس، به عنوان یکی از مشکلات اصلی درگیر کننده در کودکان و باعث ایجاد ابتلا به بیماری آسم باشند. لذا در این مطالعه سعی گردیده است تا بررسی اثر مواجهه با قارچ ها بر روی بیماری آسم در مدل حیوانی بررسی شود.
  روش کار
  موش های Balb/C در چهار گروه شش تایی تقسیم شدند: گروه آسمی شده، گروه آسمی شده که قارچ پنیسیلیوم کریزوژنوم را دریافت کردند، گروه آسمی شده که قارچ پنیسیلیوم و داروی ضدقارچ نیستاتین را دریافت کرده اند و گروه سالم)کنترل منفی(که بافر فسفات) PBS (دریافت کردند. پس از القای آسم و استنشاق اسپورهای قارچی و در نهایت پس از آخرین تجویز در روز 31 مایع لاواژ و بافت ریه اخذ و بیان ژن اینترلوکین های 4 ، 5 و 13 و نیز وضعیت پاتولوژی بافت ریه بررسی شد.
  یافته ها
  در گروهی که آسمی شده و در معرض اسپورهای قارچی قرار گرفته است میزان بیان ژن اینترلوکین ها و التهاب اطراف برونشها، التهاب اطراف رگها، ترشح موکوس و همچنین هایپرپلازی گابلت سل ها نسبت به گروه آسمی افزایش داشته است. در گروه آسمی دریافت کننده اسپورهای قارچی که داروی نیستاتین را نیز دریافت کرده اند کاهش موارد مذکور مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  در موارد مواجهه با قارچها، درمان دارویی ضد قارچی توصیه می شود. مخصوصا در کودکان و افراد دارای اسم آلرژیک که موارد آسیب زایی قارچها در گروه های مذکور می تواند با شدت بیشتر و عوارض شدیدتری همراه باشد.
  کلیدواژگان: آلرژی، آسم، قارچ، پنیسیلیوم، اسپور
 • بابک خیرخواه، عباس ابراهیمی زرندی، کیومرث امینی *، پریسا مبصری صفحات 23-31
  سابقه و هدف
  نانوذرات خواص تغییر شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی منحصر به فرد و قابل توجهی را در مقایسه با ترکیبات شیمیایی مشابه به علت نسبت بالای سطح به حجم آنها نشان می دهند. سنتز بیولوژیکی نانوذرات نقره با استفاده از میکروارگانیسم ها به دلیل توانایی آنها برای تولید نانوذرات با اندازه های مختلف، شکل و مورفولوژی، علاقه فراوانی به خود جلب کرده است.
  روش کار
  جدایه ها از مناطق مختلف خاک های کشاورزی کرمان جمع آوری شد. برای شناسایی و تشخیص کشت، مورفولوژی)رنگ، شکل و اندازه کلنی(و آزمایش های بیوشیمیایی انجام شد. کشت سوپرناتانت و بیومس مرطوب باکتری با نیترات نقره مخلوط شدند. سپس مخلوط ها بر روی یک شیکر دوار در دمای اتاق برای مدت 24 - 48 ساعت تحت تاریکی و نور مرئی نگهداری شدند. برای بیوسنتز نانوذرات نقره از دیسک های چرخان زیستی استفاده شد. سنتز نانوذرات نقره در ابتدا با ظهور تغییر رنگ از زرد متمایل به سبز به قهوه ای مشاهده شد. در مخلوط و با استفاده از طیف سنجی UV-Visible مشخص شد. تشکیل نانوذرات نقره توسط میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM) بررسی شد. فعالیت ضد میکروبی نانوذرات نقره با استفاده از اشریشیاکلای، سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از روش انتشار چاهک بررسی شد.
  یافته ها
  طیف UV-vis از محیط آبی حاوی یون نقره، پیک را در 420 نانومتر نشان داد که مربوط به جذب پلاسمون سطحی نانوذرات نقره است. میکروگراف TEM نشان دهنده تشکیل نانوذرات نقره در محدوده 2 تا 100 نانومتر و مورفولوژی آنها کروی بود. نانوذرات نقره اثرات ضد باکتریایی بیشتری علیه باکتری گرم مثبت نسبت به گرم منفی نشان دادند.
  نتیجه گیری
  نانوذرات نقره سنتز شده توسط باسیلوس لیکنی فورمیس تولید شده کاربرد زیست پزشکی بسیاری دارند و آینده ای برای برنامه های کاربردی درمانی و دارویی بیشتر هستند.
  کلیدواژگان: باسیلوس لیکنی فورمیس، نانوذرات نقره، فعالیت ضد باکتریایی، دیسک های چرخان زیستی
 • مجتبی حمایت خواه، وحید رحمانیان *، الهام منصوریان صفحات 33-38
  سابقه و هدف
  رفتار های پرخطر یکی از شاخص ترین آسیب های اجتماعی جوامع امروزی است که به طور جدی سلامت جسمی، اجتماعی و روانی انسانها را به مخاطره انداخته است. این مطالعه با هدف تعیین اپیدمیولوژی رفتار های پرخطر برای HIV/ADIS در شبکه اجتماعی مردان 18 تا 45 سال شهر جهرم در سال 1396 انجام شد.
  روش کار
  تعداد 500 مرد 45 - 18 ساله در سال 1396 وارد مطالعه شدند. هفت گروه جمعیتی دارای رفتار های پرخطر برای HIV/ADIS شامل: مصرف کننده تریاک، مواد مخدر غیر معمول، مشروبات الکلی، معتادان تزریقی، مردان دارای رابطه جنسی خارج از ازدواج، مردان دارای رابطه جنسی با زنان تن فروش و رابطه جنسی با مردان دیگر تعریف شد. از افراد سوال شد آیا در شبکه اجتماعی خود از گروه های جمعیتی فوق کسی را می شناسند اگر پاسخ مثبت است چند نفر را می شناسند.
  یافته ها
  در شبکه اجتماعی مردان شرکت کننده در مطالعه ی حاضر فراوانی وجود مردان مصرف کننده مشروبات الکلی، مردان مصرف کننده تریاک، مردان دارای رابطه جنسی خارج از ازدواج، مردان دارای رابطه جنسی با زنان تن فروش، مردان مصرف کننده مواد مخدر غیر معمول، معتادان تزریقی و مردان دارای رابطه جنسی با مردان دیگر به ترتیب 2 / 90 درصد، 81 درصد، 2 / 70 درصد، 8 / 66 درصد، 64 درصد، 23 درصد و 6 / 3 درصد بود.
  نتیجه گیری
  فراوانی وجود مردان مصرف کننده مشروبات الکلی، مردان مصرف کننده تریاک و مردان دارای روابط جنسی خارج از ازدواج نسبت به سایر گروه های دارای رفتار های پرخطر برای HIV/ADIS در شبکه اجتماعی مردان 45 - 18 ساله بالاتر بود که این نتیجه بطور غیر مستقیم گویای بالا تر بودن فراوانی این گروه ها در جمعیت مردان منطقه مورد مطالعه است لذا تدوین برنامه های آموزشی و پیشگیری از ابتلا به بیماری HIV/ADIS برای گروه های دارای رفتار های پرخطر بطور اختصاصی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، رفتار پرخطر، مردان، ایدز
 • زینب صادقی دهکردی *، ارژنگ پرتواندازان پور، نوشین عبدالملکی، عباسعلی ساری، علی صادقی نسب صفحات 39-50
  سابقه و هدف
  بیماری های انگلی مشترک انسان و دام طیف وسیعی از بیماری های زئونوز را شامل می شوند که از نظر بهداشتی و اقتصادی حائز اهمیت فراوان می باشند. هدف از این مطالعه تعیین شیوع آلودگی بیماری های انگلی در دامهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی سنندج می باشد
  روش کار
  این مطالعه بصورت توصیفی مقطعی با نمونه برداری ساده بر روی 273 راس دام کشتار شده شامل 164 راس گوسفند، 64 راس گاو و 45 راس بز با استفاده از روش مشاهده ماکروسکوپی انجام گرفت. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS صورت پذیرفت.
  یافته ها
  در این تحقیق میزان آلودگی انگل های گوارشی گوسفند، بز و گاو به ترتیب 29 ، 38 و 8 درصد گزارش شد. میزان آلودگی کبد به فاسیولا در گوسفند، بز و گاو به ترتیب 49 / 5 ، 4 / 4 و 25 / 6 درصد، آلودگی کبد به دیکروسلیوم بهترتیب 05 / 3 ، 2 / 2 و 1 / 3 درصد و آلودگی کرمهای ریوی در گوسفند و بز 54 / 8 و 4 ./ 4 درصد گزارش شد ولی در گاو آلودگی کرمی درریه مشاهده نگردید. میزان آلودگی کبدگوسفند، بز و گاو به کیست هیداتیک به ترتیب 27 / 4 ، 2 / 2 و 25 / 6 درصد، میزان آلودگی ریه به کیست هیداتیک به ترتیب 32 / 7 ، 11 / 11 و 37 / 9 درصد اعلام گردید. در این مطالعه از گوسفند 19 گونه انگل) 12 نوع نماتود، 4 نوع سستود، 3 نوع ترماتود(، بز 11 گونه) 7 نوع نماتود، 2 نوع سستود، 2 نوع ترماتود(و گاو 7 گونه انگلی) 3 نوع نماتود، 1 نوع سستود، 3 نوع ترماتود(جدا شد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد که شیوع آلودگی به انگلهای فوق نسبتا بالا می باشد که این مسئله علاوه بر تحمیل زیانهای اقتصادی و خطرات بهداشتی برای ساکنین منطقه، ضرورت انجام اقدامات بهداشتی و کنترلی فراگیرتر در جهت کنترل بیماری ها را افزایش می دهد
 • صادق کارگریان مروستی، جمیله ابوالقاسمی، سیما افراشته *، غلامرضا رفیعی صفحات 51-56
  سابقه و هدف
  در سالهای اخیر موارد حیوانگزیدگی در ایران افزایش چشمگیری یافته و به موازات آن اتلاف حیوانات ولگرد نیز با روند صعودی همراه بوده است. میزان بروز حیوان گزیدگی در شهرستان فریدونشهر، به مراتب از بروز کشوری آن بالاتر بوده) 499 در مقابل 188 در 100.000) و از این حیث، اتلاف حیوانات ولگرد با هزینه بالا و به صورت مداوم در دستور کار ارگانهای مربوطه قرار گرفته ولی آیا برنامه اتلاف در شهرستان باعث کاهش موارد حیوانگزیدگی میگردد؟ در این مطالعه به بررسی این همبستگی در شهرستان فریدونشهر طی 18 سال اخیر)از 1379 تا 1396 (پرداخته ایم.
  روش کار
  در این مطالعه متکی بر داده های موجود اطلاعات مربوط به 2339 فرد حیوانگزیده)با روش سرشماری(که طی دوره 18 ساله در شهرستان فریدونشهر تشخیص و برای آنها واکسیناسیون ضد هاری تزریق شده بود، و به موازات آن تعداد اتلاف حیوانات ولگرد) 2642 مورد اتلاف(مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه از گزارشات موجود در مرکز بهداشت شهرستان گردآوری شد. داده های مورد نظر پس از جمعآوری با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 19 آنالیز شدند.
  یافته ها
  آزمون ضریب چولگی پیرسون) Pearson’s Skewness (نشان داد که هر دو متغیر تعداد موارد حیوانگزیده و تعداد اتلاف حیوانات ولگرد از توزیع نرمال پیروی میکنند بنابراین با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون) Pearson Correlation) همبستگی بین اتلاف حیوانات ولگرد و کاهش بروز حیوانگزیدگی معکوس) 023 / 0 - = r (محاسبه شد که به لحاظ آماری معنی دار نبود) 74 / 0 = P .)
  نتیجهگیری
  به دلیل اینکه در 18 سال گذشته، 84 % موارد حیوانگزیدگی توسط سگهای خانگی)صاحبدار(رخ داده است، اتلاف حیوانات ولگرد در شهرستان، نه تنها در کاهش بروز موارد حیوانگزیده تاثیر چندانی نداشته، بلکه موجب افزایش هزینه ها و روش های غیر اخلاقی کشتار حیوانات میگردد. برنامه هایی نظیر آموزش صاحبان سگها جهت بستن حیوان و آموزش جمعیت تحت پوشش به ویژه دانشآموزان در مدارس، جهت مقابله با سگهای خانگی میتواند موثر واقع گردد.
  کلیدواژگان: حیوان گزیدگی، هاری، اتلاف حیوانات ولگرد، ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز همبستگی
|
 • Fakhri Shahidi *, Farideh Tabatabaei Yazdi, Behrooz Alizadeh Behbahani, Sahar Roshanak, Neda Norouzi, Alireza Vasiee Pages 1-10
  Background and objective
  Sheng (Tragopogon graminifolius) is belongs to the Asteraceae family. In traditional medicine, Sheng is used to treat gastric ulcers, liver dysfunctions, preventing bleeding, pulmonary infections, and wound healing. In this study the antibacterial effect of Sheng extract on Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis, Escherichia coli and Salmonella typhi was evaluated in laboratory conditions.
  Materials and method
  In this experimental study, antimicrobial activity of Sheng extract on Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis, Escherichia coli and Salmonella typhi was evaluated by disc diffusion agar and well diffusion agar (diameter of the inhibition zone) methods. Minimum inhibitory concentration (broth microdilution and Triphenyl tetrazolium chloride reagent) and minimum bactericidal concentration (pure plate) of Sheng extract were determined and reported.
  Results
  The results showed that the zone of inhibition diameters increased with increasing concentrations of the extract of Sheng. The highest zone of inhibition (22mm) by well diffusion agar method was related to Staphylococcus epidermidis. The minimum inhibitory concentration of aqueous extract of Sheng for Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis, Salmonella typhi and Escherichia coli was obtained 64, 256, 256, and 256, respectively.
  Conclusion
  Sheng extract had an appropriate antibacterial effect on the strains studied. It is recommended that further studies be conducted in vitro and in vivo to use this plant to treat infectious diseases and control the growth of pathogenic microorganisms.
  Keywords: Sheng plant, Pathogenic bacteria, Extraction, Antimicrobial effect
 • Roqieh Sadat Razavi Mahmoodabadi, Somayeh Mousavi Nodushan *, Reyhane Mahdian Yazdi Pages 11-14
  Background and objective
  Trachyspermum capticum plant is from Apiaceafamily of essential oil and seed extract of this plant contain compounds that show its biological properties. The aim of this study was to investigate and compare the antimicrobial activity of essential oil and methanolic extract of herbs.
  Materials and methods
  The chemical compounds of this medicinal plant were analyzedby GCMS and 7 components were identified, representing 85% of its total essential mass. The antibacterial properties of these agents were evaluated by determining the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum inhibitory concentration (MBC) against E. coli and Enterococcus faecalis bacteria with microdillution method, and the functional groups of the compounds were investigated using FTIR analysis.
  Result
  Results showed that the EO Trachyspermum capticum was formed by the main components of (Thymol 30%), (Limonene 21%) and (gamma-terpinene 19%). Factor groups derived from the resulting curves indicate that the flavonoid compounds in the extract have been shown to have antioxidant and antimicrobial properties. The results for the methanolic extract (MIC) were 15.62 mg/ml against enterococcus faecalis bacterium and 31.25 mg/ml against E.coli and MBC 125 mg/ml against enterococcus faecalis and 5.62 mg/ml is obtained against Escherichia coli bacteria. MIC and MBC of this species were found against Enterococcus faecalis 5 mg / ml bacteria and against E. coli (0.625mg/ml).
  Conclusion
  Essential oils and its methanolic extract play an important role in antimicrobial activity and its essential oil is much stronger than its extract. The presence of flavonoids in this plant is due to this biological property.
  Keywords: Fruit juices, Contamination, coliform, E. coli, Microbiological quality standards
 • Ghasem Vahedi, Farshad Rahbar, Danial Motalebi, Abdolrahman Mehrabi Nasab, Seyyed Shamsadin Athari* Pages 15-22
  Background and objective
  Modern lifestyle of societies, and living in small houses or apartments, make the allergen-sensitive individuals to be predisposed to allergic asthma following challenge with environmental allergens such as fungal spores. The air-borne fungal conidia can be a major contributor to allergic asthma in children. Therefore, in this study, we aimed to study the effect of exposure to fungal conidia on asthma in an animal model.
  Materials and methods
  Twenty-four Balb/C mice were divided into four groups (n=6) as followings: the asthmatic mice, the asthmatic and fungal spore (Penicillium chrysogenum)-exposed mice, the asthmatic and spore-exposed mice that is also treated with an antifungal drug (nystatin) and the healthy mice (PBS-treated mice). After the last administration on the day 31, bronchoalveolar lavage (BAL) fluid and tissue samples of lung were obtained. The gene expression of interleukin 4, 5 and 13 and pathologic changes in lung tissue of mice were investigated.
  Results
  The mRNA expression of the interleukin genes, perivascular and peribronchial inflammation, mucus secretion and goblet cells hyperplasia were increased in asthmatic mice that is also exposed to fungal spores in comparison to the asthmatic but not spore-exposed mice. Nystatin treatment in asthmatic and spore-exposed mice caused notable decrease in pathologic changes in lung tissue and mRNA expression of IL-4, 5 and 13.
  Conclusion
  Antifungal treatment is recommended in asthmatic patients that also have high chance to be exposed to fungal spores. The results indicated that fungal spores are potential stimulators of allergic asthma so it is suggested that allergen-sensitive patients particularly children and those with the allergy history avoid any exposure with air-borne fungal spores.
  Keywords: Allergy, Asthma, Fungi, Fungal spores, Penicillium
 • Babak Khierkhah, Abbas Ebrahimi Zarandi, Kumarss Amini*, Parisa Mobasseri Pages 23-31
  Background and objective
  Nanoparticles show unique and considerably changed chemical, physical, and biological properties compared to bulk of the same chemical composition, due to their high surface-to-volume ratio. Biological synthesis of silver nanoparticles using microorganisms has received profound interest because of their potential to synthesize nanoparticles of various size, shape and morphology .
  Materials and methods
  Isolates were collected from the different area of agriculture soils of Kerman. For the identification and characterization of the culture, done morphological (colony color, shape and size) and biochemical tests. Cultures supernatants and bacterial wet biomass were mixed with AgNo3. Then the mixtures were kept on a rotating shaker at room temperature for a period of 24-48 h under dark and visible light illumination. Rotating biological contactor were used for biosynthesis of silver nanoparticles (AgNPs). Synthesis of AgNPs was initially observed by color change from greenish yellow to brown and were characterized by UV-Vis spectroscopy. The particle of silver nanoparticles was studied by Transmission Electron Microscopy (TEM). The antimicrobial activity of the AgNPs was investigated using Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, and Staphylococcus aureus, by applying well diffusion method.
  Results
  UV-vis spectrum of the aqueous medium containing silver ion showed a peak at 420 nm corresponding to the plasmon absorbance of AgNPs. TEM micrograph showed formation of the AgNPs in the range of 2 nm−100 nm and the morphology of them is spherical. The silver nanoparticles exhibited higher antibacterial activity against Gram positive than Gram-negative bacteria.
  Conclusions
  The synthesized AgNPs was produced by Bacillus licheniformis have a great biomedical application and represent a future for more therapeutic and pharmacological applications.
  Keywords: Bacillus licheniformis, Silver nanoparticles, Antibacterial activity, Rotating biological contactor
 • Mojtaba Hemayatkhah, Vahid Rahmanian*, Elham Mansoorian Pages 33-38
  Background and objective
  High- risk behaviors are one of the most significant social damages of today's societies that seriously endanger the physical, social and psychological health of humans. This study was conducted with the aim epidemiologic study of high-risk behaviors for HIV / ADIS in the social network of men aged 18 to 45 in Jahrom city.
  Materials and methods
  The present study was carried out on 500 men aged 18-45 years and seven population groups were defined as opium users, unknown drug users, alcohol users, injection drug users, male who have extra-marital sex with females (MSF), male who have sex with female sex workers (MFSW) and male who have sex with other males (MSMs). People were asked whether they knew a person from the above groups in their social network, and if yes, how many people do they know.
  Results
  In the social network of men participating in the current study, the prevalence of alcohol users, opium users, male who have extra-marital sex with females (MSF), male who have sex with female sex workers (MFSW), unknown drug users injection drug and male who have sex with other males (MSMs) 90.2%, 81%, 70.2%, 66.8%, 64%, 23%, and 3.6% respectively.
  Conclusion
  The prevalence of alcohol users, opium users and male who have extra-marital sex with females were higher than those in other high-risk groups in men's social network. This finding can indirectly indicate higher in the frequency of these groups in the male population of the region under study. Therefore, it is necessary to develop special educational programs and prevention of HIV / ADIS.
  Keywords: Social network, High- risk behaviors, Men, ADIS
 • Zeynab Sadeghi Dehkordi*, Arjang Partiandazanpour, Noshin Abdolmaleki, Abbasali Sari, AliSadeghiNasab Pages 39-50
  Background and objective
  Zoonotic parasites are a broad range of diseases Which are of great health and economic importance. The purpose of this study was to identify the Zoonotic diseases in slaughtered animals in Sanadaj slaughterhouse.
  Material and method
  This cross sectional study was done on gastrointestinal tract 273 slaughtered animals including 164 sheep, 45 and 64 gastrointestinal tract of sheep, goats and cattle were collected, respectively, and transferred to the laboratory of Parasitology. Data analysis was done by SPSS software.
  Results
  Results showed that the prevalence of gastrointestinal parasites of sheep, goats and cattle were 29%, 38% and 8%, respectively. The prevalence of fasciola in the liver of sheep, goats and cattle were 5.49%, 4.4% and 25.6%, respectively. The prevalence of dicrocelium of liver: 3.05%, 2.2% and 3.1%, the prevalence of lung worms in sheep and goats were 8.54% and 4.4%, respectively, but there was no pulmonary infection in cattle. The prevalence of hydatic cyst in the liver of sheep, goats and cattle were 6.25%, 2.2%, 4.27%, the prevalence of hydatic cyst in lung were 7.32%, 11.11%, 9.37%, respectively. In this study, 19 parasite species from sheep (12 nematodes, 4 cestodes, 3 trematodes), 11 parasite species from goats (7 nematodes, 2 cestodes, 2 trematodes), 7 parasite species from cattle (3 nematodes, 1 cestode, 3 trematodes) were isolated.
  Conclusion
  According to our results, there is a high prevalence of Zoonotic parasites in Sanandaj livestock animals. Which, in addition to imposing economic losses and health risks for the human, Increases the need for wider health measures to control diseases
  Keywords: Zoonotic parasites, Alimentary tract, Lung, Liver, Slaughterhouse
 • Sadegh Kargarian, Marvasti, Jamileh Abolghasemi, Sima Afrashteh *, Gholamreza Rafiei Pages 51-56
  Background objectives
  In recent years,cases of animal bites have increased in Iran. In addition,stray animals killing had upward trend,accordingly. The incidence rate of animal bites in Fereydunshahr is higher than the national average (499 vs. 188 per 100,000),it has great importance in this regard. Therefore killing of stray animals has constantly been the agenda of the relevant organs with a high cost,but does this program reduces the rates of animal bite? This study evaluated effectiveness of stray animals' Killing on animal bites incidence in Fereydunshahr (Isfahan,IRAN) in the last 18 years (2000-17).Materials,
  methods
  In this routine data base study,we followed 2339 cases of animal bites (using CENSUS method) that had been diagnosed,received Anti-Rabies vaccine during the studied period,as well as 2642 cases of animal waste. The data used in this study were collected from the township health center reports. Statistical computing was performed using SPSS software (ver. 19) at an error level of 5%.
  Results
  Pearson's Skewness coefficient showed that both the number of animal bites,also,killed animals have normal distribution. Given the existence of parametric conditions,normal distribution,variables independence,and the interval scale of both variables,Pearson Correlation coefficient test is used to investigate the relationship. Pearson correlation analysis did not show a significant correlation between stray animals' killing with animal bites incidence (P,0.74,ɤ,-0.023).
  Conclusion
  Due to 84% of animal bite cases occurred by domestic dogs in the last 18 years,killing of stray animals not only had effect on reducing the incidence of animal bite cases,but also it increases the costs,immoral methods of animal killings. The plans such as training of dog-owners (to keep in fetters of the dogs),training of the population,especially schoolchildren,can be effective in domestic dog bites reduction.
  Keywords: Animal Bite, Rabies, Stray Animals' Killing, Pearson Correlation Coefficient, Correlation Analysis