فهرست مطالب

 • Volume:26 Issue:95, 2018
 • تاریخ انتشار: 1397/08/12
 • تعداد عناوین: 5
|
 • خدیجه عرب بادکوبه*، رباب شیخ پور، منصور مقیمی صفحات 8-15
  زمینه و هدف
  آزمایش پاپ اسمیر موثرترین و مناسب ترین روش غربالگری جهت پیشگیری از سرطان دهانه رحم است و این تکنیک به علت شناسایی بیماری در مراحل اولیه تهاجمی سرطان رحم، باعث کاهش مرگ و میر می شود. هدف از انجام این مطالعه، میزان تطابق نتایج تست پاپ اسمیر با نمونه های بیوپسی ارسال شده به بخش پاتولوژی بیمارستان شهید صدوقی است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 145 نمونه سیتولوژی و پاتولوژی ارسالی به بخش پاتولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد انتخاب شدند. میزان تطابق بین نتایج تست پاپ اسمیر با پاتولوژی با استفاده از نرمافزار آماری SPSS و ضریب توافق رونوشت کاپا انجام شد. میزان p<0/01 ازنظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بررسی میزان نتایج تست پاپ اسمیر با نتایج پاتولوژی نشان داد که توافق اندکی بین نتایج سیتولوژی با نتایج پاتولوژی وجود دارد .(P<0.01, K:0.26)
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، اندک بودن میزان توافق بین نتایج تست پاپ اسمیر و نتایج پاتولوژی مشاهده شد. بنابراین برای بهبود بهتر کیفیت گزارش ها سیتولوژیک، بهبود عملکرد ماماها، رزیدنت ها و سیتولوژیست ها توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: سرطان رحم، پاپ اسمیر، بیوپسی
 • سیده نرجس موسوی زاده*، طاهره اشک تراب، فاطمه شعبانی صفحات 16-24
  زمینه و هدف
  اجتماعی شدن حرفه ای فرآیندی است که فرد می تواند دانش، مهارت ها، ارزش ها، نگرش ها، باورها و رفتارهای یک حرفه خاص را کسب و آنها را درونی ساخته و به تدریج حس تعلق و هویت منحصربه فرد حرفه ای در وی توسعه یابد. مطالعه حاضر، باهدف مرور موانع، شرایط و تسهیل کننده ها درزمینه اجتماعی شدن حرفه ای پرستاران انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مقاله یک مطالعه مروری است. جستجوی مقالات در منابع الکترونیک و پایگاه های اطلاعاتی نظیر ,Medline, Embase, CINAHL Scholar Google, OVID, MDConsult, ScienceDirect, Scopus برای یافتن کلیه مطالعاتی که از جوانب مختلف به موضوع «اجتماعی شدن حرفه ای پرستار» پرداخته بودند انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند که شرایط محیط کار و فرهنگ سازمانی، فاصله بین تئوری و عمل در پرستاری و دیدگاه جامعه نسبت به حرفه پرستاری، از عوامل دخیل در اجتماعی شدن حرفه ای پرستاران محسوب می شوند. همچنین ارتقاء توانمندی های فردی و حرفه ای، اصلاح منابع و ساختار سازمانی و اصلاح ساختار آموزشی ازجمله راهکارهای اجتماعی شدن حرفه ای مناسب در پرستاران است.
  نتیجه گیری
  از بین عوامل دخیل در اجتماعی شدن پرستاران، نظام آموزش رسمی و مدرسین، می توانند بیشترین تاثیر مثبت یا منفی را بر رشد و توسعه حرفه ای پرستاران داشته باشند. بنابراین برنامه ریزی ها برای تسهیل و ارتقاء اجتماعی شدن حرفه ای پرستاران، باید با تاکید بر اصلاح نظام آموزشی و کاهش فاصله بین تئوری و عمل انجام گیرد.
  کلیدواژگان: اجتماعی شدن، پرستار، مرور
 • نیلوفر بیگلری، سجاد ارشدی*، محمدرضا صادقیان صفحات 25-32
  زمینه و هدف
  با توجه به مشکلات قلبی عروقی که برای افراد سالمند به دلیل عدم تحرک کافی ایجاد میشود هدف از انجام پژوهش حاضر انجام 8 هفته تمرین تای چی بر عوامل بیماری قلبی عروقی شامل کلسترول (C) ،تری گلیسیرید (TG) ،لیپوپروتئین پر چگال (C-HDL) و لیپوپروتئین کم چگال (C-LDL) در زنان سالمند بود.
  مواد و روش ها
  30 آزمودنی ساکن در یک خانه سالمندان شهر تهران در دو گروه تای چی و پیاده روی به صورت در دسترس انتخاب شدند. در هفته اول و هفته هشتم نمونه های خونی از آزمودنی ها جهت سنجش متغیرها گرفته شد و در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون اسمیرنوف کلوموگروف و همچنین تی وابسته و مستقل استفاده شد.
  نتایج
  نتایج درون گروهی و بین گروهی نشان داد که هر دو روش تمرینی می توانند اثرات مثبتی بر کاهش و یا کنترل نیمرخ چربی اعمال کنند که این تغییرات در گروه تای چی بهتر و معنادار بود.
  نتیجه گیری
  تای چی موجب کاهش معنادار در C-LDL و همچنین موجب افزایش معنادار در C-HDL شد ولی در مقایسه با گروه پیاده روی موجب تغییرات غیر معنادار در میزان کلسترول و تری گلیسیرید شد.
  کلیدواژگان: بیماری های قلبی و عروقی، چربی خون بالا، تای چی
 • مهناز زارعی*، حمیدرضا عریضی صفحات 33-43
  زمینه و هدف
  تولد یک کودک میتواند باعث بههمریختگی قوی احساسات مادر از قبیل، هیجان، لذت و حتی ترس شود؛ اما میتواند باعث چیزی که مادر انتظارش را ندارد هم بشود و آن افسردگی پس از زایمان است. هدف پژوهش حاضر عبارت از فراتحلیل پژوهش های انجام شده پیرامون اثربخشی مداخلات روانشناختی بر افسردگی پس از زایمان در ایران با توجه به نقش تعدیلی شیوه درمان بود.
  مواد و روش ها
  در این مرور نظاممند و فراتحلیل 14 پژوهش که دارای ویژگی ها و اطلاعات لازم بودند انتخاب و فراتحلیلی در مورد آنها انجام گرفت. ابزار پژوهش عبارت از چک لیست فراتحلیل بود. محاسبات با استفاده از هر سه روش هانتر و اشمیت، هرجس و اولکین و رونتال و رابین انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج این فراتحلیل نشان داد که اندازه اثر مداخلات انجام شده بر افسردگی پس از زایمان 0/562 بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس فراتحلیل حاضر نتیجه گیری میشود که میزان اندازه اثر مداخلاتی که مبتنی بر تلاش و انگیزه شرکت کنندگان بودند از مداخلاتی که شرکت کنندگان در آن از تلاش و انگیزه کمتری برخوردار بودند، بیشتر . است بر مبنای یافته های پژوهش، توصیه های کاربردی برای کاهش افسردگی پس از زایمان انجام شده است. مهم ترین نکته این است که درمان های روان شناختی تاثیر بالاتری نسبت به آموزش دوران بارداری در مادران دارد.
  کلیدواژگان: افسردگی پس از زایمان، مداخلات روانشناختی، فراتحلیل
 • محمد کمالی نژاد*، سید محمد شمس، شیرین عباسی صفحات 44-58
  زمینه و هدف
  درماتیت آتوپیک یا اگزمای سرشتی، شایعترین بیماری التهابی مزمن و عودکننده دوران نوزادی و کودکی است که به ندرت تا بزرگسالی ادامه پیدا می کند . و به طور شایع، سابقهای از آتوپی (به صورت آسم، رینیت آلرژیک یا حساسیت غذایی) همراه بیماری دیده می شود. این مطالعه به بررسی تطبیقی درماتیت آتوپیک با بیماری های التهابی - بثوری در طب سنتی ایران می پردازد. تطبیق این بیماری با بیماری های توصیف شده در طب سنتی ایران به عنوان یک طب کلنگر، می تواند گشایش افق های دیگری از شناخت و درمان را در پی داشته باشد.
  یافته ها
  هر چند حضور فاکتورهای التهابی در ایجاد درماتیت آتوپیک اثبات شده است، اما پاتوژنز بیماری هنوز به طور دقیق شناخته شده نیست. ازآنجایی که اطلاعات دقیقی از محل ضایعات، مزمن و عودکننده بودن و سابقه شخصی یا خانوادگی در حساسیت به آلرژنها در کتاب های طب سنتی ایران موجود نبوده است، بررسی بیماری به تظاهرات بالینی ذکر شده در منابع طب سنتی ایران محدود شده و این مطالعه بر پایه علائم اصلی بیماری (بثورات التهابی، خارش و خشکی) صورت پذیرفته است. در این پژوهش بیماری های التهابی - بثوری استخراج شده از منابع طب سنتی ایران از نظر علائم و اسباب ایجاد کننده آن با آنچه در طب نوین به عنوان تظاهرات بالینی و پاتوژنز درماتیت آتوپیک نام برده شده، مقایسه گردید.
  نتیجه گیری
  در فاز نهایی این پژوهش، از میان این طیف گسترده از بیماری های التهابی - بثوری با توجه به دو عامل اسباب ایجاد کننده و علائم بیماری، بیشترین شباهت درماتیت آتوپیک با نمله و جاورسیه دیده شد.
  کلیدواژگان: درماتیت آتوپیک خارش، التهاب، طب سنتی
|
 • Khadijeh Arab Badkobeh*, Robab Sheikhpour, Mansour Moghimi Pages 8-15
  Background and Aim
  Pap smear test is the most effective and appropriate screening method for cervical cancer prevention. This technique, due to early detection power in early stage of invasive cancers, causes decreased mortality of cervical cancer. The purpose of this study was to assess the compliance between the results of Pap smear test with biopsy specimens sent to the pathology department of the Shaheed Sadoughi hospital.
  Materials and Methods
  In this cross sectional study, 145 cytology and pathology specimens that was sent to the pathology department of the Shaheed Sadoughi hospital were selected. Agreement between the result of cytology test and pathology was analyzed with statistical software SPSS and kappa agreement test. P<0.01 was considered statistically significant.
  Results
  The result of cytology and pathology showed that there is a little agreement between cytology and pathology results (P<0.01, K: 0.26).
  Conclusion
  According to the results, low levels of agreement was observed between the result of pop smear test and pathology results. Therefore to promote quality of cytological reports, the improvement of performance of midwives, cytologist and resident are recommended.
  Keywords: Uterine cancer, Pap-smear, Biopsy
 • Mousavizadeh SN*, Ashktorab T, Shabani F Pages 16-24
  Background and Aim
  Professional socialization is the process of gaining and internalizing knowledge, skills, values, attitudes, beliefs and behaviors of a specific profession. Through the process gradually, a sense of belonging, and unique professional identity will develop. The aim of this study was to review the barriers, conditions and facilitators of nurses' professional socialization.
  Materials and Methods
  This is a review article. Electronic journals and databases such as CINAHL, Embase, Medline, Scopus, ScienceDirect, MDConsult, OVID, Google Scholar was searched to find studies have been investigated the various aspects of "professional socialization of nurses.
  Results
  The results showed that the work environment and corporate culture, the gaps between theory and practice in nursing and community's attitude toward nursing profession are effective factors in nurses' professional socialization. Promote personal and professional capabilities, reform of resources and organizational structure and training structure, are the strategies for improving nurse's socialization.
  Conclusion
  Among the factors involved in nurses' socialization, formal education system and teachers can have the greatest impact positively or negatively on the professional growth and development of nurses. Therefore, planning to facilitate and promote the professional socialization of nurses, with emphasis on improving the education system and bridging the gap between theory and practice should be considered.
  Keywords: Socialization, Nurse, Review
 • Niloufar Biglari, Sajad Arshadi*, Mohamadreza Sadeghian Pages 25-32
  Background and aim
  With regard to cardiovascular problems for older people due to lack of movement, The aim of the present study was redirected to an 8-week Tai Chi exercise on cardiovascular disease risk factors, including cholesterol (C), triglycerides (TG), high density lipoprotein (HDL-C), low density lipoprotein (LDL-C) and blood pressure in women elderly.
  Materials and methods
  30 subjects were selected living in a nursing home in Tehran in two groups randomly: Tai Chi and walking. On the first day and last day blood samples were taken from subjects to measure variables, and were compared between the two groups.
  Findings
  Intragroup and intergroup results showed that both groups can have positive effects on lipid profile but changes in the tai chi group had significantly.
  Conclusion
  Tai Chi had a significant reduction in LDL-C and significant increase in HDL-C, but the Tai Chi group had no significant effect in the levels of cholesterol and triglycerides.
  Keywords: Cardiovascular Diseases, Hyperlipidemia, Tai Chi
 • Hamidreza Oreizi, Mahnaz zareie* Pages 33-43
  Aim and Background
  Birth of a kid lead to disturbance of the mothers emotions and such as emotions, pleasure and even fears, and also could result the consequence which is postpartum depression. The aim of present study is meta- analysis of were researches about the effectiveness of psychological interventions on postpartum depression in Iran, considering to the Moderating role of Therapeutic intervention.
  Methods and Materials
  In order to this, 14 researches with intended criteria to this study were selected and the meta- analysis accomplished. The meta- analysis check list was used as the tool. Calculation were done by use of 1- Hunter & Schmidt 2- Hedges & Olkin and 3- Rosenthal.Findings and
  Conclusions
  Findings showed that effect size of the intervention on postpartum depression was 0/562. According to the conclusions, the rate of effect size of those interventions which were based on efforts and motives was more than that of interventions which theirs subjects were not motivated enough. According to the finding of the research some practical recommendations to the reduction of postpartum depression were suggested. The important point was the grater effectiveness of psychotherapy in comparison with prenatal education of mothers.
  Keywords: Depression, Postpartum, Psychological Techniques, Meta-Analysis
 • Shirin Abbasi, SeyedMohammad Shams, Mohammad Kamalinejad* Pages 44-58
  Background and Aim
  Atopic Dermatitis (AD) or innate eczema is the most common chronic relapsing inflammatory skin diseases in infantile and childhood, which is rarely continued into adulthood. Family or personal history of atopy (e.g. asthma, allergic rhinitis or food sensitivity) is very common in children suffered from AD.
  Materials and Methods
  Although the role of inflammatory processes in AD is well recognized, the exact pathogenesis of it is not fully understood. Therefore, comparison between AD and diseases described in traditional Iranian medicine (TIM) as a holistic medicine may open new horizons to the deeper comprehension and therapeutic approaches. In this study, we try to draw an analogy between AD and inflammatory skin rashes described in traditional Iranian medicine references. The lack of information of lesion's location, being chronic or recurrent and family or personal history of allergy in traditional Iranian medicine references led us to solely use the clinical manifestation. Hence, according to the major symptoms of AD, inflammatory rashes, pruritus, and xerosis are defined as the clinical manifestation of AD in this study. At the first step, we compare the symptoms and causes of inflammation skin rashes in traditional medicine and clinical manifestation with pathogenesis of AD in modern medicine. In the second step, we extract the similarities and differences between AD and inflammatory skin rashes described in TIM.
  Conclusion
  The results reveal that, Namleh and Javarsiyeh have the most common symptoms to AD, among all diseases described in traditional Iranian medicine.
  Keywords: Dermatitis, Atopic, Inflammation, Medicine, Traditional