فهرست مطالب

 • پیاپی 13 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/30
 • تعداد عناوین: 5
|
 • آذر آقایاری، علی باقر نظریان، جواد رنجبران * صفحات 2-26
  هدف این تحقیق بررسی ارتباط علل و انواع آسیب‌های ورزشی با میزان شیوع آن ها در ساعات ورزش دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره اول شهر تبریز در سال تحصیلی 1396-1395 بود. از بین مدارس موجود در بین نواحی پنج گانه آموزش و پرورش تبریز، 375 نفر از دانش‌آموزان 13 تا 15 سال به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. این تحقیق به شیوه توصیفی–همبستگی و به صورت میدانی انجام شد. برای گرد آوری اطلاعات ، از پرسشنامه ی بررسی آسیب ورزشی موشر آمریکایی (87/0=α) استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ساده و درصد فراوانی) و استنباطی (خی دو) و با به کار گیری نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معناداری آزمون‌ها کوچکتر یا مساوی 05/0 در نظر گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد بین استفاده از وسایل حفاظتی و پوششی در ورزش و میزان بروز آسیب‌های ورزشی رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین متغیرهای برخورداری از آمادگی جسمانی لازم؛ ارائه ی کمک‌های اولیه، کافی بودن زمان گرم کردن قبل از آغاز کلاس‌های عملی؛ توجه معلم یا مربی به اصول علمی و تخصصی در برنامه گرم کردن، روش‌های به کار گرفته شده در برنامه گرم کردن، تناسب برنامه گرم کردن با نوع رشته ورزشی، حضور معلم ورزشی در زمان کلاس ورزش، تعداد جلسات شرکت در کلاس‌های عملی و میزان بروز آسیب‌های ورزشی رابطه معنی‌داری وجود نداشت. به طور کلی در جمع بندی یافته‌های تحقیق حاضر می‌توان گفت با تبیین روش‌های پیشگیری از آسیب‌های ورزشی و مجهز نمودن اماکن ورزشی و استفاده از وسایل حفاظتی و پوششی استاندارد در ورزش مدارس می‌توان تا حدود زیادی از بروز آسیب‌های ناشی از ورزش جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: دانش آموزان، آسیب های ورزشی، گرم کردن، ساعت ورزش
 • صاحب عباس ترکی*، محسن ثالثی، زهره مظلوم صفحات 28-51
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر رژیم غذایی و مکمل یاری همزمان اسید لینولئیک مزدوج و امگا-3 بر عملکرد هوازی، بی هوازی و توده بدنی در ورزشکاران استقامتی بود. تحقیق حاضر کارآزمایی بالینی، دو سوکور و تصادفی می باشد. برای انجام این تحقیق 60 نفر از ورزشکاران استقامتی (دو و میدانی، کوهنوردی و فوتبال) به طور تصادفی انتخاب و به چهار گروه دریافت کننده الف) رژیم غذایی مخصوص ورزشکاران ب) اسید لینولئیک مزدوج ج) اسید لینولئیک مزدوج و امگا-3 د)دارونما تقسیم و به مدت 42 روز رژیم غذایی و مکمل ها را دریافت کردند. برای مقایسه قبل و بعد متغیر ها در هر گروه از آزمون تی مزدوج و برای مقایسه میانگین متغیر ها میان چند گروه از آزمون تحلیل واریانس یک عامله استفاده شد. میزان شاخص عملکرد بی هوازی و شاخص خستگی در گروه دریافت کننده رژیم غذایی با تفاوت معنی داری همراه نبود، اما در گروه های مکمل یاری شده با اسید لینولئیک مزدوج ،اسید لینولئیک مزدوج همراه با امگا-3 پس از مداخله با افزایش معنی دار عملکرد بی هوازی، کاهش معنی دار شاخص خستگی همراه بود. همچنین عملکرد هوازی(حداکثر اکیسژن مصرفی) در گروه های دریافت کننده رژیم غذایی، اسید لینولئیک مزدوج، اسید لینولئیک مزدوج به همراه امگا-3 با افزایش معنی داری پس از مداخله همراه بود. شاخص توده عضلانی در گروه های دریافت کننده ی اسید لینولئیک مزدوج، اسید لینولئیک مزدوج به همراه امگا-3 افزایش معنی داری پس از مداخله داشت. بر اساس دوز مصرفی و مدت مکمل یاری در این تحقیق ، مصرف رژیم غذایی و مکمل یاری همزمان اسید لینولئیک مزدوج و امگا-3 بر عملکرد هوازی، بی هوازی، توده بدنی در ورزشکاران استقامتی اثرات مثبتی داشت.
  کلیدواژگان: مکمل یاری تغذیه ای، رژیم غذایی، عملکرد هوازی، بی هوازی، توده بدنی
 • مصطفی سلطانی*، زینب نقی لو، ناصر محمدی، سید عباس بی نیاز، مهرداد سیاکالی مرادی صفحات 52-74
  طی دهه‌های اخیر، مطالعات گسترده‌ای در مورد مشکلات و چالش‌های فوتبال ایران انجام شده است. بر اساس این پژوهش‌ها، چالش‌های متعددی در حوزه فوتبال ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته، ارایه شده است. مفاهیمی که در این رابطه مطالعه و برسی شده‌اند، شامل چالش‌های مربوط به حمایت مالی، خصوصی‌سازی، محیط فیزیکی استادیوم‌ها، بازاریابی و درآمدزایی، برنامه استراتژیک، استعدادیابی و عوامل مدیریتی بودند. در این مقاله، ضمن معرفی چالش‌هایی که تاکنون در خصوص فوتبال ایران مطرح شده‌اند، به بررسی این چالش‌ها و راهکارهای برونرفت از آنها، نیز پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: فوتبال، چالش ها، ایران
 • کیومرث مولادوست*، سارا جورکش صفحات 75-105
  هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر حضور تماشاگران در مسابقات ورزش چوگان در ایران است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات تحقیقی پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه تماشاگران مسابقات چوگان(280 نفر) در سال 1394 تشکیل داده اند. در این مطالعه به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ(05/84) استفاده شد. روش آماری توصیفی ‌و‌ استنباطی(آزمون تی تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن) با استفاده از نرم افزار SPSS23 استفاده شد. نتایج پژوهش به دو بخش کیفیت خدمات و عوامل موثر در جذب تماشاگر تقسیم شد. کیفیت خدمات به سه بخش عوامل جذابیت و کیفیت خدمات و رسانه تقسیم شد. در هر کدام به ترتیب نتایج مسابقات، وجود پارکینگ و صداوسیما بیشترین تاثیر را داشتند. عوامل موثر در جذب تماشاگر به دو قسمت محرک های درونی و بیرونی تقسیم گردید که به ترتیب مهیج بودن، دسترسی آسان و فضای مجازی بیشترین تاثیر را داشتند. باتوجه به نتایج حاصله باید به ابعاد تاثیرگذار توجه بیشتری نمود و عواملی که طبق نتایج تاثیر کم رنگ‌تری داشتند نظیر برنامه‌های جانبی، دسترسی آسان به محل برگزاری، میزان پوشش خبری نشریات را تقویت کرد که باعث ایجاد انگیزه و جذب هر چه بیشتر تماشاگران شوند.
  کلیدواژگان: انگیزه، تماشاچیان، رسانه، رضایت، چوگان
 • میلاد اسکندری، حامد کریمی*، محمد آمره، وحید صمیمی صفحات 106-119
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش رادیو و تلویزیون در توسعه گردشگری ورزشی شهر اراک بود. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و متخصصان ورزش، مدیران و متخصصان گردشگری، مدیران و متخصصان رسانه‌های ورزشی شهر اراک بودند و نمونه آماری تحقق حاضر به صورت تصادفی و با استفاده از جدول مورگان و کرجسی 384 نفر تعیین گردید. ابزار جمع‌آوری اصلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به تایید 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و گردشگری قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0/82 دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون رتبه‌ای فریدمن استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد، تلویزیون بیش‌ترین نقش را در بازاریابی گردشگری ورزشی و رادیو بیش‌تر نقش را در آموزش نیروی انسانی گردشگری ورزشی شهر اراک داشت. نتایج تحقیق نشان داد، رادیو و تلویزیون نقش مهمی در جایگاه مثبت صنعت گردشگری ورزشی در ذهن گردشگران دارند.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری ورزشی، رسانه های ورزشی
|
 • Azar Aghayari, Ali Bagher Nazarian, Javad Ranjbaran * Pages 2-26
  The purpose of this study was to examining the relationship among the reasons and types of sports injuries with the rate of their prevalence during sport hours of male high school students in Tabriz in the educational year of 2016-2017. In this study, among Tabriz city schools, 375 students (from 5 regions) by started randomized method of sampling were select (mean age: 13-15 yrs.). This is descriptive – correlational and regarding the purpose it was applied study. Data was obtained by using American Mosher scale of examining sport injuries (α=0/87). SPSS software (version 18), and descriptive statistics (mean, percent,) and inferential statistics (chi square) were used to analyze data. Level of significance was 0.05. Results showed that there is a significant relationship between using covering means in sport and the rate of expression sport injuries. Between the variables of having needed physical preparedness, offering initial assistance, the time of warm up before the practical classes, trainer’s attention to the scientific and professional principles in the program of warm up, methods used for ware up, proportion with the program of warm up with the kind of sport field, the presence of trainer at the time of sport class, sessions of practical classes and the rate of expression sport injuries, there is no significant relationship. Generally, it could be said that by description the methods of preventing sport injuries and facilitating the sport places and using the standard covering means in school sport, it could largely prevent injuries and subsequently improve healthy life.
  Keywords: students, Sport injuries, Warm up, sport hours
 • Mostafa Soltani*, Zeinab Naghiloo, Naser Mohammadi, Seyed Abbas Biniaz, Mehrdad Siakali Moradi Pages 52-74
  In recent decades, extensive studies have been done on the problems and challenges of Iranian football. Based on these studies, several challenges have been presented in the field of Iranian football in comparison with advanced countries. Concepts that have been studied in this regard include challenges related to financial sponsorship, privatization, physical environment stadiums, marketing and revenue, strategic planning, talent identification, management. In this article, while introducing the challenges that have been raised so far in the field of Iranian football, this issue has been investigated and solutions have been addressed.
  Keywords: Football, Challenges, Iran
 • Kiyumars Moladoost*. Sarah Jorkesh Pages 75-105
  The aim of this study was to identify factors affecting spectators’ attendance at polo tournament in Iran. This research is applied and in terms of data collection is a correlation type survey. The study population included all the spectators of polo (280) in 1394. In this study, researcher made questionnaire with Cronbach’s alpha was used to collect data ( 84.05). Descriptive and inferential statistics method (one-sample t-test and Friedman test) was performed using the software SPSS23. The results of research were divided into two parts : service quality and factors affecting in attracting the audience. Service quality was divided into three parts: attractiveness factors and quality of services and the media. In each respectively tournament results, parking, and state television had the greatest impact. Effective factors in attracting spectators were divided into two parts: internal and external stimuli. That being exciting, easy access and virtual space had the greatest impact. According to the results the influencing factors should receive more attention and factors which have little impact such as accessories, easy access to the venue, the news coverage should be strengthened that will motivate and attract more viewers.
  Keywords: motivation, spectators, media, content, polo
 • Milad Eskandari, Hamed Karimi*, Mohammad Amereh, Vahid Samimi Pages 106-119
  The purpose of this study was to investigate the role of Radio and Television in the development of sport tourism in Arak. The statistical population of the study was managers and sport specialists, managers and tourism specialists, managers and specialists of sports media in Arak city. The sample of this research was randomly selected using Morgan and Krejcie table of 384 people. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by 12 professors of sport and tourism management and its reliability was obtained by using Cronbach’s alpha of 0.82. For data analysis, Descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov test and Friedman rank test were used. Data were analyzed using SPSS software version 22. The results showed that TV played the most role in sporting and radio tourism marketing in the training of the Arak sport tourism manpower. The results of the research showed that Radio and Television play an important role in the positive role of sport tourism in the minds of tourists.
  Keywords: Sport tourism