فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال هفتاد و هفتم شماره 4 (پیاپی 220، تیر 1398)
 • سال هفتاد و هفتم شماره 4 (پیاپی 220، تیر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مهرداد محمدی*، جمشید فقری صفحات 208-215
  زمینه و هدف
  استافیلوکوکوس اورئوس از عوامل بیماری زای متداول در انسان است که طیف گسترده ای از بیماری ها را ایجاد می کند. آنزیم کوآگولاز از عوامل مهم بیماری زای این باکتری می باشد. همچنین بررسی تنوع ژنتیکی ژن کدکننده این آنزیم (Coa) یکی از روش های مولکولی تعیین تیپ ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی، از اسفند 1396 تا مهر 1397، 150 نمونه استافیلوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های ادرار و خون از بیمارستان های آموزشی الزهرا و امام حسین (ع) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از تایید نوع باکتری نمونه با قطعه ژنومی Coa، برای تعیین تیپ کوآگولاز منطقه بسیار متغیر ژن این آنزیم در واکنش Polymerase chain reaction (PCR) تکثیر و سپس مورد هضم آنزیمی با استفاده از آنزیم اندونوکلئاز محدودگر AluI قرار گرفت و تنوع طول قطعات هضم آنزیمی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  از 150 نمونه 45 نمونه استافیلوکوکوس اورئوس با تست های بیوشیمیایی تایید و از این تعداد 36 (80%) نمونه ها حامل ژن کوآگولاز بودند. در بین الگوهای PCR، الگوی bp680 در 20 نمونه و الگوی bp750 در 16 نمونه به دست آمدند. پس از هضم آنزیمی برای آزمون Restriction fragment length polymorphism (RFLP)، چهار الگو به دست آمدند که الگوی 280+400 در 16 نمونه (44/4%)، الگوی 280+470 در 7 نمونه (19/4%)، الگوی 340+340 در 6 نمونه (16/6%)، الگوی بدون هضم 750 در 7 نمونه (19/6%) می باشند.
  نتیجه گیری
    با استفاده از آزمایشات صورت گرفته مشخص گردید که الگوی PCR-RFLP، 280+400 جفت بازی الگوی غالب در نمونه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده در اصفهان می باشد.
  کلیدواژگان: کواگولاز، پژوهش های مقطعی، ژنوتیپ، واکنش زنجیره ای پلیمراز، استافیلوکوکوس اورئوس
 • عاطفه صدیق نیا*، شراره رستم نیاکان، مهشید ناصحی، احمد علی حنفی صفحات 216-221
  زمینه و هدف

  یکی از بیماری های عفونی مهم با مرگ ومیر بالا در جهان، سل می باشد که هیچ کشوری از آن مصون نیست و امروزه به علل مختلف مانند بیماری های زمینه ای بروز آن بار دیگر در حال افزایش می باشد. براساس آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی از وضعیت سل در ایران، سل مقاوم به دارو (MDR-TB) و سل در افراد دارای ویروس نقص ایمنی انسانی (Human immunodeficiency virus, HIV) در کشور رو به افزایش است. پیش بینی بروز برای پیشگیری، مدیریت و کنترل بهتر این بیماری امری لازم می باشد. هدف این مطالعه ایجاد سیستم پیش بینی کننده میزان بروز سل می باشد.

  روش بررسی

  تحلیل گذشته نگری بر روی 10651 بیمار مسلول ثبت شده بین اول فروردین 1393 تا پایان اسفند 1394 در سیستم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران انجام گرفت. پارامترهای قابل استناد جداسازی شدند و به صورت مستقیم، ادغام و یا تولید شاخص جدید در نظر گرفته شدند.

  یافته ها

   23 متغیر مستقل وارد مطالعه شد که با سنجش همبستگی و محاسبه رگرسیون، 12 متغیر با P<=0/01در اسپیرمن و P<=0/05در پیرسون مرتبط شناخته شد. بهترین نتایج R=0/93وMSE=10/9 در داده های آموزش، صفر و صفر در داده های اعتبارسنجی و R=0/91و MSE=13/21در داده های تست و همچنین نمودار رگرسیون چشمگیری از شبکه ایجاد شده با الگوریتم های سری زمانی شبکه عصبی در متلب به دست آمد.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه حاضر بیانگر این است که هوش مصنوعی برای استخراج دانش از داده های خام جمع آوری شده مربوط به بیماری سل عملکرد مناسبی دارد و می توان از آن برای پیش بینی موارد جدید این بیماری استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بروز، ایران، شبکه عصبی، پژوهش های گذشته نگر، بیماری سل
 • زهرا فصیحی زاده، بهرام احمدی، غلام رضا شکوهی، نیلوفر جلالی زند، مرجان معتمدی*، حسین میرهندی صفحات 222-227
  زمینه و هدف
  دو گونه ی ترایکوفایتون روبروم و ترایکوفایتون اینتردیجیتال عامل بیش از 80% انواع درماتوفیتوزیس می باشند. تاکنون روش های مورفولوژیک و فیزیولوژیک مختلفی جهت افتراق این دوگونه ی بسیار مشابه استفاده شده است، اما این روش ها کمابیش زمان بر بوده و از ویژگی پایینی برخوردارند. هدف این مطالعه، معرفی یک واکنش زنجیره ای پلی مراز دوگانه ساده و سریع برای افتراق این دو گونه از یکدیگر می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش، یک مطالعه تحلیلی و تجربی است که بین سال های 1394 تا 1395 در آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. بدین منظور توالی نوکلئوتیدی 4 ناحیه ژنی Internal transcribed spacer (ITS)، بتا توبولین، الانگیشن فاکتور یک آلفا و کالمودولین در دو گونه قارچ مدنظر، مورد آنالیز بیوانفورماتیک قرار گرفت و تفاوت ها و تشابه های نوکلئوتیدها بین دو گونه در هر کدام از ژن های یادشده، برای انتخاب پرایمر بررسی گردید. ویژگی پرایمرهای انتخابی جهت انجام واکنش زنجیره ای پلی مراز دوگانه (Duplex PCR) در مقابل ایزوله های تعیین توالی شده ی گونه های درماتوفیتی آزمایش گردید.
  یافته ها
  با توجه به مجموع داده ها، پرایمرهای اختصاصی از ژن الانگیشن فاکتور یک آلفا انتخاب گردید. این پرایمرها محصولی با 173 و384 جفت باز به ترتیب در گونه های ترایکوفایتون روبروم و اینتردیجیتال تولید نمود و در مواجهه با گونه های درماتوفیتی مختلف از اختصاصیت بالایی برخوردار بودند.
  نتیجه گیری
    واکنش زنجیره ای پلی مراز دوگانه راه اندازی شده یک روش افتراقی اختصاصی و سریع نسبت به روش های متداول جهت شناسایی دو گونه ترایکوفایتون روبروم و ترایکوفایتون اینتردیجیتال از یکدیگر می باشد.
  کلیدواژگان: درماتوفیتوزیس، الانگیشن فاکتور یک، واکنش زنجیره ای پلی مراز
 • سید محمد ریاحی، مریم محمدی، فرین سلیمانی*، حسین مظفرسعادتی صفحات 228-233
  زمینه و هدف
  کم خونی یکی از مهمترین اختلالات ناشی از تغذیه نادرست در بین کودکان و نوجوانان می باشد. با وجود امکان پیشگیری از آن، هنوز درصد بالایی از کودکان سنین پیش از مدرسه و به ویژه شیرخواران به این اختلال مبتلا می باشند. این مطالعه با هدف بررسی الگوی شیوع کم خونی در کودکان 6 تا 12 ماهه ی شهرستان طبس انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی-توصیفی از اول فروردین 1395 تا فروردین 1396 در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی انجام شد. در این مطالعه 911 نفر از شیرخواران شهرستان طبس، به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. متغیرهای دموگرافیک و تن سنجی از طریق مصاحبه در محل مراکز بهداشتی و شاخص های خونی با بررسی آزمایشگاهی جمع آوری شد. در این مطالعه هموگلوبین کمتر از g/dl 11 به عنوان کم خونی در نظر گرفته شد.
  یافته ها
   شیوع کم خونی براساس استاندارد سازمان جهانی بهداشت برای هموگلوبین 37/1% بود. روند شیوع کم خونی در گروه های سنی براساس شاخص های هموگلوبین، حجم متوسط هموگلوبین و غلظت متوسط هموگلوبین دارای روند کاهشی معناداری بود (0/001). میزان شیوع در دختران و پسران تفاوت معناداری نداشت (0/27). کودکان ساکن روستا نسبت به کودکان ساکن شهر شیوع بالاتر و معناداری داشتند (0/009).
  نتیجه گیری
   با توجه به شاخص برآورد شده برای میزان شیوع کم خونی کودکان 6 تا 12 ماهه، این جامعه در طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت از نظر اهمیت بیماری کم خونی، در گروه با اهمیت متوسط قرار داده می شود. روند کاهشی شیوع کم خونی بر حسب گروه های سنی بیانگر اهمیت مکمل یاری آهن می باشد.
  کلیدواژگان: کم خونی، شیرخواران، ایران، شیوع
 • داود عظیم پور، ناهید طحان* صفحات 234-239
  زمینه و هدف
  اسپاستیسیته اختلال حرکتی به دنبال سکته مغزی می باشدکه افزون بر تاثیرمنفی بر روی کیفیت زندگی بیمار، بار اقتصادی عمده ای بر جامعه وارد می کند. به تازگی شاک ویو درمانی به عنوان روشی امن و موثر در درمان اسپاستیسیتی مطرح شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر اعمال شاک ویو بر روی عضلات سه سر ساقی و چهار سر رانی در بیماران سکته مغزی بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت نیمه تجربی بر روی 15 بیمار مبتلا به سکته مغزی در فاصله زمانی شهریور 1395 تا تیرماه 1396 در شهر تهران با تایید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و براساس معیارهای ورود انجام شد. درمان شامل یک جلسه شاک ویو پلاسبو و 3 جلسه شاک یو فعال بود. اسپاستیسیتی عضلات سه سر ساقی و چهار سر رانی توسط مقیاس آشورث (Ashworth scale) و دامنه حرکتی پاسیو مفاصل زانو و مچ توسط گونیامتر (Enraf-Nonius Corp., Delft, Netherlands) اندازه گیری شد. بیماران پیش و پس از شاک ویو پلاسبو، پس از سه جلسه شاک ویو فعال و چهار هفته پس از پایان درمان ارزیابی شدند.
  یافته ها
  تغییری در مقیاس آشورث و دامنه حرکتی پس از شاک ویو پلاسبو مشاهده نشد. شاک ویو فعال به طور معناداری سبب بهبود دامنه حرکتی مفاصل مچ پا و زانو و کاهش اسپاستیسیته عضلات سه سر ساقی و چهار سر رانی شد که این تغییر تا چهار هفته پس از درمان در مفصل مچ پا پایدار بود. دامنه حرکتی زانو چهار هفته پس از درمان کاهش معناداری نسبت به جلسه آخر درمان نداشت.
  نتیجه گیری
   شاک ویو درمانی سبب کاهش میزان اسپاستیسیتی و بهبود دامنه حرکتی گردید که این اثر در مفصل مچ پا تا چهار هفته پایدار اما در دامنه حرکتی زانو ناپایدار بود.
  کلیدواژگان: فلج نیمه بدن، اسپاستیسیته عضلانی، پژوهش های نیمه تجربی، شاک ویو درمانی
 • فریبا کرامت، شهرام همایون فر، محمدعلی سیف ربیعی، کژال عباسی، علی سعادتمند* صفحات 240-245
  زمینه و هدف
  بیماری اندوکاردیت عفونی به دلیل حضور میکروارگانیسم در اندوکارد و یا دریچه های قلب به وجود می آید. امروزه اندوکاردیت عفونی به عنوان یک علت عمده مرگ ومیر با میزان بروز کمابیش 5 تا 7/9 مورد در صدهزار نفر می باشد. هدف از این مطالعه بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریال جدا شده از کشت خون بیماران مبتلا به اندوکاردیت عفونی بود.
  روش بررسی
  در این بررسی گذشته نگر که از فروردین 1384 تا اسفند 1393 در یک دوره ده ساله بر روی بیماران مبتلا به اندوکاردیت عفونی بستری شده در بیمارستان های سینا و اکباتان در شهر همدان انجام شد. بیماران بستری با تشخیص اندوکاردیت عفونی بررسی شدند و داده های تظاهرات بالینی، معاینه فیزیکی و گزارش آزمایشات و اکوکاردیوگرافی بیماران در چک لیست طراحی شده ثبت گردید و برای تمام بیماران کشت خون و تست آنتی بیوگرام به روش دیسک دیفیوژن انجام شد.
  یافته ها
   در مجموع 61 بیمار با تشخیص نهایی اندوکاردیت وارد مطالعه شدند که 50 نفر (82%) مرد و 11 نفر (18%) زن بودند. 54 نفر (88/5%) اندوکاردیت دریچه طبیعی و 7 مورد (11/5%) اندوکاردیت دریچه مصنوعی داشتند. همچنین 38 نفر (62/3%) از بیماران معتاد تزریقی و 23 نفر (37/7%) غیرمعتاد تزریقی بودند. شایعترین ارگانیسم عامل بیماری استافیلوکوکوس اورئوس در 15 نفر (55/55%) بود که بیشترین مقاومت را نسبت به آنتی بیوتیک اگزاسیلین داشت.
  نتیجه گیری
   براساس یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریال جدا شده از کشت خون بیماران مبتلا به اندوکاردیت عفونی تغییر کرده است.
  کلیدواژگان: اندوکاردیت، عفونت میکروبی، تست حساسیت میکروبی، استافیلوکوکوس اورئوس
 • منصور رضایی، فاطمه رجعتی، نگین فخری* صفحات 246-251
  زمینه و هدف
  دیابت بارداری از شایعترین عوارض طبی بارداری با عوارض متعدد جنینی و مادری است. شاخص توده بدنی زنان باردار به عنوان عاملی موثر در بروز دیابت بارداری مطرح است. هدف این مطالعه تعیین ارتباط شاخص توده بدنی زنان باردار با بروز دیابت بارداری بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه هم گروهی گذشته نگر پرونده 659 زن باردار که از شهریور 1389 تا شهریور 1391 به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه مراجعه کردند با حمایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بررسی شد. براساس اندازه گیری قد و وزن، شاخص توده بدنی زنان در ابتدای بارداری محاسبه شد. زنان باردار به چهار گروه لاغر (شاخص توده بدنی کمتر از kg/m2 18/9)، نرمال (شاخص توده بدنی بین kg/m2 19 و kg/m2 24/9)، دارای اضافه وزن (شاخص توده بدنی بین kg/m2 25 و kg/m2 29/9 و چاق (شاخص توده بدنی بیشتر از kg/m2 30) تقسیم شدند. زنانی که در ابتدای بارداری دیابت داشتند از مطالعه حذف شدند.
  یافته ها
    میانگین سن 5/85±27/7 سال و شاخص توده بدنی kg/m2 4/0±24/4 بود. 30/7% زنان به دیابت بارداری مبتلا بودند (قندخون ناشتا بزرگتر یا مساوی 92). شاخص توده بدنی و ابتلا به دیابت بارداری ارتباط آماری معناداری (P<0/001) داشت. به ازای هر واحد افزایش این شاخص، خطر دیابت بارداری 24/1 برابر شد (P<0/001). خطر دیابت بارداری در زنان با وزن بیشتر از نرمال، به طور معناداری بیشتر بود (P<0/001). این خطر در زنان لاغر نیز بیشتر از زنان دارای وزن نرمال بود، اما تفاوت معنادار نبود.
  نتیجه گیری
   شاخص توده بدنی زنان باردار با بروز دیابت بارداری ارتباط دارد و افزایش آن با افزایش بروز دیابت بارداری همراه است.
  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی، دیابت بارداری، چاقی، اضافه وزن
 • حمید مزدک، مهدی غلام پور، زهرا طلوع قمری* صفحات 252-256
  زمینه و هدف
  به دلیل بروز و عود بالا سرطان مثانه یک مشکل بالینی و اجتماعی محسوب می گردد که اغلب در سنین بالا نمایان می شود. این پژوهش با هدف تعیین فراوانی سرطان مثانه در استان اصفهان، ایران طراحی شد.
  روش بررسی
  مطالعه به صورت توصیفی گذشته نگر از داده های به دست آمده از معاونت بهداشتی استان(ICD-O; third edition; C67) مرتبط با بازه زمانی فروردین تا آخر اسفند سال 1395 در گروه اورولوژی و مرکز تحقیقات پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. تمامی نتایج حاصل از آسیب شناسی، دموگرافیک و بالینی سرطان مثانه توسط پژوهشگر در Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corp., Redmond, WA, USA) وارد و آنالیز آماری گردید. بروز سرطان با تقسیم نمودن تعداد بیماران گزارش شده مربوط به سال مورد مطالعه تقسیم بر جمعیت ضربدر 100000 محاسبه شد.
  یافته ها
  در مجموع 417 بیمار (بروزی برابر با 8 در 100000 نفر جمعیت) متشکل از 361 مرد (بروزی برابر با 13/9) و 56 زن (بروزی برابر با 2/2) مورد مطالعه قرار گرفتند. متوسط سن بیماران 64/7 سال با انحراف معیاری برابر 13 سال بود. کمترین سن ثبت شده در مردان 12 سال بود که با کمترین سن ثبت شده در زنان یعنی 25 سال به طور چشمگیری تفاوت دارد. سن بیماران در 80% موارد بالاتر از 50 سال بود. تهاجم به عضله در 44% موارد ثبت شده بود. پراکندگی جغرافیایی در 65% موارد مرتبط با شهر اصفهان به عنوان محل سکونت و در رده های بعدی خمینی شهر (7/6%)، نجف آباد (6/8%)، لنجان (4/5%)، مبارکه (3/7%) و فلاورجان (2/8%) قرار داشتند.
  نتیجه گیری
   مقایسه بروز سرطان مثانه در سال 1395 با سال 1393 کاهشی برابر، 18/2% را نشان داد که تهاجم سلول سرطانی به عضله در 44% بیماران ثبت شده بود. همچنین مطالعه نشان داد بیشترین میزان فراوانی سرطان مثانه مربوط به شهر اصفهان و پس از آن شهرهای خمینی شهر، نجف آباد، لنجان، مبارکه و فلاورجان می باشد.
  کلیدواژگان: مثانه، سرطان، بروز، ایران
 • علی عالمی، فاطمه زارعی، هادی طهرانی، زهرا حسینی، علیرضا جعفری* صفحات 257-266
  زمینه و هدف
  کمبود آهن در بدن، علت اصلی کم خونی می باشد و کمابیش مصرف مکمل آهن بهترین گزینه موجود برای رفع کمبود آهن و کم خونی فقر آهن در زنان و کودکان خردسال است. مطالعه حاضر با هدف آگاهی رسانی چالش ها طرح کشوری آهن یاری در مدارس دخترانه از منظر سودبرندگان انجام شده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا می باشد. داده های این مطالعه به روش بحث گروهی متمرکز، مصاحبه های نیمه عمیق و به روش نیمه ساختارمند با مشارکت جامعه هدف دانش آموزان، والدین، مدیران مدارس و مربیان سلامت مدارس از آبان 1395 تا دی 1395 در شهر گناباد انجام گرفت. افراد شرکت کننده به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و جمع آوری داده ها تا اشباع داده ها ادامه یافت.
  یافته ها
  در راستای پاسخگویی به 4 سوال اصلی این پژوهش که شامل نقاط قوت، معایب و موانع اجرای برنامه، راهکارها و چالش های اصلاحی برنامه بود، یافته های حاصل از انجام بحث های گروهی و مصاحبه های نیمه عمیق با سودبرندگان برنامه در 12طبقه ی فواید درک شده فردی، فواید درک شده اجرایی یا مدیریتی، معایب جسمی درک شده، معایب مربوط به قرص، معایب برنامه ریزی، معایب اجرایی برنامه، موانع آموزشی و آگاهی رسانی، موانع مربوط به مصرف قرص، موانع مدیریتی و اجرایی، اصلاح برنامه اجرایی، اصلاح ادراک فردی و اصلاح شکل قرص ها دسته بندی گردید.
  نتیجه گیری
   برای انجام بهتر برنامه مکمل یاری آهن نیاز به مداخله در سطوح فردی، بین فردی، درون سازمانی و بین سازمانی می باشد تا حمایت همه جانبه از برنامه صورت گیرد و در نهایت بهره وری برنامه افزایش پیدا کند
  کلیدواژگان: تجزیه و تحلیل، دختران، فقر آهن، مطالعه کیفی، دانش آموزان
 • حمیدرضا بهرامی، احسان موسی فرخانی، سعید بکایی، سید جواد حسینی، پگاه بهرامی، سیما بریدکاظمی* صفحات 267-271
  زمینه و هدف
  نتایج خود گزارشی ابتلا به بیماری های مزمن به طور چشمگیری مورد استفاده پژوهشگران و متخصصین حوزه سلامت قرار می گیرد. این مطالعه با هدف بررسی روایی خود گزارشی ابتلا به بیماری فشارخون طراحی شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی از نتایج سرشماری سال 1394 در شهر مشهد که یک بررسی مبتنی بر جمعیت در افراد بالای 30 سال (n=300745) بوده و در سامانه پرونده الکترونیک سلامت سینا®SinaEHR با کدهای تشخیصی I10 و I11 مورد تایید پزشک قرار گرفته بود به عنوان رفرانس جهت تعیین نسبت خودگزارشی ابتلا به بیماری فشارخون استفاده نمودیم.
  یافته ها
  حساسیت خودگزارشی ابتلا به بیماری فشارخون 23/92%، ویژگی 97/03%، 8/06%PLR ، 0/78%NLR ، 46/34% PPV و 92/25% NPV می باشد. این حساسیت در بین زنان و مردان تفاوت معناداری نداشت، اما در افراد ایرانی، مجرد، سن 60≤، 18/5>BMI و دارای تحصیلات دانشگاهی بالاتر بوده است.
  نتیجه گیری
  اگرچه حساسیت خودگزارشی ابتلا به بیماری فشارخون در مطالعه حاضر پایین بوده اما ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی آن به نسبت خوب است.
  کلیدواژگان: فشارخون، خودگزارشی، روایی
 • علی محمد مصدق راد، لیلی اسلامبولچی* صفحه 272
  سردبیر محترم
  سازمان بهداشت جهانی سزارین را روش موثر نجات جان مادر و نوزاد در مواقع ضروری دانسته و دسترسی زنان به این خدمت را در صورت وجود اندیکاسیون پزشکی ضروری می داند. شواهدی دال بر منفعت مادری یا نوزادی با میزان سزارین بیش از 15% زایمان ها وجود ندارد.1 انجام سزارین غیرضروری، بدون عارضه نیست. شیوع مرگ ومیر و عوارض مادری پس از سزارین بیش از زایمان طبیعی است. افزایش احتمال پارگی رحم، لانه گزینی غیرطبیعی جفت، حاملگی خارج رحمی، مرده زایی و زایمان زودرس با سزارین در ارتباط است.2
  میزان سزارین در ایران در سال های اخیر افزایش زیادی داشته و از 35% در سال 1379 به 56% در سال 1392 رسید. میانگین شاخص سزارین در دنیا در سال 2015 میلادی 21/1 درصد بود.3 بنابراین، برنامه ترویج زایمان طبیعی طرح تحول نظام سلامت برای ارتقای سلامت مادران و نوزادان در سال 1393 با بکارگیری اقداماتی نظیر بهینه سازی و توسعه بلوک های زایمانی و ارایه خدمات رایگان زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی، توانمندسازی ارایه دهندگان و گیرندگان خدمات زایمانی و کسر درجه اعتباربخشی بیمارستان های با میزان سزارین بالا اجرا شد. در نتیجه، شاخص سزارین در پایان سال 1397 به 50/1% رسید (کاهش 6 درصدی). براساس هدف برنامه (کاهش سالانه 10 درصدی سزارین) این شاخص بایستی در پایان سال 1397 به 33% می رسید. بنابراین، برنامه ترویج زایمان طبیعی طرح تحول نظام سلامت به هدف تعیین شده دست نیافت. قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت را مکلف کرده که میزان سزارین را تا سال 1400 به 42/5% کاهش دهد.
  دستیابی به این مهم بدون تحلیل تئوری علیتی سزارین غیر ضروری و پیش بینی عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موثر بر آن، برنامه ریزی دقیق، هدف گذاری واقع گرایانه و استفاده از راهکارهای مبتنی بر شواهد اثربخش ممکن نخواهد بود. استفاده از تکنیک های مدیریت استراتژیک به ویژه آینده پژوهی برای دستیابی به هدف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه و نزدیک کردن این شاخص به استاندارد جهانی ضروری است. آینده پژوهی شامل آینده نگری و آینده نگاری است. آینده نگری فرآیند پیش بینی آینده براساس تحلیل روندهای فعلی است.4 میزان سزارین در صورت ادامه روند فعلی در سال 1400 به حدود 58% خواهد رسید. در صورت عدم اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی، این شاخص به حدود 67% در سال 1400 می رسید. همچنین، عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و قانونی موثر بر سزارین باید شناسایی، تحلیل و تا سال 1400 پیش بینی شوند.
  آینده نگاری استفاده از راهکارهای اثربخش برای دستیابی به بهترین آینده ممکن است.4 عوامل موثر در انتخاب سزارین برای زایمان باید در سطوح متا (وزات بهداشت)، ماکرو (دانشگاه علوم پزشکی)، مزو (بیمارستان) و میکرو (تیم انجام سزارین شامل متخصص زنان و زایمان، ماما و مادر) در شش حوزه حاکمیت و رهبری، تامین مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و دارو، سیستم اطلاعاتی و ارائه خدمات سلامت شناسایی شوند. سپس، راهکارهای اثربخش کاهش سزارین غیرضروری باید در این 4 سطح و برای این 6 حوزه با یک مطالعه مروری نظام مند و پانل خبرگان شناسایی شوند. در نهایت، با توجه به نتایج آینده نگری انجام شده، سناریوهای بدبینانه، خوش بینانه و محتمل تدوین، و راهکارهای ترویج زایمان طبیعی در قالب یک برنامه استراتژیک هدفمند و منسجم تدوین شوند.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، زایمان طبیعی، نامه به سردبیر
|
 • Mehrdad Mohammadi*, Jamshid Faghri Pages 208-215
  Background
  Staphylococcus aureus is a common pathogen in human that can be the cause of a wide range of infectious diseases including bacteremia, pneumonia, cellulitis, and osteomyelitis and skin and soft tissue infections. The coagulase enzyme is one of the most important virulence factors of this bacterium. The polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) Coa pattern is one of the molecular base typing methods. Molecular typing plays an important role in epidemiological studies of nosocomial infection, such as methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infection. The PCR-RFLP Coa gene technique provides a useful preliminary method to monitor variations in MRSA populations. We were done Coa-RFLP typing according to the method of Hookey et al., with some modifications.
  Methods
  In this cross-sectional study, one-hundred fifty isolates of S. aureus from urine and blood samples of patients that collected from educational hospitals of Imam Hossein and Al Zahra Isfahan University of Medical Sciences, Iran, from February 2018 to October 2018 were analyzed. After bacterial confirmation of isolates by Coa gene in polymerase chain reaction (PCR) technique, to perform coagulase gene typing, the repeated units encoding hypervariable regions of the coagulase gene of S. aureus were amplified by PCR. This was followed by AluI restriction enzyme digestion and analysis of restriction fragment length polymorphism (RFLP) patterns.
  Results
  Of 150 samples, 45 isolated of S. aureus were confirmed by biochemical methods. Of previous positive samples, 36 (80%) isolates carried Coa gene. Two different genotypes of Coa gene were obtained that include bp680 fragment in 20 specimens and bp750 fragment in 16 specimens. After enzymatic digestion by AluI restriction enzyme for RFLP, four different restriction patterns were obtained that including, the 280+400 pattern in 16 specimens (44.4%), 280+470 pattern in 7 specimens (19.4%), 340+340 pattern in 6 specimens (16.6%) and 750 patterns without digestion were in 7 specimens (19.6%).
  Conclusion
  Using the present experiments, it was determined that the PCR-RFLP pattern, 280+400, was the dominant pattern in the Staphylococcus aureus samples isolated in Isfahan.
  Keywords: coagulase, cross-sectional studies, genotype, polymerase chain reaction, staphylococcus aureus
 • Atefeh Sedighnia *, Sharareh Rostam Niakan Kalhori, Mahshid Nasehi, Ahmad Ali Hanafi Bojd Pages 216-221
  Background

  Tuberculosis (TB) is an important infectious disease with high mortality in the world. None of the countries stay safe from TB. Nowadays, different factors such as Co-morbidities, increase TB incidence. World Health Organization (WHO) last report about Iran's TB status shows rising trend of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) and HIV/TB. More than 95% illness and death of TB cases are in developing countries. The most infections are in South East Asia and West Pacific that 56% of them are new cases in the world. The incidence is actually new cases of each year. Incidence prediction is affecting TB prevention, management and control. The purpose of this study is designing and creating a system to predict TB incidence by time series artificial neural networks (ANN) in Iran.

  Methods

  This study is a retrospective analytic. 10651 TB cases that registered on Iran’s Stop TB System from March 2014 to March 2016, Were analyzed. Most of reliable data used directly, some of them merged together and create new indicators and two columns used to compute a new indicator. At first, effective variables were evaluating with correlation coefficient tests then extracting by linear regression on SPSS statistical software, version 20 (IBM, Armonk, NY, USA). We used different algorithms and number of neurons in hidden layer and delay in time series neural network. R, MSE (mean squared error) and regression graph were used for compare and select the best network. Incidence prediction neural network were designed on MATLAB® software, version R2014a (Mathworks Inc., Natick, MA, USA).

  Results

  At first, 23 independent variables entered to study. After correlation coefficient and regression, 12 variables with P≤0.01 in Spearman and P≤0.05 in Pearson were selected. We had the best value of R, MSE (mean squared error) and also regression graph in train, validation and tested by Bayesian regularization algorithm with 10 neuron in hidden layer and two delay.

  Conclusion

  This study showed that artificial neural network had acceptable function to extract knowledge from TB raw data; ANN is beneficial to TB incidence prediction.

  Keywords: incidence, Iran, neural networks, retrospective studies, tuberculosis
 • Zahra Fasihizade, Bahram Ahmadi, Gholam Reza Shokoohi, Nilufar Jalalizand, Marjan Motamedi*, Hossein Mirhendi Pages 222-227
  Background
  Dermatophytes create the most common fungal disease in humans, called dermatophytosis. The two species of Trichophyton rubrum and Trichophyton interdigital are responsible for over 80% of types of dermatophytosis. So far, several morphological and physiological methods have been used to differentiate these very similar species, but these methods are generally time-consuming and have low specificity. The purpose of this study was to introduce a simple and rapid duplex polymerase chain reaction (PCR) reaction to differentiate these two species from each other.
  Methods
  This research was an analytical and experimental study that was carried out from 2017 to 2018 in the Medical Mycology Laboratory, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Iran. For this purpose, the nucleotide sequences of the 4 regions of internal transcribed spacer (ITS), beta-tubulin, elongation factor 1 alpha and calmodulin in the two considered species of fungi were conducted bioinformatics analysis. The differences and similarities of nucleotides between two species in each of these genes were studied for selecting the primer. The specificity of selected primers was tested for duplex PCR reaction against sequenced isolates of dermatophyte species.
  Results
  According to the total data, the specific primers were selected from elongation factor 1 alpha gene. These primers produced a product of 173 and 384 bp, in Trichophyton rubrum and Trichophyton interdigital, respectively. They had high specificity in the face of various dermatophytes. The length of nucleotide sequences found in the genebank of this gene in the two species is between 700 and 770 bp. The similarity of the two species in this region is 94.6% and differs by 78 bp. Of the 107 extracted DNAs from clinical dermatophyte isolates, in duplex PCR 24 isolates were positive with Trichophyton interdigital primer and 71 isolates against Trichophyton rubrum. The remaining isolates, which included 6, were negative in this reaction, which included other dermatophyte species.
  Conclusion
  This method is a specific and fast differential method compared to conventional methods for identifying Trichophyton rubrum and Trichophyton interdigital from each other.
  Keywords: dermatomycoses, elongation factor 1, mycoses, polymerase chain reaction
 • Seyed Mohammad Riahi, Hossein Mozafar Saadati, Maryam Mohammadi, Farin Soleimani* Pages 228-233
  Background
  Anemia is one of the most important nutritional disorders among children and adolescent in Iran and developing countries. Despite the possibility of anemia prevention, there is a high proportion of this problem in school children and especially infants. The aim of this study was to determine the prevalence rate of anemia in 6 to 12 months old children.
  Methods
  This was a cross-sectional study that conducted between May 2016 and October 2016 in Tabas health centers, South Khorasan, Iran. In this study 911 infants aged 6 to 12 months were enrolled by census method. Demographic variables and all blood factors were collected through interviews and laboratory tests in Tabas health centers, respectively. In this study, cut-off point of <11 g/dl for hemoglobin was considered as anemia index. All Statistical analyses were done using descriptive statistics, chi-square tests and Pearson correlation in SPSS software, version 22 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). P-value of 0.05 was considered as level of statistical significance.
  Results
  The mean age of individuals was 9±1.5 months, the mean current weight and the mean weight at birth time were 8678±1112.1 g and 3090±467.9 g, respectively. According to World Health Organization (WHO) criteria, the prevalence rate of anemia in Tabas City was estimated 37.1%. The prevalence rate of anemia in age groups based on hemoglobin, mean corpuscular hemoglobin (MCH), and mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) indices had a significant decreasing trend (P=0.001). Prevalence rate of anemia in males and females was not significantly different (P=0.27). Moreover prevalence rate of anemia was higher in rural areas rather than urban areas (P=0.009).
  Conclusion
  This is the first assessment of anemia prevalence among children in east of Iran. As a result of estimated prevalence of anemia, based on WHO definition, revealed moderate public health importance among infants aged 6 to 12 months old. The deceasing trend of anemia based on age groups indicates the importance of iron supplementation in Iran, especially in developing countries.
  Keywords: anemia, infants, Iran, prevalence
 • Davood Azimpour, Nahid Tahan* Pages 234-239
  Background
  Spasticity is a common motor impairment in patients with stroke that not only has a negative impact on the patient’s quality of life but also has high economic burdens for society. Recently the application of shock wave therapy has attracted considerable attention as a safe and effective method in treatment of spasticity. The objective of the present study was to investigate the effect of application shock wave on spasticity of quadriceps femoris and triceps surae muscles in patients with stroke.
  Methods
  This was a quasi-experimental study on 15 stroke patients which were selected according to inclusion criteria between September 2016 and May 2017. This study was approved by the Ethics Committee of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran. The intervention included one session placebo shock wave and three sessions of true shock wave. Level of the spasticity was measured at quadriceps and gastrocnemius muscles by Ashworth scale (AS) and passive range of motion (PROM) of the knee and ankle joints was recorded by a manual goniometer (Enraf-Nonius Corp., Delft, Netherlands). Participants were assessed at baseline, after the placebo shock wave, after the final session of active shock wave and 4 weeks after the last treatment.
  Results
  Placebo shock wave had not significant effect on grade of AS of spastic muscles as well as PROM of knee and ankle joints. True shock wave induced a statistically significant reduction in AS of triceps surae and quadriceps femoris muscles and improvement of PROM of knee and ankle joints. The reduction in AS of triceps surae and improvement of ROM ankle joint continued 4 weeks after the last treatment.  However, after 4 weeks, there was a significant reduction in the PROM of knee joint compared to the last session.
  Conclusion
  Three sessions shock wave therapy can reduce the tone of triceps surae and quadriceps muscles and improved the passive range of motion in the knee and ankle joints for up to 4 weeks, but these effects were not stable on the PROM knee joint.
  Keywords: hemiplegia, muscle spasticity, quasi-experimental study, shock wave therapy
 • Fariba Keramat, Shahram Homayoonfar, Mohammad Ali Seif Rabiei, Kazhal Abbasi, Ali Saadatmand* Pages 240-245
  Background
  Infective endocarditis occurs due to the presence of microorganisms in the endocardium or the heart valves. Nowadays, infective endocarditis is still a major cause of death with an incidence rate of 5 to 7.9 per 100,000 populations. The aim of the study was to determine antibiotic resistance pattern of bacterial agents isolated from blood culture of patients with infective endocarditis.
  Methods
  In this retrospective study, infective endocarditis patients who were admitted to Sina and Ekbatan hospitals in Hamadan City, Iran, from March 2005 to February 2014, were enrolled. All demographic data, clinical manifestations, physical examinations and echocardiography reports of the patients were recorded in a check list. For all patients, blood cultures in Mueller Hinton agar and antimicrobial susceptibility testing for ceftriaxone, ceftazidime, oxacillin, cefazolin, vancomycin, imipenem, clindamycin, etc. were done by disk diffusion method. All data analyzed by SPSS statistical software, version 16 (IBM, Armonk, NY, USA).
  Results
  A total of 61 patients with definitive infective endocarditis were included in the study, 50 of them (82%) were males and 11 patients (18%) were females. The mean age of the patients was 37.45±14.79 (range 17-74) years and 37 (60.7%) of the patients lived in urban areas. The mean duration of admission was 20±13.59 days. In addition, 38 patients (62.3%) were injection drug users (IDUs) and 23 (37.7%) non-IDU. Meanwhile, 54 (88.5%) of them had normal valve endocarditis and 7 cases (11.5%) had a prosthetic valve endocarditis. Moreover, the most common underlying disease in the natural valve endocarditis was rheumatoid fever (6.6%). Blood cultures were positive in 44.3% of the patients. The most common isolated organism was staphylococcus aureus in 15 cases (55.55%), which had the highest resistance to oxacillin. Most patients were managed by antibiotic therapy, but 15 cases (24.6%) underwent cardiac surgery. In follow up patients between 3 months to 9 years, 19.7% of the patients had complete recovery and 8.2% of them died.
  Conclusion
  According to the findings, antibiotic resistance pattern of bacterial agents isolated from blood culture of patients with infective endocarditis was changed.
  Keywords: endocarditis, microbial infection, microbial sensitivity tests, staphylococcus aureus
 • Mansour Rezaei, Fateme Rajati, Negin Fakhri* Pages 246-251
  Background
  Gestational diabetes mellitus (GDM) is one of the most common medical complications in pregnancy, which is associated with many serious consequences for mother and her fetus. Body mass index (BMI) in pregnant women is considered as one of most effective factor for the incidence of GDM. The aim of this study was to determine the relationship between BMI at pregnant women in the early months of pregnancy and the incidence of GDM.
  Methods
  In this retrospective cohort study, the case of six hundred fifty-nine pregnant women who referred to health centers in Kermanshah City from September 2010 to September 2012 by convenience sampling method were selected and investigated. This study was sponsored by Kermanshah University of Medical Sciences. Height and weight were measured for each woman at the beginning of pregnancy and maternal body mass index (BMI) was calculated based on height and weight measurements. Then the pregnant women were divided into four groups based on BMI: thin (BMI less than 18.9 kg/m2), normal (BMI between 19 kg/m2 and 24.9 kg/m2), overweight (BMI between 25 kg/m2 and 29.9 kg/m2) and obese (BMI more than 30 kg/m2). Those women who had diabetes at the beginning of pregnancy were excluded from the study. GDM was considered as fasting blood glucose ≥92 between 26-30 weeks of gestation.
  Results
  The mean±SD age of pregnant women was 27.7±5.85 year and the mean of BMI was 24.4±4.0 kg/m2. The GDM was shown in 30.7% of women. Association between BMI and GDM were statistically significant (P<0.001). The risk of GDM onset was 1.24 times, for each unit increased in BMI, (P<0.001). The risk of GDM was significantly higher in overweight [OR=2.97, CI (2.01-4.39)] and obese [OR=16.89, CI (8.46-33.70)] women. Being underweight increased the risk of GDM onset up to 1.19 times, but not significant.
  Conclusion
  There is a significant relationship between maternal BMI in pregnant women at the beginning of pregnancy with GDM onset. Increased BMI is correlated with an increase in the incidence of GDM.
  Keywords: body mass index, gestational diabetes, obesity, overweight
 • Hamid Mazdak, Zahra Tolou, Ghamari*, Mehdi Gholumpour Pages 252-256
  Background
  Due to the incidence and recurrence of bladder cancer (BC), it could be categorized as a clinical and social problem that often occurs at an advanced age. This study was designed to determine the incidence of BC in Isfahan, Iran.
  Methods
  A retrospective descriptive survey of information based on bladder cancer (ICD-O, third edition; C67) was obtained from the Isfahan Deputy of Health. The study was in conducted to the department of Urology and Kidney Transplantation Research Center and approved by the University Ethics Committee. The Isfahan Cancer Program is intended to record all cancer cases in the Isfahan. From 20 March 2016 to 19 March 2017, records with linkage to using of pathology, demographic and clinical information were recorded in Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corp., Redmond, WA, USA) and analyzed by SPSS statistical software, version 22 (IBM, Armonk, NY, USA). The incidence rates (Irs) were calculated by dividing new cases of BC during the year of study to the population at risk during the same time period×100000.
  Results
  A total of 417 patients that corresponded to Irs of 8 per 100000 persons were studied. The overall recorded number was comprised of 361 males (IRs of 13.9 per 100000) and 56 females (Irs of 2.2 per 100000). The mean±SD age of patients was 64.7±13 years. The minimum age in males versus females was 12 versus 25 years old respectively. Age in the most patients (80% of cases) was more than 50 years old. The invasion of the muscle was recorded in 44% of cases. Geographical distribution in 65% of cases was related to Isfahan City as a place of birth-residence and in the next categories were Khomeinishahr (7.6%), Najafabad (6.8%), Lenjan (4.5%), Mobarekeh (3.7%) and Felavarjan (2.8%) respectively.
  Conclusion
  Comparison of BC incidence rate between the year 2014 and 2016 showed that incidence rates decreased by 18.2%. In the 44%, invasive neoplasm of BC was recorded for the population studied. The highest frequency of BC was associated with Isfahan City and then Khomeinshahr, Najaf abad, Lenjan, Mobarakeh and Falavarjan.
  Keywords: bladder, cancer, incidence, Iran
 • Ali Alami, Fatemeh Zarei, Hadi Tehrani, Zahra Hosseini, Alireza Jafari* Pages 257-266
  Background
  Iron deficiency in the body is the main cause of anemia, and iron supplementation is probably the best option for iron deficiency and iron deficiency anemia in women and young children. This study aimed to explain the challenges of national iron supplementation in female school’s base on the perspective of the stakeholders.
  Methods
  This study was a qualitative study of content analysis. The data of this study were conducted by focus group discussion, semi-deep interviews with the participation of the target community of students, parents of students, school principals and school health instructors, general manager of the Office of Community Nutrition (Department of Education) includes manager, deputy and school health officer, from October 2016 to January 2017 in city of Gonabad, Iran. Participants were selected through targeted sampling and data collection continued to saturation. Data were analyzed using contractual content analysis method based on five steps of Graneheim and Lundman. Data management was done with NVivo software, version 11 (QSR International, Victoria, Australia), but data analysis and interpretation were done manually.
  Results
  The findings from group discussions and semi-deep interviews with stakeholders were categorized into twelve themes. The main strength, perceived in "Perceived Individual Benefits" and "Perceived Executive or Management Benefits". The main perceived weakness was "Physical Disadvantages", "Tablets Disadvantages", "Disadvantages of Programming" and "Disadvantages of the Program". The main perceived barriers was "Educational and Information Barriers", "Barriers of Pill Consumption" and "Management and Administrative Barriers". "Modifying the Executive Program", "Individual Perception Modification" and "Reform the Shape of Pills" were suggested as a corrective mechanism from participants’ view point.
  Conclusion
  According to the results of this study, the most important challenges of the "Schools Iron Aid National Plan" were "Educational and Information Barriers", "Administrative barriers", and "Barriers to Pill Consumption". Therefore, in order to do better, the Iron Supplementation Program requires intervention at individual, interpersonal, inter-organizational, and intra-organizational levels to provide comprehensive support for the program and, ultimately, increase program productivity.
  Keywords: analysis, female, iron deficiency, qualitative research, students
 • Ehsan Mosa Farkhani, Saeed Bokaie, Seyed Javad Hoseini, Sima Barid Kazemi*, Pegah Bahrami, Hamid Reza Bahrami Pages 267-271
  Background
  Researchers and health specialists are increasingly obtaining information on chronic illnesses from self-reports. This study validates self-reports of hypertension, based on a recently fielded survey in Mashhad City, Iran.
  Methods
  In this cross-sectional study, we used the results of 2015 census in Mashhad City, a population based survey of people over the age of 30 (n=300745) to determine the proportion of self-reported hypertension. In this study, the data of the studied population was extracted from the databank of Sina Electronic Health Record System (SinaEHR®) and patients with ICD10 codes including I10 and I11 approved by doctors as a reference. Finally using SPSS software, version 20 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) and MedCalc (https://www.medcalc.org/calc/odds_ratio.php), sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value were calculated with 95% confidence interval.
  Results
  Sensitivity of self-reported hypertension was 23.92% (CI95%: 23.43-24.41), specificity 97.03% (CI95%: 96.97-97.09), Positive Linkelihood Ratio 8.06% (CI95%: 7.82-8.30), Negative Linkelihood Ratio 0.78% (CI95%: 0.78-0.79), Positive Predictive Value 46.34% (CI95%: 45.60-47.08), Negative Predictive Value 92.25% (CI95%: 92.20-92.29). The self-reported sensitivity to hypertension in males, Iranian individuals, single, aged 60 and over, body mass index lower 18.5 individual with university education was higher, which was 24.67%, 31.09%, 30.07%, 32.43% and 26.03% respectively.
  Conclusion
  Although the sensitivity of self-reported hypertension was poor in this study, but specificity and positive and negative predictive values were fairly good.
  Keywords: hypertension, self-report, validity
 • Ali Mohammad Mosadeghrad, Leili Eslambolchi* Page 272
  Full text in Persian.
  Keywords: futurology, normal birth, letter to editor