فهرست مطالب

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی - سال هشتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال هشتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محبت محبی*، مهدی وریدی، محمد نوشاد، محمد خلیلیان صفحات 111-124
  در این پژوهش، رهایش وانیلین از ریزکپسول های چندلایه تشکیل شده از ایزوله پروتئین سویا، نشاسته اصلاح شده و کیتوزان که توسط خشک کن پاششی تولیدشده بودند تحت شرایط مختلف بررسی گردید. ارزیابی رهایش با استفاده از یک شبیه ساز دهان بررسی شد. پارامترهای موردنظر شامل متغیرهای دهانی نظیر بزاق و دامنه تنش واردشده بر میزان رهایش وانیلین بود. برای بررسی نحوه رهایش وانیلین ریزکپسوله شده، رهایش این ریزکپسول ها (یک و دولایه) در دمای 37 درجه سانتی گراد و 6/8=pH و نیز تعداد دفعات جویدن (0، 30 و 55 دور در دقیقه) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین خصوصیات فیزیکوشیمیایی ریزکپسول ها مطالعه شد. نتایج بررسی رهایش ریزکپسول های یک لایه (ایزوله پروتئین سویا) و دولایه (نشاسته اصلاح شده) براساس معادله کورسمیر-پپاس حاکی از این بود که ریزکپسول های دولایه نسبت به ریزکپسول های یک لایه دارای ضریب نفوذ کمتری بودند که مقدار شاخص متوسط زمان انحلال (MDT) برای کپسول دولایه و یک لایه به ترتیب معادل 1/24 و 1/08 ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد محاسبه گردید، سپس در شرایط یکسان (افزودن بزاق و تنش برشی)، سرعت رهایش وانیلین از ریزکپسول های دولایه کمتر از ریزکپسول های یک لایه می باشد که این امر به دلیل پوشش نشاسته اصلاح شده اطراف پوسته ها و افزایش ضخامت پوسته ریزکپسول دولایه می باشد که باعث کاهش سرعت انتشار وانیلین از ریزکپسول های دولایه می شود.
  کلیدواژگان: دهان مصنوعی، رهایش، مدل سازی، وانیلین
 • مهدی زارعی، مصطفی مظاهری *، حسن رشیدی، محسن فتحی نجفی صفحات 125-136
  در این تحقیق، شرایط بهینه استخراج آنزیمی ژلاتین از ضایعات پوست گوسفند با استفاده از اثر سه متغیر، غلظت آنزیم (0/5-2/5 درصد)، زمان هیدرولیز (60-240 دقیقه) و دمای استخراج (60-80 درجه سانتی گراد) تعیین شد. اثر این سه متغیر بر بازده استخراج، استحکام ژل، ویسکوزیته، درجه هیدرولیز، نقطه ذوب و تعیین الگوی الکتروفورز بررسی شد و نتایج حاصل با کمک طرح آزمایشی مرکب مرکزی به روش سطح پاسخ، تجزیه وتحلیل شدند. فاکتور عدم برازش نیز برای تمامی صفات مذکور در سطح 95 درصد معنی دار نبود. براین اساس معلوم شد که دمای استخراج 60 درجه سانتی گراد، با 0/5 درصد غلظت آنزیم و 166 دقیقه زمان هیدرولیز، شرایط مطلوبی برای به دست آوردن بیشترین بازده استخراج (11/03 درصد) و بهترین درجه هیدرولیز (23 درصد) است. علاوه بر این، اثر این سه متغیر روی ویسکوزیته، استحکام ژل و نقطه ذوب نیز معنی دار بود و در شرایط بهینه، استحکام ژل 175/33 گرم، ویسکوزیته 3/26 میلی پاسکال بر ثانیه و نقطه ذوب 25/39 درجه سانتی گراد به دست آمد.
  کلیدواژگان: استخراج آنزیمی، ژلاتین، سطح پاسخ، ضایعات پوست گوسفند
 • فرشته ترابی، حسین جوینده*، محمد نوشاد، حسن برزگر صفحات 137-150
  تقاضای روزافزون مصرف کنندگان برای غذاهای سالم، انگیزه بالایی در پیشرفت محصولات غذایی جدید در سرتاسر جهان ایجاد نموده است. محصولات عملگرا به ویژه فراورده های سین بیوتیک، ازجمله این محصولات هستند. در این تحقیق، تاثیر غلظت آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی (0-1 واحد به ازای هرگرم پروتئین شیر)، محلول 34 درصد پودر آب پنیر املاح گیری شده (0-16 درصد) و اینولین (0-2 درصد) بر خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی پنیر سفید فراپالوده سین بیوتیک با استفاده از روش سطح پاسخ بررسی گردید. جهت تولید پنیر، از باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس LA5 به عنوان باکتری پروبیوتیک و از اینولین و محلول پودر آب پنیر دمینراله به عنوان مواد پری بیوتیک استفاده گردید. نتایج نشان داد که تیمار آنزیمی ترانس گلوتامیناز سبب افزایش معنی دار رطوبت پنیر گردید (0/05>P) اما تاثیری بر اسیدیته و سایر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی نمونه ها نداشت. با افزایش جایگزینی محلول پودر آب پنیر با ناتراوه، مقادیر چربی و پروتئین (0/01>P) و تمامی ویژگی های حسی پنیر کاهش معنی داری (0/05>P) یافت اما اسیدیته تغییر چندانی نکرد. همچنین با افزایش اینولین، پارامترهای اسیدیته، رنگ و ظاهر، عطروطعم (0/05>P) افزایش و رطوبت (0/01>P) کاهش یافت. با افزایش اینولین (0/05<P) و محلول پودر آب پنیر (0/05>P)، تعداد پروبیوتیک ها افزایش یافت درحالی که افزایش غلظت آنزیم اثر معکوسی داشت و سبب کاهش (0/05>P) آن شد. نتایج بهینه سازی نشان داد که با به کارگیری مقدار 0/43 واحد آنزیم به ازای هر گرم پروتئین، 8/24 درصد محلول پودر آب پنیر دمینراله و 0/71 درصد اینولین می توان پنیر سفید فراپالوده سین بیوتیک با ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی مناسب تولید نمود. در این شرایط، نمونه بهینه از پذیرش کلی قابل قبول (7/76) و شمارش بالای باکتری های پروبیوتیک (6/96 لگاریتم واحد کلنی در گرم) برخوردار بود.
  کلیدواژگان: آنزیم ترانس گلوتامیناز، اینولین، پنیر سین بیوتیک، روش سطح پاسخ، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
 • مصطفی شهیدی *، راضیه نیازمند، مژده صراف، مهناز شهیدی صفحات 151-164
  گردو حاوی بسیاری از ترکیبات غذایی ازجمله اسیدهای چرب امگا-3، انواع ویتامین ها بخصوص ویتامین E و انواع مواد معدنی است. ازاین رو، گسترش محصولات غذایی بر پایه گردو و مطالعه روی آنها از جهات مختلف و ازجمله پایداری شیمیایی و میکروبی طی نگهداری بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق به بررسی اثر غلظت های مختلف آنتی اکسیدان بوتیل هیدروکسی تولوئن (BHT) در سه سطح (100، 150 و 200 میلی گرم بر لیتر) بر تغییرات عدد پراکسید و عدد اسیدی کره گردو و همچنین اثر دو نوع نگهدارنده اسید بنزوئیک و اسید سوربیک در دو سطح (400 و 800 میلی گرم در کیلوگرم) به صورت جداگانه و مخلوط بر شمارش کلی میکروارگانیسم ها و شمارش کپک و مخمر نمونه های کره گردو، طی 75 روز نگهداری در دمای محیط پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزودن BHT در غلظت 200 میلی گرم بر لیتر، عدد پراکسید به میزان قابل توجهی نسبت به نمونه شاهد کاهش یافت. عدد اسیدی کره گردو پس از تولید 0/3 درصد بود که تا روز 75ام نگهداری در نمونه های مختلف به 0/4 تا 0/5 درصد رسید. همچنین نتایج نشان داد اسید بنزوئیک در مقایسه با اسید سوربیک کارایی بیشتری در کاهش شمارش کلی باکتری ها و شمارش کپک و مخمر طی دوره نگهداری دارد.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، زمان ماندگاری، کره گردو، نگهدارنده
 • عبدالعلی اسمعلی، نارملا آصفی*، سمیرا یگانه زاد صفحات 165-176
  در این مطالعه، اثر نسبت امولسیون حاوی قندهای الکلی و اندازه ذرات در افزایش نقطه ذوب شکلات در شرایط نیمه صنعتی بررسی گردید. به شکلات مرکب تهیه شده با اندازه ذرات 20 و 30 میکرون، فرمولاسیونی حاوی امولسیفایر PGPR، کره کاکائو، آب، ایزومالت و مالتیتول اضافه شده و ازنظر بافت، تغییرات نقطه ذوب و خواص حسی (رنگ، بو، طعم، احساس دهانی و پذیرش کلی)، اندازه رطوبت و میزان آب فعال مورد بررسی قرار گرفت و با شکلات شاهد مقایسه شد. نتایج نشان داد که استفاده از مالتیتول و ایزومالت به طور معنی داری سبب افزایش میزان رطوبت و فعالیت آبی نمونه ها شد (0/05>P). ازنظر سختی بافت، تفاوت معنی دار در بین تیمارها مشاهده گردید که بیان کننده کاهش میزان سختی با افزایش امولسیون قندهای الکلی بود. بررسی ویژگی های حسی نشان داد که مالتیتول ازنظر عطروطعم مشابه نمونه کنترل می باشد و امتیاز بالاتری ازنظر رفتار ذوب دهانی در مقایسه با ایزومالت در تمامی غلظت های مشابه کسب نمود. ازنظر رنگ تمامی نمونه های تیمارشده روشن تر از نمونه های کنترل بوده و ازنظر پذیرش کلی تفاوت معنی داری در میان کل نمونه ها وجود نداشت (0/05>P). به طورکلی باتوجه به اثر غیرمعنی دار این امولسیون فرموله شده در پذیرش کلی خواص حسی و اثر معنی دار آن در افزایش نقطه ذوب، می توان از این مواد در تولید شکلات مقاوم به حرارت، در نواحی گرمسیری استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اندازه ذرات، ایزومالت، شکلات، مالتیتول، نقطه ذوب
 • محسن آزادبخت*، محمد واحدی صفحات 177-188
  آسیب های گلابی یکی از علت های اصلی ازدست دادن کیفیت میوه است. کبودی در هنگام بارگذاری دینامیکی و شبه استاتیک رخ می دهد که باعث تخریب بافت سالم میوه می گردد. در این پژوهش ابتدا گلابی ها تحت بارگذاری شبه استاتیکی (لبه پهن و لبه نازک) و بارگذاری دینامیکی قرار گرفتند. سپس در دوره های 5، 10 و 15 روزه انبارداری شده و بعد از هر دوره انبارداری با استفاده از تکنیک غیرمخرب سی تی اسکن (CT-Scan) برای تخمین درصد پوسیدگی مورد بررسی قرار گرفتند. شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (MLP) با دولایه پنهان و تعداد 3، 5، 7 و 9 نرون در هر لایه برای مدل سازی نیروی بارگذاری و دوره انبار داری میوه گلابی جهت پیشگویی میزان پوسیدگی انتخاب گردید. بیشترین مقادیر R2 آموزش و آزمون برای بارگذاری شبه استاتیکی لبه نازک و لبه پهن در شبکه ای با 9 نرون به ترتیب 0/91=لبه نازک آموزش، 0/99=لبه نازک آزمون و 0/95= لبه پهن آموزش و 0/99= لبه پهن آزمون بوده است و برای بارگذاری دینامیکی شبکه ای با 3 نرون در لایه مخفی 0/98=آموزش، 0/99=آزمون بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. همچنین بهترین شبکه برای یادگیری (9 نرون) بارگذاری شبه استاتیکی لبه نازک، (7 نرون) بارگذاری شبه استاتیکی لبه پهن و بارگذاری دینامیکی (7 نرون) بود. باتوجه به نتایج به دست آمده برای R2، RMSE و سیکل یادگیری می توان گفت شبکه عصبی توانایی پیش بینی میزان درصد پوسیدگی را در حد قابل قبولی برای گلابی داشته است.
  کلیدواژگان: بارگذاری، روش غیرمخرب، شبکه عصبی، کبودی، گلابی
 • عادل بخشی پور، حماد ذرعی فروش*، ایرج باقری صفحات 189-200
  این مطالعه با هدف بررسی بهترین مشخصه های استخراج شده از تصاویر برای تعیین بهترین روش طبقه بندی کیفی چای سبز توسط الگوریتم های فراابتکاری انجام شد. 5 طبقه مختلف چای سبز مطابق با استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران ارزیابی شدند. پس از دریافت تصاویر گروه های مختلف چای سبز در رایانه، تعداد 6 بلوک تصویر مربعی از هرکدام از تصاویر رنگی اولیه جدا شدند. این بلوک های تصویر از حالت RGB به تصاویر سطح خاکستری تبدیل شدند. فیلتر موجک گسسته هار سطح اول روی تصاویر خاکستری اعمال شد و 4 زیرتصویر موجکی استخراج شدند. ماتریس های هم رخداد برای هرکدام از تصاویر زیرباند موجک محاسبه شدند و 17 ویژگی بافتی پرکاربرد در مطالعه های بافتی تصویر، از تصاویر زیرباندها استخراج شدند (مجموعا 68 ویژگی بافتی برای هر بلوک تصویر). با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی، تعداد 8 ترکیب ویژگی از ویژگی های اولیه تولید شدند و برای جداسازی 5 گروه چای سبز استفاده شدند. نتایج نشان داد که الگوریتم هایی از شبکه های عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم، قادر به طبقه بندی کیفی چای سبز با دقت بالایی بودند. درحالی که شبکه بیزین عملکرد قابل قبولی نداشت. باتوجه به آماره های ارزیابی، شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (با مقادیر آماره کاپا، ریشه میانگین مربعات خطا و دقت طبقه بندی به ترتیب برابر با 0/9901، 0/420 و 99/17 درصد) به عنوان بهترین طبقه بندی انتخاب شد. براساس نتایج این پژوهش، استفاده از ماشین بینایی و ویژگی های بافتی مستخرج از زیرباندهای موجک تصاویر، روش مناسبی برای طبقه بندی کیفی چای سبز می باشد.
  کلیدواژگان: الگوریتم های فراابتکاری، بافت تصویر، پردازش تصویر، تبدیل موجک
 • الهام شعبانی، امیر سالاری*، داور شاهسونی، حسن باغیشنی صفحات 201-212
  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر استفاده از جیره غذایی غنی شده با پودر تفاله لیمو بر اکسیداسیون چربی و پروتئین فیله ماهی کپور طی نگهداری در یخچال است. گروه 1 ماهیان کپور به عنوان گروه شاهد، جیره پایه را دریافت کرد و گروه های 2، 3 و 4 به ترتیب 1/5، 3 و 5 درصد جیره غذایی پایه، پودر تفاله لیمو را دریافت کردند. بعد از پایان مطالعه (4 هفته) 10 ماهی از هر گروه به طور تصادفی صیدشده و پس از خارج نمودن احشاء، در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت 3 روز نگهداری شدند و در زمان صید و طی زمان های نگهداری 24، 48 و 72 ساعت در یخچال، شاخص های اکسیداسیون لیپیدی و پروتئینی عضله ارزیابی شد. نتایج نشان دهنده اختلاف معنی دار شاخص های یادشده در گروه 4 نسبت به سایر گروه های دیگر است (0/05>P). بنابراین، جیره غذایی حاوی 5 درصد پودر تفاله لیموترش به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی در جیره غذایی ماهی کپور به منظور بهبود وضعیت اکسیداتیو و افزایش ماندگاری فیله طی نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اکسیداسیون پروتئینی، پودر تفاله لیمو، لیپید، ماهی کپور
|
 • Mohebbat Mohebbi *, Mehdi Varidi, Mohammad Noshad, Mohammad Khalilian Pages 111-124
  In this study, vanillin release from multilayered microcapsules consisting of isolated soy protein, modified starch, and chitosan produced by spray dryer was investigated. Vanillin release was studied using a mouth simulator. The parameters included oral variable such as saliva and the tension on vanillin release. To examine the release of vanillin, the release of these microcapsules (one and two-layers) at 37 °C and pH=6.8, as well as frequent chewing (0, 30 and 55 rpm) were investigated. The results of the release of single (isolated soy protein) and twolayers (modified starch) microcapsules according to the Korsemeyer- Peppas equation showed that the two-layer microcapsules were less diffusion coefficient than the one-layer microcapsules. Mean dissolution time for two-layer and one-layer were calculated 1.24 and 1.08 h at 37 °C, respectively.Therefore, at the same conditions (adding saliva and shear stress), the release rate of vanillin from the two-layer microcapsules was lower than the one-layer microcapsules due to the modified starch coating around the shells and the increase in the thickness of the shell of the two-layered microcapsule, which reduces the release velocity of vanillin from the two-layer microcapsules.
  Keywords: Modeling, Mouth Simulator, release, Vanillin
 • Mahdi Zarei, Hassan Rashidi, Mohsen Fathi Najafi, Mostafa Mazaheri * Pages 125-136
  This study determined the optimal conditions for enzyme-assisted gelatin extraction from sheep skin waste using the effects of three variables: enzyme concentration (0.5-2.5%), hydrolysis time (60-240 min), and extraction temperature (60-80 °C). The impact of these three variables was studied on extraction, yield, gel strength, viscosity, degree of hydrolysis, melting point and SDS-PAGE, and the results were analyzed by using the central composite design (CCD) and response surface methodology (RSM). Also the analysis of variance table showed that the lack of fit was not significant for all response surface models at 95%. The results showed that enzyme concentration 0.5%, hydrolysis time of 166 min, and extraction temperature 60 °C are the desirable condition for optimal extraction (11.03%) and optimal degree of hydrolysis (23.00%). In addition, the effects of these three variables on gel strength, viscosity and melting point were significant, and in optimal conditions, gel strength was measured as 175.33 g, viscosity as 3.26 Mpa/sec, and melting point as 25.39 °C.
 • Fereshteh Torabi, Hossein Jooyandeh *, Mohammad Noshad, Hassan Barzegar Pages 137-150
  The growing demand of consumers for healthy foods has created a great incentive for the advancement of new food products around the world. Functional foods, particularly synbiotic products, are one of these products. In this research, the effects of microbial transglutaminase enzyme (MTG, 0-1 units per gram of milk protein), demineralized whey powder (DWP) solution containing 34% DWP (0-16%) and inulin (0-2%) on the physicochemical, sensorial and microbial properties of Iranian white ultrafiltrated symbiotic cheese was investigated using the response surface method (RSM). For cheese production, Lactobacillus acidophilus LA5 was used as probiotic and inulin and DWP solution were used as prebiotics. The results showed that by increasing of MTG concentration, moisture content of cheeses increased significantly (P<0.05), but acidity and other physicochemical properties and sensory attributes did not change noticeably. By increasing DWP substitution with ultrafiltrate, fat and protein values (P<0.01) and all the sensory attributes (P<0.05) significantly decreased but acidity did not change remarkably. Furthermore, with increasing inulin, acidity, color and appearance, odor and flavor (P<0.05) increased and moisture content (P<0.01) decreased significantly. By increasing of MTG concentration, the number of probiotic bacteria reduced significantly but addition of DWP solution (P<0.05) and inulin (P>0.05) had adverse effect and enhanced it. The optimization results showed that by using 0.43 U/g protein of MTG, 8.24% DWP solution and 0.71% of inulin, an Iranian white symbiotic ultrafiltrated cheese with appropriate physicochemical and sensory properties could be produced. The optimized cheese had adequate total acceptability (7.76 score) and high probiotic count (6.96 logcfu/g).
  Keywords: Inulin, Lactobacillus acidophilus, RSM, Synbiotic cheese, Transglutaminase enzyme
 • Razieh Niazmand, Mozhdeh Sarraf, Mostsfa Shahidi *, Mahnaz Shahidi Pages 151-164
  Walnuts contain many nutritional compounds, including omega-3, various vitamins, especially vitamin E and types of minerals. Therefore, the development of foods based on walnut and studies on chemical and microbial stability during storage, is very important. In this research, the effects of various concentrations of BHT (three levels 100, 150 and 200 mg/L) on changes in peroxide value and acid value of walnut butter, as well as the effect of two types of preservatives of benzoic acid and sorbic acid, each in two levels (400 and 800 mg/kg) were separately and mixed, on the total count of microorganisms and the count of mold and yeast of walnut samples during 75 days of storage at ambient temperature is investigated. The results of this study showed that by adding BHT at 200 mg/L, the peroxide value decreased significantly compared to the control sample. After production, acidic value was 0.3% and it rose to 0.4-0.5% after 75 days of storage. Also, benzoic acid was more effective in reducing total bacterial count and counting mold as well as yeast during storage in comparison with sulfuric acid.
  Keywords: antioxidants, Preservatives, Shelf life, Walnut Butter
 • Abdolali Esmali, Narmela Asefi *, Samira Yeganehzad Pages 165-176
  In this study, the effect of emulsion containing sugar alcohols and particle size on increasing the melting point of the chocolate in semi-industrial conditions was investigated. Formulation containing PGPR emulsion, cocoa butter, water, isomalt and maltitol was added to a chocolate with a particle size of 20 and 30 m. Texture, melting point and sensory properties (color, odor, taste, oral sensation and overall acceptance), moisture content and water activity were analyzed for chocolate formulated with PGPR emulsion, cocoa butter, water, isomalt and maltitol. The chocolate was compared with the control chocolate. The results showed that the use of maltitol and isomalt significantly increased the moisture content and water activity of the samples (P<0.05). Significant differences were observed between the treatments in terms of hardness of the tissues, which indicated a decrease in hardness by increasing the emulsion of sugar alcohols (P<0.05). Sensory properties showed that maltitol was similar to the control sample in terms of flavor and had a higher rate of oral melting compared to isomalt in all concentrations in color, all treated samples were brighter than control samples. There was no significant difference in the overall acceptance of the samples (P>0.05). In general, due to the insignificant effect of this emulsion formulated in the overall acceptance of sensory properties and its significant effect on increasing the melting point, these materials can be used in the production of heat -resistant chocolate in tropical areas.
  Keywords: chocolate, Isomalt, Maltitol, Melting point, particle size
 • Mohsen Azadbakht *, Mohammad Vahedi Pages 177-188
  Pear damage is one of the main causes of the loss of fruit quality. Bruises occur during dynamic and quasi-static loading, which causes damage to the healthy tissue of the fruit. In this research, pears were placed under quasi-static loading (thin edge and wide edge) and dynamic loading. Then they were stored in 5, 10 and 15 days and after each storage period, using the CT-Scan non-destructive technique the bruise percentage was estimated. In this study, multi-layer perceptron artificial neural network (MLP) by 2 hidden layers and 3, 5, 7 and 9 neurons hidden layers was selected for modeling of loading force and storage period to predict bruise rate. The highest R2 values for training and testing for quasi-static loading of thin edge and wide edge in a 9-neural network were training Thin-edge=0.91, test Thin-edge =0.99 and training Wide-edge=0.95, test Wide-edge =0.99. For the dynamic loading of a network with 3 neurons in the hidden layer has the highest value (training Wide-edge=0.98, test Wide-edge =0.99). For learning (9 neurons) quasi-static loading thin edge (7 neurons) quasi-static loading wide edge and dynamic loading (7 neurons) have been the best network. According to the results obtained for R2, RMSE and learning cycle, it can be said that the neural network has the ability to predict the bruise percentage to an acceptable level for pears.
  Keywords: loading, Neural Network, Nondestructive method, pear bruising
 • Adel Bakhshipour, Hemad Zareiforoush *, Iraj Bagheri Pages 189-200
  This study was aimed to investigate the best features extracted from images to determine the best technique for qualitative classification of green tea by using meta-heuristic algorithms. Five different classes of green tea were evaluated according to the standards of the Institute of Standards and Industrial Research of Iran. After receiving the images of different green tea classes in the computer, 6 square blocks were extracted from each of the original color images. These image blocks were transformed from RGB to gray scale images. One-level discrete Haar wavelet filter was applied to the gray images and 4 wavelet subimages were obtained. Co-occurrence matrices were calculated for each wavelet subimages and 17 common texture features in the image textural studies, were extracted from subimages (totally 68 texture features for each block image). By using principal component analysis, 8 feature components were produced from the original features and used for the separation of 5 groups of green tea. The results showed that algorithms of artificial neural networks, support vector machine and decision tree were capable of qualitative classification of green tea with high accuracy. However, Bayesian network did not have acceptable performance. According to the evaluation statistics, the multilayer perceptron artificial neural networks (with Kappa statistic, root mean square error and classification accuracy of 0.90, 0.42, and 99.17%, respectively) was the best classifier. Based on the results of this study, the use of machine vision and texture features extracted from image wavelet subimages is a suitable technique for the qualitative classification of green tea.
  Keywords: image processing, Image texture, meta-heuristic algorithms, wavelet transform
 • Elham Shabani, Amir Salari *, Davar Shahsavani, Hasan Baghishani Pages 201-212
  The aim of this study was to evaluate the effect of dietary enrichment with lemon pomace powder on lipid and protein oxidation of carp fillets during storage at refrigerator. Group 1 of carps as control group was fed with basic diet and groups 2, 3 and 4 were fed with 1.5, 3 and 5% lemon pomace powders, respectively. After the end of the study (4 weeks), 10 fish from each group were randomly captured and stored at 4 °C for 3 days. At the capture time and during storage times, 24, 48 and 72 hours at refrigerator, lipid and protein oxidation parameters of the muscle were evaluated. The results indicated a significant difference in the mentioned indices in group 4 compared to other groups (P<0.05). Therefore, a diet containing 5% lemon pomace powder is suggested as a natural antioxidant in carp diet to improve the oxidative status and increase the shelf life of the fillet during storage at 4 °C.
  Keywords: Carp, Lemon pomace powder, Lipid, Protein oxidation