فهرست مطالب

اقتصاد مقداری - سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 61، تابستان 1398)
 • سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 61، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مجید احمدیان، قهرمان عبدلی، فرخنده جبل عاملی، محمود شعبان خواه، سیدعادل خراسانی* صفحات 1-36
  در سال های اخیر موضوع محیط زیست بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. این مقاله به دنبال استخراج منحنی پویای محیط زیست کوزنتس می باشد. در این پژوهش با در نظر گرفتن یک اقتصاد بسته، یک بخش از سرمایه برای تولید کالا استفاده می شود که موجب تولید آلودگی و تخریب محیط زیست می شود. سرمایه باقی مانده به منظور کاهش آلودگی مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه بررسی های انجام شده مشخص گردید که منحنی محیطی زیست کوزنتس در خارج از شرایط پایدار و بهینه قرار دارد. لازم به ذکر است این مدل پیشنهاد می کند که اقتصاد باید یک بخشی از سرمایه خود را برای جلوگیری و کاهش فعالیت های مخرب محیط زیست تخصیص دهد. به علاوه تخریب محیط زیست در هر مرحله ای رخ می دهد و به این دلیل می باشد که سرمایه کافی برای ممانعت و کاهش فعالیت های مخرب محیط زیست در مراحل گذشته، تخصیص داده نشده است (تخصیص بهینه در این شرایط نشان شده است)؛ بنابراین، برای بازیابی کیفیت محیط زیست و بهبود آن، یک سرمایه گذاری مناسب نیاز می باشد تا ذخیره سرمایه کافی در اقتصاد نیز ایجاد گردد تا با حرکت از سرمایه گذاری نامطلوب به سرمایه گذاری مطلوب در جهت بهبود کیفیت محیط زیست، بر روی منحنی، سطح آلودگی کاهش یابد.
  کلیدواژگان: منحنی محیط زیست پویای کوزنتس، فعالیت های کاهش آلودگی، سرمایه، تابع همیلتون، وضعیت پایدار
 • حمید رضا ایزدی*، حسین مرزبان صفحات 37-71
  این مقاله با تغیر رشد بهره وری سالانه به تبیین سیاست های پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران بر مبنای مساله رمزی و در چارچوب یک الگوی مقیاس- متوسط تعادل عمومی تصادفی پویا می پردازد. خروجی های مدل حاکی از آن است که با وجود چسبندگی قیمت در یک بازار رقابت انحصاری، تورم صفر و نزدیک به صفر به عنوان نتیجه بهینه مدل ظاهر می شود. وضع مالیات منفی بر سرمایه(سوبسید) به عنوان یکی دیگر از نتایج سیاست بهینه در مدل معرفی می گردد. با افزایش نرخ بهره وری همانند افزایش دانش و بهره وری نیروی کار سطح تولید و عرضه را افزایش یافته و به سبب آن حتی با افزایش تقاضای کل تورم بروز نمی نماید. در واقع هرگونه سیاست که موجب تشویق انگیزه کار و فعالیت برای افراد جامعه شود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد و این افزایش نرخ بهره وری سالانه، نرخ تورم را کاهش خواهد داد.
  کلیدواژگان: مساله رمزی، رشد بهره وری، سیاست پولی و مالی، تعادل عمومی پویای تصادفی
 • رحمان سعادت*، مجید مداح، پیام نادری صفحات 73-102
  در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، تغییرات و نوسانات ناگهانی در نرخ ارز می تواند از طریق کاهش سرمایه گذاری، حجم تجارت و سودآوری بر رشد اقتصادی این کشورها اثر منفی داشته باشد. با توجه به اینکه این اقتصادها در مقابل تغییرات جریان های سرمایه آسیب پذیر هستند؛ وجوه مالی ارسالی شاغلین خارج از کشور (رمیتانس) به عنوان یکی از مهمترین جریان های مالی و سرمایه ای، می تواند نرخ ارز کشورهای درحال توسعه را با نوسانات و نااطمینانی هایی همراه سازد و باعث بی ثباتی اقتصاد گردد. بنابراین در پژوهش حاضر اثر متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و نوسان رمیتانس با کاربرد رهیافت های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته (GARCH) و سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای کشورهای درحال توسعه منتخب از جمله ایران طی سال های 2015-1980 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که رابطه دو طرفه ای بین نوسان نرخ ارز و رمیتانس برقرار است که در این میان، نوسان نرخ ارز تاثیر بزرگتر و قابل توجهی بر نوسان رمیتانس دارد؛ درحالیکه اثر معکوس آنها اندک است. به عبارتی، نوسان رمیتانس تاثیر قابل توجهی بر نوسان نرخ ارز ندارد که این امر موجب ثبات اقتصادی می شود. علاوه بر این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مخارج دولت و باز بودن تجاری باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز واقعی و در سوی دیگر، تورم، توسعه مالی، هزینه سرانه خانوار و وابستگی سنی از جمله عوامل تاثیرگذار بر نوسان رمیتانس در کشورهای مورد بررسی می باشند.
  کلیدواژگان: رمیتانس، نرخ ارز واقعی، واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته، سیستم معادلات همزمان، حداقل مربعات سه مرحله ای
 • رویا سیفی پور*، ازاده محرابیان، بهنام حسین پور صفحات 103-124
  اقتصاد ایران اقتصادی وابسته به نفت است که با مشکلات زیادی همراه بوده و سیکل های تجاری بزرگ و کوچک داشته است. شناخت این سیکل ها کمک بسیار شایانی به برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی در ارائه تصمیمات بهتر می کند. هدف از این مطالعه بررسی سیکل های تجاری تولید، شاخص سهام و قیمت نفت و همزمانی بین آنهاست. در این پژوهش با استفاده از مدل غیر خطی مارکوف سویچینگ، رژیم سیکل های تجاری، قیمت نفت و شاخص سهام در قالب دو رژیم رکود و رونق با تعدیل فصلی طی 1372 تا 1395 شناسایی شده است. نتایج حاکی از آن است که در بخش حقیقی اقتصاد، طول دوران رونق و احتمال ماندگاری در آن از رکود بیشتر است. همچنین دوران رونق شاخص سهام و قیمت نفت بیشتر از دوران رکود است. به منظور بررسی همزمانی سیکل ها نیز از ضرایب همبستگی و رابطه علیت گرنجر استفاده شده است. نتایج همزمانی سیکل ها نیز نشان داده است که قیمت نفت و شاخص سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی پیشرو هستند. بر این اساس به سیاست گذاران توصیه می شود که با در نظر گرفتن میزان هم پوشانی بخش حقیقی اقتصاد با شاخص سهام و قیمت نفت و پیشرو بودن شاخص سهام و قیمت نفت نسبت به بخش حقیقی اقتصاد فرصت دارند تا با اتخاذ سیاست-های مناسب از تاثیرات منفی نوسانات بازار سهام و نفت بکاهند و بر تاثیرات مثبت آن بیفزایند.
  کلیدواژگان: مدل مارکوف سویچینگ، سیکل های تجاری، رژیم های رونق و رکود، همزمانی سیکل ها
 • مانی موتمنی*، شهریار زروکی، کوثر ضامنی صفحات 125-143
  در کشورهایی نظیر ایران که با تورم مزمن روبرو هستند، امکان هجینگ یا پوشش تورم، ابزاری ضروری برای بازار مالی به حساب میآید. بانکها، صندوقهای بازنشستگی و بیمه عمر از جمله بخشهایی هستند که برای بقا یا بهبود کیفیت خدمات به چنین ابزاری نیاز خواهند داشت. به طور معمول انواع دارایی نظیر طلا، ارز، زمین و مسکن برای حفظ ارزش پول در برابر تورم به کار گرفته میشود. با شکلگیری نماد سکه طلا در بورس اوراق بهادار تهران، امکان استفاده از طلا به عنوان یک ابزار مجازی نیز به وجود آمده است. این مطالعه میکوشد تا با استفاده از داده های ماهانه شاخص قیمت مصرفکننده و قیمت سکه طلا از ابتدای سال 1384 تا خرداد 1396 قابلیت پوشش تورم به وسیله طلا را مورد آزمون قرار دهد. نتیجه این مطالعه نشان میدهد که رابطه نامتقارنی بین این دو متغیر وجود دارد. هنگامی که رشد قیمتها بیش از متوسط نرخ تورم باشد، قیمت طلا رشدی بیش از تورم خواهد داشت. اما در حالتی که رشد قیمت کمتر از میانگین تورم باشد، رابطه معناداری بین تورم و تغییرات نرخ طلا وجود ندارد. با توجه به مقدار ضرایب بدست آمده و آزمون کرانه ها، طلا را میتوان به عنوان یک ابزار پوششدهنده تورم در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: تورم، طلا، NARDL، همانباشتگی، هجینگ
 • عذرا بیانی، تیمور محمدی* صفحات 145-180
  بحران های اخیر نشان دهنده شکست مدل های هشداردهنده پیش از موعد قبلی است. پژوهش حاضر این شکست را در شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می داند، عواملی که این پژوهش در تلاش برای بهبود آنها است. در این پژوهش تلاش می شود تا با تعریف نااطمینانی در مدل های بحران و با رویکردی مرسوم به میانگین گیری بیزی، به تعیین عوامل موثر بر بحران های مالی در اقتصاد ایران پرداخته شود. در این پژوهش 62 متغیر موثر بر بحران مالی وارد مدل گردید و در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 12 متغیر غیر شکننده موثر بر بحران مالی که عبارتند از کسری یا مازاد بودجه؛ انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی؛ نرخ تورم؛ نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی بانک مرکزی؛ ضریب فزاینده پول (نقدینگی/پایه پولی)؛ نسبت صادرات به GDP؛ نسبت واردات به GDP؛ نسبت مخارج دولت به GDP؛ کسری بودجه به GDP؛ نسبت نقدینگی به دارایی های خارجی بانک مرکزی؛ نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و مجذور نرخ تورم شناسایی شدند. با توجه به خروجی نتایج می توان بیان داشت شاخص بحران مالی در اقتصاد ایران معضلی چند بعدی است؛ چرا که متغیرهای مرتبط با سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست ارزی بر این شاخص اثرگذارند.
  کلیدواژگان: بحران مالی، نااطمینانی، میانگین گیری بیزی
|
 • Majid Ahmadian, Ghahraman Abdoli, Farkhonde Jabalameli, Mahmood Shabankhah, Seyed Adel Khorasani * Pages 1-36
  In recent years, the issue of the environment has become more important than ever. This article seeks to extract the dynamic Kuznets environment curve. In this study, taking into account a closed economy, a part of capital used to produce goods that causes pollution and environmental degradation. The remaining capital used to reduce pollution. As a result of the studies, it found that the environmental curvature of Kuznets is outside of the stable and optimal conditions. It should noted that this model suggests that the economy should divide a part of its capital to prevent and reduce environmental degradation. Also, environmental degradation occurs at any stage, due to the fact that enough funds have not allocated to prevent and reduce environmental degradation in the past stages (optimal allocation has indicated in these conditions); thus To retrieve and improve the quality of the environment, an appropriate investment needed to save enough capital in the economy, by moving from undesirable investments to the optimal investment to improve the quality of the environment, on the curve, the level of pollution Decrease.
  Keywords: Dynamic Environmental Kuznets Curve, Abatement Activity, Capital, Hamilton Function, Steady State
 • Hosein Marzban Pages 37-71
  This paper by changing the trend of annual productivity growth computes the optimal monetary and fiscal policy for the Iranian economy in the context of Ramsey problem using a Dynamic Stochastic General Equilibrium model in an estimated medium-scale model The results indicate that in the presence of sticky prices. Zero inflation and close to zero, as a result of the optimal outcome and underprice flexibility. In addition, the negative tax rate on capital return introduced as a result of the optimal policy in this model. By increasing the productivity rate, as well as increasing knowledge and labor productivity, the level of production and supply increased and, as a result, did not increase even with increasing demand for total inflation. In fact, any policy that encourages the motivation of work and activity for the people of the community will lead to an increase in production and employment, and this increase in annual productivity will reduce inflation.
  Keywords: productivity growth, monetary, fiscal policy, ramsey problem, DSGE
 • Rahman Saadat *, Majid Maddah, Payam Naderi Pages 73-102
  In many emerging and developing economies, sudden changes and volatilities in the exchange rate can be negatively affect economic growth by decline in investment, trade balance and profitability. Considering the fact that these economies are vulnerable to changes in capital inflows; remittances as one of the most important capital and financial inflows can lead to volatility and uncertainty in the exchange rate of developing countries and cause instability in the economy. Thus In this study, the mutual relationship between real exchange rate volatility and remittances volatility has been investigated and empirically analyzed by the use of Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) and three stage least square (3SLS) of simultaneous equations system approaches in the selected developing countries including Iran over the period 1980-2015. The results demonstrate that there is a relationship between the real exchange rate and remittances volatilities. In the meanwhile, the exchange rate volatility has a greater and significant effect on the volatility of remittances; while their reverse effect is small. In other words, the remittances volatility does not have a significant effect on the exchange rate volatility, which leads to economic stability. In addition, foreign direct investment, government spendings and trade openness cause volatilities in real exchange rates, and on the other side, inflation, financial development, household expenditure per capita and age dependency are the influential factors of remittances volatility in the studied countries.
  Keywords: Remittances, Real Exchange rate, GARCH, Simultaneous Equations System, Three Stage Least Square
 • Roya Seifipour *, Azadeh Mehrabian, Behnam Hoseinpour Pages 103-124
  The purpose of this study is to examine the business cycles, stocks and oil prices, and the synchronization between them. In this research, the regime of business cycles, oil prices and stock indexes in the form of two regimes of recession and boom were identified for the period 1372 to 1395(as seasonally adjusted). The results indicate that in the real sector of the economy, the length of a period of the boom is more than a recession, and the likelihood of a boom is equal to 0.92 percent and more than a regime change or the stagnation of the recession. The period of rising of the stock index is more than the period of its recession. But the period of rising in oil prices is less than the period of its recession. The results of the coincidence of variables indicate that oil price is the leading in three seasons and coincident to GDP. Also, the stock index is leading in three seasons with GDP but in the opposite direction. The policy recommendation of this paper is that policymakers, having regard to the extent to which the real sector of the economy is closely aligned with the stock index and the price of oil, and being leading of the stock index and the price of oil in the real sector of the economy, by adopting appropriate policies, they can reduce the negative effects of fluctuations in the stock market and oil and add its positive effects.
  Keywords: Markov Switching Model, Business Cycles, Boom, Depression, Synchronization of Cycles
 • Mani Motameni *, Shahriar Zaroki, Kosar Zameni Pages 125-143
  In countries such as Iran that face chronic inflation, inflation hedging is an essential tool for the financial market. Banks, pension funds and life insurances need this tool to survive or improve their performance. Typically, types of assets such as gold, silver, land and housing are used to maintain the value of money against inflation.While formation of coin index, the virtual market of gold is available in Tehran stock exchange. This study tries to test the ability to hedging inflation by gold using the monthly data of the consumer price index and the price of gold coins from 2005 to June 2017. The results indicate that there is an asymmetric relationship between these two variables. When prices rise above the average inflation rate, gold price will grow more than inflation. But while CPI growth is lower than the average inflation rate, there is no significant relationship between inflation and gold price changes. According to estimated coefficient and bounds test, gold can be considered as a inflation hedger in Iran.
  Keywords: gold, inflation, cointegration, hedging, NARDL
 • Ozra Bayani, Teimur Mohammadi * Pages 145-180
  Recent crises indicate the failure of early warning models. The research considers this failure to identify the explanatory variables and the empirical design of the model, the factors that this research seeks to improve. In this research, it is attempted to determine the factors affecting the financial crisis in Iranian economy by defining uncertainty in crisis models and using a conventional approach to Bayesian average. In this study, 62 variables affecting the financial crisis were introduced into the model. Finally, using the Bayesian averaging model, 12 non-critical variables that affect the financial crisis, which include deficit or surplus, unofficial exchange rate deviation from the official, inflation rate, ratio External debt to foreign assets of the Central Bank; Increasing coefficient of money (liquidity/ monetary base); Export to GDP ratio; Import to GDP; Government expenditure to GDP ratio; Budget deficit to GDP; Liquidity ratio to foreign assets of Central Bank; Rate of credit growth granted to the private sector and inflation squeeze. Regarding the output of the results, it can be stated that the financial crisis index in Iran's economy is a multi-dimensional problem, as variables related to financial policy, monetary policy and foreign exchange policy affect this index.
  Keywords: Financial crisis, Uncertainty, Bayesian averaging