فهرست مطالب

 • سال هجدهم شماره 6 (پیاپی 125، شهریور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن رضائیان* صفحات 513-514
 • مژگان حیدری*، مژگان باقری صفحات 515-528
  زمینه و هدف
  از آنجایی که بیماری های عفونی دسته بزرگی از بیماری ها را تشکیل می دهند، لذا امروزه نیاز به مواد آنتی باکتریال کم ضرر هر روز بیش تر حس می شود. گیاه نعناع فلفلی با نام علمی Mentha Piperita Lamiaceae یکی از پرمصرف ترین گیاهان دارویی با خواص ضد میکروبی، ضد آفت، ضدانگلی و ضد قارچی می باشد. لذا هدف از انجام این مطالعه تعیین اثرات ضد میکروبی نانوامولسیون عصاره آبی گیاه نعناع فلفلی بر باکتری گرم منفی اکولای می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آزمایشگاهی، از عصاره گیاه نعناع فلفلی و توئین 80 استفاده شد که با استفاده از روش اولتراسونیفیکاسیون، پارامترهای درصد سورفاکتانت، غلظت اسانس و زمان سونیکاسیون مورد بررسی قرار گرفت. سایز نمونه ها به وسیله آنالیز پراکندگی نور دینامیکی  و خواص ضد میکروبی در برابر باکتری اکولای به دو روش کمی واحد کلونی ساز و کیفی دیسک نفوذی بررسی شدند. نتایج به صورت میانگین و انحراف معیار گزارش گردید.
  یافته ها
  نانوامولسیون ها در غلظت های 1 تا 5 درصد اسانس گیاه نعناع فلفلی با متوسط اندازه ذرات 12 نانومتر و خواص ضد میکروبی با میانگین 75 درصد و 12/3 میلی متر هاله عدم رشد علیه باکتری گرم منفی اکولای به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نانوامولسیون های سنتز شده بر پایه اسانس گیاهی نعناع فلفلی دارای پایداری مناسب هستند و خواص ضد میکروبی بالایی را علیه باکتری گرم منفی اکولای نشان می دهند که این خواص با افزایش غلظت نانوامولسیون افزایش معنی داری دارد. بنابراین، به نظر می رسد که نانوامولسیون های سنتز شده از خواص ضد میکروبی قابل توجهی برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: ضد میکروبی، نانوامولسیون، اسانس نعناع فلفلی، سورفاکتانت، اولتراسونیک
 • علیرضا رحمانی*، فاطمه کریمی، محمد ونائی تبار، حسن ذوالقدرنسب، فاطمه احمدی صفحات 529-544
  زمینه و هدف
  از آنجایی که ورود پساب کارخانجات نساجی به محیط زیست باعث اختلال شدید در محیط های آبی می گردد. لذا هدف از این مطالعه تعیین کارایی فرآیندهای 8O2UV/S و 2O2UV/H در حذف رنگ اورانین از محیط های آبی بوده است.
  مواد و روش ها
   در این مطالعه آزمایشگاهی، در یک راکتور منقطع راندمان روش های فوتوکاتالیستی 8O2UV/S و 2O2UV/H، به منظور حذف رنگ اورانین از محلول های آبی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از یک لامپ جیوه ای کم فشار UVC با پوشش کوارتز با توان 150 وات در داخل یک محفظه استیلی با درجه انعکاس بالا استفاده شد. متغیرهای pH (3-5-7-9-11)، غلظت پراکسید هیدروژن (10-15-20-30-50 میلی مول بر لیتر) و پرسولفات (1/0-5/0 -1-5/1 -2 میلی مول بر لیتر)، غلظت اولیه رنگ (10، 25، 50، 75 و 100 میلی گرم در لیتر) بهینه سازی شد.
  یافته ها
  در طی فرآیند 8O2UV/S تحت شرایط بهینه pH برابر 3، غلظت پرسولفات 2 میلی مول بر لیتر و غلظت رنگ اورانین 10 میلی گرم بر لیتر در مدت زمان 5 دقیقه بیشترین راندمان حذف  رنگ (100 درصد) به دست آمد. در حالی که در فرآیند 2O2UV/H همین میزان حذف رنگ در شرایط بهینه pH برابر 3، غلظت پراکسید هیدروژن 20 میلی مول بر لیتر و غلظت رنگ 10 میلی گرم بر لیتر در زمان 5/2 دقیقه به دست آمد.
  نتیجه گیری
   با توجه به نتایج، روش های مورد مطالعه جهت حذف رنگ مذکور موجود در فاضلاب از راندمان 100 درصد برخوردار می باشند. هم چنین متغیرهای غلظت کاتالیست و مدت زمان واکنش نسبت به سایر پارامتر ها نقش موثرتری در راندمان حذف دارند.
  کلیدواژگان: محلولهای آبی، اورانین، UV، S2O8، UV، H2O2
 • فریبا جمالی پاقلعه، محمود شیخ فتح الهی، سعید خرم نیا* صفحات 545-556
  زمینه و هدف
  یکی از عوارض آزار دهنده بی حسی نخاعی در عمل جراحی سزارین، سردرد بعد از پارگی سخت شامه (Post-Dural puncture headache; PDPH) است که در 2 تا 5 روز بعد از عمل جراحی ایجاد می شود. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر بلاک دوطرفه عصب اکسی پیتال بزرگ (Greater occipital nerve block; GONB) در درمان PDPH بعد از جراحی سزارین می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده، تعداد 74 خانم باردار که در سال 1396 تحت عمل سزارین با بی حسی نخاعی قرار گرفته بودند و با PDPH به کلینیک درد شهر رفسنجان مراجعه کردند، به صورت تصادفی در دو گروه 37 نفره قرار داده شدند. در گروه اول، درمان GONB با بوپیواکائین و دگزامتازون انجام گردید و گروه دوم، درمان دارویی خوراکی با استامینوفن و پره گابالین دریافت کردند. بیماران هر دو گروه، قبل از مداخله، 1، 6 و 24 ساعت پس از مداخله، از لحاظ شدت سردرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس دو طرفه با اندازه گیری های مکرر تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج آزمون آماری نشان داد که اثر متقابل (Interaction) نوع درمان و زمان ارزیابی سردرد از نظر آماری معنی دار است (912/130=F، 001/0P<). به این معنی که سرعت کاهش سردرد در طول دوره مطالعه، در گروه GONB به طور معنی داری بیش از گروه دریافت کننده درمان دارویی خوراکی بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، با وجود موثر بودن هر دو روش درمانی، تاثیر GONB در کاهش شدت سردرد، بیش از درمان دارویی بوده است. به نظر می رسد GONB می تواند به عنوان یک تکنیک جایگزین موثر برای درمان PDPH به کار رود.
  کلیدواژگان: بی حسی نخاعی، سردرد پس از پارگی سخت شامه، عصب اکسی پیتال بزرگ، سزارین
 • محمد صادق ساریزاده*، محمد حیدرزاده، ملیکا قهرمان زاده صفحات 557-572
  زمینه و هدف
  نشانگان افت روحیه سبب فقدان معنای زندگی، احساس ناامیدی و شکست می شود و از طرفی درک مقابله مذهبی می تواند بر نحوه ارتباط و ارائه راهبرد های مذهبی در بیماران مبتلا به سرطان تاثیر بگذارد. به نظر می رسد رشد پس از سانحه به سازگاری روانی این بیماران کمک می کند. لذا هدف پژوهش حاضر پیش بینی رشد پس از سانحه براساس نشانگان افت روحیه و مقابله مذهبی در بیماران مبتلا به سرطان بود. 
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، براساس ملاک های ورود به مطالعه و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 167 بیمار مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی و آنکولوژی رضا (ع) شهرستان مشهد در سال 1397 ابزارهای پژوهش را تکمیل نمودند. داده ها به وسیله پرسش نامه های جمعیت شناختی، رشد پس از سانحه، نشانگان افت روحیه و مقابله مذهبی جمع آوری و با استفاده از آزمون آماری ضریب هم بستگی Pearson و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
   مولفه های ملالت (306/0-r= ، 001/0 P=)، یاس (296/0-r= ، 001/0P=) و شکست (251/0-r= ، 001/0 P=) با رشد پس از سانحه رابطه منفی معنی دار و مقابله مذهبی مثبت (215/0r=، 005/0P=) با رشد پس از سانحه رابطه مثبت معنی دار داشتند. هم چنین، نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که در مجموع 21 درصد از واریانس متغیر رشد پس از سانحه به وسیله متغیرهای پیش بین تبیین شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، به نظر می رسد پیش گیری از نشانگان افت روحیه و استفاده از راهبردهای مقابله مذهبی مثبت به عنوان یک روش موثر به افزایش رشد پس از سانحه در بیماران مبتلا به سرطان کمک نماید.
  کلیدواژگان: بیماری سرطان، نشانگان افت روحیه، مقابله مذهبی، رشد پس از سانحه، مشهد
 • بتول رضائی، احمد جمالی زاده، محسن رضائیان، پروین خلیلی* صفحات 573-586
  زمینه و هدف
  از آنجایی که رضایت مندی مراجعه کنندگان به مراکز خدمات بهداشتی - درمانی یکی از شاخص های اندازه گیری کیفیت خدمات ارائه شده می باشد، لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایت مندی مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی - درمانی انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی حاضر بر روی 385 نفر از افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان رفسنجان در سال 1396 انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از یک چک لیست  که شامل اطلاعات دموگرافیک و اختصاصی بود، استفاده شد. تجزیه و تحلیل نهایی داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای و آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری 05/0انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که از مجموع 385 نفر، تعداد 335 نفر (87 درصد) زن و 50 نفر (13 درصد) آنها مرد بودند. هم چنین، 4/77 درصد مراجعین از خدمت ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی رضایت بالا و 7/19 درصد رضایت خیلی بالا داشتند. بعد از کنترل اثر مخدوش کنندگی سطح تحصیلات، بین نمره رضایت مندی بین سه مرکز خصوصی، دولتی شهری و روستایی تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد)05/0p>).
  نتیجه گیری
  در مجموع سطح رضایت مندی افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان رفسنجان بالا بود. بررسی میزان رضایت مندی مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی باعث افزایش آگاهی برنامه ریزان و مدیران از وضعیت ارائه خدمات بهداشتی و اعمال روش هایی جهت رفع نواقص می گردد.
  کلیدواژگان: رضایت مندی، خدمات، مراکز بهداشتی درمانی، رفسنجان
 • سینا مجاوررستمی، امیر نجیبی، تهمینه مختاری، مهرنوش ملک زاده، غلامرضا حسن زاده* صفحات 589-606
  آنتروپومتری به علم اندازه گیری قسمت های مختلف بدن گفته می شود، از کاربردهای آن شناسایی تفاوت های فردی مانند نژاد، سن و جنسیت است. استفاده از آنتروپومتری کمک فراوانی به علم پزشکی کرده است و باعث روشن شدن ارتباط قسمت های مختلف بدن با شناسایی یک فرد و هم چنین تشخیص اختلالات مادرزادی شده است. به این منظور در این مقاله به توضیح اهمیت و کاربرد آنتروپومتری در علم پزشکی و صنایع مرتبط با آن پرداخته شده است.
  تحقیقات نشان داد که کاربرد آنتروپومتری در زمینه های مختلف از جمله پزشکی قانونی، تشخیص هویت، عمل های جراحی زیبایی، طراحی صنعتی، طراحی پوشاک، ارگونومی و معماری مشخص و تاثیرگذار می باشد. در صورت داشتن بانک اطلاعاتی مناسب از اندازه گیری های آنتروپومتریک، می توان ابعاد استانداردی برای هر جمعیت تعریف کرد، تا به راحتی شناسایی اجساد مجهول الهویه صورت گیرد. طراحی صحیح ارگونومیک محل کار، باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان خواهد شد و ناراحتی های اسکلتی-عضلانی و صدمات مرتبط با کار را به شکل چشم گیری کاهش خواهد داد.
  توجه به ابعاد بدن در قالب آنتروپومتری باعث طراحی بهتر لوازم اداری و پوشاک برای افراد خواهد شد که عملکرد و سلامت فرد را تضمین خواهد کرد، هم چنین آنتروپومتری در زمینه های مختلف علم پزشکی از جمله پزشکی قانونی و تشخیص ناهنجاری های مادرزادی و مشکلات اکتسابی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
  واژه های کلیدی: آنتروپومتری، پزشکی قانونی، آناتومی
  کلیدواژگان: آنتروپومتری، پزشکی قانونی، آناتومی
 • آرزو شهریارپور*، فرشته افتخاری، ملیحه حدادنژاد، محمد بیات ترک صفحات 607-616
  چکیده
  زمینه و هدف
   اسکولیوز ایدیوپاتیک یکی از ناهنجاری های نسبتا شایع در نوجوانان است که می تواند موجب اختلال در کنترل پاسچر و کنترل حرکت گردد، لذا هدف این مطالعه تعیین و مقایسه کنترل پاسچر و موتور کنترل در نوجوانان دارای اسکولیوز ایدیوپاتیک با افراد سالم بود.
  مواد وروش ها: در این مطالعه توصیفی از 79 مراجعه کننده به مرکز جامع توان بخشی هلال احمر تهران در سال 1396، تعداد 57 نفر دارای اسکولیوز و 22 نفر افراد سالم به صورت هدف مند انتخاب و متغیرهای کنترل پاسچر و موتور کنترل با استفاده از دستگاه پاسچرگرافی اندازه گیری گردید. آزمون های t مستقل و  Mann-Whitney U برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شدند.
  یافته ها: نتایج نشان داد که بین متغیرهای کنترل پاسچر و موتور کنترل در افراد دارای اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانی و افراد سالم تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0≥p) .
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به نظر می رسدکه ناهنجاری اسکولیوز ایدیوپاتیک احتمالا نمی تواند به طور معنی داری سبب تغییر در کنترل پاسچر و موتورکنترل نوجوانان گردد.
  واژه های کلیدی: اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانی، کنترل پاسچر، موتور کنترل
  کلیدواژگان: اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانی، کنترل پاسچر، موتور کنترل
 • امراله شمسی* صفحات 617-620
|
 • M. Heydari*, M. Bagheri Pages 515-528
  Background and Objectives
  Since infectious microbial diseases belong to the most common sicknesses in the world, it is necessary to discover and explore new antibacterial materials. Mentha Piperita Lamiaceae is one of the most consumed medicinal plants in the world; having outstanding antimicrobial, pesticide, antiparasitic, antifungal and therapeutic properties. Therefore, aim of this study was to determine the antimicrobial effects of hydroalcoholic extract of Mentha piperita essential oil nanoemulsions against gram-negative bacteria of E.coli.
  Materials and Methods
  In this laboratory study, Mentha piperita essential oil and tween 80 were mixed by ultrasonification. Then parameters of surfactant concentration, essential oil percentage, and sonication time were studied. The size of nanoemulsion formulations were then analyzed by dynamic light scattering. The antibacterial activity against gram-negative bacteria, i.e. E.coli was studied using 2 different quantitative and qualitative methods of Colony Forming Unit (CFU) and Disc Diffusion Method (DDM), respectively. The results were reported as mean ± standard deviation.
  Results
  The nanoemulsion formulations were obtained in the concentration ranges of 1 to 5 percent Mentha piperita essential oil with the mean droplets size of about 12 nm and antibacterial activity of quantitative method of around 75 percent (based on CFU) and qualitative method of 3.12 mm inhibitory zone diameter around the disc (based on DDM) against gram-negative bacteria of E.coli.
  Conclusion
  The nanoemulsion system was appropriately stable and showed high antibacterial activity against gram-negative bacteria, i.e. E.coli, in which with increasing essential oil concentration, a significant increase in antibacterial activity was observed. Therefore, it seems that synthesized nanoemulsion formulations have remarkable antibacterial activity with nano-scale properties.
  Keywords: Antibacterial, Nanoemulsion, Mentha piperita oil, Surfactant, Ultrasonics
 • A. Rahmani*, F. Karimi, M. Vanaei Tabar, H. Zolghadr Nasab, F. Ahmadi Pages 529-544
  Background and Objectives
  The entry of textile mills’ wastewater into the environment causes severe disruption to aquatic environments. Thus, the aim of this study was to compare the performance of processes of UV/ S2O8 and UV/H2O2 in removal of Uranine dye from aqueous solutions.
  Materials and Methods
  In this laboratory study, in a batch reactor, the efficiency of UV/S2O8 and UV/H2O2 photocatalytic methods in removing the dyes of Uranine from aqueous solutions was investigated. In this study, a UV-C low pressure mercury lamp covered by quartz and 150 W was used inside a steel chamber with a high degree of reflection. The pH variables (3-5-7-9 and 11), the concentration of hydrogen peroxide (10-15-20-30 and 50 Mmol/l), the concentration of persulfate (0.1-0.5-1-1.5 and 2 Mmol/l) and primary dye concentrations (10-25-50-75 and 100 mg/l) were optimized.
  Results
  The highest removal efficiency (100%) was attained by UV/S2O8 process under the optimized conditions as follows: pH 3, persulfate concentration 2 Mmol / L, Uranine concentration 10 mg/L and contact time of 5 min, but, by UV/H2O2 process the same amount of dye was removed in the optimal conditions of pH = 3, the hydrogen peroxide concentration 20 Mmol / L, Uranine concentration 10 mg/L and contact time of 2.5 min.
  Conclusion
  According to the results, the methods used to remove the mentioned paint in the wastewater have a 100% efficiency. Also, the catalyst concentration and reaction time variables have a more effective role in the removal efficiency than the other parameters.
  Keywords: Aqueous solution, Uranine, UV, S2O8, UV, H2O2
 • F. Jamali Paghaleh, M. Sheikh Fathollahi, Saeed Khorramnia* Pages 545-556
  Background and Objectives
  One of the annoying side effects of spinal anesthesia in cesarean section surgery is the post-dural puncture headache (PDPH) which occurs 2 to 5 days after the surgery. The aim of this study was to examine the effect of bilateral occipital nerve block (GONB) in the treatment of PDPH after cesarean section surgery.
  Materials and Methods
  In this randomized clinical trial, 74 pregnant women who underwent cesarean section with spinal anesthesia in 2017 and referred to Rafsanjan Pain Clinic with PDPH, were randomly assigned into two groups of 37. In the first group, GONB treatment was done by bupivacaine and dexamethasone and the second group received oral drug treatment with acetaminophen and pregabalin. Patients in either group were evaluated for headache severity before intervention, 1, 6 and 24 hours after intervention. Data was analyzed using two-way repeated measures ANOVA.
  Results
  The results of the statistical test showed that the interaction effect of the type of treatment and the time of the evaluation of the headache was statistically significant (F=130.912, p<0.001). This means that the rate of headache reduction during the study period was significantly higher in the GONB group than in the oral treatment ones.
  Conclusion
  According to the results, despite the effectiveness of both therapies, the effect of GONB on reducing headache severity was greater than that of medication. It seems that GONB can be used as an effective alternative to PDPH treatment.
  Keywords: Spinal anesthesia, Post-dural puncture headache, Greater occipital nerve block, Cesarean section
 • Sarizadeh*, M. Heydarzadeh, M. Ghahramanzadeh Pages 557-572
  Background and Objectives
  Demoralization syndrome causes loss of meaning in life, hopelessness, and sense of failure. On the other hand, understanding religious coping can affect the communication and presentation ways of religious strategies in patients with cancer. It seems that the posttraumatic growth contributes to a person's psychological adjustment to cancer. Therefore, the aim of current study was the prediction of posttraumatic growth on the base of demoralization syndrome and religious coping among cancer patients.
  Materials and Methods
  In this descriptive study, based on the criteria for entering the study and by using convenient sampling, 167 patients referred to Reza Radiotherapy and Oncology Center in Mashhad, filled the research materials in 2018. Data were collected by a demographic questionnaire, Posttraumatic Growth Inventory (PTGI), Demoralization Syndrome Scale (DS) and the Brief Religious Coping Questionnaire (RCOPE) and analyzed by Pearson's correlation coefficient and multiple linear regression analysis using the stepwise method.
  Results
  There was a significant negative relationship between components of dysphoria (r= -0.306, p= 0.001), disheartenment (r= -0.296, p= 0.001) and sense of failure (r= -0.251, p= 0.001) and posttraumatic growth and there was a significant positive relationship between positive religious coping (r= 0.215, p= 0.005) and posttraumatic growth. Also, multiple linear regression results showed that totally 21 percent variance of posttraumatic growth was explained by predictive variables.
  Conclusion
  According to the results, it seems that the prevention of demoralization syndrome, and using positive religious coping strategies as effective ways can help to increase posttraumatic growth in cancer patients.
  Keywords: Cancer disease, Demoralization syndrome, Religious coping, Posttraumatic growth, Mashhad
 • B. Rezaei, A. Jamali, M. Rezaeian, P. Khalili* Pages 573-586
  Background and Objectives
  Clients’ satisfaction regarding health-care services is one of the indicators of measuring the quality of services provided; therefore, this study aimed to evaluate the satisfaction rate of clients referred to the healthcare centers.
  Materials and Methods
  This descriptive study was carried out on 385 people referring to healthcare centers in Rafsanjan in 2017. To collect data, a checklist includes demographic and proprietary information was used. The final analysis of data was performed using Chi-square and one-way ANOVA tests at a significant level of 0.05.
  Results
  The results showed that of 385 people, 335 people (87%) were female and 50 (13%) were male. Also, 77.4% of the clients were very satisfied with the services provided in health centers and 19.7% of them were highly satisfied. After controlling for the confounding effect of level of education variable, no statistically significant difference was observed between the private, urban-governmental and rural centers in terms of satisfaction score (p>0.05).
  Conclusion
  Overall, clients had high level of satisfaction with health care centers in Rafsanjan. Investigation of clients' satisfaction rate with healthcare centers will be helpful in promoting planners' and managers' level of awareness about the status of provision of health services and the application of methods to address deficiencies.
  Keywords: Satisfaction, Services, Health Centers, Rafsanjan
 • S. Mojaverrostami, A. Najibi, Tahmineh Mokhtari, Mehrnoush Malekzadeh, Gh. Hassanzadeh* Pages 589-606
  Anthropometry is known as the science of measuring various parts of the human, and its application is to identify individual differences including race, age, and gender. The use of anthropometry is instrumental in medical science and clarifies the relationship between different parts of the body with identifying an individual, as well as identifying congenital disorders. For this purpose, this article aimed to explain the importance and application of anthropometry in medical science and related industries.
  Previous studies showed the application of anthropometry in various fields, including forensic medicine, identification, cosmetic surgery, industrial design, clothing design, ergonomics and architecture. In the case of having an adequate database of anthropometric measurements, the standard dimensions for each population can be defined, so that dead bodies can easily be identified. Proper ergonomic design of the workplace increases the employee's job satisfaction, and significantly reduces musculoskeletal discomfort and work-related injuries.
  Paying attention to body dimensions in the form of anthropometry will make better design of office supplies and clothing for individuals that will ensure the performance and health of the individual. Also, anthropometry can be used in various fields of medicine, including forensic medicine and the diagnosis of congenital anomalies and acquired problems.
  Keywords: Anthropometry, Forensics medicine, Anatomy
 • A. Shahriarpour*, F. Eftekhari, M. Hadadnrjad, M. Bayattork Pages 607-616
  Background and Objectives
  Idiopathic scoliosis is one of the most common abnormalities in adolescents which can result in impaired postural and motor control. Therefore, the present study compared the postural and motor control in adolescents with idiopathic scoliosis and healthy subjects.
  Materials and Methods
  In this descriptive study, out of 79 patients referred to Tehran Rehabilitation Center of Red Crescent in 2018, 57 patients with scoliosis and 22 healthy subjects were selected through purposive sampling, and the postural control and motor control variables were measured using a posturography device. Independent t-tests and Mann-Whitney U tests were used to analyze data.
  Results
  The results showed that there is no significant difference between postural control and motor control variables in adolescents with idiopathic scoliosis and healthy subjects (p<0.05).
  Conclusion
  According to the results, it probably seems that idiopathic scoliosis cannot significantly alter the postural and motor control of adolescents.
  Key words: Adolescence Idiopathic Scoliosis, Postural Control, Motor Control
   
  Funding: This study did not have any funds.
  Conflict of interest: None declared.
  Ethical approval: The Ethics Committee of Sport Sciences Research Institute approved this study (IR.SSRI.REC.1398.498).
   
  How to cite this article: Shahriarpour A, Eftekhari F, Hadadnezhad M, Bayattork M. Comparison of Postural Control and Motor Control in Adolescents with Idiopathic Scoliosis and Healthy Subjects: A Short Report. J Rafsanjan Univ Med Sci 2019; 18(6): 607-16. [Farsi]
  Keywords: Adolescence Idiopathic Scoliosis, Postural Control, Motor Control