فهرست مطالب

طب پیشگیری - سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • معصومه لطیفی* صفحات 1-2
  جستجوی اطلاعات توسط گروه های خاص با اهداف خاص صورت می گیرد. اگر جستجوی اطلاعات توسط بیماران و با اهداف کسب اطلاعات در مورد سلامت صورت گیرد، به عنوان مولفه ای از فرایند تصمیم گیری جهت اتخاذ رفتار سلامت به شمار می آید و به عنوان یک فرایند تصمیم گیری محسوب می شود (1). رفتار اطلاع ‏یابی سلامت Health information seeking behavior رفتار هدفمند بیماران برای ارضای نیاز اطلاعاتی سلامت و بیانگر چگونگی جستجو، یافتن و کاربرد اطلاعات مرتبط با بیماری ها توسط آنان است (2). طی دهه های اخیر توجه بین المللی به ارتقای سلامت، خودمراقبتی و افزایش کیفیت زندگی، پژوهش در حوزه رفتار اطلاع یابی سلامت به طور فزاینده ای اهمیت یافتهاست. پیام کلیدی سازمان جهانی بهداشت مبنی بر ارائه اطلاعات مناسب و اگاهی رسانی به بیماران، یکی از مسائل مهم بخش سلامت با گسترش جهانی است که به این امر اشاره می کند. بنابراین درک عمیق تر رفتار اطلاع یابی سلامت بیماران، وابسته به شناخت نیازهای اطلاعاتی، موقعیت جست و جوی اطلاعات سلامت، درک موانع و انگیزه اطلاع یابی آنهاست (3).
 • فاطمه عشقی، ساناز بستانی* صفحات 3-9
  هدف
  امروزه پیشرفت در علم پزشکی و مراقبت های پرستاری منجر به بقاء نوزادان نارس شده است. از آن جایی که جبران تحریکات حسی  مثل لمس می تواند بلوغ نوزادان نارس را بهبود بخشد، بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر لمس ملایم بر واکنش های رفتاری نوزادان نارس انجام گرفت.
  روش ها
   این مطالعه مداخله ای بر روی 60 نوزاد نارس با سن جنینی 34-26 هفته که در بخش مراقبت های ویژه نوزادان نارس بیمارستان افضلی پور کرمان بستری بودند، انجام شد. این نوزادان به صورت تصادفی  با روش کمینه سازی انتخاب و در دو گروه لمس ملایم و کنترل تقسیم شدند. نوزادان گروه مداخله برای 5 روز متوالی، هر روز 2 بار و هر بار به مدت 15 دقیقه لمس ملایم را دریافت کردند و با استفاده از سیستم نمره دهی آندرسون واکنش های رفتاری نوزادان نارس در قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد. داده ها به استفاده از نرم افزار SPSS و مدل  ترکیبی تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
   میانگین نمره واکنش های رفتاری در گروه مداخله 0/14±4/85 و گروه کنترل 0/14±10/63بود و تفاوت معناداری بین گروه لمس ملایم و کنترل در نمره ABSS بعد از انجام مداخله وجود داشت (0/001>P-Value).
  نتیجه گیری
   براساس یافته های بدست آمده لمس ملایم م تواند به عنوان یک روش موثر در افزایش وضعیت های خواب و کاهش وضعیت های بی قراری و کاهش تاثیرات سوء منابع تنش زا در بخش های مراقبت های ویژه نوزادان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: لمس، نوزاد نارس، رفتار
 • فرشته کریمی، زهرا حسینی، تیمور آقاملایی*، امین قنبرنژاد صفحات 10-18
  هدف
  مصرف صحیح روغن ها می تواند در پیشگیری از بیماری ها مفید واقع شود. هدف از این مطالعه، پیش بینی رفتارهای سالم مرتبط با مصرف روغن بر اساس سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در زنان خانه دار بود.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی جامعه آماری 275 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر بندرعباس در سال 1396 بود که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 160 نفربرآورد شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی تعیین گردید. این پرسشنامه شامل سه بخش اطلاعات دموگرافیک، بررسی الگوی مصرف روغن و سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون رگرسیون خطی تجزیه وتحلیل شدند..
  نتایج
  یافته های این مطالعه نشان داد 59/4درصد از زنان روغن مصرفی خود را مایع و 33/4درصد از زنان تلفیقی از انواع روغن های مایع و جامد و 6/9 درصد جامد عنوان نمودند. 8/8 درصد از زنان هرگز از  روغن مایع مخصوص سرخ کردن و 10 درصد از زنان هرگز از  روغن مایع مخصوص پخت وپز استفاده نمی کردند. همچنین نتایج نشان داد قصد رفتاری 10 درصد از رفتار را پیش بینی می کند.
  نتیجه گیری
   این مطالعه نشان داد روغن جامد و یا تلفیقی از  روغن مایع و جامد توسط برخی زنان به عنوان روغن مصرفی به کار می رفت و همچنین از عادات نامناسب جهت پخت غذا (به عنوان مثال استفاده ننمودن از  روغن مایع مخصوص سرخ کردنی جهت سرخ نمودن غذا) استفاده می شد. تئوری رفتار برنامه ریزی شده می تواند در طراحی مداخلات جهت اتخاذ رفتارهای سالم مرتبط با مصرف روغن در زنان خانه دار موثر باشد.
  کلیدواژگان: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مصرف روغن، زنان خانه دار
 • مرجان کمالی پور، نجمه اشکانی*، اکبر مهرالی زاده، نیلوفر چوبین، زینب اسماعیل زاده صفحات 19-25
  هدف
  سواد سلامت، میزان ظرفیت افراد برای کسب، تفسیر، درک اطلاعات اولیه وخدمات سلامتی است که جهت تصمیم گیری مناسب ضروری است؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح سواد سلامت بزرگسالان شهرستان جهرم در سال 1394 انجام گرفت.
  روش ها
   این مطالعه توصیفی مقطعی از نوع کاربردی است و 502 نفر از افراد بزرگسال (18سال به بالا) شهرستان جهرم با روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد سواد سلامت عملکرد در بزرگسالان بود . داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  و آزمون های تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  براساس پرسشنامه TOFHLA سواد سلامت 82/62درصد از بزرگسالان در حد کافی و 17/37درصد دارای سواد  سلامت مرزی بودند. در این مطالعه ارتباط آماری معناداری بین سواد سلامت و جنسیت، سن و درآمد مشاهده نشد در صورتی که بین سواد سلامت و تحصیلات رابطه آماری معناداری داشت.
  نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد میزان سواد سلامت در افراد نامطلوب است. بنابراین لازم است برای بزرگسالانی که از سواد سلامت نامطلوب برخوردارند، با تدوین برنامه های جامع، ایجاد رسانه ها و مواد آموزشی ساده و قابل فهم، گامی در جهت ارتقای هر چه بیشتر سواد سلامت آنان برداشت.
  کلیدواژگان: بزرگسال، سواد سلامت، جهرم
 • مریم بارانی، لاله حسنی*، امین قنبرنژاد، محمدعلی مولوی صفحات 26-35
  هدف
  نقش والدین به خصوص مادر در مراقبت از کودک مبتلابه سرطان تحت شیمی درمانی در حین درمان و پس ازآن حائز اهمیت است، رفتار مراقبتی صحیح از طریق خودکارآمدی تقویت خواهد شد و با انجام مداخلاتی می توان خودکارآمدی را افزایش داد و به تبع آن رفتار مراقبتی نیز تغییر خواهد نمود. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین خودکارآمدی و رفتار مراقبتی مادران دارای فرزند مبتلابه سرطان تحت شیمی درمانی طراحی و اجرا شد.
  روش ها
   این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه مادران کودکان تحت شیمی درمانی بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1396 (86 نفر) بود. برای سنجش داده ها از پرسشنامه رفتار مراقبتی محقق ساخته و خودکارآمدی عمومی شرر استفاده شد که توسط مادران تکمیل و در نهایت با نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  57 درصد مادران از نظر خودکارآمدی (68-52) و رفتار مراقبتی (150-101) دارای وضعیت خوبی بودند. بین رفتار مراقبتی مادر با سن (0/03=P-Value)، تحصیلات مادر (0/02=P-Value)، تعداد جلسات شیمی درمانی (0/005=P-Value) رابطه معناداری بدست آمد. بین خودکارآمدی و رفتار مراقبتی مادران همبستگی مثبت و معناداری بدست آمد (0/001>P-Value).
  نتیجه گیری
   نتایج نشان داد رفتار مراقبتی مادران از وضعیت خوب برخوردار بوده است و با توجه به اهمیت خودکارآمدی به نظر می رسد انجام مداخلاتی براساس تئوری خودکارآمدی بتواند مادران را تواناتر کرده و بهتر به امر مراقبت بپردازند.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، رفتار خود مراقبتی، مادران، کودک، سرطان
 • وحید مکی زاده*، فاطمه شراعی، سیاوش آیین جمشید، زهرا یونسی فر صفحات 36-45
  هدف
  توسعه دهندگان اپلیکیشن های تلفن همراه برای دسترسی آسان مشتریان به خدمات مرتبط با پیشگیری و سلامت، اقدام به راه اندازی اپلیکیشن هایی در این زمینه کرده اند. پذیرش این اپلیکیشن ها از سوی مشتریان تحت تاثیر ویژگی های نوآورانه آن ها می باشد. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیر نوآوری مشتریان بر استفاده از اپلیکیشن های پیشگیری و سلامت می باشد.
  روش ها
   این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از ادبیات تحقیق در قالب مقیاس لیکرت، در میان 324 نفر از دانشجویان دانشگاه های هرمزگان که کاربر یکی از انواع اپلیکیشن های پیشگیری و سلامت بوده اند به روش نمونه گیری در دسترس انخاب شدند. بازه زمانی پژوهش تیر الی مرداد 1397 بود. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS و تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS صورت گرفته است.
  نتایج
  نتایج پژوهش نشان داد که نوآوری مشتریان بر سهولت استفاده، سودمندی و لذت ادراک شده و قصد استفاده از اپلیکیشن های پیشگیری و سلامت تاثیر مثبت دارد. تاثیر مثبت سهولت استفاده، سودمندی و لذت ادراک شده بر قصد استفاده نیز تایید گردید. همچنین تحلیل یافته ها نشان داد که قصد استفاده نیز بر استفاده عملی از اپلیکیشن ها تاثیر مثبت دارد.
  نتیجه گیری
   یافته های پژوهش نشان داد که نوآوری مشتری تاثیر مثبتی بر قصد، سودمندی ادراک شده، سودمندی ادراک شده، لذت ادراک شده و استفاده از اپلیکیش های پیشگیری و سلامت دارد. پیشنهاد می شود که توسعه دهندگان اپلیکیشن های سلامت و پیشگیری با استفاده از روش های نظام مند و علمی نسبت به تجزیه وتحلیل ادراکات و تمرکز بر مشتریان نوآور اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: اپلیکشن های تلفن همراه، پیشگیری، سلامت، نوآوری
 • هادی اسحقی ثانی، احمد محبی، مهدی زارع*، تیمور آقاملایی، مرضیه خادمیان، موسی سلیمانی صفحات 46-52
  هدف
  رضایت شغلی یکی از عوامل روانی- اجتماعی است که ممکن است در بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی نقش داشته باشد. به همین منظور این پژوهش به بررسی رابطه بین رضایت شغلی و شیوع علائم اختلالات اسکلتی- عضلانی در بین کارکنان منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس انجام شد.
  روش ها
  تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که بر روی 400 نفر از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه رضایت شغلی (اسپکتور) و پرسشنامه شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی (نوردیک) می باشد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار آماری SPSS و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
    یافته های حاصل از این تحقیق نشان می دهد بین امتیاز کلی رضایت شغلی و علائم کلی اختلالات اسکلتی- عضلانی رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین رضایت شغلی با علائم اختلالات اسکلتی عضلانی در گردن، آرنج، باسن و ران رابطه معناداری وجود دارد (0/05>P-Value).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه این پژوهش نشان داد بین رضایت شغلی و شیوع علائم برخی از اختلالات اسکلتی- عضلانی رابطه معناداری وجود دارد، می توان با افزایش سطح رضایت شغلی از شیوع این اختلالات کاست. بر این اساس می توان گفت بهبود حقوق و دستمزد، پاداش و ارتقاء ابزارهای مناسبی جهت کاهش اختلالات اسکلتی- عضلانی می باشند.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، اختلالات اسکلتی عضلانی، شیوع، کارکنان
 • سیده سریرا هاشمی پور*، سیدعبدالمجید بحرینیان صفحات 53-61
  هدف
  فشار روانی و افسرگی می توانند متعاقب تجاوز جنسی بروز کنند و تهدید بزرگی برای قربانیان تجاوز جنسی باشند. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان مراجع- محور بر اختلال فشار روانی پس از حادثه و افسرگی در زنان قربانی تجاوز شهر بندرعباس بود.
  روش ها
  جامعه آماری پژوهش 40 زن قربانی تجاوز در گروه سنی 30-13 سال در شهر بندرعباس بود که 30 نفر در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون و ابزار گردآوری داده ها فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک و مقیاس فشار روانی پس از حادثه می سی سی پی بود. پس از اجرای پیش آزمون برای، مداخله آزمایشی (درمان مراجع- محور) برای گروه آزمایش اجرا و پس آزمون اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری  توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج نشان داد تحلیل کوواریانس چند متغیری در درمان مراجع- محور باعث بهبود فشار روانی شرکت کنندگان در کلیه خرده مقیاس های اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی شده است (0/05>P-Value).
  نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد اثربخشی درمان مراجع- محور بر اختلال فشار روانی پس از حادثه و افسردگی تایید می گردد. همچنین پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های بهداشتی کشور برنامه های لازم در جهت حمایت این افراد و آگاه نمودن مردم به عمل آید.
  کلیدواژگان: درمان مراجع- محور، اختلال روانی، افسرگی، زنان، تجاوز
 • عاطفه محمدی، صدیقه عابدینی*، مریم منتصری صفحات 63-71
  هدف
  خوددرمانی یکی از مشکلات اجتماعی بهداشتی و اقتصادی جوامع مختلف است. در این میان توجه به خوددرمانی در والدین به خصوص مادران که مراقبت از کودکان را به عهده دارند، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین  شیوع و عوامل موثر بر مصرف خودسرانه  دارو توسط والدین دارای کودک 8-1 ساله مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس انجام شد.
   روش ها
  این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بود. نمونه پژوهش 200 نفر از والدین دارای  کودک 8 تا 1 ساله مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بودند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن سنجیده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری  توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد 64 درصد از والدین به صورت خودسرانه به فرزند خود دارو داده بودند. مهم ترین علل مصرف خودسرانه دارو تهیه آسان دارو از داروخانه ها بدون نسخه با 71/5درصد، در دسترس بودن داروها در منزل و یا گرفتن از آشنایان و... با 65/5درصد، تجربه قبلی از بیماری با 53/5درصد بود. همچنین داروهای سرماخوردگی با 99/5درصد، مسکن ها با 97/5درصد، آنتی بیوتیک ها با 52/5درصد از عمده ترین داروی مصرفی قرص بودند.
  نتیجه گیری
   با توجه به اینکه در این مطالعه درصد بالایی از والدین به صورت خودسرانه به فرزند خود دارو داده بودند، بنابراین برگزاری کلاس های آموزشی مصرف منطقی داروها و آشنایی با عوارض سوءمصرف داروها برای والدین ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: شیوع، خوددرمانی، والدین، کودک
|
 • Masoumeh Latifi* Pages 1-2
 • Fatemeh Eshghi, Sanaz Bostani* Pages 3-9
  Introduction
  Due to rapid advance in medical technologies and nursing care survival rate of preterm infants has significantly increased. Compensation sensory stimulation that infant receive during intrauterine period can promote preterm infants maturation. This study was conducted to determination effect of gentle human touch on behavioral states in preterm infants.
  Methods
  This interventional study was performed on 60 preterm infants (with 26-34 gestational age) that hospitalized in Neonatal Intensive Care Unit (NICU) of Afzalipour hospital Kerman, Iran. Samples were randomly selected and divided into two groups (intervention and control groups). Neonates in Interventional group receive Gentle Human Touch for 15 min twice a day for 5 days. By using the Anderson Behavior State Scale (ABSS) was measured infants behavioral states in before and after of intervention.
  Results
  In this study, mean scores of ABSS in preterm infants of the intervention and control groups was
  4.85±0.14 and 10.63±0.14, respectively.There was a significant difference between the scores of ABSS between two after the intervention (P-Value<0/001).
  Conclusion
  The finding suggest that GHT could be raised effective method for increase sleep state and decrease fussy state to reduce effects of stressors in NICU.
  Keywords: Touch, Preterm Infant, Behavior
 • Fereshte Karimi, Zahra Hosseini, Teamur Aghamolaei*, Amin Ghanbarnejad Pages 10-18
  Introduction
  As a constituent part of nutritional diet, proper consumption of oil can help prevent certain diseases. The present research aims to predict the adoption of healthy behaviors related to oil consumption among housewives in the light of the theory of planned behavior
  Methods
  The present descriptive and analytical study was cross sectional in type. It was conducted among 160 housewives selected through multi-stratified sampling. To collect the required data, questionnaires developed by the researcher were used whose reliability and validity were already established. The questionnaire was comprised of three sections: a demographic section, oil consumption pattern and the constructs of the theory of planned behavior. To analyze the data, simple linear regression analysis was used.
  Results
  The Results revealed that 59.4% of women consumed liquid oil, while 6.9% of them consumed solid oil. 8.8% of the women never used frying liquid oil and 10% never used cooking liquid oil. Behavioral intention predicted 10% of the behavior. Moreover, all constructs of the theory of planned behavior (perceived behavioral control, attitude and subjective norms) together predicted 32% of the behavior.
  Conclusion
  This research revealed that solid oil was commonly used by a number of women. It also showed that they followed unhealthy behaviors in cooking. The theory of planned behavior can be effectively used in designing interventions for the adoption of healthy behaviors related to the consumption of oil by housewives
  Keywords: Theory of Planned Behavior, Oil Consumption, Housewives
 • Marjan Kamalipour, Najmeh Ashkani*, Akbar Mehralizade, Niloofar Choobin, Zeinab Esmaeel Zadeh Pages 19-25
  Introduction
  Health literacy refers to one’s capability of acquisition, interpretation and comprehension of the primary health care information that is essential for a proper decision-making. Therefore, the present research aimed to look into the level of adults’ health literacy in Jahrom in 2015.
  Methods
  The present applied research which was descriptive/analytical and cross-sectional in type was conducted on 502 adults (above 18 years of age) in Jahrom selected through a convenient sampling method. The data collection instrument was a standardized test of health literacy in adults (TOFHLA). The data entered SPSS v.19 for the required statistical analyses. Descriptive statistics, independent-sample t-test and one-way ANOVA were employed to analyze the data.
  Results
  The mean age of subjects was 31±10.85 years. Based on the TOFHLA questionnaire, the health literacy of 82.62% of the adult subjects was adequate while that of 17.37% was close to the cut-off point. No statistically significant correlation was observed between health literacy and sex, age and income. However, health literacy showed to be significantly correlated with education.
  Conclusion
  Overall, the present findings showed an inadequate level of health literacy among the majority of subjects. Therefore, there is a need to assist those of low health literacy by developing comprehensive plans, easy and comprehensible educational media and materials so as to improve their health literacy.
  Keywords: Adults, Health Literacy, Jahrom
 • Maryam Barani, Laleh Hassani, * Amin Ghanbarnejad, Mohammad Ali Molavi Pages 26-35
  Introduction
  Parents role especially mothers of children with cancer as a key element in providing services and care to them. This study aimed to determine the relationship between mothers self-efficacy and behavior practice to their children under chemotherapy.
  Methods
  This study was Cross-Sectional correlative. Statistical population consisted of all mothers (86 subjects) of children with cancer have received chemotherapy out-patients services in Bandar Abbas children hospital in 2017. Mothers self-efficacy and behavior practice assessed with general self-efficacy and behavior practice researcher- made questionnaire. Data were analyzed by SPSS using statistical methods including Pearson correlation coefficient, independent t-test, ANOVA.
  Results
  More than fifty percents of mothers have a good score of self-efficacy and behavior practice (57 %). Also, between age (P-Value= 0.03) and mothers literacy (P-Value = 0.02) and the number of chemotherapy sessions (P-Value = 0.005) with mothers behavior practice have seen significant relation. There was positive significant correlation between selfefficacy
  and mother behavior practice (P-Value <0/001).
  Conclusion
  Results showed that mothers, behavior practice and self-efficacy were good. It seems intervention with the theory of self-efficacy empowers mothers and care children with cancer better.
  Keywords: Self-Efficacy, Behavior Self Care, Mothers, Children, Neoplasm
 • VahidMakkizade, * Fatemeh Sharaie, Siavash Ayin Jamshid, Zahra Younesifar Pages 36-45
  Introduction
  Mobile app developers have launched apps for easy access to health and preventive services. The adoption of these apps by users is largely influenced by their innovative features. The purpose of this study was to assess the impact of customers' innovation on the use of preventive and health applications.
  Methods
  This study is applied in terms of purpose and descriptive in method. Data were collected from 324 students who were the users of at least one type of preventive and health applications. The study was conducted in a period between July and August 2019. Data analysis and structural equation analysis was performed using SPSS 24 and AMOS 23 softwares, respectively.
  Results
  The results of the research showed that customers' innovation has a positive effect on the ease of use, perceived usefulness and enjoyment, and the intention to use the applications. The positive effect of ease of use and perceived usefulness and enjoyment on the intention to use was also confirmed. Analysis of the findings also showed that the intention to use has a positive impact on the practical use of apps.
  Conclusion
  The findings showed that consumers' innovation has a positive effect on intention to use, perceived usefulness and enjoyment, and the use of preventive and health applications.Application developers are uggested to use systematic and scientific methods to identify and analyze the perceptions of innovative users and target them
  Keywords: Mobile Applications, Prevention, Health, Innovation
 • Hadi Eshaghi Sani, Ahmad Mohebb, Mehdi Zare*, Teamur Aghamolaei, Marzieh Khademian, Moussa Soleimani Pages 46-52
  Introduction
  Job satisfaction is one of the psychosocial factors that may be related to musculoskeletal disorders. The aim of this study was to determine the relationship between job satisfaction and musculoskeletal disorders in Persian Gulf mine and metal industry workers.
  Methods
  This descriptive– analytical study conducted on 400 workers working in Persian Gulf mine and metal industry. The tools of research were self administerd job satisfaction and musculoskeletal disorders (Nordic) questionnaires. The collected data were analyzed by SPSS software and Logistic Regression test.
  Results
  The results indicated that there is no significant relationship between the job satisfaction and overall musculoskeletal disorders, but there was significant relationship between job satisfaction and disorders in Neck, elbows, hips and thighs (P-Value<0.05).
  Conclusion
  Since this research showed a relationship between job satisfaction and the prevalence of symptoms of some musculoskeletal disorders, it can be concluded that improvement of some dimensions of job satisfaction including salary, bonus, and job promotion is a good tool to reduce musculoskeletal disorders
  Keywords: Job Satisfaction, Musculoskeletal Disorders, Prevalence, Workers
 • Seyedeh Sarira Hashemi Pour*, Seyyed Abdolmajid Bahreinian Pages 53-61
  Introduction
  Post-traumatic stress disorder (PTSD) and depression are psychosomatic disorders that can be manifested as a result of rape and be a major threat to the health of victims of rape. The purpose of this study was to determine the effectiveness of Client-Centered Therapy on PTSD and depression in raped women in Bandar Abbas.
  Methods
  The research statistical population was raped women in Bandar Abbas that among the volunteers of receiving treatment to reduce stress and depression after matching the participants in terms of age, sex, type of incident and the severity of depression and stress, and 30 people were selected as samples, they were randomly assigned to control group (15 people) and experimental group (15 people). For data collection, short form of Beck Depression Inventory and post-incident Stress Scale of Mississippi PTSD were used. At first, a pretest was performed for both groups, then Client-Centered Therapy was performed for the experimental group in 8 sessions. After completion of the treatment program, the pretest was performed for both groups. Data were analyzed byMONCOVA.
  Results
  The findings showed that Client-Centered Therapy improved participants' stress in all subscales of PTSD and depression (P-Value<0.05).
  Conclusion
  Therefore, it can be claimed that the effectiveness of Client-Centered Therapy on PTSD and depression is confirmed
  Keywords: Person-Centered Psychotheraph, Mental Disorders, Depression, Rape, Women
 • Atefeh Mohammadi, Sedighe Abedini*, Maryam Montaseri Pages 63-71
  Introduction
  Self-Medication is a Socioeconomic Health Problem in Different Communities. However/ There is a Need for Special Attention to Self-Medication Among Parents Especially Those Taking Care of Children? Therefore, The Present Research Aimed to Investigate The Prevalence of Self-Medication Among The Parents of 8-1Year Old Children Visiting Shahid Mohammadi Hospital in Bandar Abbas.
  Methods
  The Present Descriptive-Analytical Study Was Conducted on 200 Parents of 8-1Year Old Children Visiting Shahid Mohammadi Hospital in Bandar Abbas. The Sampling Was Simple Randomized. The Data Collection Instrument Was a Questionnaire Comprised of Six Sections: Demographic Information (1 Items), Cues For Action, Gaining Information About Self-Medication and Factors Involved in Preventing Self-Medication (2 Items)/ Parents’ Performance of Self-Medication (8 Items), Diseases Being Self-Medicated (14 Items), Drugs Self-Prescribed (21 Items) and Parents’ Attitude toward The Factors Involved in Self-Medication (21 Items). The Data Were Analyzed Through SPSS 19 Using The Required Statistical Tests.
  Results
  The Mean Age of The Mother Participants Was 31/41±8/011 Years. 140 Mothers (70%) Were Housewife; 60 (30%) Were Employed. The Mean age of The Children Was 4/406±1.84 Years. 105 Children (52/5%) Were Female While 95 (47/5%) Were Male. 128 Parents (64%) Showed to Have Self-Medicated Drugs to Children. The Key Reasons for Self-
  Medication Were Easy Access to Drugs at Pharmacies Over The Counter (N=143/ 71/5%)/ Availability of The Drugs at Home or Provided by Acquaintances (N=131/ 65/5%)/ Previous Experience of The Disease (N=107/ 53/5%). The Most Prevalent Drugs Taken Were: Cold Pills (N=199/ 99/5%)/ Sedatives (N=195/ 97/5%)/ Antibiotics (N=105/ 52/.5%). The Most Common
  Type of Drug Taken Was Tablets/Pills. Statistically Significant Correlations Were Found Between The Prevalence of Self- Medication and Place of Residence (P-Value<0/019). Parents’ Education (P-Value<0/001). Parents’ Occupation (PValue< 0/001). Insurance (P-Value<0/013). The Number of Children (P-Value=.001) and Income (P-Value<0/017).
  Conclusion
  As in The Present Research aHigh Percentage of Parents Tried Self-Medications for Their Children/ It Is Essential toHold Classes to Teach Them The Logical Consumption of Drugs and Make Them Aware of The Adverse Effects of Drugs Especially For Parents.
  Keywords: Prevalence, Self-Medication, Parents, Child