فهرست مطالب

پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 12، بهار و تابستان 1398)
 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 12، بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حیدر سهرابی، فریبا لباف* صفحات 5-24
  زمینه و هدف
  حریم خصوصی زنان در نظام حقوقی و اخلاقی اسلام و آموزه های قرآن کریم از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق موضوع صیانت از حریم زنان را در آیه های قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفت. دو پرسش اصلی پیرامون مولفه ها و مدل صیانت از حریم زنان در چارچوب آموزه های قرآن کریم  مطرح شد.
  روش
  با توجه به ماهیت موضوع رویکرد کیفی برای انجام تحقیق به کار رفت. به منظور شناسایی آموزه های قرآنی صیانت از حریم زنان وتفسیر داده های متنی، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. در بررسی ادبیات تحقیق کتاب های تفسیری شیعه و اهل سنت و مقاله های داخلی و خارجی مرتبط مورد مطالعه قرار گرفت.  نرم افزارهای قرآنی به عنوان منبع داده، و نرم افزار مکس .کیو.دی. ای برای کدگذاری و تجزیه و تحلیل داده ها به کار رفت.
  یافته ها
  بر اساس آموزه های قرآنی مولفه های صیانت از حریم زنان دارای دو بعد درونی وبیرونی است. بعد درونی شامل معیارهایی است که بایستی از سوی ایشان مورد توجه قرار گیرد، که مهمترین آن ها عفاف وحجاب است. ابعاد بیرونی شامل رعایت حقوق مادی، حقوق همسری، پرده پوشی نسبت به لغزش های زنان و معاشرت نیکو با ایشان است. تاکید بر اجر و مغفرت برای زنان صالح، از دیگر آموزه های مهم قرآنی است.
  نتیجه گیری
  در قرآن کریم همواره بر لزوم رعایت حریم زنان در عرصه های مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاکید شده است؛ این موضوع نشان دهنده ی اهمیت رعایت حریم زنان برای سلامت جامعه در ابعاد مختلف است. عمل به آموزه های قرآنی درباره ی صیانت از حریم زنان و تکریم جایگاه ایشان، سلامت جامعه را در پی دارد.
  کلیدواژگان: حریم زنان، حقوق زنان، قرآن کریم، عفاف و حجاب، تحلیل مضمون
 • مهسا لاریجانی*، زهرا نوری صفحات 25-36
  زمینه و هدف
  بی تفاوتی اجتماعی از مهمترین عواملی است که بر نظم و انتظام اجتماعی جوامع اثرگذار است. بی توجهی و بی اعتنایی افراد به واقعیت های اجتماعی منجر به افزایش وقوع جرم خواهد شد. برخورد منفعلانه افراد نه تنها از وقوع جرم جلوگیری نمی کند، بلکه فرایند ارتکاب آن را نیز تسهیل می نماید. هدف پژوهش، ارائه تبیین جامعه شناختی از علل بی تفاوتی به عنوان یک مساله اجتماعی است.
  روش
  پژوهش با لحاظ روش کمی و پیمایشی انجام است. جامعه آماری، زنان بالای 18 سال شهر ملارد  است. حجم نمونه آن ها 384 نفر است. نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده تعیین شدند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون، یافته های پژوهش نشان می دهد که میان متغیرهای  فردگرایی، عدم اثربخشی، و بی اعتمادی با بی تفاوتی اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.
  نتایج
  نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که در زمینه بی تفاوتی، نوع دوستانه 35 درصد از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهای مستقل قابل تبیین است و بی تفاوتی نوع دوستانه بیشترین تاثیر را از متغیر فردگرایی با ضریب بتای 388/0 می پذیرد.
  کلیدواژگان: بی تفاوتی نوع دوستانه، عدم اثر بخشی، فردگرایی، بی اعتمادی
 • سعید عطازاده، علیرضا نجفی*، سیدحسین موسوی صفحات 37-47
  زمینه و هدف
  قاچاق یکی از جرایم سازمان یافته درسطح جهان است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر اشراف اطلاعاتی ناجا در پیشگیری از قاچاق زنان و دختران در سال های 1392 تا 1397، انجام شده است.
  روش
  روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا پیمایشی است. ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری تحقیق، نخبگان، کارشناسان علوم سیاسی و جامعه شناسی، مسئولان، مدیران و کارمندانی است که با که با موضوع قاچاق زنان آشنایی دارند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 254 تعیین شد. متغیر وابسته تحقیق، میزان قاچاق زنان و دختران است که سعی شده اثرات متغیرهای مستقل اشراف اطلاعاتی ناجا بر آن مورد سنجش قرار گیرد.
  یافته ها
  بیش از نیمی از پاسخگویان (5/53 درصد) معتقدند که میزان تاثیر کنترل تردد زنان و دختران بدون خانواده بر میزان قاچاق زنان و دختران زیاد است.
  نتایج
  میزان کنترل تردد زنان و دختران بدون خانواده قوی ترین پیش بینی کننده میزان قاچاق زنان و دختران است. تاثیر مستقیم منفی رصد و کنترل تردد زنان مطلقه کثیرالمسافرت بر میزان قاچاق زنان و دختران در مرتبه دوم قرار دارد. متغیر میزان گسترش شبکه منابع و مخبرین با دارا بودن ضعیف ترین ضریب حاکی از تاثیر مستقیم منفی این متغیر در میزان قاچاق زنان و دختران است.
  کلیدواژگان: قاچاق انسان، قاچاق زنان و دختران، اشراف اطلاعاتی ناجا، پیشگیری از جرم، کنترل تردد
 • اعظم پاک خصال، سیف الله سیف اللهی*، خلیل میرزائی صفحات 48-61
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای منفی استفاده آسیب زا از اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی در بین همسران و شناسایی استراتژی های مواجهه با آن انجام شده است.
  روش
  رویکرد روش شناسی به کار رفته در این پژوهش، پدیدارشناسی است. اطلاعات از طریق مصاحبه فردی، عمیق و نیمه ساختارمند با سی نفر جمع آوری و ضبط شد. داده ها به روش کدگذاری داده های کیفی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  پیامدهای منفی استفاده نادرست از اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی بر روابط زوجین عبارتند از، دگرگون شدن نظام ارزشی فرد؛ تغییر سطح توقعات و انتظارات همسران؛ دوری گزینی و انزوا از یکدیگر؛ ایجاد بی اعتمادی؛ انزوا و دوری از محیط های واقعی. همچنین مهمترین استراتژی های زنان و مردان مشارکت کننده در مواجهه با پیامدهای منفی استفاده از  اینترنت بر روابط آن ها عبارتند از: تلاش برای بازسازی اعتماد متقابل؛ کنترل و مدیریت استفاده از فضای مجازی؛ تمرکز بیشتر بر نیازهای عاطفی و جنسی یکدیگر؛ بهره گیری از خدمات مشاوره ای؛ شرکت در کلاس های آموزشی.
  نتایج
  بروز پیامدهای استفاده غیراصولی و نادرست از شبکه های اجتماعی مجازی در بین زوجین می تواند زمینه ساز نوع جدیدی از آسیب های اجتماعی در سطح جامعه باشد. بنابراین آموزش استفاده درست از اینترنت و شبکه های اجتماعی از طریق آموزش و فرهنگ سازی به عنوان بخشی از مهارت های زندگی در شرایط کنونی اجتناب ناپذیر است.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، فضای مجازی، روابط همسران، سبک زندگی، پیامدهای منفی، استراتژی ها
 • رضا قیاسی، پرویز آهی*، شهرزاد برخوردار، بهزاد هادی پور صفحات 62-80
  زمینه و هدف
  هویت دینی یکی از ابعاد مهم هویت اجتماعی به شمار می رود و نشان دهنده احساس تعلق و تعهد به دین و جامعه دینی است. سبک زندگی طرز مشخص یا متمایز زندگی کردن گروهی از مردم است. نظامی است که از تاثیر فرهنگ (ارزش ها، منابع، نمادها و قوانین) بر زندگی افراد شکل می گیرد. هدف این پژوهش بررسی جامعه شناختی تاثیر هویت دینی بر سبک زندگی زنان و دختران 15-29ساله شهرکرمان است.
  روش
  روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است. با داده ها استفاده از پرسشنامه گردآوری شد؛ حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 305 نفر تعیین و به روش نمونه گیری خوشه ایافراد نمونه انتخاب شدند. از آزمون های آماری توصیفی و تحلیل همبستگی و رگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  از میان شاخص های سبک زندگی، اوقات فراغت با ضریب بتا 1/0 بیشترین تاثیر را بر هویت دینی دارد. شاخص های الگوی خرید لباس، روابط بین شخصی، مصرف فرهنگی هنری، مدیریت بدن، و الگوی تغذیه به ترتیب میزان تاثیر بر سبک زندگی در رتبه های بعدی جای دارند.
  نتایج
  از برآیند یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که پاسداشت هویت دینی و رواج سبک زندگی اسلامی در میان زنان و دختران شهرکرمان نیازمند بازنگری در شیوه های آموزش شهروندان در سطوح مختلف و همچنین ایجاد تحول در ابعاد مختلف الگوی مصرف فرهنگی است.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، هویت دینی، اوقات فراغت، مدیریت بدن، الگوی خرید، الگوی تغدیه، مصرف فرهنگی
 • رویا فرزین راد * صفحات 81-101
  زمینه و هدف
  به رغم پیشرفت قابل ملاحظه حقوق زنان در نظام حقوقی بین المللی، آنان کماکان در معرض جرم هایی هستند که سبب نقض و حتی سلب حقوق بنیادین آن ها می شود. قاچاق زنان یکی از این نمونه های آشکار اینگونه جرم ها است، که با توجه به ماهیت پیچیده و وصف سازمان یافتگی آن، مورد توجه مجامع و کنوانسیون های بین المللی قرار گرفته است.
  روش
  پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه اسناد بین المللی مرتبط با قاچاق زنان در سطح بین المللی می پردازد.
  یافته ها
  در سال های اخیر توجه به حقوق زنان در گفتمان بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، به گونه ای که اسناد و کنوانسیون ها و کنفرانس های بین المللی متعدد، تدابیری را در حوزه جرم انگاری، حمایت کیفری از بزه دیدگان و پیشگیری از بزه دیدگی زنان صورت داده اند. در تمامی این اسناد قاچاق زنان به عنوان تهدیدی علیه نظم جهانی شناخته شده است.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد حقوق بین الملل از ظرفیت های قابل توجهی برای مقابله با قاچاق زنان، حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از این جرم برخوردار است که البته نیازمند تکامل و پیشرفت است. در این راستا، پروتکل الحاق به کنوانسیون پالرمو پیشرفت های قابل ملاحظه ای را در تامین اهداف کشورها برای مبارزه موثر با قاچاق زنان به وجود آورده است. همچنین، استفاده از قابلیت های دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به برخی اقسام قاچاق زنان می تواند شیوه کارایی برای مقابله با این بزهکاری سازمان یافته باشد.
  کلیدواژگان: قاچاق زنان، حقوق بشر، حقوق بین الملل، جرم سازمان یافته، کرامت انسانی
 • شعبان اولادی، اسماعیل جهانبخش*، اصغر محمدی صفحات 102-120
  زمینه و هدف
  احساس امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای انسان است، که پیوند تنگاتنگی با توسعه و ابعاد مختلف رفاه اجتماعی دارد. بدحجابی از عواملی است که می تواند احساس امنیت زنان به عنوان نیمی از جمعیت را آسیب پذیر سازد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر بدحجابی و تبرج (خودنمایی/جلوه گری) بر احساس امنیت فردی زنان و دختران بالای 15 سال شهر تهران است.
  روش
  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کمی و پیمایشی است. جامعه آماری شامل زنان و دختران بالای 15سال شهر تهران به تعداد 899 630 3 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه600 نفر تعیین و نمونه ها در چند مرحله انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار جمع آوری داده به کار رفت. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی و مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  بدحجابی با ضریب مسیر استاندارد 414/0و تبرج با ضریب مسیر استاندارد 372/0 بر ایجاد احساس ناامنی فردی تاثیر معناداری دارد. بررسی تاثیر متغیر مستقل بر ابعاد متغیر وابسته نشان داد که تبرج و بدحجابی بر احساس ناامنی فردی در ابعاد فکری، جانی، عاطفی و مالی تاثیر دارد.
  نتیجه گیری
  افزایش بدحجابی و تبرج موجب کاهش احساس امنیت فردی زنان می شود. بنابراین انتظار می رود نهادهای مسئول در زمینه آموزش و فرهنگ در کشور و همچنین رسانه ملی تعمیق ارزش های عفاف و حجاب بر اساس موازین دینی و شرعی، با برنامه های موثرتر و واقع بینانه تر، در کانون توجه قرار دهند.
  کلیدواژگان: احساس امنیت فردی، زنان، بدحجابی، تبرج، شهر تهران
|
 • Heydar Sohrabi, Fariba Labbaf * Pages 5-24
  Background and Aim
  Women's privacy has a special place in the legal and moral system of Islam and the teachings of the Holy Quran. The purpose of this study was to investigate the issue of protecting women's privacy in the verses of the Holy Quran. Two main questions were raised about the components and model of safeguarding women's privacy in the context of the teachings of the Holy Quran.
  Method
  Due to the nature of the subject, a qualitative approach was used to conduct the research. Content analysis was used to identify Quranic teachings to safeguard women's privacy and to interpret textual data. A review of the research literature of Shiite and Sunni commentary books and related domestic and foreign articles was studied. The Quranic software was used as the data source, and the Max KDVD software was used for coding and analyzing the data.
  Results
  According to Quranic teachings, the components of women's privacy have two internal and external dimensions. The inner dimension contains the criteria that must be taken into account, the most important of which is hijab. Exterior dimensions include respect for material rights, marriage rights, concealment of women's slips, and good association with them. Emphasis on the virtue of forgiveness for righteous women is another important Quranic teaching.
  Conclusion
  The Holy Qur'an has always emphasized the necessity of respecting women's privacy in various personal, social, economic and cultural areas; practicing the Qur'anic teachings about protecting women's privacy and honoring their position brings health to the community.
  Keywords: Privacy, Women's Rights, The Holy Quran, Chastity, Hijab, Thematic Analysis
 • Mahsa Larijani *, Zohra Nori Pages 25-36
  Background and Aim
  Social indifference is one of the most important factors affecting the social order of societies. Ignorance and disregard for social realities will lead to an increase in crime. Passive behavior not only prevents crime from happening, it also facilitates the process of committing it. The purpose of this study is to provide a sociological explanation of the causes of apathy as a social issue.
  Method
  The study is conducted in terms of quantitative and survey method. Statistical population is women over 18 years of age in Mallard. The sample size is 384 people. Samples were classified by stratified random sampling.
  Results
  According to the results of Pearson correlation test, research findings show that there is a significant relationship between the variables of individualism, ineffectiveness, and distrust and social indifference.
  Conclusion
  The results of multivariate regression showed that in the context of indifference, 35% of the dependent variable can be explained by independent variables, and the indifference of the variable has the most influence on the individualism variable with a beta coefficient of 0.388. Accept.
  Keywords: altruism indifference, lack of effectiveness, Individualism, distrust
 • Saeed Atazadeh, Alireza Najafi *, Sayed Hossein Mousavi Pages 37-47
  Background and Aim
  Trafficking is one of the most organized crimes in the world. The purpose of this study was to investigate the impact of Najaf's information aristocracy on preventing trafficking in women and girls from 2013 to 2018.
  Method
  The research method is applied in terms of purpose and survey method. Questionnaire is a researcher-made tool. The statistical population of the research is the elite, political and sociological experts, officials, managers and staff who are familiar with the topic of trafficking in women. The sample size was 254 according to Cochran formula. The dependent variable of the research is the amount of trafficking of women and girls that has been tried to measure the effects of the independent variables of the information nobility of IJA.
  Results
  More than half of the respondents (53.5%) believe that the effect of traffic control on women and girls without family is high on the level of trafficking of women and girls.
  Conclusion
  Traffic control of women and girls without family is the strongest predictor of trafficking in women and girls. The second direct negative impact of the observation and traffic control of divorced women on trafficking is second-rate. The rate of expansion of the network of resources and secretaries with the weakest coefficient indicates a direct negative effect of this variable on the rate of trafficking in women and girls.
  Keywords: Trafficking in Persons, Trafficking in Women, Girls, Naja Intelligence, Crime Prevention, Traffic control
 • Azam Pakkhesal, Seyfollah Seyfollahi *, Khalil Mirzaei Pages 48-61
  Background and Aim
  The purpose of this study was to investigate the negative consequences of traumatic use of Internet and virtual social networks among spouses and identify strategies for dealing with it.
  Methodology
  The methodological approach used in this research is phenomenology. Data were collected and recorded through individual, in-depth and semi-structured interviews with thirty individuals. Data were analyzed by qualitative data coding method.
  Results
  Negative consequences of improper use of internet and virtual social networks on couple relationships include: changing one's value system; changing spouse's expectations and expectations; avoiding each other; creating distrust; isolating and avoiding real environments. Also, the most important strategies for participating men and women to cope with the negative consequences of using the Internet on their relationships include: trying to rebuild mutual trust; controlling and managing cyberspace; focusing more on each other's emotional and sexual needs; ؛ Attend training classes.
  Conclusion
  The consequences of inappropriate and inappropriate use of virtual social networks among couples can be a prerequisite for a new type of social harm at the community level. Therefore, training the proper use of the Internet and social networks through education and culture as part of life skills in the present situation is inevitable.
  Keywords: Social Networks, Cyberspace, spouse relationships, Lifestyle, Negative consequences, Strategies
 • Reza Ghiyasi, Parviz Ahi *, Shahrzad Barkhordar, Behzad Hadipour Pages 62-80
  Background and Aim
  Religious identity is one of the important aspects of social identity and it indicates a sense of belonging and commitment to religion and religious community. Lifestyle is a way of defining or distinguishing a group of people. It is a system shaped by the influence of culture (values, resources, symbols, and laws) on the lives of individuals. The purpose of this study is to investigate the sociological impact of religious identity on the lifestyle of 15-29 year old girls in Kerman.
  Method
  The research method is descriptive-survey. A questionnaire was used to collect the data. The sample size was 305 according to Cochran formula and selected by cluster sampling method. Descriptive statistics, correlation and regression analysis were used for data analysis.
  Results
  Among the lifestyle indicators, leisure time with a beta coefficient of 0.1 had the greatest impact on religious identity. The indices of clothing purchase pattern, interpersonal relationships, artistic cultural consumption, body management, and nutrition pattern were ranked next in order of magnitude of impact on lifestyle.
  Conclusion
  It can be concluded that observance of religious identity and prevalence of Islamic lifestyle among girls in Kerman requires revision of citizen education methods at different levels as well as development of different aspects of cultural consumption pattern.
  Keywords: Lifestyle, religious identity, Leisure time, body management, Shopping Pattern, Payment Pattern, cultural consumption
 • Roya Farzinrad * Pages 81-101
  Background and Aim
  Despite the significant advancement of women's rights in the international legal system, they are still subject to crimes that violate and even deprive them of their fundamental rights. Trafficking in women is one of the obvious examples of such crimes, which has been the subject of international conventions and conventions due to its complex nature and organization.
  Methodology
  The present study uses international descriptive and analytical methods to study international documents related to trafficking in women.
  Findings
  In recent years, more attention has been paid to women's rights in international discourse, so that numerous international documents, conventions, and conferences have introduced measures in the field of crime. There have been allegations of criminal support for victims and prevention of women victims. In all of these documents, trafficking in women has been identified as a threat to world order.
  Conclusion
  It seems that international law has significant capacities to combat trafficking in women, to protect victims and to prevent crime, which of course needs to be improved. In this regard, the Protocol to the Palermo Convention has made considerable progress in meeting the objectives of states to combat trafficking in women more effectively. Also, using the capabilities of the International Criminal Court to deal with some types of trafficking in women can be an effective way of tackling this organized crime.
  Keywords: human trafficking, International human rights, Organized crime, Human Dignity, trafficking in women
 • Sha&#, Ban Oladi, Esmaeil Jahanbakhsh *, Asghar Mohammadi Pages 102-120
  Background and Aim
  A sense of security is one of the most essential human needs, closely linked to the development and different dimensions of social welfare. Malevolence is one of the factors that can make a woman's sense of security more vulnerable. The purpose of this study was to investigate the effect of maladaptation and exaggeration on self-security of women and girls over 15 years old in Tehran.
  Methodology
  The research is applied in terms of purpose and quantitative and survey method. The statistical population includes women and girls over 15 years of age in Tehran city with 899 630 3 persons. Using Cochran formula, the sample size was 600 and the samples were selected in several stages. The researcher-made questionnaire was used as a data collection tool. Data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods and structural equation modeling.
  Results
  Hijab with a standard path coefficient of 0.414 and exemplar with a standard path coefficient of 0.372 had a significant effect on personal insecurity. The study of the effect of independent variable on the dimensions of dependent variable showed that exaggeration and maladaptation affect the feeling of intellectual, physical, emotional and financial insecurity.
  Conclusion
  Increasing maladaptation and exaggeration reduces women's sense of personal security. Therefore, it is expected that the responsible institutions in the field of education and culture in the country as well as the national media will deepen the chastity and hijab values ​​based on religious and religious principles with more effective and realistic plans.
  Keywords: Feelings of personal security, Women, Hijab, Tabarroj, Tehran