فهرست مطالب

مطالعات زبان و ادبیات غنایی - پیاپی 30 (بهار 1398)
 • پیاپی 30 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا اختیاری* صفحات 9-24
  مثنوی لیلی و مجنون قاسمی حسینی گنابادی (د.982) در سال 1393 به تصحیح این جانب منتشر شده است. دانشجویان محترمی با داعیه شرح ابیات، ده صفحه نقد بر این کتاب نوشته اند. این جستار به نقض نوشته آنان اختصاص دارد. ایشان بدون شرح حتی یک بیت، ادعای شرح کرده اند. گاه هم تحقیق و شرح مصحح را بدون ارجاع، به نام خود نقل نموده اند. اطلاعاتی که در ادامه شرح برخی ابیات آورده اند، غالبا ناکارآمد و نادرست است. برای مثال نوشته اند که عینک در قرن هشتم به صورت «شیشه فرنگ» به کار می رفته است و منظور قاسمی «شیشه فرنگ» است. در حالی که قاسمی حسینی در تمام آثارش کلمه عینک را به کار برده و هیچ جا منظور وی «شیشه فرنگ« نبوده است. پیشینه عینک نشان می دهد، چند قرن قبل از قاسمی عینک ساخته شده بود. مفصل بندی و مصادره به مطلوب، مهمترین خصیصه نوشته آنان است. جز بعضی موارد استحسانی، هیچ کدام از نقدها و اتهامات چون مبتنی بر دلایل علمی نیست، پذیرفته نیست و بر رد ادعاها دلیل آورده شده است. نویسندگان آن نوشته را به مطالعه دقیق کتاب از سر انصاف، مطالعه در شیوه تصحیح متون، مقدمه نویسی و صفحه آرایی سفارش می کنم.
  کلیدواژگان: نقض ادعاها، لیلی ومجنون قاسمی، ادعای شرح، مغالطه کاری، عینک
 • حافظ حاتمی* صفحات 25-44
  تصویر و تصویرپردازی از عناصر و مولفه های برجسته در حوزه زیبایی شناختی و از جمله اختصاصات در سبک شناسی آثار ادبی و هنری است. امروزه نگاه انتقادی به آثار ادبی از منظر خلق تصاویر نو، ناب و نغز از جمله مباحث جدی در مطالعات بلاغت سنتی و نقد و نظریه ادبی و به ویژه در بررسی و تحلیل های مکاتب صورت گراییی و ساختارگرایی و مانند آن محسوب می شود. هدف از این پژوهش بحث و بررسی در انواع تصاویر منظومه بزمی نوروز و نوگل، اثر آرمان راکیان است که به تازگی وارد بازار نشر گردیده است. این پژوهش به شیوه اسنادی، توصیفی و در نهایت تجزیه و تحلیل محتوا بر اساس یافته ها صورت می گیرد. در مسیر این تحقیق با معرفی انواع تصاویر خیالی ساده، متعدد و گسترده و رفته رفته فاصله گرفتن از شیوه های نقد سنتی در پرداخت صرف به مصادیق صور خیالی در حوزه فنون بلاغت و صناعات ادبی و یا بیان و بدیع، به بررسی و شناخت عناصر نو، تصاویر چند لایه، انواع استعاره های تو در تو و مرکب، اسطوره پردازی ها، نمادها و نمادسازی ها، کهن الگوها و حتی شیوه های روایت و توصیف پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: شعر فارسی، منظومه های بزمی، زیبایی شناسی، تصویر و تصویر سازی، نوروز و نوگل
 • فرزاد رستمی* صفحات 45-54

  زن و ویژگی های او از دیر باز یکی از موضوعاتی است که مورد توجه ادبا و شعرا بوده است و گویندگان و نویسندگان بسیاری با در نظر گرفتن جنبه های متفاوت وجودی زن در این باره مطالب مختلفی بیان کرده اند. آثاری چون سمک عیار، بختیارنامه و سندبادنامه از متون منثور ادب غنایی است که می توان زن را به عنوان یکی از شخصیت های داستان مورد تحلیل و بررسی قرار داد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، شخصیت زن در این سه داستان عامیانه بررسی و تحلیل و مقایسه شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که به دلیل بهره گیری از بن مایه های فرهنگ ایرانی، نگرش مثبت به زن در کتاب سمک عیار بسیار جلوه گر است. بختیار نامه در مرتبه بعدی با نمونه های متعادل و مثبت تری از زنان و سندباد نامه به دلیل سایه افکنی فرهنگ و آیین هندو بر جایگاه زن، نگرش منفی بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: سند باد نامه، بختیار نامه، سمک عیار، فمنیسم، نقد زن مدار، آیین و سنت
 • میثم زارع*، مریم موسوی صفحات 55-68
  میثم زارع دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز مریم موسوی دانشجوی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی امیرخسرو دهلوی از شاعران قرن هفتم و هشتم است که تحت تاثیر منظومه های پنج گانه نظامی، منظومه هایی سروده است. یکی از این آثار که پنجمین و آخرین منظومه او به شمار می رود، هشت بهشت نام دارد که شاعر تحت تاثیر هفت پیکر نظامی آن را به نگارش درآورده است. در این منظومه، بهرام گور داستان روز چهارشنبه را که داستان شهر خاموشان است، از زبان شاهزاده رومی می شنود. شاعر توانسته است به خوبی این داستان را به تصویر بکشد. این پژوهش با رویکرد زیباشناختی و ساختاری به تحلیل این داستان پرداخته است. برای این منظور مهم ترین عناصر ساختاری شعری این داستان که شامل زبان، موسیقی و تخیل می شود، مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان می-دهد که شاعر در بخش زبانی با بکارگیری واژه ها و واج های برگزیده، در بخش موسیقی با آوردن قافیه ها و ردیف های فعلی و در بخش تخیل با بکارگیری تشبیه و استعاره های متناسب باعث هر چه زیباتر شدن این داستان شده است.
  کلیدواژگان: امیرخسرو دهلوی، هشت بهشت، روز چهارشنبه، زیبایی شناسی، ساختار
 • مریم محمودی*، اعظم خادم صفحات 69-82
  حافظ به عنوان یکی از سرایندگان برجسته ادبیات عرفانی در میان شاعران پارسی سرا راجع به مساله سعادت بشر و عوامل پیش برنده و بازدارنده از آن و همچنین نوع موضع گیری وی در قبال تعالیم صحیح و ناصحیح رسیدن به سعادت و سیر انفسی، عقاید ناب و درخور توجهی دارد. در این نوشتار به منظور شناخت بهتر و عمیقتر این نظرات از روش تحلیل گفتمان انتقادی استفاده شده است که شامل نظریه ها و روش هایی برای مطالعه تجربی روابط میان گفتمان و تحولات اجتماعی و فرهنگی است. براین اساس دو غزل از حافظ در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بررسی شده است. نتایج این واکاوی نشان می دهد که شعر حافظ آمیزه ای از تغزل و تعقل است و تفسیر آن بدون قرآن کاری عبث و بی فایده است. سیر انفسی از نظر حافظ، فرایندی خرد محور و عملگراست و با زهد منافات دارد. این فرایند پالایشی است، نه پرورشی و نقش مرشد، تنها به عنوان الگو و راهنما است و او هیچ سیطره ای بر سالک ندارد .
  کلیدواژگان: سیر انفسی، سیر آفاقی، دیوان حافظ، تحلیل گفتمان انتقادی
 • پیمان نیکنامی* صفحات 83-93
  عشق برجسته ترین و نامکررترین مفهومی است که در هنر و ادبیات بازتاب گسترده داشته است. عشق به مرد، زن، پدر، مادر، فرزند، طبیعت، دین و اندیشه، وطن، آزادی و... در جای جای ادبیات فارسی قابل لمس است. آن چه همه عشق ها را در سایه خود می گیرد، عشق به خدای یکتاست که موجب تکامل و خویشتن شناسی انسان می شود. سراسر ادبیات عرفانی، بیان عشق به خالق یکتاست. ادبیات غنایی نیز یکی از عرصه هایی است که عشق ورزیدن به انسانی دیگر، می تواند راهی برای رسیدن به رشد و کمال و شناخت خود باشد. هفت پیکر نظامی گنجوی، یکی از آثار غنایی است که در ظاهر، داستان عشق زمینی و دون است اما با تامل در این داستان ها و با تحلیل کهن الگویی و روانشناسی، مشاهده می شود معشوق زمینی می تواند قهرمان داستان را به کمال و تعالی برساند. در این جستار با معرفی اجمالی هفت پیکر و موضوع آن، داستان گنبد سبز با تاکید بر معشوق تعالی بخش، مورد بررسی قرار می گیرد. کلمات کلیدی: هفت پیکر، نظامی گنجوی، معشوق، آنیما، سایه.
  کلیدواژگان: هفت پیکر، نظامی گنجوی، معشوق، آنیما، سایه
|
 • Zahra Ekhteyari * Pages 9-24
  Masnavi of Layli and Majnun, written by Ghasemi Al-Hosayni Gonabadi (982 AD Deyar bakr), was published in 2014 by Zahra Ekhteyari’s introduction, correction and annotation. Two respectable students by claiming of description of verses, have written a criticism in less than 10 pages on it. This article is written to violate and criticize their scrip. They have claim of description, without describing even one verse. Their script is mostly incorrect, inefficient and long writing. Sometimes, they have quoted some parts of the corrector’s descriptions by their own names. In some cases, they have added a second meaning to some interpretations, whereas the corrector’s method is on balance and not on verbosity; so she consciously didn’t use different meanings of one interpretation. They also plagiarize from the introduction of the book, which the corrector has written. Their script is published in a journal which isn’t approved by Science Ministry. Verbosity and false reasoning, are the most important features of the script. Their criticisms aren’t based on scientific reasons, so I don’t accept them and I fairly presented my reasons. I advise these two students to read the book more carefully and fairly, also to study the methodology of correcting text, writing introduction and formatting text..
  Keywords: Violation of claim, Qasemi’s Layli, Majnun, misleading, description claiming, Glasses
 • Hafez Hatami * Pages 25-44
  Image and imaging is one of the most prominent elements in the field of aesthetics, including the attributes of literary and artistic works. Today, the critical look at literary works from the poient of view of creating new, pure and nugget images is one of the serious issues in traditional linguistic studies, critique and literary theory, especially in the study of formalism and structuralism schools.the purpose of this essay is discuss the types of images of the lyric poem of Nowrooz and Nowgol Arman Rakian , which has just enterd the market. The research is done by descriptive documentation and finally, content analysis and based on the finding. In the course of this research with the introduction of various simple imagery, numerous and extensive and gradually moving away from traditional methods of payment in the form of example of imaginary in the field of science of figurative language, rhetoric and and figures of speech to explore new elements, multi-layerd images types of metaphors in you, combined with myths, archetype narrative and even narrative and description.
  Keywords: lyric poems, Persian poetry, aesthetics, image, imagery, Nowrooz, Nowgol
 • Farzad Rostami * Pages 45-54
  The poets and men of letters have long been concerned with “woman” and its characteristics. Many narrators and authors have discussed this issue considering its different existential aspects. The works such as Samak-e-Ayar, Bakhtiar name and Sendbad nameh are the works in lyric literature which are written in prose and have analyzed “woman” as a character in tales. The present analytic – descriptive paper studied and compared “woman” in the aforementioned folk tales. The result showcased a positive attitude towards “woman” in Samak-e-Ayar because of enjoying Iranian Cultural themes. Secondly, Bakhtiar name contained more reasonable and positive instances. Finally, Sendbad nameh had a more negative attitude because of being shadowed by Hindu culture and tradition.
  Keywords: Sendbad nameh, Bakhtiar nameh, Samake-Ayar, feminist criticism, tradition
 • Meisam Zare *, Maryam Mousavi Pages 55-68
  Structural aesthetics criticism of story “ Rooz-e 4shanbe” from “ Hasht Behesht” -poetic (versified) story - by “ Amir Khosro Dehlavi”. Amir Khosro Dehlavi, is a poet of 7th and 8th century, who composed poetic stories impressed by Nezami`s” quintuple poetic”. One of them as his 5th and the last, named” Hasht Behesht” has been written influenced by Nezami`s “ Haft Peykar”. In the mentioned poetic story, Bahram-e Goor, listens to the story “Rooz-e 4shanbe” which is the story of “ Shahr-e Khamoushan” told by the Roman princess. The poet has depicted the story properly. This research by aesthetic and structural approach, is intended for analyzing this story through consideration and analyzing the main structural elements included the language, the rhythm and the imagination. The consequences indicate that the poet by using selective words and phonemes in the language part, suitable rhymes in the rhythm part and accurate similes and metaphors in the imagination part, creates an admirable poetic story. Meysam zare Ph.D. student of Persian language and literature in Shiraz university. Maryam mosavi M.A student of Persian language and literature in Shahid Beheshti university.
  Keywords: Amir Khosro Dehlavi, Hasht Behesht, Wednesda, aesthetics, Structural
 • Maryam Mahmoodi * Pages 69-82
  Hafiz, as a prominent face among mystical Persian poets, offers outstanding tips about the prosperity of mankind and its promoting and deterrent factors, and either true or false teaches how to achieve prosperity and introversive revolution. In order to understand the views more clearly, this paper has deployed the method of CDA which includes theoretical and experimental procedures to investigate the relationship between discourse and social and cultural developments. Accordingly, two samples of Hafiz sonnets were studied through the three stages description, interpretation, and articulation. This analysis showed that Hafiz is a mixture of lyricism and sense, interpretation of which apart from Quran is non-sense. Hafiz believes in introversive revolution as a rational practice which is incompatible with asceticism. The nature of this procedure is to eliminate the redundancies rather than piling up a mass of empty talk, through which the mentor just acts as a pioneer, non-dominant over the voyager at all. some of Hafiz sonnets were studied through the three stages description, interpretation, and articulation. This analysis showed that Hafiz is a mixture.
  Keywords: Introversive revolution, extroversive revolution, Hafiz poetry works, CDA
 • Peiman Niknami * Pages 83-93
  Love is the most distinguished and the most infrequent concept with a huge reflection in art and literature. Love toward man, woman, mother, child, nature, religion and thoughts, motherland, liberty and … is tangible in each part of Persian literature. The love which embraces all is the love to the only God. It gives human the power to know himself and it helps him evolve as much as possible. Mystical literature is about the love to the only God. Emotional literature is one of the areas in which adoring another person can be a way to evolve and achieve integrity. Haft peykar by Nezami Ganjavi is one of the pieces of emotional art which is a story of an earthly love at the surface but upon a deeper consideration of such stories in ancient analysis of the model and psychology, one can find out that the earthly love can get the hero of the story to the point of excellence and perfection. In this research, the story of the Green dome was studied with an emphasis on the exalted beloved and an introduction of Haft peykar and its theme.
  Keywords: Haft peykar, Nezami Ganjavi, beloved, enima, sayeh