فهرست مطالب

 • سال پنجاه و یکم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • صفورا ناوری، رضا پیش قدم*، آذر حسینی، محمدرضا هاشمی صفحات 1-27
  با توجه به اصول زیربنایی و ملاحظات نظریه آموزش زبان انگلیسی کاربردمحور که به آموزش مهارت های زندگی در کنار آموزش تخصصی زبان تاکید دارد و همچنین لزوم بررسی نکات ارائه شده در این نظریه نوپا، ساخت و استفاده عملی از پرسش نامه هایی که به یافتن داده هایی در راستای اهداف این نظریه می پردازند ضروری به نظر می رسد. در راستای اصول نظریه آموزش زبان کاربردمحور، بررسی روش های افزایش مهارت های زندگی مانند خلاقیت، نکته اصلی پرسش نامه پیش روست. این پژوهش به ساخت و هنجاریابی پرسش نامه خلاقیت پرداخته است که میزان تاثیرگذاری کتاب های آموزش زبان در افزایش این مولفه را بررسی می کند. پرسش نامه خلاقیت با 45 سوال بعد از بررسی و مطالعه اصول دیگر مدل های مربوط در روان شناسی طراحی و بر روی 164 معلم زبان موسسات آموزشی آزمایش شد. بررسی نتایج به دست آمده توسط مدل سازی رش، سوالاتی را که دارای MNSQ بالاتر از 40/1 بودند را فاقد خصوصیت یک بعدی تشخیص داده که لازم است حذف شده یا تغییر یابند. در نتیجه مشخص شد که این پرسش نامه پس از تغییر چند سوال، به عنوان مدلی تک وجهی هم میزان روایی بالایی داشته و هم دارای طیف لیکرت شش گزینه ای صحیح است. در پایان به کاربرد این پرسش نامه و نتایج حاصل از این پژوهش در دیگر زمینه های آموزش زبان اشاره شده است.
  کلیدواژگان: آموزش مهارت های زندگی، برنامه درسی زندگی مبنا، خلاقیت، شیوه مدل سازی رش، نظریه آموزش زبان کاربردمحور
 • سعید کتابی*، مینا کریمی صفحات 29-47
  بیان مفاهیمی نظیر شک، اجبار و غیره (بیان نگرش گوینده) از طرق مختلفی امکان پذیر است که یکی از آن روش ها، استفاده از افعال کمکی وجه نما و ساختارهای فعلی وابسته به آن هاست. هدف پژوهش پیش رو بررسی مقایسه ای آموزش نه فعل کمکی وجه نما و ساختارهای فعلی مربوط، در کتاب های آموزش زبان انگلیسی ایران و مالزی است. برای نیل به این هدف از کتاب های انگلیسی دوره مقطع متوسطه اول در ایران و کتاب های انگلیسی مقطع متناظر (از سطح 1 تا 3) در مالزی استفاده شده است. همچنین برای مقایسه کاربرد افعال نامبرده در کتاب های آموزش زبان انگلیسی ایران و مالزی با کاربرد این افعال در زبان انگلیسی معیار، از داده های مرتبط در منبع مرجع British National Corpus استفاده شده است. نتایج پژوه نشان داد که در خصوص فراوانی نسبی برخی از این افعال و ساختارهای مربوط به آن ها در کتاب های ایران و مالزی شباهت هایی وجود دارد، اما به طور کلی فراوانی این دسته از افعال در کتاب های آموزشی مالزی بیشتر از کتاب های آموزشی در ایران است. همچنین بین کاربرد این افعال در کتاب های آموزشی مذکور و فرم طبیعی کاربرد زبان، تفاوت هایی به لحاظ ترتیب فراوانی وجود دارد. نتایج این پژوهش می تواند در زمینه آموزش افعال کمکی و تولید مواد درسی موثر در آینده، کاربرد داشته باشد.
  کلیدواژگان: مطالعه تطبیقی، افعال کمکی وجه نما، کتب آموزش زبان انگلیسی، ایران، مالزی، مقطع متوسطه اول
 • محبوبه نورا، علی خزاعی * صفحات 49-84
  اگرچه ترجمه بالنفسه دارای ماهیت تاریخی است، پژوهش درباره جنبه های تاریخی آن یا به عبارتی «تاریخ نگاری» ترجمه بحثی نسبتا جدید است و تاکنون در این زمینه نسبت به دیگر حوزه های پژوهشی ترجمه کار چندانی صورت نگرفته است تا حدی که می توان گفت وضعیت تاریخ ترجمه قابل قیاس با تاریخ نگاری در سایر رشته ها نیست. این پژوهش، در چارچوب مطالعات توصیفی ترجمه یعنی نظریه توری در مورد هنجارها و قوانین ترجمه، اون زهر در باب رپرتوای فرهنگی و مطالعات پیکره ای در ترجمه انجام شده است. هدف این پژوهش توصیف هنجارهای زبانی سه نسل از مترجمان ادبی ایران است. در این پژوهش هفت هنجار زبانی، ترکیب قید و صفت، واژگان عربی، گرته برداری نحوی، تنوع قیود توصیف کننده افعال ناقل، تنوع فعل ناقل، نقطه ویرگول و خط تیره در سه پیکره از سه نسل مترجم ادبی پس از مشروطه انتخاب و بررسی شد. یافته های این پژوهش نشان داد که با گذشت زمان، بسامد ترکیب قید و صفت، واژگان عربی، قیود توصیف کننده افعال ناقل، افعال ناقل غیر از «گفت»، گرته برداری نحوی، نقطه ویرگول و خط تیره بیشتر شده است. یافته ها براساس سنت ترجمه، امکانات زبان فارسی و توانمندی های مترجمان سه دوره واکاوی شد.
  کلیدواژگان: هنجارهای زبانی، مترجمان ادبی، تاریخ نگاری ترجمه، مطالعات پیکره ای
 • صبا عظیمی، شیده احمدزاده * صفحات 85-118
  در سال های اخیر، شمار زیادی از تحقیقات ادبی به بررسی بدن در ادبیات پرداخته اند. اگرچه بررسی بازنمایی بدن در ادبیات امری نوظهور نیست، پیدایش شاخه ای جدید از مطالعات بدن در جامعه شناسی در دهه هشتاد میلادی، بر محبوبیت موضوع بدن در مطالعات ادبی تاثیر گذاشت و پژوهش های این حوزه را دستخوش تغییر کرد. در این تحقیق بر آن هستیم تا با بررسی مفهوم بدن در جامعه شناسی بدن و تبیین تفاوت رویکرد جدید به بدن با رویکردهای گذشته و معرفی مختصر مطالعات جامعه شناسان سرشناس این حوزه پژوهشی، تصویری کلی از مطالعات بدن در جامعه شناسی و ارتباط و تاثیر این مطالعات در تحقیقات ادبی به دست بدهیم.
  کلیدواژگان: ادبیات، بدن زیسته، جامعه شناسی، خدتنانه، مطالعات بدن
 • سیما ضیایی، بهزاد قنسولی*، ضرغام قبانچی، حسام الدین شهریاری صفحات 119-137
  هدف این مقاله طراحی و اعتبارسنجی شاخص سنجشی است که بتوان با آن هوش روایی در نوشتار را ارزیابی کرد. پیش نویس ابتدایی این شاخص که براساس تعریف رندال (1999) از هوش روایی تهیه شده، شامل 13 گزینه است که هرکدام از آن ها بخشی از تعریف رندال را در بر می گیرد. در راستای روایابی این شاخص سنجش، از 200 زبان آموز ایرانی که در سطح FCE به یادگیری زبان انگلیسی مشغول بودند خواسته شد تا پویانمایی کوتاهی را ببینند و آن را در قالب نوشتار برای دوست خود تعریف کنند، درحالی که اجازه یادداشت برداری و استفاده از هیچ گونه منبع زبانی را نداشتند. سپس تمام نوشته ها، براساس شاخص سنجش طراحی شده در طیف لیکرت نمره گذاری شدند و تحلیل آماری EFA بر روی نمرات صورت گرفت. نتیجه این پژوهش به شاخص سنجشی ده گزینه ای ختم شد که دارای اعتبار 88/0 می باشد و سه فاکتور کلی را در بر می گیرد. این سه فاکتور عبارت اند از: انسجام داستان، شناسایی و معرفی عناصر داستان، فصاحت و بلاغت.
  کلیدواژگان: هوش روایی در نوشتار، شاخص سنجش هوش روایی در نوشتار، نوشتار زبان دوم
 • جلیل فتحی، علی درخشان* صفحات 139-161
  هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیرات آموزش راهبردهای نگارش[1] در زبان دوم بر خودکارآمدی نگارش[2] و اضطراب مهارت نگارش[3] در بین زبان آموزان ایرانی بود. بدین منظور، چهل و نه دانشجوی مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی در دو کلاس دست نخورده[4] به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. برای تحقق اهداف پژوهش حاضر، دانشجویان گروه آزمایش (تعداد=26) به مدت یک ترم (12 جلسه آموزشی) آموزش راهبردهای نگارش زبان انگلیسی را دریافت نمودند، درحالی که دانشجویان گروه کنترل (تعداد=23) به روش معمولی و بدون دریافت آموزش راهبردی مورد آموزش قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها، مقیاس خودکارآمدی مهارت نگارش در زبان دوم و مقیاس اضطراب نگارش در زبان دوم استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش راهبردمحور[5] در کلاس نگارش زبان انگلیسی به طور معناداری میزان خودکارآمدی نگارش زبان آموزان را افزایش داده است. همچنین، مشخص شد که سطح اضطراب نگارش شرکت کنندگان گروه آزمایش پس از دریافت آموزش راهبردهای نگارش به طور قابل توجهی کاهش یافته است. یافته های حاصل از پژوهش حاضر برای زبان آموزان، مدرسان و پژوهشگران مفید و کارآمد است.
   
  [1] .writing strategy instruction
  [2] .writing self-efficacy
  [3] .writing anxiety
  [4] .intact
  [5] .strategy-based instruction
   
   
  کلیدواژگان: خودکارآمدی در نگارش، اضطراب نگارش، آموزش راهبردمحور، انگلیسی به عنوان زبان
|
 • Reza Pishghadam Pages 1-27
  The present study sought to implement the idea of ELT for life among language education practitioners by challenging and materializing the notion of Applied ELT. In so doing, constructing some novel scales seemed inevitable. Highlighting the premises of Life Syllabus, this study devised and validated a TPCS-ELLTs (Teachers’ Perceptions of Creativity Scale for English Language Learning Textbooks) with 45 items to evaluate the current English language textbooks regarding the level they increase the creativity of language learners. The TPCS-ELLTs was validated through statistical procedures like Rasch rating model and exploratory factor analysis (EFA) which at last provided a model with a 6-point Likert scale. This scale was administered to a group of 164 EFL teachers at private language institutes. After more investigation, it was clear through Rasch model that, those items having infit MNSQ greater than 1.4 deviate from the expected model and degrade the analysis. Therefore, after changing some items, it was concluded that this scale as a unidimensional model, contains a high reliability and also a correct 6-point Likert. In other words, this scale is a precise measurement of the construct and therefore well-targeted for the sample. Furthermore, some recommendations regarding the implication and conclusions of this study in other fields of language teaching have been pointed out.
  Keywords: Applied ELT, Life Syllabus, Language Syllabus, Creativity, Rasch Rating Scale Model
 • Saeed Ketabi* Pages 29-47
  A speaker’s view towards a specific matter such as ‘doubt’, ’obligation’, etc., is expressed through different ways; one of these ways is through using modal auxiliary verbs as well as their verb phrase structures. This study is to compare the presentation of nine central modal auxiliaries and their related verb phrase structures in pedagogical English textbooks of Iran and Malaysia. For this purpose, all three grades of lower secondary level English textbooks in Iran and Malaysia were used. Also, the British National Corpus was used in order to compare the use of such verbs in English textbooks with their use in the Standard English. The results indicated that there were similarities in the frequency distribution of these verbs between pedagogical textbooks of Iran and Malaysia. But, such verbs are generally more frequent in Malaysian textbooks in comparison with the Iranian ones. In addition, there were some differences regarding their frequency distribution between the textbooks and the Standard English in BNC. The results could have some implications for effective material development in future.
  Keywords: Comparative study, Modal auxiliary verbs, language pedagogy, Iran, Malaysia, Junior secondary school
 • Ali Khazaye Pages 49-84
  Although translation is of a historical nature, research on its historical aspects, or the "historiography" of translation, is a relatively new debate, and so far, there has been little research in this regard compared to other areas of research. Therefore, it can be said that the state of translation history is not comparable with historiography in other disciplines. This research was conducted based on descriptive translation studies including norms and rules of translation, cultural repertoire, and corpus-based studies in translation. The purpose of this study was to describe the linguistic norms of three generations of literary translators in Iran. To this end, seven linguistic norms - intensifiers, Arabic vocabulary, syntactic calque, variety of adverbs describing reporting verbs, variety of reporting verbs, semicolon, and dash- in three corpora from three generations of literary translators after the constitutional revolution in Iran were investigated. The findings of this study showed that, over time, frequency of intensifiers, Arabic vocabulary, adverbs describing reporting verbs, reporting verbs other than "say", syntactic calque, semicolon, and dash have increased. The findings were analyzed based on the translation tradition, the repertoire of the Persian language, and capabilities of the three generations of literary translators.
  Keywords: Corpus-Based Studies, Linguistic Norms, Literary Translators, Translation Historiography
 • Shideh Ahmadzadeh Pages 85-118
  Representational studies of the body in literature are not new phenomena; however, the concerns of a new field of body studies, formed in the 1980s in sociology and becoming interdisciplinary soon after, transformed the concept of the body and the meaning of body studies. There are few studies which sketch this paradigm shift for literary researchers and consequently a great many are still confused about what is the body in "body studies". The present research maps out the assemblages which paved the way for this new definition of the body and tries to figure out the sociological studies' line of flight from the previous approaches to the body and also from the present understanding of the body in literary studies. At the end, the present problematics of body studies in literature are briefly analyzed within this framework.
  Keywords: literature, lived body, sociology, embodied self, body studies
 • Behzad Ghonsoli* Pages 119-137
  The major aim of this study was to construct a Narrative Writing Intelligence Scale (NWIS). To this end, the scale was designed by picking up the narrative intelligence factors proposed by Randall (1999). The designed NWIS, composed of 13 items, was used to score 200 pieces of writing of FCE students. These students were asked to watch a short animation and narrate it in written form, while they were not allowed to consult their teachers, classmates, or any English resources for vocabulary or grammar. They were not allowed to take any notes while the movie was being played either, since the power of memory and the range of vocabulary and grammar are constituents of narrative intelligence. Then, the writings were scored by the newly-developed 5-point Likert type scale. The scores were transferred to SPSS 18 and Exploratory Factor Analysis (EFA) was employed to determine the underlying factors in the designed scale. At the end, three items were removed and the final scale came out to be a 10-item scale. The results revealed that the scale can be explained by a 3-factor solution with a good level of reliability. The three-factor model accounted for 57.47% of the variance and the factors were named as Unity of the plot, Identification (of characters, objects and ideas), and Voice and Rhetoric. The variables which comprise the three factors, based on Randall (1999)’s definition are related to emplotment, characterization, narration, Genre-ation, and thematization.
  Keywords: Exploratory Factor Analysis, Narrative Writing Intelligence, Narrative Writing Intelligence Scale
 • Ali Derakhshan* Pages 139-161
  Research has consistently revealed that the employment of language learning strategies (LLSs) produces a significant share of variance in language achievement in general and writing strategy training on L2 writing performance, in particular. However, very few studies have been conducted in the Iranian context, so the present study aimed to investigate the effects of strategy-based instruction (SBI) in an English as a Foreign Language (EFL) writing course on enhancing writing self-efficacy and writing anxiety. In so doing, a sample of 49 Iranian EFL students were recruited. The participants were the students of two intact classes doing their BA in the field of English Language Literature. For the purpose of the current study, a twelve-week metacognition training program was integrated into the writing course of the experimental group (n=26). The students in the control group (n=23) received the regular, traditional writing instruction. The data were collected through administration of the two scales measuring second language writing self-efficacy, and anxiety. The findings indicated significant differences in favor of the experimental students in the writing self-efficacy. Besides, it was revealed that writing strategy instruction significantly reduced the writing anxiety of the participants. The findings offer significant implications for both EFL researchers and practitioners.
  Keywords: writing self-efficacy, writing anxiety, strategy-based instruction, EFL