فهرست مطالب

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - سال بیست و پنجم شماره 1 (پیاپی 96، بهار 1398)
 • سال بیست و پنجم شماره 1 (پیاپی 96، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غلامرضا فدایی* صفحات 9-13
 • احسان گرایی* صفحات 15-41
  هدف
  هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی نظری برای برنامه ریزی آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران است. به همین منظور، ضمن پرداختن به مفاهیمی از نظریه های اکولوژی و سیبرنتیک و پیوند آن ها با یکدیگر، رویکرد جدیدی تحت عنوان «اکوسیبرنتیک» معرفی و تشریح می شود.
  روش
  این پژوهش به روش سندی انجام شده است. مرور مفاهیم سیبرنتیک و اکولوژی و مطالعات انجام شده درباره آینده آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی برای گردآوری اطلاعات موردنیاز به کار گرفته شده است.
  یافته ها
   رویکرد اکوسیبرنتیکی به آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی، همانند اکوسیستم های زیستی، هم زمان به دو عامل اصلی محیط و ارکان آموزش رشته توجه دارد. رویکرد اکوسیبرنتیکی به مطالعه روابط تعاملی میان ارکان آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی و محیط پیرامونی آن می پردازد و آینده آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی را تابعی از تعامل میان ارکان آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی و محیط پیرامون آن به علاوه سیستم های دریافت کننده بازخورد و پیش خورد می داند.
  اصالت/ارزش
   نگرش های مطرح شده درباره آینده علم اطلاعات و دانش شناسی را می توان در چهار گروه جای داد. نخست، نگاه بدبینانه نسبت به آینده و اعتقاد به سناریوی انقراض و نابودی است. گروه دوم قائل به تمایز میان «کتابداری» و «علم اطلاعات» و دیگر عناوین جدید هستند. آن ها جامعه کتابداری را از خوش بینی محض درباره سهم بالای خود در مشاغل آینده جامعه اطلاعاتی برحذر داشته اند. به عبارتی، در اینجا با چالش کتابداری با مفهوم سنتی آن و علم اطلاعات و دیگر رشته های همنام به معنای مدرن آن درگیرند. گروه سوم معتقدند که راه رسیدن به آینده از گذشته و حال می گذرد. علم اطلاعات و دانش شناسی برای ادامه حیات باید به عوامل درون و برون رشته ای توجه کند. درواقع، این دیدگاه به پیشرفت و ادامه حیات به صورت پیوسته و بدون تغییرات اساسی اشاره دارد. گروه چهارم نیز آینده ای مطلوب برای علم اطلاعات و دانش شناسی قائل هستند. آن ها راز و رمز دستیابی به این آینده مطلوب را برنامه ریزی و طراحی سیستم آموزشی با هدف آموزش دانشجویان نسل آینده دانسته اند. این پژوهش برای نخستین بار با رویکردی اکوسیبرنتیکی به تحلیل برنامه ریزی آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران پرداخته و می تواند مبنایی برای آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی باشد.
  کلیدواژگان: آموزش کتابداری، آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی، اکوسیبرنتیک
 • لیلی سیفی*، علی علی دوست صفحات 43-66
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت برون دادهای تحقق یافته از خدمات کتابخانه های عمومی استان تهران در زندگی کاربران در مولفه های آموزش، پژوهش، کسب وکار و تجارت، فعالیت های روزمره و فعالیت های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی انجام شده است.
  روش
  این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 86000  نفر از اعضای 15 تا 79 ساله کتابخانه های عمومی نهادی استان تهران بودند که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی تعداد 620 نفر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. برای اجرای این پژوهش از یک پرسش نامه محقق ساخته به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد. روایی محتوایی ابزار این پژوهش با استفاده از نظرتعدادی از اساتید علم اطلاعات و دانش شناسی فعال در این حوزه تایید شد و سنجش پایایی ابزار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 97/ به دست آمد.
  یافته ها
   نتایج حاصل از بررسی نشان داد میزان برون دادهای تحقق یافته از کتابخانه های عمومی در حوزه های آموزش، پژوهش و کسب وکار، فعالیت های روزمره، فعالیت های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی و درکل برون دادهای کلی کمتر از حد متوسط بود. برون دادهای تحقق یافته در حوزه های آموزش، پژوهش و کسب وکار و تجارت، فعالیت های روزمره و برون دادهای کلی برحسب میزان استفاده هفتگی و سالانه کاربران تفاوت داشتند. رابطه بین برون دادهای تحقق یافته به طورکلی و حوزه های آن با سن کاربران مثبت بود. میانگین برون دادهای تحقق یافته به طورکلی و هر سه حوزه آن بین کاربران کتابخانه ها با درجات مختلف تفاوت داشت. میانگین برون دادهای تحقق یافته کاربران متاهل به طورکلی و در حوزه های آن از کاربران مجرد بیشتر بود.
  اصالت/ارزش
   رویکرد ارزیابی برون داد در راستای اهداف ارزیابی کیفیت خدمات و تعیین میزان اثرگذاری نهایی خدمات در زندگی کاربران قادر است تصور درستی از واقعیت های موجود در کتابخانه های عمومی را به مسئولان و دست اندرکاران بخش فرهنگی جامعه منتقل کند. این پژوهش بیشتر به ارتقای مبانی نظری سنجش تاثیر و برون دادهای کلی و نشان دادن تاثیر کتابخانه ها بر جامعه کمک می کند.
  کلیدواژگان: برون دادهای تحقق یافته، کیفیت خدمات، کتابخانه های عمومی، استان تهران
 • فرامرز سهیلی*، زهرا سلگی، الهام خنجر صفحات 67-94
  هدف
  هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر آموزش به شیوه های قصه گویی، کتاب خوانی و نمایش فیلم بر انگیزش و علاقه مندی به مطالعه در کودکان 7 تا 10ساله مراجعه کننده به کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه است.
  روش
  طرح این پژوهش شبه آزمایشی با گروه پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان 7 تا 10ساله (عضو بخش کودک کتابخانه عمومی امیرکبیر کرمانشاه) که از بین آن ها 30 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند و در 3 گروه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از دو پرسش نامه محقق ساخته میزان انگیزش و علاقه مندی کودکان به مطالعه و پرسش نامه والدین با همکاری استادان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و روان شناسی ساخته شده و روایی آن به تایید 4 تن از اساتید علوم تربیتی و روان شناسی رسیده است و پایایی آن ها پس از محاسبه به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 746/0 و 823/0 به دست آمد. پرسش نامه ها در فروردین و اردیبهشت 1396جمع آوری شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که در هر سه گروه (قصه خوانی، کتاب خوانی و نمایش فیلم) میزان انگیزش و علاقه به مطالعه بلافاصله بعد از آموزش و یک ماه بعد از آموزش افزایش یافت، ولی روش قصه گویی در مقایسه با دو روش دیگر تاثیر بیشتری بر میزان افزایش انگیزش و علاقه به مطالعه کودکان داشت.
  اصالت/ارزش
   ارزش این مقاله در نشان دادن اهمیت قصه گویی در علاقه مند کردن کودکان به مطالعه است، به طوری که نتایج پژوهش نشان داد هر سه روش قصه گویی، کتاب خوانی و نمایش فیلم می توانند روش های موثری برای افزایش انگیزش و علاقه مندی کودکان 7 تا 11ساله به مطالعه باشند، هرچند که روش قصه گویی اثربخشی بیشتری دارد. درمجموع، هر سه روش موجب علاقه مند کردن کودک به کتابخانه می شود. به همین دلیل، کودکانی که در جلسات قصه گویی، کتاب خوانی و نمایش فیلم حضور می یابند بیشتر به کتابخانه و مطالعه علاقه پیدا می کنند.
  کلیدواژگان: قصه گویی، کتاب خوانی، نمایش فیلم، علاقه و انگیزه به مطالعه
 • فردوس نادعلی زاده* صفحات 95-115
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بیان نقش عروسک و بازی های عروسکی در جذب کودکان 3 تا 12ساله به کتابخانه عمومی روستایی است. همچنین این مقاله گزارشی پژوهشی از طرح عروسک دانا در کتابخانه حضرت ولیعصر (عج) روستای مبارک آباد استان قم ارائه می کند که به منظور ایجاد شوق مطالعه در کودکان در این کتابخانه انجام شده است. عروسک دانا به عنوان مخاطبی برای قصه خوانی و اجرای نمایش های عروسکی در کتابخانه است و با ایجاد فضایی صمیمی زمینه ای برای رشد تخیل کودک و شوق و انگیزه او به مطالعه را فراهم می کند. عروسک دانا آن عروسکی است که کودک دوستش دارد و برای داناکردن او قصه خوانی می کند و در برنامه های کتابخانه مشارکت فعال تری دارد.
  روش
  این پژوهش به روش اقدام پژوهی (برنامه ریزی، اقدام، مشاهده و بازتاب) انجام شده است و در پی مشکل اساسی جذب مستمر مخاطب کودک به کتابخانه حضرت ولیعصر روستای مبارک آباد صورت گرفته است. با مطالعه پژوهش های صورت گرفته درباره انگیزه های مطالعه، کتاب درمانی، فعالیت های ترویج کتاب خوانی و نظایر آن، طرحی موسوم به «عروسک دانا» تدوین شده است. در مرحله اقدام این طرح، عروسک هایی در کتابخانه قرار داده شد و سپس از کودکان خواسته شد با عروسک های خود به کتابخانه بیایند و با خواندن قصه و داستان عروسک ها را دانا کنند. برای گزارش نتایج طرح، آمارها از نرم افزار سامان نهاد کتابخانه های عمومی استخراج شده و بازتاب های طرح ذکر شده است.
  یافته ها
   در مرحله مشاهده، نتایج آزمون کای اسکوئر نشان می دهد با برنامه ریزی و اجرای طرح عروسک دانا برای کودکان، آمار عضویت و امانت آن ها نسبت به قبل افزایش یافته است، اما این افزایش برای اعضای بزرگ سال اتفاق نیفتاده است.
  اصالت/ارزش
   اجرای طرح عروسک باعث جذب و افزایش امانت در کودکان شده است. این پژوهش گزارشی از اجرای یک طرح اقدام پژوهی توسط کتابداران برای کودکان را در محیط کتابخانه عمومی روستایی ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: کتابخانه عمومی، کتابخانه روستایی، عروسک، نمایش عروسکی، طرح عروسک دانا
 • دل آرام جباری، ایرج رداد* صفحات 117-152
  هدف
   پژوهش حاضر به منظور تعیین وضعیت عناصر داستان در کتاب های گروه سنی «ج» منتشرشده در فاصله سال های 1390 تا 1394 صورت گرفته است.
  روش
  این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که به روش تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کتاب های داستانی گروه سنی «ج»، منتشرشده در فاصله سال های 1390 تا 1394 تشکیل می دهد که از میان آن ها تعداد 100 عنوان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نظام مند انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها سیاهه وارسی محقق ساخته ای متشکل از عناصر داستانی شخصیت پردازی، طرح، فضاسازی، درون مایه، زاویه دید، سبک، لحن و تصویرپردازی بود. روایی صوری سیاهه وارسی توسط چند متخصص حوزه ادبیات کودکان بررسی و تایید شد. تجزیه وتحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی (توزیع و درصد فراوانی) انجام پذیرفت.
  یافته ها
   نتایج پژوهش نشان داد که بیشتر شخصیت های داستان های مورد بررسی از نوع انسان و شیوه غالب در بیان داستان بر اساس یک نظم تاریخی به صورت پیش رونده بود. نمادگرایی کمتر مورد استفاده قرار گرفته و درونمایه بیشتر آثار از نوع آشکار بود. به علاوه، تصویرسازی و تجسم دارای بیشترین فراوانی در سبک داستان ها بودند.
  اصالت/ارزش
   جلب مخاطبان کودک و نوجوان به خواندن کتاب های داستان از اهمیت وافری در شکل گیری شخصیت آن ها برخوردار است و در این میان نقش استفاده موثر از عناصر داستان در راستای خلق آثاری جذاب و تاثیرگذار انکارناپذیر است. در پژوهش حاضر مشخص شد که نویسندگان داستان های کودکان به برخی از این عناصر همچون شخصیت پردازی پویا، نمادگرایی و استفاده از لحن های مختلف کمتر توجه داشته اند و پیش از این، از این زاویه به بررسی داستان های کودکان گروه سنی «ج» پرداخته نشده است.
  کلیدواژگان: ادبیات کودکان و نوجوانان، کتابهای داستان، تحلیل محتوا، عناصر داستان، گروه سنی «ج»
 • مرضیه ادیب منش، علی اکبر خاصه*، مرزبان ادیب منش صفحات 153-178
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تشریح خدمات جنبی کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه و نقش آن ها در جذب کودکان و نوجوانان به کتابخانه و نگهداشت آنان در آن انجام شده است.
  روش
  در این پژوهش از رویکرد آمیخته استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه، سیاهه وارسی و مصاحبه با کتابداران استفاده شد که روایی محتوایی آن بر اساس نظرات متخصصان تایید شد و پایایی پرسش نامه به روش ضریب آلفای کرونباخ (86/0) به دست آمد. جامعه آماری پژوهش را اعضا و کتابداران کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه تشکیل می دهند. حجم نمونه در بخش اعضا از 100 نفر و در بخش کتابداران از 10 نفر تشکیل شده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و غیرتصادفی سهمیه ای انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش های کدگذاری اشتروس و کروبین (باز، محوری و انتخابی) استفاده شده است.
  یافته ها
   نتایج پژوهش حاکی از آن است که آموزش قرآن، قصه گویی، مسابقات کتاب خوانی و نقاشی، جشن و مراسم مذهبی، مطالعه در تابستان، کانون ادبی، نمایشگاه کتاب و تازه های کتاب، برنامه های جنبی مورد اجرا در کتابخانه های عمومی هستند. نمایش فیلم، موسیقی و گروه های کتاب خوانی در هیچ کدام از کتابخانه ها وجود ندارد. رضایت از برنامه نقاشی، مسابقات کتاب خوانی، قصه گویی زیاد و آموزش قرآن، نمایشگاه کتاب بیشتر از سایر خدمات است. مهم ترین موانع در ارائه خدمات جنبی، کمبود بودجه و امکانات، کمبود فضای مناسب و کمبود نیروی انسانی هستند.
  اصالت/ارزش
   خدمات جنبی در کتابخانه های عمومی نقش موثری در جذب و نگهداشت کودکان و نوجوانان دارد. همچنین، این برنامه ها در استفاده مطلوب از اوقات فراغت و تشویق به فعالیت های فرهنگی هنری به منظور رشد و اعتلای فرهنگی جامعه نقش به سزایی را ایفا می کند. کاربست این یافته ها با توجه به بافت جغرافیایی و فرهنگی خاص کرمانشاه می تواند زمینه را برای پرورش بهتر کودکان و نوجوانان مهیا ساخته و نقش کتابخانه های عمومی را در آموزش وپرورش اعضا برجسته سازد.
  کلیدواژگان: خدمات جنبی، کتابخانه عمومی، جذب اعضا، کودکان و نوجوانان
|
 • Gholamreza Fadaie Fadaie* Pages 9-13
  One of these documents is the Islamic-Iranian model of progress. In this document as well other high-level state documents, one can hardly find the word or even concept of knowledge and information science (KIS). This is mostly because the professionals in KIS discipline did not accomplish their function and therefore, although Iran suffers from the lack of real concept of storage and retrieval, the KIS professionals do not have any real concept of this discipline.
  Therefore, the specialists in KIS must take major steps in order to renovate their activities as well as their theoretical concepts such as: Rereading the world and Iranian history of KIS, the strategic principles for development of KIS, the development process of KIS after the Islamic Revolution, the identity, the principles and rules of KIS, the quantity and quality in KIS, the critical review and analysis of KIS in terms of application, occupation, orientation, impact, famous figures, and institutions and so on.
  Keywords: concept, information science, high-level state documents, Islamic Republic of Iran
 • Ehsan Geraei* Pages 15-41
  Purpose
  The purpost of this research is to provide a theoretical model for educational planning in the field of Knowledge and Information Science (KIS) in Iran. To do so, while addressing the concepts of ecology and cybernetics theories and combining them with each other, a new approach called “Eco-cybernetics Appraoch” is introduced and explained.
  Method
  This research was conducted using the documentary-analytical method. To gather the required information, a literature review of the cybernetics' and ecology's concepts and of the studies carried out into the future of KIS education was conducted.
  Findings
  Eco-cybernetics approach to KIS education, like biological ecosystems, concerns simultaneously the environmental factors and pillars of education. Eco-cybernetics approach studies the interactive relationships between the pillars of KIS education and its environment. This approach regards the future of KIS education as a function of the interaction between the pillars of KIS education and its einvironment as well as its feedback and feed-forward systems.
  Originality/value
   The attitudes put forward about the future of KIS can be divided into four groups. The first group includes a pessimistic approach to the future and a belief in the extinction and destruction scenario. The second group distinguishes between the "Library Science" and the "Information Science" and other new titles. They have warned the library science community against the pure optimism about their high share in the future jobs of the information society. In fact, they are concerned with the challenge of library science in its traditional concept and information science and other similar disciplines in its modern sense. The third group maintains that the path to the future passes through the past and present. In order to survive, KIS must focus on the intradisciplinary and extradisciplinary factors. In fact, this perspective refers to the progression and survival in a steady manner without major changes. The fourth group believes in a favorable future for KIS. They see planning and designing an education system aimed at educating the future generation students as the key to achieve this desirable future. The present research, for the first time, has addressed the Eco-Cybernetics approaches to the analysis of KIS education planning in Iran and can serve as a basis for the KIS education.
  Keywords: Library Science Education, Knowledge, Information Science Education, Eco-cybernetics
 • Leili Seifi*, Ali Alidoost Pages 43-66
  Purpose
  The present research aims to investigate the status of perceived outcomes of the services of Tehran province's public libraries in their users' life in the areas of education, research and business, everyday activities, and cultural, religious and social activities.
  Method
  This is an applied research in terms of purpose and a survey-descriptive study in terms of the data collection and analysis method. The Statistical population of the research consisted of 86,000 library members of public libraries of Tehran province (under supervision of Iran Public Libraries Foundation) whose ages ranged from 15 to 79. The sample of study included 620 members who were selected using the ratio stratified sampling method. The Data collection was conducted through a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by a number professionals in the field of public libraries. The realiability of the questionnaire was calculated by using a Cronbach's alpha test, which found to be 0.97.
  Findings
  The results revealed that the amount of the perceived outcomes of the public libraries in the areas of education, research and business, everyday activities, cultural, religious and social activities, and the outcomes in general were lower than the mean level. The perceived outcomes in the areas of education, research and business, everyday activities, and the perceived outcomes in general were significantly different in terms of the weekly and annual usage by the members. The relationship of the perceived outcomes in general and of the areas with the age of users was significantly positive. The mean value of the perceived outcomes in general and of the three areas was significantly different between the users of the libraries. The mean value of the perceived outcomes of married users in general and the three areas was significantly higher than the one of unmarried users.
  Originality/value
  The outcomes assessment approach, aiming at assessing the service quality and determining the final effectiveness of services in the users' life, can present an accurate picture of the facts existing in the public libraries to the authorities and stekeholders involved in the cultural sector. Further research in this field help to advance the theoretical foundations of assessment of the impact and overall outcomes and to show the libraries' effect on society.
  Keywords: Perceived Outcomes, Service Quality, Public Libraries, Tehran Province
 • Faramarz Soheili*, Zahra Solgi, Elham Khanjar Pages 67-94
  Purpose
  The present research aims to compare the effect of storytelling, book reading and showing films on the motivation for and interest in reading in the 7- to 10-year-old children who referred to public libraries of the city of Kermanshah.
  Method
  This is a semi-experimental research on tree groups, i.e. pretest, posttest and follow-up. The statistial population of the study included all 7- to 10-year-old children from whom 30 individuals were selected using a purposeful and homogeneous sampling method, and then were organized into in three groups. The research data were collected by using two researcher-made questionnaires (i.e. Level of Motivation for and Interest in Reading Questionnaire, and Parents Questionnaire) designed with the cooperation of a number of KIS and pscychology professors. The questionnaires' validity were confirmed by 4 professors in the fields of educational sciences and KIS and their reliability scores calculated using the Cronbach's alpha method were found to be 0.746 and 0.823, respectively. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) and repeated measurement variance analysis were used data to analyze the data.
  Findings
  The findings showed that in all three groups (storytelling, book reading, and showing films), the amount of motivation for and interest in reading was increased immediately after training and one month after training, but the storytelling method had more effect on the rate of children's motivation for and interest in reading compared to the other methods.
  Originality/value
   The value of this research lies in its showing the importance of storytelling for making children interested in reading, such that the results indicated that all three methods of storytelling, reading and showing films can be effective methods to increase the motivation and interest of children, though storytelling is more effective. In general, all three methods make the child interested in the library. For this reason, those children who attend the sessions of storytelling, reading and film shows would become more interested in library and reading.
  Keywords: Storytelling, Reading, Film Show, Interest in, Motivation for Reading
 • Ferdos Nadalizadeh* Pages 95-115
  Purpose
  The purpose of this study is to determine the effect of dolls and puppet games on attracting 3- to 12-year-old children to the rural public library. This article also presents a research report on the design of the Dana doll project in the Vali-e Asr library of the Mubarakabad village of Qom province, which was conducted in order to generate the enthusiasm for reading in children in this library. Dana Doll serves as an audience for storytelling and puppet shows in the library, and by creating an intimate atmosphere provides a context for the growth of the child's imagination and his eagerness and motivation to study. Dana doll is a puppet whom the child loves and who tells stories for the child and plays more active part in the library programs.
  Method
  This study is a kind of action research (including planning, action, observation, and reflection) seeks to address the fundamental problem of continuous attraction of the children to the the Vali-e Asr library in Mobarak Abad village. By studying previous research on reading motives, bibliotherapy, reading promotion activities and so on, a project called Dana Doll has been developed. During the action phase of this project, some dolls were placed in the library, or children were asked to come to the library with their dolls, and by reading stories make him a learned and wise doll. In order to report the results of the project, the relevant statistics were extracted from the "Saman" software belonging to the Iran Public libraries Foundation, and then the feedbacks on the project were mentioned.
  Findings
  Regarding the observation phase, the results of the chi-square test showed that by planning and implementing the Dana's puppet show for children, the rates of children's membership and borrowing were increased, but this increase did not occur for the adult members.
  Originality/value
   Implementation of the "Dana Doll"project has led to the attraction of children to the library and an increase in their borrowing from it. This research presents a report on the implementation of an action research plan by the librarians for children in a rural public library environment.
  Keywords: Public Library, Rural Library, Doll, Puppet Show, Dana Doll Project
 • Delaram Jabbary, Iraj Radad* Pages 117-152
  Purpose
  To analyze the fiction components of the children’s storybooks of the age group C published during 2010-2015.
  Method
  This is an applied research in terms of purpose which has been conducted using a survey method of content analysis with a descriptive approach. The statistical population of the research consisted of all the children’s books of the age group "C" published during 2010-2015 which were equal to 5787 titles and 100 of them were selected as the research sample using the systematic random sampling method. The data collection tool was a researcher-made checklist that included the narrative elements to be analyzed. The face validity of the checklist was examined and confirmed by several specialists in the field of children's literature. Data were analyzed at a descriptive level including statistical indicators of frequency and frequency percentage and displayed in the form of frequency distribution tables.
  Findings
  The results showed that most of the characters in the books reviewed were human and stories were narrated in a forward-looking manner based on a historical order. Furthermore, there was less use of symbolism and the theme of most works was more of the explicit kind. In addition, visualization and imagery were the most frequent elements in the style of stories.
  Originality/value
   Attracting children and young adults to reading storybooks has an important role in shaping their personality, while the role of effective use of the elements of story in creating attractive and influential works is indisputable. It was found out in the present study that some of these elements, such as dynamic personality, symbolism, and the use of different tones, have received lesser attention from the authors of the storybooks for the age group of “C”. Furthermore, the stories written for this age group has not been studied so far from this point of view.
  Keywords: Children's, Young Adult Literature, Storybooks, Content Analysis, Narrative Elements, Age Group C
 • Marzieh Adibmanesh, Ali Akbar Khasseh*, Marzban Adibmanesh Pages 153-178
  Purpose
  The purpose of this research is to identify and explain the extra services of libraries affiliated with the public libraries of Kermanshah province and their role in attracting children and adolescents to the library and retaining them in it.
  Method
  In this study, a mixed methods has been used. To collect the research data, a questionnaire, a check list, and an interview with librarians were utilized. The content validity of these tools were confirmed by the experts' opinions and the reliability of the questionnaire was obtained by Cronbach's alpha coefficient (0.86). The statistical population included the members and librarians of public libraries in Kermanshah province. The sample size consisted of 100 library members and 10 librarians who were selected by both cluster sampling and quota sampling. SPSS software and Strauss & Corbin coding methods (open, axial, and selective) were used to analyze the data.
  Findings
  The results indicated that Quran teaching, storytelling, reading and drawing competitions, celebrations and religious ceremonies, summer study, literary center, book fairs, and exhibitions of newly published books are among the extra and ancillary programs implemented in public libraries. There is no movie, music, or reading group in any of the libraries. The level of satisfaction with the painting program, reading competitions, storytelling and Quran teching, and book fairs is higher than the level of satisfaction other services. The most important barriers to providing ancillary services are lack of funds and facilities, lack of adequate space and lack of human resources.
  Originality/value:
   The provision of extra/ancillary services in the public libraries of Kermanshah province has a positive and influential role in shaping the personality of children and adolescents. Furthermore, these programs play an important role in the optimal use of leisure time and the encouragement of cultural-artistic activities for the cultural development of society. Given the specific geographical and cultural context of Kermanshah, applying these findings can prepare the ground for better educating and training the children and adolescents and highlight the role of public libraries in this process
  Keywords: Extra Services, Ancillary services, Public Library, Attraction of Members, Children, Adolescents