فهرست مطالب

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار - سال دوازدهم شماره 43 (پاییز 1398)
 • سال دوازدهم شماره 43 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • حسین اسلامی مفیدآبادی، فریدون رهنمای رود پشتی*، حمیدرضا وکیلی فرد، هاشم نیکومرام، سیدجمال الدین طبیبی صفحات 1-39
  تصمیمات مشارکت کنندگان نظام مالی برای نیل به هدف توسعه مالی دارای اهمیت است. زیرا تصمیمات مالی مشارکت کنندگان در یک نظام مالی منسجم بر پایه عرضه وتقاضای مالی است که بر حجم منابع مالی و مصارف مالی تاثیر قابل توجه ای دارد. از اینرو، الگوهای تصمیم گیری مالی مناسب باعث بهبود عملکرد بازارهای مالی کشورها، افزایش سهم مشارکت افراد و دیگر پدیده های مطلوب در سطح خرد و کلان می شود. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگوی تصمیمات مالی دولت، شرکت ها و خانوارها با تاکید بر آمیخته های مالی در بازار سرمایه ایران است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف نیز کاربردی است. برای تحلیل داده ها و تخمین مدل های تجربی پژوهش نیز از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای بررسی معنادار بودن معادله خط رگرسیون برآوردی از آزمون (F) و برای بررسی معنادار بودن ضرایب مدل نیز از آزمون T)) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد هرکدام از آمیخته های تصمیمات مالی دولت، شرکت ها و خانوارها تاثیر معناداری بر توسعه بازار سرمایه ایران دارد. به طوریکه برآیند آن نیز به سهم خود افزایش مشارکت را در بازارهای مالی ایران را به دنبال خواهد داشت.
  کلیدواژگان: بازارهای مالی، آمیخته تصمیمات مالی، توسعه ی مالی، بازار سرمایه ایران
 • یحیی حساس یگانه*، محمدحسن ابراهیمی سرو علیا، سیدسروش قاضی نوری، عادل افخمی صفحات 41-58
  در مراحل رشد شرکت ها، مرحله تامین مالی از سوی فرشتگان سرمایه گذار، یک مرحله حیاتی است که در آن بسیاری از شرکت های نوپا به دلیل عدم دستیابی به منابع مالی لازم، از ادامه مسیر باز می مانند. اما جذب سرمایه از این افراد تحت تاثیر عوامل مالی رفتاری مختلفی قرار می گیرد. از این رو، هدف این تحقیق، شناسایی و ارزیابی عوامل مالی رفتاری موثر بر گزینش سرمایه گذاری فرشتگان است. جهت دستیابی به این مهم، پس از مطالعه پیشینه و ادبیات موضوع، در مجموع 23 متغیر مالی رفتاری در اختیار یک گروه دلفی قرار گرفت که پس از کسب اجماع و حذف برخی متغیرها، پرسشنامه تحقیق تدوین و سپس، با استفاده از یک نمونه 183 نفره از فرشتگان، عوامل مالی رفتاری موثر بر تصمیمات آن ها مورد بررسی و پرسش قرار گرفت. در ادامه، داده های جمع آوری شده ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند؛ در این مرحله، هفت عامل پنهان شامل: امیدواری، گذشته نگری، فرااعتمادی، ساده گزینی، ریسک پذیری، حسابداری روانی و خوداسنادی به عنوان عوامل مالی رفتاری اثرگذار بر تصمیمات فرشتگان شناسایی شدند. سپس فرضیه ای با مضمون بررسی امکان محدود نمودن متغیرها در هفت عامل، با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد آزمون قرار گرفت که نهایتا این تعداد عوامل مجددا تایید شدند.
  کلیدواژگان: فرشتگان سرمایه گذار، مالی رفتاری، تورش های رفتاری، شهودهای رفتاری
 • سحر بهجت، هاشم زارع*، لادن رضایی صفحات 59-71
  بررسی و تحلیل نوسانات شاخص های بازار های سهام از مباحث مورد علاقه متخصصان اقتصاد فیزیک می باشد. پژوهش حاضر در چارچوب مکانیک کوانتوم از مدل نوسانگر غیر کلاسیک به تجزیه و تحلیل نوسان های بازار سهام در ایران پرداخته است. مطالعه بر روی شش بنگاه منتخب فعال بورسی غیر همگن انجام شده است. به طور کلی با کالیبره کردن الگو و در نظر گرفتن سطح انرژی های مختلف (انرژی بالاتر نشانگر شفافیت بیشتر اطلاعات)، نتایج حاکی از این حقیقت است که با افزایش سطح اطلاعات می تواند منجر به تعدیل سریعتر قیمت و کاهش دامنه پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام گردد. به عبارت دیگر با افزایش سطح انرژی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می توان انتظار داشت سرعت جذب اخبار در بازار کاهش یافته و انجام معاملات و نقد شوندگی سهام افزایش یابد
  کلیدواژگان: نوسانگر غیرکلاسیک، مکانیک کوانتوم، اقتصاد فیزیک، بازار سهام
 • حسین دیده خانی*، امیر شیری قهی، بهزاد میران صفحات 73-87
  هدف از این پژوهش ارائه مدل بهینه سازی پرتفوی در چارچوب تئوری عدم اطمینان می باشد. جهت تخمین نرخ بازدهی دارایی ها از رویکرد آینده نگر مبتنی بر نظرات خبرگان استفاده شد. همچنین از یک معیار ریسک متفاوت مبتنی بر عدم قطعیت (مدل شانس) جهت مدل سازی ریسک استفاده گردید. تئوری مورد استفاده جهت مدل سازی عدم قطعیت موجود در پارامترهای مدل، تئوری عدم اطمینان می باشد. تیم خبرگان حاضر در این تحقیق جهت تکمیل اطلاعات مورد نیاز در خصوص پیش بینی های مورداستفاده، شامل 30 مدیر سبد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. در پایان جهت نمایش قابلیت کاربرد، مدل طراحی شده در بورس اوراق بهادار تهران به کارگیری و با توجه به ماهیت غیرخطی مدل، از روش فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک جهت حل آن استفاده گردید. درنهایت با تولید پرتفو های تصادفی و مقایسه آن با پرتفوی بهینه حاصل از حل مدل به این نتیجه رسیدیم که پرتفوی بهینه ضمن عملکرد بهتر به سطح بالاتری از بازدهی نیز دست پیدا می کند.
  کلیدواژگان: بهینه سازی سبد سهام، مدل میانگین-شانس، تئوری عدم اطمینان
 • حسن ولیان*، محمدرضا عبدلی، مهدی صفری گرایلی، جعفر قلیچ لی صفحات 89-107
  هدف این پژوهش تبیین مدل چارچوب حسابداری ذهنی با رویکرد افق زمانی سرمایه گذاری در انتخاب پرتفوی مطلوب می باشد. دوره ی زمانی پژوهش 12 ساله در بازه زمانی 1384-1395 می باشد. در این بازه زمانی تعداد 74 شرکت به عنوان حجم نمونه از طریق نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش بر اساس ارزشی بودن یا رشدی بودن سهام، دو پرتفوی مارکویتز و سورتینو در قالب (A) و (B) تفکیک شدند تا  مشخص گردد آیا تفاوت معناداری بین عملکرد دو پرتفوی وجود دارد؟ همچنین بر اساس ویژگی های رفتاری و ذهنی سرمایه گذاران، افق زمانی سرمایه گذاری تفاوتی در انتخاب پرتفوی های سرمایه گذاری دارد یا خیر؟ نتایج پژوهش در فرضیه اول تایید نمود، که بین عملکرد دو پرتفوی (A) و پرتفوی (B) بر حسب ویژگی های ارزشی یا رشدی بودن سهام تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه ی فرضیه دوم پژوهش نشان داد، زمانی که سرمایه گذاران انگیزه های بلند مدت تری بر اساس حسابداری ذهنی دارند، پرتفوی (B) انتخاب مطلوب تری می باشد، در حالیکه اگر به دنبال انگیزه های کوتاه مدت بر اساس حسابداری ذهنی هستند و افق های زمانی کوتاه مدت تر را مورد توجه قرار می دهند، پرتفوی (A) مطلوب تر می باشد.
  کلیدواژگان: حسابداری ذهنی، افق زمانی سرمایه گذاری، پرتفوی مارکویتز، پرتفوی سورتینو
 • سیدمهدی رضایی*، محمود باغجری، پوریا مظاهری فر صفحات 109-119
  در این مطالعه، به بررسی و مقایسه عملکرد الگوریتم جستجوی موجودات همزیست و ممتیک جستجوی  موجودات همزیست در بدست آوردن مرزکارا مدل میانگین نیم واریانس مقید پرداخته می شود. و همچنین سه روش AR خطی شبکه عصبی و سیستم فازی عصبی در بدست آوردن بازده مورد انتظار، مورد مقایسه قرار می گیرند. در این مطالعه از 23 سهم فعال تر بازار استفاده می شود که بازده آنها از تاریخ 01/04/93 تا 01/12/95 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که الگوریتم ممتیک جستجوی موجودات همزیست برخلاف استفاده از زمان بیشتر، توانسته عملکرد بهتری را به نمایش بگذارد و همچنین، مقایسه روش های پیش بینی بازده مورد انتظار نشان می دهد که سیستم فازی عصبی توانسته با خطای کمتری بازده مورد انتظار را پیش بینی نماید. در نهایت، با مقایسه مرزکارای پیش بینی شده و مرزکارای واقعی، به این نتیجه می رسیم که مدل پیش بینی مورد نظر در ریسک های کمتر پیش بینی بهتری انجام داده است که در آن ناحیه می توان با اطمینان بیشتری نسبت به تخصیص دارایی ها اقدام نمود.
  کلیدواژگان: بهینه سازی پرتفوی، الگوریتم جستجوی موجودات همزیست، الگوریتم ممتیک، شبکه های عصبی، سیستم فازی عصبی
 • کیومرث سهیلی*، شهرام فتاحی، نرگس رحمانیانی صفحات 121-130
  در سال های اخیر بورس اوراق بهادار ایران با مشکل حباب قیمت سهام مواجه بوده است. شوک های سیاست پولی و شوک های سیاست مالی از جمله عوامل اصلی ایجاد حباب در قیمت سهام می باشد. اندازه گیری دقیق میزان تاثیرگذاری این شوک ها بر حباب قیمت سهام از موضوعات با اهمیتی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. در این مطالعه، در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی میزان تاثیرگذاری شوک های سیاست پولی و شوک های سیاست مالی بر حباب بازار سهام در بورس اوراق بهادار ایران بررسی شده است. به منظور بررسی مدل تحقیق از نرم افزار داینار استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شوک سیاست پولی تمایل به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار را افزایش می دهد، و در نتیجه کیو حاشیه ای افزایش و حباب در قیمت سهام تشدید می شود. در پاسخ به شوک سیاست مالی از طریق افزایش مخارج دولت تمایل سرمایه گذاران نسبت به سرمایه گذاری در بازارهای دارایی نظیر بورس اوراق بهادارکاهش می یابد و در نتیجه قیمت سهام نیز کاهش پیدا می کند.
  کلیدواژگان: شوک سیاست پولی، شوک سیاست مالی، حباب قیمت سهام، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
 • علیرضا حیدرزاده هنزائی*، محمد فراهانی صفحات 131-142
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشد. برای این منظور، متغیرهای «نااطمینانی قیمت نفت» و «نااطمینانی نرخ ارز» به عنوان متغیر مستقل و «بازدهی سهام» به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده‎اند و از داده‎های روزانه مربوط به قیمت نفت سنگین ایران، نرخ رسمی ارز و شاخص بورس در بازه زمانی دی ماه 1380 الی دی ماه 1391 (مطابق با 01/01/2002 الی 31/12/2012 میلادی) استفاده شده است.
  با توجه به ماهیت داده‎های سری زمانی و نوع مطالعه، جهت ارزیابی اثر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر بازده سهام، در این پژوهش سنجش نااطمینانی با استفاده از روش تبدیلات خطی نویز ساز[i] صورت پذیرفته و از تخمین مدل خودبازگشت برداری به منظور سنجش اثر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر بازده سهام استفاده شده است.
  نتایج حاصل از تخمین مدل با نااطمینانی حاصل از روش تبدیلات خطی نویزساز نشان داد که میان نااطمینانی قیمت نفت با بازده سهام و نیز میان نااطمینانی نرخ ارز و بازده سهام رابطه معناداری وجود داشته است. لذا فرضیات این پژوهش در سطح خطای پنج درصد مورد تایید قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: نااطمینانی، بازده سهام، تبدیلات خطی نویزساز، مدل خودبازگشت برداری
 • فرزین رضایی*، مریم مرادی صفحات 143-157
  ساختار بدهی از شاخص های مهم تعیین کننده موفقیت شرکت است و باعث رشد پایدار شرکت می شود. ازاین رو تصمیمات معطوف به ساختار بدهی برای بقای تجاری شرکتها حیاتی هستند. در این مقاله، تآثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت و سررسید بدهی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی بین سال های 1386 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا بدهی ها به سه دسته بدهی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طبقه بندی شده و تآثیر فرا اطمینانی بر آنها آزموده شد. نتایج بررسی 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان داد بین سر رسید بدهی های کوتاه مدت و میان مدت با فرا اطمینانی مدیریت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.همچنین بین سر رسید بدهی بلند مدت با فرا اطمینانی مدیریت رابطه منفی و معناداری وجود دارد و تمرکز مالکیت بر رابطه سر رسید بدهی کوتاه مدت و بلند مدت با فرا اطمینانی مدیریت تاثیر معناداری نداشت و تمرکز مالکیت بر رابطه سر رسید بدهی میان مدت با فرا اطمینانی مدیریت تاثیر معناداری داشت.
  کلیدواژگان: فرا اطمینانی، سررسید بدهی، تمرکز مالکیت
 • نظام ‏الدین رحیمیان، بهمن قادری*، فاطمه دانشیار صفحات 159-179
  مدیران شرکت‏های درمانده، اطلاعات مالی و فعالیت‏های واقعی خود را برای مخفی نمودن یا به تعویق انداختن وضعیت نابسامان مالی شرکت، دست‏کاری می‏‏کنند. در این شرکت‏ها، اقدامات مدیریت به جای قرار گرفتن در مسیر اصلاح و بهبود وضعیت نابسامان مالی شرکت، بیشتر جنبه‏هایی از تصمیم‏ گیری‏های مدیریت را آشکار می‏سازد که سعی در پنهان داشتن وضعیت نابسامان موجود و حفظ منافع شخصی دارد. بنابراین، در پژوهش حاضر به صورت تجربی ارتباط بین مساله نمایندگی و سلامت مالی شرکتی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، 120 شرکت از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‏ در بازه زمانی سال‏های 1382 الی 1395 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. فرضیه ‏های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی و مقایسه میانگین‏ها، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مبتنی بر شاخص سلامت مالی زد- آلتمن تعدیل‏ شده (1968) نشان داد، هزینه‏ های نمایندگی از عوامل موثر بر نابسامانی و درماندگی مالی است و این‏که هزینه‏ های نمایندگی در شرکت‏های سالم، کمتر از شرکت‏های ناسالم است. ولی نتایج به ‏دست آمده مبتنی بر شاخص سلامت مالی اولسون (1980)، حاکی از نبود رابطه بین هزینه‏ های نمایندگی و سطح سلامت مالی است و تفاوت معناداری بین هزینه‏ های نمایندگی در شرکت‏های سالم و غیرسالم بر اساس این شاخص مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: هزینه ‏های نمایندگی، سلامت مالی، نابسامانی مالی، درماندگی مالی، ورشکستگی
 • حسن قالیباف اصل، سحر سلملیان، محمود پاکباز* صفحات 181-192
  یکی از مهمترین مولفه های سرمایه گذاری در یک دارایی مالی، ریسک آن دارایی است. درصورتی که ریسک کل را تلفیقی از ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک فرض کنیم، آن بخش از ریسک کل که باقی مانده و با ایجاد یک پرتفوی متنوع قابل حذف نیست، ریسک سیستماتیک نامیده می شود. این پژوهش به دنبال مقایسه ی دو معیار سنجش ریسک سیستماتیک یعنی بتای بنیادی با بتای تاریخی می باشد و قبل از قیاس بین این دو معیار به بررسی تاثیر اطلاعات صورت های مالی بر بتای تاریخی پرداخته می شود. بدین منظور داده های مربوط به 33 شرکت که از روش غربالگری انتخاب شده اند در بازه زمانی 1386-1395 با استفاده از روش های اقتصاد سنجی داده های سری زمانی و داده های ترکیبی جمع آوری شده ند. نتایج نشان می دهد که از بین هفت متغیر حسابداری مورد آزمون در این پژوهش (اهرم مالی، اهرم عملیاتی، نقدینگی، نوسانات سود هر سهم، درصد تقسیم سود، اندازه و رشد)، سه متغیر یعنی اهرم مالی، نقدینگی و اندازه شرکت با بتای تاریخی ارتباط داشته و همچنین بتای تاریخی در عین سادگی در محاسبه، از بتای بنیادی عملکرد بهتری دارد.
  کلیدواژگان: اطلاعات حسابداری، بتای تاریخی، ریسک سیستماتیک و بتای بنیادی
 • موسی خوشکلام*، روح الله مهدوی صفحات 193-206
  مطالعات گوناگون در مورد وجود و مقدار صرف ریسک متغیر در زمان در بازار آتی های نفت خام نتایج مختلفی ارایه می کنند. مقاله حاضر وجود و نوع صرف ریسک و تاثیرگذاری آن بر تغییرات قیمت اسپات نفت خام را با استفاده از داده های مربوط به دوره زمانی 2016-1986 مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق مورد استفاده برای انجام پژوهش حاضر، به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ روش تحقیق توصیفی-همبستگی و به لحاظ ماهیت داده ها تحقیق کمی محسوب می گردد. به منظور انجام این تحقیق از رویکرد اقتصادسنجی مبتنی بر روش‏های گارچ، آزمون هم‏انباشتگی و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآوردهای انجام شده نشان می دهند که اولا در هر دو دوره زمانی مورد بررسی، صرف ریسک برای آتی‏های نفت خام وجود دارد ثانیا صرف ریسک در دوره زمانی 2016-1986 ثابت بوده ولی در دوره زمانی کوتاه تر یعنی 2016-2004 صرف ریسک در طی زمان متغیر می باشد. همچنین نتایج مربوط به بردار هم‏انباشتگی و مدل تصحیح خطای برداری نشان می دهند که ضریب صرف ریسک در دوره 2016-1986 منفی می باشد در حالیکه این ضریب برای دوره زمانی 2016-2004 مثبت می باشد. این ضرایب نشان از آن دارند که در دوره زمانی 2016-1986 بازار نفت خام بطور کلی در وضعیت کنتانگو ("پیش بهین") قرار دارد و در دوره زمانی 2016-2004 بازار نفت خام در وضعیت پس بهین عادی قرار دارد.
  کلیدواژگان: صرف ریسک متغیر طی زمان، قیمت اسپات، بازار آتی‏ها، نفت خام
 • مهسا عباسی شیرسوار، سیدعلی نبوی چاشمی* صفحات 207-221
  مدل بازده - ریسک مارکویتز برای انتخاب سبد سهام در سال های اخیر مورد انتقاد قرار گرفته است.زیرا که عوامل  بسیاری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بازار سهام را تحت تاثیر قرار می دهند و حرکات قیمت های دارایی را خیلی نامطمئن و غیرقابل پیش بینی می سازد. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی انتخاب سبد سهام از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تئوری دمپستر شفر بوده است. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1394 تشکیل می دهند که تعداد 108 شرکت به عنوان نمونه موردمطالعه قرارگرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از آزمون فرضیه نشان داد که متغیرهای سود هر سهم (EPS)، نسبت درآمد به قیمت(P/E)، نسبت پرداخت (PR)، نسبت قیمت به فروش (P/S)، بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام (LTDER)، نسبت قیمت به جریان نقدی (P/CF) و حاشیه سود (PM) در مدل تئوری دمپستر شفر معنادار بوده اند.
  کلیدواژگان: سبد سهام، بورس اوراق بهادار، تئوری دمپستر شفر
 • مهرداد صالحی، رضوان حجازی*، قدرتاللهطالب نیا، علی امیری صفحات 223-239
  رشد و توسعه بازارها و ابزارهای مالی، پیچیدگی بازارهای مالی و تخصصی شدن مقوله سرمایه گذاری باعث شد که سرمایه گذاران و شاغلان بازارهای مالی نیازمند ابزارها، روش و مدل هایی باشندکه در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب ترین پرتفوی به آنها یاری دهند. این امر موجب شد که نظریه ها، مدل ها و روش های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و محاسبه پیش بینی نرخ بازدهی سهام، مطرح شده و هر روز در حال توسعه و تغییر باشد. هدف از این پژوهش ارائه الگوی تعدیلی از مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای با استفاده از مدل صرف مومنتوم می باشد. بدین منظور محقق با استفاده از روش تحلیل عاملی و روش معادلات ساختاری در راستای تحلیل دقیق تر داده ها و اندازه گیری متغیرهای مدل مبادرت می نماید. نتایج حاصل از 90 شرکت  طی دوره زمانی 1386 الی 1395 در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که افزودن عامل صرف مومنتوم باعث افزایش توان توضیح دهندگی الگوی جدید ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای می شود. همچنین بازدهی پرتفوی متشکل از سهام بازنده کمتر از بازدهی پرتفوی متشکل از سهام برنده می باشد.
  کلیدواژگان: ارزش گذاری، دارایی های سرمایه ای، صرف مومنتوم
|
 • Hossin Eslami Mofid Abadi, Fereydon Rahnamay Roodposhti *, Hamid Reza Vakilifard, Hashem Nikoomaram, S. Jamaledin Tabibi Pages 1-39
  Financial system participants decisions are critical to achieving the goal of financial development. Because the financial decisions of the participants in a coherent financial system based on the supply and demand of financial resources have a significant impact on the volume of financial resources and financial expenditures. Hence, appropriate financial decision-making models can improve the performance of financial markets of the countries, increase the participation of individuals and other phenomena at the micro and macro level. Therefore, the main purpose of this research is designing a pattern for financial decisions of government, corporations and households based on attention to optimal financial mix in line to achieve Iran capital market development. The method of this research is descriptive –survey and based of purpose this research as the type of applied research. For data analysis and estimating the experimental model multivariate linear regression model and for investigating the meaningful of linear regression equation Fisher Ttest and for meaningful of coefficients T-test is used. The results of the research show that financial decision mix of government, corporations and households have significant impact on Iran capital market development, that consequent of this flow can provide country economic development.
  Keywords: Financial Market, Financial Decision-Making mix, Ffinancial Fevelopment (FD), Capital Market of Iran
 • Yahya Hassas Yeganeh *, M. H. Ebrahimi Sarv Olia, S. Soroush Ghazi Nouri, Adel Afkhami Pages 41-58
  Angel financing is a critical stage in companies' growth, which a lot of companies fail because of inability in raising money. Absorbing capital from these people is affected by various behavioral finance factors. So, this paper aims to determine and examine behavioral finance factors which affect investment selecting. In this process, after studying background and history of related research, 23 variables were collectively were given to a pilot group which we reached the consensus by removing some factors. The research questionnaire was then designed according to these remained factors. In the next step, using a sample with 183 members of angel investors, behavioral finance factors were asked. Our data were analyzed then by exploratory factor analysis. Seven latent variables include: Hope, Retrospective, Simplistic, Confidence, Risk Taking, Mental-Accounting, Self -Attribution were realized as effecting behavioral finance factors. These factors then were analyzed by confirmatory factor analysis in terms of a hypothesis to confine the number of factors to seven factors, which finally this hypothesis was accepted.
  Keywords: Angel Investors, Behavioral Finance, Behavioral Biases, Heuristics
 • Sahar Behjat, Hashem Zare *, Ladan Rezaei Pages 59-71
  The analysis of fluctuations of stock market indexes is one of the favorite topics for econophysics experts. The present study in the framework of quantum mechanics from the non-classical oscillator model is conducted an analysis of stock market fluctuations in Iran. This study has been conducted it’s analysis in different groups in the stock market about six active firms. In general, by calibrating the pattern and taking into account the different energy levels (higher energy indicates more information transparency), the results point to the fact that by increasing the level of information in the companies surveyed, it can lead to faster price adjustments and a lowering of the proposed bid and sale price. In other words, with the increase in the energy level, which indicates a decrease in information asymmetry, we can expect that the speed of the attract of news in the market will be slowly and so Transactions and liquidity in stock market increase.
  Keywords: Non-Classical Oscillator, Quantum Mechanical, Econophysic, Stock Market
 • Hosein Didehkhani *, Amir Shiri, Ghehi, Behzad Miran Pages 73-87
  The purpose of this research is to present a portfolio optimization model within the framework of uncertainty theory. To estimate the return on assets, a prospective approach was used based on expert opinions. Also, a different risk-based approach based on uncertainty (chance model) was used to model risk. The theory used to model the uncertainty in model parameters is the uncertainty theory. The team of experts involved in this research was required to complete the required information on the projections used, including 30 managers of the portfolio of active investment funds in the Tehran Stock Exchange. In the end, to demonstrate the applicability, the model was designed in Tehran Stock Exchange and according to the nonlinear nature of the model, the hyper bacterial method of the genetic algorithm was used to solve it. Finally, by generating randomized portfolios and comparing them with the optimal portfolio for solving the model, we conclude that the optimized portfolio achieves a higher level of efficiency while delivering better performance.
  Keywords: Mean-chance model, uncertainty theory, portfolio optimization
 • Hasan Valiyan *, Mohammadreza Abdoli, Mehdi Safari Gerayli, Jafar Ghilichli Pages 89-107
  The purpose of this research is Explaining the model of the mental accounting framework with the investment horizon approach to optimal portfolio selection. The period of research is 12 years between 2005 and 2016. In this period, 74 companies were selected as sample size through systematic sampling and were investigated. In this research, based on the value or growth of stock, two Markowitz’s and Sortino portfolios were split into forms (A) and (B) to determine if there is a significant difference between the performances of two portfolios. Also, based on the behavioral and mental characteristics of investors, the horizons of investment differ in the choice of investment portfolios. The results of the research confirmed in the first hypothesis that there is a significant difference between the performance of two portfolios (A) and (B) in terms of value characteristics or stock growth. Also, the result of the second hypothesis of the research showed that when investors have longer-term incentives based on mental accounting, portfolios (B), are a more favorable choice, while looking for short-term incentives based on accounting Mentally, they focus on shorter horizons, the portfolio (A) is more desirable.
  Keywords: Mental Accounting Framework, Investment Horizon, Markowitz’s portfolio, Sortino portfolio
 • Sayyed Mahdi Rezaei *, Mahmoud Baghjari, Pooria Mazaherifar Pages 109-119
  In this paper, Symbiotic organism search and memetic algorithms are used to solve constrained mean-semi variance portfolio problem. Then AR model, Neural network and ANFIS are compared to predict expected return of stocks. 23 active stocks from June 22, 2014 to Jan 21, 2016 are used as our sample. The results indicate that, memetic algorithm despite its longer time consuming has better performance than SOS algorithm. And ANFIS has more accurate prediction than others in predicting expected rate of return. Finally, we compare expected and real efficient frontier, the results indicate that, in lower risk, ANFIS has better prediction accuracy. So in that area, we can allocate our asset with higher certainty.
  Keywords: portfolio optimization, SOS algorithm, Memetic Algorithm, Neural Network, ANFIS
 • Kiomars Sohaili *, Shahram Fattahi, Narges Rahmaniani Pages 121-130
  The main goal of this study is compare effect of monetary and fiscal policy effect on stock market bubble within DSGE model in iran stock market. In recent year Iran Stock Exchange has experience a bubble. Fiscal and monetary policies have a roll in bubbles. in this paper we have investigated a effect of monetary and fiscal polies in bubble. In this paper we consider a general equilibrium model to find effect of monetary and fiscal shocks in Iran Stock Exchange we use a Dynar software to evaluate the research and using the seasonal data from 1995-2014. The result has shown: that first, monetary policy shocks has increased interest of investment in Iran Stock Exchange. therefore Tobin's Q will increase and bubble will increase. Second, as result of fiscal policy shocks through increase in government spending, investing in financial markets like Iran Stock Exchange will decrease and price of stocks will decrease.
  Keywords: Dynamic Stochastic General Equilibrium, Monetary Policy shocks, fiscal policy shocks, bubble
 • Alireza Heidarzadeh Hanzaee *, Mohammad Farahani Pages 131-142
  This study is aimed at investigating the impact of oil price and exchange rate uncertainty on stock returns in Tehran Securities Exchange (TSE). To this end, "oil price uncertainty" and "exchange rate uncertainty" were considered as independent variables and "return on stocks" as the dependent variable. The daily data on the price of heavy oil, the official exchange rate and TEPIX (Tehran Exchange Price Index) are used from 1 January 2002 to 31 December 2012.Due to the nature of time-series data and the type of the study, to evaluate the impact of oil price and exchange rate uncertainty on stock returns, the uncertainty was measured using Whitening Linear Transformation method and was estimated using the Vector Auto Regressive model.The results of the estimations of the model and the uncertainty obtained from the Whitening Linear Transformation method showed that there has been a significant relation between the uncertainty of oil price and stock returns and another between the uncertainty of exchange rate and stock returns. Thus, the hypothesis of this study were confirmed by the error level of 0/05.
  Keywords: Uncertainty, Stock Return, Whitening Linear Transformation, Vector Autoregressive Model
 • Farzin Rezaei *, Maryam Moradi Pages 143-157
  Debt structure is one of the key indicators that determine the company's success, and it contributes to a sustainable growth of the company. Hence, debt-critical debt-critical decisions are critical to the survival of companies. In this paper, the effect of ownership concentration on the relationship between management over-liability and corporate debt maturity in companies admitted to the Tehran Stock Exchange and in the period between 1386 and 1395 was investigated. In the same vein, the debt was classified into three categories of short-term, medium-term and long-term debt and tested for its uncertainty. The results of the survey of 79 companies admitted to Tehran Stock Exchange showed that there is a positive and significant relationship between short-term and medium-term debt with management over-reliance. Also, there is a significant and significant relationship between long-term debt repayment with the uncertainty of management and the existence of a significant and negative relationship The concentration of ownership on the relationship between short-term and long-term debt did not have a significant effect on management's uncertainty, and the concentration of ownership on the relationship between the expected medium-term debt and the management's uncertainty was significant.
  Keywords: Overconfidence, Debt Settlement, concentration
 • Nezamoddin Rahimian, Bahman Qaderi *, Fatemeh Danshyar Pages 159-179
  Based on theoretical finance and accounting literature, distress firm's managers manipulate their financial information and real activities in order to hide and postpone bad news about financial distress situation. In fact, in these companies, management efforts are on track to provide personal benefits rather than putting in place to improving financial situation of the company. Therefore, this research aims to investigate the association between agency costs and corporate financial health. 120 publicly listed firms from Tehran Stock Exchange for the period 1382 to 1395 (Iranian Calendar) are selected as final data set. The research hypotheses were tested by using multivariate linear regression and Comparison of means. The results based on Altman adjusted z-score (1968) indicate that agency costs derived from the separation of ownership and management is one of the factors affecting the financial distress and the agency costs in healthy firms is lower than unhealthy companies. But the results based on Olson's financial health index (1980) indicate that there is no relationship between the agency costs and the level of financial health and there is no significant difference between the agency costs in healthy and non-healthy companies.
  Keywords: Agency Costs, Financial Health, Financial Distress, Bankruptcy
 • Hasan Ghalibaf Asl, Sahar Salmalian, Mahmood Pakbaz * Pages 181-192
  One of the most important aspects of investing is the risk of that investment. considering systematic and unsystematic risk as total risk, a part of risk that not deleted by diversification is called systematic risk. The purpose of this research is a comparison between two criteria of systematic risk assessment, the fundamental beta and historical beta. before that, the effect of financial statements information on the historical beta is investigated. For this purpose, the data of 33 companies that is selected by sifting method were collected during the period 1386-1395 using econometric methods of time series and pooled data. The results show that among the 7 accounting variables tested in this study (financial leverage, operating leverage, liquidity, fluctuation of earnings per share, percentage of dividend, size, and growth), 3 variables, namely, financial leverage, liquidity and size of firm affected The historical beta, and the historical beta, despite easiness in calculation, has a better performance than fundamental beta
  Keywords: fundamental beta, historical beta, systematic risk, information accounting
 • Muosa Khoshkalam *, Rouhollah Mahdavi Pages 193-206
  The various studies results Illustrate about the presence of time-varying risk premium in oil futures market. This paper investigates existence of risk premium, varying of its in time and its effectiveness on oil spot price using data for period 1986-2016. The research method in present research is in term of purpose applied, in term of method descriptive-correlation and in term of data nature quantitative. For insight to goals, the paper use from GARCH method, Co-integration test and Vector Error Correction model (VECM). The results of estimations point to risk premium fixed in period 1986-2016, but risk premium is time varying in short period (2004-2016). Also, the results of Co-integration test and vector error correction model indicate to coefficient of risk premium be negative in the period 1986-2016, whereas this coefficient is positive in the period 2004-2016. The coefficients show to oil market estate in Contango position in the period 1986-2016 and normal backwardation in the period 2004-2016
  Keywords: Time-Varying Risk premium, Spot price, futures markets, crude oil
 • Mahsa Abbasi Shirsavar, S. Ali Nabavi Chashmi * Pages 207-221
  Markowitz’s return–risk model for stock portfolio selection it is criticized. Many factors directly or indirectly influence stock markets and make movements of asset prices very uncertain and unpredictable.The purpose of this study was to investigate the selection of stock portfolios from companies admitted to Tehran Stock Exchange using the theory of Damsper-Schaffer. This research is descriptive-correlative method and is of applied research type. The statistical population of the study consisted of all companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2010 and 2015, which has been studied and studied by 108 companies throughout the period of research in the stock exchange. The research data were extracted from financial statements of companies and analyzed using regression models using combination data. The findings of the research showed that the results of the hypothesis test showed that the EPS variables, income / price ratio (P / E), ratio of payment (PR), price to sales ratio (P / S), debt Long-term equity traders (LTDER), price / cash flow ratios (P / CF), and margin squeeze (PM) in the Demerster-Schaeffer theory model
  Keywords: Stock Stocks, Stock Exchange, Dempster, Shafer Theory
 • Mehrdad Salehi, Rezvan Hejazi *, Ghodrat Allah Talebnia, Ali Amiri Pages 223-239
  the growth and development of financial markets and instruments, the complexity of financial markets and the specialization of investment, investors and financial market professionals need tools, methods and models that help them choose the best investment and the most appropriate portfolios. This has led to a variety of theories, models, and methods for pricing asset holdings and the calculation of stock market outlook predictions, which are developing and changing every day. The aim of this research a scheme of CAPM models considering momentum premium. For this purpose, the researcher uses factor analysis method and structural equation method in order to more accurately analyze the data and measure the variables of the model. The results of 90 companies during the period from 2006 to 2016 in the Tehran Stock Exchange show that adding a factor to the momentum increases the explanatory power of the new model of capital asset valuation. Also, the return on a portfolio consisting of a losing company is less than the return on a portfolio of winning shares
  Keywords: Valuation, Capital Assets, Momentum premium