فهرست مطالب

 • سال بیست و هفتم شماره 2 (پیاپی 68، خرداد و تیر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سمیرا طبیبان، محمدعلی سلیمانی، هومن بخشنده، مرضیه اصغری* صفحات 73-81
  مقدمه
  نتایج پژوهش های انجام شده نشان دهنده ناکافی بودن آگاهی و خودمراقبتی در مورد بیماری نارسایی مزمن کلیه است که درک نادرست از بیماری در این بیماران به دنبال دارد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی در بیماران تحت درمان با همودیالیز است.
  روش کار
  این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده ساده بود. 120 نفر بیمار تحت درمان همودیالیز در بخش دیالیز بیمارستان بوعلی سینای شهر قزوین از آذر تا بهمن 1395 قرار گرفتند. نمونه ها به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول اعداد زوج و فرد به دو گروه کنترل (مراقبت معمول) و مداخله (مداخله درک بیماری) تقسیم شدند. هر دو گروه پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه خلاصه شده درک بیماری قبل از مداخله را تکمیل کردند. گروه مداخله آموزش خود مراقبتی مبتنی بر درک از بیماری را در در سه جلسه 30 دقیقه ای قبل از شروع دیالیز بیمار دریافت کرد. علاوه بر این کتابچه ای آموزشی نیز در جلسه دوم تحویل بیمار داده شد که پژوهشگر زیر نظر اساتید تهیه کرده و در اختیار بیماران قرار داده بود. هر دو گروه 4 هفته بعد مجددا پرسشنامه درک از بیماری را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ابزارهای آماری توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
   بین دو گروه از نظر اطلاعات دموگرافیک، به جز زمان انجام دیالیز (0/014>P)، اختلاف معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون ANCOVA نشان می دهد بین درک از بیماری در گروه کنترل و مداخله اختلاف معنی داری وجود دارد (F(1,112)=13/88 , P<0/001 )
  نتیجه گیری
   مداخله آموزشی خود مراقبتی مبتنی بر درک از بیماری باعث افزایش درک از بیماری در بیماران همودیالیزی می شود.
  کلیدواژگان: درک از بیماری، آموزش خودمراقبتی، همودیالیز
 • فاطمه شبیری، پرستو آهنگ پور*، پریسا پارسا، سعید یزدی صفحات 82-88
  مقدمه
   بارداری ناخواسته این دوران را با ترس، نگرانی و اضطراب بیشتر همراه کرده است و مشکلات زیادی برای مادر و جنین ایجاد می کند. هدف این پژوهش مقایسه وضعیت سلامت روان بین دو گروه بارداری خواسته و ناخواسته در زنان باردار زیر پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان در سال 1395 است.
  روش کار
   این پژوهش مقایسه ای از نوع مورد شاهدی و جامعه آماری آن همه زنان بارداری بود که در سال 1395 به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش شامل 140 نفر بود که به صورت در دسترس در دو گروه (70 زن با بارداری خواسته و 70 زن با بارداری ناخواسته) قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد سلامت روانی SCL-90R استفاده و داده های جمع آوری شده با آمار توصیفی، آزمون t- استیودنت دو گروه مستقل و مجذور کای تجزیه و تحلیل شد. برای این منظور از نرم افزار SPSS نسخه 18 در سطح معنی داری کمتر از 0/05 استفاده شد. 
  یافته ها
   نتایج پژوهش نشان می دهد بین نمرات وسواس جبری، افکار پارانوئیدی، شکایت های جسمانی، حساسیت بین فردی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی و نمرات روان پریشی در دو گروه بارداری خواسته و ناخواسته تفاوت معنی داری وجود دارد (0/001>P)، اما بین نمره افسردگی در دو گروه بارداری خواسته و ناخواسته تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/P>0). 
  نتیجه گیری
  استفاده از ابزارهای غربالگری برای تشخیص مشکلات روانی، مشاوره و حمایت های روانی از این زنان در کنار مراقبت های معمول در دوره بارداری و پس از زایمان تاکید می شود.
  کلیدواژگان: سلامت روان، بارداری، بارداری ناخواسته
 • نعیمه سیدفاطمی، الهام زینلی*، مصطفی بهره مند، عباس مهران، مهدی زینعلی صفحات 89-96
  مقدمه
   تبعیت دارویی برای بهبود پیامدهای سلامتی ضروری است. افزایش پیچیدگی های رژیم درمانی باعث تبعیت ضعیف در افراد مبتلا به نارسایی قلبی می شود. از طرف دیگر ذات پیش رونده علائم بیماری و رژیم های درمانی پیچیده آن برای بیماران اغلب پراسترس و تنش زاست. هدف این پژوهش تعیین ارتباط تبعیت دارویی با راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به نارسایی قلبی، مرکز قلب و عروق شهر، کرمانشاه است.
  روش کار
   این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی همبستگی و جامعه پژوهشی آن 400 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی، مرکز آموزشی درمانی امام علی(ع)، شهر کرمانشاه در سال1394 بود که با روش نمونه گیری در دسترس وارد پژوهش شدند. داده ها به روش خود گزارشی با استفاده از پرسشنامه های جمعیت شناختی، تبعیت دارویی موریسکی و راهبرد مقابله ای فرم خلاصه کارور گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22، آمار توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) صورت گرفت.
  یافته ها
   نتایج نشان می دهد بیشتر واحدهای پژوهش (94 درصد) تبعیت دارویی ضعیفی دارند. ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد بین تبعیت دارویی با راهبردهای مقابله ای (پذیرش 0/019=P، توسل به مذهب 0/036=P، شوخ طبعی 0/025=P، کاربرد ابزاری حمایت 0/001=P، کاربرد هیجانی حمایت 0/02=P، چهارچوب مثبت دادن 0/001>P و انحراف فکر 0/002=P) همبستگی مستقیم و ضعیف آماری وجود دارد.
  نتیجه گیری
   با توجه به تبعیت ضعیف دارویی در افراد مبتلا به نارسایی قلبی و همبستگی معنادار تبعیت دارویی با برخی از راهبردهای مقابله ای ارائه برنامه های آموزشی مشاوره ای ضروری است.
  کلیدواژگان: تبعیت دارویی، راهبردهای مقابله ای، نارسایی مزمن قلبی
 • فرشید شمسایی، زهرا شکوهی، مریم فرهادیان، عفت صادقیان* صفحات 97-106
  مقدمه
  مهارت های اجتماعی عامل مهمی در موفقیت یا شکست هر فرد در اجتماع است. این پژوهش برای تعیین مهارت های اجتماعی کودکان سن دبستان با والدین مبتلا به اختلال روانی و بدون والدین مبتلا به اختلال روانی انجام شد.
  روش کار
  در این پژوهش مورد شاهدی 60 کودک 6 تا 12ساله با والد مبتلا به اختلال روانی با 60 کودک 6 تا 12ساله با والدین بدون اختلال روانی به روش در دسترس انتخاب شدند. محیط پژوهش مرکز آموزشی درمانی فرشچیان همدان در سال 1396 بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و فرم والدی پرسشنامه استاندارد مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت بود که والدین آن ها را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و آزمون های آمار توصیفی و استنباطی، شامل تی تست، آنالیز کوواریانس و آزمون کای دو، انجام شد.
  یافته ها
   نتایج نشان داد نمره مهارت های اجتماعی کودکان در گروه مورد 10/8±56/43 و در گروه شاهد 8/7±58/46 بود. میانگین نمره مهارت های اجتماعی کودکان در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت (0/259=P).
  ن
  تیجه گیری
  مهارت اجتماعی کودکان در هر دو گروه در محدوده متوسط قرار داشت و سطح مطلوبی نداشت. بنابراین بازنگری شیوه های آموزشی و تربیتی در سطح خانواده و نیز برنامه های آموزشی و پرورشی را برای ارتقا و تکامل مهارت های اجتماعی لازم است.
  کلیدواژگان: والدین، مهارت های اجتماعی، کودکان سن دبستان، اختلالات روانی
 • مازیار غلام پور، رسول آذرفرین، هومن بخشنده، محمد مهدوی، آذین علی زاده اصل، ثنا نیک نام*، آزاده نیک نام صفحات 107-115
  مقدمه
  در بای پس قلبی ریوی شیرخواران استفاده از خون در پرایم غیرقابل اجتناب است. ترکیبات متابولیکی خون ذخیره شده غیرفیزیولوژیک است. آغاز بای پس با تزریق سریع پرایم خونی بار متابولیکی بالایی ایجاد می کند که خطر بروز اختلالات الکترولیتی، مسمومیت با سیترات، اسیدوز و فعال شدن پاسخ های التهابی را افزایش می دهد. هدف این پژوهش تعیین تاثیر اولترافیلتراسیون پرایم خونی بر پیامدهای بالینی در شیرخوارن تحت بای پس قلبی ریوی است.
  روش کار
   این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی بود که روی 60 شیرخوار کمتر از 10 کیلوگرم در سال 1396 انجام شد. شیرخواران به صورت تصادفی به دو گروه30 نفره مداخله و کنترل تقسیم شدند. برای بیماران گروه مداخله از اولترافیلتراسیون به روش زیروبالانس بر محلول پرایم به همراه اولترافیلتراسیون مرسوم و در گروه کنترل فقط از اولترافیلتراسیون مرسوم استفاده شد. پارامترهای نمونه خون شریانی، میزان خون ریزی، میزان تزریق خون، زمان تهویه مکانیکی و اقامت در ICU و سطح الکترولیت ها در محلول پرایم اندازه گیری و برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از نرم افزار آماری SPSS نسخه 25 ، آزمون های کای اسکوئر، t مستقل، t زوجی، من ویتنی استفاده شد.
  یافته ها
   محلول پرایم از نظر میزان الکترولیت ها در گروه مداخله از گروه کنترل به طور معنی داری کمتر و به حالت فیزیولوژیک نزدیک تر بود (0/05>P). همچنین زمان جدا شدن از تهویه مکانیکی، مدت اقامت در ICU، میزان خون ریزی و تزریق خون در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل (0/05>P) و غلظت خونی الکترولیت ها و دیگر پارامترهای گازهای خون شریانی در دو گروه مشابه بود.
  نتیجه گیری
  از این پژوهش نتیجه می گیریم که استفاده ترکیبی از اولترافیلتراسیون روی محلول پرایم و حین بای پس به طور موثر عوارض ناشی از بای پس قلبی ریوی را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: کاردیو پولمونری بای پس، الترافیلتراسیون، شیرخواران
 • زهرا مرضیه حسنیان، اسدالله دبستانی، لیلی تاپاک، مرتضی شمسی زاده* صفحات 116-124
  مقدمه
  پرفشاری خون بیماری مزمن قلبی است که عوارض متعددی بر ارگان های حیاتی بدن داشته و میزان کیفیت زندگی بیماران را کاهش می دهد. هدف این پژوهش بررسی همبستگی مشخصات جمعیت شناسی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی قلب فرشچیان همدان است.
  روش کار
  این پژوهش توصیفی مقطعی از نوع همبستگی است. کیفیت زندگی282 بیمار مبتلا به پرفشاری خون در مرکز آموزشی درمانی فرشچیان قلب دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 97-96 بررسی شد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی نسبتی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه دو قسمتی، شامل: پرسشنامه جمعیت شناسی و پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون، بود. در این پژوهش روایی و پایایی پرسشنامه تایید و تجزیه و تحلیل داده ها با نر م افزار SPSS ویرایش 23 انجام شد.
  یافته ها
  142 نفر (50/4 درصد) از بیماران این پژوهش کیفیت زندگی خوب، 135 نفر (47/9 درصد) کیفیت زندگی متوسط و 5 نفر (1/8 درصد) کیفیت زندگی ضعیف داشتند. تفاوت میانگین کیفیت زندگی بیماران این پژوهش به تفکیک مدت زمان (سال) ابتلا به پرفشاری خون (0/011=P)، به تفکیک وضعیت شغلی (0/036=P)، به تفکیک کسب اطلاعات با تلویزیون در مورد فشار خون (0/044=P) و به وضعیت تعداد داروی مصرفی معنی دار بود (0/026=P).
  نتیجه گیری
   در این پژوهش ارتباط بین کیفیت زندگی بیماران و برخی مشخصات نشان داده شده است. لذا لازم است پرستاران و برنامه ریزان سلامت در مراقبت و آموزش به بیماران، به ویژگی های جمعیت شناختی آنها توجه کنند.
  کلیدواژگان: پرفشاری خون، کیفیت زندگی، بیماران، ویژگی های جمعیت شناسی
 • افسانه پرتو، مژگان حیاتی* صفحات 125-132
  مقدمه
  بارداری از حساس ترین دوره های زندگی انسان است و به همین دلیل کیفیت زندگی زنان اهمیت ویژه ای دارد. آموزش فرا شناخت یکی از روش های بهبود بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی زنان باردار هدف این پژوهش اثربخشی آموزش فراشناخت بر بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی زنان باردار است. 
  روش کار
  روش این پژوهش نیمه تجربی از نوع طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری آن همه زنان باردار تحت مراقبت های پزشکی مراجعه کننده به بیمارستان نمازی شهر شیراز در سال 1395 بود. حجم نمونه 60 نفر از این جامعه بود که به روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه 30نفره مداخله و کنترل جای گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بهزیستی روان شناختی و پرسشنامه کیفیت زندگی، و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره و SPSS نسخه 22 استفاده شد. 
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) سن دانش آموزان گروه مداخله 2/8±33/4 و گروه کنترل 2/9±34/7 بود. نتایج پژوهش نشان می دهد که میانگین پیش آزمون بهزیستی روان شناختی در گروه مداخله 85/6 بود که در پس آزمون به 99/2 افزایش یافت (0/0001>F=44/20 ، P)، اما میانگین پیش آزمون گروه کنترل 84/8 بود که در پس آزمون به 85/4 رسید (0/05>P). میانگین پیش آزمون کیفیت زندگی در گروه مداخله 71/2 بود که در پس آزمون به 89/7 افزایش یافت (0/0001>P)، اما میانگین پیش آزمون گروه کنترل 86/5 بود که در پس آزمون به 87/1 رسید (0/05>F=30/70 ، P). 
  نتیجه گیری
   نتیجه می گیریم که آموزش فراشناخت در افزایش بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی زنان باردار موثر بوده است. نتایج این پژوهش می تواند برای بهبود بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی زنان باردار استفاده شود.
  کلیدواژگان: فراشناخت، بهزیستی روان شناختی، کیفیت زندگی، بارداری
 • زهرا احمدی، محسن شمسی*، نسرین روزبهانی، رحمت الله مرادزاده صفحات 133-140
  مقدمه
  عفونت ادراری یکی از مشکلات مهم در دوران کودکی است که آسیب های جبران ناپذیری بر سلامت کلیه های آنان دارد. هدف این پژوهش سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در خصوص رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در مادرانی است که دختر زیر دو سال دارند. 
  روش کار
  این پژوهش مقطعی تحلیلی است که در آن 280 نفر از مادران دارای دختر زیر دو سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی به صورت تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن تایید شده جمع آوری شد. این پرسشنامه شامل: مشخصات دموگرافیک مادر، ابعاد مدل، رفتار برنامه ریزی شده و سیاهه عملکرد مادران بود. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و از طریق آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
   میانگین و انحراف معیار نمره نگرش 0/37±3/87، هنجار ذهنی 0/49±4/09، کنترل رفتار درک شده 0/47±4/32، قصد رفتاری 0/47±4/59، عملکرد 0/58±2/78 و آگاهی 0/1±0/62 بود. در تحلیل رگرسیونی متغیرهای آگاهی و قصد رفتار در مجموع 15 درصد (0/001=R2=0/16 ، B=1/342 ،P) از تغییرات رفتار را پیشگویی کردند. 

  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش در طراحی مداخلات آموزشی بر میزان آگاهی و سازه قصد رفتار به عنوان مهم ترین عوامل پیش بینی کننده رفتار مادران باید تاکید شود.
  کلیدواژگان: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، عفونت ادراری، مادر
|
 • Samira Tabiban, Mohammad Ali Soleimani, Hooman Bakhshandeh, Marzieh Asghary* Pages 73-81
  Introduction
  The results of studies have shown that inadequate awareness and self-care of patients with chronic renal failure, leads to an incorrect illness perception in these patients. Considering the importance of this issue, this study aimed to investigate the effect of self-care education in patients undergoing hemodialysis.

  Methods
  This was a simple randomized clinical trial. The statistical society of the study consisted of 120 patients undergoing hemodialysis in dialysis department of Bu-Ali Sinai Hospital in Qazvin from December 2016 to February 2017. The samples were assigned randomly to two groups of control (routine care) and intervention (illness perception intervention). Both groups completed the demographic information questionnaire, illness perception questionnaire before the intervention. The intervention group received self-care education based on illness perception in the patient’s bedside and before initiation of dialysis in 3 sessions of 30 minutes. A training booklet was also given at the second session of the patient’s delivery, which was provided by the researcher and under the supervision of the professors. Four weeks later, the questionnaire of illness perception was completed by both groups. Data were analyzed using descriptive and analytic statistical tools in SPSS 20.
  Results
  The results of this study showed that there was not a significant difference between the two groups in terms of demographic information, except for the duration of dialysis (P<0.014). The ANOVA test results showed a significant difference in terms of patient’s illness perception between the intervention and control group (F(1, 112)=13.88, P<0.001).
  Conclusion
  Self-care educational intervention based on illness perception increased the perception of the disease in hemodialysis patients.
  Keywords: Illness Perception, Self-Care Education, Hemodialysis
 • Fatemeh Shobeiri, Parastoo Ahang Poor*, Parisa Parsa, Saeid Yazdi _ Pages 82-88
  Introduction
  Women need to be well prepared for a healthy pregnancy, childbirth, and childcare. However, confronting unplanned pregnancy and disagreement with pregnancy can cause fear, anxiety and worry during the pregnancy, and may lead to many problems for mother and baby. The aim of this study was to compare health condition between wanted and unwanted pregnancy of women under the guise of health centers in Hamadan city, Iran.
  Methods
  This cross-sectional study is a case-control study. The statistical population of this study included all pregnant women referred to Hamadan health centers in 2016. The sample consisted of 140 people (70 cases of wanted pregnancies and 70 cases of unwanted pregnancies) referred to Hamadan health centers. After collecting data, a demographic questionnaire and a mental health questionnaire (SCL-90R) were used for data collection. The data were analyzed by descriptive statistics and t-student test and Chi-square. Two independent and single groups were analyzed. For this purpose SPSS 18 was used with a significance level of less than 0.05. 
  Results
  The results of this study showed that there is a significant difference between obsessive-compulsive scales, physical complaints, interpersonal sensitivity, anxiety, aggression, anxiety and psyllopathy in both wanted and unwanted pregnancy groups (P<0.01). However, there was no significant difference between the result for depression in two groups of wanted and unwanted pregnancies (P>0.05).
  Conclusion
  According to the results, it is necessary to use screening tools to diagnose mental problems, counseling and support for these women, along with the usual care during and after delivery.
  Keywords: Mental Health, Pregnancy, Unwanted Pregnancy
 • Naiemeh Seyedfatemi, Elham Zeinali*, Mostafa Bahremand, Abbas Mehran, Mehdi Zeinali Pages 89-96
  Introduction
  Medication adherence is essential to improve outcomes emanated from the disease. The increase in the complexity of the medical regimens causes poor adherence in patients with heart failure; also, the progressive nature of Heart Failure (HF) and its complicated drug regimens are mostly stressful. This study has been conducted on the HF patients at the heart hospital of Kermanshah city with the objective of finding the association between medication adherence and coping skills.
  Methods
  The present research is a descriptive-correlative study. Research cases include 400 HF patients at Imam Ali hospital of Kermanshah in 2015 who were selected using available sampling method. The self-reported epidemiologic characteristics form of HF patients, Morisky medication adherence Questionnaire (1986) and short form of Carver Questionnaire (COPE, 1997) were utilized for data gathering. SPSS 22 software and statistical test of Pearson correlation and descriptive statistical were used to analyze the data.
  Results
  The result showed that the majority of the studied cases (%94) had poor medication adherence. Pearson correlation data analysis revealed direct and weak statistical correlation between medication adherence and coping Skills (religion P=0.036, acceptance P=0.019, use of emotional support P=0.02, use of instrumental support P=0.001, hummer P=0.025, positive reframing P˂0.001, self-distraction P=0.002). 
  Conclusion
  Given the weakness of medication Adherence and relationship between medication adherence and coping Skills in HF patients, the application of educational and intervention programs appears to be substantial.
  Keywords: Medication Adherence, Coping Skills, Heart Failure
 • Farshid Shamsaei, Zahra Shokohi, Maryam Farhadian, Efat Sadeghian* Pages 97-106
  Introduction
  Social skills are considered to be one of the important factors in the success or failure of every individual in a society. The present study was designed to determine the social skills of primary school children with and without parents of mental disorders. 
  Methods
  In this research 60 kids between 6-12 years were selected using available sampling method, who had parents with mental disorder in addition to 60 kids at the same age who didn’t have parents with mental disorder. Research setting was Farshchian hospital in Hamadan city in 2017. Data was collected with demographic questionnaire and Gresham and Eliot with category scale of social skills that was completed by parents. Data was analyzed using SPSS 21 and descriptive statistics and inferential statistics including T test, covariance analysis and Chi-square test.
  Result
  The score of social skill in kids who had parents with mental disorder was 56.43±10.8 and in kids who didn’t have parents with mental disorder was 58.46±8.70. Comparing social skills in two groups showed that they are not significant difference in mean Score in social skills and its dimensions (cooperation, decisiveness, self-control and responsibility). Although there aren’t significant difference between two groups, mean score in witness group was more than another group (P=0.259).
  Conclusion
  The social skills of children in both groups were at the medium range and were not of a desirable level. This calls for a review of family-based education and educational approaches, as well as training programs to promote social skills.
  Keywords: Parents, Social Skills, Children in Primary School, Mental Disorders
 • Maziar Gholampour, Rasol Azarfarin, Hooman Bakhshande, Mohammad Mahdavi, Azin Aliazdehasl, Sana Niknam*, Azadeh Niknam Pages 107-115
  Introduction
  Pediatric Cardiopulmonary Bypass (CPB) circuit invariably requires priming with Packed Red Blood Cells (PRBCs). Metabolic composition of stored PRBCs is unphysiological. Commencement of PRBC primed CPB leads to rapid transfusion of massive metabolic load. This predisposes pediatric patients to the risk of complications such as electrolyte disturbances, citrate toxicity, acidosis and activation of the inflammatory response. The aim of this study is to evaluate the effect of ultrafiltration of priming blood on clinical outcomes infants undergo cardiopulmonary bypass. 
  Methods
  This was a clinical trial, with two groups (intervention and control) and a sample of 60 infants referred to Shahid Rajaie Hospital in Tehran (30 patients in intervention and 30 patients in control group) that was carried out in 2017. Ultrafiltration was used on prime with Conventional Ultrafiltration (CUF) for patients in the intervention group during CPB, but in the control group only CUF was used. Arterial blood gas parameters, amount of bleeding, blood transfusion rate, the duration of mechanical ventilation, residence in the ICU and the level of electrolytes were measured. Data of this study was analyzed using the Chi-square test, T- test Independent-Sample, Repeated-measure, Mann Whitney U test by SPSS 25.
  Results
  In terms of electrolytes, the prime solution used in the intervention group was significantly closer to physiological comparing to the control group (P<0.05). The intervention group showed significant reductions in postoperative blood loss; postoperative blood transfusion; time to extubation; the length of stay in the ICU; (P<0.05). The level of electrolytes and other parameters of arterial blood gas were similar in both groups.
  Conclusions
  It can be concluded that the combination of the ultrafiltration of priming blood and CUF method effectively reduces the side effects of cardiopulmonary bypass.
  Keywords: Cardiopulmonary Bypass, Ultrafiltration, Infants
 • Zahra Marziyeh Hassanian, Assadollah Dabestani, Leili Tapak, Morteza Shamsizadeh* Pages 116-124
  Introduction
  Hypertension is a chronic disease that leads to many complications in vital organs of the body and can reduce the quality of life of patients. The aim of this study was to investigate the correlation between demographic characteristics and quality of life of hypertensive patients referring to the Farshchian Cardiac Hospital in Hamadan.
  Methods
  This is a descriptive-correlational study. The quality of life of 282 hypertensive patients was evaluated in Farshchian Cardiology Center of Hamadan University of Medical Sciences at 2018. The data was collected using a two-part questionnaire including demographic questionnaire and quality of life questionnaire for hypertensive patients. In this study, validity and reliability of the questionnaire were confirmed. Data analysis was done using SPSS 23.
  Results
  142 (50.4%) of the patients studied had good quality of life status, 135 (47.9%) had moderate quality of life and 5 (1.8%) had poor quality of life. The difference in mean of quality of life in patients under study was determined by the duration (year) of hypertension (P=0.011), occupational status (P=0.036) gaining information through television (P=0.444) and the number of drug use (P=0.026).
  Conclusion
  In this study, the relationship between patients’ quality of life and some characteristics was illustrated. Therefore, nurses and health planners should consider the demographic characteristics of patients as a health promotion factor in care and education.
  Keywords: Hypertension, Quality of Life, Patients, Demographic Characteristics
 • Afsaneh Parto, Mojgan Hayati* Pages 125-132
  Introduction
  Teaching metacognition is one of the methods for improving the psychological well-being and quality of life of pregnant women. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of meta-cognitive education on the psychological well-being and quality of life of pregnant women.
  Methods
  This was a semi experimental study with pre-test and post-test design and control group. The statistical population of this study included all pregnant women who referred to Namazi Hospital in Shiraz in 2016. Sample size included 60 people from this community, who were randomly divided into two groups of 30 subjects. A psychological well-being questionnaire and a quality of life questionnaire were used for data collection; data was analyzed using one-variable covariance analysis, and SPSS 22.
  Results
  The mean (standard deviation) of the students in the experimental group was 33.4±2.8 and the control group was 34.7±2.9. The results of this study showed that the pre-test of well-being in the experimental group was 85.6 which increased to 99.2 in the post-test (P <0.0001, F=44.20), but the pre-test of the control group was 84.8, which reached to 85.4 in the post-test (P<0.05). The pre-test of quality of life in the experimental group was 71.2 which increased to 89.7 in the post-test (P<0.0001, F=30.70), but the pre-test of the control group was 86.5, which was 87.1 in the post-test (P<0.05, F=30.70).
  Conclusion
  It can be concluded that metacognitive education was effective in increasing the psychological well-being and the quality of life of pregnant women.
  Keywords: Meta-Cognition, Psychological Well-Being, Quality of Life, Pregnancy
 • Zahra Ahmadi, Mohsen Shamsi*, Nasrin Roozbahani, Rahmatalah Moradzadeh Pages 133-140
  Introduction
  One of the most important problems in childhood is urinary tract infections, which can lead to permanent damage to the kidneys. The purpose of this study was to measure the constructs of the theory of planned behavior regarding the preventive behaviors of urinary tract infection in mothers with a dughter under two years of age.
  Methods
  This is a cross-sectional and analytical study that was carried out on 280 mothers of girls under the age of two years who referred to health centers and were randomly selected. The data was collected by a researcher-made questionnaire validity and reliability of which were confirmed. The questionnaire included demographic characteristics of the mother, dimensions of the planned behavioral model and maternal duty checklist. Finally, the data were analyzed using SPSS 20, Pearson correlation and linear regression tests.
  Results
  Mean and standard deviation of attitude score (3.87±0.37), subjective norm (4.09±0.49), perceived behavior control (4.32±0.47), behavioral intention (4.59±0.47) performance (2.78±0.58) and knowledge (0.62±0.1) was observed. In regression analysis, variables of knowledge and intention to behave, predicted a total of 15% (R2=0.16, B=1.342, P=0.001) of behavioral change.
  Conclusion
  According to the results of the study, in designing educational interventions, the awareness and structure of behavioral intention should be considered as the most important predictor of mothers’ behavior.
  Keywords: Planned Behavioral Theory, Urinary Tract Infection, Mother