فهرست مطالب

پژوهش های تجربی حسابداری - سال هشتم شماره 4 (پیاپی 32، تابستان 1398)
 • سال هشتم شماره 4 (پیاپی 32، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سیدعلی حسینی*، مریم فلاح جوشقانی صفحات 1-19
  مدیریت سود مداخله عمدی در فرآیند گزارشگری مالی برای بدست آوردن سطح مورد انتظار سود می باشد. یعنی با توجه به مقاصد و اهداف مختلف مدیریت، ممکن است سود افزایش و یا کاهش یابد و یا هموار شود. حال به نظر می رسد که ساختار بدهی کوتاه مدت می تواند مزایای نظارتی داشته باشد. زیرا موجب نظارت بیش تر از سوی بستانکاران می شود و درنتیجه موجب کاهش مدیریت سود می گردد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نظارت از طریق بدهی های کوتاه مدت بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی می باشد. برای انجام این پژوهش، 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1389 تا 1394 مورد بررسی قرارگرفته است. برای سنجش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، از معیار اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده که با استفاده از مدل ارائه شده توسط سیمن و فانگ (2014) مورد محاسبه قرار گرفت. روش تحقیق مورداستفاده روش همبستگی و روش تحلیل داده ها رگرسیون چندمتغیره می باشد. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معنی دار بین بدهی های بانکی کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت های دارای رتبه اعتباری پایین بود. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که بین بدهی های بانکی کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت های دارای رتبه اعتباری بالا رابطه معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، بدهی کوتاهمدت، نظارت، هزینه های نمایندگی
 • محسن خوش طینت نیک نیت*، مریم قره داغی، سمیه رسولی صفحات 21-48
  دراین مقاله تاثیر مدیریت سود بر سطح افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود این مطالعه با استفاده از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در معرض افزایش میزان افشا هستند، نشان می دهد که سود خالص افشا وابسته به شرایطی مانند کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط یک شرکت می باشد. یافته های بررسی اطلاعات 191 شرکت در طول دوره ی 1389 الی 1394 بیانگر آن است که بین کیفیت افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت (که بوسیله بازده دارایی های تعدیل شده و حقوق صاحبان سهام تعدیل شده اندازه گیری شده) یک رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. نتایج مطالعه ما نشان می دهد که افشای شرکت احتمال دارد به منافعی منجر شود، اما پس از یک سطح بهینه، افزایش افشا عملکرد مالی واقعی شرکت را کاهش می دهد. همچنین، این سطح بهینه زمانی که بین محیط های نظارتی شرکت ها تفاوت (به عنوان مثال، هیئت مدیره مستقل) وجود دارد، تغییری نمی کند. این نتایج نشان می دهد که نظارت شدید بر مدیران ارشد اجرایی تاثیری بر افشای بیشتر شرکت ندارد.
  کلیدواژگان: افشا، عملکرد واقعی شرکت، نظارت شدید، مدیریت سود
 • ایرج نوروش، زهرا فدایی* صفحات 51-70
  هدف اصلی پژوهش، بررسی پایداری نامتقارن و ارزشگذاری بازار از اقلام تعهدی و جریان های نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش انجام پژوهش از نوع پس رویدادی بوده و جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش از سال 1388 تا سال 1394 است. برای تحلیل ها از مدل رگرسیون خطی (پنل دیتا) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در زمان زیان اقتصادی، بازده مورد انتظار نمی تواند پایداری اجزای اقلام تعهدی سود را منعکس کند همچنین در زمان زیان اقتصادی، بازده مورد انتظار نمی تواند پایداری اجزای نقدی سود را منعکس کند، به عبارت دیگر فرضیه های پژوهش به دلیل عدم کارایی بازار رد نمی شود، این پژوهش برای فهم اقلام تعهدی خلاف قاعده در رابطه با پویایی های اقلام تعهدی و همچنین برای پژوهشگران علاقه مند به استفاده از چارچوب آزمون میشکین جهت آزمون میزان توجیه پذیری انتظارات سرمایه گذاران در سطح کلی تر، سودمند خواهد بود.
  کلیدواژگان: پایداری نامتقارن، ارزشگذاری اقلام تعهدی، ارزشگذاری جریان نقدی
 • آرش تحریری*، معصومه صابرماهانی صفحات 73-95
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر اصلاحات پیشنهادی حسابرس بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری این تحقیق پس از اعمال برخی محدودیت های موجود در این پژوهش، شامل 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1395 می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تی زوجی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تفاوت معناداری بین سود حسابرسی نشده و سود حسابرسی شده از لحاظ هموار بودن و پایداری ، وجود ندارد. علاوه بر این، شواهد نشان داد که اقلام تعهدی حسابرسی شده دارای کیفیت بالاتری نسبت به اقلام تعهدی حسابرسی نشده، می باشند. به علاوه، نتایج این پژوهش نشان داد که میزان اقلام تعهدی که قبل از انجام حسابرسی مثبت و بعد از انجام حسابرسی تغییر علامت داده اند و تبدیل به اقلام تعهدی منفی شده اند، بیشتر از میزان اقلام تعهدی است که قبل از انجام حسابرسی منفی و بعد از انجام حسابرسی مثبت شده اند. طبق نتایج این پژوهش، بین مبلغ اقلام تعهدی منفی در صورت های مالی حسابرسی شده و صورت های مالی حسابرسی نشده، تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد که مبلغ اقلام تعهدی مثبت در صورت های مالی حسابرسی شده نسبت به صورت های مالی حسابرسی نشده، کمتر می باشد. در نهایت، نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان عدم پیوستگی در توزیع سود در حدود صفر در زمان قبل از انجام حسابرسی و بعد از انجام حسابرسی تفاوت معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: اصلاحات پیشنهادی حسابرس، کیفیت سود، اقلام تعهدی علامت دار، سود و زیان های اندک (عدم پیوستگی در توزیع سود در حدود صفر)
 • مهری بختیاری*، کیومرث بیگلر صفحات 97-124
  در این پژوهش به بررسی استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی در واحدهای حسابرسی داخلی شرکت های ایرانی پرداختیم. بر اساس پیمایش صورت گرفته از 95 مشارکت کننده، مشخص شد که تقریبا 50 درصد از مشارکت کنندگان (47 نفر) به دنبال استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی در واحدهای حسابرسی داخلی تحت نظارتشان هستند. از طرفی حدود نیمی از مشارکت کنندگان تمایلی به استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی نداشته اند. دلیل اصلی این موضوع را می توان به اندازه کوچک واحد حسابرسی داخلی و محدودیت های ناشی از بودجه و سرپرستی کار ارتباط داد به طوری که شواهد نشان می دهد که واحدهای حسابرسی داخلی با اندازه بزرگ تر تمایل بیشتری برای جذب تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی دارند. همچنین شواهد نشان می دهد که موسسات حسابرسی همان گونه که انتظار می رفت، تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی را عموما استخدام می کنند. مهم ترین دلایل مبنای تصمیم عدم استخدام مشارکت کنندگان در این پژوهش، فقدان تجربه تازه فارغ التحصیلان، شکاف میان نیازهای حرفه و آموزش های دانشگاهی، عدم آگاهی کافی تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به مسائل قانونی، حرفه ای، صنعت و غیره عنوان گردید. در بررسی عوامل موثر در استخدام تازه فارغ التحصیلان مشخص گردید که عمده عوامل شناسایی شده (39 عامل) در استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی موثر بودند به طوری که هر پنج فرضیه اصلی پژوهش تائید شدند یعنی عوامل فردی، تحصیلات دانشگاهی، تجارب پیشین، گواهی نامه ها و مدارک حرفه ای و آموزش های غیردانشگاهی در استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی ازنظر مشارکت کنندگان در پژوهش موثر می باشند.
  کلیدواژگان: برنامه درسی حسابداری و حسابرسی، تصمیمات استخدام، تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی، حسابرسی داخلی
 • عقیل فرهنگیان، فرزانه حیدرپور* صفحات 127-147
  اطلاعات حسابداری سیستمی را فراهم می‏آورد که به واسطه‏ی آن اطلاعات درون سازمانی به بازارهای سرمایه انتقال یافته و امکان کنترل بیشتر سرمایه‏گذاران بر فعالیت های مدیریت را افزایش داده است. اطلاعات ارائه شده توسط گزارش های مالی، زمانی می‏تواند در تصمیم گیری‏ها مفید باشد که قابل اتکا و مربوط باشد. لذا در مقاله حاضر به منظور بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر جریان نقد عملیاتی داده های 105 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفت. جهت بررسی ارتباط میان متغیرها، از روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‏ها نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و هموارسازی سود بر جریان نقد عملیاتی تاثیرگذار می باشد.
  کلیدواژگان: جریان نقد عملیاتی، کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش‏بینی سود و هموارسازی سود
 • رضوان حجازی، مهرداد صالحی* صفحات 149-165
  به طور یقین رفتار شرکت ها در هر یک از مراحل چرخه عمری تاثیر بسزایی در ارزش شرکت ها خواهند داشت. منابع موجود در سازمان، جهت رسیدن به اهداف کوتاه مدت وبلندمدت سازمان است. نیروی انسانی به عنوان یک منابع سرمایه ای مورد توجه مدیران تمامی واحدهای اقتصادی و نهادهای اجتماعی درجهت ارتقای سطح عملکرد و افزایش بازدهی آنان قرار گرفته است. در این مقاله با بهره گیری از عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری منابع انسانی، اثرات ایجاد شده بر کنترل های داخلی 90 نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1385 الی 1395 در چارچوب چرخه عمر شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی عوامل تعیین کننده منابع انسانی در کنترل های داخلی، تعداد پرسنل در بخش کنترل داخلی را به عنوان یک تابع از ویژگی های شرکت های ذکر شده در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به علت نوع داده های مورد مطالعه، روش داده های تابلویی مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج حاکی از اثرگذاری متغییرهایی همچون اندازه شرکت، عمر شرکت، پیچیدگی فعالیت ها، بحران مالی، صادرات و مالکیت دولتی و خصوصی بر تعداد پرسنل در بخش کنترل داخلی می باشد. به طوری کلی تمام متغیرهای ذکر شده به استثنای بحران های مالی و مالکیت خصوصی تاثیر مثبت معناداری بر افزایش تعداد کارکنان شرکت و افزایش کنترل داخلی این شرکت ها دارند. همچنین یافته ها نشان می دهد که شرکت های که در مرحله بلوغ به سر می برند؛ نسبت به مرحله رشد و افول دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری برای رابطه بین سرمایه گذاری در منابع انسانی و سیستم های کنترل های داخلی دارند.
  کلیدواژگان: چرخه عمر شرکت، منابع انسانی، سیستم کنترلهای داخلی
 • بهمن قادری*، حمزه دیدار، مهدی کفعمی صفحات 167-199
  در این پژوهش، رابطه بین هزینه‏های سیاسی و شکاف مالیاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره هشت ساله بر اساس صورت‏های مالی حسابرسی‏شده طی سال‏های 1385 تا 1392 جمع‏ آوری گردید. هزینه ‏های سیاسی به کمک متغیرهای مشاهده‏ پذیر ریسک، تراکم سرمایه‏ گذاری، اندازه شرکت، نسبت تمرکز و تراکم کارکنان اندازه‏گیری می‏شود و سنجش شکاف مالیاتی نیز با استفاده از تفاوت مالیات تعیینی و مالیات ابراز شده انجام می‏ گیرد. همچنین، متغیرهای سودآوری و نسبت اهرمی به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده ‏اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه‏گیری و ساختاری پژوهش، یافته ‏ها نشان داد، رابطه معنی‏داری بین هزینه ‏های سیاسی و شکاف مالیاتی وجود ندارد. از این‏رو، شواهدی تجربی در خصوص فرضیه سیاسی و ارتباط آن با شکاف مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران یافت نشد.
  کلیدواژگان: فرضیه سیاسی، هزینه‎های سیاسی، فرارمالیاتی، اجتناب مالیاتی، شکاف مالیاتی
 • محمدحسین قائمی، امیر صابر* صفحات 201-223
  هدف این مقاله بررسی رابطه غیرخطی بین رقابت در بازار محصول و نسبت بدهی ها و همچنین بین سودآوری و نسبت بدهی ها است. رقابت در بازار محصول، بر مبنای دو معیار شامل سهم بازار و اندازه بازار اندازه گیری شده است. سهم بازار نشان دهنده رقابت از سوی رقبای بالفعل و اندازه بازار نشان دهنده رقابت از سوی رقبای بالقوه است. برای اندازه گیری این دو معیار از رقابت در بازار محصول، مجموع فضای کسب وکار و همگن بودن تولید استفاده شده است. برای عملیاتی کردن متغیر سودآوری، سود قبل از بهره و مالیات مورد استفاده قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات 91 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در طول هشت سال (1387 تا 1394) استفاده شده است. نتایج به دست آمده با استفاده از مدل های رگرسیونی غیرخطی نشان دهنده وجود رابطه غیرخطی درجه سه به صورت مکعبی شکل بین معیارهای رقابت در بازار محصول (شامل سهم بازار و اندازه بازار) و نسبت بدهی ها و نیز رابطه غیرخطی درجه دو به صورتU شکل بین سودآوری و نسبت بدهی ها است
  کلیدواژگان: نسبت بدهی ها، رقابت در بازار محصول، سهم بازار، اندازه بازار، سودآوری
 • مهدی فغانی*، حمید زارعی، مسلم سعیدی گراغانی، سکینه دارسنج صفحات 225-251
  عدم وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی مناسب، می تواند زمینه را برای اقدامات فرصت طلبانه مدیران فراهم سازد؛ یکی از این اقدامات فرصت طلبانه سوق دادن فعالیت های اجتناب مالیاتی در جهت منافع خودشان می باشد که می تواند موجب اتلاف منابع مالیاتی گردد. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رابطه میان حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاین رو، داده های استخراج شده از 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1389 تا 1394 از طریق مدل رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که سرمایه فکری رابطه میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی شرکت ها را تعدیل نمی نماید. به این معنی که سازوکارهای حاکمیت شرکتی به طور مستقیم بر روی اجتناب مالیاتی شرکت ها تاثیر می گذارند و در این میان سرمایه فکری نقشی را ایفا نمی نماید. به طور خاص، نتایج تحقیق تاکید می نماید که حاکمیت شرکتی قوی، منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی و درنهایت نیل به اهداف شرکت ها در خصوص اثربخشی اقدامات مربوط به برنامه ریزی های مالیاتی می گردد.
  کلیدواژگان: اجتناب مالیاتی، حاکمیت شرکتی، سرمایه فکری
 • زهرا دیانتی دیلمی*، محمدحسین عبداللهی، عطیه پاکزاد صفحات 253-275
  هدف از این پژوهش، بررسی میزان دقت دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری در شناخت و تخمین چسبندگی هزینه در شرایط نحوه ارائه های متفاوت اطلاعات و تاثیر سوگیری شناختی آنان بر قضاوت هایشان است. به همین منظور برای جمع آوری داده های این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده که بین نمونه 120 نفری از جامعه 171 نفری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های حسابداری، حسابرسی و حسابداری مدیریت ورودی 1395 دانشگاه فنی حرفه ای های دولتی سطح شهر تهران توزیع و جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که درجه تقارن هزینه و نحوه ارائه اطلاعات به حسابداران، روی دقت قضاوت آنان تاثیر می گذارد. بنابراین، سوگیری شناختی ناشی از تفاوت درجه تقارن ارقام هزینه و نحوه ارائه اطلاعات (بصورت درصدی یا مقداری) روی شناخت و دقت قضاوت آنان در مورد چسبندگی هزینه تاثیر می گذارد
  کلیدواژگان: سوگیری شناختی، چسبندگی هزینه، دقت قضاوت، نحوه ارائه اطلاعات
 • غریبه اسماعیلی*، محمد اوشنی، محمد بخشی صفحات 277-297
  محافظه کاری و ارتباط ارزشی از موضوعات اصلی تحقیقات در نوشتارهای تخصصی حسابداری بوده اند. اخیرا کاهش در ارتباط ارزشی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و برخی دانشگاهیان کاهش آن را ناشی از افزایش حسابداری محافظه کارانه می دانند، به این دلیل که محافظه کاری، اعتبار را به مربوط بودن ترجیح می دهد. بنابراین این پژوهش رابطه بین محافظه کاری شرطی و ارتباط ارزشی گزارشگری مالی و همچنین روند آنها را مورد بررسی قرار می دهد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش اجرا، جزو تحقیقات توصیفی - همبستگی است. نمونه مورد مطالعه شامل 930 مشاهده شرکت- سال برای دوره زمانی 1390 لغایت 1394 است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین محافظه کاری شرطی و ارتباط ارزشی گزارشگری مالی است، این نتیجه را بدین شرح می توان تبیین نمود که افزایش محافظه کاری منجر به ارتقای قابلیت اتکای اطلاعات و به تبع آن افزایش ارتباط ارزشی گزارشگری مالی شده است. علاوه بر این محافظه کاری شرطی و ارتباط ارزشی گزارشگری مالی در طول دوره مورد بررسی روندی افزایشی داشته اند.
  کلیدواژگان: محافظه کاری شرطی، ارتباط ارزشی، گزارشگری مالی
 • جواد نیک کار، ولی خدادادی*، حسنعلی سینایی، حسن فرازمند صفحات 299-327
  هدف این پژوهش بررسی واکنش رفتاری بازار سهام، بر اساس شکست روندهای کاهشی بلندمدت و کوتاه‎مدت معیارهای عملکردی شرکت (شامل؛ سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم، جریان وجه نقد عملیاتی هر سهم و رشد خالص دارایی‎های تعدیل شده هر سهم بر حسب تورم) در زمان افزایش سود نقدی است. بدین منظور شش فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‎های مربوط به 301 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره ی زمانی بین سال‎های 1370 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای معیارهای عملکردی سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم و جریان نقد عملیاتی هر سهم، واکنش رفتاری بازار به افزایش همزمان معیار عملکردی و سود تقسیمی، برای الگوهای بلندمدت نسبت به الگوهای کوتاه مدت بیشتر است. از سوی دیگر، نتایج موید آن است که برای معیار عملکردی تغییر در خالص دارایی‎های تعدیل شده هر سهم، واکنش رفتاری بازار به افزایش همزمان معیار عملکردی و سود تقسیمی، برای الگوهای بلندمدت و الگوهای کوتاه‎مدت غیرمعنادار است. همچنین نتایج نشان داد، واکنش بازار به معیارهای عملکردی جریان نقد عملیاتی هر سهم و سود عملیاتی هر سهم برای الگوهای کوتاه-مدت نسبت به دو الگوی دیگر عملکردی بیشتر است. علاوه بر این، نتایج موید آن است که برای الگوهای بلندمدت واکنش بازار یکسان نیست و بازار در تضاد با مبانی تئوریک برای هر معیار عملکردی واکنش متفاوتی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: واکنش رفتاری بازار سهام، گزارشگری سود سهام، روندهای بلندمدت معیارهای عملکردی و سودتقسیمی
 • مهدی ناظمی اردکانی*، زهره عارف منش، سمیه دهقان دهنوی صفحات 329-356
  روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ی ابعاد جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه ی حسابداری منجر به معرفی یک رشته ی نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این روش نوین گزارشگری در عصر جدید را گزارشگری مالی اینترنتی گویند. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که می تواند تاثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد، پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثرات این شیوه ی جدید گزارشگری بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. برای انجام این پژوهش نمونه ای متشکل از 112 شرکت از میان کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید. همچنین این پژوهش به صورت مقطعی بوده و از اطلاعات صورت های مالی و یادداشت های توضیحی شرکت های نمونه در پایان سال 1394 استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، درصد گزارشگری مالی اینترنتی و درصد اقلام محتوایی گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد، ولی درصد اقلام نحوه ارائه گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش شرکت تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: گزارشگری مالی اینترنتی، اقلام محتوایی، اقلام نحوه ارائه، ارزش شرکت
 • پرویز مام صالحی، طاهر اسکندرلی* صفحات 359-376
  هدف از این پژوهش، تبیین نقش تنوع جنسیتی بر ارتباط ارزشی گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی است. هنگامی که شرکت به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی می پردازد، مدیران و صاحبان سهام شرکت ها انگیزه ای برای کسب مزایای بالقوه به دست می آورند. از طرفی، وجود تنوع جنسیتی نشان دهنده تعهد شرکت به قوانین و مقررات اجتماعی است؛ که از این طریق می تواند بر شهرت شرکت و در نهایت ارزش شرکت اثرگذار باشد. این پژوهش از نوع علی، پس رویدادی و کاربردی است. جهت انجام این پژوهش، نمونه آماری شامل 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 انتخاب گردید. بر اساس روش داده های ترکیبی و تجزیه وتحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، یافته های پژوهش نشان داد که مسئولیت پذیری اجتماعی هم راستا با تئوری مشروعیت دارای ارتباط ارزشی است. تنوع جنسیتی نیز مطابق با تئوری نمایندگی ارزش شرکت را افزایش داده و همچنین منجر به افزایش ارتباط ارزشی گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها شده است.
  کلیدواژگان: ارتباط ارزشی، تنوع جنسیتی هیات مدیره، مسئولیت پذیری اجتماعی، تئوری مشروعیت
|
 • Seyed Ali Hosseini *, Maryam Fallah Joshaghani Pages 1-19
  Earnings Management is a deliberate manipulation of financial reporting in order to achieve an expected level of earnings. So, earnings may increase, decrease or smooth based on various management's goals and objectives to mislead the stakeholders. It seems that the short-term debt structure can have regulatory benefits because it leads to greater monitoring by creditors and, as a result, reduces the earnings management. The purpose of this study is to investigate the effect of monitoring through short-term debts on accrual-based earnings management. The sample consists of 136 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2010 to 2015. The discretionary accruals criterion calculated using Simon and Fang model (2014), is applied to measure accruals-based earnings management. The research method is the correlation method and data analysis method is the multivariate regression model. Results indicate that there is a significant relation between short-term bank debts and accruals-based earnings management in low-rated firms. Also, Findings show that there is no significant relation between short-term bank debts and accruals-based earnings management in high-risk firms.
  Keywords: Accruals-based earnings management, Short-term debts, Monitoring, Agency cost
 • Mohsen Khoshtinat Nik Niyat *, Maryam Gharehdaghi, Somayeh Rasouli Pages 21-48
  This paper reviews impacts of earnings management on disclosure extent and true financial performance. This Research shows that the net disclosed earning is dependant to conditions such as a firm's information quality. The sample consists of 191 firms listed in Tehran Stock Exchange subject to increase of disclosure extent, over the period from 2010 to 2015. Findings reveal that there is a significant positive relation between disclosure quality and true financial performance of firms (measured by the adjusted assets return and equity return). The results show that a firm's disclosure is likely to result in benefits, but after an optimum level, increasing disclosure may decrease its true financial performance. This optimum level does not change when there are differences between firms' monitoring environments (e.g., independent board). These results indicate that intense monitoring of chief executive officers has no effect on the disclosure extent of a firm
  Keywords: Disclosure, earnings management, Intense monitoring, True firm performance
 • Iraj Noravesh, Zahra Fadaie * Pages 51-70
  The main objective of the research is to examine the asymmetric persistence and market pricing of accruals and cash flows in firms listed to Tehran Stock Exchange. The research method is post-event type and the statistical population of the research is firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2009 to 2016. To analyze data, the linear regression model (data panel) is used. The results show that, at the economic loss, expected returns can not reflect the profit accruals persistence. Also, at the economic loss, expected returns can not reflect the cash profit components persistence, in other words, the research hypotheses are not rejected for market inefficiency and this study is useful for understanding the anomaly accruals in relation to the accruals dynamics, as well as for researchers interested in the MT framework to test the rationality of more general investor expectations.
  Keywords: Asymmetric persistence, pricing of Accrual, pricing of Cash Flow
 • Tahriri Arash *, Masoumeh Sabermahani Pages 73-95
  The main purpose of this research is to investigate the effect of auditor's proposed reforms on the earnings quality. The sample consists of 165 firms listed in the Tehran Stock Exchange during the period from 2009 to 2016. Paired t-test is used to test the research hypotheses. According to the findings, there is no significant difference of smoothness and sustainability between unaudited earnings and audited earnings. In addition, evidence shows that audited accruals have a higher quality as compared to unaudited accruals. Moreover, results show that the extent of positive accruals changing into negative ones is more than negative accruals changing into positive ones after auditing. According to the results, there is no significant difference of negative accruals amount between audited and unaudited financial statements. Also, findings show that the positive accruals amount in audited financial statements is less than it in unaudited financial statements. Finally, the results show that there is no significant difference of inconsistency in profit distribution about zero between the time before auditing and after it.
  Keywords: Auditor's proposed reforms, Earnings quality, Signed accruals, losses, small profits (Inconsistency in Profit distribution about zero)
 • Mehri Bakhtiari *, Kumars Biglar Pages 97-124
  This research investigates the employment of Recent University Graduates in Iranian firms' Internal Audit department. From 95 respondents participated in our survey, approximately 50 percent (47 people) seek to employ recent graduates for internal audit departments supervised by them. On the other hand, about half of the participants are reluctant to employ recent universities graduates and the main reason can be related to the small size of Internal Audit departments, budget constraints and supervision problems because evidence suggests that larger internal audit departments are more likely to employ recent university graduates. As expected, evidence suggests that audit firms often employ recent university graduates. The main reasons mentioned by those who decide not to employ recent universities graduates is lack of experience, the gap between professional needs and academic education, the lack of legal, professional, and industry knowledge and etc. Findings show that the major identified factors (39 Factors) are effective on employment decisions so that all five research hypotheses are approved. That is, individual characteristics, university education, other education, prior experiences, professional certifications, and membership in professional associations are considered in making decisions on employment of recent universities graduates.
  Keywords: Auditing, Accounting Curriculum, Employment Decision, Recent Universities Graduates, Internal Audit
 • Aghil Farhangian, Farzaneh Heidarpoor * Pages 127-147
  Accounting information provides a system through which intra-organizational information is transferred to capital markets and allows more control of management activities by investors. Information provided by financial reports can be useful in decision making when it is reliable and relevant. The statistical population of this study is all firms listed in Tehran Stock Exchange and the sample selected by systematic removal method, consists of 105 firms  listed during the period from 2007 to 2016. To test the variables relation, the regression analysis method based on panel data model is used. Results show that the quality of accruals, profit sustainability, profit forecast and profit smoothing are effective on operating cash flow.
  Keywords: Operating cash flow, Accruals Quality, Profit sustainability, Profit forecast, Profit Smoothing
 • Rezvan Hejazi, Mehrdad Salehi * Pages 149-165
  Certainly, the behavior of firms in each life cycle stage has a significant impact on their value. The resources available in an organization help achieving its goals and objectives. Human resources have been considered as an investment source by managers of all economic units and social institutions in order to improve their performance level and efficiency. This paper investigates the relation between  human resources investment and internal control in the framework of the firms' life cycle. The  sample consists of 90 firms listed in the Tehran Stock Exchange during the period from 2006 to 2016. The study uses the number of personnel in an internal control department as a dependant variable and applies the panel data method is used for data gathering. The results indicate that variables such as firm size, firm life, activities complexity, financial crisis, exports, and state and private ownership have impact on the number of personnel in the internal control department. As a whole, all of the variables mentioned above, with the exception of financial crisis and private ownership have a significant positive effect on the number of employees in firms and their internal control  department. The findings also show that mature firms have a greater explanation power for the relation between human resources investmentand internal control systems than the firms in the growth and decline stages.
  Keywords: Company Life Cycle, Human Resources, Internal Control System
 • Bahman Qaderi *, Hamzeh Didar, Mehdi Kafami Pages 167-199
  This research aims to examine the relation between political costs and tax gap using structural equation modeling approach. The sample consists of 66 firms listed in Tehran Stock Exchange for the period from 2006 to 2013. Political costs are measured using the observable variables such as capital intensity, concentrate rate, firm size, employee intensity and risk, and tax gap is measured using the difference between determined tax and declared tax. In addition, this study considers profitability and leverage ratio as control variables. The results indicate that there is no significant relation between political costs and tax gap, therefore, there is no empirical evidence on the relation between political costs and the tax gap in Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Political Hypotheses, Political Costs, tax avoidance, Tax Evasion, Tax Gap
 • Mohammad Hosein Ghaemi, Amir Saber * Pages 201-223
  This paper aims to investigate the non-linear relation of debts ratio to product market competition and profitability. Product market competition is measured based on two criteria of market share and market size. Market share indicates the competition on behalf of existing competitors and market size indicates the competition on behalf of potential competitors. The whole business environment and the homogeneousness of production are used to measure these two criteria of product market competition. Earnings before interest and taxes are used in order to measure profitability. The sample consists of 91 firms listed in Tehran Stock Exchange during eight years from 2008 to 2015. To test the hypothesis, the non-linear regression model is used. The results indicate that there is a non-linear, third grade and cubic shape relation between the product market competition criteria (including market share and market size) and debts ratio and there is a non-linear, second grade and U-shape relation between profitability and debts ratio.
  Keywords: Debts Ratio, Product Market Competition, Market Share, Market Size, Profitability, Non-linear Relationship
 • Mahdi Faghani *, Hamid Zarei, Moslem Saeidi, Sakineh Darsanj Pages 225-251
  Lack of proper corporate governance mechanisms can pave the way for management opportunistic actions one of which is to lead tax avoidance activities towards their own benefits, which in turn may waste tax resources. The purpose of this paper is to investigate the effect of intellectual capital on the relation between corporate governance and tax avoidance of firms listed in Tehran Stock Exchange.  The sample consists of 94 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2010 to 2015. The data is analyzed through regression model using panel data. The results indicate that intellectual capital does not modify the relation between corporate governance mechanisms and tax avoidance. This means that corporate governance mechanisms affect tax avoidance directly and intellectual capital does not play any role in it. In particular, findings show that strong corporate governance leads to improvement of financial reporting quality and, ultimately, helps  the effectiveness of tax planning actions.
  Keywords: tax avoidance, corporate governance, intellectual capital
 • Zahra Dianati Deilami *, Mohammadhosein Abdollahi, Atiyeh Pakzad Pages 253-275
  This study investigates the accuracy of recognition and estimation of the cost stickiness by master accounting students, in different presentation conditions and the impact of their cognitive bias on their judgments. This study uses questionnaire to collect data from the  sample consisting of 120 people from the population of 171 master students in accounting, auditing and management accounting fields in Tehran in the year 2017. ANOVA is used to analyze the data and test the hypotheses of the research .The results show that the degree of cost asymmetry and the way in which information is presented to accountants affect their judgment accuracy. Therefore, the cognitive bias resulting from the different degrees of cost asymmetry and the different data presentations (in percentage or in amount) affect the recognition and accuracy of their judgments about cost stickiness.
  Keywords: Cognitive Bias, Cost Stickiness, Judgment Accuracy, Presentation Format of Information
 • Ghareibe Esmaeli *, Mohammad Oshani, Mohammad Bakhshi Pages 277-297
  Conservatism and value relevance are both the main subjects of researches included in accounting literatures. The recent value relevance decreases are, according to some academics, due to increased conservative accounting because conservatism prefers credit to relevance. So this research investigates the relation between conditional conservatism and value relevance of financial reporting and their trends. This study is an applied and descriptive - correlation research in terms of the aim and the nature and method of implementation, respectively. The sample consists of 930 firm- year observations for the period from 2011 to 2015. The research findings indicate that there is a significant positive relation between conditional conservatism and value relevance of financial reporting, that is, an increase in conservatism leads to improvement of information reliability and consequently, an increase in the value relevance of financial reporting. Moreover, findings show that conditional conservatism and value relevance of financial reporting have had an incremental trend in this period.
  Keywords: conditional conservatism, Value relevance, financial reporting
 • Javad Nikkar, Vali Khodadadi *, Hasanali Sinaii, Hasan Farazmand Pages 299-327
  The aim of this study is to examine the Stock market behavioral reaction based on the failure of long-term and short-term decreasing trends of corporate performance criteria (including earnings per share, operating profit per share, operating cash flow per share and net growth of adjusted assets per share in term of inflation) in the time of dividend increases. For this purpose, six hypotheses are developed and data are analyzed by regression models using Panel data method with fixed effects approach. The sample consists of  301 firms listed in Tehran Stock Exchange for the period from 1991 to 2015. The results show that for performance criteria of earnings per share, operating profit per share, and operating cash flow per share, the market's positive reaction to simultaneous increase of functional and dividend criteria is higher for long-term patterns than short-term patterns. On the other hand, the results indicate that for the performance criterion of changes in net adjusted assets of per share, the positive reaction of the market to simultaneous increase of the functional and dividend criteria is insignificant for long-term patterns and short-term patterns. The results also show that the market reaction to the performance criteria of operating cash flow per share and operating profit per share is higher for short-term patterns than the two other functional patterns. In addition, the results indicate that the market reaction is not the same for long-term patterns and that the market reacts differently to any performance criteria, in contrast to the theoretical foundations.
  Keywords: Stock market behavioral reaction, Dividend reporting, Long-term trends of Performance criteria, Dividend, Short-term trends of Performance criteria
 • Mahdi Nazemi Ardakani *, Zohreh Aref Manesh, Somayye Dehghan Dehnavi Pages 329-356
  The fast-paced process of transformations in the field of Information and Communication Technology (ICT), especially Internet, has affected all dimensions of human societies. For example, in the field of accounting it has introduced a new and revolutionary method for financial reporting, which is called internet financial reporting. Considering the importance of this kind of reporting that can have a significant effect on the decision making of financial information users, this study seeks to investigate the effects of this new reporting method on the value of firms listed in Tehran Stock Exchange.The research is an applied and descriptive-correlation one. The sample consists of 112 firms selected from all firms listed in Tehran Stock Exchange by systematic exclusion method. The study is also cross-sectional and uses financial information and explanatory notes of sample firms in 2016/3/19.According to the results, the percentage of Internet financial reporting and the percentage of content items of internet financial reporting have a significant positive effect on the firms value, but the percentage of presentation items of internet financial reporting has no effect on the firm value.
  Keywords: Internet financial reporting, content items, presentation items, Firm value
 • Parviz Mam Salehi, Taher Eskandarli * Pages 359-376
  The purpose of this study is to explain the role of gender diversity in the value relevance of social responsibility reporting. When a firm deals with the social responsibility issue, executives and stockholders gain incentives to obtain potential benefits. On the other hand, the existence of gender diversity in a firm reflects its commitment to social laws and regulations and can affect the reputation and, ultimately, the value of the firm. This study is a post-event, causal and applied research. The sample consists of 156 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2012 to 2016. To test the hypothesis, panel data method and multivariate linear regression analysis are used. Findings show that social responsibility has value relevance in line with the theory of legitimacy. Gender diversity also increases the firm value based on the agency theory and also increases the value relevance of corporate social responsibility reporting.
  Keywords: Value relevance, Gender diversity, Social responsibility, Legitimacy theory