فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت راهبردی - پیاپی 72 (بهار 1398)
 • پیاپی 72 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • طراحی مدل پویا برای ارزیابی استراتژیک نوآوری با رویکرد سناریوهای چندگانه
  رکسانه چرخچی، عباس طلوعی*، محمود البرزی صفحات 0-0
 • فراتحلیل عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک
  ناصر قبولی، علیرضا بافنده زنده*، صمد عالی صفحات 0-0
 • اثر برنامه ریزی استراتژیک مشارکتی، انعطاف پذیری استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور بر اجرای استراتژی
  مهدی ابراهیمی نژاد*، بهرام جبارزاده کرباسی صفحات 0-0
 • مدل دستیابی تکنولوژی های پیشرفته حوزه IT مبتنی بر رویکرد داده بنیاد
  مهدی کریمی پور، امیر بیات ترک*، امیر نجفی صفحات 0-0
 • تبیین و تدوین عناصر محتوایی و راهبردی الگوی شایستگی تفکر استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران)
  میرزا حسن حسینی، محمد محمودی میمند، محمدتقی امینی، نیما رحمانی* صفحات 0-0
 • شناسایی و تبیین عوامل موثر بر کنترل استراتژیک با رویکرد خود کنترلی در صنعت بیمه
  سعیده سیادت، محمد تقی امینی*، محمد مهدی پرهیزگار، جمشید سالار صفحات 0-0
|
 • A dynamic model of innovation strategic evaluation with the multiple scenarios approach
  Roxaneh Charkhchi, Abas Toloi *, Mahmood Alborzi Pages 0-0
 • Meta-analysis of factors affecting customers' preferences in selecting a bank
  Naser Ghabouli, ALIREZA Bafandeh Zendeh *, Samad Aali Pages 0-0
 • The impact of participative strategic planning, strategic flexibility, change-oriented organizational citizenship behavior on strategy implementation
  Mehdi Ebrahimi Nejad *, Bahram Jabarzadeh Carbasi Pages 0-0
 • THE Aqustions Model of IT high technologies Based on Grounded theory
  Mehdi Karimipour, Amir Bayat Tork *, Amir Najafi Pages 0-0
 • Explain the Content and Strategic Elements of the Strategic Thinking Competency Model (Case Study: the National Iranian Gas Company)
  Mirzahasan Hosseini, Mohammad Mahmoodi Meymand, Mohammad Taghi Amini, Nima Rahmani * Pages 0-0
 • Identification and explanation of the effective factors influencing on the strategic control utilizing self-control approach in the insurance industry
  Saeideh Sayadat, Mohamad Taghi Amini *, Mohammad Mehdi Parhizghar, Jamshid Salar Pages 0-0