فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت راهبردی - پیاپی 72 (بهار 1398)
 • پیاپی 72 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رکسانه چرخچی، عباس طلوعی*، محمود البرزی صفحات 13-40

  نوآوری از جمله عوامل مهمی است که می تواند به سازمان در جهت تحقق اهدافش کمک کرده و همواره استراتژی های جدید و کارآمدی را پیش روی سازمان قرار دهد. از آنجا که نوآوری در طول زمان تغییر می کند، مقاله حاضر با هدف ارائه مدلی جهت ارتقای سیستم ارزیابی نوآوری در صنعت خودرو و با استفاده از سیستم های دینامیکی ارائه شده است. شاخص های به دست آمده از پژوهش های گذشته، دو بعد اصلی نوآوری یعنی نوآوری تکنولوژیکی و نوآوری مدیریتی را نشان دادند و شاخص های کلیدی این دو بعد نوآوری در ارزیابی نوآوری استخراج شدند. ارتباط میان این شاخص ها نیز از طریق نظرسنجی، اظهارنظر خبرگان، ادبیات موضوع، مشاهده مستقیم و پایگاه های داده مشخص شد و درنتیجه با توجه به شاخص ها و ارتباطات میان آنها، مدل دینامیکی ارزیابی نوآوری طراحی گردید که این مدل قابلیت پیش بینی رفتار هر یک از متغیرهای مدل را تا سال 2022 میلادی دارد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیر های مختلف موثر بر نوآوری نسبت به تغییرات در بودجه تخصیص یافته به تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی از حساسیت بالایی برخوردارند و با ایجاد تغییرات مناسب در میزان این بودجه می توان شاهد نتایج مثبتی در ارتقای سطح نوآوری در سازمان بود.

  کلیدواژگان: نوآوری، سیستم های دینامیکی، نوآوری تکنولوژیکی، نوآوری مدیریتی، ارزیابی نوآوری
 • ناصر قبولی، علیرضا بافنده زنده*، صمد عالی صفحات 41-71
  هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل ادبیات موجود در زمینه عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک ها و تعیین متغیرها و تعیین اندازه اثر متغیرهای موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک ها است. بانک ها برای حفظ مشتریان و کسب سهم بیشتر از بازار مصرف کنندگان، ملزم به شناخت رفتار و نیازهای مصرف کنندگان هستند و با توجه به اینکه پژوهش های متعددی در این باب صورت گرفته و از آنجایی که در این پژوهش ها توانایی مهار و کنترل محیط پژوهش، نمونه و روش ها، ابزار اندازه گیری از پژوهشی به پژوهشی دیگر متفاوت بوده، نتایج پژوهش ها متفاوت و بعضا متعارض بوده لذا از این رو انجام پژوهش های ترکیبی که عصاره پژوهش های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فراوان دارد. در مجموع 15 مطالعه انتخاب و با نرم افزار  CMA2 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که عوامل ذیل در ترجیح مشتریان در انتخاب بانک ها نقش داشته اند: 1- تسهیلات مالی 2- اعتماد به بانک 3- نحوه برخورد کارکنان 4- ارائه خدمات بانکی 5- شرایط فیزیکی و مکانی 6- فناوری جدید و پیشرفته 7- شهرت و اعتبار بانک 8- امنیت و حفظ اطلاعات 9- هزینه ارائه خدمات 10- دسترسی سریع به بانک 11- بازاریابی
  کلیدواژگان: انتخاب بانک، ترجیح مشتریان، خدمات بانکی، فراتحلیل، اندازه اثر
 • مهدی ابراهیمی نژاد*، بهرام جبارزاده کرباسی صفحات 73-97
  با افزایش سطح تغییرات محیطی، برنامه ریزی استراتژیک و اجرای درست و دقیق آن به عنوان راه حلی سودمند برای حفظ موقعیت رقابتی و ادامه حیات سازمان مورد توجه محققان قرار گرفت. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، برنامه ریزی و اجرای موفق، نیازمند مشارکت همه سطوح سازمان است و بدون همفکری آن ها رسیدن به این هدف با چالش های متعددی همراه است. از طرفی انعطاف پذیری استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور ازجمله عواملی هستند که نقش قابل توجهی بر اجرای استراتژی دارند. بر این اساس، هدف مقاله بررسی اثر برنامه ریزی استراتژیک مشارکتی، رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور و انعطاف پذیری استراتژیک بر اجرای استراتژی در صنایع کوچک و متوسط است. نوع پژوهش پیمایشی و نمونه آماری این پژوهش 243 نفر از مدیران و کارکنان شاغل در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در نواحی صنعتی کرمان است و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارAMOS استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برنامه ریزی استراتژیک مشارکتی اثر مثبت و معناداری بر انعطاف پذیری استراتژیک، رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور و اجرای استراتژی دارد. نتیجه دیگر این پژوهش آن است که انعطاف پذیری استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور نیز اثر مثبتی بر اجرای موفق استراتژی دارند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک مشارکتی، انعطاف پذیری استراتژیک، رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور، اجرای استراتژی، نواحی صنعتی کرمان
 • مهدی کریمی پور، امیر بیات ترک*، امیر نجفی صفحات 99-124
  تکنولوژی های پیشرفته از دیرباز به عنوان یکی از عناصر اساسی تولید و توسعه مطرح و همواره با رشد دانش بشر در حال تغییر بوده و همواره یکی از حیاتی ترین اجزاء سازمان های تجاری، صنعتی و خدماتی و یک عامل استراتژیک برای توسعه اقتصادی کشورها مطرح بوده است. کسب تکنولوژی های پیشرفته، فرآیندی بسیار مهم برای سازمان هایی است که تمایل به نوآوری های فنی دارند چرا که این نوع تکنولوژی ها بر عملکرد سازمان تاثیرگذار بوده و نقش بسزایی در دستیابی به اهداف سازمان ایفا می نمایند. با توجه به اهمیت و نقش تکنولوژی به ویژه تکنولوژی های پیشرفته در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها، یکی از مسائل اساسی در خصوص اینگونه تکنولوژی ها، نحوه دستیابی آن ها می باشد. این پژوهش کیفی با اتخاذ رهیافت مدیریت و تحلیل ریسک های دستیابی تکنولوژی به دنبال ارائه مدل دستیابی به تکنولوژی های پیشرفته برای صنایع تکنولوژی اطلاعات با استفاده از نظریه داده بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات، 15مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان سازمانی و دانشگاهی صورت گرفته است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری بود و با استفاده از تکنیک هدفمند و گلوله برفی انجام شد.تجزیه و تحلیل داده ها در فرآیند کدگذاری باز با کمک نرم افزار MAXQDA10 صورت پذیرفته است. مدل ارائه شده با رویکرد خودظهوری به دست آمد و نتایج تحقیق به صورت روایت تشریح و تبیین شده است.
  کلیدواژگان: دستیابی تکنولوژی، تکنولوژی پیشرفته، IT، داده بنیاد، Maxqda
 • میرزا حسن حسینی، محمد محمودی میمند، محمدتقی امینی، نیما رحمانی* صفحات 125-156
  مطالعات در زمینه تفکر استراتژیک طی دو دهه اخیر عمدتا در دو شاخه روانشناختی و مدیریت توسعه یافته است. محققین متاخر رویکرد تلفیقی که سبب توسعه یک شایستگی سازمانی می شود را پیشنهاد نموده اند. براین اساس هدف این پژوهش آن بود که الگوی فرایندی از تفکر استراتژیک به عنوان یک شایستگی سازمانی و به تفکیک دو بعد محتوایی و راهبردی، جهت مدیران شرکت ملی گاز ایران تدوین گردد؛ بطوریکه عناصر محتوایی و راهبردی آن بر حسب اقتضائات محیطی و عوامل زمینه ساز تبیین گردد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام گرفت که از طریق راهبرد داده بنیاد و کدگذاری متاسنتز عناصر و مولفه های شایستگی تفکر استراتژیک تبیین گردید. برای این منظور با بکارگیری روش نمونه گیری هدفمند و انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان و همچنین فیش برداری از اسناد و مدارک، داده های مورد نیاز گردآوری شد. سپس مفاهیم و مقوله های اثرگذار از طریق کدگذاری نظری با رهیافت نظام مند و همچنین پرسشنامه های روش متاسنتز استخراج گردید و نتیجتا یک قضیه کلی که بیانگر روابط مفهومی و تعمیم یافته ی مولفه ها و زیر مولفه های الگوی شایستگی تفکر استراتژیک می باشد ارائه شد. یافته ها نشان داد که اقتضائات و الزامات (محیطی، سازمانی و ارزشی) به عنوان عوامل ایجابی، ویژگی های مدیر بصیر و سازمان کارآفرین به عنوان عوامل زمینه ساز، بعد محتوایی (مقوله محوری) شامل پنج شیوه تفکر واگرا، راهبردها شامل شش شیوه تفکر معطوف به هدف و پیامدهای مورد انتظار شامل چهار قابلیت سازمانی فرایند تفکر را شکل می دهند.
  کلیدواژگان: دستیابی تکنولوژی، تکنولوژی پیشرفته، IT، داده بنیاد، Maxqda
 • سعیده سیادت، محمد تقی امینی*، محمد مهدی پرهیزگار، جمشید سالار صفحات 157-179
  مطالعات اخیر در زمینه تفکر استراتژیک بکارگیری رویکرد تلفیقی (تحلیلی-خلاقانه) را در مدلسازی تفکر استراتژیک به عنوان یک شایستگی سازمانی پیشنهاد نموده اند بر این اساس هدف این پژوهش آن بود که عناصر محتوایی و راهبردی الگوی تفکر استراتژیک جهت مدیران شرکت ملی گاز ایران به عنوان یک شایستگی سازمانی و بر حسب اقتضائات محیطی و عوامل زمینه ای، تبیین گردد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام گرفت که از طریق راهبرد داده بنیاد و متاسنتز عناصر و مولفه های شایستگی تفکر استراتژیک تبیین گردید. برای این منظور با بکارگیری روش نمونه گیری هدفمند و انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان و همچنین فیش برداری از اسناد و مدارک، داده های مورد نیاز گردآوری شد. سپس مفاهیم و مقوله های اثرگذار از طریق کدگذاری نظری با رهیافت نظام مند و همچنین پرسشنامه های روش متاسنتز استخراج گردید و در نتیجه یک قضیه کلی که بیانگر روابط مفهومی و تعمیم یافته ی مولفه ها و زیر مولفه های الگوی شایستگی تفکر استراتژیک می باشد ارائه شد. یافته ها نشان داد بعد محتوایی (مقوله محوری) تفکر استراتژیک که به عنوان بصیرت نامگذاری شد شامل پنج شیوه تفکر واگرا میگردد که هدف آن تولید گزینه های استراتژیک خلاقانه و اثربخش است و راهبردهای تفکر که شامل شش شیوه تفکر همگرا و معطوف به هدف می گردد، گزینه های استراتژیک کارآمد را با رویکرد تحلیلی گزینش می کنند. همچنین بعد محتوایی تفکر استراتژیک (بصیرت) در پاسخ به اقتضائات محیطی ضرورت یافته و از طریق راهبردهای تفکری، قابلیت های سازمانی را متناسب با اقتضائات محیطی توسعه می دهد.
  کلیدواژگان: کنترل استراتژیک، خودکنترلی، صنعت بیمه، رویکرد ترکیبی
|
 • Roxaneh Charkhchi, abas toloi *, mahmood alborzi Pages 13-40

  Innovation is one of the factors which can help the organization to meet its goals and also make new and effective strategies for it. Since the innovation will change during the time, this research has done with the aim of presenting a dynamic model in order to improve the innovation evaluation system in the car industry. Two main dimensions of innovation, technological innovation and management innovation were drawn of related researches and key criteria of them were determined. The relations between these criteria were found by surveys, experts’ comments, subject literature, observations and data bases. Finally, the dynamic model of innovation evaluation was presented. This model has a capability of forecasting the behavior of each variable till 2022. The results of this research show that various variables of the model are so sensitive to the changes in R&D budgets in car industry. Thus appropriate changes in R&D budget will result in upgraded innovation level.

  Keywords: Innovation, Dynamic systems, Technological innovation, Managerial innovation, Innovation evaluation
 • Naser Ghabouli, ALIREZA Bafandeh Zendeh *, Samad Aali Pages 41-71
  The aim of this study is to analyze the literature on factors affecting customers' preferences in selecting banks and determining variables and determining the effect size of effective variables on customer preferences in selecting banks. Banks are required to understand the behavior and needs of consumers in the basin to preserve their customers and to gain a greater share of the consumer market, and given that several studies have been done in this regard, and since these studies have the ability to control and The control of research environment, samples and methods, measurement tools from research to research is different, the results of research are different and sometimes contradictory, so doing combined research that extracts the research done on this topic in a systematic way And science-based research is of great importance. A total of 15 studies were selected and examined with CMA2 software. The results indicate that the following factors have contributed to the preferences of customers in choosing banks: 1. Financial facilities 2. Bank confidence 3. Method of dealing with employees 4. Providing banking services 5. Physical and spatial conditions 6. New and advanced technology 7 -reputation and validity of bank 8- Security and information preservation 9.the cost of providing services  10 - Quick access to the Bank 11. Marketing.
  Keywords: bank selection, customer preference, Banking Services, meta-analysis, effect size
 • Mehdi Ebrahimi Nejad *, Bahram Jabarzadeh Carbasi Pages 73-97
  By increasing the level of environmental changes, strategic planning and its accurate implementation has considered by the researchers, as a useful solution for maintaining competitive position and organization Survival. According to many experts, planning and successful implementation of strategies requires the participation of all levels of the organization and without their cooperation, achieving this goal will face numerous challenges. On the other hand, strategic flexibility and change-oriented organizational citizenship behavior are among the factors that play a significant role in strategy implementation. Accordingly, the purpose of this paper is to examine the effect of participative strategic planning, change-oriented organizational citizenship behavior, and strategic flexibility on the strategy implementation in small and medium sized industries. The research is a survey and the statistic sample is 243 employees and executives working in companies in Kerman industrial areas and questionnaire was used for data collection. For data analysis, structural equation modeling method and AMOS software were used. Findings indicate that the participative strategic planning has a significant positive impact on strategic flexibility, change-oriented organizational citizenship behavior and strategy implementation. Findings also showed that strategic flexibility and change-oriented organizational citizenship behavior can lead to successful implementation of the strategy.
  Keywords: Participative Strategic Planning, Strategic Flexibility, Change-Oriented Organizational Citizenship Behavior, Strategy Implementation, Kerman Industrial Zone
 • Mehdi Karimipour, Amir Bayat Tork *, Amir Najafi Pages 99-124
  The High technologies has long been regarded as one of the key elelments of production and development, and has always been changing with the growth of human knowledge and has always been one of the most important components of  industrial and service organizations and a strategic factor for the development of countries.Aqustions high technologies a very important procces for organizations that have a tendency for technical innovation. Because these kind of technologies have affected the performance of the organization and plays a significant role in  Aqustions the goals of the organization. Given the importance and the role of technology, especially advanced technologies, in creating competitive advantage for organizations, one of the key issues regarding such technologies is their acquisition. This qualitative study aimed at exploring an indesigned model for Preparation a Model of  high technologies Aqustions in Information Technology based on Management & Analysis Risk,using grounded theory. For this purpose, 15 semi-structured  interviews with experts in University and Organizational have been done. Sampling was done using theoretical sampling method and using a judicious and snowball targeting technique.Analyzing data in open-coded process  by using MAXQDA10 software have been done. The Model presented in this article is based on Emerging design approach and the results have been explained  as theoretical propositions.
  Keywords: Technologies Aqustions, High Technology, IT, Grounded Theory, Maxqda
 • Mirzahasan Hosseini, Mohammad Mahmoodi Meymand, Mohammad Taghi Amini, Nima Rahmani * Pages 125-156
  For any organization or any company in any location and industry, the key to success is not just rely on one source of advantage, But the best and most successful companies understand that must always enhance Themselves competitive abilities and abilities and able to achieve more success this way. Therefore, the aim of this study is Design of model-based, organizational capabilities strategies approach, according to the dimensions of organizational knowledge & tradition and attitudes of knowledge & industry. The main question is whether this study can be explained, organizational capabilities based on the theory of strategic reference points? The approach of this research is Case Study based on the philosophy of knowledge (epistemology) and philosophy of thinkers (anthropologist). On the other hand, based on a literature review of strategy, organizational capabilities and library study were determined, Integrated and coordinated model of organizational capabilities not provided with context, And this research uses the Strategic reference points,
  Keywords: Knowledge-Based Organizations, Traditional Organizations, Knowledge Attitude, Industry Attitude, Organizational Capabilities, Strategic Coordination
 • Saeideh Sayadat, Mohammad Taghi Amini *, Mohammad Mehdi Parhizghar, Jamshid Salar Pages 157-179
  Today many management science experts acknowledge that although formulating a strategic plan and a statement of missions, views, and goals are the organization managers’ significant responsibilities, they would not be sufficient to achieve a strategic success. Actually, the strategic control is considered as the final step in the strategic management process which plays the role of an appropriate performance warrantee for this process as a whole. This would be of a greater significance especially in the insurance industry as an effective factor for economical development of countries and an effective instrument in risk management. Therefore, utilizing the combined approach, the current study has identified and explained the effective factors influencing on the strategic controls associated with a self-control approach in the insurance industry. The data-based approach is applied to the qualitative part of this research. Accordingly, when the process is accomplished, 6 main items would be identified and presented in the form of the strategic control patterns. In the second (quantity) part of the research, assuring the sampling adequacy, utilizing KMO indicator and the Bartlett Test, the obtained model is processed, validated and examined by Confirmatory Factor Technique and Structural Equation Model. The obtained results confirm a positive and meaningful relation among the research variables. Therefore, it could be claimed that the considered relations of the model would be true and reason
  Keywords: Strategic Control, Self-Control, Combined Approach