فهرست مطالب

آموزش پژوهی - پیاپی 18 (تابستان 1398)
 • پیاپی 18 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حجت افتخاری*، مریم مکی ابادی صفحات 1-18
  روش پژوهش حاضر، درس پژوهی است. پژوهش حاضر بر روی دانش آموزان پایه سوم آموزشگاه شهدای مشکان (دو کلاس 15 و 18 نفره) شهرستان نی ریز که در سال تحصیلی98-97 در این مدرسه مشغول به تحصیل بوده اند، انجام گرفت و از داده های کمی و کیفی استفاده شد. داده های کیفی شامل مشاهده فعال دو کلاس درس ریاضی پایه سوم در فرایند درس پژوهی، مصاحبه با معلمان جهت درک تاثیر درس پژوهی بر ارتقاء کیفیت آموزش و دست یابی به یادگیری معنادار، بررسی طرح درس ها، خودارزیابی معلمان، نظرات ناظران و ارزیابان بیرونی و دانش آموزان پایه سوم در مورد تاثیر درس پژوهی بر یادگیری آن ها از خاصیت توزیع پذیری ضرب است. داده های کمی شامل نتایج آزمون ریاضی پایه سوم قبل و بعد از اجرای درس پژوهی است. جهت آموزش با کیفیت مفهوم خاصیت توزیع پذیری ضرب، توجه به پیش دانسته های دانش-آموزان درباره جمع ها و توانمندی آنان در ضرب ها و خاصیت های آموخته شده ضرب ها برای پیدا کردن نقطه شروع تدریس و استفاده از این مفاهیم به عنوان پیش سازمان دهنده های مقایسه ای و نمایشی موجب تحکیم ساختارشناختی و یکپارچه سازی مفهومی مطالب و یادگیری معنادار و تلفیقی این مبحث می شود.
  کلیدواژگان: درس پژوهی، روش تدریس پیش سازمان دهنده ، یادگیری معنادار، خاصیت توزیع پذیری
 • حسین فراست* صفحات 19-29
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتابهای درسی علوم تجربی ابتدایی از لحاظ ارتباط با گرایش های مختلف علوم پایه انجام شده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع تحلیل محتواست. جامعه آماری مشتمل بر تمام کتابهای درسی علوم تجربی دوره اول و دوم ابتدایی بود و کل جامعه آماری برای نمونه در نظر گرفته شده است. در این تحقیق علاوه بر آمار توصیفی، از روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون برای ارزیابی چهار گرایش علوم پایه شامل فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی استفاده شده است. واحد تحلیل متن، موضوعات تصویری و نوشتاری بوده و پایایی ابزار پژوهش تایید شده است. نتایج تجزیه و تحلیل شانون نشان می دهد از مجموع 1682 واحد ثبت شده برای موضوعات تصویری، بالاترین بار اطلاعاتی مربوط به گرایش زیست شناسی (0.99) و از مجموع 5940 واحد ثبت شده برای موضوعات نوشتاری، بالاترین بار اطلاعاتی مربوط به گرایش زیست شناسی و زمین شناسی (0.96) بوده است.
  کلیدواژگان: کتاب های درسی علوم تجربی، مقطع ابتدایی، گرایش های علوم پایه، آنتروپی شانون
 • محمدرضا قربانی*، اعظم غلامی صفحات 30-45
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان به کارگیری مولفه های هوش در محتوای کتاب زیست شناسی دهم و اثر بخشی تدریس مبتنی بر آن صورت گرفته است. در بخش تحلیل محتوا تمام محتوای کتاب شامل متن، شکل و فعالیت در مقوله های معین نشانه گذاری و بررسی شد. برای بررسی میزان اثربخشی تدریس مبتنی بر انواع هوش در پیشرفت تحصیلی از روش شبه آزمایشی استفاده شد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه دهم شهر تهران و نمونه آماری شامل 2 کلاس 24 نفری بود. ابزار اندازه گیری پیشرفت تحصیلی، آزمون محقق ساخته 16 سوالی بود که روایی صوری سوالات مورد تایید اساتید حوزه زیست شناسی قرار گرفت. طرح به صورت پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه شاهد و آزمایش انجام شد. نتایج تحلیل محتوا نشان می دهد که در این کتاب ، بیشتر به هوش کلامی-زبانی و در مرتبه بعدی به هوش منطقی-ریاضی توجه شده است. همچنین میزان استفاده از مولفه های هوش در قالب های ارائه محتوا و میزان کاربست آنها در فصول مختلف کتاب به یک اندازه نیست. نتایج تدریس بر اساس هوش های چندگانه نشان می دهد گروه آزمایش در مقایسه با گروه شاهد نمرات بالاتری کسب کردند که نشان از موثر بودن مداخله آزمایشی دارد.
  کلیدواژگان: زیست شناسی، هوش های چندگانه گاردنر، تحلیل محتوا، یادگیری
 • علی کشاورزی*، رضوانه زارع، محمد کشاورزی صفحات 46-60
  اهمال کاری یکی از پدیده های مشکل ساز برای تعداد زیادی از افراد است که میلیون ها نفر را در جهان تحت تاثیر قرار داده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هویت تحصیلی با اهمال کاری دانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدایی، شهرستان خرامه است. بدین منظور تعداد 100 نفر از دانش آموزان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. این پدیده یکی از مهم ترین علل شکست یا عدم موفقیت فراگیران است. نتایج، نشان دهنده ی این واقعیت است که بین هویت تحصیلی موفق با اهمال کاری تحصیلی رابطه ی منفی و معنادار وجود دارد و بین هویت تحصیلی سردرگم و هویت تحصیلی دیررس با اهمال کاری تحصیلی رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. با توجه به توضیحات و بررسی های مختصری که در مورد رویکرد های مختلف اهمال کاری ارائه شد و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها می توان چنین نتیجه گرفت که امروزه جهت رفع مشکل اهمال کاری دانش آموزان باید به عوامل مرتبط با این پدیده توجه کرد و درصدد رفع آن ها کوشید. همان اندازه که مباحث نظری با مطالعات تجربی و دقیق همراه می شود، یافته های امیدوار کننده تری نیز به دست می آید.
  کلیدواژگان: هویت تحصیلی، پنج عامل شخصیت، اهمال کاری تحصیلی
 • حسین افلاکی فرد*، محمدرضا اکبری صفحات 61-76
  هدف پژوهش رابطه مدیریت زمان با خلاقیت و خود تنظیمی دانش اموزان پایه ششم ابتدایی بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف و ماهیت کاربردی بود که برای انجام ان از روش توصیفی - همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 730 نفر دانش آموزان پایه ششم ابتدایی سعد آباد بوده است که با استفاده روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید .ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل سه پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ، خلاقیت تورنس و پرسشنامه مدیریت زمان بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مدیریت زمان با خلاقیت و خود تنظیمی دانش اموزان رابطه معنادار وجود دارد .بین مدیریت زمان با ابعاد خلاقیت دانش اموزان رابطه معنادار وجود دارد .بین مدیریت زمان با ابعاد خود تنظیمی دانش اموزان رابطه معنادار وجود دارد. کلید واژه ها: مدیریت زمان، خلاقیت، خود تنظیمی
  کلیدواژگان: مدیریت زمان، خلاقیت، خودتنظیمی
 • محمد باصری، محمدرضا رستگار، احسان طالبی*، مصطفی مزارعی صفحات 77-87
  این پژوهش به دنبال بررسی پیش بینی هوش اجتماعی بر اساس سبک مطالعه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم شهر شیراز بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر شیراز که در سال تحصیلی 1398-1397 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری پژوهش حاضر متشکل از 200 نفر بود که نمونه گیری در این پژوهش به صورت خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. به این صورت که از بین چهار ناحیه آموزش وپرورش شهر شیراز، ناحیه 2 و 4 به صورت تصادفی انتخاب شدند و از هر ناحیه دو دبیرستان متوسطه دوم پسرانه و دو دبیرستان متوسطه دوم دخترانه به صورت تصادفی انتخاب شد و از هر مدرسه یک کلاس به صورت تصادفی انتخاب شد و پرسشنامه های هوش اجتماعی ترومسو، عملکرد تحصیلی فام و تیلور و پرسشنامه سبک های مطالعه مارتون و سلجو روی آنان اجرا شد و داده ها با استفاده از رگرسیون به روش هم زمان و گام به گام تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که سبک مطالعه با سطوح هوش اجتماعی رابطه مثبتی دارد. همچنین ابعاد علاقه مند بودن به موضوعات، پیشرفت و موفقیت و نظارت بر اثربخشی با میزان سطوح هوش اجتماعی رایطه مثتی دارد . میزان عملکرد تحصیلی با سطوح هوش اجتماعی رابطه مثبت دارد.
  کلیدواژگان: هوش اجتماعی، سبک مطالعه، عملکرد تحصیلی
|
 • Hossein Farasat * Pages 19-29
  The general purpose of this study was to analyze the content of elementary science textbooks in terms of relation with different orientations in basic sciences. The research method is descriptive and of content analysis type. The statistical society consisted of all science textbooks in the first and second primary courses and the entire statistical society was considered as an example. In this research, addition to analyzing the data at the descriptive statistics level, Shannon entropy content analysis method was used to evaluate four fundamental sciences trends including physics, chemistry, biology and geology. The unit of text analysis is visual and written subjects and the reliability of the research tool has been confirmed. The results of the Shannon analysis show that of a total of 1,628 units recorded for visual subjects, the highest information load related to biology (0.99) and of 5940 recorded items for written subjects, the highest information load was on biology and geology tendencies (0.96).
  Keywords: Experimental sciences textbooks, Primary Schools, Shannon Entropy
 • Mohamadreza Ghorbani *, Azam Gholami Pages 30-45
  The purpose of this study was to investigate the application of intelligence components in the content of the tenth biology book and the effectiveness of teaching based on it. In the content analysis section, all the content of the book, including text, form, and activity, has been marketed and reviewed in certain categories. The quasi-experimental method was used to assess the effectiveness of teaching based on typesof intelligence in academic achievement. The statistical population included all 10th grade students in Tehran and the statistical sample included 2 classes of 24students. The instrument for measuring academic achievement, the researcher-made test, was 16 questions, with the formal validity of the questions approved by the professors of the field of biology. The design was done as a pretest-posttest with two groups of control and experiment. The results of the content analysis show that the book focuses more on verbal-linguistic intelligence and, at a later stage, on logical-mathematical intelligence. Also, the use of intelligence in content formats and their use in the seasons of the book is not one. Teaching results based on multiple-intelligences show that the experimental group got higher scores compared to the controlgroup, which indicates the effectiveness of experimental intervention
  Keywords: Biology, Gardner Multiple Intelligences, Content Analysis, learning
 • Ali Keshavarzi *, Rezvaneh Zare, Mohammad Keshavarzi Pages 46-60
  Outage is one of the most problematic phenomena for many people who have affected millions of people in the world. The purpose of this study was to investigate educational identity with negligence of sixth grade girl students in the Kherameh city. To this end, 100 students were selected by available sampling method. This phenomenon is one of the most important causes of failure or failure of learners. The results showed a significant and negative relationship between successful academic identity and academic procrastination and there was a positive and significant relationship between confused academic identity and late academic identity with academic lag. Considering the brief explanations and reviews provided by various approaches to neglect, and the results of data analysis, it can be concluded that today, in order to address the problem of student negligence, attention should be paid to factors associated with this phenomenon. And tried to fix them. As far as the theoretical discussion is concerned with empirical and precise studies, more promising findings are obtained.
  Keywords: Educational Identity, Personality Factors, Educational Procrastination
 • Hossein Aflakifard *, Mohammad Reza Akbari Pages 61-76
  The purpose of the research was to investigate the relationship between time management and creativity and self-regulation of elementary school students. The present study was carried out in accordance with the purpose and nature of the application which has been used for descriptive-correlative method. The statistical population of this study was 730 students of Saadabad primary school. The sample was selected using a multistage cluster sampling method. A sample size of this study was three questionnaires: self-regulation learning strategies, creativity Torrance and Time Management Questionnaire. For data analysis, descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics of correlation coefficient and multiple regression were used. The results showed that there is a meaningful relationship between time management and creativity and self-regulation of students. Time management has significant relationship with students' creativity dimensions. There is a meaningful relationship between time management and self-regulatory dimensions of students. Keywords: time management, creativity, self-regulation
  Keywords: Self, Regulating Time, creativity
 • Mohammad Baseri, Mohammadreza Rastegar, Ehsan Talebi *, Mostafa Mazarei Pages 77-87
  This study aimed to investigate the prediction of social intelligence based on the study style and academic performance of secondary school students in Shiraz. The statistical population of this study included all high school students of second year of Shiraz who were studying in the academic year 1398-1397. The statistical sample of this study consisted of 200 people who were selected through multi-stage cluster sampling. Two schools were randomly selected from four educational districts of Shiraz, two boys 'high schools and two girls' high schools were randomly selected from each district, and one class was randomly selected from each school. Tromso's social intelligence questionnaires, Pham's and Taylor's academic performance questionnaires, and Marton's and Seljo's study styles questionnaires were administered to them. The data were analyzed using regression and stepwise method. The results showed that study style had a positive relationship with social intelligence levels. The dimensions of being interested in topics, progress and success, and monitoring effectiveness are positively correlated with levels of social intelligence. Academic performance is positively correlated with levels of social intelligence.
  Keywords: Social intelligence, study style, academic performance