فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اعظم میری نژاد *، سیما ایوبی، جواد فولادیان صفحات 1-12
  هدف
  هدف از این مطالعه مقایسه مهارتهای بینایی منتخب ورزشکاران نخبه رشته های راکتی و غیر راکتی بود. پژوهش حاضر شامل کلیه ورزشکاران عضو تیم های ورزشی استان خراسان رضوی(1392) در قالب رشته های راکتی(تنیس روی میز، بدمینتون، تنیس و اسکواش) و غیر راکتی (فوتسال، هندبال، بسکتبال و والیبال) بود. شیوه نمونه گیری ورزشکاران نخبه به صورت همه شمار بود (99 نفر).
  روش
  روش پژوهش علی- مقایسه ای بود. به منظور جمع آوری داده ها متغیرهای بینایی؛ تیزبینی ایستا، ادراک عمق، نقطه نزدیک تقارب، نقطه نزدیک تطابق، حساسیت کنتراست و آگاهی مرکزی- پیرامونی از طریق آزمون های مربوطه اندازه گیری شد. اندازه گیری ها در آزمایشگاه بینایی سنجی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که بین میانگین نمرات مولفه های ادراک عمق، دید پیرامونی و مرکزی، تیزبینی، حساسیت کانتراست و تقارب در گروه های مختلف اختلاف معنی داری وجود دارد. به گونه ای که ورزشکاران رشته های راکتی نسبت به غیر راکتی از نمره عملکرد بالاتری تری برخوردار بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعات ذکر شده مبنی بر عملکرد بهتر ورزشکاران رشته های راکتی نسبت به غیر راکتی می توان نتیجه گرفت عملکرد بهتر گروه راکتی به واسطه هم عوامل وراثتی و هم عوامل تمرینی مرتبط یا رشته ورزشی آنها باشد. همچنین می توان نتیجه گیری کرد که اشتغال به تمرین در رشته های ورزشی که اجرای خوب در آنها نیازمند عملکرد مطلوب در مولفه های بینایی است می تواند منجر به ارتقای عملکرد بینایی افراد شود.
  کلیدواژگان: مهارت های بینایی منتخب، رشته های راسکتی، رشته های غیرراکتی
 • رسول عابدان زاده، سجاد پارسایی، الهام پورکارگری صفحات 13-24
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین استحکام روانی و بهزیستی روان شناختی با نقش واسطه ای فعالیت بدنی در بین دانشجویان بود.
  روش
  روش اجرای این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. از بین آنان 201 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس (میانگین سنی37/3 ±05/23) انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسش نامه های بین المللی فعالیت بدنی کرایک (2003)، استحکام روانی کلاف (2002)، بهزیستی روان شناختی ریف (1989) را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی، شاخص برازندگی و بوت استرپ استقاده شد..
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد که متغیر فعالیت بدنی در رابطه ی بین استحکام روانی و بهزیستی روانشناختی به عنوان متغیر میانجی ایفای نقش می کند. نتایج ضرایب همبستگی نشان داد بین اکثر خرده مقیاس های استحکام روانی و بهزیستی روان شناختی (به جز پذیرش خود با کنترل هیجان و اعتماد بین فردی، روابط مثبت با دیگران با اعتماد بین فردی، تسلط بر محیط با اعتماد بین فردی) ارتباط معناداری وجود داشت. قوی ترین ارتباط ها بین اعتماد به توانایی های خود با پذیرش خود، کنترل زندگی با خودمختاری، تعهد با خودمختاری و با تسلط بر محیط وجود داشت.
  نتیجه گیری
  تشویق دانشجویان به انجام فعالیت های بدنی و ورزشی در سنین جوانی و بلوغ می تواند به افزایش سلامت روانی و بهزیستی روان شناختی در آنها کمک کند.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، استحکام روانی، بهزیستی روان شناختی، دانشجویان
 • فرهاد گراوند، مهین صیادی، کامران عیدی پور *، یدالله آزادی صفحات 25-34
  هدف پژوهش:
   هدف تحقیق، مقایسه رابطه مربی-ورزشکار در ورزشکاران نوجوان رشته های تیمی و انفرادی و ارتباط آن با اعتماد به نفس است.
  روش پژوهش
  تحقیق حاضر از نوع تحقیق های توصیفی همبستگی است. شرکت کنندگان این تحقیق شامل 300 ورزشکار پسر با میانگین سن (92 / 1 ±40/16) بودند که به طور تصادفی- طبقه ای از میان ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه، انتخاب شدند و پرسشنامه رابطه مربی-ورزشکار جووت و تومانیز (2003) و پرسشنامه اعتماد به نفس از زیر مقیاس تست اضطراب مسابقه ورزشی شماره 2 که توسط مارتنز، ولری و بورتن (1990) تهیه شده است، را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای مقایسه از آزمون تی تک نمونه و برای تعیین ارتباط از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره در سطح معنی داری 01 / 0 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون تی نشان داد ورزشکاران در رشته های تیمی و انفرادی ارتباط با مربیانشان را به طور متفاوت درک می کنند. ضریب همبستگی پیرسون یک ارتباط مثبت معنی دار بین رابطه مربی ورزشکار با اعتماد به نفس و تحلیل رگرسیونی نیز قابلیت پیش بینی اعتماد به نفس را از روی مولفه های رابطه مربی ورزشکار آشکار ساخت.
  بحث و نتیجه گیری
  می توان نتیجه گیری کرد که ورزشکاران در رشته های انفرادی نسبت به ورزشکاران در رشته های تیمی احساس نزدیکی و صمیمیت، تعهد و مکمل بودن بیشتری با مربی خود گزارش کردند و رابطه مربی-ورزشکار بهتر، اعتماد به نفس بالاتری را نشان داد.
  کلیدواژگان: رابطه مربی، ورزشکار، اعتمادبه نفس، ورزشکاران نوجوان، رشته های تیمی، رشته های انفرادی
 • نسترن نادری راد، شهزاد طهماسبی بروجنی * صفحات 35-44
  هدف تحقیق
  از جمله مداخلات روان شناختی که می‏تواند بر بهبود و موفقیت عملکرد حرکتی و ورزشی افراد تاثیرگذار باشد، خودگفتاری است. لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر کنترل قامت تکلیف فراقامتی در دختران 9 تا 12 ساله بود.
  روش تحقیق
  در این پژوهش 60 نفر مشارکت داشتند، که به صورت تصادفی به سه گروه خودگفتاری انگیزشی، آموزشی و کنترل تقسیم شدند. شیوه مداخله بدین صورت بود که آزمودنی ها برای بار اول تکلیف فراقامتی را در 3 کوشش انجام دادند، سپس برای بار دوم گروه های تحت مداخله، 15 ثانیه قبل از اجرای تکلیف فراقامتی، خودگفتاری آموزشی و انگیزشی را با خودشان ذکر کردند، و گروه کنترل بدون هیچ مداخله ای آزمون را اجرا کرد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که عملکرد گروه خودگفتاری انگیزشی نسبت به گروه خودگفتاری آموزشی (043/0P=)، و گروه کنترل (013/0P=)، بهتر بود. اما تفاوت معناداری بین عملکرد گروه خودگفتاری آموزشی و کنترل مشاهده نشد (462/0=P).
  نتیجه گیری
  این یافته ها از بکارگیری خودگفتاری انگیزشی به عنوان راهبردی کارآمد در بهبود کنترل قامت تکلیف فراقامتی حمایت می کند. همچنین این حقیقت که کودکان می توانند از خودگفتاری انگیزشی سود ببرند، کاربردهای مهمی برای تربیت بدنی دارد.
 • ابراهیم نوروزی سیدحسنی *، حسن محمدزاده صفحات 45-54
  هدف پژوهش
   توانایی های ادراکی - حرکتی نظیر زمان واکنش و مهارت پیشبینی در عملکرد موفق اکثر فعالیت های روزانه ضروری هستند. شاید بالاتر بودن این توانایی های ادراکی در محیط های کاملا پویا و غیرقابل پیش بینی مانند تنیس روی میز است که ورزشکاران نخبه را از غیر نخبه مجزا می کند. لذا هدف از این مطالعه مقایسه زمان واکنش و مهارت پیشبینی بازیکنان نخبه و غیر نخبه تنیس روی میز بود.
  روش پژوهش
  بدین منظور 80 بازیکن تنیس روی میز در قالب دو گروه 40 نفره نخبه و غیر نخبه، قرار گرفتند. زمان واکنش (ساده دیداری، انتخابی دیداری، ساده شنیداری) با استفاده از دستگاه ثبت زمان واکنش ساخت شرکت لافایت و همچنین مهارت پیشبینی انطباقی با استفاده از دستگاه زمان پیش بینی باسین اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون t مستقل نشان داد که تفاوت معنی داری بین زمان واکنش ساده (03 / 0 = p)، زمان واکنش انتخابی (01 / 0 = p) ، زمان واکنش شنیداری (008 / 0 = p) و زمانبندی پیشبینی انطباقی (001 / 0 = p) بازیکنان نخبه و غیر نخبه تنیس روی میز وجود دارد. به عبارتی دیگر بازیکنان نخبه زمان واکنش و زمان بندی پیش بینی کوتاه تری نسبت به بازیکنان غیر نخبه داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میکند برنامه ریزی جلسات تمرین باید به گونه ای طراحی شود که توسعه مهارت های ادراکی - حرکتی نظیر زمان واکنش و پیش بینی دقیق، علاوه بر مهارت های فنی و آمادگی جسمانی، در بازیکنان تنیس روی میز مورد تاکید قرار گیرد.
  کلیدواژگان: زمان واکنش، زمان پیش بینی انطباقی، مهارت ادراکی، تنیس روی میز
 • پروین محمدی فارسانی *، سیده ناهید شتاب بوشهری، پروین رمضانی صفحات 55-64
  هدف پژوهش
  بررسی الگوهای رشد دختران 3 تا 5 ساله اهواز و مقایسه آن با معیارهای جهانی مرکز ملی آمارهای بهداشتی آمریکا است.
  روش پژوهش
  170 کودک دختر (3 تا 5 ساله) از مهدکودک های شهرستان اهواز به صورت خوشه ای- تصادفی انتخاب شدند. ابتدا قد، وزن و سن اندازه گیری شد و سپس داده های به دست آمده استفاده از آزمونهای مربوط به صدک ها و آزمون one- sample t-test برای مقایسه میانگین نمونه با استاندارد منحنی استاندارد شده مرکز ملی آمارهای بهداشتی آمریکا مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که میانگین اندازه های قد و وزن دختران در سنین 3 و 4 سالگی منطبق با منحنی میانگین استاندارد منحنی استاندارد شده مرکز ملی آمارهای بهداشتی آمریکا است ولی بعد از آن چولگی به سمت پایین را نشان می دهد و میانگین اندازه های قد و وزن دختران در سن 5 سالگی نسبت به گروه های همسن خود در استاندارد منحنی استاندارد شده مرکز ملی آمارهای بهداشتی آمریکا از نظر قد و وزن پائین تر است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که کودکان دختر 3 و 4 ساله از رشد بدنی تقریبا مطلوبی برخوردار هستند ولی دختران 5 ساله از رشد بدنی مطلوبی برخوردار نبودند.
  کلیدواژگان: قد، وزن، کودکان، استاندارد جهانی
 • مجتبی رسولیان، زهره مشکاتی *، رخساره بادامی صفحات 65-76
  هدف پژوهش
  هدف تحقیق حاضر، اثر کاربرد رایانه در آموزش شودان بر یادگیری مهارت جهت یابی دانش آموزان نابینا بود.
  روش پژوهش
  این پژوهش، به روش نیمه تجربی و به صورت میدانی با طرح پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. بدین منظور 30 دانش آموز) 12 دختر و 18 پسر(نابینای پایه چهارم تا هفتم دبستان با میانگین سنی 10 تا 15 سال به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با آرایش تصادفی در سه گروه 10 نفره، گروه آموزش شودان به شیوه سنتی، گروه آموزش شودان مبتنی بر کاربرد رایانه و گروه کنترل قرار گرفتند. گروه های تجربی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه 45 تا 50 دقیقه در تمرینات شودان شرکت کردند. مهارت جهت یابی با استفاده از آزمون محقق ساخته، قبل و پس از دوره تمرینی و یک هفته بعد (آزمون یادداری) سنجیده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون سنجه های مکرر تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد برنامه های تمرینی آموزش شودان به شیوه سنتی و کاربرد رایانه در آموزش، هر دو بر مهارت جهت یابی مشارکت کنندگان اثرگذار بود (05 / 0 > P) ولی تفاوت معناداری بین دو روش مشاهده نشد (05 / 0 P).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود مربیان و مسئولان آموزش شودان را در برنامه های توانبخشی افراد نابینا قرار دهند.
  کلیدواژگان: جهت یابی، دانش آموزان نابینا، شودان، کاربرد رایانه
 • مسعود آریافر *، علی حجتی صفحات 77-90
  هدف پژوهش
  هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی و مهارت های ذهنی ورزشکاران بود.
  روش پژوهش
  218 دانشجوی دختر و پسر (121 پسر و 97 دختر) با میانگین سنی 60 / 1 ± 40 / 22 سال در این تحقیق شرکت کردند و پرسشنامه های جهت گیری مذهبی آلپورت و نسخه فارسی ابزار سنجش مهارت های ذهنی اوتاوا (امست 3) را تکمیل کردند. داده های به دست آمده با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین جهت گیری مذهبی و مهارت های ذهنی ورزشکاران رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد که خرده مقیاس جهت گیری مذهبی بیرونی از میان 12 خرده مقیاس مهارت های ذهنی سه خرده مقیاس هدف گزینی، اعتمادبهنفس و طرح مسابقه را پیشگویی کرد) 05 / 0 > p (. به علاوه، خرده مقیاس جهت گیری مذهبی درونی نیز پنج خرده مقیاس اعتمادبهنفس، تعهد، کنترل ترس، آرمیدگی و نیروبخشی را از میان خرده مقیاس های مهارت های ذهنی پیشگویی کرد) 05 / 0 > p(. اما خرده مقیاسهای دیگر مهارت های ذهنی توسط دو خرده مقیاس جهت گیری مذهبی پیشبینی نشدند) 05 / 0 < p .)
  نتیجه گیری
  بهطور کلی، میتوان گفت، جهت گیری مذهبی ورزشکاران با برخی از عوامل مهارت های ذهنی آنها ارتباط مثبت معنی داری دارد. با توجه به نتایج تحقیق میتوان گفت ورزشکارانی که جهت گیری مذهبی دارند میتوانند از برخی مهارت های ذهنی بهتر استفاده کنند که این موضوع موجب بهبود عملکرد آنها در رقابت میشود.
  کلیدواژگان: جهت گیری مذهبی بیرونی، جهت گیری مذهبی درونی، آمادگی روانی
 • ایوب صباغی، علی حیرانی * صفحات 91-104
  هدف
  هدف از این تحقیق بررسی محدودیت در درخواست بازخورد به شیوه خودکنترلی در تکالیف ساده و دشوار است.
  روش بررسی
  جامعه آماری تحقیق، 60 آزمودنی (با میانگین سنی 07/1± 6/10) بودند و بر اساس نتایج پیش آزمون در چهار گروه آزمایشی 15 نفری قرار گرفتند. تکلیف ساده، تولید نیروی 1 کیلوگرمی با دست بود و در تکلیف دشوار از آزمون سرویس چکشی والیبال استفاده شد. مرحله اکتساب شامل یک جلسه که هر گروه 6 بلوک 10 کوششی(6*10) را انجام دادند.
  نتایج
  در مرحله اکتساب از آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب با اندازه گیری های تکراری و در آزمون یادداری از تحلیل واریانس دوطرفه در سطح معناداری 05/0 >p استفاده شد. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که در تکلیف ساده، در مرحله اکتساب و یادداری اثر نوع بازخورد معنی دار بود(05/0 >p). در تکلیف پیچیده اثر فراوانی بازخورد در هر دو مرحله اکتساب و یادداری معنی دار بود(05/0 >p).
  نتیجه گیری
  می توان گفت که در تکالیف ساده اثر نوع بازخورد از فراوانی آن مهم تر است، اما در تکالیف دشوار عکس قضیه صادق است، و باید به فراگیران، بازخورد بیشتری داده شود.
  کلیدواژگان: بازخورد، خودکنترلی، محدودیت، کودکان
 • منیژه عربی، وحیده ولایتی، صدیقه صاحبی صفحات 105-113
  هدف تحقیق
   هدف از تحقیق حاضر مقایسه شایستگی حرکتی کودکانی است که در تابستان 94 در کلاس‌های ژیمناستیک شرکت کرده بودند با کودکانی است که در همان سال در کلاس‌های بازی‌های آزاد شرکت کرده بودند.
  روش تحقیق
  شایستگی حرکتی دو گروه توسط فرم کوتاه آزمون اوزورتسکی در زمان شروع کلاس‌ها و 12 هفته بعد، پس از خاتمه کلاس‌ها اندازه‌گیری شد. پس از 12 هفته و هر هفته سه جلسه تمرین دوباره آزمون گرفته شد. برای تحلیل داده در سطح معنی‌داری کمتر از 50/0 از آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف و تی مستقل استفاده شد.
  یافته‌ها
  نتایج نشان داد که ژیمناستیک کاران در مهارت‌های حرکتی درشت، ظریف و نمره کل آزمون به‌صورت معنی‌داری برتر از گروه بازی‌های آزاد بودند.
  نتیجه‌گیری
  صرفا فراهم‌سازی محیط غنی برای دست‌یابی به شایستگی حرکتی کودکان کافی نیست بلکه کودکان برای دست‌یابی به رشد حرکتی مطلوب به راهنمایی و هدایت سازمان‌یافته نیاز دارند و باید مهارت‌های حرکتی بنیادی را بیاموزند و به نظر می‌رسد ورزش ژیمناستیک با توجه به نوع زمینه ورزشی آن می‌تواند بیشتر مهارت‌های حرکتی پایه را شامل شود و درنهایت شایستگی حرکتی را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: بازی های آزا، شایستگی حرکتی، ژیمناستیک، مهارت های حرکتی بنیادی
|
 • Azam Mirinezhad *, Sima Ayoobi, Javad Fooladian Pages 1-12
  Purpose
  Of this study was to compare the visual skills of the elite athletes in the field of rocket and rocket. This study includes all athletes and sports teams Khorasan Razavi (1392) in the field of rocket (table tennis, badminton, tennis and squash) and non-rocket disciplines (football, handball, basketball and volleyball), respectively. Elite athletes in all of the sampling method (n=99).
  Methods
  This study was causal-comparative. To collect the data, visual variables, static visual acuity, depth perception, NPC, NPA, contrast sensitivity and awareness surrounding Central was measured by the test. Laboratory measurements of Optometry School of Allied Medical Sciences, Mashhad. Kolmogorov-Smirnov test hypotheses of statistical methods and independent t-test was used. Data analysis using software 19spss and excel at the significant level p <0.05)) was performed.
  Results
  The results showed that the mean scores of the components of depth perception, peripheral vision and central visual acuity, contrast sensitivity and convergence there is a significant difference in the groups. So that athletes and non-athletes rocket to rocket higher performance scores were higher.
  Conclusion
  The results of the study indicated that the performance of the rocket athletes than non-athletes, it can be concluded rocket rocket group performance by both genetics and the factors related to exercise or sport, they are. The results of this study can be expressed employment practice in sports that require good run at optimal performance on the visual component is can lead to performance improvement in vision.
  Keywords: static visual acuity, depth perception, NPC, NPA, contrast sensitivity, awareness surrounding Central, rocket sports, non- rocket sports
 • Rasool Abedanzadeh *, Elham Pourkaregari, Sajjad Parsaei Pages 13-24
  Purpose
  The purpose of this study was to determine the relationship between mental toughness and psychological well-being among students with the intermediate role of physical activity.
  Method
  The research method was descriptive-correlational. Statistical population included all of the students of Shahid Chamran university of Ahvaz among which 201 participants were selected through convenient sampling method (age mean: 23/05 ± 3/37). The participants completed psychological well-being, mental toughness and international physical activity questionnaires. Pearson’s correlation coefficient, goodness indices and bootstrap were used to analyze the data.
  Findings
  The results indicated that physical activity mediate the relationship between mental toughness and psychological well-being (P<0/05). Correlation coefficients also showed significant relationships between majority of mental toughness and psychological well-being subscales (no relationships were reported between self-acceptance and control of emotion and interpersonal confidence, positive relation with others and interpersonal confidence, environmental mastery and interpersonal confidence (0/190<r<0/320, P<0/05). The strongest relationship was found between life control and self-determination (r=0/320).
  Conclusion
  The finding suggests that encouragement of students to engage in sport and physical activities in youth and adolescence period enhances mental health and psychological well-being .
  Keywords: Physical activity, Mental toughness, Psychological well-being, Students, Correlation
 • Farhad Gravand, Mahin Sayadi, Kamran Eidipour * Pages 25-34
  Purpose
  The aim of the study was to compare the coach-athlete relationship in team and individual sports in adolescent athletes and its relationship to their sport self confidence.
  Methods
  The present study is a descriptive correlational research. Participants were 300 male athletes with mean of age (16.40± 1.92) which be selected randomly-startified of adolescent athletes in Kermanshah, and completed Jowett & Ntoumanis (2003) coach-athlete relationship questionnaire and Self-confidence questionnaire of the subscale of Competitive State Anxiety Inventory 2 (CSAI-2) made by Martens, Vealry and Burton(1990). Descriptive statistics for data analysis, t-test for comparing and multiple regression for correlation in significance level of P<0.01 was used.
  Results
  T test results showed athletes in team and individual associated with different coaches to understand. Pearson correlation coefficient showed a significant positive correlation between the coach-athlete relationship and self-confidence in athletes. Regression analysis revealed that the self-confidence can be predicted from closeness, commitment, and Complementarity components.
  Conclusion
  The findings of this study showed that athletes in team and individual sports perceived their relationship with coaches differently, and athletes from individual sports reported being closer, more committed and more complementarity to their coach and the better the coach-athlete relationship, showed higher the self- confidence.
  Keywords: coach - athlete relationship, self-confidenc, adolescent athletes, team sports, individual sports
 • Nastaran Naderirad, Shahzad Tahmasebi Boroujeni * Pages 35-44
  Purpose
  Self-talk is one of the psychological interventions can affect improving and success in the motor performance and sport performance. Therefore, the purpose of this study was to investigate effectiveness of instructional and motivational self-talk on postural control of supra-postural task among 9-12 years old girls.
  Method
  60 participants attended in present study, they were randomly divided into three groups: instructional self-talk, motivational self-talk and control group. Intervention protocol was like following: for first time participants performed supra-postural task three trials. Second time, experimental groups 15 seconds before attending in supra-postural task performed instructional and motivational self-talk and Control group performed the test without any intervention.
  Results
  results of one-way ANCOVA revealed that performance of motivational self-talk group was significantly better than instructional self-talk group (P=0.043), and control groups (P=0.013). But there was no significant difference between performance of instructional self-talk and control groups (P=0.621).
  Conclusion
  These findings support applying motivational self-talk as an efficient strategy for improving postural control at a supra-postural task which advantage of this strategy can be used to promote teaching a supra-postural tasks in children.
  Keywords: Instructional Instruction, Motivational Instruction, Balance, Supra-Postural, Female
 • Ebrahim Norouzi seyed hassani, Hassan Mohammadzadeh * Pages 45-54
  Purpose
  Perceptual – motor skills such as reaction time and anticipation are essential factors for the successful performance in daily activities. Perhaps the higher perceptual ability in dynamic and unpredictable environment likes table tennis can separate elite and non elite table tennis players.
  Methods
  Hence 80 table tennis players were divided into two same groups of 40 elite, sub-and 40 non elite table tennis players. Reaction time (visual simple, visual selective and simple audio) with using reaction time system (Lafayette), and also coincidence-anticipation timing by using basin anticipatory time test (Lafayette) were measured.
  Results
  Results showed significant difference between the visual simple (p=0.03), visual selective (p=0.01) , simple audio (p=0.008) and anticipation timing (p=0.001) was significant between elite and non-elite table tennis players. In other words, elite players had lower reaction time and anticipation timing compared to non-elite players .
  Conclusion
  The results of the present study suggest that planning practice sessions should be designed that development of perceptual - motor skills such as reaction time and exact anticipation timing emphasized in table tennis players in addition to technical skills and physical fitness.
  Keywords: reaction time, coincidence-anticipation timing, perceptual skill, table tennis
 • Parvin mohammadi farsani *, Syeda Nahid shetab boushehri, Parvin Ramezani Pages 55-64
  Purpose
  To investigate the growth Patterns of 3 to 5 years females of Ahwaz city compared with (NCHS) Statistics. Research
  method
  170 females (3 to 5 years) from preschool of Ahvaz city were selected using a cluster randomized method. Height, weight and age were measured and were analyzed using the corresponding percentile and one sample t-test to compare with the same sample mean from NCHS.
  Results
  Our results showed that the mean height and weight of girls at ages 3 and 4 of Ahvaz city are accordance with NCHS standard, but then it shows downward skewness. Moreover, the average height and weight of girls at age 5 of Ahvaz city have lower height and weight compared with their peer group of NCHS standards.
  Conclusion
  Our results showed that the physical growth of female children (3 to 4 yrs) are almost desirable, however, physical growth of 5 years old females did not match with NCHS standards anymore.
  Keywords: height, weight, growth Indicators, children
 • Mojtaba Rasoolian, Zohreh Meshkati *, Rokhsareh Badami Pages 65-76
  Purpose
  This study aimed to evaluate the effect of using computers in teaching Showdown on learning orientation skills among blind students.
  Methods
  This quasi-experimental field research was conducted with a pretest-posttest design. For this purpose, 30 blind students (12 girls and 18 boys) fourth to seventh grade were selected using convenience sampling with an average age of 10 to 15 years. They were randomly assigned into three groups of 10: learning group of Showdown in a traditional method, computer-based learning group of Showdown and control group. The experimental groups participated in Showdown exercises for eight weeks, three 45-50 minutes sessions per week. Orientation skills of groups were measured before and after the training period and a week later (retention test) using a researcher-made test, and the data were analyzed using one-way ANOVA and ANOVA repeated measures.
  Results
  Results showed that training programs of teaching Showdown in the traditional way and using computers in teaching have been effective on orientation skills of participants (P< 0.5); however, there was no significant difference between two methods (P˃ 0.05).
  Conclusion
  According to research findings, it is suggested that educators and educational authorities can consider teaching Showdown in the blind rehabilitation programs.
  Keywords: Blind students, Orientation, Showdown, Using computer
 • Masoud Ariafar*, Ali Hojjati Pages 77-90
  Purpose
  The purpose of the present study was to examine the relationship between religious orientation and mental skills of athletes.
  Methods
  218 boys (121) and girls (97) students (22.40±1.60 years old) completed Religious Orientation Questionnaire (OS) and The Ottawa Mental Skills Assessment Tool (OMSAT-3), The Validity And Reliability of these questionnaires have been confirmed in Iran. Pearson correlation and multiple regressions were used to analyze the data.
  Results
  The results showed that there is a significant correlation between mental skills and religious orientation. The results of multiple regression analysis tests showed that extrinsic religious orientation could predict goal setting, self-confidence and competition planning (p> 0/05). Moreover, intrinsic religious orientation could predict self-confidence, commitment, fear control, relaxation and activation (p>0.05). However, other subscales of mental skills couldn’t be predicted by religious orientation (p< 0.05).
  Conclusion
  According to the results, there is a significant positive correlation between some subscales of mental skills and religious orientation in athletes. Given the results, it seems athletes who have religious orientation are able to use some mental Skills better and these skills help them to improve their performances in competition.
  Keywords: Intrinsic religious orientation, extrinsic religious orientation, Psychological preparation
 • Ali heyrani *, Ayoub sabbaghi Pages 91-104
  Purpose
  This study aimed to examine the effect of self-controlled frequency feedback on learning of simple,difficult tasks emphasizing on feedback request after successful andunsuccessful trials. Limitations in feedback requisition in self-controlled method in difficult,simple tasks.
  Methods
  60 boy (mean was10,6 ± 1,07 ys),students from elementary schools of Kermanshah city selected randomly,assigned in four counter balanced experimental groups based on their pre-test scores. Simple task consisted of producing 1-kg force using hand electric dynamometer apparatus. In difficult task,however,volleyball hammer service test was applied. In acquisition phase,each group performed 6 blocks of 10 triales,according their instructions. The results were analyzed usingmanova test with repeated measurements for acquisition phase,two-way anova for retention test.
  Results
  Findings showed that in the simple task,the effect of feedback type,in the difficult task,the effect of feedback frequency was significant in both acquisition phase,retention test (p<0,05).
  Conclusions
  The pattern of this findings suggest that in the simple task,the effect of feedback type is more important than its frequencybecause learners can recognize successful trials from unsuccessful trials,but regarding difficult tasks frequency of the feedback is more important than its type.
  Keywords: Limitation- Feedback- Self controlled- Simple task- Complicated task- Hammer service
 • Manijheh Arabi *, Vahide velayati, Sedigheh sahebi Pages 105-113
  Purpose
  The aim of this study was the gymnastic and free play children’s motor proficiency comparison who participated in summer 1394. 15 participant were selected randomly in each group.
  Methods
  Motor proficiency was assessed at the beginning of classes and at the end of classes after 12 weeks with Bruininks – oseretsky test of motor proficiency. For data analysis in meaningful level less than 0/05, kolmogrov – smirnov test, and t – test was used.
  Results
  The result showed that gymnastic group were effectively better in growth, fine and total motor proficiency scores.
  Conclusions
  it shows that just free play in enrich environment is not enough to reach develop children`s motor proficiency. Also they need organized/systematic guidance, and should learn the fundamental basic movement to achieve optimal motor development. It seems that gymnastic with regard to its sport base can contain most of the fundamental basic movement and as a result improve motor proficiency.
  Keywords: motor proficiency, Fundamental motor skills, gymnastic, free plays