فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • پریسا پارسافر* صفحات 1-13
  مقدمه و هدف
  تمرین بدنی تنها راه کسب و یادگیری یک مهارت جدید نیست بلکه استفاده از استراتژی های شناختی نیز می تواند یادگیری یک مهارت را تسهیل کند. بنابر این، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر نوع هدف گزینی به صورت خودگفتاری آموزشی بر یادگیری و خودکارآمدی مهارت پرتاب دارت بود.
  روش شناسی
   30 دانشجوی دختر دانشگاه ارومیه به طور داوطلبانه انتخاب شدند و بر اساس نمره پیش آزمون به 3 گروه تقسیم شدند. مرحله اکتساب 3 روز شامل 150 کوشش به صورت 5 بلوک 10 کوششی در هر روز بود. شرکت کنندگان 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در آزمون یادداری شرکت کردند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس عاملی نشان داد که در مرحله اکتساب اثر اصلی گروه و اثر متقابل گروه در عامل (جلسات تمرین) معنا‌دار نبود اما اثر اصلی جلسات تمرین معنادار بود. در آزمون یادداری نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین دوگروه هدف گزینی با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد اما تفاوت بین دو گروه هدف گزینی معنادار نیست همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای خودکارآمدی نشان داد که در آزمون یادداری بین دو گروه هدف گزینی با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد اما تفاوت بین دو گروه هدف گزینی معنادار نیست.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که هدف گزینی به صورت خودگفتاری در افزایش یادگیری و خودکارآمدی موثر است. بنابراین، به مربیان پیشنهاد می شود هنگام آموزش مهارت از هدف گزینی به همراه خودگفتاری آموزشی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: هدف عملکردی، هدف فرآیندی، خودگفتاری، خودکارآمدی
 • ناهید صادقی، نادر حسن زاده، سید حجت زمانی صفحات 14-27
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین مهارت‌های روان‌شناختی بر نیمرخ روانی و عملکردی بازیکنان نوجوان فوتبال در پیش از فصل مسابقات بود.
  روش تحقیق
  شانزده دانش‌آموز فوتبالیست به‌صورت هدفمند انتخاب و در دو گروه هشت نفری کنترل و تجربی به‌صورت همگن تقسیم شدند. گروه تجربی علاوه بر تمرینات جسمانی، در 12 جلسه 45 دقیقه‌ای (آموزش و تمرین حضوری) و 12 جلسه 15 دقیقه‌ای (فضای مجازی) به آرام‌سازی، هدف‌گزینی، تصویرسازی و خودگفتاری پرداختند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از ابزار اندازه‌گیری مهارت‌های ذهنی اوتاوا-3 و آزمون دریبل اسلالوم استفاده شد.
  یافته‌ها
  نتایج نشان داد گروه تجربی در خرده مقیاس‌های هماهنگی چشم و سر، واکنش به استرس و کنترل ترس نسبت به گروه کنترل پیشرفت داشته است.
  نتیجه‌گیری
  به نظر می‌رسد تمرین مهارت‌های ذهنی در زمان آمادگی برای مسابقات در بازیکنان نوجوان فوتبال می‌تواند در برخی از موقعیت‌های تمرینی تکلیف محور و همچنین مقابله با استرس و کاهش ترس اثرگذار باشد.
  کلیدواژگان: مهارت های روان شناختی، مهارت های ذهنی، هدف گزینی، تصویرسازی، فوتبال
 • محمود شیخ*، ایوب اسدی صفحات 28-38
  هدف
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی روایی و پایایی و هنجاریابی نسخه فارسی آزمون بینایی-حرکتی ویراست سوم بود.
  روش
  تعداد 2100 نفر دانش آموز 7 تا 12 ساله (1050 دختر و 1050 پسر) از سراسر کشور به روش های نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه اطلاعات فردی و آزمون مهارت های بینایی حرکتی ویرایش سوم بود که برای تدوین و هنجاریابی آن از دانش آموزان ایرانی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از فرمول Z برای محاسبه نقاط درصدی آزمون از روی رتبه های درصدی به تفکیک هر گروه سنی استفاده شد، برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ و برای پایایی زمانی آزمون، از همبستگی درون طبقه ای در روش آزمون- آزمون مجدد و برای روایی سازه (افتراقی) از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، آزمون مهارت توجه بینایی-حرکتی روایی و پایایی و هنجار مناسب را برای تمامی گروه های سنی 7 تا 12 سال را دارا می باشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش می توان از آزمون مهارت توجه بینایی-حرکتی-3 به عنوان ابزاری جهت غربالگری برای شناسایی کودکان مبتلا به اختلال مهارت های بینایی- حرکتی و مستند کردن رشد بینایی- حرکتی کودکان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: پایایی، روایی، دوره های سنی، هنجاریابی، یکپارچگی بینایی حرکتی
 • سید احمد موسوی، مهدی شهبازی*، الهه عرب عامری، الهام شیرزاد عراقی صفحات 39-56
  هدف
  محیط های واقعیت مجازی به عنوان مداخله ای موثر در آموزش مهارت های حرکتی مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر تمرین واقعیت مجازی بر خودکارآمدی دانش آموزان پسر بود.
  روش شناسی
  نمونه آماری این پژوهش را 36 نفر دانش آموز پسر تشکیل دادند که به صورت نمونه های در دسترس انتخاب شده و به سه گروه تمرین مجازی با قید عملکردی، تمرین مجازی با قید ساختاری و تمرین واقعی تقسیم شدند. پژوهش حاضر در سه جلسه پیش آزمون، تمرین و پس آزمون انجام شد. مهارت پرتاب دارت به عنوان تکلیف انتخاب شد. "پرسش نامه خودکارآمدی ویژه دارت" را دانش آموزان کامل کردند و جمع آوری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تمرین مجازی دارت موجب پیشرفت معنادار خودکارآمدی در دانش آموزان می شود و همچنین تفاوت معناداری بین تاثیر گروه های تمرینی بر خودکارآمدی وجود ندارد.
  بحث و نتیجه گیری
  بنابراین، سیستم واقعیت مجازی می تواند موجب پیشرفت خودکارآمدی مهارت های ورزشی شود.
  کلیدواژگان: اگزرگیم، خودکارآمدی، مهارت پرتاب، دانش آموزان پسر
 • یلدا یزدان پرست، رخساره بادامی* صفحات 57-70
  هدف پژوهش حاضر، اولویت بندی عوامل مژثر بر ترک ورزش های تیمی بر اساس جنسیت بود. 200 نوجوان ترک کننده ورزش های تیمی (100 نفر مرد و 100 نفر زن) که بین 2 تا 10 سال سابقه شرکت در ورزش های تیمی داشتند، پرسش نامه تعدیل شده عوامل موثر بر ترک ورزش حیدری، بادامی، بلوچ و دافی (2014) را پر کردند. روایی و پایایی این پرسش نامه سنجیده و تایید شد. این پرسش نامه دارای هفت خرده مقیاس عوامل آموزشی، اجرایی، اجبارها و محدودیت های تحصیلی و کاری، جنبه های انگیزشی، محیط اجتماعی، انتخاب فعالیت های دیگر و عوامل اقتصادی بود. یافته ها با تی تک نمونه و فریدمن تحلیل شد. نقش عوامل آموزشی و اقتصادی در مردان و نقش عوامل اقتصادی، محیط اجتماعی و اجبارها و محدودیت های تحصیلی و کاری در زنان بالاتر از سطح متوسط بود. اولین اولویت در مردان عامل اقتصادی و در زنان عامل اجبارها و محدودیت ها بود. یافته های این مطالعه نشان داد که اولویت دلایل ترک ورزش در زنان و مردان متفاوت است.
  کلیدواژگان: ترک ورزش، ورزش های تیمی، نوجوانان
 • صادق رنجبر، علی اکبرنژاد*، محمدعلی شیبک صفحات 71-85
  هدف
  هدف این پژوهش، بررسی نقش سرسختی ذهنی بر یادگیری مهارت های رشته ورزشی کشتی در ورزشکاران جوان با سطوح مختلف یادگیری بود.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری آن را دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تهران در سال 1395 تشکیل دادند. تعداد 30 دانشجوی ورزشکار جوان زیر 23 سال که آشنایی با مهارت های کشتی را نداشتند بطور هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند و در طی سه ماه، 30 مهارت را تحت آموزش یکسان دو نفر از مربیان کشتی فراگرفتند. در پایان آخرین جلسه و یک هفته پس از آخرین جلسه آزمون اکتساب و یاددآری به عمل آمد. با توجه به میانگین نمرات از لحاظ یادگیری دو گروه ورزشکار با سطح یادگیری عالی و ورزشکار با سطح یادگیری ضعیف تعیین شد. ابزارهای استفاده ‌شده در این پژوهش شامل فرم رضایت‌نامه و ویژگی های فردی، پرسشنامه سنجش مهارت های کشتی و پرسشنامه 48 سوالی سرسختی ذهنی بود.
  نتایج
  پس از بررسی نرمال بودن توزیع داده ها، نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد که تفاوت سرسختی ذهنی در دو گروه ورزشکاران جوان با سطوح یادگیری عالی و ضعیف از لحاظ آماری معنادار بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه همه آزمودنی ها از سطح قابل قبولی از قابلیت های جسمانی برخوردار بودند با استناد به یافته های پژوهش شاید بتوان گفت: احتمالا سرسختی ذهنی یک عامل کلیدی در یادگیری مهارت های کشتی باشد. بنابراین به مربیان و ورزشکاران توصیه می شود که نسبت به توسعه سرسختی ذهنی جهت نیل به موفقیت ورزشی توجه خاصی نمایند.
  کلیدواژگان: اکتساب، سرسختی ذهنی، مهارت کشتی، یادگیری حرکتی، یاددآری
 • نگار آرازشی، عبدالله قاسمی، مهدی نمازی زاده، ابراهیم صادقی دمنه صفحات 86-99
  هدف
  هدف تحقیق بررسی تفاوت فرآیند یادگیری حرکات برون مرحله در دست و پا بود.
  روش
  12دانشجوی دختر (5±22 سال) دانشگاه فرهنگیان اصفهان، که سابقه فعالیت در رشته‌های ورزشی ریتمیک نداشتند، به‌طور تصادفی طبقه‌ای، انتخاب شدند، و در یک دوره شش ماهه زیر نظر مربی هیپ‌هاپ آموزش دیده و تکالیف مدنظر تحقیق را آموخته و تمرین کردند. شرکت کنندگان در طول این شش ماه سه بار به فاصله های یک، سه و شش ماه، در آزمایشگاه حاضر شدند. هر بار با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل حرکت از اجرای تکالیف ورزشی برون‌مرحله منتخب با هفت دوربین و فرکانس 60 هرتز به‌ طور سه بعدی فیلمبرداری شد. داده‌های حاصل به کمک برنامه نویسی در نرم‌افزار مت‌لب پردازش و خطای متغیر اجرای شرکت کنندگان محاسبه گردید، سپس با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازگیریهای مکرر در سطح (0/005=P)، تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از این بود که تنها اثر اصلی اندام معنی دار بوده و اثر اصلی سطوح و اثر تعاملی سطوح و اندام از لحاظ آماری معنی دار نبودند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که تمرین، اجرای حرکات برون‌مرحله را بهبود می بخشد. اما پیشرفت در اجرای حرکات برون‌مرحله در اثر تمرین در یک بازه مشخص، در دست ها بیش از پاها بود.
  کلیدواژگان: بازه آموزشی، حرکات برون مرحله، فرآیند یادگیری
|
 • Parisa Parsafar*, Fateme sadat hosseini Pages 1-13
  Introduction and Objective
  physical training is not the only way to acquire and learn a new skill. Cognitive strategies also can facilitate the learning of a skill. The purpose of this study was to determine the effects of goal setting in the form of self- talk on the learning and self-efficacy of a dart- throwing skill.
  Methods
  30 female students from Urmia University were voluntary selected and assigned into three groups based on the pre-test scores. The acquisition stage was 3 days; each day consisted of 5 sets of 10 repetitions. The retention test conducted 48 hours later.
  Results
  the results of factorial ANOVA showed no significant main effect for group and also interaction of group and factor (training sessions) was not significant in acquisition stage but the main effect for factor was significant. The results of ONE WAY ANOVA in retention test showed a significant difference between two group of goal-setting with the control group, but difference between two group of goal-setting was not significant. Also, The results of ONE WAY ANOVA for seshowed a signifilf-efficacy showed a significant difference between two group of goal-setting with the control group, but difference between two group of goal-setting was not significant.
  Discussion and
  Conclusion
  The results showed that self- talk was effective in enhancing learning and self-efficacy. Therefore, coaches are recommended to use instructional self-talking and goal-setting when teaching the skills.
  Keywords: Performance Goal, Process Goal, Instructional Self-talk
 • Nahid Sadeghi, Seyed Hojjat Zamani Sani*, Nader Hasanzadeh Pages 14-27
  Purpose
  The aim of this study was the investigation of the effect of psychological training on mental profile and performance of teenager soccer players in pre-competition season.
  Method
  16 students of soccer players were selected by purposive sampling and were assigned homogeneously in two groups of eight subjects control and experimental. In addition to the physical training, the experimental group accomplish relaxation, goal setting, imagery, and the self-talk, that was conducted over 12 sessions 45 min (in-person teaching and training) and 12 session 15 min (cyberspace). Data were collected by Ottawa mental skills assessment tool-3 and Slalom dribble test in pre and post-tests.
  Results
  Results showed that experimental group improved in eye and head coordination, stress reaction and fear control than control group.
  Conclusion
  It seems that mental skills training in preparation period to competition could affect in some task oriented training conditions and also in coping with stress and reduce of fear among teenager soccer players.
  Keywords: Goal Setting, Imagery, Self-taking, Relaxation, Dribbling
 • Mahmood Sheikh*, Ayoub Asadi Pages 28-38
  Aim
  The purpose of this study was determining validity, reliability and standardization of Persian version of Test of Visual-Motor Skills, Third Edition (TVMS-3).
  Method
  The number of 2,100 students 7 to 12 years (1050 girls and 1050 boys) from across the country were selected by multi-stage cluster sampling method. The measuring instrument of this study were demographic questionnaire and visual motor skills test that used Iranian students for the development and standardization of its. To analyze the data, Z formula was used to calculate percentage points on the percentile ranks test in each age group the statistics for classification, Cronbach alpha coefficient was used for internal consistency of test, and intra-class correlation coefficient under test-retest method was used to study temporal reliability of test and for validation of structure, one-way analysis of variance test was used.
  Result
  The results showed, TVMS-3 had reliability and validity and proper norm for all ages from 7 to 12 years.
  Conclusion
  Based on research findings can use TVMS-3 test as a screening tool to identify children with impaired visual-motor skills and document visual-motor development of children.
  Keywords: Reliability, Validity, Age periods, Visual-motor skills
 • Seyyed Ahmad Mousavi, Mehdi Shahbazi*, Elahe Arabameri, Elham Shirzad Pages 39-56
  Purpose
  Virtual reality environments are used as an effective intervention in motor skills training. The purpose of this study was to determine the effect of virtual reality training on self-efficacy of male students.
  Methods
  The statistical sample of this study were 36 male students who were selected as available samples and divided into three; Functional constraint virtual training, Structural constraint virtual training, and Real world training groups. The present study was conducted in three sessions of pre-test, training and post-test. Dart throwing skill was selected as the task. Special dart's self-efficacy questionnaire was completed by the students and collected.
  Results
  The results showed that virtual training of dart significantly improves students' self-efficacy, and there is no significant difference between the effects of training groups on self-efficacy.
  Conclusion
  Therefore, virtual reality system can enhance the self-efficacy of sports skills.
  Keywords: Exergame, self-efficacy, throwing skill, male student
 • Rokhsareh Badami Pages 57-70
  The present study aimed to examine for factors affecting on drop-out from Team Based on gender. 200 males and females (100 males and 100 females) with age range of 13 to 19 who had the experience of participation in team sports from 2 to 10 years filled a modified questionnaire of Heidari, Badami, Baluchi and Duffy (2014) for the reasons for sport dropout. Reliability and validity of this questionnaire is approved. This questionnaire consists of seven subscales including educational factors, executive factors, obligations, motivational aspects, social environment, choosing other activities and sport, and economic factors. Findings were analyzed by one- sample t-test and Friedman test. The role of educational and economic factors in men and the role of educational factors, economic factors, social environment, and obligations in women were higher than median level. In men, economic factor had the first priority for sport withdrawal while in women obligations had the first priority. Implications of the findings are discussed.
  Keywords: sport drop-out-, team sports, youth
 • Sadegh Ranjbar, Ali Akbarnejad*, Mohammad Ali Sheybak Pages 71-85
  Purpose
  The aim of the present study was investigate the role of mental toughness on learning of Wrestling skills in young athlete.
  Methods
  This study was semi-experimental and its population were physical education students of Tehran University in 1395. A total of 30 student-athletes under 23 years old, those who not familiar with wrestling skills randomly assigned into two groups and they learned thirty-skills training within three months by two wrestling coaches. At the end of the last session and one week after the last session acquisition and retention test was performed. According to the mean scores of learning, athletes divided in two excellent and weak performance groups . Tools used in this study included demographic consent form, a questionnaire for wrestling skills and 48 questions version of the mental toughness questionnaire.
  Result
  normal distribution of data into two groups was examined, then the t-test results showed that the mental toughness difference between excellent and weak performance groups was statistically significant.
  Conclusions
  considering that all subjects had acceptable levels of physical fitness, According to The results of this study probably mental toughness could be a key factor in learning wrestling skills. Therefore, it is recommended for coaches and athletes to develop mental toughness to achieve success in their sport.
  Keywords: acquisition, retention, Wrestling skills, mental toughness, motor learning
 • Negar Arazeshi*, Mohammad Vaezmousavi, Abdollah Ghasemi Pages 86-99
   
  Purpose
  The aim of this research was evaluate the differences between the process of learning anti-phase movements in hand and leg.
  Methods
  Twleve female students (22 ± 5 years old) of Isfahan Frahangian University, with no background in rhythmic exercises activities were randomly selected and were trained for six months under the supervision of hip-hop trainer. During this period they learned and practiced the specific tasks. During the six months were asked to be present in the lab fot three times: before the taining (first month), three and six months after the training. Each time using the motion analyzer, seven cameras with the frequency of 60 in 3D, the implementation of physical exercises were filmed.
  Obtained data were processed and the participant’s performance variable errors were calculated using Matlab software. Two way ANOVA was used to analyze the repeated measures at the level of (P< 0.05)
  Results
  Obtained results indicated that the main effect of the limbs was significant (F=30.41, P=0.001), the main effect of the levels (F=2.27, P=0.085) and reflection effect of the levels and limbs (F=2.12, P=0.104) were none statistically significant.
  Conclusion
  Results showed that exercise improves the anti-phase movements, however improvement in performing anti-phase movements due to exercise in a specified duration, were more in hands than in legs.
  Keywords: anti phase movements, process of learning, training span