فهرست مطالب

مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی - سال دوم شماره 2 (تیر 1398)
 • سال دوم شماره 2 (تیر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه قادیان صفحات 1-12
  هدف از این پژوهش شناخت مفهوم سواد رسانه ای و تبیین مفهوم سواد رسانه ای، سواد سلامت، ارزیابی سطح سواد رسانه ای و سواد سلامت کاربران زنان شهرستان محمود آباد استان مازندران می باشد. مهم ترین مساله و هدف تحقیق، میزان سواد رسانه ای و سواد سلامت زنان و ارتباط بین سواد رسانه ای و سواد سلامت در استفاده از فضای مجازی است. بدین منظور بر اساس مبانی نظری تحقیق متغیرها تعریف و فرضیه های تحقیق تدوین گردیده است.
  با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه داده ها گردآوری شده است. حجم نمونه 384نفر تعیین شده است و به دنبال آن از طریق نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق به این شرح است: سطح سواد رسانه ای و سواد سلامت زنان متوسط می باشد.
  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، سواد سلامت، اطلاعات سلامت، فضای اجتماعی
 • محسن جان پرور، ریحانه صالح آبادی، معصومه مهدیی صفحات 13-28
  هویت مجموعه ای از خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی، فرهنگی، روانی، زیستی و تاریخی همسان و به معنای همانندی اعضا با یکدیگر است. میتوان بیان نمود، هویت قومی و ملی نمونه هایی از هویت جمعی هستند. افراد میتوانند با عضویت در گروه های مختلف، هر یک از سطوح هویت را داشته باشند. در این بین رابطه بین گردشگری و هویت ملی مورد توجه اندیشمندان بسیاری بوده است؛ زیرا توسعه گردشگری فرهنگی خود به تقویت هویت ملی در جوامع چند قومیتی منجر میگردد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش طیف لیکرت به بررسی نقش گردشگری فرهنگی به عنوان راهبردی برای تقویت هویت ملی میپردازد. یافته های تحقیق بیان میکند که عواملی مانند آداب و رسوم، پیشینه تاریخی، عامل سرزمین، مذهب، هنر، ادبیات و... میتواند نقش بسزایی در گردشگری فرهنگی و تقویت هویت ملی ایفا نماید. در این بین میتوان براساس یافته های میدانی بیان نمود که مهمترین عواملی که سبب تقویت هویت ملی در ایران میگردد بدین صورت است: آثار باستانی با وزن 200، پیشینه تاریخی 193، آثار ادبی 192و هنر 190,5 است و کمترین عوامل تقویت کننده هویت ملی شامل نژاد 99 و مذهب شیعه 8990 میباشد. میتوان نتیجه گرفت، توسعه گردشگری و ارتباط میان اقوام و فرهنگ های مختلف خود میتواند منجر به آشنایی اقوام و فرهنگها با یکدیگر و در نهایت تقویت همبستگی ملی گردد.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری فرهنگی، هویت ملی، جمهوری اسلامی ایران
 • رضا بلوچی، صادق ستوان صفحات 29-36
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فوتبال بر اعتماد اجتماعی نوجوانان فوتبالیست 70 تا 79 سال شهر ایرانشهر و با روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه در بین نوجوانان فوتبالیست سازمان یافته)دارای قرارداد(شهر ایرانشهر به انجام گرفته است.با توجه به اینکه جامعه آماری N=175 این تحقیق به فوتبالیست های نوجوانان سازمان یافته ایرانشهر محدود بود، حجم نمونه برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شده و از روش نمونه گیری همه شماری و از نظریه جامعه شناختی سرمایه اجتماعی رابرت پاتنام استفاده شده است. و متغیرهای زمینه ای مانند شغل پدر، محل سکونت، مقطع تحصیلی و متغیر مستقل اعتماد اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج با استفاده از نرم افزارSpss نشان داد که تاثیر فوتبال بر اعتماد اجتماعی مثبت و افزایشی می باشد.
  کلیدواژگان: بررسی جامعه شناختی، تاثیر فوتبال، اعتماد اجتماعی، نوجوانان فوتبالیست، سرمایه اجتماعی-
 • خدیجه سفیری، افسانه کمالی، زهرا ملا* صفحات 37-53
  از میان انواع روابط خانوادگی که در تحقیقات جامعه شناسانه مورد بررسی قرار گرفته اند، به رابطه والدین و فرزندان ازدواج کرده که رابطه ای در دوره بزرگسالی است، کمتر توجه شده است. لذا، در تحقیق حاضر با استفاده از مدل مفهومی انسجام خانوادگی_که اشاره دارد به پیوستگی میان والدین و فرزندانی که منزل پدری را ترک کرده و زندگی جدید خود را بنا نهاده اند_ به بررسی سه بعد از ابعاد انسجام خانوادگی(نسجام معاشرتی، اظهاری، ساختاری) میپردازیم. این پژوهش با روش پیمایش، ابزار پرسشنامه، روش نمونه گیری خوشه ایو با نمونه ای مشتمل بر 002 نفر که شامل فرزندان ازدواج کرده 05 تا 25 سالهی سه منطقه از شهر تهران است، به اجرا درآمد. نتایج نشان دادند که میزان انسجام معاشرتی و اظهاری در خانواده های تهرانی بالاتر از حد متوسط است و از میان مولفه های انسجام ساختاری، میتوان گفت که فاصله جغرافیایی و متغیر ترتیب تولد تنها با انسجام معاشرتی رابطه داشته اند؛ همچنین متغیر وضعیت سلامتی والدین و فرزندان ازدواج کرده، با انسجام معاشرتی و نیز انسجام اظهاری رابطه برقرار نمودند؛ در ادامه متغیر وضعیت والدینی فرزندان ازدواج کرده)والدین بودن فرزندان ازدواج کرده(با هر دو انسجام معاشرتی و اظهاری رابطه داشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که 33,4درصد از تغییرات انسجام معاشرتی و 20,5درصد از واریانس انسجام اظهاری به واسطه متغیرهای مورد نظر تبیین شدهاند.
  کلیدواژگان: انسجام معاشرتی، انسجام اظهاری، انسجام ساختاری، رابطه والدین و فرزندان ازدواج کرده
 • کبری رحیمی، سودابه موسوی، سعدالله رحیمی* صفحات 53-58
  خانواده در لغت به معنای دودمان و تبار آمده است. نخستین اشارت به خانواده ایرانی درعهدعتیق و دوران باستان است. نیز از ترسیمی ترین اجتماعات بشری، آریایی ها در ایران با کانون خانواده هستند این تحقیق پژوهشی با شیوه میدانی در پیشینه تحقیق تفاوت تعریف دقیق خانواده از دید صاحبنظران را به این سبب می داندکه، خانواده از گذشته تا به امروز، به شدت از ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی متاثر است. ولی، خانواده در قدیمی ترین اسناد چون اوستا نیز دارای جایگاه و اهمیت بوده است. یافته ها در راستای اهمیت خانواده نشان می دهد نقش های جنسیتی همواره مهم است. رابطه نقش کمال گرایی والدین در خانواده با نقش جرات ورزی فرزندان در پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل است و فرضیه ها با ضریب همبستگی پیرسون تفاوت معناداری را نشان می دهد، تفاوت در میان دختران بیش از سایر گروه های هدف بیشتر دیده می شود. نتیجه اینکه مبانی نظری بنای خانواده بر اساس تغییرات رو به رشد و ارائه راهکاری بنیادی در روند تکاملی خانواده بیان می شود
  کلیدواژگان: گسست نسلی، تفاوت بنیادی، خانواده
 • فریبا نوروزی صفحات 59-69
  توجه به نیازهای آموزشی و بهداشتی زنان سیب دیده در اجتماع به دلیل نقش حساسی که در اجتماع دارند، بایستی در درجه اول اهمیت قرار گیرد و به عوان اولویت برنامه های آموزشی باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین نیازهای آموزشی درک شده زنان آسیب دیده اجتماعی و روش ها و راهکارهای پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی انجام شده است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از اسناد و مطالعات انجام شده و شواهد موجود به بررسی انواع آسیب های اجتماعی زنان در سطح جامعه پرداخته می شود و در گام بعدی تقسیم بندی آسیب های اجتماعی و تعاریف مفاهیم اشاره می شود. سپس مروری بر برخی نظریه های حوزه آسیب شناسی و در نهایت نیز تدوین جداول برای انواع آسیب های اجتماعی به همراه ارائه روش های آموزشی کاهش آسیب به زنان آسیب دیده اجتماعی ارائه شده است. بر اساس نتایج میتوان گفت آموزش به زنان آسیب دیده یکی از راه های مهم در زمینه پیشگیری و همینطور کنترل تکرار مجدد آسیب است و پیشگیری و آموزش بیشتر از ارائه خدمات دارای اهمیت است.
  کلیدواژگان: زنان، آسیب دیده، آموزش