فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 119، خرداد و تیر 1398)
 • سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 119، خرداد و تیر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرزانه احمد ی*، سید مسعود سیدیان، سمیه بریهی صفحات 109-116
  زمینه و هدف
  در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر، به علت تنگی هرکدام از شریان های کرونر، میزان جریان خون ورید های مربوطه کاهش یافته و در نتیجه میزان جریان خون ورید سینوس کرونر نیز کاهش می یابد. روش های استاندارد اندازه گیری جریان خون ورید سینوس کرونر تهاجمی است و نیاز به انجام کاتتریسم یا استفاده از مواد پرتوزا دارد. از مدتی پیش اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک برای بررسی میزان جریان خون سینوس کرونر به کار گرفته شده است که به دلیل مشکلات در اندازه گیری پارامترهای مربوطه و احتمال خطا در اندازه گیری، سعی نمودیم در مطالعه ی حاضر وجود رابطه بین پهنای سینوس کرونر را با تنگی شرایین کرونر بررسی کنیم.
  روش بررسی
  در یک مطالعه ی مقطعی بر روی مراجعه کنندگان به بخش آنژیوگرافی 36 نفر که واجد شرایط بودند وارد مطالعه شدند. پهنای سینوس کرونر یک روز قبل از آنژیوگرافی به وسیله ی متخصص قلب و عروق با روش اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک اندازه گیری شد و سپس نتایج آنژیوگرافی این بیماران با نتایج اکو مقایسه شد.
  یافته ها
  با مقایسه ی نتایج اکو و آنژیوگرافی، بین پهنای سینوس کرونر و وجود تنگی قابل توجه در شرایین کرونر، رابطه ی معنی دار به دست آمد (P=0.001) ضمنا بین تعداد رگ های درگیر با پهنای سینوس کرونر نیز رابطه ی معنی دار مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد می توان پهنای سینوس کرونر در اکوکاردیوگرافی (که روشی در دسترس، غیر تهاجمی، بدون عارضه و ارزان است) را به عنوان نشانه ای از وجود تنگی قابل توجه در شرایین کرونر محسوب کرد.
  کلیدواژگان: پهنای سینوس کرونر، بیماری عروق کرونر، اکوکاردیوگرافی
 • لادن فتاح مقدم، زهره عربی*، محمد صاحب الزمانی صفحات 117-128
  زمینه و هدف
  اختلال نقص توجه/ بیش فعالی به عنوان شایع ترین اختلال عصبی رفتاری دوره ی کودکی شناخته شده است که عدم توجه و تشخیص آن می تواند آثار زیانباری را برای فرد و خانواده به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط خانوادگی در کودکان بیش فعال صورت گرفته است. مواد و
  روش
  این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بر روی 160 نفر از مادران با کودکان پنج تا دوازده ساله ی دارای اختلال بیش فعالی / نقص توجه مراجعه کننده به مراکز تحت نظارت بهزیستی شهر تهران در سال 1397با روش نمونه گیری تصادفی انجام شده است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه دموگرافیک، مقیاس ارزیابی ارتباط مادر و کودک (MCRE) و پرسشنامه سبک های حل تعارض رحیم(ROCI-II) استفاده شد. جهت تجزیه تحلیل آماری از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد سبک تعاملی پذیرش در مادران دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی-نقص توجه کمتر و سبک های تعاملی ناکارآمد طرد، سهل گیری و بیش حمایت گری بیشتر می باشد. همچنین بین متغیرهای اجتناب با سهل گیری 275/0، مصالحه با طرد 243/0، ملزم با سهل گیری 241/0 و مسلط با طرد 268/0 و مسلط با حمایت گری 346/0 در سطح خطای 5 درصد میان متغیرهای تحقیق همبستگی وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که مشکلات در ارتباط مادر و کودک بیش فعال, در سبک های حل تعارض همسران نیز موثر است. از این رو ارتباط خانوادگی در این کودکان باید مورد توجه قرار بگیرد
  کلیدواژگان: ارتباط خانوادگی، اختلال بیش فعالی، نقص توجه، ارتباط مادر-کودک
 • سید مسعود سیدیان، فرزانه احمد ی، مریم زارع زاده* صفحات 129-141
  مقدمه
  جریان خون آهسته کرونری (CSF) یک اختلال میکروواسکولار است که توسط تاخیر در پیشرفت روی به جلوی ماده حاجب در شاخه های انتهایی شریان کرونر و در فقدان بیماری کرونری انسدادی مشخص می شود.
  هدف
  هدف از این مطالعه مقایسه GLS اندازه گیری شده توسط اکوکاردیوگرافی 2D در بیماران Slow flow coronary artery دیابتی و هایپرتنسیو با بیماران normal epicardial coronary artery دیابتی و هایپرتنسیو می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه کنترل-موردی بر روی 22 بیمار دیابتی و هایپرتنسیو با تشخیص عروق کرونر نرمال و CSF در تمام رگ های کرونری در آنژیوگرافی (TIMI frame count بیش از 27 و TIMI-2-flow) و 25 بیمار دیابتی و هایپرتنسیو با جریان کرونری نرمال و بدون CSF انجام شد. بیماران در هر دو گروه تحت اکوکاردیوگرافی 2D جهت ارزیابی LVEF، GLS و هایپرتروفی بطن چپ (LVH) قرار گرفتند.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر 20 زن (6/42 %) و 27 مرد (4/57 %) با میانگین سنی 16/11 ± 55/55 سال (محدوده 31 تا 80 سال) شرکت داشتند. نتایج نشان داد تفاوت معناداری در GLS دو گروه CSF و نرمال وجود نداشت (50/5 ± 58/13-% در مقابل 03/7 ± 28/12-%؛ 489/0=P). دو گروه از لحاظ LVEF و LVH نیز اختلاف معناداری با هم نداشتند (05/0<P).
  نتیجه گیری
  میزان GLS در بیماران دیابتی و هایپرتنسیو با و بدون CSF تفاوتی ندارد، لذا اندازه گیری GLS توسط اکواردیوگرافی 2D در این بیماران به تشخیص CSF کمک نمی کند.
  کلیدواژگان: جریان کند کرونری (CSF)، GLS، دیابت، هایپرتنشن، اکوکاردیوگرافی
 • مهناز فتاحی نیا*، علی قمری، اسرافیل منصوری صفحات 143-151
  زمینه وهدف
  گونه های کاندیدا به عنوان چهارمین عامل عفونت های خونی در بیماران بستری در بیمارستان ها مطرح است که مواردشکست درمانی و مقاومت به داروهای ضد قارچی در آن گزارش شده است در این مطالعه اثر عصاره الکلی گیاه زنجبیل که به عنوان محرک سیستم ایمنی بدن، ضد میکروب، انگل و قارچ مورد استفاده قرار می گیرد بر کاندیدیازیس احشایی در موش Balb/c بررسی شد.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی 49 سر موش Balb/c ماده در هفت گروه هفت تایی تقسیم شدند. بعد از عفونی کردن موش ها با سویه استاندارد کاندیدا آلبیکنس(ATCC 10231)، به مدت 7 روز با سه دوز 50 و100و 200 میلی گرم در میلی لیتر عصاره زنجبیل و فلوکونازول به صورت خوراکی درمان گردیدند. پس از روز هفتم موش ها اتونایز شدند و از نظر بار میکروبی کلیه ،کبد ،صفاق وشمارش ماکروفاژهای صفاقی وارزیابی پاتولوژی بافت کلیه وکبد با رنگ آمیزی اختصاصی گوماری متنامین سلیور مورد مطالعه قرار گرفتند.
  یافته ها
  عصاره زنجبیل با دوز 100 میلی گرم در میلی لیتر به خوبی توانست باعث کاهش بار میکروبی کلیه ها، کبد، صفاق و افزایش شمارش ماکروفاژهای صفاقی در مقایسه با گروه کنترل مثبت گردد. نتایج حاصل از هیستوپاتولوژی نیز تایید کننده تغییرات آسیب شناسی کبد وکلیه در گروه دارویی زنجبیل در مقایسه با گروه دارویی فلوکونازول وگروه کنترل مثبت به صورت خیفیف ومتوسط وشدید بود.
  نتیجه گیری
  نتایج بیانگر این است که عصاره زنجبیل بخوبی می تواند بعنوان یک عامل ضد قارچی موثر با کارایی خوب در برابر کاندیدیازیس منتشر عمل کند.
  کلیدواژگان: کاندیدیازیس احشایی، موشBalb، c، فلوکونازول، گیاه زنجبیل
 • غلامرضا خاتمی نیا، محمد عامریان*، زینب شجیرات، الهام قاسمی راد صفحات 153-159
  هدف
  مطالعات متعددی نشان داده اند که شیوع نزدیک بینی با تحصیلات افزایش می یابد. اما مطالعاتی که بر روی نوجوانان انجام گیرد کم هستند. هدف از این مطالعه مقایسه نمره هوش ذهنی در میان دانش آموزان با و بدون خطاهای انکساری می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 392 دانش آموز (4 گروه) از 10 دبیرستان در سال 2016 در اهواز صورت گرفت. شرکت کنندگان به چهار گروه شامل نزدیک بین (98 نفر)، دوربین (98 نفر)، اسفروسیلندر (98 نفر)، و نرمال (98 نفر) تقسیم شدند. نمره هوش بین این چهار گروه مقایسه شد. ارزیابی نمره هوش بر اساس دو آزمون Raymond Bernard Cattell's و Raven's Progressive Matrix صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین دانش آموزان 9/0 ± 3/15 سال بود. تعداد پسران و دختران به ترتیب 187 و 205 نفر بودند. در هر سه گروه مبتلا به عیوب انکساری، فراوان ترین نمره IQ مربوط به نمره حد مرزی (borderline) بود در حالیکه در گروه نرمال فراوان ترین گروه نمره ضعیف داشتند. نمره IQ در گروه نزدیک بین (002/0=P value) و دوربین (036/0=P value) به طور معناداری بالاتر از نرمال بود. اما تفاوت معناداری بین گروه اسفروسیلندر با گروه نرمال (104/0=P value)، نزدیک بین و دوربین (104/0=P value) و همچنین دوربین و اسفروسیلندر (104/0=P value) مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه چند مرکزی ما ارتباط مثبت بین نزدیک بینی و نمره IQ را تایید می کنند.
  کلیدواژگان: نمره IQ، عیوب انکساری، اهواز، نزدیک بینی، دوربینی
 • شکوه تقی پور ظهیر*، معصومه مزیدی صفحات 162-169
  مقدمه
  درگیری آنوس و پوست اطراف آن یکی از شکایت های معمول در درمانگاه گوارش می باشد و با این حال نئوپلاسم های کانال مقعد و پوست غیر معمول است. این مطالعه با هدف بررسی کلینیکوپاتولوژی ضایعات خوش خیم و بدخیم آنوس انجام گرفت.
  روش بررسی
  کلیه بیمارانی که در طی سال های 1385 الی 1395 با تشخیص اولیه ضایعه آنال تحت بیوپسی و یا اکسیزیون قرار گرفته بودند و به بخش پاتولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد مراجعه کرده بودند وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک از جمله سن، جنس، علائم بالینی و تشخیص هیستوپاتولوژیک وارد چک لیست از قبل تهیه شده گردیدند. سپس توسط نرم افزار اماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفتند.موارد pv کمتر از 0.05 ار لحاظ اماری معنی دار تلقی شدند.
  یافته ها
  از کل1662 بیمار 934 نفر مرد (56.2%) و 728 نفر (43.8%) زن بودند. میانگین سنی بیماران 42.4 با انحراف معیار 15.7 سال و دامنه تغییرات 15 تا 87 سال بود. شایعترین تومور بدخیم ناحیه آنوس آدنوکارسینوما (76.5%) و سپس ملانوم بدخیم (17.6%) بود. فراوانی تومورهای بدخیم در مردان بیشتر از زنان بوده است. شایعترین علامت در بیماران مبتلا به تومورهای بدخیم، خونریزی بود. شایعترین ضایعه خوش خیم هموروئید (66.5%) بود. اکثریت ضایعات خوش خیم در سنین زیر 50 سال بوده اند و شایعترین علامت بالینی در تومورهای خوش خیم احساس توده (63.3%) بوده است.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه بر خلاف سایر مطالعات ادنوکارسینوم انوس شایع ترین تومور بوده که فراوانی ان در جنس مذکر بیشتر بوده است.
  کلیدواژگان: نئوپلاسم، خوش خیم، بدخیم، آنوس
 • آرمین محمدی، ایرج نظری، خلیل کاظم نیا*، سید محمد صالحی بهبهانی صفحات 171-178
  مقدمه
  هدف اصلی مطالعه بررسی تاثیر مناسب بودن دیلاتاسیون وریدی با بالون (PBA) نسبت به دیلاتاسیون هیدرواستاتیک (HD) در جهت تعبیه فیستول مناسب برای دیالیز می باشد.
  روش ها و مواد
  در یک مطاله ی کاربردی مداخله ای تعداد 38 بیماردر دو گروه 19 نفره باهم مقایسه شدند.
  نتایج
  تفاوتی در ریسک فاکتورها میان دو گروه وجود نداشت. نارسایی فیستول در گروه PBA وجود نداشت و در این گروه تمامی فیستول ها قابل کارکرد بودند. میزان مداخله مجدد در PBA نسبت به HD به ترتیب 5 به 42 درصد به صورت معنادار بود. میانگین مدت زمان بلوغ در HD 53 روز و در PBA 31 روز بود که تفاوت معنادار بود.
  نتیجه گیری
  PBAدر تعبیه فیستول های لازم جهت دیالیز به خصوص در وریدهای کوچک پروسیجر ایمن و کارآمدی می باشد. این پروسیجر زمان ماچراسیون ومیزان مداخله مجدد کمتری را به دنبال دارد. واژگان کلیدی: دیلاتاسیون، بالون، هیدرواستاتیک، همودیالیز
  کلیدواژگان: “دیلاتاسیون”، “بالون”، “هیدرواستاتیک”، ”همودیالیز”
 • محمدرضا جلالی نسب*، منصور جعفر زاده، یزدان ثابتی صفحات 179-192
  زمینه و هدف
  موفقیت درمان مجدد ارتوگرید بستگی به پاکسازی و شکل دهی کافی نواحی دست نخورده سیستم کانال ریشه دارد. سیستم D-Race یکی از پرکاربرد ترین اینسترومنت های درمان مجدد است. هدف این تحقیق بررسی کارایی فایل روتاری XP-Endo Finisher (XP-F) در پاکسازی مواد باقی مانده در کانال ریشه بود.
  روش بررسی
  در این تحقیق آزمایشگاهی 45 دندان پرمولر تک کانال انسان بالغ با ریشه جمع آوری و ضدعفونی شدند. تاج دندانها در حد CEJ قطع شدند و ریشه ها تا طول 15 میلی متر برش خوردند. نمونه ها به طور تصادفی در سه گروه ذیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده با آماره ی فیشر تجزیه واریانس شدند و در قسمت مقایسات میانگین از روش LSD استفاده شد. I- فایل روتاری XP-F به تنهایی II- فایل روتاری XP-F به همراه هیپو کلریت سدیم III- فایل روتاری XP-F به همراه کلروهگزیدین
  یافته ها
  نتایج نشان داد که فایل روتاری XP-F از عملکرد مناسبی در حذف مواد باقی مانده درون کانال ریشه برخوردار است و استفاده از کلروهگزیدین و هیپو کلریت سدیم باعث افزایش کارایی پاکسازی کانال ریشه می شود. نتایج نشان داد که با استفاده از فایل روتاری XP-F میزان حذف مواد باقی مانده در قسمت های میانی و کرونال دندان به طور معناداری بیشتر از قسمت اپیکال دندان بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده، فایل روتاری XP-F به ویژه با استفاده از سیستم D-Race از کارایی مناسبی در درمان مجدد و حذف گوتاپرکا و سیلر باقی مانده در کانال ریشه برخوردار است.
  کلیدواژگان: XP-Endo Finisher، سیستم D-Race، گوتاپرکا، سیلر
 • مجتبی نوفلی*، مژگان هلالی نسب، داود محمدباقر صفحات 193-203
  زمینه و هدف
  طول دوره کشت فرمانتوری واکسن سیاه سرفه سلولی (- WCP Whole Cell Pertussis)، برکمیت و کیفیت پرتوزیس توکسین (Pertussis toxin-PTX) تولید شده این باکتری اثر گذاشته و از این طریق تاثیر به سزایی در ایمینوژنیسیتی واکسن تولیدی دارد. هدف از این تحقیق اندازه گیری میزان PTX آزاد و متصل به باکتری بوردتلا پرتوزیس با روش الایزا، جهت تعیین زمان مناسب برداشت کشت فرمانتوری بوردتلا پرتوزیس به منظور تعیین شرایط بهینه تولید واکسنWCP بود.
  روش بررسی
  میزان آنتی ژن PTX در سه سری ساخت کشت های فرمانتوری واکسن WCP سویه 509 (A،B و C) در محیط کشت B2 و در جذب های نوری 1/0، 8/0 ، 1/1، 2/1 ،3/1 اندازه گیری گردید. هر نمونه در سه حالت رسوب، محلول رویی و سوسپانسیون واکسنWCP در مقایسه با آنتی ژن پرتوزیس توکسین استاندارد با روش ELISA و نرم افزارExcel کمیت سنجی و مقایسه گردید.
  یافته ها
  بر اساس آنالیز نتایج حاصل که بر مبنای تعیین حداکثر میزان آنتی ژن PTX تفسیر شده است، مدت زمان بهینه کشت فرمانتوری 350 لیتریnovo-paljas موسسه رازی برای سویه 509 ،41 ساعت با حداکثرجذب نوری 2/1 تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  معایب فراوان روش کدورت سنجی و مزایای بسیار (کمی، کیفی و تکرار پذیری) اندازه گیری آنتی ژن PTX با روش الایزا، نوید بخش ارایه روشی مطمئن به منظور کنترل پارامتر های موثر در فرآیند تولید، کنترل حین تولید (IPQC-In Process Quality Control) و تولید بهینه و پایدار (Consistency approach) واکسن WCP می باشد.
  کلیدواژگان: واکسن سیاه سرفه سلولی، آنتی ژن PTX، کشت فرمانتوری سیاه سرفه، الایزا
 • سکینه عبدالخانی*، حسن محمودی، عبدالکریم شیخی، محمد رعایایی اردکانی صفحات 205-213
  زمینه و هدف
  آزمون جلدی توبرکولین یک تست غربال گری در بیماری سل می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی سطح ایمنی ناشی از واکسن ب.ث.ژ با استفاده از اندازه گیری اینترفرون گاما در شرایط آزمایشگاهی می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش روی 32 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقاطع سه گانه تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و دوم) انجام گرفت. بعد از نمونه گیری خون، سلول های های تک هسته ای خون محیطی به وسیله محلول فایکول جدا و تعداد cell/well105×2 با مقادیر 5 یا20 میکرولیتر واکسن ب.ث.ژ در انکوباتور 2Co 5% در دمایCº 37 به مدت 48و72 ساعت کوکالچر شد و از محلول رویی با روش الایزا میزان اینترفرون گاما اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل اختلاف بین دو گروه از آزمون t استفاده شد.
  یافته ها
  آنالیز نتایج نشان داد که بین اندازه ایندوراسیون (اندازه سفتی) در سن های مختلف 13سال به پایین و 13سال به بالا دارای تفاوت معنی دار بود (P<0.05). همچنین بین اندازه ایندوراسیون (اندازه سفتی) در پسران و دختران تفاوت معنی دار وجود نداشت(P>0.05). در بررسی بین سن، زمان و مقادیر 5 یا20 میکرولیتر واکسن ب.ث.ژ استفاده شده با میزان ترشح اینترفرون گاما تفاوت معنا دارای وجود داشت. (P<0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج در شرایط آزمایشگاهی ترشح اینترفرون گاما ارتباط مستقیم با میزان غلظت استفاده شده باکتری و سلول های تک هسته ای خون دانش آموزان و زمان انکوباسیون دارد. همچنین میزان ترشح اینترفرون گاما در سنین بالا کمتر از میزان آن در سنین پایین بود.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، اینترفرون گاما، واکسن ب.ث.ژ
|
 • Farzaneh Ahmadi *, Seyed Masoud Seyedian, Somaye Barihi Pages 109-116
  Background
  in coronary artery stenosis blood flow into heart veins and coronary sinus (CS) vein decreases appreciably. Standard methods of coronary sinus blood flow (CSBF) measurement by catheterism or radionuclide imaging are invasive .Transthoracic echocardiography (TTE) was used for noninvasive estimation of CSBF ,but it may be not accurate because of some difficulties in blood velocity measurement in CS.
  Aim
  we planned to study the relationship between CS diameters in TTE with significant coronary artery disease (CAD) in patients suspected to have coronary lesion.
  Method
  TTE was performed for 36 patients who were referred for coronary artery angiography (CAG) in a cross sectional study. CS diameter recorded in all of them a day before CAG and results compared with CAG, finally.
  Results
  CS diameter showed obvious relationship to significant CAD in present study (p≤0,001).there is also a relation between number of stenotic coronary arteries and CS diameter.
  Conclusion
  It seems CS diameter measurement by TTE can be used as an easy, noninvasive, accessible method of screening of CAD.
  Keywords: Coronary sinus diameter, Coronary Artery Disease, echocardiography
 • Ladan Fatah Moghadam, Zohreh Arabi *, Mohammad Sahebalzamani Pages 117-128
  Background and Aim
  Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is recognized as the most common neurobehavioral disorder in childhood, and its lack of attention and recognition can lead to harmful effects for the individual and the family. The current study aimed to investigate family relationship in hyperactive children.
  Materials and Method
  This descriptive-analytical study was performed on 160 mothers of 5 to 12 years old children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) which referred to welfare centers of Tehran in 2013 by random sampling. Data were gathered using demographic questionnaire, Mother-Child Relationship Evaluation (MCRE) Scale and Rahim Organizational Conflict Inventory-II (ROCI-II) questionnaire. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data.
  Results
  Findings suggest that the interactive adoption style in mothers with ADHD students is less and ineffective interactive styles include rejection, overindulgence and overprotection are more common. Also there is correlation of 0/17 between avoiding variables and overindulgence, 24/03 between compromising and rejection, 0,241 between obligating and overindulgence and 268/0 between overindulgence and rejection and 0/346 between dominating and overprotection, at 5% error of research variables.
  Conclusion
  The results of this study indicate that problems in mother and ADHD child relationship are also effective in spouse conflict resolution styles. Therefore, family history of these children should be taken into consideration.
  Keywords: Family relationship, attention deficit hyperactivity disorder, Mother child relationship
 • Seyed Masood Seyyedian, Farzaneh Ahmadi, Maryam Zarezade * Pages 129-141
  Background
  Coronary slow flow phenomenon (CSF) is a microvascular disorder characterized by delayed opacification of distal branches of coronary arteries in the absence of any evidence of obstructive epicardial coronary disease.
  Objective
  In this study we aimed to comparing the LV global longitudinal strain (GLS) obtained by 2D- echocardiography in diabetic and hypertensive patients with slow flow coronary arteries and diabetic and hypertensive patients with normal coronary arteries.
  Materials and Methods
  This is a case-control study conducted on 22 diabetic and hypertensive patients with angiographically proven normal coronary arteries and slow flow in all coronary artery (TIMI frame count>27 and TIMI-2-flow) and 25 diabetic and hypertensive patients with normal coronary without slow flow phenomenon. The patients in 2 group underwent 2D echocardiography to measure LV ejection fraction, GLS and LVH.
  Results
  In this study, 20 women and 27 men with the average age of 55.55±11.16 (range 31 to 80 years) were enrolled. There was no significant difference in GLS between CSF and control group (-13.58 ± 5.50% versus -12.28 ± 7.03%, P<0.489). There was no significant difference between the two groups in terms of LVEF and LVH (P <0.05).
  Conclusion
  The GLS in diabetic and hypertensive patients with and without CSF is not different, so measurement of global longitudinal strain using 2D echocardiography is not helpfull in diagnose of CSF in this group of patients.
  Keywords: Coronary slow flow (CSF), GLS, Diabetes, Hypertension, echocardiography
 • Mahnaz Fatahinia *, Ali Ghamari, Esrafil Mansori Pages 143-151
  Background and Aim
  Candida species are the fourth agent of blood infections in patients hospitalized, in which cases of treatment failure and resistance to antifungal drugs have been reported. Ginger is. In this study, the effect of alcoholic extract of ginger, which was used as an immune system stimulant, antimicrobial and antifungal, was surveyed on systemic candidiasis in Balb / c mice.
  Materials and Methods
  In the experimental study, 49 female mice of Balb / c were randomly divided into seven group, seven mice in each group. After intravenously injection by the standard strain of C. albicans (ATCC 10231), mice were treated by ginger extract with doses of 50, 100 and 200 mg / ml and fluconazole for 7 days. Then the mice were euthanized and evaluated for microbial load of the kidneys, liver, peritoneum liquid and perforated macrophages, and the pathology of kidney and liver tissue was stained with specific staining of GMS.
  Results
  Ginger extract of 100 mg / ml was able to reduce the microbial load of the kidneys, liver, peritoneum and increase the count of peritoneal macrophages compared to the positive control group. The results of histopathology also confirmed the changes in liver and kidney pathology in the ginger group compared to fluconazole and positive control group in the form of mild, moderate and severe.
  Conclusion
  The results indicate that ginger extract can act as an effective antifungal agent with good efficacy against invasive candidiasis.
  Keywords: “Systemic Candidiasis”, “Balb, c mouse”, “Fluconazole”, ” Ginger”
 • Gholamreza Khataminia, Mohammad Amerian *, Zeinab Shajirat, Elham Ghasemirad Pages 153-159
  Background
  Several studies have shown that the prevalence of myopia increases with education. There is lack of studies among adolescent to confirm this link. The aim of this study was to compare IQ score between high school students with and without refractive errors.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted on 392 high school students (four groups) from ten high schools in Ahvaz in 2016. The participants were divided into four groups including myopia (n=98), hyperopia (n=98), spherocylander (n=98), and normal (n=98). The IQ score had been compared between groups. The intelligence score was measured using two tests including Raymond Bernard Cattell’s test and Raven’s Progressive Matrix test.
  Results
  The mean age of students was 15.3 ± 0.9 yr. Of 392 students, 187 (47.7%) were boys and 205 (52.3%) were girls. The highest frequent IQ score was borderline in three groups, except the most frequent IQ score in normal group was poor. The Mann-Whitney test showed that the IQ score was significantly higher in myopia group and hyperopia group in compare to normal group (P value=0.002 and 0.036, respectively). While, there was no significant difference between spherocylander and normal groups (P value=0.104), myopia and hyperopia groups (P value=0.3), myopia and spherocylander groups (P value= 0.17) and hyperopia and spherocylander groups (P value=0.68) in terms of IQ score.
  Conclusion
  We found significant higher IQ score in myopia group in compare to normal group.
  Keywords: IQ score, Refractive Errors, Ahvaz, Myopia, hyperopia
 • Shokouh Taghipour Zahir *, Masomeh Mazidi Pages 162-169
  Introduction
  The involvement of the anus and the surrounding skin is one of the common complaints in the gastrointestinal clinic, however, neoplasms of the anal canal and skin are unusual. The aim of this study was to evaluate the clinical and pathological findings of benign and malignant lesions of the anus.
  Materials and Methods
  All patients who were referred to the pathology department of Shahid Sadoughi Hospital in Yazd during the years 2006 to 2016 with a primary diagnosis of anal lesions who underwent biopsy or excision were enrolled in the study. Demographic data including age, sex, clinical signs, and histopathologic diagnosis were entered into the pre-prepared checklist. The data were analyzed by SPSS software. The values of PV​
  Results
  Out of 1662 patients 934 were men (56.2%) and 728 (43.8%)were women. The mean age of patients was 42.4 with a deviation of 15.7 years and the range of changes was 15-87 years. The most common malignant tumor was anus adenocarcinoma (76.5%) and then malignant melanoma (17.6%). The prevalence of malignant tumors in men is higher than in women. The most common symptom in patients with malignant tumors was bleeding. The most common benign hemorrhoid lesions (66.5%). The majority of benign lesions were under the age of 50 years and the most common clinical symptom in tumors was a ​benign tumor (63.3%).
  Conclusion
  In this study, contrary to other studies, anus adenocarcinoma is the most common tumor with a higher frequency in males.
  Keywords: neoplasm, Benign, malignant, anus
 • Armin Mohammadi, Iraj Nazari, Khalil Kazemnia *, Seied Mohammad Salehi Behbahani Pages 171-178
  Introduction
  The main objective of the present study was to evaluate the effect of Primary balloon angioplasty (PBA) versus hydrostatic dilatation (HD)in the fitting of suitable fistulas for hemodialysis .
  Methods and Materials
  in An interventional study 38 patients were compared. in two groups of 19patients among patients.
  Results
  There was no difference in risk factors between the two groups. There was no fistula deficiency in the PBA group and all fistulas were functional in this group. The rate of intervention in PBA relative to HD was significantly increased from 5 to 42%, respectively. The mean age of puberty was 53 days in HD and 31 days in PBA, which was significant.
  Conclusion
  PBA is a safe and efficient procedure for embedding necessary fistulas for dialysis, especially in small veins. This initial duct opening procedure has fewer times and less reciprocal intervention Key words: dilatation, Primary balloon angioplasty, hydrostatic, hemodialysis
  Keywords: ‘dilatation’, ‘ balloon ’, ‘hydrostatic’, ‘hemodialysis’
 • Mohammadreza Jalalinasab *, Mansour Jafarzadeh, Yazdan Sabeti Pages 179-192
  Background and aims
   The success of the rehabilitation of the orthogonoid depends on the cleansing and adequate formation of the intact areas of the root canal system. For better removal of root canal fill materials, various methods and methods have been proposed, including manual files, ultrasonic instruments, lasers, rotary instruments NiTi. D-Race as one of the widely used instrument provides a twisted-shaped design when visualized by using light microscopes.
  Material and methods
  In this experimental study, 45 adult single-channel premolar teeth with adult roots were collected and kept for two years. The teeth were disinfected by using 2.5% hypochlorite for one hour. The crown of the teeth were cut to CEJ by high speed diamond milling under water flow. The roots were cut to a length of 15mm and the samples were randomly distributed into three groups: 1- XP-F rotary file alone, 2- XP-F rotary file along with NaOCl, 3- XP-F rotary file with chlorohexidine.
  Results
  The study revealed a positive effect of solvent on removal of gutta-percha and sealer in the D-Race systems while, there were no significant differences in NaOCl and chlorohexidine in removing residual gutta-percha or sealer. Moreover, the results showed that the amount of residual gutta-percha or sealer in the middle (M) and coronal (C) slices is significantly lower than that of apical (A) slice.
  Discussion
  The results showed that XP-F rotary is an efficient retreatment files for removing residual gutta-percha and sealer.
  Keywords: XP-Endo Finisher, D-Race System, Gutta-Percha, sealer
 • Mojtaba Noofeli *, Mozhgan Helalinasab, Davoud Mohammadbagher Pages 193-203
  Background and Objectives
  Duration of whole cell pertussis (WCP) fermenter culture affects the quality and quantity of the Bordetella pertussis PTX production which directly influence in pertussis vaccine potency, and in this way, has a significant consequence on vaccine immunogenicity. The aim of this research was to quantify the cell associated and free pertussis toxin antigen by ELISA method to determine the optimal and appropriate harvesting time for WCP vaccine production.
  Material and Methods
  The PTX antigen levels were measured in three series of fermenter (350 L) batches (A, B and C) of WCP vaccine strain 509, cultivated in culture media B2 in optical densities of 0.1, 0.8, 1.1, 1.2, 1.3. Each sample was quantitatively evaluated in three modes of sediment, supernatant and suspension of WCP vaccine compared to standard pertussis toxin by ELISA and analyzed using Excel software.
  Results
  According to the analysis of the results which was interpreted based on maximum amount of the PTX antigen anchor to Bordetella pertussis, optimal duration of the fermenter (350 L) culture of WCP strain 509, was determined for 38 to 42 hours at optical density of 1.2.
  Conclusion
  Due to the disadvantages of turbidity method and the advantages of PTX antigen measurement by ELISA method (quantitative, qualitative and repeatability), this approach promises a reliable method in order to effective control of parameters and procedures in production process, in process quality control (IPQC) and consistency approach of WCP vaccine production.
  Keywords: WCP vaccine, PTX antigen, WCP fermenter cultivation, ELISA
 • Sakineh Abdolkhani *, Hassan Mahmoudi, Abdolkarim Sheikhi, Mohammad Roayaei Ardakani Pages 205-213
  Background and Objective
  Tuberculin skin test is a screening test for tuberculosis. The aim of this investigation has studied in vitro the immunity level out of Bacillus Calmette–Guerin (BCG) vaccine, through measurement of interferon gamma (IFN γ) in growth medium, in the students of Shavoor city.
  Materials and Methods
  This research is an experimental study that was performed on 32 male and female students of the three educational levels. After blood sampling, the peripheral blood mononuclear cells were isolated with 5 or 20 μl B.C.G vaccine were co-cultured in CO2 incubator in 37°C for 48 and 72 hours, and IFN γ level measured by the enzyme-linked immunosorbent method. For statistical analyses, independent t-test was used to analyze the differences between the two groups using SPSS software version 23.
  Results
  Analysis of the results showed that there was a significant difference between the size of the induration at different ages of 13 years old (P <0.05). Also, there was no significant difference between the size of the induration in boys and girls (P> 0.05).There was a significant difference between the age, time, and amounts of the bacterium 5 or 20 μL of the B.C.G vaccine used with the level of IFN γsecretion in the two groups (P <0.05).
  Conclusion
  With regard to the results, IFN γ secretion is directly related to the dose of bacteria used and the monocular blood cells of the students and incubation time. Also, the level of IFN γsecretion at younger ages was lower than that at an early age.
  Keywords: Mycobacterium Tuberculosis, Interferon Gamma, BCG vaccine