فهرست مطالب

شیلات - سال هفتاد و یکم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال هفتاد و یکم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سعید مرادی، علیرضا میرواقفی*، کامران رضایی صفحات 306-316
  در آزمایش حاضر اثرات تجویز خوراکی Lactobacillus rhamnosus بر شاخص های بیوشیمیایی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تحت استرس ناشی از سمیت تحت-کشنده ی مالاتیون بررسی شد. تعداد 180 ماهی با میانگین وزن اولیه 6/2±43 گرم به چهار گروه شاهد، پروبیوتیک، مالاتیون توام با پروبیوتیک و مالاتیون تقسیم شدند. غلظت انتخابی از مالاتیون 036/0 میلی گرم بر لیتر بود و مکمل L. rhamnosus به میزان 1 گرم (واحد کلنی:1010 سلول در هر گرم) بر کیلوگرم جیره ی غذایی مورد استفاده قرار گرفت. پس از پایان دوره 28 روزه آزمایش درصد افزایش وزن و برخی شاخص های بیوشیمیایی خون ماهیان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده کاهش درصد افزایش وزن در ماهیان تحت تیمار با مالاتیون را نشان داد و تجویز خوراکی مکمل L. rhamnosus تاثیر معنی داری در افزایش این شاخص نداشت (p<0/05). سطح کورتیزل و آنزیم آلکالین فسفاتاز در خون ماهیان تحت تیمار با مالاتیون بالاتر از گروه شاهد بود و تجویز خوراکی L. rhamnosus در مقایسه با جیره شاهد به طور معنی داری هر دو را کاهش داد (0/05>P). با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش این طور استنباط می شود که تجویز خوراکی پروبیوتیک L. rhamnosus برای ماهی قزل آلای رنگین کمان در زمان مواجه با سمیت تحت کشنده ی مالاتیون تاثیری بر کاهش اختلالات و آسیب بافتی ماهیان ندارد اما می تواند در کاهش استرس و بهبود عملکرد سیستم دفاعی ماهیان سودمند باشد.
  کلیدواژگان: آفت کش ارگانوفسفره، قزل آلای رنگین کمان، پارامترهای بیوشیمیایی، خون
 • زهرا پیشکاه پور، هادی پورباقر*، سهیل ایگدری صفحات 317-328
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شرایط اکولوژیکی، متغیرهای فیزیکی رودخانه و تعیین روش مناسب شاخص مطلوبیت زیستگاه ماهی شاه کولی سلال Alburnus sellal در رودخانه دینورآب استان کرمانشاه به اجرا درآمد. بدین منظور مطالعات میدانی اندازه گیری فاکتورهای اکولوژیکی، متغیرهای فیزیکی زیستگاه (عمق آب، عرض رودخانه، سرعت جریان، دمای آب، درصد سنگ بستر، قطر متوسط سنگ، نوع پوشش گیاهی بستر، مجموع ذرات جامد محلول، هدایت الکتریکی و pH) در تیرماه 1395 از پایین دست رودخانه به سمت بالادست در بازه 1 کیلومتری انجام شد و تعداد 854 قطعه ماهی در کل ایستگاه ها صید گردید. شاخص مطلوبیت زیستگاه هر ایستگاه به چهار روش میانگین حسابی، میانگین هندسی، حداقل و حداکثر محاسبه گردید. نتایج نشان داد مدل میانگین حسابی نسبت به سایر میانگین های مورد بررسی، بهترین روش برای محاسبه شاخص مطلوبیت زیستگاه در این مطالعه می باشد که در ایستگاه دوم با شاخص مطلوبیت زیستگاه 8/0، مطلوب ترین زیستگاه برای ماهی شاه کولی سلال می باشد. با به دست آوردن مساحت مطلوب زیستگاه مشخص گردید میزان 801/406مترمربع از رودخانه برای زیست گونه شاه کولی سلال مناسب می باشد. ارزیابی شرایط زیستگاهی انتخابی این ماهی بومی می تواند در مدیریت اکوسیستم رودخانه دینورآب و محافظت از زیستگاه مناسب ماهی در مطالعات زیست محیطی منابع آب، مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: زیستگاه، رودخانه دینورآب، مساحت قابل استفاده وزنی، مطلوبیت زیستگاه
 • مهدیه رستم نژاد، حسین خارا*، محدثه احمدنژاد صفحات 329-341
  سیاه کولی  (Vimba persa)یک از ماهیان مهم اقتصادی دریای خزر محسوب می شود. این ماهی در فصل تولید مثل وارد رودخانه ها و تالاب های منتهی به این دریا می شود. در این راستا هدف این تحقیق ارزیابی و مقایسه توان تولیدمثلی و بافت شناسی گنادهای جنسی سیاه کولی در تالاب انزلی و رودخانه سفیدرود می باشد. برای این منظور در فصل مهاجرت تولیدمثلی تعداد 57 عدد سیاه کولی در تالاب انزلی و 57 عدد سیاه کولی در رودخانه سفیدرود صید گردید. زیست سنجی، تعیین سن، ویژگی های تولیدمثلی و مطالعه بافت شناسی گنادها انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که بین گروه های سنی مختلف ماهیان از نظر وزن، طول کل، وزن گناد، طول گناد و هماوری اختلاف معنی دار آماری وجود دارد (0/05>P) و از نظر شاخص GSI، وزن کبد، شاخص HSI و هماوری نسبی اختلاف معنی دار آماری وجود ندارد (0/05<P). همچنین ماهیان مهاجر به رودخانه سفیدرود و تالاب انزلی از لحاظ وزن گناد، وزن کبد، شاخص HSI، هماوری و هماوری نسبی دارای اختلاف معنی دار آماری بودند (0/05>P) و از لحاظ طول کل و طول چنگالی دارای اختلاف معنی دار آماری نبودند (0/05<P). از نظر بافت شناسی در تخمدان 3 مرحله رسیدگی III، IV و V و در بیضه 2 مرحله رسیدگی III و IV مشاهده شد که ماهیان ماده سیاه کولی تالاب انزلی هر 3 مرحله رسیدگی را داشته ولی در ماهیان رودخانه سفیدرود فقط مرحله III  و IV مشاهده گردید. از آن جایی که زادآوری و تکثیر بخشی از ماهیان مولد سیاه کولی در تالاب انزلی نسبت به مولدین رودخانه سفیدرود زودتر شروع شده (اردیبهشت) و به پایان رسیده (خرداد) می توان نتیجه گرفت که زمان تکثیر مولدین سیاه کولی تالاب انزلی زودتر از مولدین رودخانه سفیدرود است.
  کلیدواژگان: سیاه کولی، تالاب انزلی، رودخانه سفیدرود، تولیدمثل
 • محمد باباپور، غلام رضا رفیعی* صفحات 342-351
  با توسعه آبزی پروری، نیاز به پرورش متراکم تر آبزیان و استفاده از آب برگشتی علیرغم کاهش کیفیت آب پرورشی، افزایش یافته است. ازن به عنوان یک اکسید کننده قوی می تواند باعث تبدیل آمونیاک و نیتریت به نیترات و کاهش کدورت آب شود. از بین روش های مختلف تزریق ازن، روش تزریق سریالی نوسان کیفی و اثرات استرسی کمتری نسبت به روش های دیگر دارد. این پژوهش در قالب طرح فاکتوریل و بر اساس سه سطح ازن (mV 120-300،100-500،250-450 و تیمار بدون ازن) سه بار در روز به مدت یک ساعت، سه ساعت بعد از غذادهی و با دو نرخ تعویض آب (2 و 6 درصد حجم کل) در 3 تکرار انجام شد. تعداد 20 قطعه بچه ماهی 2±17/2 گرمی به طور تصادفی در هر واحد آزمایشی توزیع گردید. فاکتورهای کیفیت آب و پارامترهای بیومتری ماهیان سنجش شد. تزریق سریالی ازن به ترتیب موجب افزایش و کاهش معنی دار نیترات و نیتریت شد(0/05>P)، هر دو این عوامل در نرخ تعویض 6 درصد کمتر از 2 درصد بودند. با وجود این که بالاترین سطح ازن موجب کاهش 17/6 (0/05<P). از طرف دیگر نرخ تعویض آب بر غلظت مواد محلول کل (0/01>P)، آمونیاک کل و فسفر کل تاثیر معنی داری داشت (0/05>P)، در حالی که تاثیر نرخ تعویض آب و اثر متقابل آن با سطوح ازن بر غلظت نیترات و نیتریت معنی دار نبود (0/05<P). ازن به طور معنی داری بر کاهش ضریب تبدیل غذایی (FCR)، افزایش شاخص وضعیت (CF) و نرخ رشد ویژه (SGR)  موثر بود (0/05>P)، در حالی که نرخ تعویض آب و اثر متقابل آن با ازن در این موارد تاثیر معنی داری نداشت (0/05<P). در کل، نتایج حاکی از بهبود شاخص های کیفی آب پرورشی می باشد، بنابراین بالاترین سطح ORP معادل mV450-500 با بیشترین نرخ تعویض آب معادل 6 درصد موجب کاهش ضریب تبدیل غذایی و بهبود شاخص وضعیت و نرخ رشد ویژه گردید، که می تواند الگوی مناسبی برای سیستم های فوق متراکم و مدار بسته پرورش ماهی باشد.
  کلیدواژگان: پرورش فوق متراکم، کیفیت آب، ازن زنی، آب برگشتی
 • زهره قیامی، حسین خدایی، سید ولی حسینی* صفحات 352-360
  در تحقیق حاضر کیفیت ماندگاری سوریمی تهیه شده از ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) تهیه شده به دو روش شستشو و  تغییر pH  در طی دوره ی نگهداری انجماد مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های تهیه شده به مدت سه ماه در شرایط انجماد نگهداری و کیفیت آن ها از نظر برخی از شاخص های مرتبط با کیفیت شامل شاخص اکسیداسیون ترکیبات ثانویه چربی (TBA)، مجموع ترکیبات ازته فرار (TVB-N) و ظرفیت نگهداری آب (WHC) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان اکسیداسیون چربی (شاخص TBA) در روش شستشو بیشتر از روش تغییر pH  بود (0/05>P) ولی مقادیر آن در هر دو روش در سطح قابل پذیرش بودند. از نظر شاخص ظرفیت نگهداری آب، هر چند در هر دو روش مقدار آن در طول دوره نگهداری کاهش یافت، اما این کاهش در روش تغییر pH با شدت بیشتری اتفاق افتاد و تغییر معنی داری از این نظر با سوریمی تهیه شده به روش شستشو نشان داد (0/05>P). مقادیر اندازه گیری شده TVB-N در سوریمی تهیه شده به روش شستشو کمی بیشتر از روش تغییر pH  بود. نتایج نشان داد که مقادیر مرتبط با شاخص های کیفیت اندازه گیری شده در سوریمی تهیه شده به روش تغییر pH از مطلوبیت بهتری نسبت روش شستشو را دارا می باشد.  p
  کلیدواژگان: کیلکای معمولی، کیفیت سوریمی، تغییر pH، نگهداری در انجماد
 • معصومه استادی، مهدی رزاقی، بهرام فلاحت کار* صفحات 361-373
  این مطالعه به منظور بررسی تکامل لاروی ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) طی نمونه برداری روزانه از زمان تفریخ تا روز بیستم انجام شد. نمونه ها در فرمالین تثبیت و اندازه گیری های مربوطه با استفاده از لوپ مجهز به میکرومتر انجام گرفت. طی این مطالعه، مشخص شد با افزایش سن، همه اندام ها دارای رشد افزایشی می باشند، به غیر از کیسه زرده که با افزایش سن، طول و حجم آن کاهش یافته و در نهایت در روز دهم پس از تفریخ با متوسط طول کل 19 میلی متر جذب گردید. ملانین پروپکا از روز اول پس از تفریخ با متوسط طول کل 8/2 میلی متر در انتهای لوله گوارشی تجمع یافته و در روز چهارم با متوسط طول کل 12/6 میلی متر شروع به دفع شدن کرد و در نهایت در روز هفتم پس از تفریخ با متوسط طول کل 16 میلی متر با باز شدن منفذ مخرج به طور کامل دفع شد. با توجه به نتایج این تحقیق، برای افزایش نرخ رشد و بقای لاروها بهتر است تغذیه آن ها از روز هفتم پس از تفریخ آغاز گردد.
  کلیدواژگان: استرلیاد، لارو، شروع تغذیه، مورفومتری، رشد
 • امیر ویسی*، شهرام دادگر صفحات 374-379
  مطالعه حاضر به منظور بررسی تغییرات فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی فلاور هورن  (Vieja synspilus)تغذیه شده با جیره های حاوی سطوح مختلف هیدرولیز پوست گاو صورت گرفت. برای این منظور، ابتدا تعداد 216 قطعه ماهی فلاور هورن به مدت 100 روز با سطوح 20 درصد (T1)،40 درصد (T2)، 60 درصد (T3)، 80 درصد (T4) و 100 درصد (T5) جایگزینی هیدرولیز پوست گاو به جای آردماهی مورد تغذیه قرار گرفتند. جیره کنترل (T6) فاقد هیدرولیز پوست گاو بود. در پایان فاکتورهای بیوشیمیایی خون شامل گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، اسید اوریک و پروتئین تام سنجش شد. نتایج نشان داد که میزان گلوکز و تری گلیسرید اندازه گیری شده از سرم ماهیان تیمار T2  به ترتیب با میانگین 0/88±41 میلی گرم بر لیتر و 0/69±152 میلی گرم بر دسی لیتر نسبت به تیمار شاهد به ترتیب با میانگین های 87/1±40 گرم و 1/81±149 میلی گرم بر دسی لیتر مقادیر بیشتری را نشان داد (0/05<P). کمترین میزان گلوکز و تری گلسرید در تیمار T5 به ترتیب 2/65±38 میلی گرم بر لیتر و 1/72±143 میلی گرم بر دسی لیتر اندازه گیری شد که در مورد تری گلیسرید اختلاف با گروه شاهد معنی دار بود (0/05>P). میزان کلسترول خون در تیمار شاهد با میانگین 0/93±248 میلی گرم بر دسی لیتر از سایر تیمارها بیشتر بود و کمترین مقدار کلسترول در تیمار T5 با میانگین 1/66±241 میلی گرم بر دسی لیتر به دست آمد (0/05>P). بیشترین مقادیر پروتئین تام و اسید اوریک به ترتیب با میانگین 26/0±4/4 گرم بر دس ی لیتر و 0/04±0/11 میلی گرم بر دسی لیتر از ماهیان تیمار T5 به دست آمد (0/05<P). نتایج بیانگر تاثیرپذیری فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون از نوع جیره غذایی بود.
  کلیدواژگان: فاکتورهای بیوشیمیایی خون، هیدرولیزپوست گاو، ماهی فلاورهورن، آردماهی
 • سمیه همتی، روح الله رحیمی*، ایرج هاشمزاده سقرلو، رسول زمانی صفحات 380-389
  زئوپلانکتون ها ازمهمترین گروه های جانوری موجود در بوم سازگان های آبی هستند، یکی از روش های ارزیابی بوم سازگان ها آبی بالاخص رودخانه ها بررسی موجودات زنده یا زیستمندان است. در این مطالعه از زئوپلانکتون ها به عنوان موجودات شاخص زیستی برای ارزیابی کیفیت آب رودخانه بهشت آباد استفاده شد. نمونه برداری ها از 7 ایستگاه متفاوت و از پاییز 1395 تا اواخر تابستان 1396 انجام شد. برای نمونه برداری از جوامع زئوپلانکتونی نمونه های زئوپلانکتون، به وسیله تور پلانکتون گیری با چشمه 50 میکرون جمع آوری شد. تمام نمونه های زئوپلانکتونی برداشت شده در محل نمونه برداری با فرمالین 4 درصد تثبیت و برای تغلیظ نمونه های جمع آوری شده از روش ته نشین سازی استفاده گردید. نتایج نشان از حضور 3 راسته زئوپلانکتونی کلادوسرا، کوپه پودا و روتیفرا داشت. راسته روتیفرا بیشترین تراکم را به خود اختصاص داد. تراکم زئوپلانکتونی در تابستان به بیشترین مقدار خود رسید و در فصل زمستان کمترین تراکم مشاهده گردید. در مقایسه ایستگاه ها تراکم در ایستگاه 6 قابل توجه بوده و در ایستگاه 4 در همه فصول تراکم قابل توجهی دیده نشد. در بررسی تغییرات شاخص های تنوع زیستی شانون و سیمپسون بیشترین مقدار برای فصل تابستان و کمترین آن در زمستان به دست آمد که نشان از بالاترین تنوع زیستی در تابستان و کمترین در زمستان است.
  کلیدواژگان: زئوپلانکتون، رودخانه بهشت آباد، تراکم، تنوع زیستی
 • نیلوفر آقاجان پور، آریا باباخانی*، مهدی طبرسا صفحات 390-400
  در این مطالعه استخراج رنگدانه های جلبک قهوه ای Sargassum angustifolium به روش غوطه وری به منظور شناسایی متغیرهای فرآیند و بهینه سازی شرایط استخراج مورد بررسی قرار گرفت. به منظور کاهش هزینه های استخراج از روش سطح پاسخ (RSM) و از طرح (Custom) Optimal با 3 متغیر مستقل و 5 تکرار در نقطه مرکزی (برای محاسبه تکرارپذیری فرآیند) به صورت کاملا تصادفی جهت تعیین بهترین ترکیب متغیرهای موثر در فرآیند استخراج برای پاسخ های میزان کلروفیل a، کلروفیل کل، کاروتنوئید کل و فوکوزانتین استفاده شد. نتایج نشان داد که بیش ترین میزان فوکوزانتین، کاروتنوئید کل و کلروفیل کل در شرایط بهینه در مدت زمان 4 ساعت، اتانول 100% و نسبت جامد-مایع 1:5 به دست آمد. در صورتی که بیش ترین میزان کلروفیل a در مدت زمان 6 ساعت، اتانول 100% و نسبت جامد-مایع 1:10 بود. مقادیر به دست آمده در آزمایش با مقادیر پیش بینی شده توسط نرم افزار دارای روابط منطقی بوده که نشان دهنده تناسب مدل های به کار رفته می باشد.
  کلیدواژگان: جلبک قهوه ای، Sargassum angustifolium، استخراج، رنگدانه، بهینه سازی
 • ابراهیم مهر یوسفی*، رضا اسماعیل پور، محمد رحیم رمضانیان صفحات 401-407
  ایران از عمده ترین تولید کنندگان خاویار است. پرورش خاویار برای کشورهایی مانند ایران در استان های شمالی شامل گیلان، مازندران و گلستان از اهمیت اقتصادی و اکولوژیکی زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی مزیت ها و ریسک ها در حوزه این صنعت بوده و یافته های این مطالعه، مدیریت ریسک را پوشش داده و یاریگر مدیران در فرایند می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها  توصیفی و از نوع  پیمایشی  است. بدین منظور پرسشنامه ای با تیمی متشکل از کارشناسان آمار، اقتصاد و کارشناسان آبزی پروری طراحی گردید. داده های مورد نیاز با استفاده ازنرم افزارهای Excel و Expert Choice تجزیه و تحلیل شد. با گنجاندن مزیت ها و ریسک ها در مناسب ترین دسته بندی، ساختار سلسله مراتبی پیشنهادی برای اولویت بندی تهیه شد. در نهایت به دلیل چندبعدی بودن این عوامل از روش AHP برای رتبه بندی شاخص ها در این پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد که از مزیت های: حفظ و احیای ماهیان خاویاری، سوددهی مطلوب و از ریسک ها: کمبود متخصص و بیماری های ماهیان خاویاری به ترتیب بالاترین رتبه ها را دارا بوده اند. همچنین پایین ترین رتبه ها از مزیت های: تولید توسعه دانش، کاهش صید غیرقانونی و ریسک های: نبود بازار هدف، نبود حمایت های بیمه ای و سایر موارد را به ترتیب به خود اختصاص داده اند.
  کلیدواژگان: آبزی پروری، ماهیان خاویاری، ریسک، پرورش، تکثیر
|
 • Saeed Moradi, Alireza Mirvaghefi *, Kamran Rezaei Pages 306-316
  In the present study, the effects of Lactobacillus rhamnosus oral administration on blood biochemical parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were evaluated under the stress induced by sub-lethal toxicity of malathion. A total of 180 fish with the mean weight of 43±2.6 g were divided into four experimental groups; control, oral administration of probiotic, exposed to malathion with oral administration of probiotic and exposed to malathion with probiotic free diet. Selected dose of malathion was 0.036 mg/L and the probiotic were also used at 1 g (1010 cfu/g) per kg of diet. At the end of the 28-day experiment period, the percentage of weight gain and some of the blood biochemical parameters of the fish were examined. The results showed a decrease in the percentage of weight gain in fish treated with malathion and oral administration of L. rhamnosus supplement did not have a significant effect on increase of this index (P<0.05). Providing probiotic diet to fish treated with malathion significantly increased the total protein and albumin levels compared to basal diet (P>0.05). Blood cortisol level in fish treated with malathion was higher than control group and oral administration of L. rhamnosus significantly decreased it compared to control diet (P<0.05). Plasma enzyme activity assay showed that using L. rhamnosus probiotic, except ALP of plasma did not have a significant effect on the activity of other enzymes in fish treated with malathion (P<0.05). According to the results, it can be concluded that oral administration of L. rhamnosus probiotic for rainbow trout at the time of exposure to sub-lethal toxicity of malathion does not have an effect on the reduction of tissue disorders and tissue damage but it can be useful in reducing stress and improving the immune system of the fish.
  Keywords: Organophosphate pesticide, Rainbow trout, Biochemical parameters, Blood
 • Zahra Pishkahpour, Hadi Poorbagher *, Soheil Eagderi Pages 317-328
  This study aimed to investigate effects of ecological conditions, physical and hydrological parameters of a river, and to examine the appropriate method to determine Alburnus mossulensis fish habitat desirability in the Dinvarab River in the Kermanshah province. Ecological factors including physical and hydrological variables of the habitat (water flow velocity, depth, river width, water temperature, the percentage of bedrock, average diameter of rocks, vegetation type of substrate, total soluble solids, electrical conductors and pH) were measured from the downstream to the upstream across the 1 km range and 854 specimens were caught from all stations. Habitat Suitability Index of each station was calculated using the software of R using four
  methods
  arithmetic average, geometric mean, minimum and maximum. The results showed that the average arithmetic model was the best method for calculating the habitat suitability index in this study. The station 2, with a habitat suitability index of 0.8 was the most desirable habitat for A. sellal. By calculating the optimal habitat area, it was found that 406.801 m2 of the River is suitable habitat for A. sellal. Assessment of the habitat conditions of this native fish can be useful in managing the Dinvarab River ecosystem to protect the habitat of the fish in environmental studies of water resources.
  Keywords: Habitat, Dinvarab River, Weighted Usable Area, Habitat Suitability
 • Mahdiyeh Rostamnezhad, Hossein Khara *, Mohaddeseh Ahmadnezhad Pages 329-341
  Persian Vimba (Vimba persa) is one of the most important fishes in Caspian Sea. This fish immigrates to rivers and wetlands during the reproductionseason. This study aimed to evaluate and compare the reproductive ability and histological properties of gonads in Persian Vimba immigrant to the Anzali Wetland and Sefid River. For this purpose, 114 fish were caught during reproductiveseason. Biometry, age determination, reproductive features and histological study of gonads were performed. The results showed that significant differences between different age groups in terms of weight, total length, gonad weight, gonad length and fecundity (P<0.05). There was no significant differences in terms of GSI, liver weight, HSI and relative fecundity (P>0.05). In addition, fish of the Anzali Wetland and Sefid River had a significant differences in terms of gonad weight, liver weight, HSI index, fecundity and relative fecundity (P<0.05) and no significant difference in terms of total length and fork length (P>0.05). Furthermore, there were stages of III, IV and V in the ovary development, and stages of III and IV in the testis development. Female Persian Vimba of Anzali Wetlandhad every three stages but female of the Sefid River had stages III and IV. Since the reproduction of fishes in Anzali Wetland is began and ended earlier than those of the Sefid River, it can be concluded that the reproductive time of Persian Vimba in Anzali Wetlandis occurred earlier than those of the Sefid River.
  Keywords: Persian vimba, Anzali Wetland, Sefid River, reproduction
 • Mohammad Babapour, Gholamreza Rafiee * Pages 342-351
  With the development of aquaculture during last years, there is increasing need to intensive culture methods and using recirculating water without losing its quality. Using ozone as a potent oxidant agent would lead to convert TAN and nitrite to nitrate and decrease in water turbidity. Among different methods of ozone injection, the method of serial injection has lower qualitative fluctuation and toxic impacts compared to others. The present study was conducted based on a factorial experimental design with a control (without ozone injection) and three ozonation levels (100-120, 250-300, and 450-500 mV) three times per day, each time 3 hours  after feeding with two levels of water exchange (2 and 6% of total water volume). Twenty fingerling of rainbow trout, O. mykiss, (17.2±2 g) were randomly distributed to experimental tanks. Measurement of the water quality parameters and biometry of fish were determined during study period. Serial injection of ozone was led to increase and decrease of nitrate and nitrite, respectively (P<0.05), both of them were less in 6% than 2% water make up. Although the highest ozone level reduced 17.6% TDS, but this change was not statistically significant (P>0.05), Also, ozone and its interaction with the water make up, did not have a significant effect on total ammonia and total phosphorus (P>0.05). On the other hand, water make up had significant effects on concentration of TDS (P<0.01), total ammonia and total phosphorus (P<0.05). While the effect of water make up and its interaction with ozone levels on nitrate and nitrite concentration was not significant (P>0.05). Ozone significantly affected on (FCR) decreasing, condition factor (CF) and specific growth rate (SGR) increasing (P<0.05); while water make up and its interactions with ozone levels did not have a significant effect on these issues (P>0.05). Based on the results, it can be said that using ozone in ORP level about 450-500 mV, improved water quality and ozonation along with an increase in make-up water level to 6% would lead to decrease in food conversion ratio and improve of condition factor and specific growth rate, and is a useful approach that can be used in super intensive and recirculated aquaculture systems.
  Keywords: Super intensive culture, Water Quality, Ozonation, Recirculating water
 • Zohreh Ghiyami, Hosseini Khodaei, Seid Vali Hosseini * Pages 352-360
  In the present investigation, the quality of Kilka surimi (Clupeonella cultriventris) prepared by washing and pH shifting methods was studied during frozen storage (up to 3 months). During storage, the quality of surimi was evaluated by thiobarbitoric acid (TBA), total volatile compounds (TVB-N) and water holding capacity (WHC). The results showed that in the washing method, TBA index was higher than the pH shifting method (P<0.05). In terms of WHC index, although in both methods, this index was decreased during storage, however this decline wasoccurred more in the pH shifting method (P<0.05). TVB-N index in surimi provided by washing method were slightly higher than pH shifting method. The results showed that the quality indices in surimi produced by pH shifting method is better than those of washing method.
  Keywords: Kilka fish, Surimi quality, pH shifting, Frozen storage
 • Bahram Falahatkar *, Masoumeh Ostadi, Mehdi Razzaghi Pages 361-373
  This study was carried out to find developing stages of Sterlet sturgeon (Acipenser ruthenus) during the daily sampling from hatching to 20 days post hatch (DPH). Samples were fixed in formaldehyde and measurements were carried out by a loop equipped with a micrometer. In this study, with increasing the age, all organs increased in sizes except in yolk sac volume which was decreased by increasing the age and absorbed in 10 DPH with mean total length (TL) of 19 mm. Melanin plug concentrated in last part of the digestive tract in 1 DPH larvae with mean TL of 8.2 mm, and in 4 DPH with 12.6 mm TL, started to excreted while in 7 DPH (16 mm TL) completely excreted with the opening of the anal. According to the results, for increasing the growth rate and resistance of larvae, it is recommended that to start the feeding of Sterlet sturgeon from 7 DPH.
  Keywords: Sterlet, Larvae, Initial feeding, Morphometric, Growth
 • Amir Veisi *, Shahram Dadgar Pages 374-379
  The present study was performed in to investigate the changes in blood biochemical factors of Flower horn (Vieja synspilus) fed diets containing different levels of cow skin protein hydrolyze. For this purpose, a total of 216 fish were fed levels 20% (T1), 40% (T2), 60% (T3), 80% (T4) and 100% (T5) replacement of cow skin hydrolyze instead of fish meal for 100-days. Control diet (T6) have no cow skin hydrolyze. At the end of experiment, biochemical blood factors, including glucose, cholesterol, triglyceride, uric acid and total protein were measured. The results showed that glucose and triglyceride of treatment T2 with average of 41±0.88 mg/l and 152±0.69 mg/dl compared to control one with 40±1.87 mg/l and 149±1.81 mg/dl, respectively, were higher (P<0.05). The least amounts of glucose and triglyceride were observed in T5 with 38±2.65 mg/l and 143±1.72 mg/dl, respectively and in the case of triglyceride difference was significant with control treatment (P<0.05). The blood cholesterol in control treatment was 248±0.93 mg/dl higher than other treatments and the lowest level of cholesterol was measured in the treatment T5 (241±1.66 mg/dl) (P<0.05). The highest total protein and uric acid with 4.4±0.26 g/dl, and 0.11±0.04 mg/dl, respectively, were in T5 (P>0.05). The results represented the effecting the serum biochemical factors by type of diet.
  Keywords: Blood biochemical factors, Cow skin hydrolyze, Flower horn, Fish meal
 • Somayeh Hemati, Ruhollah Rahimi *, Iraj Hashemzadeh Segherloo, Rasool Zaman Pages 380-389
  Zooplankton is one of the major animal groups in aquatic freshwater ecosystems. Zooplankton community composition evaluation is a useful approach of water quality assessment. Therefore, the present study was aimed to investigate Behesht-Abad River zooplankton community (diversity and density) alterations at different seasons. The sampling operations were carried out from the autumn 1394 until the summer of 1395. The results were showed the presence of 3 orders of zooplankton including cladocera, copepoda and rotifera. Moreover, rotifera represented the predominant component but cladocera were the lowest. Summer population density was more than other seasons while the lowest zooplankton abundance were in winter season period. In addition, density of zooplankton was high at Koohrang and Behesht-Abad rivers crossing (station 6) while Bagh-Rostam spring (station 4) were lowest population density. Moreover, according to Shannon and Simpson biodiversity were elicited the highest biodiversity during summer and the lowest biodiversity during winter.
  Keywords: Zooplankton, Behesht-Abad River, Density, Biodiversity
 • Niloofar Aghajanpoor, Aria Babakhani *, Mehdi Tabarsa Pages 390-400
  In this study, Sargassum angustifolium pigments were extracted by soaking method to identify process variables and optimize extraction conditions. In order to reduce the cost of extraction, RSM method and the optimal design with 3 independent variables and 5 replications at the central point (to calculate process repeatability) were completely randomized to determine the best combination of variables. Effective in the extraction process, chlorophyll a, total chlorophyll, total carotenoids and fucoxanthin were used. The results showed that the highest amount of fucoxanthin, total carotenoid and total chlorophyll was obtained in optimal conditions for 4 hours, 100% ethanol and 1:5 solid-liquid ratio. If the highest amount of chlorophyll a for 6 hours, 100% ethanol and a solid-liquid ratio of 1:10. The values ​​obtained in the experiment with the values ​​predicted by the software have logical relationships that indicate the appropriateness of the models used.
  Keywords: Brown algae, Sargassum angustifolium, Extraction, Pigment, Optimization
 • Ebrahim Mehryousefi *, Reza Esmaeilpour, Mohammadrahim Ramazanian Pages 401-407
  Iran is one of the main producers of Caviar. Culture of sturgeon is great economic and ecological importance for countries like Iran in the Northern provinces, including Guilan, Mazandaran and Golestan. This research aimed to identify and prioritize benefits and risks in this industry and its results could cover the risk management process by assisting managers. This study is applicable based on objective and data collection methods descriptive survey. For this purpose, we designed a questionnaire covering economic and ecologic aspects of the activity and distributed it to an expert team comprised economists, statisticians and aquaculturists. Data were analyzed using Excel and Expert choice software. With putting the benefits and risks in the most relevant category, a proposed hierarchy structure has been introduced for benefits and risks priority. Finally, because of the plurality nature of these indexes, AHP has been used for the rank benefits and risks in this study. The results showed that, benefits: maintaining sturgeon, favorable profitability and risks: Lack of experts, sturgeon diseases have the highest rank and also benefits: production of knowledge development, illegal fishing and risks: shortage of target market, insurance support have the lowest rank etc.
  Keywords: Aquaculture, Sturgeon fishes, risk, Rearing, Breeding