فهرست مطالب

گردشگری شهری - سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله مستخرج از پایان نامه
 • فرشته دوستی، محمدحسن زال*، مهدی رمضان زاده صفحات 1-13
  گردشگران امروزی از تکرار خسته شده اند و به دنبال تجربه و لمس حس تازگی هستند. فعالیت های مربوط به گردشگری خلاق به گردشگران اجازه می دهد که به کسب اطلاعات بیشتر در مورد مهارت های محلی، سنت ها و کیفیت های منحصربه فرد مکان های مورد بازدید بپردازند. شهرهای امروزی در حال تغییر هستند و همواره ناظر تبدیل شهرهای مدرن به شهرهای خلاق در کشورهای توسعه یافته هستیم. مسئولین این شهرها به خلاقیت به عنوان نیروی محرکه اقتصاد شهری و پیشرفت اجتماعی و فرهنگی می نگرند و درصدد هستند که با توسعه خلاقیت به پویایی اقتصاد و حفظ فرهنگ و سنن شان در عرصه جهانی شدن کمک وافری نمایند. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و متغیرهای مربوط به خلاقیت از ادبیات پژوهشی این حوزه گردآوری ودر همین راستا پرسشنامه ای تنظیم گردیده است. پرسشنامه تائید شده در بین 60 کارشناس امر گردشگری این شهر بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی توزیع شده است. درنهایت از بین 29 متغیر، پنج عامل کیفیت زندگی، استعداد خلاق، اعتماد اجتماعی، محیط آموزنده و محدودیت های توسعه گردشگری خلاق استخراج گردید. نتایج نشان می دهد از دیدگاه کارشناسان، این شهر نه تنها دارای ظرفیت گردشگری خلاق می باشد بلکه با سرمایه گذاری در امور فرهنگی و غنای فضای شهری می تواند در کنار تبدیل شدن به مکانی برای جذب طبقه خلاق، سرمایه های انسانی ارزشمندی را پرورش داده و سرانجام به شهر خلاق تبدیل شود.
  کلیدواژگان: ظرفیت سنجی، گردشگری خلاق، شهر خلاق، شهر تبریز
 • سپیده اشفاق، سید حمید خداداد *، فرشته منصوری صفحات 15-32
  رضایت مشتری امروزه به عنوان موضوعی راهبردی و تاثیرگذار، نقشی ویژه در موفقیت کسب وکارهای مختلف ایفا می کند. از طرفی صنعت گردشگری به عنوان متنوع ترین و بزرگ ترین صنایع در جهان، مهم ترین منبع درآمد و ایجاد فرصت های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا است. بر این اساس تحقیق حاضر با در نظر گرفتن متغیرهای نوستالژی، بازاریابی تجربی و ارزش های تجربی به عنوان مفاهیمی نسبتا جدید به بررسی تاثیر این متغیرها بر سطح رضایت در صنعت گردشگری پرداخته است. جامعه آماری این مطالعه را گردشگران بازدیدکننده از آثار تاریخی-فرهنگی شهر اصفهان تشکیل می دهند. تعداد نمونه معادل 384 نفر محاسبه گردید. انتخاب اعضای نمونه از روش نمونه گیری اتفاقی از جامعه در دسترس بوده است. با توجه به موضوع موردبررسی، تحقیق حاضر ازنظر روش توصیفی -پیمایشی می باشد. از سویی دیگر، این تحقیق از نوع همبستگی است. به منظور بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد لیزرل استفاده شد. نتایج به دست آمده کلیه فرضیه های پژوهش را تائید نمود و نشان داد که اگرچه متغیرهای نوستالژی و بازاریابی تجربی هم به صورت مستقیم و هم از طریق متغیر ارزش های تجربی بر رضایت گردشگران تاثیر مثبت و معناداری دارند، تاثیر نوستالژی بر رضایت گردشگران از طریق ارزش های تجربی بیشتر از اثر مستقیم بوده است. اما بازاریابی تجربی به صورت مستقیم تاثیر بیشتری بر رضایت گردشگران داشته است.
  کلیدواژگان: نوستالژی، بازاریابی تجربی، ارزش تجربی، رضایت، گردشگری
 • علمی - پژوهشی مستقل
 • ایرج تیموری*، هادی حکیمی، محمدعلی کوشش وطن، فاطمه دولتی صفحات 33-43
  صنعت گردشگری نقش مهمی را در چرخه اقتصادی کشورها بر عهده دارد و با پیش بینی های صورت گرفته توسط برخی از سازمان ها در سطح جهان، صنعت گردشگری باگذشت زمان نقش و اهمیت بیشتری را در اقتصاد شهرها پیدا خواهد کرد. لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر رشد، توسعه و رونق گردشگری شهر تبریز می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع کاربردی می باشد که جهت جمع آوری داده های آن از روش پیمایش با ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. از آزمون آلفای کرونباخ، روایی و پایایی برای ابعاد مختلف آن محاسبه گردید. جامعه آماری این پژوهش، یک میلیون گردشگر داخلی می باشد که در سال 1396 به شهر تبریز سفر کرده اند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر با میزان خطای 0/05 و ضریب اطمینان 95 درصد انتخاب شد. برای تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه نیز از روش تحلیل عاملی اکتشافی بر پایه مولفه های اصلی و آزمون کروسکال والیس در نرم افزار SPSS24 استفاده شد. در نهایت تحلیل عاملی متغیرهای پژوهش را در 14 عامل خلاصه کرد که این عوامل به صورت تجمعی 62/26درصد از عوامل موثر بر رشد، توسعه و رونق گردشگری شهر تبریز را تبیین می کرد. نتایج به دست آمده نشان داده اند که اولین عامل در رونق و یا عدم رونق گردشگری شهر تبریز در ارتباط با تبلیغات و یا عدم تبلیغات جاذبه های گردشگری شهر تبریز، مسائل فرهنگی-اجتماعی ازجمله زبان و سبک متفاوت زندگی در شهر تبریز، کیفیت خدمات و مهمان نوازی جامعه میزبان، تاثیر زیادی را در ارتقا و رونق گردشگری شهر تبریز دارد. همچنین نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق نشان داد که تاثیر شاخص های پژوهش برخلاف فرضیه تحقیق بر روی گردشگران با گروه های درآمدی و تحصیلی متفاوت، یکسان می باشد.
  کلیدواژگان: گردشگری، رونق گردشگری، گردشگران داخلی، تحلیل عاملی، شهر تبریز
 • محمد غفاری، امیررضا کنجکاو *، باقر عسگر نژاد صفحات 45-59
  امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین صنایع درآمدزا در دنیا مطرح است. یکی از راهبردهای توصیه شده توسط متخصصان بازاریابی برای جذب سهم بیشتر بازار، ایجاد یک برند قدرتمند می باشد. در این راستا افزایش شهرت برند را می توان به عنوان ابزاری برای رسیدن به این هدف توصیه کرد. بنابراین، پژوهش حاضر درصدد بررسی تاثیر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از برند مقصد گردشگری بر شهرت آن است. به این منظور ابتدا ابعاد تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری شناسایی و سپس تاثیر این ابعاد بر شهرت مقصد گردشگری موردبررسی قرار گرفت. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل آن دسته از گردشگران خارجی است که در فروردین ماه سال 1396 به شهر یزد سفرکرده اند. از این جامعه نمونه ای به حجم 300 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده های پژوهش، از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده گردید. نتایج پژوهش نشانمی دهد تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری از سه بعد تشکیل شده است که شامل تصویر ذهنی عاطفی، شناختی و رفتاری از برند مقصد گردشگری می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که تصویر ذهنی عاطفی و شناختی از برند مقصد گردشگری تاثیر معنی داری بر تصویر ذهنی رفتاری از برند مقصد گردشگری دارد. ضریب t برای این دو فرضیه برابر با 14/96و 13/87است. همچنین ضریب t برای فرضیه 3، 4 و 5 برابر با 2/11، 25/2 و 3/83 محاسبه گردید. بنابراین، می توان گفت که تصویر ذهنی عاطفی، شناختی و رفتاری از برند مقصد گردشگری تاثیر مثبت و معنی داری بر شهرت مقصد گردشگری دارند.
  کلیدواژگان: برند مقصد گردشگری، تصویرذهنی برند مقصد گردشگری، شهرت مقصد گردشگری، یزد
 • میر نجف موسوی*، فاطمه سادات کهکی، اسحاق جلالیان صفحات 61-77
  لازمه ابقا و توسعه گردشگری عوامل و عناصری است که گردشگری بر اساس آن ها شکل می گیرد و با عنوان عناصر اولیه (جاذبه های گردشگری) و عناصر ثانویه (خدمات گردشگری) شناخته می شوند و گردشگری بدون در نظر گرفتن این عناصر اعتباری ندارد. این عوامل در گردشگری شهری و توسعه آن نقش مهمی دارند و عامل مهمی در جذب و ماندگاری گردشگر در شهرها به حساب می آیند. در این راستا هدف تحقیق حاضر ارزیابی عناصر موثر بر توسعه گردشگری شهر ارومیه می باشد. در این تحقیق به دو عنصر خدمات گردشگری و جاذبه های گردشگری که در توسعه گردشگری شهری تاثیر دارند پرداخته شده است. نوع تحقیق کاربردی و روش انجام پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های تحقیق از آمار توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل استفاده شد. طبق نتایج مدل سازی تخمین معادلات ساختاری جاذبه های گردشگری با ضریب مستقیم و مثبت 99/0 و خدمات گردشگری با ضریب مستقیم و مثبت 85/0 در توسعه گردشگری شهری شهر ارومیه نقش دارند. نتایج تحقیق نشان می دهد وضعیت جاذبه های طبیعی به دلیل آب وهوای مطبوع و وجود جاذبه های طبیعی و منابع و توانمندی ها به ویژه به دلیل طبیعت بکر و توان های طبیعی و آب وهوای مطبوع که به دلیل موقعیت جغرافیای که دارد، مناسب ارزیابی شده است ولی وضعیت خدمات و امکانات ارائه شده گردشگری شهری این شهر آن چنان که باید توجه نشده است.
  کلیدواژگان: گردشگری، جاذبه های گردشگری، خدمات گردشگری، ارومیه
 • سید مصطفی هاشمی*، ابراهیم خلیفه، سجاد کریمی صفحات 79-98
  استان کرمان از جمعیت بالای جوان، وسعت قابل توجه و زمین های حاصلخیز به ویژه در حوزه جنوبی، منابع زیرزمینی غنی و ارزشمند و قابلیت ها و جاذبه های متنوع گردشگری (طبیعی و انسانی) برخوردار می باشد. بااین وجود، معضلات متعدد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و کالبدی- فضایی و توسعه ناپایدار (به خصوص در مناطق کویری و بیابانی) به عنوان چالشی اساسی فراروی مدیران و برنامه ریزان ملی، منطقه ای و محلی می باشد. این پژوهش با توجه به ماهیت آن، از نوع کاربردی است. روش پژوهش به صورت اکتشافی و توصیفی - تحلیلی است. برای گردآوری داده های موردنیاز از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در پژوهش حاضر، برای نخستین بار، به منظور اولویت بندی و پهنه بندی منطقه موردمطالعه (استان کرمان) ازنظر توان توریسم، از پیاده سازی مدل تصمیم گیری چند شاخصه ویکور (Vikor) در محیط GIS استفاده شده است. کارایی بسیار بالای مدل ویکور نسبت به مدل های پیشین (تاپسیس، و...) در کسب نتایج با کمترین خطا و درنهایت قابلیت به کارگیری این نتایج در تصمیم گیری های نهایی توسط مدیران باعث انتخاب مدل مزبور گردیده است. نتایج حاصله از بررسی خروجی نهایی مدل ویکور حاصل از تلفیق و تحلیل لایه های مختلف اطلاعاتی نشان می دهد که شهرستان های کرمان، بم، جیرفت، سیرجان و رفسنجان به دلیل داشتن جاذبه های انسانی- فرهنگی و طبیعی گوناگون از توان بالاتری نسبت به سایر مناطق استان برخوردار هستند. همچنین، مناطق محروم تر و کمتر توسعه یافته استان مانند: فهرج، ریگان، رودبار جنوب، قلعه گنج، منوجان، کهنوج و...، که با محدودیت های طبیعی و همچنین چالش های انسانی مواجه هستند؛ با توجه به وجود جاذبه های طبیعی و جاذبه های انسانی- فرهنگی مناطق مستعدی جهت توسعه انواع توریسم (طبیعت گردی، فرهنگی، قومی، روستایی، ورزشی، سلامت، رویداد، برای دیدار بستگان، کشاورزی، نیاشناسی، فروشگاه کتاب، و...) می باشند.
  کلیدواژگان: اولویت بندی، گردشگری کویری، مدل ویکور، استان کرمان
 • حسین مختاری، مرتضی اکبری*، محمد علی مرادی صفحات 99-116
  تشدید رقابت بین المللی، تسریع سیر تکاملی فناوری و انتظارات بیشتر و کامل تر مشتریان، باعث ایجاد چالش بی سابقه در بخش خدمات و تغییر در محیط کسب و کار جهانی شده است. از این رو در پاسخ به چالش ناشی از جهانی شدن خدمات، شدت یافتن رقابت در بازار و افزایش انتظارت مشتریان، شرکت های خدماتی به طور فزاینده ای توسعه ی خدمات جدید را به عنوان یک هدایت کننده رقابتی برای افزایش درآمد و  جذب مشتری جدید به کار گرفته اند. این مطالعه به بررسی تاثیر نوآوری خدمات بر عملکرد آژانس های مسافرتی با توجه به نقش میانجی کیفیت خدمات و رضایت مشتری در شهر تهران می پردازد. تحقیق به صورت پیمایشی و همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش مدیران آژانس های مسافرتی شهر تهران بودند که تعداد 179 نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای استاندارد بود که داده های حاصل با نرم افزار SPSS و PLS تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که نوآوری خدمات تاثیر مستقیم و مثبتی بر عملکرد غیرمالی آژانس های مسافرتی در شهر تهران (0/198) دارد. همچنین نتایج نشان داد نوآوری خدمات به واسطه متغیر میانجی کیفیت خدمات نیز تاثیر غیرمستقیم مثبت و معناداری بر عملکرد غیرمالی آژانس های مسافرتی در شهر تهران (0/211) دارد. در نهایت نوآوری خدمات به واسطه متغیرهای میانجی کیفیت خدمات و رضایت مشتری نیز تاثیر غیرمستقیم مثبت و معناداری بر عملکرد غیرمالی آژانس های مسافرتی در شهر تهران (0/192) دارد.
  کلیدواژگان: نوآوری خدمات، کیفیت خدمات، رضایت مشتری، عملکرد شرکت، آژانس مسافرتی
 • مقاله مستخرج از پایان نامه
 • مسعود احمدخانی، مجید حیدری، حامد فلاح * صفحات 117-132
  گردشگری شهری عاملی بسیار مهم در توسعه شهرها محسوب می شود و همواره گردشگران جهت بازدید از جاذبه های مادی و غیرمادی شهرها قصد سفر می کنند. گردشگری بر اساس وجود جاذبه های تاریخی، فرهنگی-هنری و غیره شکل می گیرد و یکی از پرجاذبه ترین مکان های گردشگری شهرها همین امکانات و سازه ها می باشند لذا توسعه گردشگری شهری و مدیریت خردمندانه آن، نیازمند برنامه ریزی می باشد. در این میان شهروندان تاثیر بسزایی در این توسعه دارند به این دلیل که در بیشتر کلان شهرهای جهان در ساختارهای سیاست گذاری و مدیریت، همسو با فرآیندهای جهانی سازی، خواهان مشارکت و حضور بیشتر شهروندان می باشند. این پژوهش باهدف شناسایی مولفه های موثر شهروندی بر توسعه گردشگری شهری در شهر یزد انجام شده است. با اجرای این پیمایش میان نمونه منتخب از شهروندان یزد، با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی/تائیدی اقدام به استخراج مولفه های شهروندی گردید. با نام گذاری مولفه ها و اعتبارسنجی مدل ساختاری، نتایج پژوهش نشان می دهد که می توان مولفه های شهروندی را در پنج عامل دسته بندی کرد که این پنج عامل 59/056درصد از واریانس کل را تبیین می نمایند. اهمیت عامل وظایف شهروندی با 31/579درصد واریانس نسبت به دیگر عامل ها چشم گیرتر است به این دلیل که از دید شهروندان شهر یزد مولفه های وظایف شهروندی می تواند بیشترین تاثیر را در پیشبرد اهداف شهری به سوی توسعه گردشگری شهری داشته باشند. عوامل سواد فناوری، تفکر هدفمند، مشارکت اجتماعی و آگاهی جهانی از دیگر عوامل تاثیرگذار در شکل گیری شخصیت شهروندی هستند.
  کلیدواژگان: شهروند، گردشگری شهری، توسعه گردشگری، گردشگر، شهر یزد
 • مقاله مستخرج از رساله دکتری
 • مرضیه خیرخواه، صفر قائدرحمتی*، عبدالرضا رکن الدین، ناصر رضایی صفحات 133-150

  شناخت و تحلیل ارتباط فضایی میان عناصر گردشگری یکی از مهمترین و ضروری ترین عواملی است که ارتباط تنگاتنگی با نوع تاثیرگذاری و تاثیرپذیری گردشگران از محیط شهری دارد. هدف از این پژوهش تحلیل ارتباط فضایی در عناصر گردشگری مناطق یک و دوازده کلانشهر تهران می باشد. در این راستا، از روش تحقیق توصیفی، تحلیلی استفاده شد. در این چارچوب در فرایند مسئله شناسی و چارچوب نظری از مطالعات اسنادی و در تحلیل تجربی از ابزارهای میدانی پرسشنامه و همچنین داده های ثانویه استفاده گردید. بدین سان در ابتدا شاخص ها و نماگرها تنظیم گردید و با توجه به نظر نخبگان شاخص ها و نماگرهایی که بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادند برای تنظیم پرسشنامه انتخاب شدند. در این پژوهش از آزمونT تک نمونه ای در محیط SPSS برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها و همچنین از مدل میانگین نزدیک ترین همسایگی و تحلیل خوشه ایفضایی چند فاصله ای در محیط GIS برای تجزیه و تحلیل داده های ثانویه و برای بدست آوردن الگوی توزیع و پراکنش فضایی عناصر گردشگری در مناطق استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که الگوی فضایی عناصر گردشگری در مناطق یک و دوازده کلانشهر تهران از نوع خوشه ایاست و همچنین نتایج حاصل از آزمونT تک نمونه ای نشان می دهد که شاخص های مورد نظر میانگینی کمتر از مقدار T Value را که عدد 3 می باشد را بدست آورده اند و همچنین سطح معناداری برابر است با 0/000، که نشان-دهنده ی وجود ارتباط ضعیف میان عناصر گردشگری در نظر گرفته شده در هر دو منطقه و تایید فرضیه تحقیق می باشد.

  کلیدواژگان: ارتباط فضایی، عناصر گردشگری، تحلیل فضایی، کلانشهر، تهران
 • بهار بیشمی *، مهدی سقایی، سارا بهادرخان صفحات 151-161

  امروزه صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از سودآورترین صنایع خدماتی نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند. کلان‌شهر تهران به‌عنوان یکی از مناطق مستعد گردشگری مذهبی، به دلیل برخورداری از جاذبه‌های مختلف گردشگری ادیان توحیدی توانمندی‌های بالایی برای جذب گردشگران برخورداراست. این پژوهش باهدف بررسی جاذبه‌های گردشگری ادیان توحیدی در کلان‌شهر تهران جهت توسعه صنعت گردشگری صورت گرفت. تحقیق حاضر ازنظر دسته‌بندی تحقیقات بر اساس روش، یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. داده‌های تحقیق از طریق پرسش‌نامه، از 20 نفر از کارشناسان و خبرگان حوزه گردشگری مذهبی که بالای ده سال سابقه خدمت دارند، جمع‌آوری شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون t تک نمونه‌ای با استفاده از نرم‌افزار spss استفاده شد. نتایج نشان داد، اختلاف مشاهده‌شده بین میانگین‌های سوالات مختلف به‌جز سوال‌های وضعیت پارکینگ مجموعه‌ها، کمیت و کیفیت وسیله نقلیه برای گردشگران و دسترسی به مکان‌های گردشگری، تجهیزات بین‌شهری ازجمله رستوران، توالت، استراحتگاه، هماهنگی و مشارکت میان سازمان‌های دولتی و خصوصی مرتبط با گردشگران مذهبی، تهیه تابلو و اتیکت در مورد مکان‌ها، کتاب‌های جیبی، بروشور، نقشه و عکس، آموزش نیروهای متخصص در زمینه گردشگری ادیان توحیدی، تهیه فیلم‌های در مورد ادیان توحیدی و آثار باستانی موجود در کلان‌شهر تهران و ارتقاء کمیت و کیفیت آموزشی مردم نسبت به گردشگران از طریق رسانه‌های گروهی در سطح خطای کوچک‌تر از 05/0 معنی‌دار است. همچنین نتایج نشان داد،80 درصد پاسخ‌دهندگان میزان جاذبه‌های گردشگری ادیان توحیدی در کلان‌شهر تهران را متوسط به بالا ارزیابی کردند و 85 درصد آن‌ها نیز توانمندی‌های مذهبی ادیان توحیدی در کلان‌شهر تهران را متوسط و زیاد ارزیابی کردند. با توجه به مطالب ذکرشده و مستندات ارائه شد، می‌توان گفت کلان‌شهر تهران قابلیت تبدیل‌شدن به‌عنوان یک‌قطب بزرگ گردشگری مذهبی ادیان توحیدی را دارا است.

  کلیدواژگان: ادیان توحیدی، صنعت گردشگری، جاذبه گردشگری، کلانشهر تهران
|
 • Fereshteh Doosti, Mohammad Hasan Zaal *, Mehdi Ramezanzadeh Lasbouee Pages 1-13
  Over the years, therefore, creativity has therefore been repositioned in tourism studies from a narrow market niche related mainly to the arts and craft products into a much broader phenomenon which touches a wide range of tourism activities. This broadening view has been accompanied by analyses of activity as a general force for tourism development and so the popularity of creative tourism is growing. Today's tourists are tired of repeating, and they are looking for experience and new feeling. Creative tourism activities allow tourists to learn more about local skills, expertise, traditions and unique qualities of the places they are visiting. . In this research, the capacity of creative tourism in Tabriz city has been studied. Variables related to creativity, including creative class, creative economy, creative city, creative tourism, were collected from Various researches and a questionnaire was arranged and distributed among 60 tourism experts in the city and then with Using factor analysis identify hidden factors in the development of creative tourism, finally, out of 29 variables, five factors of quality of life, creative talent, social capital, informative environment and limitation of development of creative tourism was extracted from the perspective of the experts of this city. This city with investing in cultural affairs and the richness of urban space and the quality of educational affairs, being successful in attracting the creative class and development creative tourism. Finally this city becoming to creative city.
  Keywords: Capacity Assessment, creative tourism, creative city, Tabriz City
 • Sepideh Eshfagh, Seyed Hamid Khodadad*, Fereshte Mansouri Pages 15-32
  Customer satisfaction is one of the most strategic issues in recent decade and an effective part in a successful business, sine the only source of return on investment (ROI) is customers. The high level of customer satisfaction is a competitive advantage in business. It is not possible to reach to such a high level of customer satisfaction in today’s competitive world by merely having advanced facilities and technologies and having job skills and experiences and social interactions. On the other hand, tourism industry as the most diverse and the biggest industry in the world is the most important source of income and creating job opportunities for many countries around the world. Accordingly, the present study, considering the nostalgia, experiential marketing and experiential values as fairly new concepts as independent values has investigated the level of satisfaction in tourism industry as the dependent variable. The statistical population of this study consists of tourists visiting cultural and historical places in Isfahan. The number of the sample was calculated as 384 people using sample size calculation formula in infinite population. And the selection of the sample was done by random sampling from the available population. To collect data, a questionnaire based on Likert scale was implemented. The validity of the questionnaire was confirmed and calculated by academic experts and factor analysis. The calculated Cronbach's Coefficient Alpha also shows the acceptable reliability of the questionnaire. In order to study the results of the questionnaire, the SPSS software and structural equation modeling technique with Lisrel approach were used. The results from testing the hypotheses of the study demonstrate that the variable of nostalgia with 4 dimensions (personal, inter-personal, cultural and virtual) and experiential marketing variable (including sensational, emotional, mental, practical, relational dimensions) have a significant effect on experiential values variable. In addition, experiential values, nostalgia and experiential marketing also affect customer satisfaction. All three groups of tourists had the same level of satisfaction. The results confirmed all the hypotheses of the study and revealed that the variables of nostalgia and experiential marketing have a positive and significant effect on tourists’ satisfaction both directly and through experiential values
  Keywords: Nostalgia, Experiential Marketing, Experiential Values, Customer Satisfaction, Tourism
 • Iraj Teymuri *, Hadi Hakimi, Mohammadali Koushshvatan, Fatemeh Dolati Pages 33-43
  The tourism industry plays an important role in the economic cycle of the countries, and predictions made by some global organizations show that the tourism industry will play a more important role in the urban economy over time, In this regard, the aim of this study is to identify factors affecting the growth and development of tourism of Tabriz city. The present research is based on the nature of applied one. Data gathering was done through a questionnaire. it was developed based on five economic indicators, infrastructure, socio-cultural, services and diversity of environment and brand., validity and reliability were calculated for different dimensions by Alpha-Cronbach's test. The statistical population of this study is one million domestic tourists who traveled to Tabriz city in 1396 ., 384 Sample were selected with a 0,05 error rate and 95% confidence intervals, Using the Cochran formula. To analyze the data of the questionnaire, the exploratory analysis based on the principal components and Kruskal-Wallis test was used in SPSS 24 software. Finally, the analytical analysis summarized the variables of research in 14 factors, which explained 62.26 of the factors that affecting the growth and development of tourism of Tabriz city. The results show that the first factor in the prosperity or lack of prosperity of tourism in Tabriz in relation to advertising or lack of advertising of touristic attractions in Tabriz, socio-cultural issues, including language and different life style in Tabriz, quality of Services and hospitality of the host community has a great effect on the tourism promotion and prosperity of Tabriz city. Also, the results of the research showed that The effect of research indicators versus the research hypothesis on tourists with different income and education groups is the same.
  Keywords: Tourism, Tourism Boom, Domestic Tourists, Factor Analysis, Tabriz City
 • Mohammad Ghaffari, Bagher Asgarnejad, Amirreza Konjkav * Pages 45-59
  Tourism industry is one of the most important income-generating industries in the world. Tourism is said to be one of the fastest growing economic activities in the world. Indeed, Tourism is, one of the most important forces shaping our world. Tourism is usually used as a tool to stimulate marginal economies and to promote development through the jobs and incomes that it can foster. Economically, tourism is of growing importance to many nations and is recognized as the largest export earner in the world and an important provider of foreign exchange and employment. Tourism and its related activities have been developed considerably during the last decades. Indeed, tourism is a beneficial industry which should be considered by tourism planners and marketers. Tourism is expected to become the most important economic activity in the 21st century. In this context, tourism has increasingly become a key economic activity for the economy of the IRAN. The present study was aimed to investigate the effect of tourism destination brand image on its reputation. The statistical population of this study consists of inbound tourists who visited Yazd in 2017. A total of 300 tourists were selected from this population randomly. In order to collect the research data, a self-administrated questionnaire was developed. The validity and reliability of questionnaire were investigated and confirmed. The research data were analyzed through SPSS and LISREL. The findings revealed that tourism destination tourism destination brand image consists of three dimensions including affective, cognitive, and conative dimensions. Another part of our findings revealed that affective and cognitive tourism destination brand image influence conative tourism destination brand image significantly. Also affective, cognitive, and conative tourism destination brand image influence tourism destination reputation significantly
  Keywords: Tourism Destination Brand, Tourism Destination Brand Image, Tourism Destination Reputation, Yazd
 • Mirnajaf Mousavi *, Fatemehsadat Kahaki, Eshagh Jalalian Pages 61-77
  Required of tourism is the elements and elements in which tourism is formed and based on them, known as "primary elements" (tourism attractions) and secondary elements (tourism services), and tourism without considering these elements Does not have credit These factors play an important role in urban tourism and development, and they are considered as an important factor in attracting and sustaining tourists in cities. The method of this research is descriptive-analytical and in terms of its purpose, which has been done by means of correlation tests. The questionnaire is the main tool for collecting information and data required for research. The statistical society includes tourists who traveled to Urmia in July and August 2012. Regarding the uncertainty of the number of tourists, Cochran's unconditional community formula was used to determine the sample size and the sample size was 165. Selection of random sampling was done. Structural modeling in LaserL software was used to analyze the research data. According to the results of modeling, the estimation of structural equations of tourism attraction with a direct and positive coefficient of 0.99 and tourism services with a direct and positive coefficient of 0.85 in urban tourism in Urmia. The results showed that among the elements effective in urban tourism, tourism attraction with a direct and positive effect of 0.99 and with the t-statistic of 12.65 had the most impact on urban tourism in Urmia. The tourism services provided with direct and Positive 0.85 and the rate of t, 3.64 was effective in urban tourism in Urmia. In general, tourists are more satisfied with Urmia's resources, characteristics and abilities than the services provided by the city's urban tourism. The results also show that tourists are most satisfied with the attractions of the city of Urmia in terms of natural attractions (climate, green space, forest, natural landscapes, outstanding environmental features, etc.). ), And cultural and human attractions. Among the indicators of urban services, the most satisfaction was the availability of available store services in the city, how the people of Urmia met the tourists, the quality of restaurants and dining in the city. Also, information indicators about the location of attraction, the trained personnel in tourist sites, the status of health services (hospital, sanitary, etc.) and the quality of roads and roads in Urmia The average has been below average and needs to be strengthened and improved.
  Keywords: Tourism, Tourist Attractions, Tourism Services, Urmia
 • Sayed Mostafa Hashemi *, Ibrahim Khalife, Sajjad Karimi Pages 79-98
  Kerman province with a large youth population (as a supporting factor for various economic activities, cultural, etc.), vast territory and fertile lands in the southern province and Little India of Iran (Jiroft), rich and valuable resources (copper, steel of Gol-Gohar, coal of Zarand, etc.); and natural and cultural-historical tourism such as capabilities and top attractions, according to the statistical evidences, has faced to the challenge like multiple socio-cultural (such as severe migration from rural to urban centers, crimes, etc.), security (drug trafficking, etc.), economic (low level of income, unemployment, etc.) and physical Spatial (evacuation of many rural settlements, etc.) is facing an unsustainable trend of development in sandy and salty Deserts, this study aimed to identify the resources and capacities of tourism in the sandy and salty deserts of Kerman and has been done to establish stable populations. Due to the nature of the research, it is applied and exploratory and has a descriptive-analytic method. To collect the data required documents or library methods used. In this study, for the first time, in order Prioritization and zoning study area (the province) in terms of tourism, the implementation multi-criteria decision-making models Vikor is used in the GIS environment. Vikor very high efficiency compared to previous models (topsis, etc.) results with minimal errors and the ability to use the results in the final decisions made by the managers of the model has been selected. The results of the review of final output Vikor of combining various layers of information and analysis show that the cities of Kerman, Bam, Jiroft, Sirjan and Rafsanjan due to human cultural and natural attractions ranging from higher power are compared with other regions. Also, underdeveloped regions of the province such as: Fahraj, Reagan, Roodbarjonoub, Qale-Ganj, Manoujan, Kahnuj, etc., with natural constraints and challenges facing humanity, according to natural attractions and cultural attractions human potential areas for development of tourism (ecotourism, cultural, ethnic, rural, sports, health, event, to visit relatives, agriculture, Genealogy, book stores, etc.) are the.
  Keywords: Prioritization, Desert Tourism, Vikor Model, Kerman Province
 • Hossein Mokhtari, Morteza Akbari *, Mohammad Ail Moradi Pages 99-116
  Intense international competition, rapid technological evolution, and the more mature expectations of customers have produced unprecedented challenges in the service sector and change to the global business environment. In response to challenges posed by service globalization, intense market competition, and heightened customer expectations, service firms increasingly employ new service development as a competitive driver to increase revenues and attract customers. This study examines the impact of service innovation on the performance of travel agencies in terms of the role of mediator of service quality and customer satisfaction in the city of Tehran. The research conducted as a survey and correlation. The statistical population of the study was manegers and senior staff of travel agencies of the city of Tehran that 179 samples were selected randomly. The research instrument was a standard questionnaire that the resulting data analyzed using SPSS and PLS software. The findings showed that service innovation has a direct and positive effect on the non-financial performance of travel agencies in the city of Tehran (0/198). Also, the results showed that service innovation due to the mediating variable of service quality also has a positive and significant indirect effect on the non-financial performance of travel agencies in the city of Tehran (0/211). Finally, service innovation through the mediators of service quality and customer satisfaction also has a positive and significant indirect effect on the non-financial performance of travel agencies in the city of Tehran (0/192).
  Keywords: service innovation, service quality, Customer Satisfaction, firm performance, travel agency
 • Masoud Ahmadkhani, Majid Heydari, Hamed Fallah * Pages 117-132
  Urban tourism is a significant factor in development of cities and tourists always travel to visit the tangible or intangible attractions of cities. Tourism shaped base on the presence of historical, cultural-artistic attractions and one of the most attractive tourist places in cities are the facilities and structures builds around. Therefore, development of urban tourism and its wise management requires planning. In the meantime, citizens have a significant influence on this development, because in most of the metropolises of the world, in policy-making and management structures, in line with the processes of globalization, they want more participation and participation of citizens. This research aimed to identify useful factors of citizenship on urban tourism development in Yazd city. Using this survey among a selected sample of citizens of Yazd, using exploratory/confirmatory factor analysis method, extracting the components of citizenship. By naming the components and validating the structural model, the results indicate that citizenship components can be categorized into five factors, which explain 59.056 percent of the total variance. The importance of the citizen's duties factor is 31.579 percent of the variance compared to other factors, because citizens from Yazd, the components of citizenship duties can have the most significant impact in development of urban tourism. The factors of technology literacy targeted thinking, social participation and global consciousness are among other factors influencing the formation of the personality of citizenship.
  Keywords: Tourism Destination Brand, Tourism Destination Brand Image, Tourism Destination Reputation, Yazd City
 • Marzieh Kheirkhah, Safar Ghaedrahmati *, Nasser Rezaei, Abdolreza Roknodin Pages 133-150

  Recognizing and analyzing the spatial associations between tourism elements is an important and urgent factor and has a close relationship with the type of effectiveness, and being affected, of tourists from the urban environment. The aim of this study is to analyze the spatial associations between tourism elements in Districts 1 and 12 of the metropolises of Tehran. In this regard, documentary studies were used in the process of identifying the problem and the theoretical framework, and in the experimental analysis, the questionnaire field tool was used to collect the information. To this end first, the indexes and cases were set and, based on the opinions of experts, the indexes and cases that got the most points were selected for the questionnaire. In this research, One-Sample T Test was used in SPSS environment to analyze the data obtained from the questionnaires as well as the nearest neighbor model and the multi-spatial spatial analysis of the GIS environment for data analysis. And to obtain a pattern of distribution and spatial distribution of tourism elements in the regions. The findings of this research indicate that the spatial pattern of tourism elements in cluster type one and twelve Tehran metropolises and Also, the results of , One-Sample T Test indicate that the meanings of the above average are lower than the value of T value, which is 3, and also the significance level is equal to 0.000 which is Indicates a weak link between the tourism elements considered in both regions and confirms the research hypothesis.

  Keywords: Spatial Associations, Tourism Elements, Spatial analysis, Tehran Metropolis
 • Bahar bishmi *, mehdi saghaee, sara bahadorkhan Pages 151-161

  Tourism industry plays an important role in the economy of the country as one of the most profitable service industries. The metropolis of Tehran has a great potential for attracting tourists as one of the most prone areas for religious tourism. This research was carried out with the aim of Evaluation of the Religious Potentials to Attract Tourists in the Tehran City.The method of doing this research is the appliedand Scrolling.The research data were collected through a questionnaire from 20 experts serving over ten years of service in the field of religious tourism. Data were analyzed by SPSS software and one sample t-test.The results showed that the observed difference between the mean of different questions Except questions: parking status, The quantity and quality of the vehicle for access to tourist sites, Restaurant, Toilet, Resorts, Coordination and partnership between public and private organizations related to the religiuse tourism, Preparing a tableau about places, Pocket books, Brochure, Map and photo, Teaching specialized forces in the field of tourism of monotheistic religions, Providing films about monotheistic religions and ancient monuments in the metropolis of Tehran And improving the quantity and quality of education of people towards tourists through mass media is statistically significant at the error level of 0.05.The results showed that 80% of the respondents assessed the religious potential in Tehran from moderate to high and 85% of them also evaluated the religious potential in the city of Tehran moderately and highly.According to the mentioned materials, it can be said that Tehran's metropolis has the potential to become a major tourist hub for tourism.

  Keywords: Monotheistic religions, tourism industry, Attract Tourists, Tehran Metropolis