فهرست مطالب

علوم آبزی پروری ایران - سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • راضیه نظری، میر مسعود سجادی، بهرام فلاحتکار* صفحات 1-11
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر سطوح مختلف کورکومین بر عملکرد رشد و شاخص های بیوشیمیایی ماهی اسکار بود. برای این منظور150 قطعه ماهی اسکار با میانگین وزن اولیه 01/0±19/5 گرم و طول متوسط 06/0±32/6 سانتی متر به طور تصادفی به 5 گروه تقسیم بندی شدند. ماهیان با جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف کورکومین شامل صفر (C0)، 5 (C5)، 10 (C10)، 15 (C15) و 20 (C20) گرم کورکومین در کیلوگرم جیره غذایی به مدت 56 روز تغذیه شدند. زیست سنجی ماهیان هر دو هفته یک بار انجام گرفت. تفاوت معنی دار در نتایج رشد، در هفته آخر بیومتری دیده شد. بیشترین وزن نهایی، طول نهایی، وزن کسب شده، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد روزانه، نرخ رشد ویژه و کمترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار C5 مشاهده شد که با تیمار شاهد اختلاف معنی داری داشت (05/0P<). تفاوت معنی داری در فاکتور وضعیت بین تیمار شاهد و سایر تیمارها حاصل نشد (05/0P>). کمترین میزان گلوکز و کلسترول در تیمار C15 و کمترین میزان تری گلیسرید نیز در تیمار C5 مشاهده شد (05/0P<). در کل دوره پرورش تلفاتی مشاهده نشد و درصد بقا 100 درصد بود. نتایج نشان دهنده تاثیرات مثبت کورکومین بر شاخص های رشد و برخی شاخص های بیوشیمیایی در ماهی اسکار بوده است.
  کلیدواژگان: رشد، بیوشیمیایی پلاسما، کورکومین، ماهی اسکار
 • نیلوفر رضی، مهدی شمسایی مهرجان*، سید پژمان حسینی شکرابی صفحات 12-20
  خشک کردن به دلیل افزایش ماندگاری، حمل ونقل آسان و افزایش بهره وری استخراج لیپیدها و دیگر ترکیبات زیست فعال یک مرحله حیاتی در برداشت توده زنده جلبکی شناخته می شود. در مطالعه حاضر تاثیر چهار روش خشک کردن شامل آفتاب، آون، انجماد در خلاء و خشک کن پاششی بر برخی از ترکیبات مغذی و رنگدانه های ریز جلبک دریایی Isochrysis galbana مورد بررسی قرار گرفت. ترکیبات تقریبی (رطوبت، پروتئین خام، چربی خام و خاکستر) و رنگدانه ها (کلروفیل و کاروتنوئید) در جلبک های خشک شده به روش های مختلف تعیین شد. جلبک های خشک شده به روش خشک کردن انجمادی بالاترین میزان پروتئین (0/15±65/20 درصد)، کلروفیل (b) (0/01±0/106 میکروگرم بر میلی لیتر) و کاروتنوئید کل (0/03±0/157 میکروگرم بر میلی لیتر) را در مقایسه با نمونه های خشک شده با آفتاب، آون و خشک کن پاششی نشان دادند (0/05>P). جلبک های خشک شده به روش خشک کن پاششی و آفتاب نیز به ترتیب دارای بالاترین مقدار چربی (0/22±21/72 درصد) و خاکستر (0/42±13/77 درصد) بودند (0/05>P). می توان نتیجه گرفت که برخی از ترکیبات تغذیه ای ریز جلبک I. galbana  به طور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر روش های مختلف خشک کردن قرار می گیرند و خشک کردن به روش انجماد در خلاء می تواند به عنوان یک روش کارآمد برای نگهداری جلبک ها با اثر منفی نسبتا پایین بر ترکیب غذایی آن ها در شرایط خشک محسوب شود.
  کلیدواژگان: خشک کردن، کلروفیل، کاروتنوئید، Isochrysis galbana
 • غلامرضا خزین، حجت الله جعفریان*، محمد فرهنگی، سید مصطفی عقیلی نژاد صفحات 21-30
  مطالعه حاضر باهدف ارزیابی برخی از پارامترهای خون شناختی (RBC, WBC, MCV, MCH, MCHC, Hb, PCV) و بیوشیمیایی سرم خون (پروتئین تام، گلوکز، کورتیزول و آنزیم های کبدی (AST، ALT و ALP) در فیل ماهیان (Huso huso) 2 تا 3 ساله طی یک دوره بررسی یک ساله در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی در فصول مختلف (پاییز 1395 تا تابستان 1396) انجام شد. بدین منظور پس از خون گیری فصلی از طریق ورید ساقه دمی از 15 قطعه فیل ماهی به ظاهر سالم شاخص های مورد نظر مورد سنجش قرار گرفتند. براساس نتایج تغییرات فصلی معنی داری در تعداد WBCs، درصد هماتوکریت، مقدار هموگلوبین، اندیس های گلبولی (MCV، MCH و MCHC)، سطوح گلوکز و کورتیزول و میزان فعالیت آنزیم های AST و ALP مشاهده گردید (0/05>P). در خصوص تعداد RBCs، سطوح پروتئین تام سرمی و میزان فعالیت آنزیم ALT در فصول مختلف اختلاف معنی داری مشاهده نشد(0/05>P). بر اساس نتایج با توجه به ثابت بودن تمام شرایط به جز عامل دما می توان گفت تغییر دمای محیط می تواند به عنوان یک شاخص موثر در تغییر پارامترهای خونی شناختی و بیوشیمیایی سرم خون فیل ماهیان از طریق تغییر در پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب در فصول مختلف بسیار موثر باشد. در مجموع نتایج مطالعه حاضر را می توان به عنوان مقادیر مرجع جهت نظارت بر وضعیت فیزیولوژیک و سلامتی فیل ماهیان در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی و سایر مراکز تکثیر و پرورش مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: فیل ماهی، پارامترهای هماتولوژیک، تغییرات فصلی، کورتیزول، گلوکز
 • جواد شهرکی، علی سردارشهرکی*، سجاد ایمانی صفحات 31-41
  ارزش تفرجی فعالیت پرورش ماهی جایگاه ویژه ایی در بخش گردشگری دارد. در این پژوهش ارزش تفرجی فعالیت پرورش ماهی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط در یکی از روستاهای شهرستان قائمشهر مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف مورد نظر در این پژوهش، برآورد ارزش تفرجی این فعالیت و بررسی تاثیرات متغیرهای اجتماعی - اقتصادی بر تمایل به پرداخت بازدید کنندگان می باشد. برای اندازه گیری تمایل به پرداخت از مدل لاجیت بهره گیری شده و بر پایه روش حداکثر راستنمایی، مشخصه های این مدل مانند اثر نهایی و کشش وزنی برآورد شده است. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از توزیع 110 پرسشنامه که روایی و پایایی آن تایید شد، بدست آمد. نتایج نشان دادند که متغیرهای سن، میزان تحصیلات، تعداد اعضای خانوار، درآمد افراد و درآمد خانوار بازدیدکنندگان اثر معنی داری بر تمایل به پرداخت دارند، هم چنین بررسی ها نشان داد که بیشینه تمایل به پرداختی پرورش ماهی 1191/2 تومان است. بیشینه تمایل به پرداخت های به دست آمده نشان از ظرفیت بالقوه این دو فعالیت در زمینه جذب توریسم کشاورزی است، که توجه جدی به این امر را می طلبد.
  کلیدواژگان: پرورش ماهی، ارزشگذاری مشروط، مدل لاجیت، توریسم کشاورزی، قائمشهر
 • رقیه صفری*، سید حمد قاسمی، سهراب رضوانی گیل کلایی، هادی غفاری صفحات 42-51
  خیار دریایی یکی از گونه های مهم اکولوژیکی و اقتصادی در خلیج فارس و دریای عمان می باشد. به جهت  بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان از روش توالی یابی استفاده گردید. بدین منظور 58 نمونه از مناطق بوشهر، بندرعباس و چابهار صید، DNA از بافت ماهیچه با استفاده از روش استات آمونیوم استخراج، واکنش زنجیره ای پلی مراز با استفاده از ژن SrRNA 16 و توالی یابی نمونه ها انجام شد. میانگین تنوع هاپلوتایپی بالا (0/78) در منطقه چابهار 0/81، بندرعباس 0/8 و بوشهر 0/74 مشاهده شد. کمترین میزان تمایز ژنتیکی (Fst) بین جمعیت های بندر عباس و بوشهر در حالی که بیشترین میزان تمایز ژنتیکی بین نمونه های بوشهر و چابهار برآورد گردید. بیشترین فاصله ژنتیکی بین نمونه های بوشهر و چابهار (0/08) و کمترین فاصله ژنتیکی میان نمونه های بندر عباس و بوشهر (0/03) مشاهده شد. نتایج نشان دهنده وجود جمعیت های مختلف خیار دریایی در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان است که در مدیریت ذخایر این گونه اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: خیار دریایی، ساختار ژنتیکی، تنوع، دریای عمان، خلیج فارس
 • حسین خدایی، نیلوفر نعمتی، سید ولی حسینی* صفحات 52-63
  با وجود میزان نسبتا بالای صید جهانی ماهی و کارخانجات عمل آوری آبزیان، تلاش بسیار کمی برای استفاده از زائدات حاصل از کارخانه ها صورت گرفته است در صورتی که اگر این ترکیبات زیستی به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گیرند، علاوه بر کاهش آلودگی زیست محیطی ناشی از پسماند آن ها، به لحاظ محتوای پروتئینی با ارزش آن ها قابل بازیافت می باشند. در مطالعه حاضر برای به دست آوردن آنزیمی باصرفه ی اقتصادی، آنزیم اکتینیدین از میوه ی کیوی استخراج شد. همچنین امعاواحشای ماهی قزل آلای رنگین کمان به عنوان منبع پروتئینی قابل هیدرولیز در نظر گرفته شد. براساس نتایج، فعالیت آنزیمی ویژه حاصل از عصاره تخلیص شده یک کیلوگرم کیوی mg/u 36/8 برآورد شد. در اثر هیدرولیز منبع پروتئینی تحت اثر آنزیم اکتینیدین میزان بازیافت نیتروژنی و درجه هیدرولیز در هیدرولیزیت امعاء و احشاء ماهی قزل آلای رنگین کمان ب ه ترتیب، 31/77 و 21 درصد بود. همچنین میزان درصد پروتئین خام و خاکستر افزایش و میزان درصد چربی خام کاهش معنی دار یافت. براساس نتایج پروفیل اسید های آمینه، هیدرولیزیت به دست آمده می تواند تامین کننده نیازهای پروتئینی قزل آلای رنگین کمان و نیازهای انسان باشد. نتایج نشان می دهد که آنزیم اکتینیدین را می توان به عنوان آنزیم پروتئاز جهت استخراح پروتئین از ضایعات ماهی قزل آلای رنگین کمان در صنایع غذایی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اکتینیدین، قزل آلای رنگین کمان، هیدرولیز، آنزیم
 • رضوان قره خان تقرتپه، معظمه کردجزی*، سامان احمد نصرالهی، بهاره شعبانپور، افشین عادلی صفحات 64-76
  استفاده از ماکروجلبک ها در صنایع مختلف برای محققین انگیزه و اشتیاق فراوانی جهت انجام مطالعات گسترده در مورد خواص ضدقارچی، ضد باکتری، ضد ویروس و ضد سرطان ایجاد کرده است. مطالعه حاضر جهت تعیین فعالیت های ضد باکتریایی و آنتی اکسیدانی آلژینات و فوکوئیدان استخراج شده از جلبک قهوه ای (S. boveanum) جمع آوری شده از سواحل خلیج فارس انجام شد. در این پژوهش سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی کل، توانایی شلاته کنندگی یون آهن، فعالیت مهار رادیکال آزاد DPPH و سوپراکسید نشان داد که آلژینات و فوکوئیدان استخراج شده از این جلبک توانایی بالایی در فعالیت آنتی اکسیدانی از خود نشان داد. همچنین فعالیت ضدباکتریایی در برابر هفت گونه باکتریایی مختلف بیماری زا و غیر بیماری زا، نشان داد که باکتری Yersinia ruckeri نسبت به آلژینات و فوکوئیدان مقاوم است. طبق نتایج این مطالعه، عصاره جلبک قهوه ای S. boveanumمی تواند به عنوان ترکیب ضد باکتری و آنتی اکسیدان در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی جهت افزایش ماندگاری و جلوگیری از اکسید شدن ترکیبات مغذی استفاده گردد.
  کلیدواژگان: آلژینات، فوکوئیدان، آنتی اکسیدان، فعالیت ضد باکتری
 • عرفان سلمرودی، غلامرضا رفیعی*، کامران رضایی توابع صفحات 77-90
  برای تعیین تاثیر افزایش غلظت سختی کل (کلسیم کلرید) آب بر شاخص های رشد و ایمنی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و گیاه کاهو (Lactuca sativa)، در یک سازگان توام ماهی و گیاه، تعداد 90 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن 1/5±45/0 گرم و 260 عدد نشاء کاهو به شکل کاملا تصادفی به 9 واحد آزمایشی وارد شدند. تیمارها تحت تاثیر افزایش غلظت سختی کل (کلسیم کلرید) 0، 100 و 200 میلی گرم در هر لیتر آب (با سختی کل آب ورودی 140 میلی گرم) به مدت 60 روز قرار گرفتند. شاخص های رشد از قبیل درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، نرخ تبدیل غذایی و نرخ کارایی پروتئین ماهیان تغییر معنی داری را در بین تیمارها نشان ندادند (0/05P). شاخص های رشد گیاه از قبیل طول نهایی برگ، عرض نهایی برگ، وزن تر بوته، وزن خشک بوته، وزن تر ریشه و وزن خشک ریشه تفاوت معنی داری را در بین تیمارها نشان دادند (0/05>P). نتایج اندازه گیری شاخص های بیوشیمیایی خون ماهی نیز نشان داد، با افزایش سطح سختی کل در آب، تیمار 100 میلی گرم کلسیم کلرید در هر لیتر آب، بیشترین غلظت کلسیم پلاسما به مقدار 0/25±11/36 میلی گرم بر دسی لیتر خون ماهی را نشان می دهد که این مقدار نسبت به تیمارهای دیگر معنی دار بود. سایر شاخص های خونی از قبیل هماتوکریت (Hct)، حجم متوسط گلبولی (MCV)، هموگلوبین (HGB)، تعداد گلبول های قرمز (RBC)، میانگین هموگلوبین گلبولی (MCH) و غلظت متوسط هموگلوبین داخل گلبول قرمز (MCHC) فاقد تفاوت معنی دار بودند (0/05>P). نتایج این آزمایش نشان داد با افزایش 100 میلی گرم در لیتر کلسیم کلرید به آب، یعنی در حد 240 میلی گرم در لیتر ، مقدار کلسیم موجود در پلاسما در خون ماهی تغییر می کند و رشد ماهی و گیاه نیز افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: سختی کل، گیاه کاهو، قزل آلای رنگین کمان، آکواپونیک
 • مینا ربیعی* صفحات 91-99
  عفونت های باکتریایی از مهم ترین عوامل تهدید کننده صنعت آبزی پروری می باشد. یکی از مهم ترین بیماری ‏های عفونی شایع در اکثر مزارع پرورش قزل‏ آلای رنگین کمان در سال ‏های اخیر در بسیاری از کشورهای دنیا استرپتوکوکوزیس (Streptococosis) می‏باشد. در سال‏ های اخیر، گیاهان آروماتیک و عصاره آن‏ ها توجه بسیاری را به خود جلب کرده ‏اند. از این رو  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عفونت باکتریایی ناشی از سویه استرپتوکوکوس اینیایی بر سیستم ایمنی ماهی ها و استفاده از عصاره گیاه درمنه دشتی در کاهش اثر سوء این عفونت باکتریایی بر سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین‎کمان است. کاهش سطح پراکسیداز پلاسما، IgM، کمپلمان تام، لیزوزیم در ماهی‏ هایی که در معرض باکتری قرار داشته اند به خوبی نشان دهنده تاثیر سم آن بر سیستم ایمنی ماهی ها است. حال آن که در ماهی‏ هایی که با عصاره ی گیاه درمنه دشتی تغذیه شده و در مواجه با عفونت باکتریایی قرار گرفته اند، تغییر معنی داری (05/0>P) در مقایسه با ماهی های گروه کنترل مشاهده نگردید، که این امر نشان دهنده تاثیر تقویتی و حفاظتی عصاره‏ی گیاه درمنه دشتی بر سیستم ایمنی ماهی های قزل آلای رنگین‎کمان است.
  کلیدواژگان: درمنه دشتی، استرپتوکوکوس اینیایی، قزل آلای رنگین‎کمان، ایمنی همورال
 • روح الله شیخ ویسی، سید علی اکبر هدایتی*، علی جافر نوده، حبیب اله سنچولی، سپیده غنی، طاهره باقری صفحات 100-109
  این تحقیق با هدف اثر محافظتی پیش تیمار ملاس بر شاخص های ایمنی سرم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانوذرات آهن به اجرا درآمد. تعداد 250 بچه ماهی کپور معمولی در قالب 4 تیمار شامل جیره فاقد ملاس (تیمار 1)، جیره حاوی 0/5 درصد ملاس (تیمار 2)، جیره حاوی 1 درصد ملاس (تیمار 3) و جیره حاوی 2 درصد ملاس (تیمار 4) طراحی شد. پس از گذشت 42 روز، از هر تکرار 3 نمونه ماهی خون گرفته شد و به صورت "بدون نانو ذره" در نتایج ارائه گردید. بچه ماهیان به مدت 14 روز در مجاورت 50 درصد غلظت کشنده نانوذرات آهن (96h LC50) قرار گرفتند. بعد از گذشت 14 روز، از هر تکرار، 3 نمونه ماهی خون گرفته شد و به صورت "با نانو ذره" در نتایج ارائه گردید. نمونه های خون گرفته شد و سپس جهت اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون شامل آنزیم های کبدی (ALT, AST, ALP)، گلوکز، پروتئین کل، ایمنوگلوبولین و آلبومین جدا شد. در مجموع تیمارهای آزمایشی حاوی ملاس بر شاخص های ایمنی سرم تاثیر معنی داری داشت (0/05<P). میزان پروتئین کل، ایمونوگلوبولین، آلبومین و گلوکز سرم خون با افزایش غلظت ملاس به طور معنی داری افزایش یافت، در تیمار در معرض نانو آهن و در تیمارهای ترکیب نانوآهن و ملاس نیز میزان این شاخص ها به طورمعنی داری افزایش یافت. میزان AST و ALP سرم خون ماهی در اثر تیمارهای تغذیه شده با ملاس با افزایش غلظت ملاس، به طور معنی داری کاهش یافته ولی در تیمار در معرض نانو آهن این شاخص به طورمعنی داری افزایش یافت. در تیمارهای ترکیب نانو آهن و ملاس میزان این شاخص کاهش یافته ولی نسبت به گروه ملاس هم تیمار خود، افزایش معنی داری داشته است، یعنی ملاس به تنهایی منجر به کاهش این شاخص شده ولی در ترکیب با نانو آهن نتوانسته اثر افزایشی نانو آهن را خنثی یا بهبود ببخشد. در تیمارهای ترکیب نانو آهن و ملاس میزان شاخص های ALP و AST کاهش معنی داری داشته است، یعنی ملاس در ترکیب با نانو آهن توانسته اثر افزایشی نانو آهن را بهبود ببخشد ولی در بقیه ی شاخص ها ملاس نتوانست اثر افزایشی نانو آهن را خنثی کند.
  کلیدواژگان: بچه ماهی کپور، آهن، چغندر، شاخص های ایمنی خون
 • عبدالقادر قوجق نژاد، رحمان پاتیمار*، حجت الله جعفریان، ضیاء کردجزی، محمد فرهنگی صفحات 110-122
  گونه آمورچه یک غیربومی آب های داخلی ایران است. هدف از این مطالعه، بررسی برخی خصوصیات تولیدمثلی این گونه ی غیربومی در آب بندان های شرق استان گلستان می باشد. برای این منظور، تعداد 554 نمونه از فرورین تا شهریور 1396 صید و بیومتری شدند. نسبت جنسی مشاهداتی نابرابر و ماده ها غالب بود. همچنین نسبت جنسی در ماه های مختلف متغیر بود. بالاترین شاخص نمو گنادی برای هر دو جنس نر و ماده بالاترین در ماه اردیبهشت بود، به طوری که دوره تولیدمثلی این گونه ماه های اردیبهشت و خرداد می باشد. هم آوری مطلق از حداقل 365 تا حداکثر 1262 عدد تخمک (به ازاء هر مولد ماده) و هم آوری نسبی هم از حداقل 104 تا حداکثر 625 تخمک (به ازاء هر گرم وزن بدن مولد ماده) متغیر بود. هم آوری مطلق با اندازه ماهی (طول، وزن و سن) رابطه همبستگی مستقیم و هم آوری نسبی با اندازه ماهی (طول، وزن و سن) همبستگی معکوس نشان داد. قطر تخمک ها از 0/37 تا 0/93 میلی متر متغیر بود. میانگین قطر تخمک ها در آب بندان های مورد مطالعه، حدود 0/71-0/74 میلی متر بود.
  کلیدواژگان: غیربومی، هم آوری، تولیدمثل، ریخت شناسی
 • محمدعلی نعمت الهی*، محمد ایزدی، فرهود ضیائی، علیرضا میر واقفی، مرضیه حیدریه، صدرا محمودی صفحات 123-131
  این مطالعه به منظور ارزیابی و مقایسه تاثیر ذرات ارگوسان (آلژینیک اسید) و نانو ذرات ارگوسان تهیه شده به روش های گاما و التراسونیک در جیره، در سطح 5 گرم در کیلوگرم جیره صورت گرفت. در این تحقیق شاخص های رشد، بقاء و پاسخ به استرس در ماهی قزل آلای رنگین کمان در 8 هفته بررسی گردید. ابتدا ذرات محرک ایمنی ارگوسان به دو روش گاما و التراسونیک به نانو ذرات آلژینیک اسید تبدیل شد. نانو ذرات آلژینیک اسید تولید شده به روش اولترا قطری حدود 70 نانو متر و نانو ذرات تولید شده با روش پرتوهای گاما قطری حدود 20 نانو متر داشتند. آزمایش با ماهیان به وزن متوسط 9±125 گرم درون مخازن 300 لیتری با تراکم ذخیره سازی 40 قطعه ماهی در هر مخزن در 4 تیمار و سه تکرار انجام شد. غذادهی در حد سیری طی دوره پرورش و 2 بار در روز انجام شد. نتایج تفاوت معنی داری را در شاخص های رشد مورد بررسی شامل وزن نهایی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی نشان داد (0/05<P). از نظر میزان بقاء اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد (0/05<P). با انجام تست استرس در انتهای دوره مشخص گردید مقدار کورتیزول به طور معنی داری نسبت به قبل از استرس افزایش یافت. اما کمترین پاسخ استرس مربوط به تیمارهای گاما و اولترا بود و به صورت معنی داری کمتر از گروه شاهد بودند (0/05<P). درخصوص مقادیر گلوکز، اختلاف معنی داری در قبل و پس از استرس مشاهده نشد (0/05<P). نتایج نشان داد که اضافه کردن نانو محرک آلژینیک اسید تولید شده با روش پرتو های گاما به جیره قزل آلای رنگین کمان، اثرات معنی داری بر پارامترهای رشد و پاسخ به استرس داشته و به نظر می رسد در شرایط پرورشی و در محدوده وزنی ذکر شده، نانو محرک آلژینیک اسید می تواند برای این ماهیان مفید باشد.
  کلیدواژگان: نانو ذرات آلژینیک اسید (ارگوسان)، پرتوهای گاما، امواج التراسونیک، رشد
|
 • Razie Nazari, Mir Masoud Sajadi, Bahram Falahatkar * Pages 1-11
  This study was carried out to evaluate the effects of different levels of dietary curcumin on growth performance and biochemical parameters of Oscar (Astronotus ocellatus). A total number of 150 fish with initial average weight of 5.19±0.01 g and average total length of 6.32±0.06 cm were randomly distributed into 5 treatments. Fish were fed with diet containing different levels of curcumin, including control group without curcumin (C0), 5 (C5), 10 (C10), 15 (C15) and 20 (C20) g curcumin kg-1 diet for 56 days. Growth indices were measured every 2 weeks interval. Significant differences were observed in the fourth week. The results showed that highest final body weight, final length, weight gain, body weight gain, daily growth rate, specific growth rate and the lowest FCR were observed in C5 treatment compared to those fed the control diet (P<0.05). There were no significant differences in condition factor between control and other treatments (P>0.05). The lowest plasma glucose and cholesterol levels were measured in C15 and the lowest triglyceride level was found in C5 treatment (P<0.05). There was no mortality during the trial. The results showed that using curcumin can cause effective results in the growth performance and some biochemical parameters in Oscar fish.
  Keywords: plasma biochemistry, curcumin, growth, Turmeric, Astronotus ocellatus
 • Nilofar Razi, Mehdi Shamsaie Mehrgan *, Seyed Pezhman Hosseini Shekarabi Pages 12-20
  Drying due to shelf-life extend, easy transportation, and increase in lipids extraction and other bioactive compounds yield is a vital step in harvesting of algae biomass. In the present study, the effect of four drying methods, including sun drying, oven drying, freeze drying and spray drying methods on some nutritional composition and pigments of a marine microalga Isochrysis galbana was investigated. Proximate compositions (moisture, crude protein, crude lipid, ash) and pigments (chlorophylls and carotenoid) of the dried algae were determined. The results indicated that dietary protein and lipid were the most abundant components of the microalgae. No significant differences was found in the content of Chl-a among all dried samples (P>0.05). Freeze-dried samples had the highest content of total protein (62.33±0.56%), Chl-b (0.167±0.02µg/ml) and carotenoid (0. 153±0.01µg/ml) compared to others (P<0.05). However, spray-dried and sun-dried algae had the highest values of crude lipid (15.41±0.25%) and ash (17.51±0.14%), respectively (P<0.05). It can be concluded that some of the nutritional composition of microalga I. galbana is significantly affected by different drying methods and freeze drying can be suggested as an efficient method to maintain the algae with relatively lower negative effect on the nutritional composition in the dried condition.
  Keywords: Drying, Chlorophyll, Carotenoid, Isochrysis galbana
 • Gholamreza Khozein, Hojatollah Jafaryan *, Mohammad Farhangi, Seyed Mostafa Aghilinejad Pages 21-30
  This experiment was conducted to evaluate some of the hematological (RBC, WBC, MCV, MCH, MCHC, Hb, PCV) and serum biochemical factors (TSP, GLU, COR, AST,ALT and ALP) of 2 to 3 year’s old Great Sturgeon during the yearlong period (autumn 2015 to summer 2016) at the Sturgeon Institute, Shahid Marjani in different seasons. For this purpose, after the seasonal blood sampling a total of 15 great sturgeon specimens were apparentlyhealthy after bleeding in the caudal vein hematological and serum biochemical indices was determined by standard protocols. Based on the results, seasonal variations were observed in WBCS, PCV, Hb, MCV, MCH, MCHC values, activity of AST, ALP enzymes and glucose and cortisol levels (P<0.05). But, there were no any significant differences between RBCs number’s, TSP levels and ALT values (P>0.05). Based on the results and according to the stable of all environmental conditions, except for temperature, couldbe claimed that temperature changes can be very important as a key factor in determining of hematological and biochemical indices of Huso huso in the different season that were complementary to the changes in water quality parameters indicating that environmental changes affects the blood chemistry of Huso huso. Overally, the hematological and biochemical values of the present study can be used as reference for monitoring of physiological and health status of Huso huso from Sturgeon Institute, Shahid Marjani and other center of the fishing and processing sturgeon fishes.
  Keywords: Beluga, hematological parameters, Seasonal variations, cortisol, Glucose
 • Javad Shahraki, Ali Sardar Shahraki *, Sajad Emani Pages 31-41
  In this research, recreational value of fish farming activity has been investigated using a conditional valuation method in one of the villages of Qaemshahr city. The objectives of this study are to estimate the recreational value of this activity and to examine the effects of socioeconomic variables on the willingness to pay visitors. To measure the willingness to pay, the Logit model is used and based on the maximum right-of-way method, the characteristics of this model, such as the final effect and weight traction, were estimated. The final effects of the change are also calculated in each of the variables included in the model using the final effect factor. The data used in this study was the distribution of 110 questionnaires whose validity and reliability were confirmed. The results showed that the variables such as age, educational level, number of household members, people's income and household income of the visitors had a significant effect on the willingness to pay. Also, the study showed that the maximum willingness to pay for fish is 1191.2 Taman. Maximum willingness to pay is indicative of the potential capacity of these two activities in the field of agro-tourism, which requires serious attention.
  Keywords: Fish rearing, Conditional valuation, Logit Model, Agroturism, Ghaemshahr
 • Roghieh Safari *, Seyed Ahmad Qasemi, Sohrab Rezvani Gilkalaee, Hadi Qafari Pages 42-51
  Sea cucumber is one of the most important ecological and economic species in Persian Gulf and Oman Sea. Sequencing was used to study the genetic diversity and population structure of Holothuria leucospilota in the north of the Persian Gulf and Oman Sea. For this purpose, 58 samples were captured from Bushehr, Bandar abbas and Chabahar. DNA from muscle tissue was extracted using Ammonium Acetate method. Polymerase Chain Reaction (PCR) was conducted on the targeted DNAs and DNA sequencing was carried out. The mean of haplotype diversity was high (0.78), 0.81 Chabahar, 0.8 Bandar abbas and 0.74 Bushehr. The lowest genetic differences were observed between Bandar abbas and Bushehr and the highest between Chabahar and Bushehr. The highest genetic distance was observed between Chabahar and Bushehr (0.08) and the lowest betwee Chabahar and Bushehr (0.03). The esult showed different population of H. leucospilota which should be considered in management of this economically important species.
  Keywords: Sea cucumber, Genetic population, Diversity, Oman Sea, Persian Gulf
 • Hosein Khodaee, Nilofar Nemati, Seyed Vali Hoseini * Pages 52-63
  Despite a high levels of global fishing and the related processing industrie, little efforts have been made to recycle waste products of these factories. If these biological compounds be properly processed, they can reduce the environmental pollution resulted due to such a wastes, and their valuable protein content can be recycled. Therefore the present study was conducted to obtain an economically valuable enzyme i.e. acinidine enzyme from Kiwi fruit. In addition, Rainbow trout waste was considered as a potential source of hydrolysable protein. Based on the results, the specific enzyme activity of the 1 kg of kiwi fruit was estimated as 36.8 mg/u. As a result of protein source hydrolysis by applying the actinidine enzyme, the rate of nitrogen recovery and the degree of rainbow trout hydrolysis were recorded as 31.77 and 21%, respectively. Furtheremoe, the results showed that the percentage of crude protein and ash content increas, however, the crude fat percentage decreases. Based on the results of the amino acid profile analysis, these hydrolysates can be provide the proteins of human and Rainbow trout. The results indicated that the actinidine enzyme can be used as a protease enzyme to extract protein from Rainbow trout wastes in the food industry.
  Keywords: Actinidin, rainbow trout, Hydrolysis, Enzyme
 • Rezvan Gharekhan Taghar Tapeh, Moazameh Kordjazi *, Saman Ahmad Nasrollahi, Bahareh Shabanpour, Afshin Adeli Pages 64-76
  The use of macro algaes in various industries has led researchers to a great deal of enthusiasm for spacious studies on anti-fungal, anti-bacterial, anti-viral, and anti-cancer properties. The present study was accomplished to determine the anti-bacterial and anti-oxidant activity of alginate and fucoidan extracted from brown algae (S. boveanum) collected from the Persian Gulf coast. In this study, the antioxidant activity, iron chelating agent, DPPH and superoxide free radical inhibitory activity showed that alginates and fucoidan extracted from these algae showed high antioxidant activity. Anti-bacterial activity against seven pathogenic and non-pathogenic bacterial species showed that, Y. ruckeri was resistant to alginate and fucoidan. According to the results of this study, brown algae extract from S. boveanum can be used as anti-bacterial and anti-oxidant composition in food, pharmaceutical and cosmetic industries to increase the durability and prevent the oxidation of nutrients.
  Keywords: alginate, Fucoidan, Antioxidant, Antibacterial Activity
 • Erfan Salamroodi, Gholamreza Rafiee *, Kamran Rezaei Tavabe Pages 77-90
  In order to investigate the effects increasing of total hardness in water on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and lettuce plant (Lactuca sativa) growth indices in an aquaponics system, 90 rainbow trout fishes and 260 seedlings of lettuce were randomly introduced into 9 experimental unites. Treatments were affected by increasing the total hardness (calcium chloride) concentration of 0, 100 and 200 mg per liter of water (total 140 mg of total water hardness) for 60 days. Growth indices of fish did not show significant differences (P≥0.05) among treatments, but survival rate showed a significant difference between treatments (P<0.05).  Plant growth indices such as leaf length, leaf width, plant fresh weight, plant dry weight, root fresh weight and root dry weight showed significant differences between treatments (P<0.05). The results of blood biochemical indices showed that increasing the total hardness in water, treatment with 100 mg of calcium chloride per liter of water, showed the highest concentration of calcium of the plasma as 11.36±0.25 mg/dl, showing a significant differences compared to other treatments. Other blood indices such as hematocrit (Hct), mean corpuscular volume )MCV(, hemoglobin (HGB), red blood cell count (RBC), mean corpuscular hemoglobin (MCH) and concentration of red blood cells (MCHC) were not significantly different (P≥0.05) between treatments. The results indicated that adding 100 mg L-1 of total hardness to water (meaning 240 ppm to water), have a positive effect on the biological conditions of the plant and fish in an aquaponic culture of rainbow trout and lettuce.
  Keywords: Total hardness, Lettuce plant, rainbow trout, Aquaponics
 • Mina Rabie * Pages 91-99
  Bacterial infections are one of the most important threats in the aquaculture. One of the most prevalent infectious diseases in rainbow troutfarms in recent years is Streptococcus in many countries. In recent years, the aromatic plants and their extracts have attracted a lot of attention. This study aimed to evaluate the effect of bacterial infection caused by strain of Streptococcus iniaie on the immune system of fish and the use of the extract of Artemisia sieberi to reduce the devastative effect of this bacterial infection on the immune system of Oncorhynchus mykiss. Reducing levels of the plasma peroxidase, IgM, total complement, lysozyme in fish exposed to bacteria showed the toxic effects of this bacteria on the immune system of fish. However, there was no significant change in the fish fed the extract of Artemisia sieberi and exposed to bacterial infection (P<0.05) compared to control group. This suggests the reinforcement and protective effect of the extract of Artemisia sieberi on the immune system of O. mykiss.
  Keywords: Artemisia sieberi, Streptococcus iniaie, Oncorhynchus mykiss, Humoral Immunity
 • Rouhollah Sheikhveisi, Seyyed Aliakbar Hedayati *, Ali Jafar Nodeh, Habib Snchooli, Sepideh Ghani, Tahere Bagheri Pages 100-109
  This study aimed to investigate the protective effect of molasses pre-treatment on serum immunity indices of Cyprinus carpio exposed to iron nanoparticles. A total of 250 fish with an average weight of 25±0.62 were divided into four treatments, including without molasses (treatment 1), diet containing 0.5% molasses (treatment 2), diet containing 1% molasses (treatment 3) and diet containing 2% molasses (treatment 4). After 42 days, three fish were taken from each replicate and presented as "no nanoparticles" in the results. Then fish were exposed to 50% of the lethal concentration of iron nanoparticles (96h LC50) for 14 days. After 14 days, three blood samples were taken from each replicate and presented as "nanoparticles" in the results. Blood samples were taken and serum was isolated to measure serum biochemical parameters, including hepatic enzymes (ALT, AST, ALP), glucose, total protein, immunoglobulin, albumin. The molasses treatments had a significant effect on serum immune parameters (P<0.05). With increasing molasses concentration, levels of the serum total protein, immunoglobulin, albumin and glucose were significantly increased. In the treatment of nano iron and nano-iron with molasses, the amount of these indices significantly increased. AST and ALP levels significantly decreased by molasses-fed treatments, but significantly increased in nano-iron treatment in this treatment. In the treatment of nano-iron with molasses, the amount of this index decreased, but it increased significantly in comparison to the molasses group, which means that the molasses alone reduced the index, but in combination with nano-iron, it did not increase the effect of nano-iron, neutralize or even improve it. In the combination of nano-iron and molasses, the amount of ALP and AST indices significantly decreased, that means molasses in combination with nano-iron could improve the nano-iron supplementation, but in the remaining indices, molasses could not neutralize increase effect of nano-iron.
  Keywords: Common carp fry, Iron, Beetroot, Blood immune indices
 • Abdolghader Ghojeghnezhad, Rahman Patimar *, Hojatollah Jafaryan, Zia Kordjezi, Mohammad Farhangi Pages 110-122
  Topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) is considered as an exotic fish for inland waters of Iran. This study was carried out to investigate some reproduction characteristics of this species in some reservoirs of warmwater fish farms in Gonbad-e-Kavous, Iran.A total of 554 fish samples were collected between March and August 2017 using beach seine, and fixed into 10% formalin. The sex ratio was unbalanced in favoure of females, additionally there was a monthly variation in sex ration. Based on GSI results, reproductive season of this species was April-May, the highest GSI was observed in April. The absolute fecundity ranged between 365 and 1262, and the relative one 104 to 625 egg/g. The absolute fecundity had significant positive relationship with fish size (length, weight and age), while relative fecundity showed a negative correlation with fish size (length, weight and age). Egg diameter ranges 0.37 to 0.93 mm, with an average of 0.71-0.74 mm in different reservoirs.
  Keywords: Exotic, fecundity, Reproduction, morphology
 • Mohammad Ali Nematallahi *, Mohammad Izadi, Farhood Ziaie, Alireza Mirvaghefi, Marzieh Heidarieh, Sadra Mahmoodi Pages 123-131
  This study was conducted to evaluate and compare the effect of Ergosan particle (Alginic acid) and Alginic acid nanoparticles produced by gamma radiation and ultrasonic wave method in the diet, with the dose of 5 mg/kg. In this research, growth, survival and response to stress were studied in rainbow trout for a period of 8 weeks. The Ergosan immunity-stimulating particles were converted to Alginic acid nanoparticles (Ergosan) by gamma radiation and ultrasonic waves methods. Alginic acid nanoparticles produced by ultrasonic waves had diameter of 70 nm and those produced by gamma radiation had a diameter of 20 nm. The fish with an average weight of 125±9 gr were kept in 300-liter tanks with a storage density of 40 fish in each tank in 4 treatment and 3 replication. The fish were fed ad libitum twice a day. The results showed significant differences in indices under consideration including growth, final weight, weight gain and FCR (P<0.05). There was not any significant difference between treatments in survival rate (P>0.05). The stress test at the end of the treatment period showed that the mean cortisol levels significantly increases, but gamma and ultra-treatments had the lowest response to stress which was significantly lower than control groups (P<0.05). There was no significant difference in glucose levels before and after stress (P>0.05). The results showed that adding nano stimulating Alginic acid produced by gamma radiation to rainbow trout diet, has significant effects on growth and response to stress. It appears that in cultural conditions and weight range mentioned in this study, nano stimulating Alginic acid could be useful for the fish.
  Keywords: Alginic acid (Ergosan) nanoparticles, Gamma radiation, Ultrasonic waves, growth