فهرست مطالب

نخبگان علوم و مهندسی - سال چهارم شماره 3 (مرداد 1398)
 • سال چهارم شماره 3 (مرداد 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/09
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقالات گروه علوم انسانی
 • توفیق فروغی *، حسن هوشیار، کاوه ضیافتی صفحات 1-18
  اصولا سکونتگاه ها به ویژه سکونتگاه های شهری تمایل به گسترش وتوسعه دارند .این طرح توسعه در زمان ها ومکان های مختلف تحت تاثیر عوامل متعدد ومتنوعی واقع گردیده است جهات گسترش شهرها از عمده مسائل مدیریت شهری امروز به شمار می‌رود.
  اگر شهر وپیکره زنده آن دستخوش مناسبات بیمار اقتصادی شود .این سوداگرانند که آینده شهر را رقم می زنند.در چنین شهری رشد ناموزون مثل سلولهای سرطانی به مرور شهر ومجموعه ساختاری آن را به ورطه غیر قابل برگشت بیماری بدخیم سوق می دهد.مجموعه های مسکونی قارچ گونه ومثل غده های سرطانی در پیرامون شهر ها می رویند .سامانه خدمات رسانی وتامین نیازهای حیاتی چنین جمعیتی مختل می گردد واز شهر وهویت تاریخی وفرهنگی آن یک ساختمان بی قواره وبیمار باقی می ماند که آینده ای برای آن قابل تصور نخواهد بود. در این تحقیق که از نوع کاربردی – توسعه ای است و داده های خام که از طریق اسنادی و میدانی بدست آمده ،پس از تلفیق و ترکیب یافته ها با توجه به نیاز تحقیق طبقه بندی و سپس به کمک مدلهای همچون مدل آنتروپی شانون و ترسیم نقشه در محیطهای Gis , Autocad نتایج پردازش و تجزیه و تحیلیل شده است.
  شهر بوکان در جنوب استان آذربایجان غربی با قرار گرفتن در منطقه بدون خطر زلزله ،دارای منابع آبی فراوانع دارا بودن نقش مرکزی و بزرگترین شهرپرجمعیت در شمال استان کردستان و جنوب استان آذربایجان غربی،داشتن بزگترین بازار دام غرب کشور،دارای مناسب ترین شیب برای شهرسازی... در معرض بیشترین مهاجران به این شهر در سطح منطقه می‌باشد که دارای پیامدهای در تضاد با توسعه پایدار می باشد
  چراکه که تخریب اراضی کشاورزی، تبدیل عملکرد روستا به شهر در نواحی روستایی پیرامون ، بیرون راندن اقشار کم درآمد از شهر بوکان واسکان در نواحی پیرامونی، پدیده آلونک نشینی، تفکیک بافت اجتماعی شهر، پیوستگی بافتهای نامنسجم شهری و روستایی، مسکن ناهنجار وحاشیه نشینی، گسترش در نواحی بدون زیر ساخت ، نارسایی درشبکه بندی، ترافیک و حمل ونقل عمومی، تخریب محله های بارزش تاریخی، دگر گونی چشم اندازهای محیطی با ارزش ، ساخت وساز در نواحی در معرض مخاطرات محیطی، آلودگی های زیست محیطی در نواحی درونی وبیرونی و... از جمله مهمترین تهدایت تداوم روند فعلی گسترش فعلی شهر قلمداد میگردد، بنابراین ساماندهی و هدایت به رشد فیزکی از جمله سیاست هایست که متولیان امر باید بدان عمل نمایند.
  کلیدواژگان: شهر، گسترش فیزکی، فض، توسعه پایدار
 • مریم سرمست* صفحات 19-28
  جانشین پروری به عنوان مرکز برنامه ریزی نیروی کار سازمانی و حرفه ای شناخته شده است و نیازمند نگرشی استراتژیک برای آینده ی بلندمدت است. ابزاری است برای اطمینان یافتن از این که افرادی شایسته، واجد شرایط و آماده برای پست های آینده در دسترس می باشند. بر اساس برنامه ریزی جانشین پروری هر پست کلیدی درون سازمان بایستی شناسایی شود که این شامل شناسایی دانش، مهارت و شایستگی های نیروی کار کنونی و تعیین این که چه نوع از آن ها برای مواجه شدن با الزامات نیروی کار آینده در جهت به انجام رسانیدن رسالت چشم انداز و اهداف سازمان مورد نیاز است، می باشد. در مقاله حاضر که به شیوه ی توصیفی- کتابخانه ای نگاشته شده است، پس از تعریف برنامه ریزی جانشین پروری و تبیین اهمیت آن، به بحث پیرامون اهداف برنامه ریزی جانشین پروری پرداخته شده و در ادامه موانع و گام های اجرایی برنامه ریزی جانشین پروری به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: برنام ریزی جانشین پروری، اهداف، فرآیند، موانع، گام های اجرایی
 • مریم سرمست *، زهرا بختیاری صفحات 29-40
  مدیریت دانش بازاریابی یکی مباحثی است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در دنیای رقابتی امروز لازم است که سازمان ها فرآیند کسب دانش و یادگیری را با روشی بهتر از رقبا اجرا کنند که لازمه ی این کار، استقرار اثربخش مدیریت دانش مشتری است. منافع و مزایای مدیریت دانش بازاریابی، باعث ایجاد جاذبه نسبت به این موضوع شده و به رغم مزایایی که مدیریت دانش مشتری برخوردار است، به دلیل بی توجهی به عوامل کلیدی موفقیت استقرار، بسیاری از طرح های آن با شکست مواجه می شوند. هم چنین بر مبنای گزارش های مختلف، اجرای این گونه طرح ها ریسک بالایی دارند، به گونه ای که طبق مطالعه ی گارتنر، نرخ موفقیت استقرار مدیریت دانش مشتری کمتر از 30 درصد بوده و توجیه هزینه های استقرار آن کار دشواری است. با توجه به این مهم، در مقاله حاضر، پس از بحث پیرامون، مفهوم، اهمیت و ضرورت مدیریت دانش مشتری، اهداف مدیریت دانش مشتری و نیز فرآیند مدیریت دانش مشتری و نهایتا حیطه های کاربردی مدیریت دانش مشتری در بازارنوین به بحث گذارده شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش مشتری، بازاریابی نوین، حیطه های کاربردی
 • مقالات گروه فنی و مهندسی و علوم پایه
 • مسعود پیردستان *، سحر دلیری، زهرا زمان پو صفحات 41-59
  بانک ها و اغلب بنگاه های اقتصادی برای بقاء در عرصه رقابت ناچار از خلق روش ها و مزیت هایی هستند که توسط آن ها بتوانند کالا و خدمات خود را به اقشار بیشتری از جامعه ارائه و از این راه به سودآوری و تولید پول برای صاحبان سهام دست یابند و ثروت سهامداران را به حد اکثر رسانند. در این بین ایجاد نگرشی جدید در صنعت بانکداری از اهمیت به سزای برخوردار می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تجربی تاثیر اقلام زیر خط ترازنامه بر عملکرد و ریسک در صنعت بانکداری ایران است. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و روش داده های ترکیبی آزمون شده اند. در نمونه آماری پژوهش تعداد 18 بانک در دوره زمانی سال های 1386 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد ریسک و عملکرد بانک ها به طور معنی داری تحت تاثیر فعالیت های خارج از ترازنامه بانک قرار دارد. ضمنا نوع مالکیت بر رابطه بین فعالیتهای اقلام زیرخط و عملکرد بانکها اثر معنی دار و مستقیم دارد. اما نوع مالکیت بر رابطه بین فعالیت های زیرخط و ریسک بانکها تاثیر معنی داری ندارد. سایر نتایج نشان داد که مطالبات معوق بانکها به طور معنی داری ریسک و عملکرد را تحت تاثیر قرار نمی دهد. نقدینگی بانک ها به طور معنی دار بر ریسک تاثیر دارد اما بر عملکرد بانک ها تاثیر ندارد. سپرده بانک ها تاثیری بر ریسک ندارد اما بر عملکرد بانک به طور معنی دار و مستقیم عملکرد تاثیر دارد. تسهیلات اعطایی بانک ها به طور معنی داری ریسک و عملکرد را تحت تاثیر قرار نمی دهد.
  کلیدواژگان: اقلام زیرخط ترازنامه، ریسک، عملکرد، نوع مالکیت، صنعت بانکداری ایران
 • عبدالرسول رنجبران*، محمد رنجبران، فاطمه رنجبران صفحات 60-84
  تلاش های بشر برای شناخت طبیعت، و همراه ساختن آن با نیاز های خود منجر به کشف، ساخت، و تدوین علم شده است. پیشرفت های علمی (عام، در مقابل خاص که حفاظت شده است) در دو شاخه قطعی، و تصادفی قرار گرفته اند. شاخه قطعی بیشتر بر اساس شناخت آن زمان پیشکسوتان، و از طریق انجام فرضیات، تشکیل معادلات حاکم، حل معادلات، و توجیه تفاوت ها با رفتار طبیعی، ساخته شده است. گاه با گذشت قرن ها از طرح موضوع، و صرف وقت و هزینه های زیاد، و آگاهی از خطای موجود، باز به علت عدم شناخت بیشتر کار به روال اولیه ادامه می یابد، و هزینه های زیادی به بشریت تحمیل می کند. در شاخه تصادفی، که بر اساس شیر و خط بنا شده برای مواردی بکار رفته که نوشتن معادله برای پدیده متصور نبوده است. گسترش این شاخه بر اساس آزمایش های زیاد تارسیدن به دقت قابل قبول برای پدیده های ساده و آزمایش پذیر، و تعمیم به موارد دیگر انجام شده است. گر چه در شاخه تصادفی وضع کمی بهتر است، ولی چون سازندگان احتمال پیشینه علم قطعی داشتند نتیجه تا حدودی به روال قطعی نزدیک شده است. علی الرغم پیشرفت های علمی فراوان، هنوز علم عام به انتهای پایانی نرسیده و نیاز به پژوهش فراوان است. سیر کشف های علم عام، پس از ظهور رایانه ها بسیار کم شده است! از رایانه ها بیشتر به عنوان برده بی اختیار استفاده می شود، یعنی کار های نه چندان منطقی و عقلانی را به تعداد بسیار زیاد توسط رایانه انجام می دهند و به نتیجه قابل قبولی دست می یابند. در مهندسی زلزله اعتماد پذیری سازه ها از طریق ساخت منحنی شکنندگی انجام می شود. آخرین دست آورد ها، انجام صد ها هزار محاسبه خسته کننده و گران غیر خطی تاریخچه زمانی به کمک رایانه و ساخت منحنی بر اساس این نتایج است. با این حال نشان داده شده که این نتایج هم همچنان دارای عدم اطمینان هستند. موضوعی خنده دار، یعنی کسب اعتماد از طریق منحنی هایی که به آن ها چندان اعتمادی نیست! مشکلات در همه شاخه های علم عام وجود دارد، در بعضی شاخه ها موضوع حادتر است، مثل همین مورد منحنی شکنندگی. در شاخه های دیگر علم مثل مدیریت و اقتصاد مساله ای مشابه ساخت منحنی شکنندگی وجود دارد، ولی بر خورد در آن شاخه ها بسیار منطقی تر بوده است. نویسندگان حاضر و همکاران پژوهشی آن ها (گروه هنر)، در دودهه گذشته، پژوهش ممتد و هدف داری را در جهت شناخت پدیده شکست سازه ها بنیان گذاشتند. نتایج کار هنر منجر به کشف و تدوین فلسفه تغییر حالت (فتح) شد. در فتح هر پدیده به صورت تغییر در شاخص دستگاه بین مبداء و مقصد منظور می شود. مبداء شروع پدیده، مقصد انتهای پدیده، و فاصله بین این دو طول عمر پدیده نامیده می شود. با استفاده از استدلال منطقی، و منطق ریاضی ارتباط بین مبداء و مقصد، از طریق توابع پدیده سامان داده شد. توابع پدیده، توابعی دقیق و صریح از طول عمر پدیده و دو متغیر هادی هستند. تعیین متغیر های هادی و تنظیم طول عمر، با استفاده از داده های معتبر، در چهار نقطه کلیدی رفتار پدیده، یعنی ابتداء، انتها، وسط، و ربع اول (یا هر نقطه غیر از سه نقطه دیگر) انجام می گیرد. نتایج کار در شاخه های مختلف علم عام راست آزمایی گردید، و از همخوانی نتایج برای قبول درستی کار مورد استفاده قرار گرفت. علم عام موجود بشری هدف ارتباط بین مبداء و مقصد پدیده ها را دارند. در نتیجه می توان فتح را به عنوان جانشین در اغلب شاخه های علم بشری بکار گرفت، و از دقت، سادگی، ارزانی، و اعتماد به آن استفاده کرد. استفاده از فتح خدمت به جامعه بشری است. در این مقاله مبانی علمی فتح ارائه شده، و با مقایسه نتایج با داده های موجود در فرهنگ علمی صحت و دقت کار به تایید می رسد. و اعتماد لازم برای بکار گیری فتح در شاخه های مختلف علم فراهم می شود. نتیجه آخر " یک خدا، یک جهان، یک فلسفه، فلسفه تغییر حالت (فتح)" .
  کلیدواژگان: یک خدا، یک جهان، یک فلسفه، فلسفه تغییر حالت، آئین نامه طراحی، منحنی شکنندگی، منحنی احتمال، تیر، ستون، ظرفیت باربری، توابع حالت، توابع پدیده، طول عمر، پدیده
 • پیمان حیدرریحانی صفحات 85-92
  یکی از موضوعات بسیار مهم در پایداری گودهایی با شیب زمین بالادست بحث نحوه پایدارسازی گود میباشد از میان روش های متداول روش نیلینگ روش بسیار مناسبی می باشد زیرا هم کاربرد وسیعی داشته وهم طراحی و تحلیل آن با نرم افزارهای مختلف انجام میگردد . برای این منظور در نرم افزار Plaxis مدلسازی های غیر خطی بر روی مدلهای مختلف انجام شده است همچنین در این پژوهش میزان تغییر شکل هاو پایداری سازه نگهبان در گودبرداری های عمیق و نیمه عمیق با توزیع تنش در نیل ها به روش میخ کوبی در عمق 25 متری در شرایط خاک چند لایه و در حالت اجرای میخ‌خاک‌ها با زاویه 15 درجه و با طول متفاوت15 و 12 و10 و8 متری مورد بررسی قرارگرفته است. یکی از مهمترین بررسی ها در این پژوهش اثر زاویه شیب خاک بالادست میباشد که به ترتیب با شیب های 5 و 10 و 15 و 20 درجه مدلسازی ها انجام شده است.
  کلیدواژگان: خاک شیبدار، میخ کوبی، نیلینگ، نرم افزار Plaxis
 • یوسف آقایی پور، شراره مهاجری*، مسعود پیردستان صفحات 93-110
  تحقیق حاضربا هدف تدوین مدل زنجیره تامین چابک برای رفع مشکل خودروهای ناقص موجود در کف شرکت ایران خودرو صورت گرفته است.. با مطالعه ادبیات موضوع 11فاکتور اصلی برای موفقیت در زنجیره تامین چابک شناسایی شد و در قالب پرسشنامه ای در اختیارخبرگان زنجیره تامین ایران خودرو قرار گرفت. با تحلیل عاملی داده های بدست آمده ازپرسشنامه های جمع آوری شده، 11 فاکتور شناسایی شده، تائید شد وهمچنین با استفاده از نتایج این پرسشنامه و بر مبنای فرضیات تحقیق تحلیل مسیر مدل پیشنهادی انجام شد. یازده فاکتور شناسایی شده در پرسشنامه دوم وارد شده و در اختیار خبرگان زنجیره تامین قرار گرفت . بر مبنای نتایج پرسشنامه دوم و با استفاده از تکنیک ISM مدل زنجیره تامین چابک ایران خودرو طراحی شد. بینشی که این مدل به مدیران ارائه می کند می تواند به آنها در برنامه ریزی استراتژیک برای بهبود چابکی زنجیره تامین و تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز خودروهای ناقص موجود در کف شرکت ایران خودرو کمک کند.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین چابک، خودروهای ناقص، ایران خودرو، تامین قطعات، تکنیک ISM
 • شراره مهاجری*، یوسف آقایی پور، مسعود پیردستان صفحات 111-122
  توسعه دانش و توانایی بشر برای افزایش بهره برداری از محیط و منابع آن و از نگاهی دیگر نگرانی به پایان رسیدن منابع طبیعی و برهم خوردن تعادل فرایندهای حیاتی کره زمین، پژوهشگران را بیشتر از گذشته متوجه محیط زیست و فاکتور های اثرگذار و اثرپذیر آن کرده است. صنعت خودروسازی نقش بسیارمهمی در رشد و توسعه اقتصادی و حفاظت از منابع پایه و کاهش آثار مخرب زیست محیطی دارد. ازاین رو مدیریت زنجیره تامین سبز از دغدغه های مهم شرکت ایران خودرو شده است و شناسایی عوامل موثر بر سبز سازی مدیریت زنجیره تامین ضروریست. در این پژوهش، عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز بر اساس پژوهش های گذشته دسته بندی و در شش بعد بر اساس نظر کارشناسان مشغول در شرکت ایران خودرو ارزیابی و با استفاده از روش تاپسیس اولویت بندی شده است. نتایج بررسی حاکی از این است که از عوامل شناسایی شده عواملی چون: ترویج فرهنگ سبز، آلایندگی آب، خاک و هوا ، رعایت استانداردهای لازم، بازیافت پسماندها و ضایعات، مدیریت کیفیت جامع محیطی، آموزش و ارائه الگوهای مصرف صحیح انرژی، ایجاد سیستم های کنترلی و نظارتی، فراهم سازی محیطی، حمایت از زنجیره تامین سبز توسط مدیران ارشد، بررسی تحلیلی تمام مراحل عملیات فرآیند تولیدی، استفاده از فناوری های جدید، وجود ضوابط و در آخر بررسی تحلیلی مداوم وضعیت کاری ماشین آلات اثر بیشتری بر مدیریت زنجیره تامین سبز در شرکت ایران خودرو دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت، زنجیره تامین سبز، فرهنگ سبز، ایران خودرو، تاپسیس
 • سیدعلی ضیائی*، کامبیز بهنیا صفحات 123-132
  هدف از تکنولوژی جدید آسفالت گرم کاهش دمای لازم برای اختلاط مخلوط‌های آسفالتی با بکارگیری افزودنی و اصلاح کننده مناسب و در نتیجه کاهش کند روانی قیر، بدون کاهش خواص مورد انتظارمی باشد. در مخلوط های آسفالتی گرم کاهش دمای اختلاط و تراکم نسبت به آسفالت داغ در حدود 20 تا c 55 است. ضمنا بر اساس تحقیقات می توان از سرباره فولادی به همراه سنگدانه های طبیعی در مخلوط های آسفالتی استفاده کرد که از جمله محاسن این کاربرد میتوان از افزایش اصطکاک سطح جاده، افزایش مقاومت در برابر تغییر شکل های ماندگار و کاهش معایبی همچون عریان شدگی و قیر زدگی نام برد.در این پژوهش از سرباره فولاد کوره قوس الکتریک (EAF) بعنوان جایگزین بخشی از مصالح سنگی درشت دانه واز ساسوبیت به عنوان ماده افزودنی در مخلوط‌ آسفالتی گرم استفاده گردید. پس از بررسی خصوصیات مصالح سنگدانه ای سرباره فولاد با استفاده از تجهیزات پراش اشعه ایکس (XRF) و میکروسکوپ الکترونی (SEM)، هشت سری مخلوط آزمایشگاهی که0، 25، 50،و75 درصد بخش درشت‌دانه (مانده بر روی الک 4/75 میلی متر) سنگدانه طبیعی آهکی با سنگدانه سرباره فولاد جایگزین شده بود، ساخته شد. وبا استفاده از روش طرح اختلاط مارشال، درصد قیر بهینه و سایر پارامترهای مارشال بدست آمد. نتایچ این پژوهش نشان داد که استقامت مارشال و شاخص سختی مارشال مخلوطهای آسفالتی گرم حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریکی نسبت به نمونه شاهد افزایش یافته و ارتباط معنی داری میان استقامت مارشال ،روانی ودرصدهای مختلف سرباره وجود دارد.
  کلیدواژگان: مخلوط آسفالتی گرم، سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی، ساسوبیت، استقامت مارشال