فهرست مطالب

 • پیاپی 17 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اشرف کریمی، عبدالعلی قوام*، رها خرازی، علی گرانمایه پور صفحات 1-34
  این پژوهش به بررسی نقش رسانه های مبتنی بر موبایل بر شکل گیری خرد جمعی پرداخت. در این پژوهش کیفی، با رویکرد تحلیل محتوا، جامعه آماری اساتید دانشگاه و صاحب نظران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته بود که تا حد اشباع پیش رفت. غالب افراد خرد جمعی را نوعی تصمیم گیری جمعی و مشارکتی بر مبنای نظام ارزشی و تجربیات مرجع با توان تشخیص و درک عمومی یک گروه انسانی نسبت به مسائل مشترک می دانستند که حاصل هم افزایی درک و تشخیص آحاد گروه در یک مشارکت ضابطه مند است و شاخص هایی چون مشارکت جمعی بر اساس منفعت جمعی مبتنی بر عقل جمعی با توجه به حساسیت اجتماعی و رفتار جمعی با توجه به تجربیات مرجع و نظام ارزشی و توجه ویژه به فرهنگ و زبان و تاریخ مشترک و عمومیت دیالکتیک عقل و هیجان در جمع در راستای سودجویی اجتماعی و مشارکت را برای آن برشمردند و ابراز داشتند رسانه های مبتنی بر موبایل به سبب فرامرزی و کم هزینه بودن، گسترش آزادی بیان، محلی برای تضارب افکار عمومی شده اندو امکان اشاعه افکار عمومی از طریق مشارکت مستقیم شهروندان را فراهم آورده اند و بستر انعکاس واقعیت های اقتصادی و اجتماعی بدون سانسورو بدون جانبداری و اعطاء فرصت یکسان به موافقان و مخالفان برای اظهار نظر سبب شده تا گامی در راستای شکل گیری خرد جمعی برداشته شود.
  کلیدواژگان: خردجمعی، رسانه های مبتنی بر موبایل، شبکه های اجتماعی مجازی، فضای مجازی
 • یوسف خجیر، هادی خانیکی* صفحات 35-69
  این مقاله به شناسایی ظرفیت ها و چالش های شبکه های اجتماعی مجازی در توسعه جامعه مدنی ایران و نگرش کنشگران مدنی شهر تهران در مورد آنها پرداخته است. این پژوهش از نوع آمیخته و روش آن مصاحبه عمیق و پیمایش بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی صاحب نظران دانشگاهی و فعالان مدنی و حزبی که از بین آنها 27 نفر با نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی کنشگران مدنی شهر تهران که از بین آنها 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که صاحب نظران 16 ظرفیت و 12 چالش برای شبکه های اجتماعی در توسعه یا تضعیف جامعه مدنی مطرح کرده اند. کشف همسانی، امکان گفتگو، افشاگری، ایجاد حلقه ارتباطی، کاهش هزینه فعالیت های مدنی، گرایش زیاد مردم به شبکه ها، دسترسی آسان به شهروندان و دسته بندی نظرات آنان، آزادی در تبادل اطلاعات، دفاع از نهاد مدنی، معرفی رفتارهای نابهنجار مدنی، گستره پوشش، ارتباط دوسویه کنشگران، تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش قدرت انتخاب از جمله ظرفیت ها، اعتیاد مجازی، کلاهبرداری مجازی، غلبه حاشیه بر متن، نافرهیختگی، ضعف استفاده حرفه ای، سیاست فیلترینگ، مطالبات مدنی کاذب، وجود روحیه نظاره گری کنترل و نظارت دولت، تسری مشکلات فضای مجازی بر جامعه مدنی، غلبه احساسات بر عقلانیت از جمله چالش هاست. از بین این موارد، کنشگران مدنی شهر تهران مهمترین ظرفیت شبکه ها برای جامعه مدنی را گرایش زیاد مردم به شبکه ها، دسترسی آسان به شهروندان و دسته بندی نظرات آنان و کاهش هزینه فعالیت-های مدنی و مهمترین چالش را ضعف استفاده حرفه ای، سیاست فیلترینگ و انتشار مطالبات مدنی کاذب عنوان کرده اند.
  کلیدواژگان: جامعه مدنی، شبکه های اجتماعی مجازی، ظرفیت ها، چالش ها
 • محمدصادق نصراللهی*، محمد جواد بادین صفحات 71-105
  فضای مجازی با محوریت و سکانداری پیامرسانهای اجتماعی، بخش غالب مصرف رسانهای مخاطبان را در عصر حاضر تسخیر کرده است. تحلیل اجمالی الگوی ارتباطی کاربران در پیامرسانهای اجتماعی نشاندهنده استفاده متعارف از ایموجی ها است؛ به طوری که کمتر گفتگوی مجازیای را میتوان یافت که تهی از ایموجی باشد. استفاده نادرست، مبهم و چندگانه از ایموجی ها به ویژه در فرهنگهایی غیر از فرهنگ مولد آنها، این سوال را در ذهن نگارندگان پرورید که منشا این پدیده چیست؟ و تفاوت فرهنگی قرارداد کننده ایموجی و مصرفکننده آن چگونه در تحقق چنین پدیدهای اثرگذار بوده است؟ در جهت پرداختن به این دغدغه، سوال اصلی مقاله اینگونه مطرح می شود که مدلولها و مفاهیم صریح و ضمنی ایموجی های پیامرسانهای اجتماعی چیست و آیا تاثر آنها از نظام فرهنگی و ارزشی جهان غرب قابل اثبات است؟این مقاله با بهرهگیری از روش نشانهشناسی و با استفاده از تکنیک همنشینی و جانشینی، معانی فرهنگی صریح و ضمنی برآمده از ایموجی های منتخب را (23 ایموجی) در سه بخش خانواده، جنسیت و زبان دست بررسی کرده است. یافته های این مقاله نشان میدهد که رهیافت فرهنگی حاکم بر ایموجی ها، تکثرگرایی و نسبیت فرهنگی برآمده از مدرنیسم و پست مدرنیسم است. طبیعتا این دو رهیافت منجر به بروز پدیده هایی چون خلاء فرهنگی، تفاوت فرهنگی، تضاد فرهنگی، تقابل فرهنگی، ابهام فرهنگی و اشاعه فرهنگی در مصرفکنندگان و مخاطبان شده است. در پایان تاکید مقاله بر اتخاذ رویکرد فعال کشورها در ایجاد ایموجی های بومی و متناسب با فرهنگ آنها است.
  کلیدواژگان: ارتباطات غیرکلامی، ایموجی، فرهنگ، پیام رسان اجتماعی، نشانه شناسی فرهنگی
 • سیده مرجان حسینی، حسین علی افخمی* صفحات 107-136
  پیر شدن جمعیت پدیده ای فراگیر است که تعداد زیادی از کشورها را درگیر خود کرده و تعداد دیگری نیز تا چندی دیگر با آن مواجه خواهند شد. فناوری های نوین ارتباطی، ابزارهایی هستند که می توانند برای بالا بردن کیفیت زندگی جمعیت رو به رشد سالمندان مورد استفاده قرار بگیرند. امروزه اپلیکیشن های فراوانی با هدف کنترل سلامتی، درمان بیماری، آگاهی بخشیدن در خصوص سبک زندگی سالم و انگیزه بخشیدن به سالمندان برای داشتن رفتارهای سلامت محور، طراحی و از طریق بازارهای سیستم های عامل مختلف برای تلفن‎های همراه عرضه شده اند. در کشور ما نیز با گسترش استفاده از تلفن همراه هوشمند در بین اقشار و طبقات مختلف و گروه های سنی گوناگون، به این جنبه از امکانات تکنولوژی توجه شده است. در این پژوهش، رویکرد اپلیکیشن های موبایلی ایرانی مخصوص سالمندان نسبت به موضوع سلامتی این گروه، از طریق روش تحلیل محتوای کمی، مورد ارزیابی قرار گرفت. 4 اپلیکیشن از میان 36 اپلیکیشن سلامت محور ایرانی مخصوص سالمندان انتخاب شد و مطالب آنها از طریق نمونه گیری تصادفی و با استفاده از دستورالعمل کدگذاری مرکب از دو نمونه ی خارجی و نمونه ی طراحی شده توسط پژوهش گر مورد بررسی قرار گرفتند. از نتایج این پژوهش می توان به این اشاره کرد که رویکرد این اپلیکیشن ها به سلامت سالمندان، بیشتر بر محور درمان است تا پیشگیری. محتوای این اپلیکیشن ها بیشتر جنبه ی آگاهی بخشی و مستعدکنندگی رفتار سلامت محور دارد تا فعال سازی و تقویت کنندگی آن. دیگر نتیجه ی این پژوهش این است که این اپلیکیشن ها از نظر فراهم کردن امکانات فنی برای استفاده ی سالمندان (مانند رنگ پس زمینه، اندازه فونت، راهنمای استفاده و...) مناسب نیستند.
  کلیدواژگان: پیر شدن جمعیت، سالمندی، اپلیکیشن موبایلی، تحلیل محتوای کمی
 • کیانوش کریمی*، جلال غفاری صفحات 137-172
  با ورود رسانه های نوین و افزایش سطح سواد عمومی، افکار عمومی و اقناع آن اهمیت دوچندان یافته است.. اقناع که به گفته ساروخانی غایت هر ارتباط، اعم از انسانی یا رسانه ای است، نقش کلیدی جهت تقویت جایگاه جهانی و دستیابی به اهداف راهبردی برای هرگونه جریان سیاسی، اقتصادی و... ایفا می کند. پژوهش حاضر سعی نموده است با استفاده از قابلیت های بازی وارسازی به عنوان یک ابزار انگیزشی به رهیافتی جامع برای اقناع افکار عمومی در فضای مجازی دست یابد. برای دستیابی به چنین رهیافتی سعی شده است با استفاده از 3 گام متوالی متشکل از روش پژوهش اسنادی، دلفی و مصاحبه عمیق با کارشناسان حوزه بازی وارسازی و فضای مجازی مدلی جامع برای اقناع افکار عمومی در فضای مجازی ارائه شود. درنتیجه گام اول و دوم پژوهش و با استفاده از روش اسنادی و دلفی(در سه دور متوالی) مدل جامع تاثیرگذاری بر افکار عمومی (7 مرحله) و 13 قابلیت بازی وارسازی مشخص شدند. در گام سوم و نهایی پژوهش نیز بر اساس نتایج دو مرحله نخست پژوهش، مدل هایی برای بازی وارسازی مراحل تاثیرگذاری بر افکار عمومی ارائه شد. مدل هفت مرحله ای تاثیرگذاری بر افکار عمومی که به عنوان ابزاری مهم در دنیای تبلیغات شناخته می شود می تواند به عنوان مبنایی برای اقناع افکار عمومی در فضای مجازی استفاده شود. استفاده از فناوری بازی وارسازی که دارای پیشینه قوی در جذب و درگیر سازی مخاطبان دارد موفقیت مدل تاثیرگذاری بر افکار عمومی را تضمین می نماید. بازی وارسازی با تلفیق در مدل های اقناع افکار عمومی اثربخشی و کارایی آن ها را به مراتب افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: افکار عمومی، اقناع، بازی وارسازی، فضای مجازی
 • بهزاد ایزدی، علی قائدی*، محسن حیدری، مجتبی قاسمی صفحات 173-196
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر درگیری در اینستاگرام بر کیفیت رابطه و رفتار طرفداران تیم فوتبال پرسپولیس است. که با استفاده از مدل معادلات ساختاری و با انتخاب تعداد 365 نفر از طرفداران تیم پرسپولیس که درصفحه اینستاگرامی این باشگاه عضویت داشتند، با روش توصیفی - همبستگی صورت پذیرفت. با بررسی پیشینه، پرسشنامه 29 سوالی متناسب با اهداف تحقیق تدوین گردید که روایی صوری و محتوایی به تایید کارشناسان و متخصصان و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، بررسی گردید. از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون مدل معادلات ساختاری برای بررسی برازش مدل تحقیق استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری22 spss و Amos 22 انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که به جز نوع محتوا، متغیرهای نوع رسانه ارسال شده و زمان پست گذاری دارای تاثیر مثبت و معناداری بر درگیری در اینستاگرام دارند، همچنین بیانگر این بود که درگیری در صفحات اینستاگرام می تواند تاثیر مثبتی بر کیفیت رابطه و در نهایت رفتار هوادار باشگاه داشته باشد. بنابراین توجه به عواملی مانند نوع رسانه ارسال شده و زمان پست گذاری می تواند در درگیر شدن هواداران به صفحه باشگاه و در نهایت بهبود رابطه باشگاه با هواداران کمک کند.
  کلیدواژگان: اینستاگرام، کیفیت رابطه، پرسپولیس، قصد حضور، تبلیغات دهان به دهان
 • مهدی ادیبان، علی اصغر کیاء* صفحات 197-230
  روزنامه نگاری همراه و تاثیر آن بر تولید و انتشار خبر موجب قدرت بیشتر افکار عمومی شده است. الگوی انتشار ((منتشر کن سپس فیلتر))، ((پایین به بالا)) و ((یکی به همه))، مهمترین تمایز این گونه جدید روزنامه نگاری است. کشور پاکستان اگر چه دارای رسانه های متنوعی است؛ لیکن وابستگی های حزبی و اقتصادی و ساختار سنتی حاکم بر آن، امکان مشارکت و تاثیر افکار عمومی را در فرایند خبر محدود کرده است؛ رسانه های همراه در پاکستان، با تکیه بر سه ویژگی ((همه جایی، همیشگی و همگانی)) نوید قدرت گرفتن افکار عمومی را می دهند. درحادثه انفجار معبد ((داتا دربار)) علیرغم چیرگی رویکرد رسانه های سنتی بر اخبارمرتبط که سعی داشتند آن را فرقه ای جلوه دهند و این کشور بزرگ را تا آستانه جنگ داخلی بکشانند، رسانه های همراه با وساطت شبکه های اجتماعی، جریانها و بازیگران سیاسی را با اخبار متفاوت و البته واقعگرایانه به مقابله با اختلاف افکنی سوق دادند.روزنامه نگاری همراه، اساسا موضوعی بدیع است. خصلت نوآورانه و سوالاتی که به چگونگی تاثیر و عمل این نوع روزنامه نگاری معطوف می شود، این پژوهش را به تکیه بر راهبرد استقرایی و استفاده از روش های کیفی تحلیل متن و ترکیب با مطالعه تاریخی سوق داد. مهمترین نتیجه این تحقیق، شناسایی تحول درقدرت افکار عمومی با کمک رسانه های همراه است؛ از جمله تاثیرات روزنامه نگاری همراه، افزایش مشارکت سیاسی - مدنی در کاربران است.
  کلیدواژگان: رسانه همراه، خبر، روزنامه نگاری، افکارعمومی، پاکستان
 • سعید سرابی*، محمدرضا جاسم زاده، مجید سعادتی صفحات 231-265
  شبکه ماهواره ای العربیه به ویژه در سال های اخیر جنگ روانی شدیدی علیه ایران به راه انداخته و در راستای منافع دولت های غربی برای صدمه زدن به انقلاب اسلامی گام برمی دارد. در پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به تاکتیک های جنگ روانی شبکه ماهواره ای العربیه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده و برای این کاربصورت هدفمند بخش خبری ساعت 20 شبکه العربیه بعنوان اصلی ترین بخش خبری این شبکه، طی سه ماه اول سال 2016 به صورت تمام شمارشی مورد مطالعه قرار گرفت. راهبرد این پژوهش، قیاسی است. نخست با مطالعه کتابخانه ای، تاکتیک های جنگ روانی احصا شد. سپس با روش تحلیل محتوای کیفی، شیوه های جنگ روانی علیه ایران در سه ماه اول سال 2016 مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که شبکه ماهواره ای العربیه در بازه مذکور از 30 تاکتیک؛ دروغ بزرگ،برچسب زنی،تحریک،ابهام وشائبه،انتقال،تعمیم افراطی،تفرقه افکنی،چینش خبری،کوچک نمایی،استنادمجازی،دشمن سازی،انسانیت زدایی ازحریف،پلیس خوب وپلیس بد،توسل به زبان تسلیحات،حذف بخشی ازسنداصلی،استهزاءوتمسخر،شایعه،تظاهربه یکپارچگی،ارائه اطلاعات گزینش شده،نام گذاری معکوس و... استفاده کرده است. می توان گفت که هدف اصلی شبکه ماهواره ای العربیه از همه تاکتیک های استفاده شده در جنگ روانی علیه ایران، تاکید بر دشمنی این کشور با کشورهای عربی و اسلامی است .
  کلیدواژگان: جنگ روانی، شبکه العربیه، تاکتیک های جنگ روانی
 • زینب زمانی، منیژه حقیقی نسب، ندا زرندیان* صفحات 265-296
  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه درگیرسازی در رسانه اجتماعی با تصویر و در نهایت انتخاب مقصد گردشگری است. بدین منظور مدل مفهومی که رابطه ی بین درگیرسازی، تصویر ذهنی شناختی، تصویر ذهنی عاطفی و انتخاب مقصد را نشان می دهد، ارائه و با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسشنامه اقدام به اجرای پژوهش گردید. جامعه مورد بررسی پژوهش کاربران گروه های گردشگری فعال در تلگرام بوده و روش نمونه گیری، نمونه دردسترس است. داده های جمع آوری شد و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار SPSS22 و AMOS 22 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل مدل پژوهش حاکی از این بود که درگیرسازی در گروه های تلگرامی با محوریت گردشگری با تصویر ذهنی شناختی و تصویرذهنی عاطفی از مقصد رابطه معناداری دارد. علاوه بر این، تصویر ذهنی شناختی و تصویر ذهنی عاطفی نیز با انتخاب مقصد رابطه معنا دار داشتند. در نهایت، این پژوهش به شواهدی مبنی بر رابطه مستقیم درگیرسازی بر انتخاب مقصد دست نیافت. سرانجام، با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهادها کاربردی جهت بهره گیری از کانال تلگرام به سازمان های مدیریت مقصدهای گردشگری کشور، ارائه گردید.
  کلیدواژگان: تصویر مقصد، انتخاب مقصد، درگیرسازی، رسانه اجتماعی، تلگرام
 • محمدتقی نظرپور*، قنبر احمدی، سعید نوروزیان صفحات 303-325
  در عصر دیجیتال، حضور فعال دانشجویان در کتابخانه های دانشگاهی ایران، کمرنگ شده است. این پژوهش با هدف یافتن معیارهایی برای ارتقای کیفیت فضای کالبدی کتابخانه های دانشگاهی صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل مراجعه کنندگان به کتابخانه های مرکزی هفت دانشگاه و موسسه آموزش عالی سطح یک کشور واقع در شهر تهران بود. با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای تعداد 246 استفاده کننده انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته رضایتمندی پژوهشگران از کتابخانه پاسخ دادند. پس از حذف 36 پرسشنامه مخدوش، تحلیل اطلاعات 210 آزمودنی با استفاده از روش تحلیل عاملی صورت گرفت. یافته ها نشان داد بین رضایتمندی کتابخانه با عوامل حس تعلق و عملکرد فضاهای داخلی و زیرساخت نرم افزاری رابطه مستقیم وجود دارد که از لحاظ آماری معنی دار می باشد (0/01>P). همچنین نتایج نشان داد که بین رضایتمندی با آسایش محیطی و زیبایی شناسی (0/193=r) رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد (0/05>P). بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که ارزیابی معیارهای طراحی کتابخانه های دیجیتال در ایران و اعتبارسنجی آنها به عنوان نهادهای مهم آموزشی و پژوهشی کشور می تواند براساس استانداردهای بین المللی انجام گیرد. با تبدیل این معیارهای کیفی به پیشنهادات طراحی توسط معماران می توان تا حد زیادی معضلات موجود در کتابخانه ها را کاهش داد.
  کلیدواژگان: کتابخانه های دیجیتال، رضایتمندی پژوهشگران، زیرساخت نرم افزاری، فضای کالبدی
|
 • Abdolali Ghavam *, Ali Geranmayepour, Raha Kharazi, Ashraf Karimi Pages 1-34
  This research examines the role of mobile-based media in shaping collective wisdom. In this qualitative study, using content analysis approach, the statistical community of university professors and experts were selected through purposeful sampling. A semi-structured, deep-seated interviewing tool that went into saturation. Most collective community members considered collective and participatory decisions based on value system and reference experiences with the ability to recognize and understand the general group of human about common issues, which is the result of the synergy of understanding and recognition of the group in a participatory relationship, and the indicator Such as collective participation based on the collective interest based on collective wisdom with regard to social sensitivity and collective behavior, with regard to reference experiences and value system, and special attention to common culture and language and history, and the generalization of the dialectic of reason and excitement in the community in the direction of social profit And participated in it, and stated that mobile-based media were the cause The low cost, the spread of freedom of expression, the localization of public opinion, and the possibility of spreading public opinion through the direct participation of citizens, and the platform for the reflection of social and economic realities without censorship, without prejudice, and giving equal opportunity to supporters and opponents For commenting, it has been made to take a step towards the formation of a collective wisdom.
  Keywords: collective wisdom, Mobile Based Media, Virtual Social Networks, cyberspace
 • Yousef Khojir, Hadi Khaniki * Pages 35-69
  This paper identifies the capacities and challenges of virtual social networks in the development of civil society in Iran and the attitudes of civil activists in Tehran about them. This study was a blended method and its method was deep interviewing and scrolling. The statistical population in the qualitative section of academic scholars and civil and party activists, among them 27, were selected through targeted sampling and a small portion of civil activists in Tehran, among which 384 were selected by simple random sampling. The findings show that experts have 16 capacities and 12 challenges for social networks in developing or weakening civil society. The discovery of equality, the possibility of dialogue, disclosure, the establishment of a communication link, the reduction of the cost of civil activities, freedom to exchange information, defend civil society, introduce abnormal civic behaviors, coverage, strengthening social capital, increasing the power of choice, including capacities. weakness of professional use, filtering policy, false civil demands, the existence of a state of government monitoring and control, the expansion of cyberspace problems to civil society, they are among the challenges. Among these cases, the civil activists in Tehran have the most important capacity for civil society networks to attract people to networks, easy access to citizens, and categorize their views and reduce the cost of civil activities. And the most important challenge is the weakness of professional use, filtering policies, and the dissemination of false civil claims.
  Keywords: Civil Society, Virtual Social Networking, Capabilities, challenges
 • Mohammadsadegh Nasrollahi *, Mohammad Javad Badinfekr Pages 71-105
  Concentration on social messengers in cyberspace, has dominated the part of dominant audience of media consumption in the present era. A brief analysis of the communication pattern of users in social messengers shows the usual use of emoji, so that fewer virtual conversations can be found without emoji. The incorrect, vague, and multiple use of emoji, especially in cultures other than their productive culture, raised the question in the minds of the writers about what is the origin of this phenomenon. And how did the cultural difference between the emoji and its consumer use affect the realization of such a phenomenon? In order to address this concern, the main question of the article is that what are the referents and concepts explicit and implicit of social messengers and whether their influence on the cultural and value system of the Western world can be verified?
  This paper, using the methodology of semiotics and using fellowship and paradigmatic technique, has explored the explicit and implicit cultural meanings derived from selected emoji (23 emoji) in three parts: family, gender, and language. The findings of this paper show that the dominant cultural approach to emoji is pluralism and cultural relativism deriving from modernism and postmodernism. Naturally, these two approaches have led to phenomena such as cultural vacuum, cultural differences, cultural contradictions, cultural confrontation, cultural ambiguity, and cultural dissemination in consumers and audiences. Last, the emphasis is on adopting an active approach by countries to creating native emoji and in line with their culture
  Keywords: Non-verbal Communication, emoji, Culture, social messenger, cultural semiotics
 • Seyedehmarjan Hosseini, Hossein Afkhami * Pages 107-136
  Population ageing in both developed and developing communities is increasing significantly due to resources such as improvement in healthcare and welfare, and decreasing of the birth rate. This group needs more care (medical or mental) that increases medical expenditures for governments, families and insurance institution, so policies that are related to the health of older adults are becoming more essential.With the rise of new media, more people became information literate. This great change provided an opportunity for societies to use new technology to cure, reinforce and empower elderly people. Smartphones and tablets are becoming more popular among older adults so a great number of applications have been written based on favorite operating systems (e.g. IOS and Android) for this increasing population. This study provided an overview of the 4 most popular Iranian health apps for the elderly and appraised each app’s usability and serviceability and communicational capability for their immediate audiences. Also, it tried to find out whether these apps are based on reinforcing elderly or management of diseases. Data came from content analysis of health and education apps in the Iranian mobile market. The main result of study is that Iranian healthcare mobile apps are more based on the treatment of diseases rather than reinforcing and empowering elderly. Another conclusion is that these apps try to communicate with relatives, family members or any other person who cares elderly, instead of communicating with older adults directly. Additionally, they are not technically applicable to the elderly.
  Keywords: Population Ageing, Elderly, mobile application, Healthcare, content analysis
 • Kianoosh Karimi *, Jalal Ghafari Ghadir Pages 137-172
  Aim
  With the advent of new media and the rise of public literacy, public opinion and persuasion have become more important. According Saroukhani, Persuasion is the final aim of any relationship, whether humanistic or mediastics. Persuasion plays a key role in strengthening global status and attaining strategic goals for any political and economic trends and so on. The present research has tried to achieve a comprehensive approach to persuasion of public opinion in cyberspace using the capabilities of Gamification as a motivational tools.
  Methods
  we have tried by using three consecutive steps consisting of documentary research, Delphi, and in-depth interviews with Gamification and Cyberspace experts, provided a comprehensive model for persuasion of public opinion in cyberspace.
  Findings
  At the first and second steps of the research by using the documentary and Delphi method (in three consecutive rounds), were identified a comprehensive model for influencing public opinion (7 steps) and 13 Gamification capabilities. At the third and final step of the research, based on the results of the first two stages of the study, models were presented for Gamify the stages of influencing public opinion.
  Conclusion
  The seven-step model of influencing public opinion, known as an important tool in the advertising fields, can be used as a basis for persuading public opinion in cyberspace. The use of Gamification technology, which has a strong background in attracting and engaging audiences, ensures the success of the model influences public opinion. Combining Gamification with public opinion persuasion models increases their effectiveness and efficiency.
  Keywords: Public-opinion, persuasion, Gamification, cyberspace
 • Behzad Izadi, Ali Ghaedi *, Mojtaba Ghasemi, Mohsen Heidari Pages 173-196
  The aiming of present study was to investigate the impact of involvement in the Instagram on relationship quality and the behavior of Persepolis fans. Using structural equation modeling and choose 365 Instagram on page members of Persepolis team.descriptive – correlation statistic was used. Through reviewing the research literature the questionnaire of 29 questions was conducted and according to the aiming of study, face and content validity confirmed by experts and its validity,using confirmatory factor analysis were studied. Descriptive statistics and inferential statistics Structural equation modeling was used to evaluate the fit of the model. Data analysis was carried out using statistical software spss 22 and Amos 22. The results showed that, except of the type of the content, the variables type of media that have used and the of time posting have a positive and meaningful impact on the involvement in Instagram, also showed that the involvement in the pages of Instagram can have a positive impact on the quality of the relation and the behavior of fans of club. Therefore, according to factors such as the type of media that have used and the posting time can be invested in engaging fans to help the club and ultimately improve the relationship with the club fans.
  Keywords: Instagram, quality of relation, Persepolis, attendance intention, word of mouth
 • Mahdi Adiban, Aliasghar Kiya * Pages 197-230
  The mobile journalism and its impact on production and news publication has led to more public opinion. Pattern of publication (Publish then filter),(Down to Up),(One to all), The most important distinction is this new type of journalism.Although Pakistan has various medias; but partly and economic association and the traditional structure which governing it. The possibility of participation and impact of public opinion in the news process has been limited.Mobile journalism in Pakistan relying on the three characteristic of (anywhere , anytime and anyone) promise the power of getting public opinion.In the event of the Temple Blast (Data Darbar), despite the overwhelming approach of traditional media to related news that tried to sect it and set this great country to the brink of civil war, media along with social media, currents, and political actors with different and, of course, realistic, newspapers to counteract differences.The mobile journalism is essentially a novelty. Innovative character and questions that focus on how this type of journalism works and influence this research, relying on the inductive strategy and the use of qualitative methods of text analysis and combination with historical study. The most important result of this research is the identification of the transformation of the power of public opinion with the help of mobile media, including the associated journalistic effects, increasing the political-civil participation of users.
  Keywords: Mobile media, News, Journalism, Public Opinion, Pakistan
 • Saeid Sarabi *, Mohammadreza Jasemzadeh, Majid Saadati Pages 231-265
  The aim of this research is to study psychological war tactics which the Al - Arabia satellite channel has been using against the Islamic Republic of Iran. For this issue, the main News - program of the channel will be studied. In this research, the theory of Psychological Warfare has been applied. First, the tactics of psychological war have been recognized by desk study. Then the tactics of psychological warfare which have been used against Iran in the first quarter of 2016 have been studied by a qualitative content study. The method of this research is comparative. The result of the research shows that the Al - Arabia satellite channel have used these tactiks in psychological war against Iran: Big Lie, Labeling, Incitement, Ambiguity and Doubt projection, Transformation, Extreme Generalization, Division, News Ordering, Understating, virtual citing, Enemy Making, Dehumanization of the Opponent, Good Cop and Bad Cop, Applying Weapon Logic, Omission from Main Resource, Mocking and Scoffing, Rumor, Pretending to Unity, Broadcasting the chosen information, Reverse Naming, Charming Generalization, Implication Policy, Spreading the depression, Legend Making, Making artificial Crisis, Magnifying the Side Effects, Inducing the Isolation of the Opponent, Repetition and The Terror
  Keywords: psychological war, Al - Arabia satellite channel, Qualitative Content study
 • Zeinab Zamani, Manije Haghighi Nasab, Neda Zarandian * Pages 265-296
  The purpose of this study is to investigate the relationship of engagement in social media with the image and tourism destination selection, ultimately. For this aim, a conceptual model that shows the relationship between engagement, cognitive mental image, emotional image and destination selection was designed and the research was carried out by using survey method and questionnaire tool. The target population of the study was the users of the active tourism groups in Telegram, and an available sample was our sampling method. Collected data were tested by using structural equation modeling and by helping SPSS22 and AMOS22. The results of the research model analysis indicated that there is a significant relationship between engagement in tourism-based Telegram groups with a cognitive and emotional image of the destination. In addition, cognitive mental image and emotional mental image have also a meaningful relationship with the destination selection. Finally, this study did not find evidence of a direct relationship between engagements with destination selection. At sum up, practical propositions for using telegram channel by tourism destination management have been provided.
  Keywords: Destination Image, Destination Selection, engagement, Social Media, Telegram
 • Mohammad, Taghi Nazarpour *, Saeid Norouzian, Ghanbar Ahmad Pages 303-325
  The active presence of students in the academic libraries has been on a steady decline throughout the digital era. The current research was conducted with the aim of investigating the factors affecting the quality of academic library spaces. The research method was correlational and the target population has consisted of all central library users of top universities in Tehran. This cross-sectional study was conducted on 246 users of the academic libraries, from January to March 2019. Respondents were selected using cluster sampling method. The users’ satisfaction on academic library questionnaire was completed by all participants. Respondents ranked their responses among each of the variables by using Likert scale. 210 questionnaires were included in the final analysis after exclusion of 36 questionnaires with missing data. Data analyses were done by using SPSS software and the validity of the questionnaire was analyzed. To process information and identify categories of items of questionnaires, Exploratory Factor Analysis (EFA) was used and three major factors of users’ satisfaction in libraries have been extracted according to the users’ opinion. Results showed that there was a significant positive relationship between users’ satisfaction and place attachment and functions of interior spaces (r=0.662, p<0.01), software infrastructure (r=0.589, p<0.01) and environmental comfort and aesthetics (r=0.193, p<0.05). It is clear that these components should be considered by designers and architects, in order to obedience of provided regulations can solve the present difficulties of academic libraries.
  Keywords: Digital Libraries, Researchers’ satisfaction, Software infrastructure, Physical spaces