فهرست مطالب

علوم و فنون شیلات - سال هفتم شماره 4 (پاییز 1397)
 • سال هفتم شماره 4 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدخلیل پذیر*، نرگس جوادزاده پورشالکوهی، علی روحانی صفحه 1
  در این مطالعه در مدت 60 روز تغییرات شاخص های رشد، بازماندگی و پارامترهای سلامت میگوهای سفید غربی (Litopenaeus vannamei) با میانگین وزنی 0/31±8/64گرم که با جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف (صفر، 0/5، 1 و 2% غذا) پودر گیاه سیر تغذیه شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین وزن، طول و ضریب رشد ویژه (SGR) میگوهای تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 2% پودر گیاه سیر به ترتیب با میزان 15/42گرم، 16/2سانتی متر و 1/27% به طور معنی داری بیشتر از مقادیر اندازه گیری شده در سایر تیمارها بود (0/05>p)، اما به دلیل افزایش معنی دار راندمان ضریب تبدیل غذایی)FCE(در میگوهای این تیمار، میزان ضریب تبدیل غذایی (FCR) آنها نیز به طور معنی داری نسبت به سایر تیمار ها کاهش معنی دار نشان داد (0/05>p). همچنین در میگوهای این تیمار به دلیل تحریک سیستم ایمنی تراکم سلول های هموسیت خون (THC) و پروتئین کل پلاسما)TPP(در مقایسه با سایر میگوهای تیمار به طور معنی داری افزایش یافت (0/05>p) که در نتیجه آن میزان بازماندگی میگوهای تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 2% پودر گیاه سیر به طور معنی داری بیشتر از میگوهای تیمار 5/0 و صفر درصد شده بود (0/05>p). بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده می توان عنوان نمود که افزودن پودر گیاه سیر به میزان 2% در جیره غذایی میگوهای سفید غربی علاوه بر بهبود شاخص های رشد، افزایش کارآیی سیستم ایمنی غیراختصاصی میگوها را در پی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: میگوی سفید غربی، پودر گیاه سیر، شاخص رشد، فاکتور سلامتی
 • لاله رومیانی*، ایلدا کاویانی صفحه 2
  در مطالعه حاضر اثر پودر دانه کنجد در سه سطح صفر، 0/15 و 0/25گرم در کیلوگرم روی ویژگی های میکروبی، شیمیایی و ارزیابی حسی ژل سوریمی کپور نقره ای در بسته بندی تحت خلا به مدت 4 ماه در دمای انجماد (°C18-) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بالاترین میزان بازهای ازته فرار در ماه 4 در تیمار شاهد (0/32±21/99میلی گرم در 100گرم) بود. میزان تیوباربیتیوریک اسید همانند میزان اسیدهای چرب آزاد روند افزایشی داشت. بالاترین میزان باکتری های سرماگرا در ماه 4 در تیمار شاهد (Log cfu/g0/05±6/86) بود. بالاترین و پایین ترین میزان باکتری های اسیدلاکتیک به ترتیب در ماه 4 در تیمار 1 (Log cfu/g0/10±4/86) و ماه 1 در تمامی تیمارها (Log cfu /g00/0±00/2) به دست آمد. فاکتورهای ارزیابی حسی طی این 4 ماه نگهداری در دمای انجماد اختلاف معنی داری نداشتند (0/05<p). از نظر فاکتورهای رنگ سنجی (L*، a* و b*) و بافت سنجی (نرم تربودن) تیمار 0/25% پودر دانه کنجد بهترین تیمار مورد مطالعه بود. با توجه به نتایج به دست آمده بهترین زمان ماندگاری در تیمار 0/25% پودر دانه کنجد در ماه چهارم به دست آمد.
  کلیدواژگان: دانه کنجد، سوریمی، شاخص های فساد، ماندگاری، بسته بندی خلاء
 • یوسف ابراهیمی*، نادر مهرگان صفحه 3
  مصرف آبزیان در ایران کمتر از نصف میانگین جهانی است و این در حالی است که هم از نظر دسترسی به آب های آزاد و هم منابع آبی داخلی، ایران در زمره کشورهای مستعد برای افزایش تولید آبزیان بوده است. هدف این تحقیق اندازه گیری کارآیی فنی، مدیریتی و مقیاس شیلات کشور و بررسی امکان افزایش تولید از طریق افزایش کارآیی است. بدین منظور کارآیی های مذکور در طول سال های 1380 تا 1390 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و الگوی نهاده محور محاسبه شده و روند مربوط به هر یک از این اجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد میانگین کارآیی فنی، مدیریتی و مقیاس به ترتیب 0/89، 0/97 و 0/91 بوده است. با توجه به نتایج بالاترین میزان کارآیی مربوط به کارآیی مدیریتی بوده است که نشان از توان بالای مدیریتی در این بخش است. همچنین کمترین کارآیی مربوط به کارآیی فنی بوده است. بنابراین سازمان های مربوطه می توانند با سرمایه گذاری مناسب به منظور افزایش سهم صید صنعتی و همچنین بزرگ ترکردن واحدهای صیادی به طور هم زمان هم کارآیی فنی و هم کارآیی مقیاس را بهبود بخشند. نتایج همچنین نشان داد در اکثر سال ها بازده فزاینده نسبت به مقیاس وجود داشته است. بنابراین اگر واحدهای صیادی به طور متناسب ظرفیت تولیدی خود و سایر نهاده های لازم را افزایش دهند، مقدار تولید آنها با نسبت بیشتر افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: شیلات، کارآیی، ایران
 • هادی جمالی*، سعید مشکینی صفحه 4
  مشکلات فرآروی تهیه غذای زنده برای جامعه ماهیان آکواریومی موجب توجه روزافزون پرورش دهندگان ماهیان آکواریومی به استفاده از غذای دستی شده است. در این مطالعه تاثیر جایگزینی غذای زنده با غذای تجاری تترامین روی رشد، نرخ بقا و مقاومت در برابر استرس های محیطی لارو ماهی اسکار (Astronotus ocellatus) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت یک طرح کاملا تصادفی شامل 5 تیمار T1 (چهل روز ناپلی آرتمیا)، تیمار T2 (30 روز ناپلی آرتمیا و سپس 10 روز غذای تجاری)، تیمار T3 (20 روز ناپلی آرتمیا و سپس 20 روز غذای تجاری)، تیمار T4 (10 روز ناپلی آرتمیا و سپس 30 روز غذای تجاری) و تیمار T5 (40 روز غذای تجاری) طراحی شد. همه تیمارها با سه تکرار صورت پذیرفت. در این تحقیق لارو ماهیان 4 نوبت در روز و به میزان سیری از جیره تجاری و غذای زنده تغذیه شدند. بعد از یک دوره آزمایش 40 روزه، تمامی لاروهای موجود در هر یک از آکواریوم ها برای زیست سنجی و تعیین رشد، نمونه برداری صورت گرفت. لارو ماهیان در تیمارهای T1، T2 و T3 بالاترین طول نهایی، وزن و نرخ بقا را از خود نشان دادند (05/0p<). کمترین طول نهایی، وزن و نرخ بقا در تیمار T5 مشاهده شد (05/0p<). همچنین در تیمارهای T1، T2 و T3 لاروها در برابر استرس های محیطی در حد معنی داری مقاومت بیشتری نسبت به تیمار T5 نشان دادند (05/0p<). نتایج این مطالعه نشان داد که لارو ماهی اسکار می تواند از روز 20 از غذای تجاری بدون هیچ گونه اختلاف رشدی نسبت به غذای زنده تغذیه کند.
  کلیدواژگان: آرتمیا، سیچلاید، لارو، رشد
 • مهرنوش نوروزی، مصطفی باقری توانی* صفحه 5
  اهداف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین جذب پنج فلز سنگین سمی (سرب، کادمیوم، جیوه، کروم و آرسنیک) در بافت عضله یازده گونه ماهی در آب های خورستان- بندر ماهشهر بود.
  مواد و روش ها
  به همین منظور، 66 قطعه ماهی با وزن بازاری به طور تصادفی انتخاب شدند. پس از زیست سنجی نمونه ها، بافت عضله جداسازی شد. آماده سازی و هضم شیمیایی نمونه ها مطابق با دستورالعمل استاندارد و براساس میکروگرم بر گرم وزن تر محاسبه شد. میزان جذب روزانه (EDI) و هفتگی (EWI)، حد مجاز مصرف (Crlim)، وعده مجاز مصرف (CRmm) در کودکان و بزرگسالان و ریسک خطر مصرف این ماهیان نسبت به بیماری های غیرسرطانی (THQ) برای 11 گونه محاسبه شد.
  یافته ها
  غلظت فلزات در مقایسه با استانداردهای MAFF، NHMRC و WHO پایین تر بود اما در برخی موارد از استاندارد USEPA بالاتر بود. احتمال ریسک خطرپذیری به بیماری های غیرسرطان زا هر یازده گونه کمتر از یک بود و در فلزات سرب، کادمیوم، جیوه، کروم وآرسنیک به ترتیب 0/018، 0/0237، 0/0428، 0/1146 و 0/0295 محاسبه شد. همچنین مقدار شاخص خطر کل (HI) در این مطالعه 0/221 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  تجزیه و تحلیل تجمع و ریسک خطر مصرف پنج فلز سنگین در یازده گونه مورد بررسی در سواحل آب های خورستان- بندر ماهشهر نشان می دهد که هرچند مصرف این ماهیان مخاطراتی از لحاظ سلامتی برای مصرف کننده به دنبال نخواهد داشت اما در مورد میزان مصرف آنها توسط زنان باردار و کودکان باید ملاحظاتی را رعایت نمود.
  کلیدواژگان: ماهی، فلزات سمی، خلیج فارس، شاخص خطر (THQ)
 • ابراهیم ستوده*، رعنا بهادری، حسن حبیبی، ایمان ناصری فرد صفحه 6
  این مطالعه با هدف بررسی اثرات نانوذرات سولفات منگنز جیره بر عملکرد رشد، شاخص های خونی و ترکیبات بیوشیمیایی خون به عنوان یکی از شاخص های مهم سلامتی ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss)(انجام شد. تعداد 240 قطعه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن اولیه 0/1±0/8گرم در 12 آکواریوم با 4 تیمار و 3 تکرار ذخیره سازی و با 4 جیره شامل جیره شاهد (فاقد منگنز)، جیره Mn-M (حاوی سولفات منگنز به میزان 10میلی گرم بر کیلوگرم)، Mn-N10 (نانوذرات سولفات منگنز با میزان 10میلی گرم بر کیلوگرم)، Mn-N15 (نانوذرات سولفات منگنز با میزان 15میلی گرم بر کیلوگرم) به مدت 6 هفته تغذیه شدند. غذادهی ماهیان تا حد سیری ظاهری و روزانه در 4 نوبت انجام شد. در پایان آزمایش میانگین وزن نهایی در بچه ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی نانوذره سولفات منگنز نبست به تیمار شاهد به طور معنی داری بالاتر بود (0/05>p)، اما نسبت به گروه تغذیه شده با سولفات منگنز اختلاف معنی داری نداشت (0/05<p). شاخص وضعیت در بچه ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی نانوذره سولفات منگنز نسبت به گروه تغذیه شده با سولفات منگنز اختلاف معنی داری نشان نداد (0/05<p). بین شاخص های خونی اندازه گیری شده میزان هموگلوبین (Hb) در تیمار تغذیه شده با جیره Mn-N10 اختلاف معنی داری نسبت به تیمار تغذیه شده با جیره شاهد نشان داد (0/05>p). شاخص آلبومین در تیمارهای تغذیه شده با جیره های Mn-N10 و Mn-N15 نسبت به جیره های شاهد و Mn-M اختلاف معنی داری نشان داد (0/05>p). به طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد افزودن مکمل نانوذرات سولفات منگنز جیره در مقایسه با شکل معمولی سولفات منگنز تاثیر معنی داری بر عملکرد رشد، تغذیه و شاخص های خون شناسی و ترکیبات بیوشیمیایی خون بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان ندارد.
  کلیدواژگان: مواد معدنی، نانوذره، سولفات منگنز، رشد، سلامتی، قزل آلای رنگین کمان
 • شهاب نقدی، مسعود رضایی*، نادر بهرامی فر صفحه 7
  اهداف
  در پژوهش حاضر به منظور ارزیابی کیفیت اکسیداسیونی مینس ماهی کیلکای معمولی نگهداری شده در یخچال از حسگر ساخته شده با شناساگر برموفنول آبی بر پایه فیلم کیتوزان 2% استفاده شد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه تجربی حاضر ماهیان تازه سرزنی، شکم زنی و سپس شسته شده و چرخ شدند. برای تهیه فیلم کیتوزان 2گرم پودر کیتوزان در 100میلی لیتر استیک اسید 2% به کار رفت، سپس محلول شناساگر به آن افزوده شد. در دوره نگهداری شاخص های FFA، TBA و PV در روزهای صفر، 4، 8، 12 و 16 تعیین شد.
  یافته ها
  کیفیت چربی نمونه ها از نظر فساد اکسیداتیو و هیدرولیتیک کاهش کاهش معنی داری را نشان داد. نتایج مربوط به ارزش رنگ (EΔ) طی دوره نشان داد این شاخص در دوره نگهداری افزایش داشت و رنگ حسگر از رنگ زرد تیره به رنگ قهوه ای تغییر یافت. آزمون همبستگی بین شاخص های FFA، TBA و PV با ارزش رنگ (EΔ) نشان داد که مقدار این همبستگی به ترتیب 89%، 87% و 49% بوده است که در همبستگی FFA با EΔ و PV با EΔ معنی دار بوده است (0/05>p).
  نتیجه گیری
  بر پایه یافته های این تحقیق می توان به این مهم دست یافت که این حسگر می تواند به عنوان حسگر تعیین اکسیداسیون، تازگی و تعیین عمر ماندگاری مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مینس ماهی، شناساگر برموفنول آبی، اکسیداسیون چربی، فیلم کیتوزان
 • مرتضی کمالی*، علی شعبانی، محمدرضا کلباسی مسجدشاهی، حامد پاک نژاد صفحه 8
  اهداف
  هدف از این مطالعه تعیین غلظت کشنده میانی (LC50) در مدت 96ساعت و برآورد میزان حداقل غلظت موثر (LOEC) و بالاترین غلظت بدون تاثیر (NOEC) آلاینده دی ان- بوتیل فتالات (DnBP) روی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بود.
  مواد و روش ها
  آزمایش روش سمیت حاد به روش ساکن و براساس رهنمود استاندارد O.E.C.D به مدت 96ساعت روی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (با میانگین وزن 1/25±7/3گرم) انجام شد. محاسبات آماری با نرم افزار SPSS 21 و روش رگرسیون پروبیت و ANOVA صورت گرفت.
  یافته ها
  طی زمان 24 الی 96ساعت با افزایش غلظت دی ان- بوتیل فتالات مرگ بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان افزایش یافت. میزان غلظت کشنده میانی در زمان های 24، 48، 72 و 96ساعت به ترتیب 15/46، 12/96، 11/21 و 9/93میلی گرم در لیتر بود. همچنین میزان حداقل غلظت موثر در مدت زمان های 24، 48، 72 و 96ساعت به ترتیب 3/4، 3/8، 7/2 و 9/95میلی گرم در لیتر بود. بالاترین غلظت بدون تاثیر این آلاینده در زمان های 24، 48، 72 و 96ساعت به ترتیب 0/78، 0/95، 1/45 و 1/68میلی گرم در لیتر بود.
  نتیجه گیری
  مطالعات سم شناسی روی قزل آلای رنگین کمان به علت اهمیت آنها ضروری است و نتایج این پژوهش می تواند در ارزیابی خطرات بوم شناختی و غذایی این گروه از آلاینده ها کاربردی باشد. با توجه به غلظت کشندگی میانی DnBP (9/93میلی گرم در لیتر) که جزو آلاینده های با سمیت متوسط قرار دارد، توصیه می شود راهکار مناسب برای کنترل ورود DnBP به بوم سازگان های آبی ضروری است.
  کلیدواژگان: غلظت کشندگی میانی (LC50)، دی ان- بوتیل فتالات، قزل آلای رنگین کمان
 • صاحبعلی قربانی*، داود طالبی حقیقی، حسن مقصودیه کهن، داریوش پروانه مقدم، سید محمد صلواتیان صفحه 9
  این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف پروتئین بر عملکرد رشد و ترکیبات بدن ماهی انگشت قد (Rutilus caspicus) انجام شد. چهار جیره آزمایشی حاوی سطوح پروتئینی 30، 35، 40 و 45% فرموله شدند. 300 عدد ماهی کلمه در گروه های سه تکرار با وزن اولیه 0/13±2/65گرم در مخازن فایبرگلاس 100لیتری (25 ماهی/هر مخزن) ذخیره شده و براساس 3% وزن توده زنده به مدت57 روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد که میزان افزایش وزن (WG%)، نرخ رشد ویژه (SGR)، ضریب تبدیل غذا (FCR)، ضریب چاقی (CF) و ماندگاری (SR%) تحت تاثیر سطوح پروتئین جیره قرار نگرفت اما ضریب بازدهی پروتئین (PER) جیره حاوی سطوح پروتئین 30 و 35% نسبت به تیمارهای دیگر افزایش معنی داری داشت (0/05>p). ترکیبات بدن تحت تاثیر سطوح پروتئین جیره قرار گرفت. پروتئین بدن با افزایش سطوح پروتئین جیره به صورت معنی دار کاهش یافت ولی چربی بدن با افزایش پروتئین جیره تا سطح 40% افزایش یافت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با افزایش سطوح پروتئین جیره ها از 30 تا 45% میزان افزایش رشد معنی دار نبود، اما ماهیان تغذیه شده از جیره حاوی 30% پروتئین در مقایسه با آنهایی که از جیره های دیگر تغذیه نموده بودند ارزش بازدهی پروتئین بیشتری داشتند.
  کلیدواژگان: روتیلوس کاسپیکوس، پروتئین، رشد، ترکیبات بدن
 • فاطمه حسین پور دلاور*، محمود نفیسی بهابادی، مریم میربخش، خدابخش نیکنام، سیدعلی جوهری، عصمت محمدی باغملایی صفحات 311-319

  هدف از این مطالعه بررسی امکان استفاده غیر مستقیم از فیلترهای سرامیکی محتوی نانوذرات نقره در سیستم فیلتراسیون آب پرورش پست لارو میگوی سفید غربی به منظور کنترل باکتری ویبریو هاروی بوده است. پس از اطمینان از خاصیت ضد باکتریایی فیلترهای سرامیکی محتوی نانوذرات نقره علیه باکتری مذکور در شرایط آزمایشگاهی از بسترهای فیلتر سرامیکی به منظور تصفیه آب استفاده گردید. بدین منظور جهت انجام آزمایش ها در شرایط درون تن، عملکرد فیلترها در دو مرحله مطالعه شد: در مرحله اول باکتری ویبریو هاروی (8 10×5/1 کلونی در میلی لیتر) به آب تلقیح گردید و کارایی فیلترها در مهار باکتری از طریق سنجش بار باکتریایی ارزیابی گردید، در مرحله دوم عملکرد فیلترها در حضور لاروهای میگوی سفید غربی از طریق سنجش بار باکتریایی آب، بررسی میزان مرگ و میر و علایم بالینی میگو ها و نیز کشت هپاتوپانکراس و عضله مطالعه شد. بر اساس نتایج به دست آمده بالاترین قطر هاله عدم رشد در حضور قطعات سرامیکی نقره اندود در حضور پیش ماده APTES (با غوطه وری به مدت مدت 24 ساعت در کلوئید) به دست آمد. نتایج حاصل از آزمون فیلترها در شرایط درون تن نشان داد که باکتری ها به طور کامل توسط فیلترها با دبی 1 لیتر در دقیقه حذف شدند. در مرحله دوم نیز نتایج اختلاف معنی داری را در کاهش بار باکتریایی آب، تلفات میگو و ظهور علایم بیماری در تیمارهای حاوی نانوذرات نقره در مقایسه با تیمار شاهد نشان داد.

  کلیدواژگان: سرامیک متخلخل، میگوی سفید غربی، نانوذرات نقره، ویبریو هاروی
|
 • M.Kh. Pazir*, N. Javadzadeh Pourshalkohi, A. Rohani Page 1
  This study was investigated growth indices, survival, and health parameters of Litopenaeus vannamei of 8.64±0.31gr, fed different diets 0, 0.5, 1, and 2% of powder garlic for 60 days. Results showed that weight, length and specific growth rate (SGR) of shrimp fed diets containing 2% of garlic powder (15.42gr, 16.2cm and 1.27%, respectively) significantly higher than other treatments (p<0.05), however, due to a significant increase feed conversion efficiency (FCE) in this treatment, the feed conversion ratio (FCR) is significantly reduced compared to other treatments (p<0.05). Also, because of stimulation of immune system, total haemocyte count (THC) and total plasma protein (TPP) were significantly increased (p<0.05) compared to other treatment, which leads to significantly increased survival rate of shrimp fed diets containing 2% garlic powder compared to shrimp fed diets containing 0.5 and 0% of garlic powder (p<0.05). According to these results adding 2% garlic powder to the diet of L. vannamei will lead to improving growth indices and increase non-specific immune system efficiency.
  Keywords: Litopenaeus vannamei, Garlic, Growth Indices, Health parameters
 • L. Roomiani*, I. Kavyani Page 2
  In the present study, the effect of ground sesame seeds in three levels of 0, 0.15 and 0.25% on features of biological, chemical and sensory evaluation silver carp surimi gel in vacuum packing for 4 months in freezing temperatures (-18°C) was investigated. The results showed that the highest levels of volatile nitrogen month 4 in the control (21.99±0.32mg per 100g), respectively. The thiobarbituric acid did not like the higher limit the amount of free fatty acids is increased. The highest bacteria in month 4 in the control (6.86±0.05Log cfu/g) treatment, respectively. The highest and lowest amount of lactic acid bacteria, respectively, on May 4 in group 1 (4.86±0.10Log cfu/g) and May 1 in all treatments (2.00±0.00Log cfu/g), respectively. Sensory evaluation factors during 4 months in freezing temperatures are not significantly different the colorimetric parameters (L*, a*, and b*) and tissue treatments poll 0.25% sesame seed powder was the best treatment. According to the results of chemical analysis, sensory and microbiological shelf life achieved the best treatment was 0.25% in the fourth month, ground sesame seeds.
  Keywords: Vacuum Packaging, Sesame Seeds, Surimi, Indicators of Corruption, Durability
 • Y. Ebrahimi*, N. Mehregan Page 3
  Fish consumption in Iran is less than half the global average. While in terms of access to free waters and domestic water resources, Iran is among the countries is prone to increase fish production. The aim of this study is to measure the technical, managerial and scale efficiency of fisheries in Iran and the possibility of increasing production by increasing efficiency. The above-mentioned efficiency was measured during the years 2001 to 2011 using data envelopment analysis (DEA) and an input-oriented model. Results showed that the average technical, Managerial and scale efficiency are 0.89, 0.97 and 0.91 respectively. According to the results, the highest amount of efficiency was related to Managerial efficiency. Also, the lowest efficiency was related to technical efficiency. Thus the relevant organizations can to increase the proportion of industrial fishing with appropriate capital and the larger up fishing units simultaneously improve technical and scale efficiency. The results also revealed that in most years there are increasing returns to scale.
  Keywords: Fisheries, Efficiency, Iran
 • H. Jamali*, S. Meshkini Page 4
  The huge attention toward dried food in ornamental fish culture is caused by the difficulty related to live-food preparation. This study investigated the effects replacement of live feed by commercial feed TetraMin on growth, survival rate and resistance to environmental stress in Oscar fish (Astronotus ocellatus) larvae. The experimental setup was completely randomized design comprised of five treatments including, namely T1 (Forty days Artemia nauplii), T2 (Thirty days Artemia ten days of commercial food), T3 (Twenty days Artemia twenty days of commercial food), T4 (Ten days Artemia thirty days of commercial food) and T5 (Forty days commercial feed). All treatments were performed in triplicate. In this study, fish larvae were fed 4 times a day and to apparent satiation, commercial feed and live feed. After a 40-day feeding experimental period, all the larvae each aquarium were sampled for and growth determination. Fish larvae in T1, T2, and T3 treatments showed the highest total length, weight and survival rate. Lowest total length, weight and survival rate were recorded in T5 treatment (p<0.05). Also, against challenge tests in T1, T2 and T3 treatments was significantly in comparison with T5 (p<0.05). The results of the present study demonstrate that the Oscar fish larvae could consume commercial feed starting from the 20 without any difference in growth with live food.
  Keywords: Artemia, Cichlid, Larva, Growth
 • M. Norouzi, M. Bagheri Tavani* Page 5
  The goal of this study was to determine the absorption of five toxic heavy metals (Lead, Cadmium, Mercury, Chromium, and Arsenic) in muscle tissues of eleven species of fish in the waters of Khuzestan province- Bandar Mahshahr. For this purpose, 66 fishes, with the typical market weight were randomly selected. After performing biometrics assessment on samples, the muscle tissue was removed. The amount of estimated daily intake (EDI), estimated weekly intake (EWI), maximum allowable consumption limit (Cr), maximum allowable meals consumed (CR) and adults and the hazard quotient of the consumption of these fishes with regard to non-cancerous diseases (THQ) for 11 species were calculated. The concentration of metals was lower in comparison with the standards of MAFF, NHMRC and WHO, but in some cases was higher than USEPA standard. The hazard quotient for non-cancerous diseases all eleven species less than one, and for lead, cadmium, mercury, chromium, and arsenic, was calculated to be 0.018, 0.0237, .0428, 0.1146, and 0.0295, respectively. Also, the total hazard index (HI) in this research was obtained to be 0.221. The analysis of the accumulation and consumption hazard of five heavy metals in eleven species under study from the coastal waters of Khuzestan- Bandar Mahshahr shows that although the consumption of these fishes any hazard to consumers in connection with their health, however, with regard to the amount of their consumption by pregnant women and children considerations must be complied with.
  Keywords: Fish, Toxic (heavy) metals, Persian Gulf, Hazard index, Target Hazard Quotient (THQ)
 • E. Sotoudeh*, R. Bahadori, H. Habibi, I. Naseri Fard Page 6
  The present study was conducted to assess the influence of dietary manganese sulfate nanoparticles on the growth performance, hematology, and blood biochemistry of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). 240 rainbow trout with an average initial weight of 0.8±0.1gr distributed into four treatments with three replicates and were fed with four diets including a control diet (without manganese), Mn-M (containing 10mg/kg manganese sulfate), Mn-N10 (containing 10mg/kg nano manganese), Mn-N15 (containing 15mg/kg nano manganese) for 6 weeks. The fish were hand-fed to satiation four times daily. At the end of the experiment, the average final weight of fish fed diets containing nano Manganese were significantly higher compared to control treatment (p<0.05), however, there was no significant difference compared to the group fed with manganese sulfate (p>0.05). Condition factor (CF) in juveniles fed diets containing Mn sulfate nanoparticles did not show a significant difference compared to those fed with manganese sulfate (Mn-M; p>0.05). The levels of hemoglobin (Hb) in fish fed Mn-N10 diet was significantly higher than fish fed with the control diet. Fish fed diets Mn-N10 and Mn-N15 showed higher plasma albumin compared to the control and Mn-M diets. In general, the results of this study showed that dietary supplementation of manganese sulfate nanoparticles compared to manganese sulfate had no significant impact on growth performance, hematological and biochemical composition of rainbow trout.
  Keywords: Minerals, Nanoparticle, Manganese Sulfate, Growth, Health, Rainbow Trout
 • Sh. Naghdi, M. Rezaei*, N. Bahramifar Page 7
  Aims
  In this study oxidation quality of common kilka mince (Clupeonella cultriventris caspia) in cold storage conditions by using fabricated sensor bromophenol blue base on chitosan film 2% was evaluated.
  Materials and Methods
  In this experimental study, fresh fishes were headed, gutted and minced. For preparation chitosan film used 2gr powder chitosan in 100ml solvent acetic acid 2% then, solution indicator added. Changes in the quality index including peroxide value (PV), thiobarbituric acid (TBA) and free fatty acid (FFA) were determined during 0, 4, 8, 12 and 16 days’ cold storage period. Findings Statistical analysis showed significant decrease in the lipid quality of sample with regard to oxidative and hydrolytic deterioration. The result color value (ΔE) showed significant increase in the period of cold storage and sensor color changed dark yellow to brown. The correlation between ΔE and FFA, TBA, and PV were 89%, 87% and 49% respectively.
  Conclusion
  According to the finding of this research, this sensor can be used for oxidation, freshness, and shelf life determination.
  Keywords: Fish Mice, Indicator Bromophenol Blue, Lipid Oxidation, Chitosan Film
 • M. Kamali*, A. Shaabani, M.R. Kalbasi Masjedshahi, H. Paknejad Page 8
  Aims
  The purpose of this study was to determine the lethal concentration (LC50 96h) - Butyl phthalate and Calculate of Low Observable Effect Concentration (LOEC) and Non Observable Effect Concentration (NOEC) on rainbow trout fingerlings.
  Materials and Method
  Acute static toxicity test was performed based on the standard O.E.C.D. 7.3±1.25g) in 96 hours. Statistical calculation was done with SPSS 21 and probit regression and ANOVA method.
  Findings
  Mortality was increased with increasing concentrations of - Butyl phthalate Within 24 to 96 hours. Lethal concentrations of 24, 48, 72 and 96 hours were 15.46, 12.96, 11.21 and 9.93mg.L-1, respectively. Observable Effect Concentration (LOEC) of 24, 48, 72 and 96 hours were 3.4, 3.8, 7.2 and 9.95mg.L-1, too. Non Observable Effect Concentration (NOEC) of 24, 48, 72 and 96 hours were 0.78, 0.95, 1.45 and 1.68mg.L-1, respectively.
  Conclusion
  Toxicological studies are necessary for rainbow trout because of their importance and sensitivity of this species to pollutants). The results of this research can be applied to assess the ecological risks and nutritional risks of this group of pollutants. So, an effective management and control strategy must be executed in order to reduce the problems caused by DnBP in the environment.
  Keywords: Median Lethal Concentration(LC50), Di-n-Butyl phthalate, Rainbow Trout
 • S. Ghorbani*, D. Haghighi, H Maghsoodieh Kohan, D. Parvaneh Moghadam, S.M. Salavatian Page 9
  This study was carried out to evaluate the effects of dietary protein levels on growth performance and body composition of Caspian Roach (Rutilus caspicus) fingerling. Four experimental diets were formulated to contain protein levels of 30, 35, 40, and 45%. Triplicate groups of 300 Roach (Average weight, 2.65±0.17g) were stocked in 100L-fiberglass tanks (25 fish/tank) and were fed based on 3% of their biomass for 57 days. The results showed that weight gain (WG%), specific growth rate (SGR), food conversion ratio (FCR), condition factor (CF) and survival (SR%) were not affected by dietary protein level but the protein efficiency ratio of protein levels containing 30 and 35% CP was significantly higher than other dietary treatments (p<0.05).The body compositions were affected by dietary protein levels. Body protein significantly decreased with increasing dietary protein levels but body lipid increased when protein increased to 40% level. The results of the present study indicated that growth enhancement of fish was not significant when the diets protein levels were increased from 30 to 45%, but fish fed a diet containing 30% CP had greater protein efficiency values when compared to those fed with other diets.
  Keywords: Rutilus caspicus, Protein, Growth, Body Composition
 • Fatemeh Hosseinpour Delavar*, Mohmoud Nafisi Bahabadi, Maryam Mirbakhsh, Khodabakhsh Niknam, Seyed Ali Johari, Esmat Mohammadi Baghmolaei Pages 311-319

  The purpose of this research was possibility evaluation of indirect use of Ag-NPs-coated porous ceramic in water filtration of culture system of shrimp post larvae to control Vibrio harveyi. After confidence of antibacterial activity of Ag-NPs-coated on porous ceramic against mentioned bacteria via in vitro experiments (Zone of inhibition test and Test tub test), porous ceramic filter media used for water treatment. Therefore, the performance of the Ag-NPs-coated on porous ceramics in removing pathogenic bacteria was studied in two phases: in the first phase, V. harveyi (1.5*108 cfu/ml) was inoculated to the water and efficacy of filters of inhibition of bacteria was evaluated via total count of bacteria in the test water; in the second phase, the performance of the Ag-NPs-coated on porous ceramic was tested in the presence of shrimp larvae and efficacy of filters in inhibition of bacteria was evaluated via total count of bacteria, mortality rate, clinical signs, and also hepatopancreas and muscle culture. Based on the results, the highest zone of inhibition obtained in presence of Ag-NPs-coated porous ceramic modified by an aminosilane coupling agent, 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES) (The samples were immersed in the silver colloidal solution for 24 h).The results of flow test showed the highest bacteria removal efficiency from water with complete (100%) removal of the targeted pathogen in the flow rate of 1 L/min. In the second phase, the results indicated significant difference in decreasing of water bacteria, shrimp mortality and disease symptoms in treatment containing silver compounds compare to controls.

  Keywords: Litopenaeus vannamei, Porous ceramic, Silver nanoparticles, Vibrio harveyi