فهرست مطالب

مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی - سال پنجم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • سال پنجم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نوری کعب عمیر*، ابوالفضل صفری، عبدالزهرا نعامی صفحات 1-20
  مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه تعارض کار-خانواده با موفقیت و بهزیستی شغلی پرستاران با نقش تعدیل کنندگی سرسختی و کارآمدی جمعی خانواده انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل پرستاران در بیمارستان امیرالمومنین اهواز بود. از این جامعه 200 نفر به روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های تعارض کار-خانواده کارلسون و همکاران، موفقیت شغلی ادراک شده گریبنر و همکاران، بهزیستی شغلی پارکر و هایت ، سرسختی خانواده مک کوبین و همکاران و کارآمدی جمعی خانواده کاپرارا و همکاران استفاده شد. تحلیل داده ها از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار SPSS-22 انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که هر دو بعد تعارض کار-خانواده و خانواده- کار به ترتیب نقش معنی داری در کاهش موفقیت و بهزیستی شغلی پرستاران داشتند. علاوه بر این، سرسختی خانواده و کارآمدی جمعی خانواده توانستند رابطه میان این متغیرها را تعدیل کنند.
  کلیدواژگان: تعارض کار- خانواده، موفقیت شغلی، بهزیستی شغلی، سرسختی خانواده، کارآمدی جمعی خانواده
 • شهلا شیرانی*، یونس محمدی صفحات 21-36
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت شناختی-رفتاری استرس بر تعارض کار-خانواده، تعهد سازمانی و استرس ادراک شده کارکنان آبفای اصفهان صورت پذیرفت. روش این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. بدین منظور از بین کارکنان آبفای شهر اصفهان تعداد 30 کارمند به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) گمارش شدند. گروه آزمایش، مداخله آموزش مدیریت شناختی-رفتاری استرس را طی 10 جلسه 90 دقیقه ای به صورت یکبار در هفته دریافت کرد، اما افراد حاضر در گروه گواه در معرض هیچ مداخله ای قرار نگرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های تعارض کار-خانواده کارلسون و همکاران، استرس ادراک شده کوهن و همکاران و تعهد سازمانی مایر و آلن بود. داده ها توسط آمارتوصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل آزمون کواریانس) با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-23 مورد تحلیل قرار گرفتند.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آموزش مدیریت شناختی - رفتاری استرس بر تعارض کار- خانواده، تعهد سازمانی و استرس ادراک شده کارکنان آبفا تاثیر معنی دار داشته است.
  کلیدواژگان: تعارض کار- خانواده، تعهد سازمانی، مدیریت شناختی- رفتاری استرس
 • مجید صفاری نیا، زهرا امیرخانی * صفحات 37-52
  ساخت و استانداردسازی مقیاس اهمال کاری سازمانی هدف این پژوهش بود. این مطالعه از جمله پژوهش های اکتشافی و توسعه ای-کاربردی است. داده ها از مقیاس های محقق ساخته اهمال کاری سازمانی و سهل انگاری اجتماعی در نمونه ای با حجم 503 نفر که به صورت تصادفی چندمرحله ای از بین کارکنان سازمان های استان تهران انتخاب شدند، به دست آمد و با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی بررسی شدند. ضرایب پایایی بازآزمایی و همسانی درونی کل مقیاس به ترتیب برابر با 0/75 و 0/89 بود. ضریب همبستگی نمره کل این مقیاس با مقیاس سهل انگاری اجتماعی 63/0 محاسبه شد که بیانگر روایی همگرای مناسب مقیاس محقق ساخته است. تحلیل عاملی گویه ها از نوع اکتشافی برای بررسی روایی سازه، بیان گر این بود که بیش از 47 درصد واریانس نمرات با مقیاس ساخته شده، تبیین می شود. پس از چرخش عوامل، همبستگی میان هر گویه با هر عامل در بهترین حالت مشخص شد، که بر اساس آن سه عامل نام گذاری شدند. تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل سه عاملی این مقیاس در جامعه موردنظر برازش دارد. می توان از این مقیاس معتبر و روا برای سنجش و بررسی اهمال کاری سازمانی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: استانداردسازی، اهمال کاری سازمانی
 • قنبر امیرنژاد*، ژاله اژدری صفحات 53-64
  هدف این پژوهش بررسی رابطه علی رفاه کارکنان با چابکی سازمانی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ای کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان خوزستان بود. از این جامعه تعداد 219 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه رفاه کارکنان و چابکی سازمانی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضرایب همبستگی، الگویابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام شد. نتایج الگویابی معادلات ساختاری بیانگر آن بود که رفاه کارکنان اثر مثبت و معنی داری بر چابکی سازمانی دارد.
  کلیدواژگان: رفاه کارکنان، چابکی سازمانی
 • روشا عطارزاده، صدرالدین ستاری* صفحات 65-84
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اخلاق حرفه ای با فرسودگی شغلی معلمان به روش توصیفی- همبستگی انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق 900 نفر از معلمان شهرستان نمین بودند که از بین آن ها 270 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ و همکاران و پرسشنامه اخلاق حرفه ای پتی جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون،آزمون تی، تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند بین اخلاق حرفه ای و فرسودگی شغلی معلمان همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مولفه های اخلاق حرفه ای در مجموع 3/48 درصد کل واریانس متغیر فرسودگی شغلی را پیش بینی می کند.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، فرسودگی شغلی
 • شهاب بهرامی* صفحات 85-102
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شوخ طبعی مدیران با خلاقیت سازمانی با توجه به بررسی نقش میانجی رفتار سازمانی مثبت بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. 160 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه های شوخ طبعی خشوعی و همکاران، رفتار سازمانی مثبت لوتانز و همکاران و خلاقیت سازمانی سرمد و همکاران را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون، آزمون سوبل و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد که شوخ طبعی مدیران بر رفتار سازمانی مثبت و خلاقیت سازمانی تاثیر مستقیم و معنی داری دارد. رفتار سازمانی مثبت نیز اثری مثبت و مستقیم بر خلاقیت سازمانی داشت. یافته ها بیانگر اهمیت نقش شوخ طبعی و رفتار سازمانی مثبت در خلاقیت سازمانی است.
  کلیدواژگان: خلاقیت سازمانی، رفتار سازمانی مثبت، شوخ طبعی
|
 • Noori Kaabomeir *, Abolfazl Safari, Abdulzahra Naami Pages 1-20
  The aim of this study was to investigate the relationship of work-family conflict with occupational success and job well-being, with moderating role of family hardiness and collective efficacy. Statistical population included nurses in Amir Almomenin hospital of Ahvaz. Among them 200 nurses were selected by census sampling method. Carlson et al. Work-Family Conflict, Grebner et al. Perceived Occupational Success, Parker & Hyett Job Well-Being, McCubbin et al. Family Hardiness and Caprara et al. Family Collective Efficacy Questionnaires were used for data collecting. Data were analyzed by multiple regression analysis using SPSS-22. Regression analysis showed that both work-family and family-work conflict are able to predict occupational success and job well-being. In addition, family hardiness and collective efficacy moderated the relationship between these variables.
  Keywords: work-family conflict, occupational success, job well-being, family hardiness, family collective efficacy
 • Shahla Shirani *, Younes Mohammadi Pages 21-36
  The aim of the present study was to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral stress management training on work-family conflict, organizational commitment and perceived stress in ABFA employees in Isfahan. The research method was experimental with pre-test post-test with control group design. Thus, 30 employees were selected and were randomly assigned into experimental (15 employees) and control (15 employees) groups. The experimental group received the intervention of cognitive-behavioral stress management training during 10 sessions (90 minutes); but the control group didn’t receive any intervention. Instruments were Carlson et al. Work-Family Conflict, Cohen et al. Perceived Stress and Meyer & Allen Organizational Commitment Questionnaires. The data were analyzed by covariance analysis using SPSS-23 software. The results showed that cognitive-behavioral stress management training had a significant effect on work-family conflict, organizational commitment and perceived stress.
  Keywords: work-family conflict, organizational commitment, cognitive-behavioral stress management
 • Majid Saffarinia, Zahra Amirkhani Razlighi * Pages 37-52
  The aim of this study was to develop and standardize Organizational Procrastination Scale. In this regard 503 employees from different organizations in Tehran were selected through multi-stage sampling method. The results of test-retest and internal consistency of this scale revealed that the test-retest and Cronbach’s alpha reliability coefficients were 0.75 and 0.89, respectively. The positive correlation coefficient between Organizational Procrastination Scale and Scale of Society Procrastination confirmed the concurrent validity (0.63, p ≤ 0.01). The results of exploratory factor analysis showed that more than %47 of variance of organizational procrastination was explained, indicating the good construct validity of the scale. Principal component analysis with obliman rotation confirmed a three factors solution. Confirmatory factor analysis with acceptable goodness of fit indices confirmed the 3 factors solution. Regarding to the findings it is concluded that the organizational procrastination is a reliable and valid scale and can be used for measurement of procrastination.
  Keywords: standardization, organizational procrastination
 • Ghanbar Amirnejad *, Zhaleh Azhdari Pages 53-64
  The main purpose of this study was to investigate the causal relationship between employees' welfare and organizational agility. Statistical population of this study consisted of all employees of Islamic Azad Universities in Khozestan province. Using simple random sampling method, 219 employees of this population were selected as research sample. The participants completed employees' welfare and organizational agility questionnaires. Data analysis was done by correlation coefficients and structural equation modeling with using statistical softwares (SPSS and LISREL). Results showed that employees' welfare has positive and significant effect on organizational agility.
  Keywords: employees' welfare, organizational agility
 • Roosha Attarzadeh, Sadraddin Sattari * Pages 65-84
  The purpose of this research was to investigate the relationship between professional ethics and job burnout among teachers using a correlational-descriptive method. The statistical population included all teachers working in Namin city. Among them 270 teachers selected by simple randome sampling method. The participants completed Maslach burnout and professional ethics questionnaires. Data were analyzed using Pearson correlation coefficients, t-test, regression and variance analysis. The results showed that there was a significant and negative correlation between professional ethics and teacher's job burnout. Results of regression analysis showed that professional ethics explained 48.3 percent of the variance of job burnout.
  Keywords: professional ethics, job burnout, teachers
 • Shahab Bahrami * Pages 85-102
  The purpose of the present research was to investigate the relationship of managers' sense of humor with organizational creativity regarding the mediating role of positive organizational behavior. The statistical population of this study included all employees of youth and Sports offices of Kermanshah. Among them, 160 employees were selected by simple random sampling method. The participants completed Khoshui et al. Sense of Humor, Luthans et al. Positive Organizational Behavior and Sarmad et al. Organizational Creativity Qestionnaires. The data were analyzed by Pearson correlation, Sobel test and structural equation modeling. Findings indicated that managers' sense of humor had a direct and significant effect on positive organizational behavior and organizational creativity. Also the positive organizational behavior had a direct and positive effect organizational creativity. So, the results showed the importance of sense of humor and positive organizational behavior on organizational creativity.
  Keywords: Organizational creativity, positive organizational behavior, sense of humor