فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن اکبری*، سید حسن آل طه، میلاد هوشمند چایجانی صفحات 1-17
  هدف
  آموزش عالی طی سالیان اخیر همسو با تحولات محیطی با تغییرات زیادی روبرو بوده است. تحولاتی مانند گسترش آموزش عالی فرامرزی، گسترش رقابت بر سر منابع محدود، افزایش تعداد دانشگاه ها و موسسات ارائه دهنده خدمات آموزش عالی، باعث شده است که این موسسات علاوه بر توجه به رضایت مندی کارکنان و اعضای هیات علمی خود، برای شناسایی انتظارات و نیازهای دانشجویانشان نیز تلاش کنند و به دنبال ارائه خدمات باکیفیت به آن ها باشند. بنابراین ضرورت توجه به مشتری مداری و بهبود کیفیت خدمات در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، اهمیت پژوهش در این زمینه را نیز افزایش داده است.

  روش شناسی
   در تحقیق حاضر از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. برای این منظور از طریق ابزار پرسشنامه، به دلیل آنکه سطح تحلیل در روش شناسی تحقیق حاضر «گروه های آموزشی» است، از میان 43 گروه آموزشی دانشگاه گیلان (متشکل از 375 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان، 208 نفر از اعضای هیات علمی و 86 نفر از کارشناسان آموزش دانشگاه گیلان) اقدام به جمع آوری داده ها شد و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS 2 مورد پردازش قرار گرفتند.
  یافته ها و نتیجه گیری
   نتایج تحلیل و برازش مدل تحقیق نشان دادند که بازاریابی داخلی چه به صورت مستقیم و چه با واسطه کیفیت خدمات و رضایت شغلی کارکنان و اعضای هیات علمی، بر رضایت دانشجویان تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: بازاریابی داخلی، کیفیت خدمات، رضایت دانشجو، رضایت شغلی، آموزش عالی
 • جواد عمادی*، زینب خمیس آبادی صفحات 18-33
  هدف
  در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. با توجه به اینکه سود به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی از اعتبار ویژه ای برخوردار است و به عنوان یک عامل برجسته و مهم در بررسی ها و قضاوت های مالی مدنظر قرار می گیرد. لذا پیامدهای اقتصادی گزارشگری سودآوری اجتناب ناپذیر می باشد. هدف از پژوهش حاضر کمک به سرمایه گذاران و تحلیل گران در اخذ تصمیمات سرمایه گذاری مناسب می باشد.
  روش شناسی
   در پژوهش حاضر از مدل همبستگی و رگرسیون خطی چند متغیره برای بررسی بین متغیرها استفاده شده است. دوره برآورد مدل از  سال 1390 تا 1395 می باشد و جامعه آماری پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با اعمال برخی محدودیت ها تعداد 52 شرکت باقی مانده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است.
  یافته ها و نتیجه گیری
   نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از مدل همبستگی و رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد که طی دوره مطالعه متغیرهای اندازه شرکت و نرخ رشد دارایی ها تاثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود دارند و متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی، ساختار مالکیت و ریسک تاثیر معناداری بر هموارسازی سود ندارد.
  کلیدواژگان: هموارسازی سود، عدم تقارن اطلاعاتی، ساختار مالکیت
 • راحله میرفلاح* صفحات 34-56
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی نقش رضایت از سیاست های اوقات فراغت سازمان در تاثیر تعارض کار-اوقات فراغت بر کیفیت زندگی کارکنان اداری بیمارستان های دولتی شرق گیلان است. .در همین راستا هفت بیمارستان دولتی شرق گیلان به عنوان نمونه انتخاب گردید.
  روش شناسی
   روش پژوهش پیمایشی بوده که اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و برای تجزیه و تحلیل از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار 20 Spss و 22 Amos  استفاده شده است. سطح معنی داری 0/05 در نظر گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداری بیمارستان های دولتی در شرق گیلان می باشد که تعداد جامعه آماری این تحقیق 247نفر بود، برای نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس بر حسب جنسیت از زن و مرد استفاده شد، پرسشنامه ها بین کارکنان توزیع گردید.
  یافته ها و نتیجه گیری
    نتایج نشان داد که بین تعارض کار- اوقات فراغت و رضایت شغلی کارکنان و نیز تعارض کار- اوقات فراغت و رضایت از اوقات فراغت آنان رابطه منفی و معناداری و همچنین بین رضایت از سیاست های اوقات فراغت و رضایت شغلی و نیز بین رضایت از سیاست های اوقات فراغت و رضایت از اوقات فراغت آنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. متغیر تعدیل گر ویژگی های محیطی که شامل رضایت از سیاست های اوقات فراغت سازمان است نیز مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به ضریب معناداری و ضریب مسیر مشخص گردید که رضایت از سیاست های سازمان تاثیرکاهشی برشدت رابطه بین تعارض کار- اوقات فراغت و رضایت شغلی و رضایت از اوقات فراغت کارکنان دارد.
  کلیدواژگان: تعارض کار-اوقات فراغت، کیفیت زندگی، رضایت شغلی، رضایت از اوقات فراغت
 • مریم دانشمند مهر*، مرتضی فرحناک صیقلانی صفحات 57-74
  هدف
  پژوهش حاضر بررسی میزان اهمیت هر یک از عناصر آمیخته بازار یابی خدمات (8P) در صنعت پخش کشور و رتبه بندی هریک از عناصر با توجه به اهمیت و میانگین بدست آمده میباشد.
  روش شناسی
   تحقیق حاضر ازنظر طبقه بندی تحقیقات با توجه به اهداف آنها، در زمره تحقیقات با ماهیت توصیفی قرار دارد. جامعه آماری این تحقیق پرسنل فروش و مدیران ارشد شرکت های پخش سراسری بوده که طبق اطلاعات تهیه شده از انجمن پخش کشور در مجموع 1100 نفر می باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 162 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. در مجموع با مصاحبه و نظر خواهی با چند تن از مدیران ارشد صنعت پخش و اساتید دانشگاه برای هر یک از عناصر (8P) آیتم هایی شناسایی گردید که به طور کل تعداد 34 آیتم را تشکیل داد و در غالب یک پرسشنامه در اختیار جامعه نمونه آماری قرار گرفت. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت و هر آیتم با استفاده از فرمول شاخص های پر اهمیت صنعت امتیاز دهی گردید و با استفاده از آزمون فریدمن عناصر (8P) رتبه بندی گردید.
  یافته ها
   پیرو واکاوی داده ها میزان اهمیت عناصر آمیخته بازاریابی خدمات در صنعت پخش کشور بررسی گردید و عنصر محصول با میانگین 88/3 از نظر اهمیت رتبه اول و عنصر بهروری و کیفیت با میانگین 25/3 از نظر اهمیت در رتبه آخر قرار گرفتند.
  نتیجه گیری
  فعالان صنعت پخش می توانند با توجه به نتایج پژوهش فوق از عناصر آمیخته بازاریابی برای تعیین استراتژی های بازاریابی سازمان استفاده نموده وبا توجه به رتبه بندی انجام شده میزان اهمیت هر کدام از عناصر را در ایجاد استراتژی های خود مدنظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: صنعت پخش، آمیخته بازاریابی، عناصر آمیخته بازاریابی خدمات (8P)
 • ابراهیم عزتی لارسری، بهنام عاشقی*، المیرا حضرتی صفحات 75-91
  هدف
  مهارت مکالمه ای در ارتباطات تجاری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و عوامل مختلف، مسئول ایجاد ارتباط صحیح در کسب وکار هستند. این پژوهش با هدف شناخت عوامل موثر در ارتباط مکالمه ای مدیران فروش صورت پذیرفته است.
  روش شناسی
   مطالعه ی حاضر مطالعه ای توصیفی- تحلیلی به روش مقطعی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل مدیران فروش شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی استان گیلان بوده که تعداد 90 نفر از بین 176 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابتدا با مروری بر آثار موجود، الگوی مفهومی مهارت مکالمه ای طراحی گردید. سپس به منظور تعیین روایی محتوا، الگوی فرضی به گروه خبرگان 10 نفر ارائه شد. برای جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری تصادفی و از پرسشنامه ی مهارت مکالمه ای مدیران در ارتباطات تجاری استفاده شده است. ابتدا پرسشنامه دارای 8 عامل و 70 شاخص بود که با نظرسنجی از گروه خبرگان، به 7 عامل و 42 شاخص اصلاح شد. سپس در اختیار صاحبان فرآیند قرار گرفت. پس از تعیین پایائی از روش آلفای کرونباخ، با استفاده از نرم افزار SPSS،  0/917 به دست آمد.
  یافته ها
   ارائه ی الگویی با 4 عامل (فردی، اجتماعی، بینا فردی و عاطفی) و 20 شاخص (شیوایی بیان، اجتناب از اهانت، مهارت در برقراری ارتباط و...).
  نتیجه گیری
   از یافته های این پژوهش نتیجه گرفته می شود مهارت های مکالمه ای در ارتباطات تجاری از اهمیت بالایی برخوردار بوده و داشتن شاخص های به دست آمده می تواند در میزان فروش و موفقیت مدیران بازرگانی و فروش شرکت ها مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: ارتباط موثر، مهارت مکالمه ای، ارتباطات تجاری، مهارت های مدیران
 • مرضیه فریدی ماسوله* صفحات 92-103
  هدف
  امروزه چالش اصلی در زنجیره تامین، روی تحرک کالا (یا مدیریت جریان کالا) تمرکز دارد. محصول مناسب باید در کمترین زمان ممکن و از سریع ترین راه و با کمترین هزینه به دست مشتری مناسب خود برسد. یک زنجیره تامین شامل اجزای مختلفی می باشد که نقش مهمی را در کاهش هزینه های خدمت رسانی بر عهده دارد. هدف از این مقاله حداقل سازی هزینه های زنجیره شامل هزینه راه اندازی، هزینه نگهداری و هزینه حمل و نقل در دوره های زمانی مختلف است.
  روش شناسی
   به دلیل پیچیدگی مسئله برای حل آن از الگوریتم فرا ابتکاری حریصانه استفاده شده است. از آنجا که چگونگی مواجهه با پایگاه داده های بزرگ در مدیریت زنجیره تامین مسئله بسیار مهمی می باشد، در این مقاله کاربرد داده کاوی در زنجیره تامین پیشنهاد شده است.
  یافته ها
   بر اساس نتایج تحقیق، تکنیک های داده کاوی می تواند به صورت موثری در قسمت های مختلف زنجیره تامین نظیر انتخاب تامین کننده، توزیع کننده، پیش بینی کننده تقاضا و غیره مورد استفاده قرار گیرند.
  نتیجه گیری
   علاوه بر این، نتایج بدست آمده نشان داد که الگوریتم حریصانه قادر به یافتن بهترین پاسخ در فضای جستجو نبوده و بنابراین یک فاز جستجوی محلی برای بهبود جواب به آن اضافه شده است. نتایج حاصل تاییدی بر اثر بخشی الگوریتم پیشنهادی می باشد.
  کلیدواژگان: بهینه سازی، زنجیره تامین، انبار، فروشگاه خرده فروشی، داده کاوی، الگوریتم حریصانه بهبود یافته
|
 • Mohsen Akbari*, Sayed Hassan Aletaha, Milad Hooshmand Chaijani Pages 1-17
  Objective
  In recent years, higher education has faced dramatic changes in line with the changes in the environment. Among others, these changes include an increase in abroad higher education, more intense competition for scarce resources, and a growth in the number of universities and institutes offering these services. As a result, these institutes, like many other service organizations, need to not only pay attention to their employees’ satisfaction but also try to identify their students’ expectations and needs and offer quality services to them. Thus, the necessity of customer orientation and improvement of services quality at universities and higher education institutes has highlighted the importance of conducting research in this field. The objective of this study is the assessment of students’ satisfaction driven from internal customers and services quality.
  Methodology
  To this end, questionnaires were administered to 43 educational departments of University of Guilan (consisting of 375 students, 208 faculty members, and 86 education employees). The data were analyzed with SPSS 19 and Smart PLS 2.
  Results and conclusion
  The results show that internal marketing directly and indirectly affects the satisfaction of the students by the mediation of both the service quality and job satisfaction of employees and faculty members.
  Keywords: Internal Marketing, Service Quality, Student Satisfaction, Job Satisfaction, Higher Education
 • Javad Emadi*, Zainab Khamis Abadi Pages 18-33
  Objective
  In this research, the factors affecting the smoothing of profits in listed companies in Tehran Stock Exchange were investigated. Profit, as one of the criteria for financial decision-making, is of utmost significance and is considered as an important factor in financial investigations and judgments. Therefore, the economic outcomes of profitability reporting are inevitable. The purpose of this study is to assist investors and analysts in making proper investment decisions.
  Methodology
  In this study, correlation and multivariate linear regression model were used to examine the variables under study. The estimated period of the model was from 2011 to 2016. The statistical population of the study consisted of all of the companies accepted in Tehran Stock Exchange. As some restrictions were applied, 52 remaining companies were selected as the research sample.
  Results and conclusion
  The results of the study using multivariate linear correlation and regression model show that during the study period, company size and asset growth rate have a positive and significant effect on profit smoothing, whereas the variables of information asymmetry, ownership structure, and impact risk are not found to have a significant effect on profit smoothing.
  Keywords: Profit smoothing, information asymmetry, ownership structure
 • Saied Bagher Salimi* Pages 34-56
  Objective
  The purpose of this study was to investigate the role of satisfaction with organizational leisure time policies in the effect of work-leisure conflict on the quality of life of the administrative staff in the eastern hospitals of Guilan province. To this end, seven public hospitals in the East of Guilan province were selected as the sample.
  Methodology
    The present study is a survey in which the required information was collected through a questionnaire. Structural equation modeling, and SPSS 20, and AMOS 22 software's were used to analyze the data.
  The significance level was considered to be .05. The statistical population of this study was the administrative staff of public hospitals in eastern Guilan which consisted of 247 people. For sampling, availability sampling method was used based on the gender factor. The questionnaires were distributed among the staff.
  Results and conclusion
  The results showed that there was a negative and significant relationship between leisure-time conflict and job satisfaction among the employees as well as work-leisure conflict and satisfaction with their leisure time. However, there was a positive and significant relationship between satisfaction with leisure time policies and job satisfaction, as well as satisfaction with leisure policies and employees’ satisfaction with their leisure time. The moderating variable of environmental characteristics, which includes satisfaction with leisure time policies of the organization, was also studied. According to the coefficient of significance and path coefficient, satisfaction with organizational policies was found to have a negative effect on the relationship between work-leisure conflict, job satisfaction, and employees’ satisfaction with their leisure time.
  Keywords: Conflict of work-leisure, Quality of life, Job satisfaction, Satisfaction with leisure
 • Maryam Daneshmand, Mehr*, Morteza Farahnak, Sighlani Pages 57-74
  Objective
  This study sought to investigate the importance of the elements of service marketing mix (8p) in the distributing industry of Iran and rank them by their importance and average.
  Methodology
  In line with the research objective, the present study is of descriptive type. The statistical population includes salespersons and head managers from national distributing companies. Based on the data obtained from the Association of Distributing Industries of Iran, they were 1100 people out of whom 162 individuals were chosen as the sample by Cochran formula. Following interviews with some head managers and faculty members, a 34-item questionnaire, which consists of several items for each of the 8P elements, was designed. The data were analyzed by SPSS software and each item was graded based on the important industrial indexes and the 8p elements were ranked by Friedman Test.
  Results
  Based on the analysis of the data, the importance of the elements of service marketing mix was identified. As a result, the product element with the average of 3.88 ranked first and the productivity and quality element with the average of 3.25 ranked last.
  Conclusion
  Based on the results of the study, the activists of distributing industries can utilize the elements of marketing mix to determine the most suitable marketing strategies for their organizations and consider the weight of each element in planning their strategies.
  Keywords: Distributing industry, Marketing mix, Service marketing mix elements
 • Ebrahim Ezzati Larsari, Behnam Asheghi*, Elmira Hazrati Pages 75-91
  Objective
  Conversational skills in business communication are of particular importance and various factors are responsible for establishing correct relationships in business. The purpose of this study was to identify the factors affecting the communication of sales managers.
  Methodology
  This study is a descriptive-analytic one of cross-sectional type. The statistical population of the study consisted of sales managers of food and beverage companies in Guilan province, 90 of whom were randomly selected out of 176 individuals. First, based on a review of the existing literature, a conceptual model of conversational skills was designed. Then, in order to determine the content validity, the hypothetical model was presented to a group of 10 experts. The data were collected via a questionnaire of conversational skills in business communication. Initially, the questionnaire consisted of 8 factors and 70 indicators. It was corrected by a panel of experts, yielding 7 factors and 42 indicators. Then, the questionnaire was distributed to the process owners. The reliability of the questionnaire, using Cronbach's alpha in SPSS, was found to be 0.917.
  Results
  The result was the presentation of a model with 4 factors (individual, social, interpersonal, and emotional ones) and 20 indicators (expression of speech, insult avoidance, communication skills, etc.).
  Conclusion
  The results of this study show that conversational skills are highly important in business communication and achieving the obtained indicators can be useful in the sale and success of business managers and companies.
  Keywords: Effective communication, Conversational skills, Business communication, Managerial skills
 • Marzieh Faridi Masouleh* Pages 92-103
  Objective
  Today, the main challenge in the field of supply chain is to focus on goods’ mobility and logistic issues. The right product should be available to the right customer in the fastest way and at the lowest cost. A supply chain consists of several components that play an important role in reducing service costs. The purpose of this paper is to minimize the cost of the supply chain, including start-up costs, holding cost, and transportation costs at different time periods.
  Methodology
  Due to the complexity of the problem, a data mining technique of improved greedy algorithm has been used to solve it. Since dealing with large databases in the supply chain management is of utmost importance, this paper has proposed the use of data mining methods in the supply chain issue.
  Results
  Based on the results of the present study, data mining techniques can be used effectively in different parts of the supply chain such as selecting suppliers and distributors, demand predicting, etc.
  Conclusion
  The results revealed that the greedy algorithm was not able to find the best solution in the search space; therefore, a local search phase was added to improve the solution. The obtained results are indicative of the effectiveness of the proposed algorithm.
  Keywords: Optimization, Supply chain, Warehouses, Retail stores, Data mining, Improved greedy algorithm