فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و هفتم شماره 4 (تیر 1398)
 • سال بیست و هفتم شماره 4 (تیر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه عزالدینی اردکانی، صغری یاسایی، خلیل ساریخانی خرمی، نسیم روحی نژاد* صفحات 1405-1414
  مقدمه
  سندرم آپنه انسدادی خواب پیامدهای روانی و فیزیولوژیکی بالقوه جدی دارد. روش اصلی کنترل سندرم آپنه انسدادی خوابجراحی جلوکشیدن(پیش آوردن)عضله جنیوگلوسوس(GA) یا جلو کشیدن جنیال توبرکل (GTA) می باشد. بنابراین، جراحان نیاز به اندازه گیری دقیق محل قرارگیری جنیال توبرکل و عضلات متصل به آن، برای کمک به برنامه ریزی قبل از عمل دارند. هدف از این مطالعه بررسی موقعیت و ابعاد جنیال توبرکل در افراد دارای اکلوژن کلاس یک و دو با استفاده از روش توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی (CBCT) می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی، تصاویر CBCT 152 بیمار بزرگسال (76 مرد و 76 زن) دارای اکلوژن با کلاس I و کلاس IIمورد بررسی قرار گرفت و موقعیت و ابعاد جنیال توبرکل (ارتفاع جنیال توبرکل (GTH) و عرض جنیال توبرکل (GTW)، فاصله از انتهای ریشه دندان های سانترال تا لبه فوقانی جنیال توبرکل (LI-SGT)، فاصله از IGT تا لبه تحتانی فک ((IGT-IBM، ضخامت قدام فک تحتانی (MT) ارزیابی شد. برای بررسی داده ها از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف و تی مستقل استفاده گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; version 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  در همه گروه ها(هم بر حسب جنس و هم برحسب مال اکلوژن)، GTH نزدیک به GTW قرار داشت. مقادیر به دست آمده GTH 57/6-06/8، GTW  47/6-19/8، LI-SGT 56/6-13/7، IGT-IBM 40/7-47/8، وMT  78/11-58/14 میلی متر بود.  GTWوLI-SGT تفاوت معنی داری بین کلاس مال اکلوژن و LI-SGTدر بین جنس نشان نداد (05/0(P>.
  نتیجه گیری
  موقعیت جنیال توبرکل و ابعاد این ساختار در میان بیماران دلالت به انجام CBCT قبل عمل جراحی برای درمان آپنه انسدادی خواب(OSA) دارد.
  کلیدواژگان: آپنه انسدادی خواب، توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی، مال اکلوژن، جنیال توبرکل
 • مریم یاری، لیلا نجدحسن بناب، رحیم احمدی* صفحات 1415-1425
  مقدمه
  استروئید های جنسی نقش های متعددی در تنظیم متابولیسم چربی بدن دارند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات ارکیدکتومی و تجویز تستوسترون و استرادیول بر پروفایل چربی در موش های صحرایی نر می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 40 موش صحرایی نر به گروه های کنترل، ارکیدکتومی شده، دریافت کننده تستوسترون  یا استرادیول، ارکیدکتومی با جایگزینی استرادیول، ارکیدکتومی با جایگزینی تستوسترون، دریافت کننده روغن زیتون وگروه شم تقسیم بندی شدند. تستوسترون انانتات µg/kg) 10) و استرادیول والرات (µg/kg2) روزانه به صورت درون صفاقی تزریق شدند. بعد از 7 هفته، نمونه خون تهیه شده و سطح سرمی پروفایل چربی به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از SPSS Inc., Chicago, IL; Version 19 و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  نتایج
  سطح سرمی تری گلیسرید و لیپوپروتیین با چگالی بسیار کم (VLDL) در گروه ارکیدکتومی با دریافت تستوسترون کاهش معناداری نسبت به گروه کنترل داشت (01/0P<). سطح سرمی لیپوپروتیین با چگالی کم (LDL) و لیپوپروتتین با چگالی زیاد (HDL) در هیچ گروهی نسبت به گروه کنترل تغییر معناداری نداشت. در مقایسه با گروه کنترل، کاهش سطح کلسترول در گروه های ارکیدکتومی شده (01/0P<) دریافت کننده تستوسترون (001/0P<)، ارکیدکتومی شده دریافت کننده استرادیول (01/0P<) و ارکیدکتومی شده دریافت کننده تستوسترون (01/0P<) مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که ارکیدکتومی و کاهش تستوسترون به سرعت باعث کاهش سطح سرمی کلسترول می گردد اما تجویز تستوسترون و استرادیول قادر به بازگرداندن سطح سرمی کلسترول به مقدار طبیعی خود نمی باشند. از سویی، تجویز تستوسترون می تواند سبب کاهش تری گلیسرید و VLDL  گردد اما تجویز استرادیول اثر معناداری بر پروفایل چربی ندارد.
  کلیدواژگان: ارکیدکتومی، استرادیول، تستوسترون، لیپید
 • حسین سلطان مرادی، ابوالفضل داودآبادی*، الناز زارع میرزایی صفحات 1426-1435
  مقدمه
  امروزه پروبیوتیک ها به عنوان عاملی برای پیشگیری از ابتلا به بسیاری از بیماری های عفونی شناخته شده اند. پروبیوتیک ها میکرو ارگانیسم های زنده ای هستند که وقتی در مقادیر مناسب استفاده شوند، برای سلامتی میزبان مفید خواهند بود. هدف این مطالعه بررسی خواص پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس های جداشده از شیر و ماست سنتی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه که از نوع بنیادی-کاربردی می باشد. خواص پروبیوتیکی پنج سویه لاکتوباسیلوس جدا شده از شیر و ماست سنتی شامل L. plantarum M19-1، L. paralimentarius M4-3، L. paracasei M18-1، L. paracasei Y8-1، L.paracasei Y1-3 و L. fermentum Y2-2 مورد بررسی قرار گرفت. اثر مهاری این سویه ها علیه Salmonella enteritidis H7 سنجیده شد. این سویه ها هم چنین از نظر حساسیت آنتی بیوتیکی، مقاومت به شرایط اسیدی، نمک های صفراوی و دارا بودن همولیز بررسی شدند.
  نتایج
  بیشترین اثر مهاری مربوط به سویه Y1-3 با میانگین قطر هاله 14 میلی متر بود. در تست تحمل اسید در pH 5/2 بیشترین مقاومت مربوط به سویه M18-1 بوده که پس از سه ساعت کلنی هایش قابل شمارش بود. سویه M19-1 با Cinh ، 26/0 بیشترین مقاومت را به صفرا MRS) براث حاوی 3/0% صفرا) نشان داد. هیچ یک از سویه ها فعالیت همولیز نداشتند.
  نتیجه گیری
  سویه های لاکتوباسیلوس با اثر ضد میکروبی خوب بر علیه Salmonella enteritidis از شیر و ماست قابل جداسازی هستند که می توانند به عنوان کاندید پروبیوتیک جهت پیشگیری و درمان عفونت این باکتری استفاده شوند، البته مطالعات بیشتری در این زمینه موردنیاز می باشد.
  کلیدواژگان: لاکتوباسیلوس، پروبیوتیک ها، سالمونلا اینتریتیدیس، ضد میکروبی
 • سجاد سعادت، مهرداد کلانتری*، محمد باقر کجباف، مفظر حسینی نژاد صفحات 1436-1452
  مقدمه
  مولتیپل اسکلروزیس، یک بیماری مزمن در سیستم اعصاب می باشد که به سبب مزمن و پیش رنده بودن، مشکلات متعددی را به همراه دارد. درمان این بیماری شامل مراقبت های دارویی و مداخلات توانمندسازی برای مدیریت علائم می باشد. هدف از این مطالعه بررسی مروری مداخلات توانمندسازی در این بیماران می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مروری ساختار یافته در محدوده زمانی ژانویه 2000 تا جوئن 2018 میلادی انجام شد. واژگان کلیدی مولتیپل اسکلروزیس، بیماری مزمن، کیفیت زندگی، خودمراقبتی، خودمدیریتی، توانبخشی، توانمندسازی، روان درمانی، مداخلات روان شناختی، تحقیقات بالینی و کارآزمایی بالینی تصادفی در پایگاه های نمایه سازی Magiran، PubMed ، Google Scholar و Science Direct جست وجو شدند. از مجموع 1855 مقاله یافت شده، 33 مقاله جهت بررسی مروری انتخاب شدند.
  نتایج
  نتایج بررسی نشان داد که مداخلات توانمندسازی در افراد مبتلا به ام.اس را می توان به چهار دسته از مداخلات خودمراقبتی، خودمدیریتی، توانبخشی و روان درمانی تقسیم نمود. کم توجهی به مداخلات توانمندسازی در افراد مبتلا به ام.اس به ویژه در داخل کشور، توجه کم به بیماران مرد در اجرای مداخلات، عدم در نظرگرفتن چارچوب نظری در تدوین مداخلات، نبود آزمون پیگیری و عدم استفاده از روش های مداخله ای غیرحضوری (مثل استفاده از DVD، مشاوره و آموزش تلفنی و...) در مطالعات ایرانی از جمله نکات قابل تامل در مطالعات پیشین می باشد.
  نتیجه گیری
  مطالعات توانمندسازی، نتایج قابل توجه ای در کاهش علائم بیماری و بهبود کیفیت زندگی بیماران ارائه کرده اند، که با درنظر گرفتن برخی نکات می توان به بهتر شدن این مداخلات کمک کرد
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، خودمراقبتی، خودمدیریتی، توانبخشی، روان درمانی
 • زهره بهبودی *، معرفت سیاهکوهیان، محسن برغمدی صفحات 1453-1466
  مقدمه
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کنزیوتیپ عضله چهارسر ران بر توان و آستانه بی هوازی دانشجویان پسر ورزشکار فعال برای تجزیه و تحلیل ارزش عملکردی کنزیوتیپ بر ظرفیت اجرای ورزشکاران بود.
  روش بررسی
  در این پژوهش 28 نفر از دانشجویان پسر فعال که به مدت شش ماه فعالیت بدنی منظم داشتند، با میانگین سنی 2/2±02/22 سال، میانگین قد 93/6±176 سانتی متر، میانگین وزن 00/1±23/69 و میانگین شاخص توده بدنی 96/2±31/22 کیلوگرم برمتر مربع که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه تیپینگ (13نفر) و کنترل (15نفر) قرار گرفتند. برای اندازه گیری توان بی هوازی آزمودنی ها از آزمون چرخ کارسنج وینگیت و آستانه بی هوازی با استفاده از آزمون استاندارد کانکانی بر روی نوارگردان با فاصله زمانی هفت روز مورد سنجش قرار گرفت. سپس گروه تیپینگ عضلات چهارسر رانی شان (عضله راست رانی، پهن خارجی و پهن داخلی) با تیپ پنج سانتی متری ساخت ژاپن تیپ بندی شد. هفت روز بعد از تیپ مجددا توان بی هوازی و هفت روز بعد از آن، آستانه بی هوازی ارزیابی شد. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد. از آزمون-t زوجی برای تعیین اختلاف میانگین درون گروهی و از آزمون-t مستقل برای اختلاف میانگین بین گروهی استفاده شد (05/0≥P).
  نتایج
  پژوهش نشان داد که زمان کل طی شده، مسافت کل طی شده، حداکثر سرعت تردمیل، اولین نقطه چرخش لاکتات (LTP1)، ظرفیت بی هوازی، حداکثر توان و ظرفیت بی هوازی نسبی در مرحله پیش آزمون و پس آزمون در گروه تیپینگ اختلاف معنی داری دارند (05/0≥P). در گروه کنترل هیچ اختلاف معنی داری در مرحله پیش آزمون و پس آزمون مشاهده نشد (05/0<P).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد استفاده از کنزیوتیپ باعث ارتقای عملکرد، توان و آستانه بی هوازی ورزشکاران می شود، ورزشکاران و مربیان می توانند از نوار کنزیوتیپ برای بالا بردن عملکرد، توان و آستانه بی هوازی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: نوار ورزشی، عملکرد بدنی، آستانه بی هوازی
 • نرگس آراسته، حسین توکلی عنبران* صفحات 1467-1481
  مقدمه
  در تصویربرداری پت احتمال دارد، یک یا هر دو گامای نابودی قبل از رسیدن به آشکارساز بر اثر اندرکنش کامپتون در بدن از مسیر خود منحرف شوند و خطای پراکندگی را ایجاد کنند.
  روش بررسی
  این مقاله که یک پژوهش شبیه سازی مونت کارلویی است، به بررسی اثر بافت نرم بدن بر این خطا می پردازد.به این منظور به وسیله کد شبیه سازیMCNPX، حلقه آشکارساز دستگاه پت/سی تی مدلBiographTM6به همراه یک هندسه ساده از بافت نرم شامل کره ای به مرکز حلقه پت با شعاع های مختلف (از 5/0 تا 30 سانتی متر) و با در نظر گرفتن دو نوع توزیع مکانی برای چشمه گامایkeV511 -نقطه ای و حجمی کروی با توزیع یکنواخت (حجمی)- شبیه سازی شد.
  نتایج
  بافت نرم اطراف چشمه نقطه ای و حجمی، طوری پرتوهای گاما را پراکنده می کند که افت انرژی آن ها کم و تقریبا تمامی آن ها در محدوده پنجره انرژی ثبت می شوند. بافت نرم اطراف چشمه نقطه ای در فاصله 8 تا 12 سانتی متری از چشمه و برای چشمه های حجمی کروی با توزیع یکنواخت، در فاصله 8 سانتی متری از مرکز چشمه، بیشترین اثر پراکنندگی را در تصویربرداری پت دارند. اثرات پراکنندگی بافت نرم در اطراف چشمه نقطه ای از چشمه حجمی بیشتر است.
  نتیجه گیری
  در تصویربرداری پت اثر پراکنندگی اندام های مجاور محل توزیع رادیودارو بیشتر از اندام های غیر مجاور است. برای بافت نرم با ضخامت بالا(بیشتر از شعاع 20سانتی متر) اثر افت زوج گاماهای نابودی در کنار اثر پراکندگی دیده می شود.با توجه به نتایج این تحقیق برای میزان افزایش دوز تزریقی به بیماران چاق، فاکتور ضخامت بدن بیمار در ناحیه شکمی می تواند جایگزین دقیق تری برای وزن بیمار باشد.
  کلیدواژگان: آشکارساز پت، بافت نرم بدن، پراکندگی کامپتون، شبیه سازی مونت کارلو
 • جمیله کیانی*، علیرضا حاجیونی، فاطمه قلی زاده، فرهاد عباسی صفحات 1482-1495
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری و امید درمانی بر کیفیت زندگی، امید به زندگی و تاب آوری در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز درمانی تالاسمی بوشهر در سال 1396 بود.
  روش بررسی
  این پژوهش به روش تجربی انجام شد. نمونه گیری به روش سرشماری بود و 21 بیمار مبتلا به تالاسمی استان بوشهر به روش تصادفی به 2 گروه آزمایشی آموزش شناختی-رفتار و آموزش امید درمانی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. جهت بررسی پژوهش حاضر از پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، امید به زندگی اشنایدر و تاب آوری کانر و دیویدسون استفاده گردید. همه بیماران پیش از مداخله و پس از آن، پرسش نامه های مذکور را تکمیل کردند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس در نرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; Version 16 استفاده شد.
  نتایج
  در گروه آزمایش اکثریت بیماران زن، مجرد، و دارای مدرک لیسانس بودند. به طور مشابه، اکثریت در گروه کنترل به زنان و متاهلین تعلق داشت اما بیماران دارای مدرک لیسانس در اقلیت بودند. نتایج نشان داد آموزش شناختی - رفتاری و امیددرمانی نسبت به گروه کنترل به طور معناداری اثربخش بوده است (05/0p-value<). آموزش شناختی - رفتاری بر کیفیت زندگی، امید به زندگی و تاب آوری تاثیر گذار بود و به ترتیب موجب افزایش (37%)، (14%) و (20%) آن ها شد. امیددرمانی نیز بر کیفیت زندگی، امید به زندگی و تاب آوری تاثیر گذار بود و به ترتیب موجب افزایش (98%)، (29%) و (11%) آن ها شد. هم چنین یافته های پژوهش حاضر نشان داد آموزش امید درمانی نسبت به آموزش شناختی- رفتاری از اثربخشی بالاتری در افزایش کیفیت زندگی، امید به زندگی و تاب آوری برخوردار بوده است.
  نتیجه گیری
   نتایج پژوهش بیانگر اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری و امیددرمانی بر افزایش کیفیت زندگی، امید به زندگی و تاب آوری بیماران مبتلا به تالاسمی بود، بنابراین توجه به مداخلات روان شناختی فوق، علاوه بر درمان های جسمی بیماران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  کلیدواژگان: شناختی-رفتاری، امید درمانی، کیفیت زندگی، امید به زندگی، تاب آوری، تالاسمی
 • نیلوفر حلوانی، زهرا بحرالعلومی، علی سرچمی، فاطمه زارع بیدکی* صفحات 1496-1504
  مقدمه
  فیشورسلانت یکی از مهم ترین و موثرترین تکنیک های پیشگیری از پوسیدگی است که داشتن اطلاعات صحیح و دستورالعمل های لازم از مهم ترین عوامل موفقیت درمان می باشد. بدین علت دراین مطالعه دانش، نگرش و عملکرد دندان پزشکان عمومی درخصوص فیشورسیلانت در شهر یزد درسال 1395 مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی مقطعی که به وسیله پرسش نامه انجام شد، 140 نفر از دندانپزشکان عمومی شهر یزد بررسی شدند. پرسش نامه شامل اطلاعات دموگرافیک، 9 پرسش سطح آگاهی راجع به موضوع فیشورسیلانت، 4پرسش راجع به نگرش افراد و 7پرسش در مورد عملکرد آن ها بود. پرسش نامه ها به وسیله افراد مورد مطالعه کامل شد. پس از جمع آوری، اطلاعات به وسیله نرم افزارSPSS Inc., Chicago, IL; version 18 و آزمون های آماری  ANOVAو T-test بررسی گردید..
  نتایج
  نتایج مطالعه نشان دادکه اکثریت افراد دارای سطح آگاهی(72‏/85 %) خوب و سطح نگرش (14‏/77 %) و عملکرد (85%) متوسط می باشند. تفاوت آماری معنی داری درسطح آگاهی (004‏/0=P-value) و عملکرد (0001/0>P-value) با توجه به متغیر های گروه سنی و سابقه کار مشاهده گردید، ولی تفاوت معنی داری در سطح نگرش (98‏/0=P-value) دیده نشد.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج به نظر می رسد آگاهی دندانپزشکان یزد در بیشتر موارد در حد خوب می باشد ولی با این حال نگرش و عملکرد آن ها در حد متوسط و در بعضی موارد با وجود داشتن آگاهی خوب، ضعیف می باشد، که می تواند نشان دهنده همراه نبودن با اطلاعات روز و منابع جدید باشد و این امر لزوم آموزش منابع جدید در دوره های بازآموزی با تاکید بر نقاط ضعف عملکردی و آگاهی دندانپزشکان را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: آگاهی، عملکردونگرش سلامت، پیت وفیشورسیلانت، دندانپزشکان
|
 • Fatemeh Ezoddini, Ardakani, Soghra Yasaei, Khalil Sarikhanikhoram, Nasim Rouhinejad* Pages 1405-1414
  Introdution
  Obstructive sleep apnea syndrome has potentially significant physiological and psychological consequences. The main method to control the obstructive sleep apnea syndrome is surgical advancement of genioglossus muscle (GA) or genial tubercle (GTA). Therefore, for pre-operation arrangements, surgeons definitely need to know the exact location of genial tubercle and the muscles attached to it. The aim of this study was to evaluate the location and dimensions of genial tubercle in the patients with class I and II occlusion with cone bean computed tomography (CBCT).
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, cone bean computed tomographyimages of 152 adults (76 males and 76 females) with class I and II occlusion were inspected and the location and dimensions of genial tubercle (Height =GTH / Width=GTW / the distance between the apices of central teeth and the Superior border of genial tubercle=LI-SGT / the distance between the inferior border of genial tubercle and the inferior border of mandible= IGT-IBM / the anterior diameter of mandible = MT) were evaluated. Patients were classified based on their gender and occlusion type.Independent Kolmogorov-Smirnov tests were used for data analysis and thedata analyzed using SPSS16 software.
  Results
  In all the groups, GTH was located near GTW. The measured data for GTH, GTW, LI-SGT, IGT-IBM and MT were 8.6-06 .57 mm, 8.6-19.47 mm, 7.6-13.56 mm, 8.7-47.40 mm, and 14.11-57.78 mm, respectively. No significant difference was indicated for GTW and LI-SGT based on malocclusion and for LI-SGT based on gender (P>0.05).
  Conclusion
  Various locations and different size of this structure among patients imply that it is necessary for treatment of obstructive sleep apnea to obtain a CBCT image before surgical operation
  Keywords: Obstructive sleep apnea, Cone-beam computed tomography, malocclusion, genial tubercle
 • Maryam Yari, Leila Najd, Rahim Ahmadi* Pages 1415-1425
  Introduction
  Sex steroids have multiple roles in regulating of body lipid metabolism. The purpose of this study was to investigate the effects of orchidectomy and administration of testosterone and estradiol on lipid profile in male rats.
  Methods
  In this experimental study, 40 male rats were divided into groups of 5 animals in each: control, orchidectomized, testosterone or estradiol receiving, orchidectomized testosterone receiving, estradiol receiving, orchidectomized estradiol receiving, sham and olive oil receiving rats. Testosterone enanthate (10µg/kg/day) and estradiol valerate (2µg/kg/day) were injected intraperitoneally. After 7 weeks, blood samples were obtained and serum levels of lipid profile were measured using spectrophotometry method. Data were analyzed using SPSS19 software and ANOVA.
  Results
  Serum level of triglyceride and VLDL significantly decreased in orchidectomized group compared to the control group (P<0.01). Serum LDL and HDL levels were not significantly changed in all groups compared with the control group. Compared to the control group, there was a significant decrease in serum cholesterol levels in orchiectomized (P<0.01), testosterone receiving (P<0.001), estradiol receiving orchiectomized (P<0.01), testosterone receiving orchidectomized (P <0.01) groups.
  Conclusion
  The results of this study indicated that orchidectomy and decreased testosterone results in rapid decrease in cholesterol levels; however, testosterone or estradiol administration did not revert the cholesterol levels to its normal levels. Administration of testosterone causes decreased TG and VLDL levels, but did not significantly change lipid profile.
  Keywords: Orchiectomy, Estradiol, Testosterone, Lipid
 • Hossein Soltanmoradi, Abolfazl Davoodabadi*, Elnaze Zare Mirzaei Pages 1426-1435
  Introdution
  Today, probiotics are known to be effective in preventing the spread of many infectious diseases. Probiotic are living microorganisms that will be beneficial for the health of the host when used in adequate amounts. The purpose of this study was to investigate the probiotic properties of Lactobacillus isolated from traditional milk and yogurt.
  Methods
  Probiotic properties of five Lactobacillus strains isolated from traditional milk and yoghurt of Babol including L. plantarum M19-1, L. paralimentarius M4-3, L. paracasei M18-1, L. paracasei Y8-1, L.paracasei Y1-3 and L. fermentum Y2-2 were studied. The inhibitory effect of these strains against Salmonella enteritidis H7 was measured. These strains also investigated for antibiotic susceptibility, resistance to acidic conditions, resistance to bile salts, and hemolysis.
  Results
  The highest inhibitory effect was observed by Y1-3 strain with a mean diameter of 14 mm. In acid tolerance test at pH 2.5, M18-1 strain had the highest resistance, which its colonies were countable after three hours. Strains M19-1 showed the highest resistance to bile (MRS broth contains 0.3% bile) with Cinh 0.26. None of the strains had hemolysis activity.
  Conclusion
  Lactobacillus strains with good inhibitory effects against Salmonella enteritidis could be isolated from milk and yogurt, which can be used as a probiotic candidate for the prevention or treatment of this bacterial infection, but further studies are needed
  Keywords: Lactobacillus, Probiotic, Salmonella enteritidis, Antimicrobial
 • Sajjad Saadat, Mehrdad Kalantari*, Mohammad Bagher Kajbaf, Mozaffar Hosseininezhad Pages 1436-1452
  Introdution
  Multiple sclerosis is a chronic disease in the nervous system; It has many problems due to its chronic and promising nature. The treatment of this disease includes medical care and empowerment interventions for symptom management. The purpose of this study was to review the empowerment interventions in these patients.
  Methods
  This study was conducted in a Systematic Reviewperiod from January 2000 to June 2018. On indexing sites “Magiran, PubMed, Google Scholar and Science Direct” searched the key words of Multiple Sclerosis, Chronic Disease, Quality of Life, Self-care, Self-management, Rehabilitation, Empowerment, Psychotherapy, Psychological interventions, Clinical Trials, and Randomized Clinical Trial. Out of 1855 articles found, 33 articles were selected for review.
  Results
  The results of this study showed that empowerment interventions in people with MS can be divided into four categories of self-care, self-management, rehabilitation and psychotherapy interventions. Lack of attention to empowerment interventions in people with MS, especially in the Iran, low attention to male patients in implementing interventions, failure to consider the theoretical framework in the formulation of interventions, lack of follow-up test and non-use of virtual intervention methods (Such as using DVDs, consulting and telephone training, etc.) in Iranian studies, is one of the most respected points in previous studies.
  Conclusion
  Empowerment studies have provided significant results in reducing symptoms and improving the quality of life of patients, which can help improve these interventions by considering some of the points.
  Keywords: Multiple Sclerosis, Self-care, Self-management, Rehabilitation, Psychotherapy
 • Zohreh Behboodi *, Marefat Siahkohian, Mohsen Barghamadi Pages 1453-1466
  Introdution
  The Purpose of this study examined the effect of Kinesio taping the quadriceps femurs muscle of active students on anaerobic muscle power (AMP) and the anaerobic threshold (AT) to analyze the functional value of taping on athletic performance capacity.
  Methods
  Twenty eight male healthy students with a mean age of 22.02±2.2 years were enrolled in this study voluntarily and randomly divided into two groups of taping (n=13) and control (n=15) groups. The anaerobic muscle power (AMP) was measured by the Wingate test, and the anaerobic threshold of participants was measured by a dependent maximal treadmill protocol (Conconi Test) with a week gap. Kinesio tapes, 5 cm in width, were applied to quadriceps femurs muscles of participants. The anaerobic threshold was evaluated after 7 days taping, then after 7 days, the anaerobic muscle power was re-evaluated. Normality of data and homogeneity were tested by Shapiro–Wilk test. Paired sample t-test for within groups and independent t-test for between groups comparison were used to analyses the hypotheses (P≤0.05).
  Results
  The results showed that there were significant differences between pre and posttest of total time, total distance, maximum velocity, LTP1, anaerobic capacity, maximum power and anaerobic capacity ratio after taping. There were no significant differences between pre and posttest in the control group.
  Conclusion
  Taping of the quadriceps femurs muscle of active students was effective on the anaerobic muscle power and the anaerobic threshold, indicating its beneficial effects for athletic performance.
  Keywords: Athletic Tape, Physical functional performance, Anaerobic Threshold
 • Narges Araste, Hossein Tavakoli Anbaran* Pages 1467-1481
  Introduction
  In PET imaging, one or both of two annihilation photons may change the direction before reaching the detector due to Compton scattering interaction in body.
  Methods
  This article, a Monte Carlo simulation study, examined the effect of soft tissue on this error.In this work, the PET BiographTM 6 scanner, a simple geometry of soft tissue -including a sphere of soft tissue in center of PET ringwith various radii (from 0.5 to 30cm)- and two kinds of 511keV gamma source –point source and spherical source - were simulated by Monte Carlo MCNPX code to investigate scattering effect of soft tissue on PET imaging.
  Results
  Analysis of the results of the simulation showed that, the majority scattered photons fell within the energy window without much loss of energy. Soft tissue around the point source at a distance of 8 to 12cm from the source and soft tissue around the spherical source at a distance of 8cm from the center had the most scattering effect in PET imaging. The scattering effect of soft tissue around the point source was more than the spherical source.
  Conclusion
  The scattering effect of the adjacent organs is more than the non-adjacent organs.For high thicknessof soft tissue (more than20cm of radius), the attenuation effect is as obvious as the scattering effect. According to the results of this study, the patient's body thickness -in the abdominal region-could be a more accurate alternative for the patient's weight for increasing the injected dose into obese patients.
  Keywords: PET detector, Soft tissue, Compton scattering, Monte Carlo simulation
 • Jamileh Kiani*, Alireza Hajiuni, Fatemeh Gholizadeh, Farhad Abbasi Pages 1482-1495
  Introdution
  The aim of the present study was to investigate the efficacy of cognitive-behavioral therapy and hope therapy on quality of life, life expectancy, resiliency in patients with thalassemia who went to Bushehr Thalassemia Therapy Center in 2017.
  Methods
  The study was experimental and census was used. It consisted of 21 patients with thalassemia in Bushehr province who were randomly divided into two experimental groups of cognitive-behavioral therapy and hope therapy and one control group. To conduct the research, World Health Organization Quality of Life Questionnaire, Life Expectancy Questionnaire by Schneider and Connor–Davidson Resilience Scale were used. All the patients completed the questionnaires before and after the intervention. In order to analyze data, analysis of covariance was performed.
  Results
  In the therapy group, the majority of the patients were female, single and held a bachelor's degree. Similarly, in the control group, the highest proportion belonged to females and married patients, whereas a minority held a bachelor's degree. Compared with the control group, the findings of analysis of covariance revealed that both cognitive-behavioral therapy and hope therapy were significantly effective (p-value<0.05). Cognitive-behavioral therapy significantly increased quality of life, life expectancy and resiliency (37%), (14%) and (20%), respectively. Also, hope therapy significantly increased quality of life, life expectancy and resiliency (98%), (29%) and (11%), respectively. The findings showed that hope therapy was more effective than cognitive-behavioral therapy in increasing quality of life, life expectancy and resiliency.
  Conclusion
  The results indicated that cognitive-behavioral therapy and hope therapy were effective in enhancing the quality of life, life expectancy and resiliency in the patients with thalassemia. Hence, considering psychological interventions, in addition to physical therapies, is of particular importance.
  Keywords: Cognitive–behavioral therapy, Hope therapy, Quality of life, Life expectancy, Resiliency, Thalassemia
 • Niloofar Halvani, Zahra Bahrololoomi, Ali Sarchami, Fatemeh Zarebidoki* Pages 1496-1504
  Introduction
  Fissure sealant is one of the most important and effective preventing techniques. Having proper information and guidelines is the most important factors for the success of treatment. Therefore, in this study, the knowledge, attitude and practice of general dentists about fissure sealant in Yazd in 2017 were evaluated.
  Methods
  A descriptive cross-sectional study was conducted by a questionnaire in which 140 general dentists were investigated in Yazd. The questionnaire consisted of demographic information, 9 questions about awareness of the issue of Fissure sealant, 4 questions about people's attitude and 7 questions about their practice. After gathering the data, they were analyzed by SPSS 20 version 18 software and ANOVA test.
  Results
  The results of the study showed that the majority of General dentists had a good knowledge (85.72%),their attitude level (77.14%) and performance (85%) were moderate.There was a significant difference in knowledge (P-value = 0.004) and practice (P-value = 0.000) levels in age group and work experience, but there was no significant difference in attitude level (P-value = 0.980).
  Conclusion
  According to the results, the knowledge of dentists in Yazd seems to be good in most cases, but their attitudes and practice are moderate and in some cases poor, despite having good knowledge, the results indicate that they are not up to date with new information and resources. This indicates the need to train new resources in retraining courses with emphasis on functional weaknesses and dentists' awareness.
  Keywords: Dentists, Health Knowledge, Attitudes, Practice, Pit, Fissure Sealants