فهرست مطالب

محیط زیست و مهندسی آب - سال پنجم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال پنجم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی دسینه، امیر قادری*، رسول دانش فراز صفحات 91-102
  در پژوهش حاضر، میزان عمق آبشستگی اطراف پایه‎های پل سیمینه رود میاندوآب با مدلHEC-RAS  با استفاده از دو روش CSU و فروهلیچ برای دبی های با دوره برگشت مختلف، تعیین شد. برای این منظور، ابتدا با استفاده از داده‎های صحرایی، یک مدل هیدرولیکی از بازه رودخانه که پل در آن قرار دارد، در نرم افزار ایجاد شد. سپس با وارد کردن داده‎های مربوط به آبشستگی پایه‎های پل برای دبی‎های با دوره برگشت 5 تا yr 1000، تغییر دبی جریان بر آبشستگی اطراف پایه‎های میانی و کناری پل بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش دبی (افزایش سرعت جریان) میزان برخورد خطوط جریان بیش تر شده و از مقدار آبشستگی در پایه های میانی نسبت به پایه های کناری پل کاسته می شود. همچنین برای دبی با دوره برگشت های 5 تا yr 40 هیچ گونه آبشستگی در تکیه گاه های پل دیده نمی شود. در حالی که از دبی با دوره برگشت های 50 تا yr 1000 میزان آبشستگی تکیه گاه ها به شدت افزایش می‎یابد. برای دوره برگشت های مختلف در هر دو روش CSU و فروهلیچ پایه شماره 7 بیش ترین میزان آبشستگی و پایه شماره 1 کم ترین مقدار را دارد. روش فروهلیچ به اندازه روش CSU در محاسبه عمق آبشستگی نسبت به افزایش دبی حساس نیست و تقریبا 20 درصد نسبت به هم در محاسبه عمق آبشستگی اختلاف دارند. دلیل این امر نیز به کاربردن ضرایب شکل پایه، شرایط بستر و همچنین ضریب مسلح بودن بستر توسط ذرات رسوبی در روش  CSUاست.
  کلیدواژگان: پایه های پل، روش CSU، روش فروهلیچ، سیمینه رود، عمق آبشستگی
 • علی باف کار*، ندا بابلی صفحات 103-113
  آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی به نیترات در بسیاری از مناطق دنیا به صورت یک مشکل جدی مورد توجه است. نیترات می تواند موجب اوتریفیکاسیون منابع آبی و مشکلات مربوط به آن شود. ایجاد عوارض نامطلوب بر روی اکوسیستم های آبی از مهم ترین اثرات غلظت های بالای نیترات در محلول های آبی است. این مطالعه با هدف بررسی امکان استفاده از پوسته تخم مرغ به عنوان یک جاذب کمهزینه در جذب نیترات از محلول های آبی انجام شد. به این منظور اثر عواملی مانند pH، جرم جاذب، زمان تماس و غلظت اولیه نیترات مورد آزمایش قرار گرفت. از مدل های ایزوترم (لانگمیر و فروندلیچ) و مدل های سینتیک (لاگرگرن و هوو) برای بررسی فرآیند جذب استفاده شد. نتایج نشان داد که برای جاذب مورد مطالعه زمان تعادل پس از 30 دقیقه و حداکثر جذب نیترات در PH=5به دست آمد. با افزایش جرم جاذب از 0/3 به 0/5 گرم راندمان جذب از 96/01/96 به 97/24/97 درصد افزایش یافت، اما با افزایش میزان جاذب از 5/5 بهg  6/1 تفاوت قابل ملاحظه ای در بازدهی جذب مشاهده نشد. با افزایش غلظت نیترات محلول (mg/l120-5)، راندمان جذب از 99/42به 87/38درصد کاهش یافت. بر اساس نتایج بهدست آمده فرایند جذب از مدل هوو (سینتیک مرتبه دوم) تبعیت کرده و داده های جذب با ایزوترم فروندلیچ مطابقت بیشتری داشت. در نهایت نتایج نشان داد که جاذب نانو ساختار پوسته تخم مرغ قابلیت بالایی در جذب یون های نیترات از محلول های آبی دارد.
  کلیدواژگان: pHبهینه، غلظت اولیه، زمان تعادل، مدل های ایزوترم، مدل های سینتیک
 • سیدمحمود حسینی صدیق، زهرا شمسی، سکینه خانی، ذبیح الله خانی *، محمد کمان گر صفحات 114-124
  افزایش دمای کره زمین باعث بروز ناهنجاری هایی در اقلیم کره زمین شده که بر تمام زوایای زندگی بشر تاثیرگذار است. در این پژوهش تعیین تغییرات زمانی و مناسب ترین مدل برآورد تغییرات دما با استفاده از مدل سری زمانی  SARIMAجهت پیش بینی در شهر اصفهان انجام شد. بدین منظور در محیط نرم افزار MINITAB از آمار درازمدت میانگین دمای ماهانه اصفهان طی سال های 2017-1951 استفاده شد. در ادامه، با استفاده ازسری های زمانی، یک الگوی اولیه به صورت SARIMA (0, 0, 4) (0, 1, 1)12  و SARIMA(0, 0, 4) (5, 1, 0)12 استخراج شد. سپس با سعی و خطا و روش زیاد برازش دادن این دو الگو، الگوی نهایی به صورت SARIMA (0, 0, 4) (0, 1, 1)12  حاصل شد. در مرحله بعدی صحت و دقت این مدل بر اساس آماره AIC و تحلیل نمودارها خودهمبستگی، بافت نگار باقی مانده های الگو و سایر پارامترها تایید شد. در نهایت بر اساس مدل های برازش یافته، پیش بینی برای 10 سال آینده انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که این مدل از دقت تقریبا خوبی برای پیش بینی تغییرات دما طی سال های آتی برخوردار است. همچنین فرض استقلال باقی مانده ها با توجه به همبستگی نگار مربوط به باقی مانده های مدل به دلیل قرار گرفتن همه خود همبستگی ها در محدوده قابل قبولی قرار دارد، سپس بافت نگار باقی مانده های الگوی M1 نرمال بودن داده ها را نشان داد.
  کلیدواژگان: برازش، دما، سری زمانی، مدل سازی، SARIMA
 • مهدی ایل بیگی*، رضا جمور صفحات 125-136
  مسئله شوری آب های سطحی توسط برونزدهای سطحی نمکی با توجه به کثرت و گستردگی سازندهای نمکی در ایران بسیار مهم و قابل توجه است. در این پژوهش علل تغییرات کیفیت آب رودخانه قزل اوزن در محدوده استان زنجان بررسی شد. در این راستا جهت بررسی دقیق عوامل موثر و همچنین میزان تاثیر هر یک از این عوامل بر تغییرات کیفیت آب، حوضه آبریز این رودخانه به 16 زیرحوضه تقسیم شد. بر اساس نمونه برداری و آنالیز نمونه آب از 14 نقطه در مسیر رودخانه ی قزل اوزن و آبراهه های منتهی به این رودخانه، وضعیت کیفیت آب بررسی شد. اطلاعات حاصل از نتایج آنالیزها نشان می دهد که تیپ و رخساره غالب آب در این رودخانه، کلروره سدیک می باشد. همچنین کیفیت آب برای مصرف کشاورزی در رده نامناسب قرار دارد. در ادامه بر اساس اطلاعات موجود و بازدیدهای متعدد میدانی، میزان بار شوری به عنوان یک پارامتر پیشنهادی معرفی و در هر حوضه محاسبه شد. بر این اساس در محدوده استان زنجان، سالانه حدود ton 4359 املاح از طریق آب بلااستفاده چشمه ها وارد رودخانه قزل اوزن می گردد. همچنین به منظور بررسی تمامی عوامل موثر بر تغییر کیفیت آب رودخانه، مطالعات میدانی زیادی به عمل آمده و نتایج حاصل از این بررسی ها نشان می دهد که وجود سازندهای تبخیری و کربناته در منطقه، ارتباط رودخانه با میان لایه های نمکی، تبخیر در حوضه های بسته و در نهایت تشکیل رسوبات تبخیری در حاشیه رودخانه از عوامل اصلی شور شدن آب رودخانه قزل اوزن در محدوده استان زنجان می باشد.
  کلیدواژگان: تیپ آب، سازند تبخیری، رودخانه قزل اوزن، شوری، کیفیت آب
 • مارال رشیدی فرد*، مجید امیری صفحات 137-147
  ورود سموم آفت کش به منابع تامین آب شرب اثرات زیان باری بر سلامتی انسان و محیط زیست دارد. در سال های اخیر روش های مختلفی جهت حذف سموم ارگانوفسفره از منابع آبی استفاده شده اند. هدف از این پژوهش تعیین کارایی نانوگرافن اکسید اصلاحی در حذف سم مالاتیون از محیط های آبی بود. بهینه سازی پارامترهای موثر در فرآیند جذب از جمله pH و زمان برخورد انجام شد. اندازه گیری میزان جذب سم مالاتیون به وسیله دستگاه جذب اتمی انجام گرفت. نتایج آزمایش های pH نشان داد که pH بهینه برای جذب سم مالاتیون برابر 7 و درصد حذف در این pH برابر 99.8 بود. مطالعه زمان تماس جاذب با یون فلزی نشان داد که در کم تر از min 2 بیش ترین میزان جذب حاصل می شود. جاذب سنتز شده از قابلیت جذب خوبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: سموم آفت کش ارگانوفسفره، سنتز گرافن اکسید، سم مالاتیون، Hummersاصلاحی
 • امیر مرادی نژاد* صفحات 148-159
  ا
  امروزه به علت شرایط کم آبی، تصفیه و بازچرخش فاضلاب ها، ارائه الگوی کشت و روش آبیاری مناسب، مهم ترین راه کار در توسعه مدیریت منابع آب می باشد و می تواند نقش مهمی در رابطه با مشکلات کم آبی ایفا نماید. هدف از این پژوهش تعیین کیفیت پساب فاضلاب شهر اراک به منظور استفاده آن در کشاورزی، تعیین الگوی کشت، و روش آبیاری مناسب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بود. توسعه مدل در قالب دو زیرمدل صورت گرفت. هدف زیرمدل اول، تعیین الگوی کشت بهینه در سطح شبکه آبیاری و هدف زیرمدل دوم، انتخاب مناسب ترین روش آبیاری با استفاده از پساب بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی بوده و نمونه برداری از پساب و انجام آزمایش ها جهت تعیین کیفیت پساب و مقایسه با استانداردها صورت گرفت. میانگین پارامترهای COD، BOD5، و DO به ترتیب 49/65و 23/26و mg/l 1/93 و میانگین فلزات سنگین کادمیوم، مس و سرب به ترتیب 0/0564و 0/08و mg/l 0/512، میانگین کلیفرم کل و مدفوعی به ترتیب 878/882و 379/558در ml 100 و میانگین تعداد تخم انگل در لیتر 0/524 به دست آمد. پساب به دست آمده با استاندارد سازمان محیط زیست ایران در زمینه استفاده مجدد در کشاورزی مطابقت داشت. بنابراین، بیش ترین عامل محدودکننده برای تعیین الگوی کشت، هدایت الکتریکی آب و خاک و سپس هزینه آب بود که بالاترین درصد وزن نسبی به آنها اختصاص داده شده است. در انتخاب بهترین سیستم آبیاری، سیستم های آبیاری قطره ای سطحی و قطره ای زیرسطحی، بالاترین وزن نسبی را به خود اختصاص دادند.
  کلیدواژگان: استفاده مجدد، تحلیل سلسله مراتبی، دشت فراهان، فاضلاب، کیفیت آب، کشاورزی
 • علی اصغر نجف پور، عطیه کوه زاد، حسن مسعودی، عصمت کوه زاد* صفحات 160-165
  بررسی کیفیت زیستی و طرح ایمنی آب در تصفیه خانه های کوچک با توجه به محرومیت های بهداشتی و امکان آلودگی بیشتر، باید جزئی از الزامات کنترلی قرار گیرد. تصفیه خانه آب زنگلانلو اغلب بر اثر سیلاب دچار آلودگی می شود که پس از آسیب شناسی، عملیات بهسازی در جهت حذف و جلوگیری از ورود آلودگی مجدد، اجرا و توسط برخی پارامترها، کارایی سیستم کنترل شد. این مطالعه از نوع کاربردی مقطعی در مقیاس واقعی سال 1396 تصفیه خانه زنگلانلو انجام شد. عملیات بهسازی اجرا و مقایسه راندمان حذف فرآیندهای تصفیه (حوضچه شن گیر، صافی شنی کند و حوضچه آرامش) توسط کدورت، باکتری های هتروتروف (HPC)، کلی فرم کل (TC) و کلی فرم مدفوعی (FC) قبل و بعد از بهسازی ها با روش های آماری محاسبه شد. انگل های کریپتوسپوریدیوم، ژیاردیا و مقادیر کربن آلی کل (TOC) نیز پس از بهسازی بررسی شدند. سپس پارامترهای فیزیک و شیمیایی منبع آبی طی 14 سال تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مقادیر کدورت وHPC در شبکه توزیع و صافی،HPC  در حوضچه آرامش به نسبت قبل از بهسازی به طور معنی داری کاهش یافتند. مقادیر FC، TC و TOC در بازه استاندارد بوده و انگل های کریپتوسپوریدیوم و ژیاردیا مشاهده نشد. حضور انگل بلاستوسیستیس در آب خام و ورودی صافی تائید اما در خروجی آن مشاهده نشد. بررسی آنالیز فیزیکی شیمیایی حاکی از افزایش سختی کل، هدایت الکتریکی، کلسیم، سولفات، و منیزیم بود. به طورکلی بهسازی ها در حذف آلودگی در خروجی تصفیه،صافی و حوضچه آرامش تاثیر مطلوبی داشته و پارامترهای فیزیکی شیمیایی نیز شوری آب در آینده را پیش بینی نمود.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، بهسازی، تصفیه خانه آب، ژیاردیا، کریپتوسپوریدیوم
 • رضا جمور*، مهدی ایل بیگی صفحات 166-173
  افت سطح آب در آبخوان میناب واقع در استان هرمزگان موجب شده است تا تراز سطح آب آبخوان نسبت به سطح دریا منفی شده و در عمل پیش روی آب شور دریا به آبخوان اتفاق بیافتد. از طرفی فرونشست سطح زمین نیز در سطح دشت میناب مشاهده می شود. بنابراین، بررسی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضعیت آبخوان ضروری می باشد. در این پژوهش بر اساس آنالیز داده های تراز سطح آب زیرزمینی، آزمایش پمپاژ، نقشه زمین شناسی، داده های منابع آب و همچنین بازدیدهای متعدد میدانی به بررسی مکان مناسب جهت تغذیه مصنوعی و همچنین روش مناسب آن در آبخوان میناب پرداخته شد. بدین منظور ابتدا لایه های اطلاعاتی مربوط به 7 پارامتر شامل ضخامت آبرفت، قابلیت انتقال آبخوان، عمق برخورد به سطح آب زیرزمینی، توپوگرافی منطقه، فاصله از رودخانه، لیتولوژی سطحی زمین و تراکم منابع آب زیرزمینی در محیط نرم افزار GIS ایجاد شد. سپس بر اساس روش AHP وزن هر یک از لایه ها با کمک قضاوت مهندسی و روش مقایسه زوجی مشخص شد. در نهایت، محدوده آبخوان میناب به 3 بخش با پتانسیل خوب، متوسط و ضعیف تقسیم شد. در ادامه با بررسی وضعیت کاربری اراضی و انجام مطالعات متعدد میدانی به ویژه در مناطق با پتانسیل بالا، تعدادی شن چاله قدیمی در بستر رودخانه میناب شناسایی گردید که برای اهداف تغذیه مصنوعی پیشنهاد گردید. با استفاده از نتایج این پووهش، 6%  از مساحت آبخوان جهت تغذیه مصنوعی مناسب تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: آبخوان میناب، افت آب زیرزمینی، تغذیه مصنوعی، روش AHP، شن چاله
|
 • Rasoul Daneshfaraz, Mehdi Dasineh, Amir Ghaderi * Pages 91-102
  In the present study, the scour depth around bridge piers of Simineh Rood Miandoab was investigated through HEC-RAS model using with two of CSU and Froehlich method (two methods of HEC-RAS software) for the discharge with a different return period. For this purpose, first, using a field data, a hydraulic model of the river range, where the bridge is located was created in the software medium. Then for discharges with the return period of 5 to 1000 years, the change in flow discharge for scouring around the middle and lateral sides piers of the bridge was investigated. The results showed that with increasing the discharge (increasing the flow velocity), the flow interference are increased and the amount of scouring in the middle of the piers is reduced relative to the sides. Moreover, for the discharge with a return period of 5 to 40 years, no scouring is observed in the bridge sides. Whereas for the discharge with a return period of 50 to 1000 years, the scouring around the the bridge sides increases significantly. For different return periods, in both CSU and Frohlich methods, pier number 7 has the highest scour and pier number 1 has the lowest value. The Frohlich method is not as sensitive as the CSU in calculating the scour depth compared with increase discharge, and approximately 20% are different in calculating the scour depth. Such difference could be attributed to the applying the pier shape coefficient, the bed conditions, as well as the coefficient of sediment particles in the CSU method.
  Keywords: bridge piers, CSU Method, Froehlich Method, Simineh Rood, Scour Depth
 • Ali Bafkar *, Neda Babeli Pages 103-113
  Pollution of groundwater and surface water into nitrate in many parts of the world is a serious problem. Nitrate can cause Eutrophication water sources and related problems. The creation of adverse health effects on aquatic ecosystems is one of the adverse effects of high concentrations of nitrate in aqueous solutions. The aim of this study was to investigate the possibility of using egg shell as a low-cost adsorbent in removal of nitrate from aqueous solutions. In this study, the effects of factors such as pH, adsorbent mass, contact time and initial concentration of nitrate were studied. Isotherm models (Langmuir and Freundlich) and kinetic models (Lagergren and Ho and colleagues) were used to examine the adsorption process. The results showed that for the adsorbent, the balance time after 30 minutes and maximum nitrate adsorption at pH=5 were obtained. By increasing the adsorbent mass from 0.3 to 0.5 gram, the removal efficiency increased from 96.01 to 97.24 percent, but with an increase in adsorbent content from 0.5 to 1.6 gram, there was a significant difference in the adsorption efficiency Failed. By increasing the concentration of dissolved nitrate (5.120 mg/l), the removal efficiency decreased from 99.42 to 87.38%. Based on the results, the adsorption process was followed by the model of Ho (Pseudo second order kinetics), and the adsorption data was more consistent with Freundlich isotherm. The results of this study showed that egg shell nanostructure adsorbent has high potential for removal of nitrate ions from aqueous solutions.
  Keywords: Balance Time, Initial Concentration, Isotherm models, Kinetic Models, Optimum pH
 • Sakineh Khani, Zobaihollah Khani *, Seyyed Mahmoud Hosseiniseddigh, Mohammad Kamangar, Zahra Shamsi Pages 114-124
  Increasing the earth temperature causes anomalies in the planet climate, which affects all aspects of human life. In this study, the determination of temperature changes and the most appropriate model for estimating temperature changes was carried out using the SARIMA time series model in Isfahan. For this purpose, the long-term monthly average temperature of Isfahan during the years 1951-2017 were used in MINITAB software medium. Then, using the time series, an initial guessing pattern was extracted as follows: SARIMA (0, 0, 4) (0, 1, 1) 12 and SARIMA (4, 0, 0) (5, 1, 0) 12 trail and error. The method of the goodness of fit these two patterns resulted in a final pattern SARIMA (1, 0, 1) (0, 1, 1). In the next stage, accuracy and preciseness of this model were confirmed by AIC statistics and analysis of self-correlation charts, the histogram of residual patterns, and other parameters. Finally, based on fitted models, the forecast was made for the next 10 years. The results of this study indicate that these models had almost good accuracy for predicting temperature changes over the coming years. In addition, the assumption of the independency of the residuals was confirmed by the correlation between the model and the remainder of the model due to the inclusion of all self-correlations in their standard limits, and then the histogram of the residual parts of the M1 pattern showed normalilty of the data.
  Keywords: Fitness, Temperature, time series, Modeling, SARIMA
 • Mehdi Eilbeigy *, Reza Jamour Pages 125-136
  The issue of salinity of surface waters by saline surface outcrop is very important due to the abundance and extent of salt formations in Iran. In this research work, the causes of water quality changes in the Ghezelozan River in Zanjan province was investigated. In order to investigate the effective factors as well as the effect of each factors on water quality changes, the catchment area of ​​this river was divided into 16 sub basins. Based on sampling from 14 points along the Ghezeloazn River and the rivers that flow to this river and their analysis, the status of water quality was investigated. The data from the results of analyzes show that the main type and facies of this river are sodic chlorine. Water quality is also inadequate for agriculture. In the following, based on the available information and field observations, salinity load was introduced as an innovative parameter calculated for each basin. Accordingly, in the Zanjan province, about 4359 tons of salts discharged into the Ghezelozan River through unused water. Moreover, in order to investigate all factors affecting the quality of river water, a lot of field studies were done and the results of these studies show that the presence of evaporative and carbonate formations in the region, the river link with saline layers, evaporation in closed areas, and eventually evaporation of sediments on the margin of the river are the main factors of saltinification of the Ghezelozan river are in Zanjan province.
  Keywords: Causes of Salinity, Evaporative Formation, Ghezelozan river, Water Quality, Water type
 • Maral Rashidifard *, Majid Amiri Pages 137-147
  The introduction of pesticides into drinking water sources has harmful effects on human health and the environment. In recent years, several methods for the removal of organophosphate pesticide water sources have been emerged. The aim of the present study was to determine the modified nanographene oxide efficiency in the removal of malathion from aqueous media. Optimization of effective parameters in the adsorption process including pH and conact time was performed. Measuring the absorbance rate of malathion was carried out using atomic adsorption spectrometer. The results of pH experiments showed that the optimal pH for malathion adsorption was 7. The removal percentage at this pH was 99.8. The study of the contact time of adsorbent with metal ion showed that the highest adsorption rate obtained within less than 2 min.
  Keywords: Organophosphate Pneumatic Toxins, Graphene Oxide Synthesis, Malathion Poison, Modified Hummers
 • Amir Moradinejad * Pages 148-159
  Nowadays, the problem of water scarcity and wastewater treatment and reuse has made the proper crop cultivation pattern and irrigation method as the most important alternative in developing water resources management and could play a crucial role in meeting the water scarcity issues. The purpose of this study was to evaluate the quality of wastewater from Arak city wastewater treatment plant in order to use in agriculture and to determine the pattern of cultivation and appropriate irrigation method using AHP process. Development of model had two sub-models. The purpose of the first model was to determine optimal crop pattern at the irrigation network level and the purpose of the second model was to select the most appropriate method for irrigation using wastewater.  In this descriptive cross-sectional study, wastewater sampling of the Arak wastewater treatment plant was conducted to determine the quality parameters of effluent and comparing them with the standard values. The mean COD, BOD5 and DO parameters were 49.65, 23.26 and 1.93 mg/l respectively; the mean concentration of cadmium, copper, and lead was 0.0564, 0.08, and 0.0512 mg/l, which compliance with the standards set by Iran Environmental Protection Agency for wastewater reuse in agriculture. Total and fecal coliforms of the effluent were 877.882 and 379.558 per 100 ml. The mean number of parasite eggs was 0.52 per liter; hence, it is not recommended for agricultural irrigation. Therefore, the most limiting factor for determining the cultivation pattern is water and soil electrical conductivity followed by water cost, for which the highest Result showed that apart from total and focal coliforms, there is no limitation for re-use of the effluent in agricultural irrigation. In addition, the most limiting factor was determining the pattern of cultivation, the electrical conductivity of water and soil, followed by the cost of water, which had the highest relative weight percentage. In selecting the best irrigation systems, drip irrigation systems, surface and subsurface drip had the highest relative weight, respectively.
  Keywords: Agriculture, Analytical Hierarchy Process, Farahan Plain, Water Quality, Wastewater
 • Ali Asghar Najafpoor, Essmat Kouhzad *, Atiye Kouhzad, Hassan Masoudi Pages 160-165
  Routine biological quality check and water safety plan at small treatment plants should be considered as a part of the control requirements due to the health deprivation and the possibility of further contamination. Zangalanlou Water Treatment Plant is often contaminated due to flood. After examining the damage, improvement was performed to remove and prevent the introduction of contamination and the system's efficiency was controlled considering some parameters. This cross-sectional study was carried out on a real scale in Zangalanlou Treatment Plant in 2017. Improvement performance and comparison of the efficiency of the treatment processes (grit removal chamber, slow sand filter and equalization pond) was statistically analyzed and calculated through measurement of turbidity, heterotrophic bacteria count (HPC), total coliform (TC), fecal coliform (FC) before and after the improvement. Cryptosperidium, Giardia and total organic carbon (TOC) were also examined after improvement. Then, the measured physicochemical parameters of water resource were analyzed for 14 years. The turbidity and HPC in the distribution network and Filter, and HPC in the equalization pond were significantly reduced compared with before improvement. FC, TC and TOC were within the standard limits and the two parasites were not observed but the presence of Blastocystis was confirmed in both raw water and filter inlet, but absent in the output. The physicochemical analysis indicated an increase in total hardness, electrical conductivity, calcium, sulfate and magnesium. Generally, improvements had a significant effect in the removal of contamination at the outlet of the treatment plant, filter and equalization pond, and the physicochemical parameters pridected the water salinity in future.
  Keywords: Cryptosporidium, Giardia, improvement, Pathology, Water Treatment
 • Reza Jamour *, Mehdi Eilbeigy Pages 166-173
  The drop in water level in the Minab aquifer, Hormozgan, Iran has caused its level to be lower than the sea level, and virtually the advent of salt water into the aquifer. Meanwhile, subcidence of the earth level is observed within the Minab Plain. Therefore, it is necessary to investigate and present solutions for improving aquifer status. In this study, a suitable location for artificial recharge and a suitable method for Minab aquifer was investigated based on the information of groundwater level data, pumping test, geological map, water resources data, as well as field observations. For this purpose, first information layers of seven parameters (including thickness of alluvium, transmissivity of the aquifer, the depth of groundwater levels, topography, distance from the river, lithology of the earth and the density of underground water resources) were created in GIS software. Then, through AHP method, weight of each layer was determined with the help of engineering judgment and paired comparison method. Finally, the Minab aquifer was divided into three sections: good, moderate, and weak potential. Subsequently, a number of old gravel pit were identified in the Minab River proposed for artificial recharge purposes by studying the land use status and conducting various field studies, especially in high potential areas. In conclusion, only 6% of the aquifer area was found to be suitable for artificial recharging.
  Keywords: AHP method, Artificial recharge, Groundwater level drop, Gravel pit, Minab aquifer