فهرست مطالب

مدیریت سازمان های دولتی - سال هفتم شماره 3 (تابستان 1398)
 • سال هفتم شماره 3 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • یحیی داداش کریمی، ناصر میرسپاسی*، رضا نجف بیگی صفحه 11

  بررسی پژوهش‌های گذشته درزمینه حکمرانی نشان‌دهنده این موضوع بوده که درمجموع هریک از پژوهش‌ها با توجه به نوع رویکرد، تاکید و اهدافی که دنبال می‌کرده، به بیان چند ویژگی خاص پرداخته و قادر به پوشش دادن مجموعه ویژگی‌های حکمرانی نبوده است. در این راستا، در این پژوهش تلاش شده تا این خلا برطرف شده و شاخص‌های شفافیت، پاسخگویی و مشارکت نظام حکمرانی آموزش عالی با در نظرگرفتن زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اداری مورد شناسایی قرار گرفته و مدل حکمرانی آموزش عالی در کشور ارائه شود. پژوهش حاضر را می‌توان پژوهش کیفی دانست. همچنین جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر دو گروه افراد مدیران و استادان دانشگاهی بوده است که از طریق مصاحبه باز انجام شده است. در این پژوهش با توجه به اینکه هدف پژوهش ارائه مدل حکمرانی در آموزش عالی بوده است از روش تحلیل مضمون (تم)، به‌منظور تجزیه ‌و تحلیل مصاحبه‌ها (کدگذاری و تعیین تم‌های فرعی و اصلی) استفاده شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر این موضوع بوده که مدل نهایی حکمرانی آموزش عالی مشتمل بر نه عامل: شفافیت سیاسی اجتماعی، شفافیت اقتصادی، شفافیت اداری (بوروکراتیک)، پاسخگویی سیاسی اجتماعی، پاسخگویی اقتصادی، پاسخگویی اداری (بوروکراتیک)، مشارکت سیاسی اجتماعی، مشارکت اقتصادی، مشارکت اداری (بوروکراتیک) بوده است.

  کلیدواژگان: حکمرانی، حکمرانی آموزش عالی، پاسخگویی، شفافیت، مشارکت
 • هادی عارف*، سید رضا سیدجوادی، علیاصغر پورعزت، قنبر محمد الیاسی صفحه 29

  دیدگاه معناسازی یکی از قدرتمندترین چارچوب های مفهومی برای تبیین پدیده های انسانی و اجتماعی در سازمان به شمار می رود. هدف این پژوهش عبارت است از به کارگیری دیدگاه معناسازی برای درک بهتر نظام ارزیابی عملکرد در سازمان و پویش های انسانی و اجتماعی پیرامون آن. ادراکات و تفاسیر کارکنان و کنشهایی که آنان براساس این تفاسیر انجام میدهند، نقش مهمی در سرنوشت ارزیابی عملکرد و اثربخشی آن در سازمان دارد. انسان موجود معناساز است و برای فهم کنش وی باید به دنیای معانی اش وارد شد. روش پژوهش مقاله حاضر نظریه داده بنیاد با رویکرد برساختگرایی چارمز است. روش نمونه گیری این مقاله نمونه گیری نظری و روش گردآوری داده نیز مصاحبه است. درمجموع با 71 کارمند از دوشرکت دارای نظام ارزیابی عملکرد مصاحبه شد. به منظور تحلیل داده ها، از روش های کدگذاری اولیه و متمرکز استفاده شد. براساس نتایج کارکنان چهار معنای اصلی را به نظام ارزیابی عملکرد نسبت می دهند: ارزیابی عملکرد به مثابه اهرم فشارمدیر، ارزیابی عملکرد به مثابه نامه اعمال، ارزیابی عملکرد به مثابه کاغذپاره و ارزیابی عملکرد امری ناشناخته. همچنین کارکنان در مواجهه با ارزیابی عملکرد، چهار استراتژی کنشی را اتخاذ میکنند: عملکرد نمایشی، عملکرد اصیل، بی تفاوتی و معناجویی. تحلیل ها نشان می دهد مولفه تعیین کننده ارتباط میان معانی و کنشها ادراک عاملیت نمره عملکرد در نزد کارکنان است. با توجه به اهمیت تفاسیر و کنش های کارکنان در اثربخشی اقدامات منابع انسانی یافته های این پژوهش سازمانها را در مدیریت معانی و در نتیجه بهبود اثربخشی ارزیابی عملکرد یاری خواهد رساند. همچنین یافته های این پژوهش میتواند درک موجود نسبت به رابطه اقدامات منابع انسانی با عملکرد فردی و سازمانی را نیز بهبود دهد.

 • میثم عاقلی، فاطمه آجرلو*، علی رستمی صفحه 45

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع اخلاق گرایی در سازمان ها صورت گرفت.این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی بوده و با روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) مورد تحلیل قرار گرفت .نمونه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی 02نفر از خبرگان و مدیران منابع انسانی سازمانهای دولتی در تهران بوده و در بخش کمی، 022 نفر از کارکنان ادارات دولتی (سه اداره پست، تامین اجتماعی و دادگستری) در شهر تهران بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.جهت جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه و پرسشنامه بهره گرفته شد. جهت سنجش و برازش مدلها از روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار لیزرل استفاده شد .نتایج بخش کیفی حاکی ازاین است که موانع اخلاق-گرایی در سازمان ها را میتوان در سه حوزه اصلی محیطی (بی ثباتی اقتصادی، بی ثباتی قانونی و معضلات فرهنگی)، سازمانی (نارضایتی شغلی، عدم حمایت مدیران، عدم آموزش های کافی، نبودن نظام های جامع واخلاقی و تعارضات اخلاقی) و فردی (ارزشها و باورها، ملاکهای شخصی و نبودن انگیزش) دستهبندی کرد. نتایج حاصل از بخش کمی نیز نشان میدهد که در حوزه محیطی عوامل اقتصادی بیشترین تاثیر را بر اجتناب از اخلاقگرایی در سازمان دارد (R=0.48 .)همچنین در حوزه سازمانی ناضایتی شغلی بیشترین تاثیر را دارد (R=0.50)و در بخش فردی، باورها و ارزشها بیشترین تاثیر را بر عدم اخلاقگرایی در سازمان دارند (R=0.41.)مدل مفهومی به دست آمده از مراحل پژوهش می تواند به عنوان معیاری برای مدیران سازمان ها در جهت از بین بردن موانع موجود بر سر راه اخلاق گرایی در سازمان ها قرار گیرد

  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق حرفه ای، اخلاقگرایی
 • اکبر بیات، میثم لطیفی، مرتضی مرادی، علیرضا اسلامبولچی صفحه 63

  در پژوهش حاضر، باهدف طراحی الگوی ایدئولوژی سازمانی، با رویکرد TISM فازی انجام‌ شده است. به‌منظور رسیدن به این هدف، در مرحله اول ضمن بررسی ادبیات موضوع، با استفاده از نقطه نظرات 16 نفر از خبرگان با نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند، با کمک فن دلفی فازی، در دو مرحله، از طریق نظرسنجی آنلاین، 14 معیار موثر برای ایدئولوژی سازمانی، شناسایی شد. در مرحله بعدی، با استفاده از رویکرد TISM فازی در ابعاد جدیدی دسته بندی، سطوح و روابط معیارها، مشخص شد. درنهایت نتیجه‌گیری شد که معیار ساختار و پیکربندی دارای بالاترین قدرت وابستگی است و تمام معیارها بر آن تاثیر می گذارند. معیار ارزش ها و هنجارها در سطح نهم و پایین ترین سطح است. معیار همانندسازی نیز در سطح هشتم قرار دارد و هیچ معیاری آن را تحت‌تاثیر قرار نمی دهد. در هر صورت، این عناصر، بازیکنان کلیدی هستند که در الگوی ایدئولوژی سازمانی سازمان های ماموریت‌محور ضروری هستند و باید مورد توجه قرار گیرند. موضوع ایدئولوژی سازمانی و همچنین روش TISM فازی در مجلات داخلی جدید و نو است.

  کلیدواژگان: ایدئولوژی سازمانی، سازمان های ماموریت محور، مدلسازی ساختاری تفسیری کل فازی
 • میرزا حسن حسینی*، میرزا حسن حسینی، الهام کشاورز، موسی خادمی صفحه 77

  هدف پژوهش حاضر بررسی و رتبه‌بندی سرمایه فکری است که به بهبود عملکرد شرکت کمک می‌کند. پس از طراحی و توزیع پرسشنامه میان متخصصان صنعت فنر، اولویت و اهمیت هریک از این عوامل با استفاده از روش‌های FuzzyTOPSIS, FAHP،Vikor، ELECTRE مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به اینکه نتایج حاصل از اجرای روش‌های فوق در مواردی با یکدیگر هم‌خوانی نداشت، برای رسیدن به یک اجماع کلی از رتبه‌بندی عوامل از تکنیک‌های ادغامی استفاده شد که شامل روش‌های میانگین، بردا و کپ لند است. با توجه به ارتقای عملکرد شرکت به این نتیجه رسیدیم که سود خالص در مقایسه با دیگر عوامل بالاترین رتبه را دارد و سپس مزیت رقابتی، حفظ مشتری، ارزش بازار شرکت، ظرفیت نوآوری و حجم معاملات به ترتیب بالاترین رتبه را دارند. براساس روش ادغام مهم‌ترین بعد از ابعاد سرمایه فکری به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، سرمایه مشتری و سرمایه نوآوری و همچنین با توجه به زیر معیارهای سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، سرمایه مشتری و سرمایه نوآوری مهم‌ترین عوامل به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: توانایی رهبری، شایستگی کارکنان، تجربه کارکنان، خلاقیت کارکنان، سطح دانش فردی، رضایت مشتری، انگیزش کارکنان، وفاداری مشتری، نگرش کارکنان، ساختار سازمانی، آموزش کارکنان، یادگیری سازمانی، قابلیت بازاریابی، پایگاه اطلاعات، سیستم‌های مدیریت، استفاده از دانش، ارزش‌های استراتژیکی، فرایند عملیاتی، سیستم اطلاعاتی، فرهنگ شرکت، ارزش برند، بینش و رسالت، ارتباط با تامین‌کنندگان و رقبا، اندازه سازمان، فرهنگ نوآوری، ارتباط با سازمان‌های دیگر، کثرت بازار، چرخه زندگی شرکت، تناسب مشتری، مکانیزم نوآوری و دستاورد نوآوری.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، عملکرد شرکت، روش های تصمیم گیری چند معیاره
 • رحیم عبداله فام، جهانگیر یاری*، بهنام طالبی، داود ابراهیم پور صفحه 91

  سلامت اجتماعی به‌عنوان عاملی برای ارزیابی و شناخت فرد از عملکرد اجتماعی خویش تحت‌تاثیر عوامل متعددی قرار داشته و در پژوهش‌های مختلف از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی انجام شده است. در این پژوهش 320 نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده که روایی و پایایی هریک از آن‌ها تایید شده است. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری، از طریق نرم‌افزار PLS تجزیه و تحلیل گشت و مدل مناسب ارائه شد. براساس یافته های به دست آمده عوامل موثر بر سلامت اجتماعی عبارت‌اند از: عوامل شغلی (ویژگی‌های شغلی)، فردی (تیپ شخصیتی و خودکارآمدی) و سازمانی (حمایت سازمانی، اعتماد سازمانی و سلامت سازمانی). علاوه‌بر این‌که عوامل سه‌گانه شغلی، فردی و سازمانی بر سلامت اجتماعی موثر هستند، مولفه‌های هر کدام از این عوامل نیز با سلامت اجتماعی و ابعاد آن همبستگی مثبتی دارند. ابعاد سلامت اجتماعی شامل انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انطباق اجتماعی و شکوفایی اجتماعی است.

  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، ویژگی های شغلی، تیپ شخصیتی، خودکارآمدی، حمایت سازمانی، اعتماد سازمانی، سلامت سازمانی
 • سید عباس مرادی شیرازی، مرجان فیاضی، علی حیدری، محمدعلی بابایی زکلیکی* صفحه 106

  شرط اساسی معماری هر سازه‌ای، توجه به سنگ بنای آن است؛ چرا که نتیجه بی‌توجهی به سنگ بنا، چیزی جز سازه‌ای معیوب نخواهد بود. سنگ‌بنای فرایند مربی‌گری را می‌توان پیشایندها دانست؛ عوامل تاثیرگذاری که قبل از ورود به فعل یا عمل مربی‌گری باید به آنها توجه اساسی کرد. هدف از این تحقیق شناسایی پیشایندها در فرایند مربی‌گری بوده است. جهت‌گیری تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- اکتشافی به شمار می‌رود و رویکرد آن، استقرایی بود. به منظور گردآوری داده‌ها، استراتژی‌‌ تحقیق قوم نگاری و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، تکنیک تحلیل تم و نرم‌افزار MAXQDA مورد استفاده قرار گرفتند. جامعه تحقیق، شرکت‌های دانش‌بنیان و میدان مطالعه برای پیاده‌سازی استراتژی قوم‌نگاری نیز، شرکت دانش بنیان آسان پرداخت به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت پرداخت بود. پس از تحلیل داده‌ها، 198 کد، 12 تم فرعی و 3 تم اصلی (مسئله‌یابی و بسترسازی، طرح‌ریزی و فراهم‌سازی و آگاهی‌بخشی و آماده‌سازی) به عنوان پیشایندهای فرایند مربی‌گری شناسایی شدند. در نهایت با توجه به نتایج، پژوهش‌هایی با موضوعات مختلف برای مطالعات آتی پیشنهاد شد.

  کلیدواژگان: پیشایندها، مربیگری، قوم نگاری، تحلیل تم
 • حسن الوداری *، زینب علی نجفی صفحه 125

  با توجه به اهمیت منابع انسانی، سازمان‌های امروزی برای جذب و نگهداری نیروی انسانی بر سر ارائه برنامه‌های رفاهی و میزان توجه به کارکنان رقابت کرده و روی اجرا و بهبود برنامه‌های حمایت از کارکنان سرمایه‌گذاری و تلاش می‌کنند تا حد امکان تسهیلات و امکانات رفاهی مناسبی را برای کارکنان خود فراهم نمایند و به همین علت سازمان‌ها باید چهره رفتاری جدیدی به خود گیرند و به سمت حمایتگری پیش بروند. هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل سازمان حمایتگرا در جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش‌ حاضر مطالعه‌ای توصیفی، پیمایشی است که 945 تن از کارکنان جمعیت هلال‌احمر کشور در آن شرکت کرده و داده‌ها به روش تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش‌ حاکی از آن است که وجود عدالت سازمانی و حمایت سرپرستان با سازمان حمایتگرا مرتبط هستند. همچنین پرداخت‌های مناسب، فرصت ارتقا، استقلال در کار، امنیت شغلی، نبودن فشار نقش و آموزش شغلی، نیز با سازمان حمایتگرا در ارتباط هستند و نهایتا ارزش‌ها و باورهای دینی، همدلی سازمانی و مدیریت مشارکتی ازجمله متغیرهای دیگر مرتبط با سازمان حمایتگرا هستند.

  کلیدواژگان: سازمان حمایتگرا، جمعیت هلال احمر، حمایت سازمانی ادراک شده
 • احمد جلالی، جلیل دلخواه*، امیر افسر صفحه 137

  مدیریت منابع انسانی امروزه بیش از هر زمانی با تنوع نیروی انسانی در سازمان مواجه است. یکی از عوامل این تنوع علاوه‌بر تفاوت‌های موجود، تفاوت بین نسل‌ها است. تفاوت میان نسل‌ها همواره مسئله‌ساز بوده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی تفاوت‌های نسلی بین کارکنان سازمان‌های دولتی است. پژوهش حاضر از نظر رویکرد و استراتژی در دسته پژوهش‌های کیفی قرار می‌گیرد. همچنین پژوهش حاضر از لحاظ نوع از نوع توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و معاونان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و دولتی استان قزوین است که جهت شناسایی تفاوت‌ها با 19 نفر از مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی و دولتی به‌عنوان افراد نمونه، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. بعد از گردآوری داده‌ها، به‌منظور تحلیل مصاحبه‌ها از شیوه تحلیل تم استفاده شد. نتایج نشان داد که کارکنان سازمان‌های مورد مطالعه را می‌توان در سه نسل جوان، میانسال و با تجربه طبقه‌بندی کرد. تفاوت‌های نسلی استخراج شده مرتبط با حوزه منابع انسانی در پنج بعد تفاوت‌های شغلی، شخصیتی، آموزشی، فنی و انگیزشی دسته‌بندی شد.

  کلیدواژگان: تفاوت های نسلی، نسل جوان، نسل میانسال، نسل با تجربه
 • بهرام جلیل زاده امین*، نادر بهلولی، غلامرضا رحیمی، امین نجفقلی دوست صفحه 155

  پژوهش در مورد انتظارات و ترجیحات کاری نسل هزاره به‌عنوان نسل جوان نیروی کار، فراهم‌کننده بینشی است که شکل‌دهی سیاست‌های جذب و نگه‌داری متناسب با این نسل را برای مدیران تسهیل می‌کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با بررسی سیستماتیک نتایج تحقیقات کیفی در این حوزه، لیستی از انتظارات کاری این نسل را ارائه و سپس با استفاده از روش آنتروپی شانون ترتیب اهمیت آنان را مشخص کرد. این پژوهش از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، شامل 68 مقاله و پایان‌نامه کیفی معتبر بود که تعداد 21 مورد با استفاده از روش قضاوتی وارد فرایند فراترکیب شد. جهت سنجش میزان توافق بین دو رتبه‌دهنده از شاخص کاپا و جهت سنجش روایی نتایج از شاخص CVI استفاده شد و بدین ترتیب روایی و پایایی مورد تصدیق قرار گرفت. نتایج نشان داد که به ترتیب، توازن بین کار و زندگی، فرصت برای رشد و توسعه حرفه‌ای در کار، وجود محیط کاری سرگرم‌کننده و لذت‌بخش، برخورداری از زمان کاری منعطف، بر عهده داشتن وظایف چالشی، کار تیمی، محیط کار حمایتی، برخورداری از حقوق و مزایای بیشتر و کار معنی‌دار ازجمله مهم‌ترین انتظارات کاری نسل هزاره هستند.

  کلیدواژگان: فضیلت سازمانی، عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی، بیمارستان های دولتی شهر تبریز، رگرسیون خطی چندگانه
|
 • Yahya Dadash Karimi, Nasser Mirsepassi*, Reza Najaf Beigi Page 11

  Governance can be considered a way of exercising power in the management of the social and economic resources of a country. A review of past research in the field of governance has determined that, each research, in terms of the type of approach, emphasis and goals pursued, has been characterized by a number of specific characteristics and has not been able to cover a set of governance features. In the research, efforts have been made to address this gap and identify the effectiveness and efficiency indicators of the higher education governance system with regard to political, economic and administrative contexts and provide a model for the governance of higher education in the country. This research can be considered as qualitative research. The statistical population of the study consisted of two groups of academic directors and professors interviewed by semi-structured interviews. In this research, the aim of the study was to provide a model of governance in higher education, so some quality analysis methods, such as theme analysis, have been used to analyze the interviews. The findings of the research indicated that the final model of higher education governance was composed of nine factors: Political social Transparency, economic Transparency, administrative Transparency, social political Responsiveness, economic Responsiveness, administrative Responsiveness, Political social Partnership, economic Partnership and administrative Partnership.

  Keywords: Governance, Higher Education Governance, Transparency, Responsiveness, Partnership
 • Hadi Aref, Seyed Reza Seyed Javadin, Ali Asghar Pourezzat, Ghanbar Mohammad Elyasi Page 29

  Sensemaking perspective is one of the strongest conceptual frameworks for explaining human and social phenomena in organizations.The aim of this study is to apply sensemaking perspective to understand the performance appraisal system in organization. Employees’ perceptions and interpretations and their actions play a pivotal role in performance appraisal effectiveness. Human beings are meaning making creatures and for understanding their actions, one has to enter into their worlds of meaning. The research method of this study is Charmaz’s constructivist Grounded Theory. The sampling method is theoretical sampling and the data gathering method is interviewing. Seventeen emlpyees from two companies with performance appraisal system were interviewed. In line with Charmaz’s constructivist approach to grounded theory, initial and focused coding formed the basis of our data analysis. Findings show that employees’ create four meanings out of performance appraisal: performance appraisal as the managers’ tool of oppression, performance appraisal as all encompassing behavioural record, performance appraisal as a torn paper, and performance appraisal as an unknown phenomenon.In the contexts of performance appraisal employees adopt four action strategies:exhibitive performance, authentic performance, indifference and senseseeking. This research can help organizations manage employees’ meaning and consequently improve the effectiveness of performance appraisal. Additionally, findings of this research enhances the extant understanding of the HRMperformance relationship.

  Keywords: Performance Appraisal, Sensemaking, Grounded Theory
 • Meysam Agheli, Fateme Ajorloo*, Ali Rostami Page 45

  The purpose of this study was to identify the obstacles of ethics in organizations. This research is a descriptive-survey method in terms of the purpose of application and from the point of view of collecting data. The research method was qualitative and quantitative. The statistical sample of this research is in the qualitative section of 20 experts and managers of human resources of governmental organizations in Tehran. In the small part, 300 employees of governmental departments (three post offices, social security and justice) in Tehran have been using the Simple random sampling method was used. For data collection, interviews and questionnaires were used. In order to measure and fit the models, confirmatory factor analysis and LISREL software were used. The results of the qualitative section indicate that the barriers to ethics in organizations can be found in the three main domains The environment (economic instability, legal instability and cultural problems), organizational (job dissatisfaction, lack of managerial support, lack of adequate training, lack of comprehensive and ethical systems and moral conflicts) and individual (values and beliefs, personal criteria and lack of motivation). The results of the quantitative section also show that in the environmental domain, economic factors have the greatest impact on the avoidance of moralistism in the organization (R = 0.48). Also, in the organizational sector, the job application is most effective (R = 0.50). In the individual section, beliefs and values have the greatest impact on non-morality in the organization (R = 0.41). The conceptual model derived from the research process can be used as a criterion for managers of organizations to eliminate existing barriers to ethics in organizations.

  Keywords: Ethic, Professional Ethic, Ethic Oriented
 • Akbar BayatMeysam Latifi*, Morteza MoradiAlireza Slambolchi Page 63

  The present study aims to design an organizational ideology model with a fuzzy TISM approach. In order to achieve this goal, in the first stage, while reviewing the subject literature, using the views of 16 experts with targeted non-random sampling, with the help of Fuzzy Delphi technique, in two steps, through online surveys, 14 criteria effective for organizational ideology, was identified. In the next step, using Fuzzy TISM approach, in new dimensions of classification, levels and relationship of criteria were determined. Finally, it was concluded that the structure and configuration criteria have the highest dependency power and all the criteria affect it. The criterion of values and norms is at the ninth and lowest level. The identification criterion is at the eighth level and does not affect any criteria. In any case, these elements are key players that are essential in the organizational ideology of mission-oriented organizations and should be taken into consideration. The subject of organizational ideology; also, the fuzzy TISM method is new in domestic.

  Keywords: Organizational Ideology, Missionary Organizations, Fuzzy-TISM
 • Mirza Hassan Hosseini, AliAkbar Jokar*, ElhamKeshavarz, Mousa khademi Page 77

  The aim of this study is to evaluate and rank factors of intellectual capital that aims to improve the performance of corporation. After designing and distributing questionnaires among coil industry experts, priority and importance of each of these factors with using Fuzzy TOPSIS, FAHP, vikor, ELECTRE were evaluated.According to the results of the above methods in cases not compatible with each other, to achieve the overall ranking of integration methods have been used.Theresults obtained, according to the company's performance improvement indicate thatthe net profitis the most important; competitive advantages,customer retention,market value of the company; innovation capacity andvolume of transactionare at ranking highestrespectively.Based on integration method is most important factors of intellectual capital in order of importanceinclude:Human capital, Structural Capital, Relational Capital, Innovation Capital,Customer Capitalfactorsand also,the most important factors ofHuman capital, Structural Capital, Relational Capital,Innovation Capital, Customer Capital regarding to company performance improvementin order of importance Include: Leadershipability,Employees’ competence, Employees’experience,Employees’ creativity, Individual-level knowledge,Customer satisfaction, Motivation of the personnel,Customer loyalty,Employees’attitude,Organizational structure,Staff’s experience,Organizational learning, Marketing capability,Databases,Management system,Use of knowledge, Strategically values,Operation process, Information system, Corporate culture, Brand value, Mission-vision,Relationship with suppliers and competitors, Size of organization, Innovation culture, Relationship with other organization,Market intensity, Company lifecycle,Customer appropriateness, Innovation mechanism and Innovation achievements.

  Keywords: Intellectual Capital, Corporate Performance, Multi-Criteria Decision Making Methods
 • Rahim abdollahfam, jahangir Yari*, Behnam Talebi, davod ebrahimpoor Page 91

  Social health has been influenced by several factors as a factor in evaluating and recognizing an individual's social function and has been studied in different researches from different angles. In this regard, the present study was conducted with the purpose of structural analysis of factors related to social health of faculty members of Islamic Azad University of East Azarbaijan. In this research, 320 faculty members of Islamic Azad University of East Azarbaijan Province were randomly selected. A standard questionnaire was used to collect data that validity and reliability of each of them was confirmed. The collected data were analyzed by a Structural Equation Modeling method using PLS software and a suitable model was presented. Based on the findings, the factors affecting social health are: Occupational factors (occupational characteristics), individual (personality type and self-efficacy) and organizational (organizatio-nal support, organizational trust, and organizational health). In addition to the three mentioned factors. The components of each of these factors have a positive correlation with social health and its dimensions. The dimensions of social health include social cohesion, social acceptance, social participation, social adaptation and social flourishing.

  Keywords: Social Health, Job Characteristics, Personality Type, Self-efficacy, Organizational Support, Organizational Trust, Organizational Health
 • seyyed abbas Moradi Shirazi, Marjan Fayyazi, Ali Heidari, MohammadAli Babaei Zakliki* Page 106

  The fundamental condition of any construct architecture is attention to its cornerstone. Because not paying attention to cornerstone causes a faulty structure. In coaching process, antecedents can be regarded as cornerstone, influential factors that must be taken into consideration before doing coaching action. The purpose of this study has been identification of antecedents in coaching process. Research orientation was descriptive-exploratory and its approach is inductive. ethnography research strategy for collecting data and thematic analysis and MAXQDA software and for data analysis were applied. Study population was knowledge-based firms and the field of study for the implementation of ethnography strategy was Asan Pardakht company, as a leading company in payment industry. After data analysis, 198 codes, 12 sub-themes and 3 main themes (Problem finding and context preparing, Planning and Provisioning, informing and empowering) were identified as antecedents of coaching process. Finally, according to the results, some researches with different topics were proposed for future studies.

  Keywords: Antecedents, Coaching, Ethnography, Thematic Analysis
 • Hasan Alvedari*, zeinab Alinajafi Page 125

  Due to the importance of human resources, today's organizations are competing to attract and retain human resources over the provision of welfare programs and the attention of staff. They invest and strive to implement and improve employee supportive programs & as much as possible Provide appropriate facilities and amenities to staff. For this reason, organizations need to take on a new face of behavior and move towards support.This study is aimed to Designing & verification a model of Supportive Organization in Red Crescentsociety.The current study is a descriptive study in which 945 personnel are selected as the sample. Data was gathered by use of structural equations model and then it was analyzed using Lizrel software. Due to the results, the supportive organization is related to some variables including organizational justice, superior support, suitable pay, promotion, job security, autonomy, training, Islamic belief, organizational empathy and participative management.

  Keywords: Supportive Organization, Red Crescent Society, perceived Organizational Support
 • ahmad jalali*, jalil delkhah, amir afsar Page 137

  Human resource management today is more than ever encountered with the diversity of human resources in the organization. One of the factors of this diversity, in addition to other differences, is the difference between generations. The difference between generations has always been a problem. The purpose of the present research is to identify the generational differences between employees of public organizations. This research in terms of approach and strategy is in the category of qualitative research. Also, the present study is descriptive-exploratory type. The statistical population of the present study was executives and assistants of public agencies and organizations of Qazvin province. In order to identify the differences a semi-structured deep interview was conducted with 19 managers and deputies of executive and governmental agencies. After collecting data, theme analysis was used to analyze the interviews. The results showed that the staff of the studied organizations can be classified into three young, middle-aged and experienced generations. The extracted human resource differences related to the field of human resources were categorized into five dimensions :occupational, personality, educational, technical and motivational.

  Keywords: Generational Difference, Young Generation, Middle Age Generation, Experienced Generation
 • Bahram Jalilzadehamin *, Nader Bohlooli, golamreza rahimi, amin najafgholidoust Page 155

  Investigating work expectations and preferences of Millennium Generation as a young generation of labor, provides an insight that facilitates the formation of Millennium’s appropriate attraction and maintenance policies for managers. Accordingly, the present study, by systematically reviewing the results of qualitative researches in this area, presented a list of work expectations of this generation and then determined the importance of them by using the Shannon entropy method. This research is descriptive in terms of purpose and is practical in terms of its type. The statistical population of the study consisted of 68 qualitative papers in which 21 cases were entered into meta-synthesis process by using the judgment method. In order to measure the agreement between the two raters, the Cohen's kappa coefficient was used and the CVI index was utilized to assess the validity of the results. Therefore, validity and reliability were confirmed. The results showed that respectively balance between work and life, the opportunity for professional development in work, the existence of a fun and enjoyable working environment, having flexible working hours, challenging job, teamwork, and supportive work environment, more salary and benefits and meaningful job are among the most important work expectations for millennial generation.

  Keywords: Organizational virtuousness, Intra-organizational factors, Extra-organizational factors, Tabriz state hospitals, Multiple linear regression