فهرست مطالب

بیماری های پستان ایران - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 45، تابستان 1398)
 • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 45، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عصمت سادات هاشمی*، مهدی رحمانیان، شهپر حقیقت، امیر صیفوری، آسیه الفت بخش، محمد امین عدیلی اقدم صفحات 8-16
  مقدمه
  سروما شایع‏ترین عارضه بدنبال اعمال جراحی در سرطان پستان می ‏باشد. به منظور کاهش احتمال ایجاد این عارضه از وسیله ای به‏نام درن استفاده می ‏شود که در زمان جراحی در محل عمل قرار گرفته و منجر به تخلیه ترشحات از محل جراحی می‏شود. به تجمع مایع غیرچرکی در محل عمل پس از خروج درن سروما گفته می‏شود که در صورت نیاز توسط جراح با سوزن تخلیه می‏ شود. با توجه به شیوع بالای ایجاد سروما در جراحی سرطان پستان و نیاز به مراجعات مکرر بیماران، مطالعه ای مقدماتی برای امکان‏سنجی طراحی و ساخت درن اینترنال جهت تخلیه سروما و بررسی کارایی آن به صورت اکسترنال در فاز اول طراحی شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه ساخت درن و تایید کارایی آن در طی دو مرحله انجام شد. در مرحله اول درن مورد نظر توسط گروه پژوهشی بیومتریال در پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی ساخته شد و در مرحله دوم به منظور تایید کارایی درن از نظر تخلیه سروما ابتدا جهت تایید فیلتراسیون مناسب سوسپانسیون سلولی حاوی سلول‏های سرطان پستان از درن عبور داده شد. سپس جهت تایید کارایی درن از نظر عبور مایع با سهولت کافی عبور خون سالم حاوی سلول از درن انجام شد. پس از آن جهت ایجاد شرایط مشابه در بدن بیمار و تایید کارایی قطعی درن در عبور سروما، سرومای 5 بیمار گرفته شده و از درن عبور داده شد. پس از تایید کارایی درن در تمام مراحل انجام شده درن به صورت اکسترنال در بدن 10 بیمار ماستکتومی شده قرار گرفت و کارایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  در تمامی مراحل مطالعه کارایی درن از نظر عبور سروما و عدم عبور سلول سرطانی با انجام آزمایش سیتولوژی از مایع خروجی درن مورد ارزیابی قرار گرفت و اشکالات موجود رفع شد و در نهایت درن با کارایی مناسب در عبور سروما و فیلتراسیون 100% در عدم عبور سلول‏های سرطانی بر اساس گزارش سیتولوژی ساخته شد.
  نتیجه‏ گیری
   تایید کارایی درن در عبور سروما و عدم عبور سلول‏های سرطانی بیانگر قابلیت استفاده آن در بدن بیمار است میکرو فیلتر قرار داده شده در درن توسط تازه ترین روش های تکنولوژی ساخته شده و در فاز بعدی این مطالعه از درن ساخته شده به‏ صورت اینترنال در محل جراحی استفاده خواهد شد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، سروما، درناژ
 • زهرا طهماسبی فرد* صفحات 17-25
  مقدمه
  ارتباط نزدیکی بین شیوع سرطان پستان و مصرف چربی در جمعیت های مختلف گزارش شده است. افزایش وزن و چاقی در دوران یائسگی، می تواند خطر سرطان پستان را در زنان افزایش دهد. هورمون‏ هایی نظیر استروژن و لپتین از عوامل تاثیرگذار بر رشد و تکثیر سلول‏های پستان می باشند. هدف اصلی از این تحقیق ارزیابی ارتباط بین شاخص توده بدنی با سطح سرمی دو هورمون لپتین و 17- بتا استرادیول (E2) در افراد یائسه مبتلا به سرطان پستان است.
  روش بررسی
  برای مطالعه 79 بیمار زن یائسه مبتلا به سرطان پستان و 79 زن یائسه سالم انتخاب شدند (50 تا 75 سال). بعد از اخذ رضایت‏ نامه کتبی و پرسش‏نامه حاوی اطلاعات دموگرافیک، از تمامی شرکت ‏کنندگان، خون‏گیری انجام شد تا سرم آن‏ها برای تعیین غلظت سرمی هورمون‏ ها با تکنیک الایزا، بررسی شود.
  یافته ها
  میانگین شاخص توده بدنی در گروه سرطانی و گروه کنترل به ترتیب 34/0±59/25 کیلوگرم/مترمربع و 22/0±21/23 بود (001/0P=) اختلاف بین میانگین غلظت سرمی 17 بتا استرادیول در نمونه های سرطانی و کنترل معنادار بود 91/1±27/54 پیکوگرم بر میلی لیتر و 36/1±44/46 پیکوگرم بر میلی لیتر بود (001/0P=). میانگین غلظت سرمی لپتین در گروه سرطانی به ‏طور مشخصی پایین‏ تر (10/3±05/41 نانوگرم بر میلی لیتر) از گروه کنترل (83/4±05/53 نانوگرم بر میلی لیتر) بود (036/0P=).
  نتیجه گیری
  شاخص توده بدنی در هر دو گروه با افزایش سطح سرمی 17 بتا استرادیول ارتباط معنادار داشت اما ارتباط معناداری با غلظت سرمی لپتین نداشت. زنان یائسه با BMI ≤25 و غلظت سرمی بالای 17 بتا استرادیول احتمالا مستعد ابتلا به سرطان پستان هستند.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، یائسگی، استروژن، لپتین
 • حمید آقا علی نژاد*، الهام هاشمی جوکار صفحات 26-37
  مقدمه
  برخی عوامل مانند تمرینات ورزشی و مداخلات دارویی می توانند روند رشد تومور را تحت تاثیر قرار دهند. به‏ منظور مشخص شدن سازوکار دقیق این تاثیرگذاری، در پژوهش حاضر تاثیر شش هفته تمرین ورزشی تناوبی همراه با مصرف نانوذره سلنیوم بر بیان ژن Bcl-2 و LC3 در بافت تومور موش های ماده حامل تومور پستان مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  12 سر موش ماده balb/c پس از تزریق سلول های سرطانی در چهار گروه تقسیم شدند: کنترل (CT)، تمرین (TT)، نانو ذرات سلنیوم (ST)، تمرین+ نانو ذرات سلنیوم (SeTT). برنامه تمرین تناوبی به مدت شش هفته و پنج روز در هفته اجرا شد. علاوه بر این، موش ها در گروه ST و SeTT به مدت شش هفته و سه روز در هفته نانوذرات سلنیوم را دریافت کردند. با گذشت دو روز از آخرین مداخله (تمرین یا نانوذره)، موش ها بیهوش شدند و بافت تومور جدا شد. بیان ژن‏ های Bcl-2 و LC3 با تکنیک Real-time PCR بررسی گردید. در نهایت یافته ها با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج کاهش معنادار حجم تومور در گروه SeTT (001/>p) و افزایش بیان LC3 در گروه های TT (006/0=p) و SeTT (04/0=p) را نشان داد. همچنین، کاهش معنادار بیان Bcl-2 در گروه ST (01/0 =p) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  مصرف نانو ذرات سلنیوم به همراه تمرین تناوبی می تواند تاثیر سینرژیک در مقابله با رشد تومور داشته باشد که این تاثیرات احتمالا تا حدودی ناشی از تغییرات در بیان ژن های Bcl-2 و LC3 در بافت تومور باشد.
  کلیدواژگان: بافت تومور، تمرین تناوبی، آپوپتوز
 • مهسا کاوسی*، فرهاد فرهمند پوریا، الهام مسلمی صفحات 38-47
  مقدمه
  ژن PTEN یک ژن مهارکننده تومور می ‏باشد که به عناوین MMAC1 یا TEP1 نیز شناخته می شود. یکی از پلی‏مورفیسم های مهم این ژن، پلی مورفیسم rs10490920 می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان بیان ژن PTEN و ارتباط آن با تغییرات پلی‏مورفیسم rs10490920 در سرطان پستان می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه 50 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد 40 نفر بیمار و 10 نفر به عنوان کنترل در نظر گرفته شده بودند. میزان بیان ژن  PTENو پلی‏مورفیسم های شایع آن در نمونه های خون بیماران سرطان پستان با استفاده از تکنیک REAL TIME PCR و RFLP PCR بررسی شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای GraphPad و Medclac استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میزان بیان ژن در نمونه های افراد بیمار به طور معنی‏داری کاهش یافته است. در بررسی پلی‏مورفیسم نیز مشخص شد که فراوانی آلل های هموزیگوت طبیعی و جهش یافته در بیماران مبتلا به سرطان پستان نسبت به گروه کنترل 2% بیشتر است. در واقع نمونه هایی که دارای پلی‏مورفیسم rs10490920 در ژن  PTENبودند در حالت MM یا جهش یافته افزایش بیان نشان می دهند.
  نتیجه گیری
  میزان بیان ژن PTEN در افراد بیمار کاهش یافته است. فراوانی آلل IVS4 در بیماران مبتلا به سرطان پستان نسبت به گروه کنترل بیشتر است.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، PTEN، پلی مورفیسم، Real Time PCR، RFLP PCR
 • بیان صابری پور، مهین غیبی زاده*، سعید قنبری، اکرم همتی پور صفحات 48-56
  مقدمه
  سرطان پستان امیدواری به زندگی در بیماران را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می‏ دهد. از آنجا که حمایت اجتماعی می ‏تواند تا حد زیادی سبب بهبود عوارض در بیماری‏ های مزمن گردد، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین حمایت اجتماعی و امیدواری در بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش مقطعی 100 زن مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی ‏درمانی در بیمارستان‏ های تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی‏ شاپور اهواز مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‏ ها با استفاده از نمونه‏ گیری در دسترس و با توجه به معیارهای ورود انتخاب شدند. پس از جمع ‏آوری داده ‏ها با استفاده از پرسش‏نامه‏ های امیدواری اسنایدر و حمایت اجتماعی شربورن و استوارت، تحلیل داده‏ ها با نرم‏ افزارSPSS  صورت گرفت.
  یافته‏ ها
  بر اساس یافته‏ ها 80% زنان مورد مطالعه حمایت اجتماعی خود را در سطح بالا (53% آنان امیدواری به زندگی خود را در حد متوسط) گزارش نمودند. همچنین یافته‏ ها نشان داد که نمونه‏ ها بیشترین حمایت را در بعد حمایت هیجانی (40/31±83/30) و کم‏ترین حمایت را در بعد تعامل اجتماعی (60/3±79/11) دریافت نموده ‏اند. یافته‏ ها وجود ارتباط مستقیم و معنادار بین امیدواری و حمایت اجتماعی (278/0r=، 004/0P=) را نشان دادند.
  نتیجه ‏گیری
   تقویت و توسعه حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان پستان می‏ تواند راه ‏کار مناسبی برای ایجاد امیدواری به زندگی و در نتیجه تحمل و سازش بهتر با مشکلات ناشی از بیماری و درمان‏ های آن باشد.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، امیدواری، سرطان پستان، شیمی درمانی
 • بهروز نیرومندفام*، علیرضا نیکروان شلمانی، مجید خلیلیان صفحات 57-71
  مقدمه
  سرطان پستان شایع ترین سرطان در بین زنان بوده و بیشترین مرگ و میر ناشی از سرطان را در میان زنان ایجاد می کند. کشف و مرزبندی خودکار توده ها در ماموگرام کار چالش برانگیز و یک گام اساسی سیستم های CAD سرطان پستان است. در این مطالعه، روش جدیدی برای کشف خودکار نواحی کاندیدهای مشکوک به توده (SMC) در ماموگرام را معرفی نموده ایم.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر بر روی کشف نواحی مشکوک به توده در تصاویر ماموگرام و استخراج نواحی مورد نظر (ROI) از تصاویر ماموگرام است. در این مطالعه، ابتدا پیش پردازش بر روی تصویر ماموگرام صورت گرفته و سپس تجمیع ضرایب موجک گسسته بر اساس ویژگی های بافتی تصویر محاسبه و ایجاد می شود. بعد از حذف نویز از این تجمیع و با اعمال عملیات مورفولوژی ضرایب تجمیع بهبود یافته و در نهایت با استفاده از آشکارشاز لبه و anny، تقسیم بندی ماموگرام انجام می شود. برای غلبه بر مشکلover-segmentation و under-segmentationکاهش نرخ منفی و مثبت  کاذب و بهبود نواحی کشف شده از روش تقسیم و ادغام برای بهبود نواحی کشف شده استفاده می شود. ارزیابی روش پیشنهادی با استفاده از تصاویر پایگاه داده DDSM انجام شده است.
  یافته ها
  میزان حساسیت، CROI و CG.T  به‏ ترتیب برابر با 100، 5/86 و 56 درصد و مقدار FPI برابر با 4/5 برای هر تصویر گزارش شده اند.
  نتیجه‏ گیری
   ارزیابی روش پیشنهادی نشان ‏دهنده قابلیت کشف و تعیین خودکار نواحی ناهنجاری ماموگرام که کاندید توده پستانی هستند را نشان می دهد. از روش پیشنهادی می تواند به‏ عنوان گام اول همه سیستم های CAD سرطان پستان استفاده نمود و یا به رادیولوژیست در تشخیص بهتر کمک کند.
  کلیدواژگان: ماموگرام، تقسیم بندی، موجک گسسته، تجمیع ضرایب موجک
|
 • Esmat Hashemi*, Mehdi Rahmanian, Shahpar Haghighat, Amir Seyfoori, Assie Olfatbakhsh, Mohammad Amin Adili Aghdam Pages 8-16
  Introduction
  Seroma formation continues to be a problem for patients undergoing surgery of the breast or axilla for invasive breast cancer. In general, seroma usually disappears within several weeks; however, some patients are troubled by chronic seroma. Several techniques have been utilized to minimize seroma formation, with no consistent success. Considering the high prevalence of seroma in breast cancer surgery and the need for frequent visits of the patients, a preliminary study was conducted to determine the feasibility of developing an internal drain for seroma evacuation and test its performance.
  Methods
  A special drain was designed at the Department of Biomaterial Research, Breast Cancer Research Institute of Jihad. The performance of the drain in terms of seroma drainage efficacy was tested by passing normal blood through the drain. The efficacy of the drain in terms of cancer cell filtration was then tested by passing a cell suspension containing breast cancer cells through the drain. To confirm the drain efficacy, seromas were taken from five patients and passed through the drain. In the last step, the efficacy of the drain was tested in an external manner on 10 mastectomized cancer patients.
  Results
  In all stages, the seroma output fluid was evaluated in terms of the presence of cancer cells by cytology, and the existing problems were resolved. Finally, a drain was developed with proper efficacy in seroma passage and 100% filtration of cancer cells.
  Conclusion
  The high efficacy of the designed drain in seroma passage and filtration indicates its appropriateness to be used in the patients’ body. The microfilter placed in the drain is made by the latest technological methods. In the next phase of the study, the internal application of the drain will be tested by implanting it in the surgical site of the patients.
  Keywords: Breast Cancer, Seroma, Drainage
 • Zahra Tahmasebi Fard* Pages 17-25
  Introduction
  There is a close relationship between the incidence of breast cancer and fat intake in different populations. Overweight and obesity during menopause can increase the risk of breast cancer in women. Hormones like estrogen and leptin are factors that affect the growth and proliferation of breast cells. The main purpose of this study was to evaluate the relationships between body mass index (BMI) and serum levels of leptin and 17β-estradiol in postmenopausal women with breast cancer.
  Methods
  Seventy-nine postmenopausal women with breast cancer and Seventy-nine healthy postmenopausal women, aged 50-75 years, were recruited for the study. After obtaining written informed consent and demographic data, blood samples were taken from all participants to assess the serum concentrations of hormones using ELISA.
  Results
  The mean BMI was 25.59 ± 0.34 kg/m2 for the cancer group, 23.21 ± 0.22 kg/m2 for the control group  (P = 0.001). The difference in serum concentration of 17beta-estradiol between the cancer group and the control group was significant (54.27 ± 1.91 and 46.44 ± 1.36 pg/ml, respectively, P = 0.001). The mean serum leptin level was significantly lower in the cancer group (41.05 ± 3.10 ng/ml) than in the control group (53.05 ± 4.83, 53 ng/ml) (P = 0.036).
  Conclusion
  Body mass index in both groups was significantly and positively correlated with serum levels of 17β-estradiol, but there was no significant correlation between BMI and serum leptin concentration. Postmenopausal women with BMI ˃ 25 and high serum concentrations of 17β-estradiol are probably susceptible to breast cancer.
  Keywords: Breast Cancer, Postmenopausal Women, Estrogen, Leptin
 • Hamid Agha, Alinejad*, Elham Hashemi Jokar Pages 26-37
  Introduction
  Some factors such as exercise training and pharmacological interventions can slow tumor growth. To determine the underlying mechanisms, we investigated the effect of six weeks of interval exercise training along with ingestion on Bcl-2 and LC3 genes expression in the tumor tissue of breast tumor–bearing mice.
  Methods
  Twelve female BALB/c mice were injected with cancer cell line and assigned to four groups: control (CT), training (TT), selenium nanoparticles (ST), and training +SeTT). Interval training program was conducted for 6 weeks, 5 sessions per week. The mice in the ST and SeTT groups received for six weeks. Two days after the last session of intervention (exercise or selenium nanoparticles), the mice were anesthetized and tumor tissues were removed. and LC3 genes was determined with real-time PCR technique. A one-way analysis of variance, followed by the Tukey post hoc test, was used to compare gene expression among the groups.
  Results
  Results indicated a significant decrease in tumor volume in the SeTT group (p< 0.001) and an increase in LC3 expression in the TT (p = 0.006) and SeTT (p = 0.04) groups. Moreover, a significant decrease in Bcl-2 expression was observed in the ST group (p = 0.01).
  Conclusion
  Ingestion of selenium nanoparticles in combination with interval training may exert a synergistic inhibitory effect on tumor growth, with this effect being mediated in part through the changes in Bcl-2 and LC3 genes expression in the tumor tissue.
  Keywords: Tumor Tissue, Interval Training, Apoptosis
 • Mahsa Kavousi*, Farhad Farahmand Pouria, Elham Moslemi Pages 38-47
  Introduction
  The PTEN gene, also known as MMAC1 or TEP1, is a tumor suppressor gene. One of the important polymorphisms of this gene is the rs10490920 SNP. The purpose of this study was to determine the PTEN gene expression and its relation to changes in rs10490920 polymorphism in breast cancer.
  Methods
  In this study, 40 breast cancer patients and 10 healthy controls were considered. The expression of PTEN and its common polymorphisms in blood samples the participants were investigated using real-time polymerase chain reaction (PCR) and restriction fragment length polymorphism (RFLP)-PCR techniques. GraphPad and Medclac software were used to analyze the data.
  Results
  The results revealed a significantly decreased PTEN expression in the patients compared with the controls. In the study of polymorphism, it was found that the frequency of normal and mutated homozygous alleles in breast cancer patients was 2% higher than in healthy controls. In fact, samples with the rs10490920 polymorphism in the PTEN gene exhibited increased expression in a MM or mutated state.
  Conclusion
  PTEN gene expression decreases in breast cancer patients. The frequency of IVS4 allele in breast cancer patients is higher than that in the control group.
  Keywords: Breast Cancer, Polymorphism, PTEN, Real-Time PCR, RFLP PCR
 • Bayan Saberipour, Mahin Gheibizadeh*, Saeed Ghanbari, Akram Hemmatipour Pages 48-56
  Introduction
  Breast cancer greatly affects the life expectancy of patients. Since social support can greatly improve complications in chronic diseases, this study was conducted to determine the relationship between social support and hope in patients with breast cancer.
  Methods
  In this cross-sectional study, 100 women with breast cancer undergoing chemotherapy in hospitals of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences were studied. Samples were selected using convenience sampling and according to inclusion criteria. After collecting data using Snyder’s Adult Trait Hope Scale and Sherburne and Stewart’s Social Support Scale, data analysis was done using the SPSS software.
  Results
  According to the findings, 80% of the studied women reported high levels of social support and 53% had moderate levels of life hope. The findings also showed that the participants received the most support in the emotional dimension (30.83 ± 31.40), the least support in the social interaction dimension (11.79 ± 3.60). Findings showed a direct and significant relationship between hope and social support (r = 0.278, P = 0.004).
  Conclusion
  Strengthening and promoting social support in women with breast cancer can be a good way to create hope for life and thus better tolerance of and compromise with problems associated with the disease and its treatments.
  Keywords: Social Support, Hope, Breast Cancer, Chemotherapy
 • Behrouz Niroomandfam*, Alireza Nickravan Shalmani, Majid Khalilian Pages 57-71
  Introduction
  Breast cancer is the most common cancer among women in the world. The automatic detection of masses in digital mammograms is a challenging task and a major step in the development of breast cancer CAD systems. In this study, we introduce a new method for automatic detection of suspicious mass candidate (SMC) regions in a mammogram.
  Methods
  Mammography is widely used for the early detection and diagnosis of breast cancer. Extracting the region of interest (ROI) helps to locate the abnormal areas, which may be analyzed further by a radiologist or a CAD system. In this study, we propose a new method for ROI detection in mammography images. After preprocessing the mammogram, an aggregation of discrete wavelet coefficients based on the lifting scheme and the texture characteristics of the mammogram was created. Then, the coefficients were optimized through noise removal and morphological operations, and a canny edge detector was used to segment the mammogram. Finally, to overcome the problem of over segmentation or under segmentation, reduce the false-negative rate, and enhance the detected regions, we used splitting and merging method. The proposed method was evaluated using images from the DDSM database.
  Results
  Sensitivity, , , and FPI were calculated to be 100%, 86.5%, 56%, and 5.4, respectively.
  Conclusion
  Experimental results indicate that the proposed method is able to detect and identify the abnormal regions of the mammogram that are candidates for breast masses. This technique could potentially improve the performance of CAD systems and diagnosis accuracy in mammograms and can be useful for medical staff and students.
  Keywords: Mammogram, Segmentation, Discrete Wavelet Transform Lifting Scheme, Wavelet Coefficients Aggregation