فهرست مطالب

 • پیاپی 27 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 5
|
 • علی اصغر هادوی نیا* صفحات 7-25
  مهم ترین پرسشی که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که چگونه می توان ارتباط بین دولت و نهاد قرض الحسنه را ترسیم نمود. به عبارت دیگر با چه معیاری می توان میزان دخالت دولت در نهاد
  قرض الحسنه را تعیین کرد. از یک سوی می توان گفت مهم ترین هدف از تشکیل دولت از دیدگاه اسلام، اجرای عدالت در گستره های مختلف آن اعم از گستره اقتصادی است. از سوی دیگر در مقاله به اثبات
  می رسد که قرض الحسنه نقش بسزایی در عدالت اقتصادی بویژه عدالت توزیع درآمدها دارد. اما این اصل اساسی نیز آشکار است، مطابق آسیب شناسی نهاد قرض الحسنه، دخالت دولت در این نهاد ممکن است اثر منفی بر انگیزه های فردی داشته باشد. این انگیزه های فردی ارکان نهاد قرض الحسنه می باشند. البته دخالت دولت از جهت معرفی برنامه ریزی های کلان و دراز مدت می تواند، آثار مثبتی برای این نهاد به ارمغان آورد. فرضیه این است که هر قدر آثار نهاد قرض الحسنه در ایجاد عدالت توزیع درآمدها بیشتر باشد، نقش دولت کمتر است و هر قدر آین آثار کمتر شود، دخالت دولت بیشتر است. نوآوری مقاله به نوع نگاه آن به این مسئله و نیز فرضیه مزبور است.
  کلیدواژگان: دولت، قرض الحسنه، ساختار انگیزشی، عدالت اقتصادی، نیاز
 • روح الله عبادی*، طیبه گل محمدی صفحات 27-45
  اهمیت توسعه بخش مالی و در پی آن توسعه تامین مالی کشور از آن جا نشات می گیرد که بخش مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع برای سرمایه گذاری، تشویق برای ورود و تجهیز سرمایه خارجی و  همچنین بهینه سازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا می کند و یک نظام مالی توسعه یافته در یک کشور، با تامین مالی مناسب برای بخش حقیقی اقتصاد، فرصت های مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی بوجود می آورد. ساختار سرمایه بنگاه های اقتصادی و چگونگی ترکیب تامین مالی بین بازار بدهی و بازار سرمایه  نیزاز اهمیت زیادی برخوردار است. تصمیمات ساختار سرمایه از ریسک هزینه تامین مالی و فراهم نمودن بازدهی متناسب با آن اثر می پذیرد. از این رو طراحی ابزارهای نوین مالی با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه جهت افزایش سرمایه و تامین مالی به هنگام همراه با کمترین هزینه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع معتبر ضمن بررسی نقش و اهمیت بازار سرمایه نشان داده شده است توجه به پتانسیل ها و ظرفیت بازار سرمایه از طریق راهکارهایی نظیر ابزارهای افزایش سرمایه،
  پذیره نویسی، عرضه اوراق مشارکت، معاملات سلف و... نقش اساسی در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی کشور ایفا می کند. نتایج این بررسی می تواند به عنوان یک توصیه سیاستی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بازار سرمایه، توسعه و تامین مالی، بازار بورس و اوراق بهادار
 • محمد واعظ برزانی*، احسان شاهمرادی ورنامخواستی صفحات 47-67
  قرض الحسنه به عنوان یک رفتار اقتصادی برگرفته از حاکمیت ارزش های اسلامی است و از انگیزه های معنوی و اخروی آحاد مردم است که چندی است مورد توجه قرار گرفته است. آن چه از ظاهر برخی روایات برمی آید این است که قرض گرفتن امر ناپسندی است مگر این که در جهت رفع یکی از نیازهای ضروری انسان استفاده شود. در نظام مالی اسلامی، قرض الحسنه در کنار صدقات، عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از جایگزین های ربا در تجهیز و تخصیص منابع معرفی شده است. سیاست های پولی از مجراهای مختلفی مانند مجرای وام دهی، بر اقتصاد کشور تاثیر می گذارند. کارکرد مجرای وام دهی بانکی بدین صورت است که کاهش حجم پول (سیاست پولی انقباضی) موجب کاهش سپرده های بانکی می شود و بدین ترتیب قدرت وام دهی بانکی کاهش می یابد. کاهش وام های بانکی به کاهش فعالیت های اقتصادی منجر شده، کسب و کارها و مصرف کننده هایی را که به وام های بانکی متکی بوده و نمی توانند وجوه مورد نیاز خود را از منابع دیگر تامین نمایند، وادار می کند تا از خرید کالاهای بادوام و دارایی های سرمایه ای صرف نظر کنند و در نتیجه  سرمایه گذاری و فعالیت های واقعی اقتصادی رو به کاهش می گذارد و لذا تولید ملی کاهش می یابد. در این مطالعه، کارکرد مجرای وام دهی بانکی و به عبارت دیگر، تاثیر سیاست های پولی بر اعتبارات اعطایی قرض الحسنه بانک ها طی سال های (91-1380) تحلیل شده است این کار با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM[1]) و آزمون فرضیه مربوطه انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد سیاست پولی انبساطی دارای تاثیر مثبت بر مانده تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک ها است. بنابراین وجود مجرای وام دهی سیاست پولی در ایران تایید می شود.
  کلیدواژگان: قرض الحسنه، سیاست پولی، مجرای وام دهی، نرخ ذخیره قانونی، عملیات بازار باز
 • محمد نقی نظرپور*، یحیی لطفی نیا صفحات 69-90
  بانک ها به عنوان نهادهای مالی که در نقش واسط اقدام به تجهیز و تخصیص منابع مالی می کنند، در انجام فعالیت های خود با ریسک های متعددی از جمله ریسک عملیاتی، اعتباری، بازار و غیره مواجه هستند. از آن جا که حذف ریسک از فعالیت های اقتصادی تا حدودی غیر ممکن است. بانک ها در صدد مدیریت و کاهش آن ها برخواهند آمد. بانک ها برای مدیریت و کاهش ریسک های متعدد روش های مختلفی را در پیش می گیرند. به عنوان مثال در ارتباط با ریسک اعتباری اقدام به دریافت وثیقه از مشتریان می کنند. از جمله ریسک هایی که بانک ها در بانک داری اسلامی با آن مواجه هستند ریسک قیمت کالاهای موضوع تسهیلات سلف می باشد.  بانک ها جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالاهای موضوع این تسهیلات می توانند از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه استفاده کنند. از جمله این ظرفیت ها وجود اوراق اختیار می باشد که قابلیت کاربرد در بانک داری اسلامی جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالا را دارد. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که «ابزارهای مشتقه ای چون اوراق اختیار می تواند بانک داری اسلامی را در مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالای موضوع تسهیلات سلف را یاری نماید». در واقع استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه توسط بانک داری اسلامی، علاوه بر کمک به مدیریت و کاهش ریسک بانک داری اسلامی منجر به افزایش عمق بازار سرمایه از طریق ورود بانک ها به این بازار می شود.
  کلیدواژگان: اوراق اختیار، بانکداری اسلامی، بازار سرمایه، تسهیلات سلف، ریسک قیمت کالا، مدیرین ریسک
 • رامین بشیر خداپرستی*، سید حسام الدین هدایت زاده، فاطمه رستم خانلو، هوشمند باقری قره بلاغ صفحات 91-114
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر وضعیت مالی بر نسبت های ریسک دارایی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 الی 1396 می باشد. جامعه آماری آن کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از میان آن ها 15 بانک از طریق سرشماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون در قالب مدل های معادلات ساختاری و داده های پانل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل بندی معادلات ساختاری نشان داد که وضعیت مالی بر نسبت های ریسک دارایی، نسبت سرمایه کلی تعدیل شده، نسبت سرمایه نوع اول و نسبت ریسک اعتباری تاثیر معنی داری دارد.  همچنین با توجه به نتایج ضرایب مدل رگرسیون رابطه متغیرهای سودآوری، بدهی و نقدینگی با نسبت سرمایه کلی تعدیل شده، نسبت سرمایه نوع اول و ریسک دارایی معنی دار و نسبت ریسک اعتباری با متغیر نقدینگی رابطه معنی دار دارد.
  کلیدواژگان: وضعیت مالی، ریسک دارایی، نسبت سرمایه کلی تعدیل شده، نسبت سرمایه نوع اول، نسبت ریسک اعتباری
|
 • Pages 27-45
  The importance of developing the financial sector, followed by the development of its financing comes from the Efficient financial sector, a key role in mobilizing resources for investment, encouraging foreign capital to enter and equipment and optimize resource allocation mechanism plays And a developed financial system in a country, with financing for the real sector of the economy, creates opportunities for growth and economic development.
  Capital structure of enterprises and the combination of financing between debt and capital markets polishing and antiquating. Usually market is very important. The cost of financing decisions, capital structure and provide returns commensurate with the risk it takes effect.  The design of new financial instruments using the capacity of the capital market to raise capital and with the lowest cost financing when necessary Appears.
  In this cross-sectional study using credible sources to investigate the role and importance of the capital market is shown Due to the potential and the capacity of the capital market through measures such as capital instruments, underwriting, distribution bonds, futures and major role in financing different economic sectors of the country plays. The results can be used as policy recommendations for policy makers and planners used the country
  Keywords: Capital Market, Development, Financial Security, Securities markets
 • Pages 69-90
  As financial institutions which act as intermediaries to finance and allocate financial resources, banks have to deal with various risks, including operational risk, credit risk, market risk, and some other types of risks. Since annihilating risk from economic activities is almost impossible, banks aim at managing and reducing risk. Banks exploit various methods to manage and reduce various types of risks involved. For instance, in order to manage credit risk, banks require clients to provide collateral.
  One of the risks that Islamic banks encounter is the price risk of commodities involved in salaf  facilities. In order to manage and reduce the price risk of the commodities involved in such facilities, banks can exploit the potentials resulting from the capital market. One of the potentials of options is that they can be used in Islamic banking for managing and reducing commodity price risk.
  This descriptive-analytical study was carried out using library resources. It aimed at verifying this hypothesis: “Financial derivatives such as options can assist Islamic banking in managing and reducing the commodity price risk involved in salaf facilities.” In fact, exploiting the capacities made possible through Islamic banking in the capital market not only helps in managing and decreasing the risk of Islamic banking, but also increases the depth of capital market. This increase is resulted from banks participation in this market.
  Keywords: Options, Islamic banking, capital market, salaf facilities, commodity price risk, risk management
 • Pages 91-114
  The main purpose of this research is investigating the impact of financial position on risk asset ratios the banks accepted in Tehran Stock Exchange during the years 2015 to 2017. The population of the banks listed on the Tehran Stock Exchange, of which 15 banks were selected through census. The results of the test were evaluated in the form of structural equation models and panel data.  For data analyses we used PLS software. The results of Structural equation modeling was indicated that the financial position has significant impact on the risk assets ratios, total regulatory capital ratio, the tier 1 capital ratio and Risk of credit ratio. Also according to the results of the coefficients regression model, there is a significant relationship between profitability, debt and liquidity variables with total regulatory capital ratio, the tier 1 capital ratio and risk assets, and Risk of credit ratio has significant relationship with liquidity variable.
  Keywords: Financial position, Risk asset, Total regulatory capital ratio, Tier 1 capital ratio, Risk of Credit ratio