فهرست مطالب

Reproductive BioMedicine - Volume:17 Issue: 8, Aug 2019
 • Volume:17 Issue: 8, Aug 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/05/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفحات 533-542
  مقدمه

  سندرم تخمدان پلی کیستیک یک اختلال غدد درون ریز می باشد که می تواند با بسیاری از عوارض همراه باشد. ابتلا به این سندرم نگرانی رو به رشد در میان نوجوانان در سراسر جهان است، گزارش های مختلف از شیوع آن در نقاط مختلف جهان همراه است.

  هدف

  . این مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز با هدف تعیین شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک در نوجوانان انجام شده است.

  موارد و روش ها

  در این مطالعه مقالات چاپ شده به زبان انگلیسی بدون اعمال محدودیت زمانی در پایگاه های (Scopus, PubMed, and Web of Science, Emabse and Cochrane) در ژانویه 2019 مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه تعداد 12 مقاله که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند مورد برررسی کیفیت سنجی قرار گرفتند و نمره بالاتر از 5 وارد متاآنالیز شدند. سوگیری چاپ مطالعات با Egger و Begg's تست بررسی شد. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار STATA 1/11 استفاده شد.

  نتایج

  دوازده مطالعه مورد متاآنالیز قرار گرفت. تعداد کل شرکت کنندگان در این مطالعه 149،477 نفر بود. متوسط نمره کیفیت در تمام مطالعات 67/8 (محدوده 5 تا 10) بود. شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک در نوجوانان براساس معیارهای روتردام، 04/11% (فاصله اطمینان 95% : 84/6-09/16 %) بود، براساس معیار موسسه ملی بهداشت، 39/3% (فاصله اطمینان 95%: 82/0-54/9%) و براساس انجمن فزونی آندروژن سندرم تخمدان پلی کیستیک، 03/8% (فاصله اطمینان 95% :24/6-01/10%) بود.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک در نوجوانان براساس معیارهای مختلف متفاوت است؛ ما انجام مطالعات بیشتر مبتنی بر جامعه را در میان نوجوانان در نقاط مختلف جهان پیشنهاد می کنیم.

  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، شیوع، متاآنالیز، نوجوانان
 • صفحات 543-550
  مقدمه

  تست های ژنتیکی برای بیماری های ارثی زیادی معرفی شده است. در حالی که نگرش در جهت این امکانات در خیلی از کشورها ارزیابی شده است، گزارش های کمی در مورد اطلاعات و آگاهی ایرانیان و جهت گیری آنها نسبت به این مسئله وجود دارد.

  هدف

  مطالعه حاضر نگرش و آگاهی افراد قبل از ازدواج را نسبت به در دسترس بودن و استفاده از تست های ژنتیکی بررسی می کند.

  موارد و روش ها

  یک پرسشنامه جامع بین 408 فرد در حال ازدواج بین 15 تا 43 سال توزیع گردید. سوالات شامل خصوصیات دموگرافیک همراه با گرفتن اطلاعات مربوط به آگاهی افراد، تحصیلات و نگرش آنها نسبت به تست های ژنتیک می باشد. افراد بر اساس آگاهی به سه گروه تقسیم شدند 1) نمره 80 تا 100 ، گروه خوب 2) 60 تا 80 ، متوسط 3) کمتر از 60 به گروه ضعیف از نظر آگاهی.

  نتایج

  اکثر شرکت کنندگان (86%) فکر می کردند که ازدواج فامیلی خطر بیماری های ژنتیک را در فرزندان افزایش می دهد و 3/82% می دانستند که تالاسمی نوعی بیماری ژنتیکی است، اما تنها 3/33% می توانستند بین تشخیص قبل از تولد PND با دیگر انواع تست های آزمایشگاهی فرق بگذارند. ارتباط بین آگاهی و سطح تحصیلات شرکت کنندگان (78/0- r=،0001/0p<)، سن (16/0- r=،01/0p<) و شهر نشینی (14/0- r=،049/0p<) از نظر آماری معنی دار بود. همچنین یک رابطه برجسته ای بین آگاهی (64/0- r=،001/0p<)، تحصیلات (62/0- r=،001/0p<)، و تمایل افراد به استفاده از تست های ژنتیک قبل از جشن عروسی وجود داشته است. همبستگی معنی داری بین نگرش افراد و سن یا شهر نشینی بدست نیامده است. اکثر افراد موافق با تعیین زمانی برای مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج بودند (94/0%).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که اکثر افراد بررسی شده علاقه مند به استفاده از مشاوره ژنتیک و تست های ژنتیکی قبل از ازدواج می باشند.

  کلیدواژگان: نگرش، آگاهی، تست های ژنتیک، مشاوره ژنتیک، تشخیص قبل از تولد
 • صفحات 551-556
  مقدمه

  هپاتیت های ویروسی یکی از مشکلات مهم بهداشتی هستند که تاثیر به سزایی روی مقوله سلامت دارند. به نظر می رسد که هپاتیت ویروسی B و هپاتیت ویروسی C تاثیر منفی روی کیفیت اسپرم و درصد ناباروری در مردان داشته باشد.

  هدف

  هدف ما از این مطالعه ارزیابی تاثیر هپاتت ویروسی B و هپاتیت ویروسی C روی کیفیت اسپرم در مردان نابارور ایرانی مراجعه کننده به موسسه زیست پزشکی طب تولیدمثل رویان از سال 1382 لغایت 1393 می باشد.

  موارد و روش ها

  این مطالعه مورد- شاهد گذشته نگر شامل 112 مرد نابارور هپاتیت B مثبت و 47 مرد نابارور هپاتیت C مثبت به عنوان گروه مورد و 112 مرد نابارور هپاتیت B و هپاتیت C منفی به عنوان گروه شاهد می باشد. ارزیابی آنالیز نمونه های منی و پارامتر های ویروسی در آزمایشگاه مرکزی موسسه رویان با روش و وسایل یکسان انجام شد.

  نتایج

  در این مطالعه تعداد اسپرم در مردان نابارور هپاتیت ویروسی B و هپاتیت ویروسی C مثبت به طور قابل توجهی کمتر از گروه شاهد بود، mean of total sperm count] ،001/0 p<،25/151±27/166 ،18/141±22/118 ،59/118±95/100[، حرکت اسپرم در مردان نابارور هپاتیت B و هپاتیت C مثبت به طور قابل توجهی در مقایسه با گروه شاهد کاهش داشت. respectively mean of sperm motility] ،007/0p< ،37/23±87/40 ،72/28±09/31، 88/25±97/30[، درصد اسپرم با مورفولوژی نرمال در گروه کنترل به طور قابل توجهی در مقایسه با بیماران هپاتیت B و هپاتیت C مثبت بیشتر mean of normal sperm morphology] ،015/0 p<،15/3±51/4 ،83/3±70/3 ،27/3±23/3[، بود. گرچه کاهش قابل توجهی در زمان گدازش در گروه مورد وجود داشت اما ویسکوزیته، حجم منی و PH نمونه های منی در هر دو گروه مورد و شاهد یکسان بود.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه ما نشان می دهد که هپاتیت ویروسی B و هپاتیت ویروسی C به کیفیت ضعیف اسپرم ارتباط دارد.

  کلیدواژگان: هپاتیت ویروسی B، هپاتیت ویروسی C، مردان، ناباروری، اسپرم
 • صفحات 557-566
  مقدمه

  مطالعات متعددی ارتباط بین آسیب DNA اسپرم و واریکوسل را نشان می دهند.

  هدف

  با توجه به نقش حیاتی پروتئین های انتقال هسته ای (TP) در تراکم و یکپارچگی DNA اسپرم، این مطالعه مورد-شاهدی برای بررسی تغییرات نوکلیوتید ژن TNP2 در بیماران نابارور ایرانی مبتلا به واریکوسل طراحی شد.

  موارد و روش ها

  PCR-SSCP و توالی DNA برای جستجوی جهش در اگزون های 1 و 2 ژن TNP2 در 156 بیمار نابارور مبتلا به واریکوسل و 150 مرد بارور بکار برده شد.

  نتایج

  نتایج توالی یابی سه واریانت در موقعیت های C.301C> T (p.R101C)، C.391C> T (p.R131W) و g.IVS1-26G>C (rs8043625) در ژن TNP2 آشکار کرد. نتایج ما نشان داد که خطر واریکوسل در مردان مبتلا با ژنوتیپ CC g.IVS1-26G>C بالاتر از کسانی است که این ژنوتیپ ها را ندارند (بر اساس مدل هم غالبیت، مدل غالبیت، مدل مغلوب و بیش از حد غالب). تجزیه و تحلیل بر اساس هاپلوتایپ نشان داد که هاپلوتایپ های (C/C/T) و (C/T/T) عامل خطر در بیماران مبتلا به واریکوسل نسبت به گروه کنترل بود (به ترتیب 278/3 OR=، 000/0 p= و 304/9 OR=، 038/0p=).

  نتیجه گیری

  با توجه به تفاوت معنی دار فراوانی ژنوتیپ و آلل g.IVS1-26G> C در ناحیه اینترونی TNP2 در بیماران مبتلا به واریکوسل در مقایسه با گروه کنترل و همچنین با توجه به حفاظت شدگی زیاد این موقعیت، این SNP ممکن است در برخی از فرآیندهای مهم مرتبط با بیان این ژن مانند پیرایش mRNA دخالت داشته باشد اما مکانیسم دقیق مشخص نیست.

  کلیدواژگان: واریکوسل، پلی مورفیسم ژنتیکی، ناباروری، ژن پروتئین انتقال هسته
 • صفحات 567-576
  مقدمه

  دیابت شیرین تیپ 1 و 2 (DM) به عنوان علت اختلال در باروری یا ناباروری شناخته می شود. به هر حال مقایسه مارک های بالقوه در اسپرماتوژنر و استروییدوژنز در مردان مبتلا به DM انجام نشده است.

  هدف

  این مطالعه در نظر دارد که بیان پروتئین های فسفوریله تیروزین و تنظیم کننده مواد استروییدوژنیک (StAR) را در بیضه موش های DM بررسی کند.

  موارد و روش ها

  56 موش نر C57BL/6 به چهار گروه تقسیم شدند (هر گروه 14 موش): گروه کنترل با دوزهای متعدد و پایین استرپتوزوسین (MLD-STZ)، گروه MLD-STZ گروه کنترل رژیم با چربی بالا و (HFD-STZ) STZ و گروه HFD-STZ، در گروه MLD-STZ موش های با تیپ DM 2رژیم HFD را برای 14 روز دریافت کردند و STZ به صورت i.p. با دوز mg/kg 85 تجویز شد و با HFD تغذیه شدند. در انتهای مطالعه (روزهای 36 و 72) بیان پروتئین های فسفوریله و StAR بررسی شد.

  نتایج

  پروتئین های فسفوریله تیروزین در انتهای اسپرماتیدها مایع لومینال و سلول های لیدیگ تجمع یافتند. تراکم فسفوریلاسیون 110، 85، 72، 60 و 52 KDas در موش های روز 36 کمتر بود. هر چند این تراکم در هر دو گروه مشاهده شد ولی فقط KDa 85 در موش های MLD-STZ بیشتر از موش های HDF در روز 72 بود. بیان StAR در هر دو گروه نسبت به کنترل ها کاهش یافته بود.

  نتیجه گیری

  کاهش بیان StAR و پروتئین های فسفوریله تیروزین ممکن است که به صورت مستقیم درکاهش سطح تستوسترون و اختلال اسپرماتوژنز موثر باشد. این یافته ها پشتیبان فرضیه نقش هر دو نوع DM در ناباروری مردان می باشد.

  کلیدواژگان: دیابت قندی، پروتئین فسفریله شده بیضه، پروتئین تنظیم کننده حاد استروئیدوژن، استرپتوزوتوسین، موش
 • صفحات 577-584
  مقدمه

  مطالعات اپیدمیولوژیک مختلفی مطرح کننده ارتباط بین افزایش دانسیته پستان و افزایش ریسک سرطان پستان هستند. سندرم تخمدان پلی کیستیک یک اختلال هورمونی شایع در خانم ها در سنین تولید مثل می باشد و شواهد موجود نتایج متناقضی را در زمینه افزایش ریسک سرطان پستان در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک نشان می دهد.

  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی دانسیته پستان در مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک در مقایسه با گروه شاهد بوده است.

  موارد و روش ها

  در این مطالعه شاهد-موردی، مبتلایان به سندرم تحمدان پلی کیستیک که بیش از 40 سال سن داشتند و به کلینیک سرپایی زنان و یا نازایی بیمارستان آرش در سال های 1394-1396 مراجعه کرده اند، به عنوان گروه مورد انتخاب شدند. گروه شاهد از میان خانم هایی که به همان بیمارستان مراجعه کرده اند و سن بالای 40 سال و تخمدان های سالم داشته اند، انتخاب شده اند. با استفاده از دستگاه ماموگرافی دیجیتال، دانسیته پستان بر اساس سیستم BI-RADS کالج آمریکایی رادیولوژی طبقه بندی گردید و توسط یک متخصص رادیولوژیست درجه بندی شد.

  نتایج

  آنالیز نهایی در 68 مورد و شاهد نشان داد که دانسیته پستان بین دو گروه اختلاف آماری واضحی داشته است (03/0 =p) و زمانیکه آنالیز با در نظر گرفتن طبقه بندی سن انجام شد، گروه کنترل که سن کمتر از 45 سال داشتند، دارای دانستیه پستان بیشتری نسبت به گروه شاهد بودند. آنالیز چند متغیره لجستیک یک ارتباط معکوسی را بین شاخص توده بدنی (نسبت شانس: 87/0، بازه اطمینان 95% :95/0-79/0) و دریافت ویتامین D (نسبت شانس: 35/0، بازه اطمینان 95%: 81/0-16/0) با دانسیته پستان آشکار کرد.

  نتیجه گیری

  داده های ما نشان می دهد که بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک دارای دانسیته کمتری در مقایسه با گروه شاهد بودند. اما این ارتباط در آنالیز چند متغیره با در نظر گرفتن مخدوش کننده ها تایید نشد.

  کلیدواژگان: دانسیته پستان، ماموگرافی، سندرم تخمدان پلی کیستیک، سرطان پستان
 • صفحات 585-590
  مقدمه

  اطلاعات اندکی در مورد اثرات دیسترس عمومی و دیسترس اختصاصی بارداری در اوسط و یا اواخر باردای بطور جداگانه، بر سرانجام نوزادی وجود دارد.

  هدف

  هدف از این مطالعه این بود که بطور آینده نگر از طریق یک مدل علی اثرات دیسترس نیمه بارداری بر دیسترس اواخر بارداری و سرانجام تولد، و همچنین ارتباطات بین دیسترس عمومی و دیسترس اختصاصی بارداری ارزیابی شود.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه طولی توصیفی، 100 زن باردار با حاملگی کم خطر وارد مطالعه شدند. شرکت کنندگان، سه پرسشنامه را در دو زمان، اوسط بارداری (26-13 هفته) و اواخر بارداری (40-27) تکمیل کردند. دو پرسشنامه دیسترس عمومی بارداری را ارزیابی کرد. این پرسشنامه ها اضطراب صفت اشپیابرگر (STAT)، و افسردگی-اضطراب بیمارستانی (HADS) بود. یک پرسشنامه، دیسترس اختصاصی بارداری را با پرسشنامه دیسترس بارداری (PDQ) ارزیابی کرد.

  نتایج

  مسیرهای معنادار مدل برای سرانجام بارداری، شامل قد نوزاد وزن نوزاد، دور سر، 20%، 25%، و 17% از واریانس ها را برای دیسترس اختصاصی اواخر بارداری تبیین کرد که 57% برای دیسترس عمومی اواخر بارداری، 45% برای استرس اختصاصی اواخر بارداری بود. دیسترس اختصاصی اواسط بارداری ارتباط معناداری با دیسترس اختصاصی بارداری داشت. مع الوصف، دیسترس اختصاصی اواسط بارداری بطور مستقیم با سرانجام بارداری ارتباط نداشت. اثر دیسترس اختصاصی اواسط بارداری بر سرانجام بارداری بطور غیرمستقیم به دیسترس مادری اواخر بارداری ارتباط داشت. هر دو نوع دیسترس اختصاصی اواخر بارداری و دیسترس عمومی اواخر بارداری اثر منفی بر هر سه شاخص سرانجام بارداری داشت. اثر منفی دیسترس عمومی اواخر بارداری و دیسترس اختصاصی اواسط بارداری بر سرانجام تولد از طریق اثر میانجی دیسترس اختصاصی اواخر بارداری اعمال شد.

  نتیجه گیری

  هر دو نوع دیسترس اختصاصی اواخر بارداری و دیسترس عمومی اواخر بارداری اثر منفی بر سرانجام بارداری داشت. بعلاوه، دیسترس اختصاصی اواخر بارداری در ارتباط بین دیسترس عمومی بارداری و سرانجام تولد اثر میانجی داشت.

  کلیدواژگان: سرانجام تولد، بارداری، دیسترس، اضطراب، افسردگی
 • صفحات 591-594
  مقدمه

  احتباس داخل رحمی استخوان جنینی اتفاق نادری است که معمولا بعد از سقط های غیر قانونی اتفاق می افتدکه می تواند به صورت وسیله پیشگیری از بارداری عمل کرده و موجب نازایی ثانویه شود.

  مورد

  یک خانم 25 ساله به علت نازایی مراجعه کرد. در بررسی علت نازایی زوجین اسپرموگرام آقا و ذخیره تخمدانی خانم نرمال بود و قاعدگی های منظم همراه با سیکل های دارای تخمک گذاری مشاهده گردید. در سونوگرافی رحم توده اکوژن داخل حفره رحم مشاهده گردید. هیستروسکپی انجام شد و تکه های متعدد استخوانی خارج شد. شش ماه بعد بیمار خودبخود حامله شد و یک نوزاد سالم نه ماهه بدنیا آمد.

  نتیجه گیری

  احتباس استخوان داخل رحم پدیده نادری است که در اثر تخلیه ناکامل حاملگی های قبلی رخ می دهد و می تواند موجب خونریزی های نامرتب رحمی و درد موقع قاعدگی و درد لگنی وترشح واژینال و نازایی ثانویه شود. برداشتن این استخوان ها عملکرد طبیعی رحم و برگشت باروی را در پی دارد.

  کلیدواژگان: استخوان، نازایی، هیستروسکوپی، بارداری، سقط جنین
|
 • Hamid Alavi Majd, Fazlollah Ahmadi, Giti Ozgoli*, Vida Ghasemi, Marzieh Saei, Fahimeh Ramezani, Farzaneh Rashidi Pages 533-542
  Background

  Polycystic ovarian syndrome is an endocrine disorder with many complications. This syndrome is a growing concern among adolescents around the world, with varying reports of its prevalence in different parts of the world.

  Objective

  This study aimed to determine the prevalence of polycystic ovary syndrome in adolescents by a systematic review and meta-analysis.

  Materials and Methods

  In this study, a search for published articles with an English language limitation and without a time limit was done in different databases (Scopus, PubMed, and Web of Science, Emabse and Cochrane) in January 2019. The 12 studies that met the criteria for entering a qualitative assessment scale of 5 and higher were subjected to systematic review and meta-analysis. Egger and Begg's tests were used to check the publication bias. Data were analyzed with STATA software, version 11.1.

  Results

  Twelve studies were included for meta-analysis. The total number of participants in the study was 149,477. The average quality score of all studies was 8.67 (range: 5-10). The prevalence of polycystic ovarian syndrome in adolescents based on the Rotterdam criteria was 11.04% (95% CI: 6.84-16.09%), based on the National Institute of Health criteria, it was 3.39% (95% CI: 0.28-9.54%), and based on Androgen Excess and Polycystic Ovary Syndrome Society, it was 8.03% (95% CI: 6.24-10.01%)

  Conclusion

  The result of this study showed that there is a variation in the prevalence of PCOS in adolescents based on different criteria; we suggest more community-based studies among adolescences in different parts of the world.

  Keywords: Polycystic ovary syndrome, Prevalence, Meta-analysis, Adolescence
 • Ali Vali Nejad, Golamreza Ataei, Alireza Tafazoli, Dariush Ghasemi, Rita Siam, Mohammad Baqer Hashemi* Pages 543-550
  Background

  Genetic testing has been widely introduced for many hereditary disorders. While the attitudes towards these facilities have been evaluated in many countries, there are only a few reports on the knowledge of and the orientation among Iranians.

  Objective

  The current study assesses the attitudes and knowledge of pre-marriage individuals toward the availability and use of genetic tests.

  Materials and Methods

  A comprehensive questionnaire was distributed among 408 marrying individuals. The questions addressed the demographic characteristics along the registration of participant's knowledge, education, and attitude toward genetic testing. The individuals were divided into three groups based on their knowledge: 1) Scored above 80 to 100 were defined as "good" 2) 60 to 80 as "average" 3) less than 60 as "poor" knowledge.

  Result

  Most participants (86%) believed consanguineous marriages increase the risk of genetic diseases; 82.3% knew that thalassemia is a type of genetic disease, only 33.3% could distinguish prenatal diagnosis (PND) from other laboratory tests. The relationship between the participants' knowledge and their level of education was significant (r= 0.78, p< 0.001), age (r= -0.16, p< 0.01), and urbanity (p< 0.01). A prominent relationship was observed between the knowledge (r= 0.64, p< 0.001) or education (r= 0.62, p< 0.001) and people’s desire to use the genetic tests before the wedding ceremony. No significant correlations were found between the participant’s attitude and their ages/urbanity. Most of the individuals agreed to arrange a genetic counseling before marriage (0.94%).

  Conclusion

  This study revealed that most individuals were interested in using genetic counseling services and genetic tests before marriage.

  Keywords: Attitude, Knowledge, Genetic testing, Genetic counseling, Prenataldiagnosis
 • Sana Karamolahi, Reza Salman Yazdi, Mehrangiz Zangeneh*, Behnam Farhoodi, Mahin Jamshidi, Mohammad Ali Sedighi Pages 551-556
  Background

  Viral hepatitis is one of the health problems which have the effects on the health issues. It seems that hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV) infection have negative impacts on the semen quality and male infertility rate.

  Objective

  In this study, we aimed to evaluate the effects of HBV and HCV on sperm quality among Iranian infertile men referred to Royan Institute Reproductive Biomedicine Research Center between 2003 and 2014.

  Material and Methods

  This retrospective case-control study included 112 HBV positive infertile men and 47 HCV positive infertile men as case group and 112 HBV negative and HCV negative matched infertile men as a control group. All semen analysis and viral parameters assessment was performed in the central laboratory with the same method and instruments.

  Results

  Sperm count among infertile men with HBV and HCV infection was significantly lower than control group [the mean of the total sperm count 100.95 ± 118.59, 118.22 ± 141.18, 166.27 ± 151.25 (p < 0.001)]. Sperm motility was significantly decreased in HBV and HCV positive men in comparison to the control group [30.97 ± 25.88, 31.09 ± 28.72, 40.87 ± 23.37, respectively (p < 0.007)]. The percentage of normal sperm morphology was significantly higher in control group in comparison to HBV and HCV infected group [the mean of the normal semen morphology 3.23 ± 3.27, 3.70 ± 3.83, 4.51 ± 3.15 p< 0.015]. Although there is a significant decline in liquefaction time in the case group but the viscosity, semen volume, and PH of semen samples were similar in the both case and control groups.

  Conclusion

  Our results suggest that HBV and HCV infection are associated with poor sperm quality.

  Keywords: Hepatitis B virus, Hepatitis C virus, Male, Infertility, Sperm
 • Mohammad Mehdi Heidari*, Amirhossein Danafar, Fahime Moezzi, Mehri Khatami, Ali Reza Talebi Pages 557-566
  Background

  Numerous researches have provided great evidence that revealed the relationship between varicocele and sperm DNA damage.

  Objective

  Because of the crucial role of nuclear transition proteins (TPs) in sperm DNA condensation and integrity, this case-control study was designed to study TNP2 gene nucleotide variations in Iranian patients with varicocele.

  Materials and Methods

  PCR-SSCP and DNA sequencing were used to search for mutations in exons 1 & 2 of the TNP2 gene in 156 infertile patients with varicocele and 150 fertile men.

  Results

  The results of sequencing showed three variants at positions c.301C>T (p.R101C), c.391C>T (p.R131W), and g.IVS1-26G>C (rs8043625) of TNP2 gene. It was found that varicocele risk in men who have the CC genotype of g.IVS1-26G>C SNP is higher than those who don't have these genotypes (according to Co-dominant model, Dominant model, Recessive model, and Over-dominant model). The haplotype-based analysis showed that (C/C/T) and (C/T/T) haplotypes were a risk factor of in patients with varicocele compared to controls (OR = 3.278, p = 0.000 and OR = 9.304, p = 0.038, respectively).

  Conclusion

  Because of the significant difference in the genotype and allele frequencies of g.IVS1-26G>C SNP in the intronic region of TNP2 in patients with varicocele compared with controls and also because of the high conservation of this SNP position during evolution, this SNP may be involved in some important processes associated with the expression of this gene like mRNA splicing, but the exact mechanism is not clear.

 • Apichakan Sampannang, Supatcharee Arun, Jaturon Burawat, Wannisa Sukhorum, Sitthichai Iamsaard Pages 567-576
  Background

  Types 1 and 2 diabetes mellitus (DM) are known to be the cause of sub/infertility. However, the comparisons of potential markers in spermatogenesis and steroidogenesis in DM males have never been elucidated.

  Objective

  This study aimed to examine the expressions of tyrosine-phosphorylated and steroidogenic acute regulatory (StAR) proteins in testis of DM mice.

  Materials and Methods

  Fifty-six male C57BL/6 mice were divided into four groups (n = 14/ each): control of MLD-STZ (multiple low doses of streptozotocin), MLD-STZ, control of HFD-STZ (high-fat diet with STZ), and HFD-STZ. MLD-STZ mice (type 1 DM) were intraperitoneally (i.p.) injected with STZ at 40 mg/kg BW for five days. HFD-STZ mice (type 2 DM) received an HFD for 14 days and i.p.-induced by STZ at 85 mg/kg BW and fed with HFD. At the end of the experiment (days 36 and 72), the expressions of phosphorylated proteins and StAR were examined.

  Results

  Tyrosine phosphorylated proteins were localized in late spermatids, luminal fluid, and Leydig cells. The intensities of phosphorylated 110, 85, 72, 60, and 55 kDas were lower in the 36 day-DM mice. Although such intensities were present in both groups, only 85 kDa in the MLD-STZ mice was higher in HFD mice at 72 days. StAR expressions in both groups were decreased than that of the controls.

  Conclusion

  Decreased expressions of StAR and tyrosine-phosphorylated proteins may be directly involved in low testosterone levels and impaired spermatogenesis. These findings support the notion that both DM types play a role in male infertility.

  Keywords: Diabetes mellitus, Testicular phosphorylated protein, Steroidogenic acute regulatory protein, Streptozotocin, Mice
 • Bita Eslami, Sadaf Alipour, Reihaneh Hosseini, Bentolhoda Fattah, Ashraf Moini* Pages 577-584
  Background

  Epidemiological studies suggested a positive relationship between breast density and risk of breast cancer. One of the common hormonal disorders in women's reproductive age is polycystic ovarian syndrome (PCOS) and the results from the studies about the risk of breast cancer among PCOS patients are equivocal.

  Objective

  The objective was to evaluate the breast density in PCOS patients compared with the control group.

  Materials and Methods

  In this case-control study, the PCOS patients who were older than 40 years and were referred to infertility or gynecology outpatient clinic of Arash women's hospital between 2015 and 2017 were selected as the case group. Control group was selected from healthy women who attended the same hospital and were older than 40 years. By digital mammography, breast density was classified according to the Breast Imaging Reporting and Data System (BIRADS) of the American College of Radiology and it was graded by one expert radiologist.

  Results

  Final analysis in 68 cases and controls showed statistically significant differences between breast densities in PCOS patients compared to the control (p = 0.03), and when the analysis was conducted by considering the category of age, the control group who were younger than 45 years had higher breast density compared with PCOS patient. Multivariate logistic regression analyses manifested a statistically significant adverse association between body mass index (OR = 0.87, 95% CI: 0.79-0.95), vitamin D intake (OR = 0.35, 95% CI: 0.16-0.81), and breast density.

  Conclusion

  Our data suggested that the PCOS patients had lower breast density compared with normal population. However, in multivariate analysis, considering other confounders, this association was not confirmed.

  Keywords: Breast density, Mammographic, Polycystic ovarian syndrome, Breast cancer
 • Mahbobeh Faramarzi*, Parvin Hassanjanzadeh, Soraya Khafri Pages 585-590
  Background

  There is lack of information about the effect of general distress and pregnancy-specific distress in mid- and late-pregnancy separately on neonatal outcome.

  Objective

  The aim of this study was to assess the effects of mid-maternal distress on late-maternal distress and birth outcomes with a causal model of relationships among general distress and pregnancy-specific distress.

  Materials and Methods

  In this longitudinal descriptive study, 100 low-risk pregnant women participated. Participants completed three questionnaires at mid-pregnancy (13-26 wk) and at late pregnancy (27-40 wk). Pregnancy-general distress was assessed by the Perceived Stress Scale and the Hospital Anxiety Depression Scale. Pregnancy-specific distress was evaluated by the Prenatal Distress Questionnaire. The pregnant women were followed to after birth and neonatal outcome were assessed.

  Results

  All total effect pathways were significant as predictors of birth outcomes (height, weight, and head circumference). Mid-pregnancy-specific distress had a significant relationship with late pregnancy-specific distress. However, mid-maternal distress was not related directly to birth outcomes. The effect of mid-maternal distress on birth outcomes was related indirectly to late-maternal distress. Both late general distress and late pregnancy-specific distress had direct negative effects on three indexes of birth outcome. The negative effect of late general-pregnancy distress and mid-pregnancy-specific distress on birth outcome was mediated through late pregnancy-specific distress.

  Conclusion

  Both late pregnancy-general distress and pregnancy-specific distress have negative effects on birth outcomes. These findings support a role for negative effect as mediating the relationship between late pregnancy-specific distress and birth outcomes.

  Keywords: Birth outcomes, Pregnancy, Distress, Anxiety, Depression
 • Atossa Mahdavi*, Sasan Kazemian, Emad Koohestani Pages 591-594
  Background

  Intrauterine retention of fetal bone fragments is a rare condition that could happen after abortion (especially illegal abortion). It can cause secondary infertility as bone fragments can work as an intrauterine contraceptive device.

  Case

  A 25-year-old Iranian woman was referred to Shariati Hospital due to infertility. During infertility work up to normal semen analysis, adequate ovarian reserve with regular ovulatory cycles was documented. An ultrasound scan revealed focal echogenic shadowing lesions inside the uterine cavity. Hysteroscopy was conducted and many intrauterine bone fragments were revealed. Six months after hysteroscopic removal of fetal bones, the patient became pregnant and delivered a healthy and term baby.

  Conclusion

  Intrauterine fetal bone retention is a scarce event that happens after pregnancy termination due to the incomplete evacuation of fetal tissues. It can cause dysfunctional uterine bleeding, menorrhagia, dysmenorrhea, pelvic pain, abnormal vaginal discharge, and secondary infertility. The detection of the problem and the removal of the remained bones by hysteroscopy have made possible to treat the patient safely and restore normal uterine function and female fertility.

  Keywords: Bone, Infertility, Hysteroscopy, Pregnancy, Abortion