فهرست مطالب

فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی
سال پنجم شماره 1 (تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فاطمه بهرام نژاد*، پروانه عسگری صفحات 1-5
  پرستاران به عضو بزرگترین رکن نظام سلامت، با رویکرد جامع مراقبت تاثیر قابل توجهی بر اثربخشی سیستم نظام سلامت و نقش مهمی در ارتقای سلامت، پیشگیری از بیماری ها، درمان و مراقبت دارند (1). این امر به نفع افراد، جوامع و جمعیتها در مرکز نظام سلامت است. اهمیت نقش پرستاران در سرمایه گذاری های حوزه نظام سلامت و بهبود رشد اقتصادی جوامع غیرقابل انکار است (2). یکی از مهمترین عوامل در مسیر نیل به عدالت اجتماعی و برابری در سیستم های نظام سلامت کشورها، دسترسی آسان و مستمر جامعه به خدمات بهداشتی درمانی مورد نیازشان می باشد (3). دسترسی به استفاده به موقع از خدمات با توجه به نیاز افراد می باشد. برابری در دسترسی به خدمات سلامت به این معنا است که مردم خدمات بهداشتی مورد نیازشان را با توجه به مشکلات سلامتی شان دریافت کنند (4). منظور از دسترسی تناسب بین یکسری عوامل چون قابلیت پرداخت از نظر هزینه، دسترسی به خدمات که گاه به عنوان دسترسی فیزیکی در نظر گرفته می شود، در دسترس بودن، مقبولیت که گاه به عنوان دسترسی فرهنگی در نظر گرفته می شود و تطابق خدمات با نیازها می باشد (5). این پنج عامل در برخورداری از خدمات به شکل یک زنجیره هستند به طوری که ارتقاء و بهبود صرفا یکی از این عوامل به تنهایی نمی تواند باعث ارتقاء میزان دسترسی و برخورداری عادلانه از خدمات بهداشتی درمانی گردد (6). عدالت در دسترسی به خدمات، از طریق ایجاد یا بهبود مراکز مراقبتهای اولیه و پیشبرد پوشش همگانی سلامت می باشد. پرستاران بعنوان مراقبین بهداشتی اولیه سبب ایجاد مراقبت موثر و نتایج مثبت سلامت نظیر کاهش هزینه ها و میزان بستری در بیمارستان می شوند. پوشش همگانی سلامت دسترسی به مداخلات اصلی سلامت شامل ارتقا، پیشگیری، درمان و توانبخشی در سطحی از هزینه که افراد توان پرداخت آن را داشته باشند، (7). درواقع مراقبت جامعه محور و مبتنی بر مردم سبب ارتقای خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی خانواده ها می گردد (8). در ایران در حال حاضر پرستاران برای خدمات بالینی تربیت می شوند، به طوریکه افراد به منظور دریافت خدمات مجبور می شوند با صرف هزینه و زمان، به طور مستقیم به سطوح دوم و سوم نظام ارائه خدمات مراجعه نمایند. همچنین عدم آگاهی از توانمندی های پرستاری باعث حضور بسیار کم پرستاران در مراکز ارائه دهنده خدمات در سطح جامعه شده و نگرش اکثر مسئولان و دست اندرکاران بر سطح دوم پیشگیری، یعنی مراقبتهای بالینی در بیمارستان ها است و مراقبت آنان در سایر سطوح پیشگیری و سایر محیط های ارائه خدمات در جامعه بسیار محدود است. پرستاران بهداشت جامعه در مقطع تحصیلات تکمیلی تربیت می گردند، اما همچنان اکثریت آنها در بیمارستان به کار بالین می پردازند.
  این در حالی است که در کشورهای پیشرفته پرستار یکی از قویترین حامیان مراقبت های بهداشتی اولیه در سطح جامعه است که سبب می شود، نقش پرستاران از بیمارستان به جامعه سوق داده شود (9). علاوه بر آن در بسیاری از کشورها، نظیر امریکا، انگلیس، استرالیا، کلمبیا پرستار درمانگر نقش مهمی در تشخیص، درمان و آموزش بیماران دارند. از این پرستاران علاوه بر بیمارستان، در ویزیت منازل و گاه مناطق دورافتاده و روستایی (پرستاری مبتنی بر نیاز جامعه) استفاده می شود. حضور آنها سبب دسترسی آسان و سریع تر بیماران به خدمات بهداشتی درمانی، کاهش هزینه های پرداختی و زمان انتظار آنها و افزایش رضایت بیماران می گردد. آنها برای بیماران ارزشمند بوده و مورد اعتمادشان هستند (10). این امر سبب بهبود تصویر عمومی از پرستاران در جامعه، توسعه نقش پرستاران و هزینه اثربخش تر کردن سیستم های مراقبت بهداشتی خصوصا در مناطق دورافتاده و روستایی می گردد. در ایران پرستاران در مقطع دکتری نیز اجازه تجویز قانونی ندارند و در این زمینه چالشهایی در بسترهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی اجتماعی وجود دارد که نیازمند تغییرات اساسی در سیاستگذاری نظام سلامت و آموزش دانشجویان دارد (11).
  با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد نقش پرستاران در ایران در بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی کمرنگ می باشد. لذا جهت بهبود و مناسب سازی جایگاه پرستاران در این امر، موارد زیر پیشنهاد می گردد:

  برآورد دقیق نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مراکز نسبت به تقاضای جمعیت تحت پوشش جهت دسترسی بیشتر مردم منطقه به خدمات مربوطه.
  بهبود تصویر عمومی جهت اطمینان و پذیرش خدمات پرستاری از سوی جامعه از طریق تقویت باوردرونی پرستاران، افزایش حضور آنها در مجامع علمی و سازمان های مراقبتهای بهداشتی و تعامل فعال با رسانه ها جهت دستیابی به هویت حرفه ای مثبت و باور عموم برای پذیرش خدمات پرستاری.
  تخصصی سازی در پرستاری و توسعه نقش پرستاران با ایجاد بستر مناسب و حل مشکلات قانونی و آموزشی جهت افزایش اختیارات قانونی پرستاران و به کار گیری پرستاران واجد شرایط، به عنوان پرستار درمانگر.
  آموزش پرستاری جامعه نگر به صورت تهیه و تدوین برنامه های آموزشی دوره ای برای پرستاران بالین و فراهم سازی بستر آموزش و کار پرستاران در جامعه. همچنین آموزش دانشجویان از بدو ورود به دانشگاه یکی از راهکارهای موجود جهت تحقق این اهداف می باشد. بازنگری برنامه های درسی بر اساس مدل SPICES یکی از معتبرترین مجموعه راهبردها در سیستم آموزشی مدرن می باشد که جامعه محوری یکی از ابعاد اصلی آن است.
  کلیدواژگان: پرستار، سلامت، حق انسان
 • شیلان عزیزی، سکینه جعفری، عباسعلی ابراهیمیان* صفحات 6-23
  زمینه و هدف
  جنسیت، به‏عنوان یک عامل نامرئی، علی‎رغم نیازهای آشکار و پنهان سازمانی، موجب کمبود مردان در حرفه پرستاری شده است. هدف این مقاله، مروری بر علل و موانع موجود و ارائه راه‎کارهایی برای رفع مشکل کمبود پرستاران مرد در بیمارستان‎ها است.
  مواد و روش ها
  در این مقاله مروری، ابتدا 96 مقاله‎ی انگلیسی و فارسی با استفاده از جستجو در پایگاه‎های معتبر PubMed, Scopus, Web of Sciense و Scientific Information Database (SID) و کلیدواژه های پرستار مرد، کمبود پرستار و رشته پرستاری در فاصله سال‎های 2008 تا 2018 بدون محدودیت در نوع مطالعه، شناسایی شدند. با بازخوانی مقالات و بررسی بیشتر، 26 مقاله متناسب با موضوع و هدف مطالعه، برای نگارش مقاله حاضر مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
   ماهیت برخی دروس پرستاری، عدم اطلاعات کافی در مورد انتخاب رشته، باورهای نادرستی چون زنانه دانستن حرفه، عدم رضایت از حرفه و فقدان حمایت‎های کافی موجب عدم تمایل یا عدم وجود شرایط استخدامی ‎برای مردان و حتی ترک شغل شده است. به‏منظور دستیابی به اهداف مراقبتی اقداماتی همچون رفع موانع ورود به دانشگاه و استخدام، به کارگیری مربیان راهنما، ارزیابی موانع محیطی آموزشی و بالینی، توانمندسازی، افزایش حقوق و مزایا، ارائه شیفت‎های داوطلبانه و راهنمایی پسران از دوران دبیرستان مطلوب به نظر می‎رسد.
  نتیجه گیری
  برخی عوامل به تنهایی یا توام به صورت مرئی و نامرئی، مانع از حضور کافی و مناسب مردان در پرستاری شده است اما با شناخت علل و راه‎کارهایی که برای از بین بردن آن در پرستاری وجود دارد همچنین با توجه به نقاط قوتی که دلیلی برای ورود مردان به پرستاری است، می‎توان در جهت رضایت پرستار، بیمار و جامعه گام برداشت.
  کلیدواژگان: پرستار مرد، کمبود پرستار، رشته پرستاری
 • رامین رنجبر، بهبود جعفری*، سیامک ناجی صفحات 24-34
  زمینه و هدف
  عفونت دستگاه ادراری یکی از شایع ترین بیماری ها در کودکان است. این بیماری در صورت درمان نامناسب آنتیبیوتیکی، می تواند منجر به عوارض جدی شود. هدف از این مطالعه تعیین عوامل باکتریولوژیک و مقاومت آنتی بیوتیکی عفونت ادراری در کودکان است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 160 کودک مراجعه کننده به بیمارستان شهید مطهری ارومیه که کشت ادراری مثبت داشتند، انجام پذیرفت. سویه های موردنظر با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی و محیط های کشت افتراقی شناسایی و تعیین هویت شدند، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های موردمطالعه به روش دیسک دیفیوژن (Kirby-Bauer) طبق توصیه CLSI تعیین گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری کای اسکوئر استفاده گردید و0/05p< معنی دار تلقی شد.
  نتایج
  از 160 کودک بررسی شده 119 دختر و 41 پسر بودند. بیشترین میزان ابتلا به عفونت ادراری مربوط به رده سنی زیر دو سال بود. بیشترین سویه جدا شده از کشت های ادرار اشریشیاکلی (3/81 درصد) و کمترین سویه مربوط به استافیلوکوک ساپروفیتیکوس (1/9) درصد بود. ایزوله های اشریشیاکلی، بیشترین مقاومت را به کوتریموکسازول (6/64%) نشان دادند و نیتروفورانتوئین هم به عنوان موثرترین آنتی بیوتیک با حساسیت (90%) شناخته شد
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه جهت درمان اولیه عفونت های ادراری استفاده از آنتی بیوتیک های نیتروفورانتوئین، سیپروفلوکساسین و جنتامایسین توصیه می شود. ازآنجایی که توزیع فراوانی مقاومت آنتی بیوتیک در مناطق مختلف و در دوره های زمانی متفاوت است، پایش دوره ای مقاومت آنتی بیوتیکی جهت کنترل عفونت پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: عفونت مجاری ادراری، دیسک دیفیوژن، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • اکبر عطادخت، محمد نریمانی، حسین فلاحیان* صفحات 35-50
  زمینه و هدف
  اختلال های اضطرابی اختلال هایی را در بر می گیرد که ویژگی مشترک آن ها ترس و اضطراب شدید و آشفتگی-های رفتاری مرتبط با آن است. پرستاران به علت دارا بودن شغل پرتنش، اضطراب و نگرانی بیشتری را تجربه می کنند. مطالعه حاضر به بررسی نقش اجتناب شناختی، باورهای فراشناختی و نارسایی های شناختی در پیش بینی علایم اضطراب حالت و اضطراب صفت پرستاران پرداخته است.
  مواد و روش ها
  تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی-همبستگی بود که روی  100 پرستار شاغل در بیمارستان های تبریز انجام شد. شرکت کنندگان با استفاده از پرسشنامه های اجتناب شناختی، باورهای فراشناختی، نارسایی های شناختی و اضطراب اسپیل برگر مورد ارزیابی قرار گرفتند و داده ها با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و نرم افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شد.
  یافته ها
   نتایج پژوهش نشان داد که اضطراب حالت پرستاران با متغیر اجتناب شناختی رابطه منفی و معنی داری داشت (0/01p=)؛اما با متغیرهای باورهای فراشناختی و نارسایی های شناختی رابطه معناداری نداشت. همچنین اضطراب صفت پرستاران با متغیر اجتناب شناختی رابطه منفی و معنی داری داشته (0/01p=)؛ ولی با متغیرهای باورهای فراشناختی و نارسایی های شناختی رابطه معنی داری نداشت. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای پیش بین در مجموع 37% از واریانس اضطراب حالت و 33% از واریانس اضطراب صفت را تبیین می کنند.
  نتیجه گیری
  نظر به اینکه پرستاران نقش مهمی در بهبود و ارتقاء سلامت افراد جامعه دارند رفع عوامل زمینه ساز، ایجاد کننده واکنش های اضطرابی در پرستاران به ویژه اجتناب شناختی که در این مطالعه رابطه معنی داری با اضطراب حالت و صفت پرستاران به دست آمد، به عنوان یک اولویت بهداشتی مطرح می گردد.
  کلیدواژگان: اجتناب شناختی، باورهای فراشناختی، نارسایی های شناختی، اضطراب حالت - صفت، پرستار
 • کیوان میرنیا، فریناز سعیدی حسنی* صفحات 51-60
  زمینه و هدف
  تکامل وضعیت های خواب نوزاد نارس نقش مهمی در تکامل مغز و دیگر دستگاه های بدن نوزاد نارس دارد، اما اطلاعات محدودی در زمینه کاهش میزان نور و خواب بر تکامل سیستم گوارش در نوزاد نارس بستری در بخش NICU وجود دارد. این مطالعه باهدف بررسی مقایسه تاثیر دو روش کاهش نور بر تحمل تغذیه نوزادان نارس اجرا شد.
  مواد و روش ها
  این کار آزمایی بالینی روی 60 نوزاد نارس 32-28 هفته بستری در بخش NICU بیمارستان الزهرا تبریز در سال های 94 و 95 انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه قرار گرفتند. گروه کنترل فقط به صورت روتین کاهش نور را می-کرد و در گروه مداخله علاوه بر مراقبت کاهش نور روتین بخش، صورت نوزادان نیز با کاور عایق به نور پوشانیده شد. در طول 6 روز مداخله میزان رگوتاسیون و تحمل تغذیه نوزادان در دو گروه با چک لیست موردبررسی و ثبت گردید. داده ها به کمک نرم افزار SPSS-18 با آزمون های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد.
  یافته ها
  نوزادان نارس دو گروه مداخله و کنترل ازنظر مشخصات دموگرافیک همسان بودند. با اعمال کاهش نور بیشتر در بخش NICU میزان تحمل شیر دریافتی (0/002p=) و میانگین حجم باقیمانده شیر در معده (0/001p=) در گروه مداخله به طور معنی داری افزایش یافته بود.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل بیانگر تاثیر کاهش نور برافزایش تحمل تغذیه و کاهش میزان رگورتاسیون در نوزادان نارس بستری در بخش NICU است. این روند می تواند در تغذیه درست و صحیح نوزادان نارس به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: کاهش نور، تحمل تغذیه ای، نوزاد نارس
 • ابوالفضل جعفری ثالث*، عزیزه شادی دیزجی صفحات 61-68
  زمینه و هدف
  امروزه با افزایش استفاده از آنتی بیوتیک ها برای درمان عفونت ها، باعث افزایش سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک شده است؛ ازاین رو تلاش های بسیاری جهت یافتن ترکیبات جدید به عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی بیوتیک ها صورت گرفته است. هدف از این مطالعه، مقایسه و ارزیابی اثرات ضد میکروبی عصاره متانولی سیر بر رشد تعدادی از باکتری های بیماری زا است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی پس از جمع آوری و انجام مطالعات فارماکوگنوزی عصاره متانولی گیاه تهیه گردید و اثرات ضد میکروبی آن در غلظت های 20 تا 400 mg/ml  با استفاده از روش انتشار چاهکی و همچنین تعیین حداقل غلظت مهارکننده رشد میکروب ها (MIC) با روش رقیق سازی لوله ای انجام شد.
  یافته ها
   یافته ها نشان دادند که عصاره متانولی سیر از رشد باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی جلوگیری می کند. عصاره گیاهی سیر در غلظت6/25  میلی گرم بر میلی لیتر دارای بیشترین اثر مهاری روی رشد استافیلوکوکوس اورئوس است که در این میان غلظت 12/5 میلی گرم بر میلی لیتر دارای بیشترین اثر کشندگی می باشند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره سیر ممکن است پس از تکمیل مطالعات تکمیلی به تنهایی برای درمان عفونت های باکتریایی مفید باشد و آن را به عنوان جایگزینی برای داروهای شیمیایی معمول در درمان عفونت ها بکار برد.
  کلیدواژگان: اثرات ضد میکروبی، عصاره، سیر
 • محسن مخلوق، زهرا سیمی، فریبا فتحی‎مرد*، مهدیه محمدی، صابر قادری صفحات 69-81
  زمینه و هدف
  یکی از اهداف اصلی نظام سلامت، رضایت‎مندی مراجعین از خدمات ارائه شده است که می تواند نشان‎دهنده میزان انطباق خدمات با کمیت و کیفیت مناسب از نگاه آن ها باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه‎ی بین سرمایه‎ی روان‎شناختی مدیران باکیفیت زندگی کاری پرستاران و رضایت‎مندی مراجعین است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش همبستگی روی 371 نفر از پرستاران و مدیران ارشد و مراجعین بیمارستان شفا شهر سمنان در سال 95-1394 انجام شد. ابزارهای جمع‎آوری داده‎ها شامل پرسش‎نامه سرمایه‎ی روان‎شناختی، کیفیت زندگی کاری و رضایت‎مندی مراجعین بودند. داده‎ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
   نتایج به‎دست‎آمده در این پژوهش نشان ‎داد بین سرمایه‎ی روان‎شناختی مدیران باکیفیت زندگی پرستاران (0/03p=) و رضایت‎مندی مراجعین (0/01p=) رابطه‎ی مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان‎ داد امیدواری و خودکارآمدی مدیران متغیرهایی هستند که در پیش بینی متغیر کیفیت زندگی کاری پرستاران دارای سهم معنی داری می باشند (0/01p=). همچنین متغیر خوش بینی مدیران تنها پیش بینی کننده رضایت مندی مراجعین بود (0/01p=).
  نتیجه گیری
   ارتقای سرمایه‎ی روان‎شناختی باعث ایجاد ارزش‎افزوده در عملکرد پرستاران و خدمات‎دهی مناسب و افزایش رضایت‎مندی مراجعین می‎گردد؛ بنابراین انجام مداخلاتی در جهت افزایش سرمایه‎ی روان‎شناختی پیشنهاد می‎گردد.
  کلیدواژگان: سرمایه‎ی روان‎شناختی، کیفیت زندگی کاری، پرستاران، رضایت‎مندی مراجعین
 • زهرا امیری*، حسن امیری صفحات 82-93
  زمینه و هدف
  نظر به اینکه هوش معنوی از طریق تقویت باورها و شخصیت و هوش عاطفی به واسطه غلبه بر استرس، کیفیت مراقبت پرستاری را در پرستاران افزایش می دهند، مطالعه حاضر به بررسی رابطه هوش معنوی و عاطفی با کیفیت مراقبت پرستاری در پرستاران شاغل در مرکز آموزشی- درمانی آیت الله طالقانی شهر کرمانشاه در سال 1397 انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است. نمونه های مورد مطالعه را 225 پرستاران شاغل در بیمارستان آیت الله طالقانی شهر کرمانشاه در سال 1397 تشکیل داده بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد هوش معنوی King، هوش عاطفی Petrides & Furnham و پرسشنامه سنجش کیفیت مراقبت پرستار QUALPAC Quality patient care scale استفاده شد. داده ها با تحلیل شدند. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه هم زمان به کمک نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل شد.
  یافته ها
   نتایج نشان داد رابطه معکوس و معناداری بین کیفیت مراقبت پرستاری با مولفه های هوش معنوی از جمله معناسازی شخصی (0/042p=  و 0/229-r=) و آگاهی متعالی (001/0p= و 386/0-r=) و مولفه های هوش هیجانی ازجمله درک عواطف و احساس های خود و دیگران (0/001p=  و 0/433-r=)  و خوش بینی و نگرش مثبت (0/018p=  و 0/274-r=)  وجود دارد. همچنین یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد مولفه های هوش معنوی 0/17 و مولفه های هوش عاطفی 0/32 تغییرات مربوط به کیفیت مراقبت پرستاری را تبیین می کنند.
  نتیجه گیری
  از آنجا که هوش معنوی و عاطفی بالاتر به ارتقاء کیفیت مراقبت های پرستاری در پرستاران می انجامد لذا می توان با برنامه ریزی و آموزش های لازم در جهت بهبود کیفیت هوش معنوی و عاطفی پرستاران اقدام نمود.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، هوش عاطفی، کیفیت مراقبت، پرستار
 • فریده قره خانلو، ناصر محمد قلی مزرجی، مرتضی شمسی زاده* صفحات 94-105
  سابقه و هدف
  در سال‎های اخیر سرطان پستان به عنوان شایع ترین سرطان در میان زنان است و میانگین سن سرطان رو به کاهش است. ماموگرافی که اصلی‎ترین روش غربالگری است در این بیماران حساسیت کمی دارد. هدف از این مطالعه یافتن و بررسی زنان جوان مبتلا به سرطان پستان بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی از 2160 مراجعه کننده در بازه زمانی پاییز 94 تا پاییز 97 به مرکز تصویربرداری مهر همدان، بر اساس معیارهای ورود، 220 بیمار 30-20 ساله وارد مطالعه شدند. نمونه گیری در این مطالعه به صورت در دسترس بود، به این صورت که تمامی بیمارانی که مراجعه می کردند با توجه به معیارهای ورود وارد مطالعه می شدند. بیمارانی که توده مشکوک داشتند جهت ارزیابی بیشتر و بیوپسی ارجاع شدند و نتایج قطعی پس از پاتولوژی اعلام شد. آنالیز داده‎ها با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی، به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 21 صورت گرفت. سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
   25 بیمار در مجموع توده مشکوک در سونوگرافی داشتند که از این بین 16 بیمار (64%) تشخیص قطعی با پاتولوژی داشتند. کمترین و بیشترین سن ابتلا به ترتیب، 23 و 30 سال بود. متوسط سن بیماران 27/5 سال بوده و نیمی از بیماران مجرد بودند. 3 بیمار سابقه‎ی فامیلی مثبت داشتند. شایع ترین نوع پاتولوژی invasive ductal carcinoma و اغلب گرید 3 بود. 100% بیماران با توده قابل لمس مراجعه کرده بودند، قطر توده بین 7 تا 74 میلی متر بود و در 50% موارد لنف نود درگیر بود. در طی 2 سال، 4 بیمار (25%) در فاصله زمانی دوره شیردهی نوزاد خود، فوت نمودند. محل توده، درجه تمایز و نوع پاتولوژی ارتباط معناداری با داشتن سرطان پستان داشت (0/001p=).
  نتیجه گیری
  با توجه به بروز قابل توجه سرطان پستان در گروه‎های زیر 30 سال و کشف سرطان از حدود 40 درصد بیماران موردمطالعه در دوره شیردهی، لزوم توجه بسیار زیاد به توده‎های کشف شده از دوره شیردهی در پستان حس می شود. هم چنین بررسی سریع توده و غربالگری از سنین پایین، از اهمیت بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: سرطان پستان زودهنگام، بیماران، تصویربرداری، توده
|
 • Fatemeh Bahramnezhad*, Parvaneh Asgari Pages 1-5
  As the most important part of the health system employing a comprehensive health approach, nurses significantly affect the effectiveness of the healthcare system and play an important role in the promotion of health, prevention of diseases and treatment and care (1). This issue is in favor of individuals, societies, and populations in the healthcare center. The importance of the role of nurses in investments of the healthcare area and improvement of economic growth of communities is undeniable (2). One of the most crucial issues in the move toward social justice and equality in the healthcare systems of countries is simple and constant access of societies to the required healthcare services (3). Access to timely use of services is personalized based on the requirements of individuals. Equality in access to health services is defined as receiving healthcare services required by individuals based on their health problems (4). On the other hand, access means the fit between several factors, such as the ability to pay the cost, access to services that are often provided physically, accessibility, admissibility, which is often recognized as culture accessibility, and matching of services with needs (5). In achieving services, these five factors act as a chain, meaning that the improvement of only one of them will not necessarily lead to the enhancement of the level of access and fair provision of healthcare services (6). Justice in access to services can be established through the formation or improvement of primary care centers and advancement of public coverage. As the primary health care providers, nurses provide effective care and positive health outcomes, such as decreased costs and shorter hospital stay. The public health coverage is access to the main health interventions, including improvement, prediction, treatment, and rehabilitation at an affordable level of cost (7). In fact, society-centered and public-based care results in the improvement of treatment care and increased satisfaction of families (8). Today, nurses are trained for clinical services in Iran, in a way that they are forced to directly refer to the second and third levels of the service provision system to receive services by spending time and money.
  In addition, lack of knowledge of nursing abilities reduces the presence of nurses in healthcare providing centers at the society’s level, and the majority of authorities focus on the second level of prevention, which is clinical care in hospitals. Therefore, care provided by nurses is very limited at other prediction levels and service-providing environments in society. While community health nurses are trained at a higher education level, most of them carry our clinical work in hospitals. Meanwhile, nurses are one of the strongest providers of primary health care at the society level in advanced countries, which leads to switching the role of nurses from hospitals to society (9). Furthermore, therapists play an important role in the diagnosis, treatment and education of nurses in most countries, such as the United States, England, Australia, and Colombia.
   
  In addition to hospitals, these nurses can be employed for in-home visits and sometimes for rural and remote regions (nursing based on the community’s need). The presence of these nurses leads to simple and quicker access of patients to healthcare services, reduced costs and waiting time and increased satisfaction of these individuals. In addition, these nurses are valuable to patients and are trusted by these people (10). This issue improves the public image of nurses in the society, develops the role of nurses and decreases the costs, which overall improves the provision of healthcare services in remote and rural regions. Given the fact that nurses are not allowed to legally prescribe medications even at the PhD level, there are some challenges in educational, research and cultural-social aspects of this issue, which require fundamental changes in healthcare policy-making and education of students (11). According to the mentioned issues, it seems that nurses play an insignificant role in the improvement of access to healthcare services. Therefore, the following items are proposed to improve the position of nurses in this area:- Precise estimation of workforce, equipment, and facilities of centers based on the demand of the covered population to increase access of more people of the region to the related services
  - Improvement of the public image to trust and accept nursing services by the society through promoting the inner belief of nurses, increasing their presence in scientific gatherings and healthcare organizations and active interactions with the media to attain a positive professional identity and enhance the public belief to accept nursing services
  - Specialization in nursing and development of the role of nurses to lay the proper foundation for solving legal and educational issues so that the legal authority of nurses could be increased and eligible nurses could be employed as nurse therapists
  - Education of community-oriented nursing through the provision of periodic educational programs for clinical nurses and laying a foundation for education and work of nurses in the society. In addition, education of students since entering the university is a solution to realize this goal. Review of the curricula based on SPICES is one of the most valid strategies in the modern educational system, one of the principles aspects of which is community orientation.
  Keywords: Nurse, Human right, Health
 • Shilan Azizi, Sakineh Jafari, Abasali Ebrahimian* Pages 6-23
  Background & Aim
  An invisible factor, gender has caused a shortage of male specialists in the nursing profession despite the obvious and hidden organizational needs. The aim of this study was to review the causes, barriers and solutions to the problem of shortage of male nurses in the hospitals.
  Materials & Methods
  In this review article, we found 96 English and Farsi articles by searching the databases of Web of Science, Scopus, PubMed and Scientific Information Database (SID) using the keywords of male nurse, shortage of nurses, and nursing field during the period of 2008-2018 with no limitations in type of research. After reading and assessing the articles, 26 papers were entered into the study based on the research goals and objectives.
  Results
  The nature of some nursing curricula, lack of sufficient knowledge of the field, misbeliefs such as considering nursing as a feminized profession, dissatisfaction with the profession and lack of adequate support have led to unwillingness or improper employment conditions of men or even turnover. In order to obtain goals of care, measures must be taken such as eliminating barriers to university attendance and recruitment, using guidance tutors, assessing educational and clinical environmental barriers, increasing the income and benefits of the job, providing voluntary shifts, and guiding male individuals since high school.
  Conclusion
  Some factors have visibly or invisibly prevented the sufficient and appropriate presence of men in the nursing profession along or in combination with each other. Nevertheless, given the benefits of the entrance of men into the nursing profession, steps can be taken toward the satisfaction of nurses, patients, and the community by recognizing and eliminating barriers to this issue.
  Keywords: Male nurse, Shortage of nurse, Nursing field
 • Ramin Ranjbar, Behboud Jafari*, Siamak Naji Pages 24-34
  Background & Aim
  Urinary tract infections are among the most prevalent diseases in children and can lead to serious complications if improperly treated with antibiotics. This study aimed to determine the bacteriological factors and resistance of children to urinary infection antibiotics.
  Materials & Methods
  This descriptive and cross-sectional research was performed on 160 children, who referred to Motahari Hospital in Urmia with a positive urine culture. The desired strains were recognized and identified using biochemical tests and differential culture media. In addition, antibiotic resistance pattern of the strains was determined by disc fusion method (Kirby-Bauer) as recommended by CLSI. Moreover, data analysis was performed using Chi-square, and P-value of less than 0.05 was considered significant. 
  Results
  Of 160 children assessed, 119 were female, and 41 were male. According to the results, the highest prevalence of urinary infection was related to the age range below two years. In addition, the most and least strains separated from urine cultures included E.coli (81.3%) and S.saprophyticus (1.9%), respectively. Furthermore, E.coli isolates had the most resistance to cotrimoxazole (64.6%), and nitrofurantoin was recognized as the most effective antibiotic with 90% sensitivity.
  Conclusion
  According to the results of the study, the use of nitrofurantoin, ciprofloxacin, and gentamicin antibiotics is recommended for primary treatment of urinary infections. Given the different frequency distribution of antibiotic resistance in various regions and periods, it is suggested that antibiotic resistance be assessed periodically to control infection.
  Keywords: Urinary tract infection, Disk diffusion, Antibiotic resistance
 • Akbar Atadokht, Mohammad Narimani, Hossein Fallahian* Pages 35-50
  Background & Aim
  Anxiety disorders are conditions with the similar feature of extreme fear and anxiety and related behavioral disturbances. This study aimed to evaluate the role of cognitive avoidance, metacognitive beliefs, and cognitive failures in prediction the state-trait anxiety in nurses.
  Materials & Methods
  This descriptive and correlational research was performed on 100 nurses working in hospitals of Tabriz, Iran in 2018. The research tools included cognitive avoidance questionnaire, metacognitive beliefs questionnaire, cognitive failures questionnaire, and Spielberger anxiety inventory. Moreover, data analysis was performed in SPSS version 24 using Pearson’s correlation coefficient and multiple regression model.
  Results
  In this study, while there was a negative and significant relationship between the anxiety state of nurses and cognitive avoidance (P=0.01), no significant association was found between the mentioned state and variables of metacognitive beliefs and cognitive failures. Furthermore, a negative and significant correlation was observed between anxiety trait of nurses and cognitive avoidance (P=0.01). However, no significant association was found between the mentioned trait and variables of metacognitive beliefs and cognitive failures. Regression results demonstrated that the predictive variables determined 37% of the total variance of anxiety state and 33% of the variance of anxiety trait.
  Conclusion
  Given the important role of nurses in the improvement and promotion of health of society members, eliminating the stress-causing factors in nurses, especially cognitive avoidance which had a significant relationship with state-trait anxiety of nurses, must be recognized as a health priority.
  Keywords: cognitive avoidance, metacognitive beliefs, cognitive failures, state-trait anxiety, nurse
 • Kayvan Mirnia, Farinaz Saeidi Hassani* Pages 51-60
  Background & Aim
  Feeding intolerance is a major concern in preterm infants. Facilitate milk tolerance in infants is one of the interventions that nurses can exploit in order to improve the feeding tolerance in preterm infants.
  Materials & Methods
  This clinical trial was performed on 60 preterm infants with the gestational age of 28-32 weeks hospitalized in the NICU. Samples were randomly divided into two groups. In the intervention group, in addition to the routine light reduction care(dragging the wards curtains, turning off the extra lights and placing a thick cover on the incubator), an insulation cover was also placed over the faces of infants, which in the control group only the routine light reduction care of ward was applied. The study lasted for 6 days and during the days of intervention, the regurgitation and feeding tolerance rate of infants in two groups were assessed and recorded with a checklist. The data were entered into SPSS18 and analyzed by descriptive and inferential statistics.
  Results
  Demographic characteristics of premature infants were not significantly different in both groups by applying more light reduction in the NICU, there was a significant difference in the amount of milk intake in newborns (p=0.002), and the average amount of milk remaining in the stomach of the infant (p=0.001) in each meal of infants in the intervention period.
  Conclusion
  The results show the positive effect of light reduction on feeding tolerance and reduction of residual milk volume in premature infant, which can lead to appropriate to feeding infant.
  Keywords: Light reduction, Feeding Tolerance, Premature Infants
 • Abolfazl Jafari, Sales*, Azizeh Shadi, Dizaji Pages 61-68
  Background & Aim
  Today, increased use of antibiotics to treat infections has led to increased resistance to antibiotics in bacteria strains. Therefore, extensive efforts have been dedicated to finding new compounds as a suitable replacement for antibiotics. This study aimed to compare and evaluate the antibacterial effects of Allium Sativum methanol extract on the growth of several pathogenic bacteria.
  Materials & Methods
  In this empirical-laboratory research, the methanol extract of the plant was prepared after collecting and conducting pharmacognosy studies. Afterwards, the antibiotic effects of the plant were assessed at 20-400 mg/ml concentrations using the well diffusion method. Moreover, the minimum inhibitory concentration (MIC) was determined applying the tubular dilution method.
  Results
  In this research, the methanol extract of Allium Sativum prevented the growth of Staphylococcus aureus and Escherichia coli. At 6.25 mg/ml concentration, the methanol extract of Allium Sativum had the highest inhibitory effect on the growth of Staphylococcus aureus. Meanwhile, the concentration of 12.5 mg/ml had the most bactericidal effect.
  Conclusion
  According to the results of the study, Allium Sativum might be recognized useful when used to treat bacterial infections independently after completing additional research. Therefore, this compound might be applied as a substitute for conventional chemical drugs to treat infections.
  Keywords: Antibacterial Effects, Extract, Allium Sativumvum
 • Mohsen Makhlooq, Zahra Simi, Fariba Fathimard*, Mahdieh Mohammadi, Saber Ghaderi Pages 69-81
  Background & Aim
  One of the major goals of the health system is to ensure customer satisfaction with services provided, which shows the degree of matching of services to the desired quantity and quality of customers. Therefore, this study aimed to determine the relationship between the psychological capital of managers with the work quality of life of nurses and client satisfaction.
  Materials & Methods
  This correlational research was performed on 371 nurses, senior managers, and clients of Shafa Hospital in Semnan, Iran, in 2015-2016. Data collection tools were psychological Capital Questionnaire (PCQ), quality of work life questionnaire, and client satisfaction questionnaire. In addition, data analysis was performed in SPSS version 21.
  Results
  In this study, a positive and significant relationship was observed between the psychological capital of managers and the work quality of nurses (P=0.03) and client satisfaction (P=0.01). Results of multiple regression showed that hope and self-efficacy of managers had a significant share in the prediction of the variable of work life quality of nurses (P=0.01). In addition, the variable of optimism of nurses only predicted the satisfaction of clients (P=0.01).
  Conclusion
  Improving the psychological capital of managers will increase the value added in the performance of nurses, provision of suitable services, and increased satisfaction of clients. Therefore, it is suggested that interventions be carried out to improve psychological capital.
  Keywords: Psychological Capital, Work Life Quality, Nurses, Client Satisfaction
 • Zahra Amiri*, Hasan Amiri Pages 82-93
  Background & Aim
  Given the fact that spiritual and emotional intelligence increase nursing care quality in nurses through improving beliefs and overcoming stress, respectively, this study aimed to evaluate the relationship between spiritual and emotional intelligence with nursing care quality in nurses working in Ayatollah Taleghani Hospital in Kermanshah, Iran in 2018.
  Materials & Methods
  This descriptive and correlational research was performed on 225 nurses selected by convenience sampling. Data were collected using King’s spiritual intelligence self-report inventory, emotional intelligence questionnaire by Petrides & Furnham, and quality patient care scale (QUALPAC). In addition, data analysis was carried out in SPSS version 21 using Pearson’s correlation coefficient and simultaneous multiple regression.
  Results
  According to the results, there was a significant and reverse relationship between nursing care quality and components of spiritual intelligence, including personal meaning-making (r=-0.229, P=0.042) and transcendental consciousness (r=-0.386, P=0.001). On the other hand, the same relationship was observed between nursing care quality and components of emotional intelligence, including the perception of emotions and feelings of oneself and others (r=-0.433, P=0.001) and optimism and positive attitude (r=-0.276, P=0.018). Furthermore, the results of multiple regression analysis demonstrated that the components of spiritual and emotional intelligence explained 0.17 and 0.32 of changes in nursing care quality, respectively.
  Conclusion
  Given the fact that higher emotional and spiritual intelligence improve the nursing care quality of nurses, it is suggested that necessary training be provided to these individuals to enhance the quality of their emotional and spiritual intelligence.
  Keywords: Spiritual Intelligence, Emotional Intelligence, Care Quality, Nurse nurses
 • Farideh Gharekhanloo, Mohammad Gholi Mezerji, Morteza Shamsizadeh* Pages 94-105
  Background & Aim
  the breast cancer is the most common malignant tumor in women in recent years' incidence in young women is increased. According to dense breast in this group sensitivity of mammography is decreased. The aim of this study was to investigate young women with breast cancer.
  Materials & Methods
  In this cross-sectional study, 2160 patients who referred to the Hamadan's Mehr Imaging Center during the October of 2015 to October 2018, 220 patients (30 to 20 years old) were included in the study. Patients were selected by available sampling method as research sample. All patients who came to the study were enrolled according to the inclusion criteria. Patients with suspected lesions were referred for further evaluation and biopsy. Also, definitive results were reported after pathology examination.  Data analysis was performed by using descriptive and analytical tests in SPSS software V.21. The significance level was p < 0.05.
  Results
  Mean age of patient was 27.5 years. Approved malignancies in 16 patients were seen. %50 of patients were single. The minimum age is 23 years. Most frequent symptom was palpable mass. About 2 of patient have positive family history. The most pathology was invasive ductal carcinoma grade 3. About 25 % of mass was discovered in the lactation state. Mortality rate at 2 years was 25% which was during the breastfeeding period. Place of mass, degree of differentiation and type of pathology had a significant relationship with breast cancer (p=0.001).
  Conclusion
  Considering the significant incidence of breast cancer in the under-30 age group and the detection of cancer in about 40% of patients studied during lactation, there is a great need to pay close attention to the masses discovered during lactation. Rapid examination of mass and screening at an early age is also important.
  Keywords: Early Breast Cancer, Patients, Imaging, Mass, Hamadan