فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ابوالقاسم علی قارداشی، مریم میرابی، غلام علی حقیقت* صفحات 87-100
  مقدمه
  پلی کلروبی فنیل‌ها (PCBs) ترکیب‌های شیمیایی مقاوم و زیست تخریب ناپذیری هستند که می‌توانند آثار زیانباری بر سلامت انسان و محیط‌زیست داشته باشند. این ترکیبات در دستگاه‌های تبدیل حرارتی، هیدرولیکی، روغن‌های روشن‌کننده، آفت‌کش‌ها، لوازم‌آرایشی، رنگ‌کاری و تولید رنگ‌ها، تولید چسب، پلاستیک‌سازی، کاغذهای کپی بدون کربن و در صنایع الکتریکی مانند خازن‌دار، روغن‌های ترانسفورماتور، کلیدهای قطع کننده و لامپ‌های فلورسنت کاربرد دارند. در مطالعه حاضر به مروری بر ترکیبات PCBs در محیط‌زیست، اثرات بهداشتی، روش‌های شناسایی و امحاء آن پرداخته‌شده است.
  روش کار
  این مطالعه مروری با جستجو در پایگاه‌های معتبر ایرانی و بین‌المللی Elsevier، Springer، PubMed، Magiran، google scholar،SID، CIVILICA با استفاده از کلیدواژه‌های انگلیسی مانند Polychlorinated Biphenyls (PCBs)، Environment، Health Effect، Water Contamination،degradation، Remediation و با کلیدواژه‌های فارسی شامل بی‌ فنیل‌های پلی کلرینه (PCBs)، محیط‌زیست، اثرات بهداشتی، آلودگی آب، امحاء در بازه زمانی 2017-1980 جمع‌آوری و موردبررسی قرار گرفت.
  یافته‌ها
  نتایج در چهار بخش اثرات ترکیبات PCBs (اثر بر محیط‌زیست، انسان و حیوانات)، خواص فیزیکی و شیمیایی، روش‌های اندازه‌گیری (چهار روش عمده شیمیایی تخمین نهایی رنگ‌سنجی، الکترومتری، فلورسانس اشعه ایکس و گاز کروماتوگرافی) و روش‌های امحاء ترکیبات PCBs (سه دسته عمده فیزیکی، میکروبی و شیمیایی) مقایسه، دسته‌بندی و ارائه گردید.
  نتیجه‌گیری
   بر اساس یافته‌ها، اثرات ترکیبات PCBs بر محیط‌زیست، انسان و حیوانات و تجمع در مواد غذایی زیاد بوده و لذا نیاز به اندازه‌گیری و پایش مداوم، معدوم‌سازی و امحاء این ترکیبات و ارزیابی و معرفی بهترین راه انجام آن می‌باشد. درنهایت، برای حذف PCBs موجود در آب، فاضلاب، لجن و کشتی‌ها نیز بهترین روش معرفی گردیده است.
  کلیدواژگان: پلی کلرو بی فنیل ها (PCBs)، محیط زیست، اثرات بهداشتی، آلودگی آب
 • جواد جوانمرد*، علی رضا رجایی، فرشید خسرو پور صفحات 101-111
  مقدمه
  بحران اصلی دوره نوجوانی هویت یابی می باشد. چاره اندیشی، تهیه و اجرای درمان برای کاهش بحران هویت می تواند کمکی بزرگ به سلامت جسمی و روحی نوجوان کند. این پژوهش باهدف تعیین اثربخشی روان درمانی مثبت نگر به شیوه گروهی بر بحران هویت دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوم انجام شده است.
  روش کار
  روش پژوهش نیمه تجربی با گروه کنترل و طرح پیش آزمون، پس آزمون بود. جامعه آماری شامل 130 پسر و 180 دختر، در پایه های یازدهم و دوازدهم مقطع متوسطه شهرستان فریمان در سال تحصیلی 97- 1396 بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از میان این دانش آموزان، 30 دانش آموز دختر و 28 دانش آموز پسر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (14 پسر و 15 دختر در هر گروه). گروه های آزمایش پسران و دختران در 7 جلسه هفتگی جداگانه آموزش های روان درمانی مثبت نگر را به شیوه گروهی دریافت نمودند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بحران هویت بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش آماری تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که روان درمانی مثبت نگر به شیوه گروهی بر بحران هویت پسران (P = 0.01, F = 7.55)و دختران (P = 0.001, F = 11.6) اثر داشته است.
  نتیجه گیری
  ازآنجا که روان درمانی مثبت نگر باعث بهبود بحران هویت پسران و دختران می شود، می توان از آن برای کاهش مشکلات روان شناختی ناشی از بحران هویت دانش آموزان در مدارس بهره برد.

  لطفا به مقاله به شکل زیر استناد کنید: جوانمرد ج، رجایی ع، خسروپور ف. اثربخشی روان درمانی مثبت نگر به شیوه گروهی بر بحران هویت دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دروه ششم شماره یک، تابستان 1398؛ 6 (1):11-101

  [1] - Identity Crisis Qپnnaire
  کلیدواژگان: مثبت نگر، بحران هویت، نوجوان
 • مینا دانایی، محسن مومنی*، ساجده علیخانی صفحات 112-121
  مقدمه
  شادکامی سهم بسزایی بر سلامت جسمی و روحی افراد دارد. رضایت شغلی نیز می تواند در افزایش شادکامی افراد تاثیرگذار باشد. در مطالعه حاضر وضعیت رضایت شغلی و شادکامی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان موردبررسی قرار گرفت.
  روش کار
  مطالعه مقطعی حاضر بر روی 245 نفر از کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1397، با روش نمونه گیری آسان انجام شد. از پرسشنامه های شاخص توصیفی شغل Job Descriptive Index (JDI) و آکسفورد استفاده شد. پرسشنامه JDI شامل 70 سوال با نمرات 1 تا 5 و پرسشنامه آکسفورد شامل 29 سوال با نمرات 0 تا 3 است. در هر دو پرسشنامه، نمره بالاتر نشان دهنده وضعیت بهتر است. تجزیه وتحلیل آماری با نرم افزار SPSS و آزمون های رگرسیون خطی تک متغیره و چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
  یافته ها: میانگین نمره شادکامی و رضایت شغلی در افراد شرکت کننده به ترتیب 4/13±87/40 و 7/40 ±46/234 بود. بیشترین نمرات رضایت شغلی در حیطه های سرپرستی و همکاران و کمترین نمرات در حیطه های ترفیع و ارتقاء و حقوق بود. از بین عوامل پیشگویی کننده، فقط نوع معاونت، ارتباط معنی داری با رضایت شغلی داشت. بین رضایت شغلی و شادکامی همبستگی مثبت معنی داری وجود داشت (371/0, r=001/0p<).
  نتیجه گیری: کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ازنظر رضایت شغلی و شادکامی وضعیت مطلوبی ندارند. با توجه به ارتباط رضایت شغلی با شادکامی و نقش شادکامی بر سلامت، لازم است اقدامات مداخله ای اثربخش در این خصوص طراحی شود.  لطفا به مقاله به شکل زیر استناد کنید
  دانایی م، مومنی م، علیخانی س. بررسی ارتباط رضایت از شغل با شادکامی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1397. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، تابستان 1398؛ 6 (1):21-112
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، شادکامی، رضایت از زندگی
 • عصمت نوحی، فرزاد اسفندیاری*، تانیا دهش، منصوره عزیززاده صفحات 122-131
  مقدمه
  پوکی استخوان یک مشکل بزرگ بهداشتی و شایع ترین بیماری متابولیک است. این بیماری یک بیماری منتشر استخوانی است که با افزایش خطر شکستگی مشخص می شود.. پرستاران به عنوان کادر شاغل در بیمارستان، نقش مهمی را در شناسایی افراد در معرض خطر، انجام مشاوره و آموزش در خصوص پیشگیری از بیماری و شکل دهی رفتارهای مناسب در طول توان بخشی و درمان پوکی استخوان ایفا کنند. این مطالعه با هدف بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان و ارتباط آن با سطح D3 در خون پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال 1395 انجام شده است.
  روش کار
   پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- همبستگی از نوع مقطعی است که نمونه پژوهش آن شامل 51 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جیرفت (بیمارستان امام خمینی و بیمارستان آیت الله کاشانی) بودند. نمونه گیری به صورت غیر تصادفی سهمیه ای بود. روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ای دو بخشی شامل اطلاعات جمعیت شناختی و رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان و همچنین گرفتن نمونه خون جهت اندازه گیری سطح D3 در خون بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در افراد 35-20 سال بیشتر است. پوکی استخوان با سایر ویژگی های جمعیت شناختی ارتباط آماری معناداری نداشت. بین رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان و سطح D3 در خون نیز ارتباط معنادار مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در سطح متوسط بود. بین دو متغیر ارتباط مستقیم وجود نداشت که نمایانگر ضرورت توسعه رفتارهای پیشگیرانه در پرستاران می باشد.

  لطفا به مقاله به شکل زیر استناد کنید
  نوحی ع، اسفندیاری ف، عزیززاده فروزی م، دهش ت. بررسی ارتباط بین رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان و سطح D3 در خون در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال 1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، تابستان 1398؛6 (1):31-122
  کلیدواژگان: پوکی استخوان، پرستاران، رفتارهای پیشگیری کننده، D3 خون
 • الله یار عرب * صفحات 132-144
  مقدمه
  نمایه های تن سنجی و عوامل متابولیک تهدیدکننده قلبی-عروقی ناشی از عدم فعالیت بدنی کافی، از عوامل اثرگذار بر تندرستی معرفی شده اند. پژوهش حاضر باهدف مقایسه نمایه های تن سنجی و عوامل خطر قلبی- عروقی با مقادیر استاندارد در اعضاء هیئت علمی انجام شد.
  روش کار
   در این مطالعه، کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر (30 زن و 128 مرد) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمایه های تن سنجی قد، وزن، دور کمر، دور باسن، توده عضلانی و درصد چربی و عوامل خطر قلبی-عروقی شامل تری گلیسیرید، کلسترول تام، لیپوپروتئین پر چگال، لیپوپروتئین کم چگالی و قند خون اندازه گیری و با مقادیر استاندارد مقایسه شدند. همچنین میزان فعالیت آزمودنی ها از طریق پرسشنامه فعالیت بدنی بک برآورد شد. از آزمون های t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که در نمایه های تن سنجی به جز درصد چربی بدن که در سطح بالایی قرار داشت (0/05> p)، سایر شاخص ها در وضعیت نرمال بودند. در عوامل خطرساز بیماری های قلبی-عروقی، مردان در شاخص های کلسترول و تری گلیسیرید در سطح نرمال و شاخص های لیپوپروتئین پر چگال و قند خون در آستانه خطر قرار داشتند (0/05> p). همچنین در زنان، بین سطح فعالیت بدنی و شاخص های دور کمر، دور باسن، WHR، WSR و BMI رابطه معنا دار وجود داشت (0/05>p).
  نتیجه گیری
    به نظر می رسد، برخی از نمایه های تن سنجی و عوامل خطرساز قلبی-عروقی اعضاء هیئت علمی در سطح بالایی قرار دارد؛ بنابراین باید روش های مداخله ای در سبک زندگی، ارزیابی های منظم و برنامه پیشگیری جهت تعدیل این عوامل با جدیت بیشتری پیگیری شود.

  لطفا به مقاله به شکل زیر استناد کنید
  عرب مومنی ا. مقایسه نمایه های تن سنجی و عوامل خطر قلبی-عروقی با مقادیر استاندارد در اعضای هیئت علمی فعال و غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، تابستان 1398؛ 6 (1): 44-132
  کلیدواژگان: نمایه های تن سنجی، عوامل خطر قلبی-عروقی، فعالیت بدنی، هیئت علمی
 • فریده یزدان پناه*، فاطمه جورکش، عزیز الله دهقان، ابوبکر جعفرنژاد صفحات 145-156
  مقدمه و هدف
  خانواده مهم ترین نهاد اجتماع است که برای بقای جامعه ضرورت دارد. رضایتمندی زناشویی ازجمله عواملی است که در ثبات نظام خانواده نقش موثری ایفا می نماید. امروزه حضور زنان در جامعه پررنگ تر شده است. با اشتغال زنان، زندگی مشترک دچار تعارض خواهد شد.  مطالعه حاضر باهدف تعیین میزان رضایتمندی اشتغال زنان و زوجین آن ها انجام شده است.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بود. افراد ابتدا به روش نمونه گیری خوشه ای و سپس به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. مجموعا 202 زوج وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه رضایت از زندگی زناشویی اینریچ جمع آوری شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار  SPSS  نسخه 16 و آزمون های آماری تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که زنان خانه دار کمترین رضایت را در بعد مسائل شخصیتی دارند. همچنین زنان خانه دار نیز ازنظر ابعاد رضایت جنسی، مسائل فرزند پروری و رضایت کلی، رضایت بیشتری داشتند. در خصوص بعد مساوات زن و مرد، زنان خانه دار و شاغل در مراکز غیر دولتی به ترتیب کمترین و بیشترین رضایت را نشان دادند. در کل همسران زنان خانه دار رضایت بیشتری از زندگی زناشویی داشتند.
  نتیجه گیری
  طبق یافته های این پژوهش، اگرچه به نظر می رسد اشتغال سبب استقلال و ابراز وجود زنان در جامعه می شود؛ اما در احساس رضایتمندی از زندگی زناشویی تاثیرگذار نبوده است.


  لطفا به مقاله به شکل زیر استناد کنید
  دانایی ا، محسن م، ساجده ع. بررسی ارتباط رضایت از شغل با شادکامی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1394. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، تابستان 1398؛ 6 (1):56-145
  کلیدواژگان: رضایتمندی، زندگی زناشویی، اشتغال زنان، رضایتمندی زناشویی، زنان خانه دار
 • یحیی احمدی، مهدی عبدالکریمی، احمدرضا صیادی، محمد اسدپور* صفحات 157-167
  مقدمه
  سبک زندگی در انجام رفتارهای سالم توسط دانش آموزان به عنوان بخش مهمی از یک جامعه نقش مهمی دارد. وسایل اندازه گیری که برای تعیین میزان دستیابی به اهداف پژوهشی در هر مطالعه ای مورداستفاده قرا می گیرند، نیاز به ارزشیابی دارند. این مطالعه باهدف تعیین روایی و پایایی مقیاس اندازه گیری سبک زندگی سالم در دانش آموزان مقطع متوسطه اول بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده صورت گرفته است...
  روش کار
  در مطالعه روان سنجی حاضر پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و استفاده از پژوهش های انجام شده در شهر رفسنجان، پرسشنامه اولیه طراحی شد. جهت تعیین روایی ابزار به روش روایی صوری و محتوا با استفاده ازنظرات 10 نفر از دانش آموزان متوسطه اول و 10 نفر از متخصصان آموزش بهداشت و اپیدمیولوژی کمک گرفته شد و تعیین پایایی ابزار با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفت.
  نتایج
    در روایی کمی، ضریب تاثیر همه گویه ها تا بیشتر از 5/1 بود. نسبت روایی بین 0/62 و 1 بود و شاخص روایی محتوا هر بخش از 79/0 بیشتر بود که کلیه مقیاس تا قابل قبول بودند. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ انجام شد که به ترتیب برای سازه های آگاهی، (0/74)، نگرش (0/70)، هنجارهای ذهنی (0/73)، کنترل رفتاری درک شده (0/85)، قصد رفتاری (0/85) و رفتار (0/70) برآورد گردید.
  نتیجه گیری
   یافته تا نشان داد که پرسشنامه سبک زندگی دانش آموزان بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده دارای روایی و پایایی مفید و قابل قبول است و می تواند مورداستفاده پژوهشگران ایرانی قرار گیرد.


  لطفا به مقاله به شکل زیر استناد کنید
  احمدی ی، عبدالکریمی ع، احمدرضا ص، اسدپور م. روایی و پایایی مقیاس اندازه گیری سبک زندگی سالم دانش آموزان متوسطه اول بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، تابستان 1398؛ 6 (1): 67-157
  کلیدواژگان: پرسشنامه سبک زندگی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، دانش آموزان، روایی، پایایی
 • الهام قربانی*، فاطمه السادات میررشیدی، امین کیانی، الهام شاهرخی صفحات 168-177
  مقدمه
   بتاتالاسمی ماژور شایع ترین بیماری ژنتیک در جهان است. مناطق شایع این بیماری در جهان به کمربند تالاسمی مشهورند که ایران را نیز دربرمی گیرد. استان کرمان (و بالاخص منطقه ی جنوب کرمان) ازلحاظ شیوع ناقلین تالاسمی، صاحب رتبه نخست در کشور است. پژوهش حاضر باهدف ارزیابی علل بروز تالاسمی ماژور پس از شروع برنامه کشوری پیشگیری از تالاسمی در شهرستان جیرفت انجام شده است.
  روش کار
   در این مطالعه توصیفی مقطعی گذشته نگر، اطلاعات بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور که پس از شروع برنامه پیشگیری بین سال های 1380 تا 1394 متولدشده بودند جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی تحلیل شدند.
  نتایج
   از مجموع 91 بیمار تالاسمی، حدود 53% (48 نفر) سن زیر 10 سال داشتند، حدود 23% زوجین، غربالگری پیش از ازدواج را انجام نداده و حدود 77% به رغم انجام غربالگری، صاحب فرزند تالاسمی شده بودند. در مورد غربالگری سه ماهه اول بارداری، حدود 79% زوجین آن را انجام نداده و 21% به رغم انجام غربالگری صاحب فرزند مبتلا به تالاسمی شده بودند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد به رغم روند کاهشی موالید تالاسمی پس از شروع برنامه پیشگیری در شهرستان جیرفت، این روند به نسبت دیگر مناطق کشور بسیار کم رنگ تر بوده و بیش از نیمی از موالید طی ده سال اخیر (بعد از شروع برنامه پیشگیری) متولدشده اند. لذا علت اصلی موالید جدید تالاسمی، کیفیت پایین برنامه پیشگیری (غربالگری) بوده و ارتقاء کیفیت اجرایی آن در تمامی ابعاد احساس می شود. علاوه بر آن اجرای برنامه های آموزش بهداشت برای گروه های هدف می تواند در حذف این بیماری موثر باشد.


  لطفا به مقاله به شکل زیر استناد کنید
  قربانی علی آبادی ا، السادات میررشیدی ع، کیانی ا، شاهرخی ساردو ا. بررسی علل بروز بتا تالاسمی پس از شروع برنامه پیشگیری از آن در شهرستان جیرفت طی سال های 1394-1380. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، تابستان 1398؛ 6 (1): 77-168
  کلیدواژگان: بتاتالاسمی، برنامه پیشگیری تالاسمی، غربالگری پیش از ازدواج، غربالگری سه ماهه اول
|
 • Abolghasem Ali Ghardashi, Maryam Mirabi, Gholam Ali Haghighat* Pages 87-100
  Introduction
  PCBs are chemical resistant and biodegradable compounds which can have harmful effects on human health and the environment. These compounds are used in thermal, hydraulic, lubricating, pesticides, cosmetics, paint and paint products, adhesives, plastics, carbonless paper and electrical industries such as capacitors, transformer oils, disconnectors and fluorescent lamps. In the present study, we will review the PCBs composition in the environment, their health effects, identifying and
  removal methods.
  Methods
  this review study was conducted by searching in Iranian and international high validity indexes of Elsevier، Springer، PubMed، Magiran، google scholar،SID، CIVILICA, using English keywords of: Polychlorinated Biphenyls (PCBs)، Environment، Health Effect، Water Contamination،degradation، Remediation and Persian keywords of: PBCs, environment, health effects, water pollution, removal during 1980-2017.
  Results
  results were categorized and compared in four sections of: effects of PCBs (effects on the environment, human and animals), physical and chemical properties, measurement methods (four main chemical methods, final estimation of colorimetry, electrometry, X-ray fluorescence and gas chromatography) and removal methods of PCBs compounds (three main physicals, microbial and chemical groups).
  Conclusion
  according to the findings, the effect of PCBs compounds on the environment, human and animals, and their accumulation in the food stuffs was high and therefore it is necessary to be measured and monitored continuously and disintegration and disposal is the best controlling way. Finally, the best method for removal of PCBs in water, sewage, sludge and ships has been introduced.

  Keywords: Polychlorinated Biphenyls (PCBs), Environment, Health Effect Water Contaminationtion
 • Javad Javanmard*, Alireza Rajaee, Farshid Khosrowpour Pages 101-111
  Introduction
  The main crisis of adolescence is identity. Thinking and preparing and implementing treatment to reduce the identity crisis can greatly help the teenager's physical and emotional health. So the aim of this study was to determine the effects of group based on positive psychotherapy on the identity crisis of secondary school girl and boy students.
  Materials and Methods
  The research method was semi-experimental with control group and pre-test, post-test design. The statistical population included 130 boys and 180 girls in the 11th and 12th grades of high school in fariman city during the academic year of 2017-18. Sampling method was purposeful. From these, 30 girls and 28 boys were selected. The boys were randomly assigned 14 subjects in the experimental group and 14 in the control group and the girls were randomly assigned to 15 subjects in the experimental group and 15 in the control group. Boys 'and girls' experimental groups received positive group psychosocial training in 7 separate weekly sessions. The research tool was a identity crisis questionnaire. Data analyzed through covariance analysis and SPSS software version 24.
  Results
  The results showed that Group Based on Positive Psychotherapy had a significant impact on Boys identity crisis (P = 0.01, F = 7.55) and girls (P = 0.001, F = 11.6).
  Results
  In a little narrative, the coefficient of influence of all items was more than 1/5. The ratio of validity was between 0/62 and 1 and the content validity index of each section was greater than 0.79, all of which were acceptable. The reliability of the questionnaire was performed using Cronbach's alpha coefficient which was calculated for knowledge (0/74), attitude (0/70), mental norms(0/73), perceived behavioral control(0/85), behavioral intention(0/ 85) and behavioral 0/70,was estimated.
  Conclusion
  Since positive psychotherapy improves the identity crisis of boys and girls, it can be used to reduce the psychological problems caused by the student identity crisis in schools.
  Keywords: Positive thinking, Psychotherapy, Identity crisis  ►Please cite this article as follows
  Javanmard J,Rajaei A, Khosrowpour F. The effectiveness of group based on positive psychotherapy on the identity crisis of secondary school girl and boy students. Journal of Jiroft University of Medical Sciences. 2019; 6 (1):101-11
  Keywords: Positive thinking, Psychotherapy, Identity crisis
 • Mina Danaei, Mohsen Momeni*, Sajedeh Alikhani Pages 112-121
  Introduction
  Happiness has a great contribution to the physical and mental health of individuals. Job Satisfaction can also be effective in increasing happiness. In this study, the status of job satisfaction and happiness among the staff of Kerman University of Medical Sciences was studied.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted on 245 staff of Kerman University of Medical Sciences in 2018 using convenience sampling method. Descriptive Index Job Descriptive Index (JDI) and Oxford questionnaires were used. The JDI questionnaire consists of 70 questions with Likert scale 1 to 5 and the Oxford questionnaire had 29 questions with Liker scale 0 to 3. In both questionnaires, a higher score indicates a better situation. Statistical analyzes were performed using univariate and multivariate linear regression analyses and Pearson correlation coefficient.
  Results
  The mean ± standard deviation of happiness score and job satisfaction was 40.87 ± 13.44 and 234.46 ± 40.7, respectively. The highest job satisfaction scores were in the fields of supervision and colleagues and the lowest scores were in the field of promotion and salary. Among the predictive factors, only the type of deputy had a significant relationship with job satisfaction score. Also, there was a significant positive correlation between job satisfaction and happiness (r = 0 371, p-value <0/001).
  Conclusion
  Staff members of Kerman University of Medical Sciences do not have a satisfactory job satisfaction and happiness. Considering the relationship between job satisfaction with happiness and the role of happiness on health, effective interventions should be designed and implemented.  ►Please cite this article as follows
  Danaei M, Momeni M, Alikhani S. Evaluation the relationship between job satisfaction and happiness in the staff of Kerman University of Medical Sciences in 2018. Journal of Jiroft University of Medical Sciences. 2019; 6 (1):112-21
  Keywords: Job satisfaction, Happiness, Life satisfaction
 • Esmat Nouhi, Farzad Esfandiary*, Tania Dehesh, Mansooreh Azizzadeh Pages 122-131
  Introduction
  Osteoporosis is a major health problem and is the most common metabolic disorder. This disease is a diffuse bone disease characterized by increased risk of fracture.. Also, with regard to the fact that nurses as hospital staff who have the greatest contact with patients can play an important role in identifying people at risk, counseling and learning about disease prevention and the shaping of appropriate behaviors in the length of rehabilitation and treatment of osteoporosis. The aim of this study is to investigate the preventive behaviors of osteoporosis and its relationship with blood D3 levels in nurses working in University of Medical Sciences, Jiroft in 2016...
  Materials and Methods
  This is a cross-sectional descriptive-correlation study. The sample consists of 51 nurses working in hospitals affiliated to University of Medical Sciences, Jiroft (Imam Khomeini Hospital and Kashani Hospital). Sampling is non-randomized and data collection method is through a two-part questionnaire including demographic information and preventive behaviors for osteoporosis and taking blood samples to measure blood D3 levels. Data analysis is done using SPSS software version 19.
  Results
  The results showed that preventive behaviors were higher in 20-35 year olds. Osteoporosis with other demographic characteristics is not statistically significant with Mann-Whitney test. There was no significant correlation between prophylaxis of osteoporosis and blood D3 levels according to Pearson test.
  Conclusion
  According to the results, the preventive behaviors of osteoporosis are moderate. There is no direct relationship between the two variables which indicates the necessity of development of preventive behaviors in nurses.

  ►Please cite this article as follows
   
  Nouhi E, Esfandiary F, Azizzadeh Forouzi M, Dehesh T. Evaluation of Dialysis Sufficiency in Hemodialysis Patients at Imam Khomeini Hospital in Jiroft, 2016. Journal of Jiroft University of Medical Sciences. 2019; 6 (1):122-31
  Keywords: Osteoporosis, Nurses, Preventive behaviors, Blood D3
 • Allahyar Arabi* Pages 132-144
  Introduction
  Anthropometric indices and metabolic risk factors of cardiovascular disease due to inadequate physical activity have been identified as factors influencing health. Therefore, the aim of the present study was to compare the anthropometric indices and cardiovascular risk factors with standard norms in academic members.
  Materials and Methods
  The statistical sample of the study consisted of all (30 women and 128 men) faculty members of Azad university of Khomeinishahr. Anthropometric indices (Height, Wight, Waist Circumference, Hip Circumference, Waist to hip ratio, waist to stature ratio, Body mass index and Body fat%) and cardiovascular risk factors (Triglyceride, Total cholesterol, High density lipoprotein, and Low density lipoprotein) were determined and compared them with standard norms. Meanwhile, the level of physical activity was estimated by Baekce Physical Activity Questionnaire. For data analysis, statistical significances were assessed by t test and Pearson correlation.
  Results
  The results of this study showed that in all of the indices of anthropometric, the subjects were normal except in BF% (P > 0/05). Also, in cardiovascular risk factors, men in TG, Tcho, and LDL indices were normal levels, However they were at risk in the HDL, and FBS indices (P > 0/05). Indeed, in women, there was a significant relationship between the level of physical activity and waist circumference, hip circumference, WHR, WSR and BMI.
  Conclusion
  It seems that some anthropometric indices and cardiovascular risk factors are high in faculty members. Therefore, interventions in lifestyle, regular evaluations, and prevention program for modifying these factors need to be considered seriously.
  nurses.

  ►Please cite this article as follows
  Arabmomeni A. Comparison of Anthropometric Indices and Cardiovascular Risk Factors in Active and Inactive Faculty Members of Islamic Azad University of Khomeinishahr. Journal of Jiroft University of Medical Sciences. 2019; 6 (1)::132-44
  Keywords: Anthropometric Indices, Cardiovascular Risk Factors, Physical Activity, Academic Members
 • Farideh Yazdanpanah*, Fatemeh Jourkesh, Azizallah Dehghan, Aboubakr Jafarnezhad Pages 145-156
  Introduction
  Family is the most important institution of society that is essential for the survival of society. Marital satisfaction is one of the factors contributing to the stability of the family system.Today, due to the lack of manpower, women are engaged in various occupations. With the employment of women, common life will conflict. The aim of this study was to determine the degree of satisfaction among employed and housewives and their wives...
  Materials and Methods
  This study was a cross-sectional study. The subjects were selected by cluster sampling and then randomly selected. A total of 202 couples entered the study. Data were collected by using a demographic questionnaire and ENRICH Marital Satisfaction Questionnaire. SPSS software version 16 was used to analyze the data. One-way ANOVA and Spearman correlation coefficient were used for statistical analysis/.
  Results
  The results showed that housewives had the least satisfaction with personality issues. Also, housewives were more satisfied with the dimensions of sexual satisfaction, parenting issues and overall satisfaction. In terms of equality of women and men, housewives and nongovernmental workers showed the lowest and most satisfaction respectively. In general, wives of housewives are more satisfied with marital life.
  Conclusion
  In general, perhaps a job can be effective in feeling independent and expressing women, but it has not been influenced by marital satisfaction.


  ►Please cite this article as follows

  Yazdanpanah F, Jourkesh F, A Dehghan, Jafarnezhad A. The effect of women’s employment on marital satisfaction among employed women and housewives and their husbands in Larestan city. Journal of Jiroft University of Medical Sciences. 2019; 6 (1):145-56
  Keywords: satisfaction, Marital life, Women's employment, Marital Satisfaction, Housewives.usewives
 • Yahya Ahmadi, Ahmadraza Sayadi, Mohamad Asadpour* Pages 157-167
  Introduction
   Lifestyle is important in doing healthy behaviors by students as an important part of a community has important role.  Measurement tools that are used to determine the achivment of research’s goals in each study need to be evaluated. The aim of this study was to determine the validity and reliability of a healthy lifestyle measurement scale for high school students based on the theory of planned behavior in Iran.
  Materials and Methods
  In this psychometric study, after conducting library studies and using research in the city of Rafsanjan, the initial questionnaire designed and it was used to determine the validity of the tool by face and content validity from the views of 10 high school students and 10 experts in Health education and epidemiology. Determining the reliability of the tool was done using Cronbach's alpha coefficient.
  Results
   In a little narrative, the coefficient of influence of all items was more than 1/5. The ratio of validity was between 0/62 and 1 and the content validity index of each section was greater than 0.79, all of which were acceptable. The reliability of the questionnaire was performed using Cronbach's alpha coefficient which was calculated for knowledge (0/74), attitude (0/70), mental norms(0/73), perceived behavioral control(0/85), behavioral intention(0/ 85)  and behavioral 0/70,was estimated.
  Conclusion
   The findings showed that the lifestyle of students based on the theory of planned behavior has a useful and acceptable validity and reliability. And can be used by researchers.

  ►Please cite this article as follows
  Ahmadi Y, Abdolkarimi M, Seyadi A, Asadpour M. Validity and Reliability of the Healthy Lifestyle Measurement Scale of First-Level Students  Based on Theoryof Planned Behavior. Journal of Jiroft University of Medical Sciences. 2019; 6 (3):157-67
  Keywords: Life style questionnaire, Planned Behavior Theory, Students, Validity, Reliability
 • Amin Kiani*, Elham Ghorbani Aliabadi, Fatemeh Sadat Mirrashidi, Elham Shahrokhi Pages 168-177
  Introduction
    Beta thalassemia major is the most common genetic disease in the world. The most common areas of this disease in the world are known as the Thalassemia Belt, which also includes Iran. Kerman province (and especially south of Kerman) ranks first in Iran in terms of the prevalence of thalassemia carriers. Hence, the present study was conducted to investigate the causes of thalassemia major after the start of the national thalassemia prevention program in Jiroft city..
  Materials and Methods
  In this retrospective and descriptive study, data of thalassemia major patients born after the start of the prevention program between the years 2001 and 2015 were collected and analyzed using descriptive statistics and SPSS software.
  Results
   In a little narrative, the coefficient of influence of all items was more than 1/5. The ratio of validity was between 0/62 and 1 and the content validity index of each section was greater than 0.79, all of which were acceptable. The reliability of the questionnaire was performed using Cronbach's alpha coefficient which was calculated for knowledge (0/74), attitude (0/70), mental norms(0/73), perceived behavioral control(0/85), behavioral intention(0/ 85)  and behavioral 0/70,was estimated.
  Results
   Out of 91 thalassemia patients, 53% (n=48) were under the age of 10 years, about 23% of couples did not perform screening before marriage, and about 77% had thalassemia child despite performing screening. In terms of the first trimester of prenatal diagnosis, about 79% of couples did not have it and 21% had thalassemia child despite performing the screening
  Conclusion
  This study showed that in spite of the decreasing trend of thalassemia births after the start of the prevention program in Jiroft city, this trend has been much less compared to other areas of the country and more than half of the births have occurred during the last ten years (after the start of the prevention program). Therefore, the main cause of new births of thalassemia is the low quality of the diagnosis prevention program (screening) and promoting the quality of its implementing is being felt at all dimensions. In addition, health education programs for target groups can be effective in eliminating this disease.

  ►Please cite this article as follows
  Ghorbani Aliabadi E, Mirrashidi F, Kiani A shahrokhi sardoo E. Investigating the causes of Beta Thalassemia after Start of Prevention Program in Jiroft City during 2001-2015. Journal of Jiroft University of Medical Sciences. 2019; 6 (3):.168-77
  Keywords: Beta thalassemia incidence, Thalassemia prevention program, screening before marriage, First trimester screening