فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی - پیاپی 29 (تابستان 1398)
 • پیاپی 29 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرزاد غفوری، محمد سعید معمارزاده، سلمان علوی* صفحات 11-32
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش و سهم دستگا ه های اجرایی در توسعه ورزش همگانی انجام گرفته است. این پژوهش در زمره تحقیقاتی ترکیبی (آمیخته) بود که در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. به منظور جمع آوری داده های پژوهش از مصاحبه عمیق از نخبگان (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق در مرحله کیفی شامل کلیه افراد صاحب نظر در ارتباط با ورزش همگانی، و در بخش کمی شامل وزیر یا مدیرکل های وزارت ورزش و جوانان، کارشناسان خبره وزارت، مدیران فدراسیونی و مسئولین دستگاه های اجرایی بود. نمونه گیری در بخش کیفی به روش هدفمند و گلوله برفی بود (n=11) و در بخش کمی از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد (n=100). ابزار پژوهش شامل مصاحبه عمیق از نخبگان (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) بود. نتایج نشان داد که سازمان شهرداری های کشور برای توسعه ورزش همگانی 7، سازمان نیروهای مسلح 6، آموزش و پرورش 8، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 13، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی 7، سازمان صدا و سیما 11 و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 8 وظیفه اصلی بر عهده دارد.
  کلیدواژگان: توسعه، دستگاه های اجرایی، ورزش همگانی
 • بهزاد احدی*، میرحسن سیدعامری، گلاله رسول آذر صفحات 33-42
  هدف از تحقیق حاضر بررسی چشم انداز مولفه های جامعه پذیری سازمانی براساس تبیین ویژگی های رهبری خدمتگزار در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه و نمونه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی می باشد(65 نفر). برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های روا و پایای رهبری خدمتگزار (0/97 = α) و جامعه-پذیری سازمانی (0/91 = α) استفاده شد. داده های تحقیق با توجه به نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج همبستگی نشان داد که بین ویژگی های رهبری خدمتگزار و مولفه های جامعه پذیری سازمانی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد(0/05 ˂p). همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه مشخص کرد که زیر مقیاس های ارزش دادن به افراد و توسعه افراد می توانند دریافت آموزش را پیش بینی کنند؛ همچنین نشان دادن اعتماد می تواند تفاهم را پیش بینی کند؛ برقراری روابط دوستانه می تواند حمایت از کارکنان را پیش بینی کند؛ و به اشتراک گذاشتن رهبری می توانند چشم انداز از آینده سازمان را به طور مثبت و معنی داری پیش بینی کنند. بر اساس نتایج به دست آمده به مدیران و کارگزارن ادارات ورزش و جوانان و سازمان های ورزشی نوپا، با نیروهای انسانی جدید پیشنهاد می شود که جهت بهبود جامعه پذیری سازمانی به منظور درک نقش های خود و سازمان، از طریق ایجاد ویژگی های یک رهبر خدمتگزار در خود اقدام کنند.
  کلیدواژگان: جامعه پذیری سازمانی، رهبری خدمتگزار، اداره ورزش و جوانان
 • عبدالمهدی نصیرزاده، زهرا فراهانی، لیلا سلطانیان* صفحات 43-56
  این پژوهش با هدف موانع و چالش های بازاریابی ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور انجام شد. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است. جامعه تحقیق شامل مدیران اداره کل تربیت بدنی، معاون، اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی فعال در زمینه تدوین استراتژی و روسای ادارات تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان های سراسر کشور بودند؛ که جمعا برابر 50 نفر بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل 55 سوال است که پس از تایید روایی و پایایی (91/.) توزیع گردید. داده های پرسشنامه توسط نرم افزاز SPSS نسخه 16 و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رتبه بندی فریدمن در سطح معناداری 5./. و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور در وضعیت کنونی دارای 10 قوت، 10 ضعف، 10 فرصت و 10 تهدید مواجه است. تشکیل واحد بازاریابی، عدم شناخت کافی از فرایند برنامه ریزی بازاریابی دانشگاه در میان کارکنان، توجه به نقش حامیان مالی در برنامه ریزی ورزش دانشجویی و عدم تخصیص منابع مالی کافی جهت توسعه و رشد ورزش دانشجویی بالاترین میزان اهمیت را دارند. نتایج نشان داد برخی از موانع و چالش ها همچون، نداشتن سایت ها و نشریات تخصصی، عدم پوشش رسانه ای، نداشتن برنامه راهبردی بازاریابی، ضعف در جذب حامیان مالی، کمبود جلسات دانشگاه با سازمان های فعال بازاریابی از اهم چالش هایی است که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بازاریابی، چالش ها، ورزش دانشجویی، SWOT
 • فرزین مرادیان، طاهره ازمشا*، عبدالرحمن مهدی پور، سیدحسین مرعشیان صفحات 57-68
  هدف از انجام پژوهش حاضر، تدوین نظامنامه اخلاقی ورزشکاران فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماری تحقیق را اعضای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی، کشتی گیران استان های صاحب سبک، اعضای فدراسیون و پیشکسوتان کشتی تشکیل داده اند که نمونه آماری از روش هدفمند و در دسترس برابر با 117 نفر می باشد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه 51 سوالی محقق ساخته با 9 عامل بود. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تایید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 947/0 بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از شاخص های توصیفی همچون میانگین و انحراف استاندارد و توزیع های فراوانی و درصدی استفاده شد. برای بررسی وضعیت سوالات، عامل ها و مفهوم از آزمون t تک نمونه ای و همچنین برای الویت بندی سوالات و عامل ها از آزمون فریدمن و برای مقایسه سوالات، عامل ها و مفهوم نظامنامه اخلاقی از آزمون های t مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. از نرم افزار SPSS24 و نیز PLS جهت تحلیل عاملی به شیوه معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده گویه های همه ابعاد مفهوم نظامنامه اخلاقی در سطح اطمینان 95 % معنادار شده اند و در اندازه گیری سازه های خود سهم معناداری را ایفا کرده اند و از میان ابعاد عوامل موثر بر تدوین نظام اخلاقی به ترتیب ابعاد عدالت، کرامت انسانی و احترام بالاترین الویت را داشتند.
  کلیدواژگان: نظام نامه اخلاقی، کشتی گیران، فدراسیون کشتی
 • فروغ محمدی، معصومه کلاته *، محمدحسین رضوی، محمد فارسیجانی صفحات 69-84
  سازمان ها به منظور بهبود مزیت رقابتی خود و فعالیت در بازارهای جهانی ، ناگزیرند تا با نیازهای در حال تغییر به سرعت بیشتر پاسخ دهند. این پاسخگویی از طریق مدیریت تولید درکلاس جهانی امکان پذیر است. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین مدل توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران با رویکرد تولید در کلاس جهانی بود. نمونه های برگزیده در پژوهش حاضر، متخصصان، اقتصاد دانان و اعضاء هیات علمی (بازاریابی ورزشی، مدیریت صنعتی) بودند، که به شیوه هدفمند انتخاب شدند. پس از انجام بیش از 15 ساعت مصاحبه عمیق با 15 نفر از نمونه های منتخب، اشباع نظری به دست آمد و مصاحبه ها پیاده سازی شدند. با استناد به نتایج تحلیل مصاحبه های میدانی در محیط Nvivo 10؛ مدل کیفی مذکور با 85 مفهوم و 17 کد محوری و 4 کد گزینشی بدست آمد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد بین توسعه اقتصادی صنعت ورزش و عوامل آن (توسعه نهادی، ساختارو مالکیت، توسعه رسانه ای، توسعه علمی- پژوهشی، توسعه هواداران ودرآمدحاصل ازآن، توسعه نیروی انسانی، توسعه امکانات و زیرساخت، توسعه حقوقی و قانونی، توسعه بنگاه های صادرات، توسعه وگسترش شبکه های اجتماعی) با عوامل تولید در کلاس جهانی (کیفیت، نوآوری، هزینه، زمان، انعطاف پذیری) و عوامل خدمت در کلاس جهانی (فروش و پس ازفروش) رابطه علی و اثر گذار وجود دارد که می تواند باعث توسعه صنعت ورزش درکلاس جهانی شود.
  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، صنعت ورزش، تولید در کلاس جهانی
 • لیلا صدرنیا، محسن باقریان *، سید صلاح الدین نقش بندی صفحات 85-94
  هدف از اجرای این تحقیق، بررسی نقش بازاریابی رسانه های اجتماعی در رابطه علی عشق به برند و بازاریابی ویروسی در مشتریان برندهای منتخب پوشاک ورزشی است. این تحقیق ازنظرهدف کاربردی، و از نظر ماهیت از نوع همبستگی است که به روش میدانی انجام شد.جامعه آماری تحقیق، کلیه ی مشتریان نمایندگی های4 برند ورزشی عضو صفحه ی اینستاگرام آن برند بوده اند. حجم نمونه 384 نفربرآوردشدکه به روش نمونه برداری احتمالی چند مرحله ای انتخاب گردید.دربخش آماراستنباطی از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف،ضریب همبستگی پیرسون وآزمون مدلسازی معادلات ساختاری به منظورآزمون فرضیات استفاده شد.سطح معنی داری برای تمامی تجزیه وتحلیل ها 05/0P< در نظر گرفته شد.نتایج نشان داد،عشق به برند بربازاریابی رسانه های اجتماعی و بازاریابی ویروسی اثر داشته و (p ≤0/01 ،9/20 = t) توانایی پیش بینی بازاریابی ویروسی را دارد. براساس نتایج ضریب بتا، به ازای یک انحراف استاندارد افزایش در عوامل عشق به برند،بازاریابی ویروسی (0/43) افزایش می یابد همچنین عشق به برند (P ≤0/01 ، 4/47 = t) توانایی پیش بینی بازاریابی رسانه های اجتماعی را دارد. ازطرفی ضریب بتا، به ازای یک انحراف استاندارد افزایش در عوامل عشق به برند،بازاریابیرسانه های اجتماعی(0/22) افزایش می یابد. لذا می توان افراد علاقه مند به برندرا به سوی شبکه های اجتماعی و فعالیت ویروسی آنها تشویق نمود.بر همین اساس برندهای ورزشی می توانند باافزایش میزان مشارکت با مشتریان خود زمینه های رفتارویروسی راتقویت نمایند چرا که ایجاد محتواهای چالشی، پست های نظرسنجی عواملی هستند که می توانندرفتارویروسی را تقویت نمایند.
  کلیدواژگان: عشق به برند، بازاریابی رسانه های اجتماعی، بازاریابی ویروسی، فعالیت ویروسی
 • علی رضا ایزدی*، غلام رضا شعبانی بهار، محمود گودرزی، حبیب هنری صفحات 95-105
  بودجه باشگاه ها به رقم های بی سابقه چند ده یا حتی چند صد میلیون دلاری رسیده است. باشگاه ها از ماهیت ورزشی خود به ماهیت تجاری سوق یافته اند چنین وضعیتی ایجاب می کند که ویژگی های سنتی مدیریت صنعت فوتبال تحول یابد. تحقیق حاضر با بررسی و انتخاب اولویت برنامه های راهبردی بازاریابی فوتبال با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. بدین منظور نظرات 52 نفر از مدیران باشگاه ها، مسئولین کمیته بازاریابی باشگاه های فوتبال و متخصصین بازاریابی ورزشی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند و با توجه به محدود بودن جامعه از نمونه گیری تمام شمار استفاده شد و داده ها از طریق پاسخگویی به پرسشنامه های محقق ساخته با 20 گویه جمع آوری شدند. روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان تایید و پایایی آنها به خاطر نرخ ناسازگاری پرسشنامه ها که کمتر از (0/1) بود، تایید گردید.روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی است و به منظور تحلیل داده ها از روش AHP و نرم افزار Expert Choice استفاده شد.یافته ها نشان داد که تدوین یک استراتژی بازاریابی برای باشگاه ها مهمترین اولویت است و پوشش و پخش تمامی مسابقات فوتبال لیگ برتر، تدوین نظام جامع باشگاه داری و توسعه فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی اولویت های دوم تا چهارم هستند و تدوین برنامه های تسهیلی(معافیت مالیاتی، عدم رعایت سقف قراردادو...) جهت ورود بازیکنان تراز اول خارجی به لیگ برتر فوتبال از کمترین اولویت برخوردار است
  کلیدواژگان: برنامه های راهبردی، بازاریابی، فوتبال، AHP
 • علی حیرانی، سعید خان مرادی*، زهرا رضوانی صفحات 107-124
  هدف از این پژوهش، طراحی مدل راهکارهای بهبود سطح کشتی استان کرمانشاه از دیدگاه صاحب نظران بود. روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی) می باشد. نمونه آماری در بخش کیفی با توجه به رسیدن به نقطه ی اشباع نظری 7 نفر بود. در بخش کمی جامعه ی آماری شامل کلیه ی مدیران، مربیان، کشتی-گیران نخبه و پیشکسوتان کشتی استان کرمانشاه به تعداد 155 نفر بود و نمونه با توجه به فرضیه های به دست آمده از بخش کیفی به روش نمونه گیری تصادفی ساده برابر با 110 نفر در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده از بخش کیفی بود که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 0/76 ؛ و روایی نیز با استفاده از روایی صوری بر اساس نظر 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS برای انجام آمار توصیفی (میانگین) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد) و همچنین از نرم افزار لیزرل برای انجام تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و آزمون فرضیه های تحقیق استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدل نهایی راهکارهای بهبود کشتی استان کرمانشاه دارای نه عامل شامل راهکارهای پیشرفت، مدیریتی، قهرمانی، استعدادیابی، مالی، عمومی، اجتماعی، دانشی، راهکار مربوط به مربی و ورزشکار می باشد و برازش مدل با استفاده از شاخص هایCFI، NFI، NNFI، IFI، PNFI، RMSEA و χ2/df مورد تایید قرار گرفت . بنابراین مسئولان کشتی استان کرمانشاه برای رفع موانع و مشکلات این رشته ی ورزشی پرطرفدار باید این راهکارهای به دست آمده را در کشتی استان به کار گیرند.
  کلیدواژگان: کشتی، کرمانشاه، راهکار، بهبود، صاحب نظران
 • معصومه بابایی، مهدی کهن دل*، عباس خدایاری، مهوش نوربخش، علی زارعی صفحات 125-137
  درک درست و صحیح از رفتار مصرف کنندگان، یکی از عوامل اصلی در استراتژی بازاریابی شرکت ها و سازمان های تجاری موفق است. هدف این مطالعه تحلیل انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی از طریق رسانه های سنتی و نوپدید است. پس از شناسایی متغیرهای برانگیزاننده بینندگان برنامه های ورزشی 9 متغیر پنهان انگیزه مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برای شناسایی و استخراج عامل ها و بارهای عاملی از روش تحلیل عامل اکتشافی با چرخش متعامد با استفاده از نرم افزارهای آماریSPSS در سطح معناداری 05/0 و دو سویه استفاده شد. در خصوص پیش بینی عوامل مختلف انگیزشی از آزمون رگرسیون استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران است که حدودا تعداد کل آن ها22000 نفر بود و نمونه آماری با توجه به تحلیل عامل اکتشافی 525 نفر و به روش تصادفی از نوع طبقه ای نسبتی تعیین شد. نتایج تحلیل عاملی 8 عامل را برای انگیزه دیدن برنامه های ورزشی آشکار ساخت. این عوامل شامل1- هیجان و لذت 2- تفریح و سرگرمی 3- کسب اطلاعات ورزشی، 4- خود آموزی اطلاعات 5- استراحت و ریلکسیشن، 6- انگیزه تعاملات اجتماعی و 7- انگیزه رهایی 8- انگیزه همراهی و همنشینی بود. همچنین نتایج ازمون رگرسیون نشان داد که به ترتیب سه عامل هیجان و لذت ، فرار و رهایی، کسب اطلاعات ورزشی انگیزه های مهم تری برای دیدن برنامه های ورزشی هستند.
  کلیدواژگان: انگیزه، ورزش، رسانه، تلویزیون، موبایل
 • رضا عباسی، ابوالفضل فراهانی*، لقمان کشاورز صفحات 139-153
  هدف از تحقیق حاضر تدوین استراتژی ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها و تعیین استراتژی مناسب از مدل تحلیلی سوات (SWOT) و برای اولویت بندی استراتژی ها از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه، مطالعات کتابخانه ای و میدانی، تحقیقات پیشین و نظرات اعضای شورای راهبردی که شامل اعضای هیات علمی و مسولین ورزش دانشگاه بودند، و از سه پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در پرسشنامه اول عوامل درونی و بیرونی تاثیر گذار (7 قوت، 2 ضعف، 6 فرصت و 6 تهدید) شناسایی شدند، روایی این پرسشنامه توسط خبرگان تایید و پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 86/0 تایید شد. با پرسشنامه دوم و در جلسه راهبردی شدت عامل و ضریب اهمیت (وزن) هر گویه تعیین گردید، با توجه به ماتریس همزمان ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استراتژی ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی در وضع رقابتی معطوف به قوت (ST) تعیین شد. در این مراحل با توجه به خاص بودن جامعه، با تعداد 20 نفر از اعضای هیات علمی و مسولین ورزش دانشگاه، این پرسشنامه ها تکمیل گردید. بر اساس یافته های تحقیق و نتایج تحلیل سوپر ماتریس حد محاسبه شده اوزان و نظرات اعضای شورای راهبردی، استراتژی-هایی همچون توسعه و ارتقا کیفی واحدهای عمومی تربیت بدنی، توسعه کمی و کیفی رویدادهای ورزشی و توسعه دسترسی آسان دانشجویان به ورزش همگانی و قهرمانی پیشنهاد شدند.
  کلیدواژگان: دانشگاه آزاد اسلامی، همگانی و قهرمانی، ANP، SWOT، استراتژی
|
 • Ghafouri Farzad, Mohamad Saeed Memarzadeh, Salman Alavi * Pages 11-32
  The purpose of this study was to Determine the contribution and Role of The Executive Organizations in development of community sport. This research was a combination of research that was conducted in two qualitative and quantitative sections. In order to collect the research data, a deep interview was conducted on the elite (qualitative section) and researcher-made questionnaire (quantitative section). The statistical population in the qualitative stage included all knowledgeable people about the subject of sport for all and in a quantitative section, it included ministers or directors of the Ministry of Sports and Youth, expert ministries, federation directors, and executive agency officials. Sampling in the qualitative section was done using purposeful and snowball method (n=11) and in the quantitative part, stratified random sampling was used (n=100). The research tool was a deep interview with the elite (qualitative section) and a researcher-made questionnaire (quantitative section). The results showed that the organization of municipalities for the development of public sports 7 task, the Armed Forces organization 6 task, Ministry of education 8 task, the Ministry of Science 13 task, the Ministry of Sports and Youth 7, The Organization of broadcasting 11 task and the Ministry of Health has 8 the main task. Also the results showed, the share of the executive organisations in development of available sports facilities and cheap ac
  Keywords: Development, the Executive Organizations, Community sport
 • Behzad Ahadi *, Mir Hasan Seyyed Ameri, Golale Rasoolazar Pages 33-42
  The aim of this study is to anticipate the vision of organizational socialization characteristics based on servant leadership traits in west Azarbaijan ҆s youth and sports department ҆s staff. The method used in this research is descriptive correlation. Statistical population includes all staff of department of youth and sports in west Azarbaijan province which is 65 persons. The collect the data valid and reliable questionnaire of servant leadership (α=0/97) and organizational socialization (α=0/91) is used. Regarding the perfectly normal data in this research, they were analyzed using multiple regression and Pearson correlation tests. Research data were analyzed using the multiple regression Foundlings of Research show that there is a positive and meaningful correlation between servant leadership characteristics and organizational socialization once (P
  Keywords: Organizational Socialization, Servant Leadership, Department of Youth, Sports
 • Abdol Mehdi Nasirzadh, Zara Frahani, Leila Soltanian * Pages 43-56
  This research aimed at the obstacles and challenges students' sports marketing Department total physical Education Payam Noor University. This research was a descriptive and Analytic research. The statistical populations were general Directorate of Physical Education, Deputies, Physical Education faculty members active in the field of strategy and Heads of departments physical education Payam Noor were provinces, which total of 50 people. The data collected A researcher- made through the questionnaire included 55 questions the validity and reliability (91/.) Were distributed. The data were collected by SPSS software version 16 and for data analysis to rank the Friedman test at the significant level( ./.5) and the matrix of internal and external factors evaluation was used. Results showed that the physical education organization in the current situation of 10 strengths, 10 weaknesses, 10 opportunities and 10 threats is facing. forming a marketing department, Lack of knowledge among employees of the marketing planning process, Regarding the role sponsors in the planning of student sport and failure to allocate sufficient funds for the development of student sport's highest importance. The results showed that some of the obstacles and challenges such as, Shortage of sites and specialized publications, lack of media coverage, lack of marketing strategy, Weakness in attracting sponsors, lack of meetings with organizations active marketing of the most important challenges that must be considered by managers.
  Keywords: marketing, Challenges, student sport, SWOT
 • Tahereh Azmsha *, Abdolrahman Mehdipour, Seyyed Hoseyn Marashian, Farzin Moradian Pages 57-68
  The aim of the present study, Developing The ethical workbook for athletes of the Federation of Wrestling of republic of Iran. The statistical population of the study consisted of members of the National Freestyle Freestyle and the Far East, wrestlers of the most prominent provinces, federation members, and pioneer wrestlers. The statistical sample of the targeted and available method is 117 people. 51 questions questionnaire measured tool researcher with factor 9 was. Validity of the questionnaire by 10 professors of sports management confirmed. Reliability of the questionnaire using cronbach's alpha obtained 0.947. In order to analyze the data from the statistical descriptive indicators, such as the mean and standard deviation of the distribution, frequency and % and were used. For status questions, and the concept of a single t-azazmon a sample as well as to prioritize the questions and test data from Friedman and to compare the questions, and the concept of ethical workbook from the independent t-test and analysis of variance were used. For factor analysis of structural equations manner,plc and spss24 software were used. Based on the results of all the dimensions of the concept of moral system in the 95% confidence level are meaningful And the size of their share of structure fitted up to have played a significant Among the factors affecting the ethical dimensions of the codification system to arrange the dimensions of justice, Human Dignity and Respect is the highest priority.
  Keywords: Ethical Codes, wrestlers, wrestling federation
 • FOROUGH MOHAMMADI, Mohammad Hossein Razavi, Mohammad Farsijani, Masoumeh Kalateh * Pages 69-84
  Organizations need to respond more quickly to changing needs, in order to improve their competitive advantage and to operate in global markets. This accountability is possible through global production management. Therefore, the purpose of this study was to develop an economic development model for Iran's sports industry with a world class approach to production. Selected samples in this study were experts, economists and faculty members (sports marketing, industrial management), which were selected in a targeted manner. After over 15 hours of in-depth interviews with 15 selected samples, theoretical saturation was obtained and interviews were implemented. Based on the results of analysis of field interviews in the Nvivo 10 environment, the mentioned qualitative model was obtained with 85 concepts and 17 axial codes and 4 selective codes. The results of the present research show that there is an economic development of the sports industry and its factors (institutional development, structure and ownership, media development, scientific and research development, development of supporters and income from them, human resource development, infrastructure development, legal and legal development, development Existing firms, developers, and developers of social networks) have a causal relationship with world class factors of production (quality, innovation, cost, time, flexibility) and factors of service in the world class (sales and after sales). Development of the world-class sports industry.
  Keywords: Economic Development, Sports Industry, World Class Manufacturing
 • Leila Sadrnia, S.Salaheddin Naghshbandi, Mohsen Bagherian * Pages 85-94
  The aim of this study is to identify The role of social media marketing in relationship of brand love and viral marketing in the customers of selected sportswear brands This research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-survey nature, it is a correlation type. The statistical society of the study was the All customers represent the sports brands who were members of the Instagram page of that brand. The sample size was estimated using the Morgan Table 384 people 400.questionnaires were distributed in a sample of the statistical population. Samplingmethod was a multi-stage probabilistic sampling method. The research method was library and field studies. In the descriptive statistics section, frequency tables and charts were analyzed to analyze demographic data. The inferential statistics of Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used to test the hypotheses. The significance level for all analyzes was considered as P
  Keywords: Brand Love, Social media marketing, Viral Marketing, Viral Activity
 • Alireza Eizadi *, Gholamreza Shabanibahar, Mahmood Goodarzi, Habib Honari Pages 95-105
  Clubs budget is reached to unprecedented figures in the tens or even hundreds of million dollars. As the clubs moved on to the commercial nature of their sporting nature, such a situation requires a transformation of the traditional features of the football industry. In order to prioritize marketing strategy of Premier League football clubs, the comments of 53 executives of clubs, marketing committee, officials and sports marketing football clubs experts were collected through self-designed questionnaires. Experts confirmed the questionnaire validity and respectively their reliability were confirmed due to inconsistency ratio of questionnaires that are less than (0.1). The results showed that developing a strategic marketing programs for premier league clubs matcher with the approach of maximum absorption advertising and sponsorship, developing the club comprehensive system and improving opportunities for private investment sectors are in priority second to fourth in the premier league. Developing stimulus plan to enter foreign top players in the premier league is the lowest priority.
  Keywords: Strategy, marketing, football, AHP
 • Ali Heyrani, Saeed Khanmoradi *, Zahra Rezvani Pages 107-124
  The purpose of this study was model design of solutions to improve the level of wrestling in Kermanshah province from the point of view of the expert. The methodology was mixed (qualitative and quantitative). The Sample in the qualitative section was based on theoretical saturation and we chose 7 people. The population in the quantitative section was all Managers, Coaches, Elite wrestlers and Pioneers of wrestling in Kermanshah province(155 people). According to the hypotheses obtained from the qualitative section, The Sample in the quantitative section was Simple random sampling and we chose 110 people. Instruments of the study were researcher-made questionnaire obtained from the qualitative section The reliability of it was 0.76 using Cronbach's alpha and validity was confirmed by the use of formal validity based on the opinion of 10 sports management specialists.. For data analyze, we utilize to descriptive statistics (mean) and inferential statistics (exploratory factor analysis) by using SPSS Also, LISREL software was used to perform CFA analysis and test hypothesis testing. The results showed that Improvement strategies for Kermanshah province include advancement, management, championship, talent identification, financial, general, social, knowledge, strategy for athlete and coach and The fitting of the model was confirmed using the CFI, NFI, NNFI, IFI, PNFI, RMSEA and χ2 / df indices . Therefore, the officials of the Kermanshah Province wrestling should use of Improvement Solutions to overcome the obstacles and problems of this popular sports field.
  Keywords: wrestling, Kermanshah, solutions, Improvement, Experts
 • Mehdi Kohandel *, Abas Khodayari, Mahvash Noorbakhsh, Ali Zarei, Masomeh Babaei Pages 125-137
  factors in successful marketing strategies for businesses and business organizations. The purpose of this study is to analyze the motivation of sports program viewers through traditional and new media. After identifying the stimulant variables of the sports program viewers, nine variables were considered motivational. For analyzing the data, for identifying and extracting factors and factor loads, the exploratory factor analysis with orthogonal rotation using SPSS software was used at a significant level of 0.05 and two-way. Regression test was used to predict various motivational factors. The statistical population of this research is all the students of Payame Noor University of Tehran, with a total of 22000 people. The statistical sample was determined based on the exploratory factor analysis of 525 people and stratified random sampling method. Factor analysis revealed 8 factors to motivate sports programs. These include 1. Excitement and pleasure 2. Recreation and entertainment 3. Getting sports information 4. Self-education information 5. Rest and relaxation 6. Motivation for social interaction and 7. Relief motivation 8. Motivation is companion and companion. Also, the results of regression showed that three factors of excitement and pleasure, escape and release, and obtaining sport information are more important motivations for watching sports programs.
  Keywords: Motivation, Sports, Media, Television, Mobile
 • Abolfazl Farahani *, Loghman Keshavarz, Reza Abbasi Pages 139-153
  The aim of this study is to develop a strategy sport and the championship Islamic Azad University. To analyze the findings and to determine the appropriate strategy SWOT analysis (SWOT) and to prioritize strategies of ANP (ANP) is used.To collect data from interviews, library and field studies, previous research and comments made by members of the Steering Council, which includes faculty and college sports officials were used. To collect data from interviews, library and field studies, previous research and comments made by members of the Steering Council, which includes faculty and college sports officials, and three questionnaire was used. The first questionnaire internal and external factors affecting (7 strengths, two weaknesses, opportunities and 6 threaten 6) were detected validity confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test 86/0. In this specific steps according to population, with 20 members of the faculty and college sports officials, the questionnaires were completed.
  Keywords: Islamic Azad University, public, Championship, ANP, SWOT, Strategy